DOKUMENT OFERTOWY SPÓŁKI MONDAY DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT OFERTOWY SPÓŁKI MONDAY DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU"

Transkrypt

1 DOKUMENT OFERTOWY SPÓŁKI MONDAY DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPORZĄDZONY NA POTRZEBY NIEPUBLICZNEJ OFERTY OBLIGACJI, NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI Niniejszy dokument ofertowy został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 18) Załącznika Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu oraz w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z proponowaniem nabycia obligacji, na okaziciela serii A Spółki ( Obligacje Serii A ) w trybie określonym w art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz w związku z planowanym wprowadzeniem tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Dokument Ofertowy ) Niniejszy dokument nie stanowi dokumentu informacyjnego w rozumieniu przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument moŝe róŝnić się pod względem formy lub treści od przyszłego dokumentu informacyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie w/w instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zamieszczone w niniejszym dokumencie ofertowym dane, informacje i postanowienia dotyczące warunków emisji oraz wykonania zobowiązań z tytułu Obligacji Serii A mają jedynie charakter informacyjny. WiąŜące dla Emitenta są postanowienia zawarte w Propozycji Nabycia Obligacji Serii A. Propozycja Nabycia jest udostępniania osobom zainteresowanym nabyciem obligacji wraz z niniejszym dokumentem ofertowym. Sporządzono dnia 3 marca 2010 roku

2 1. DANE O EMITENCIE 1.1. Podstawowe dane o Emitencie Firma Emitenta: Monday Development Spółka akcyjna Siedziba: Poznań Adres: Szydłowska 42; Poznań Numer telefonu: (61) Numer faksu: (61) Adres Strona www: REGON: NIP: KRS: Czas trwania Emitenta Emitent został utworzony na czas nieoznaczony 1.3. Podstawa prawna utworzenia Emitenta Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którymi spółka akcyjna powstaje z momentem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS Właściwy Sąd Rejestrowy Wpis Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 19 lutego 2009 roku Historia Emitenta Monday Development Spółka akcyjna została utworzona dnia 13 listopada 2008 roku Spółka została powołana pod firmą Genetyka Poznańska S.A. w celu wykorzystania jako wehikułu inwestycyjnego dla przedsięwzięcia związanego z badaniami genetycznymi. Do transakcji z partnerami zewnętrznymi nie doszło i Spółka nie rozpoczęła faktycznie działalności operacyjnej. Spółka została obecnie wykorzystana w procesie budowania grupy kapitałowej związanej z realizacją przedsięwzięć deweloperskich ( Grupa Kapitałowa ). W tym celu w dniu 21 grudnia 2009 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o zmianie firmy Spółki na Monday Development S.A. oraz o zmianie przedmiotu działalności Spółki. Przyjęty został takŝe tekst jednolity statutu Spółki. 26 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchyliło w całości dotychczasowy statut i przyjęło nowy, w pełni odpowiadający wymogom właściwym dla spółek publicznych. Walne Zgromadzenie podjęło takŝe uchwały: str. 2

3 w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii A1, na podstawie której wyemitowano akcji zwykłych, na okaziciela serii A1, w sprawie obniŝenia kapitału zakładowego poprzez dobrowolne umorzenie akcji serii A, w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej emisji, zwykłych, na okaziciela serii B, w sprawie wprowadzenia akcji serii A1 oraz akcji serii B, a takŝe praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie uchwalenia kapitału docelowego, w sprawie emisji obligacji. W dniu 03 marca 2010 roku przeprowadzona została niepubliczna subskrypcja prywatna akcji serii A1 Spółki, która skierowana została do następujących inwestorów MONDAY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: Pana Piotra Łopatki, Pana Piotra Płóciennika, Pani Moniki Owerko, Pana Krzysztofa Szyszki, Pana Piotra RóŜańskiego oraz spółki Hamamelis Ltd z siedzibą w Limassol na Cyprze. W ramach subskrypcji wszystkie akcje serii A1 zostały objęte. Wniosek o rejestrację podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii A1 oraz o rejestrację nowego statutu Emitenta zostanie złoŝony w sądzie rejestrowym w dniu 9 marca 2010 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu podwyŝszenie kapitału zakładowego nie zostało zatem zarejestrowane. Po przeprowadzeniu postępowania związanego z procedurą obniŝania kapitału zakładowego w Spółce oraz po przeprowadzeniu subskrypcji akcji serii B Emitent złoŝy do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację obniŝenia i jednoczesnego podwyŝszenia kapitału zakładowego, co nastąpi jednak nie wcześniej, jak w III kwartale 2010 roku. W okresie od 25 lutego 2010 roku do 5 marca 2010 roku Emitent zawarła umowy nabycia od Pana Piotra Łopatki, Pana Piotra Płóciennika, Pani Moniki Owerko, Pana Krzysztofa Szyszki, Pana Piotra RóŜańskiego oraz spółki Hamamelis Ltd z siedzibą w Limassol na Cyprze łącznie certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez MONDAY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W wyniku nabycia certyfikatów inwestycyjnych Emitent stał się jedynym inwestorem MONDAY FIZ. MONDAY FIZ to zamknięty fundusz inwestycyjny, stworzony w roku 2007 przez osoby zainteresowane wspólnym realizowaniem projektów inwestycyjnych. Wcześniejsze projekty były realizowane przez poszczególnych inwestorów w formie udziału w spółkach lub prowadzeniu własnych przedsiębiorstw. Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5. Fundusz jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 318. FIZ Monday jest zarządzany przez Copernicus Capital TFI w Warszawie. Monday FIZ posiada akcje 8 spółek celowych - w tym 6 spółek powołanych dla realizacji przedsięwzięć nieruchomościowych, spółki związanej z branŝą medyczną (MONDAY Medical sp z o.o. S.K.A. nie wejdzie do Grupy Kapitałowej i spółki zajmującej się obsługą administracyjną spółek nieruchomościowych (MONDAY Management sp. z o.o. S.K.A.). Wszystkie spółki mają formę prawną spółek komandytowo akcyjnych. Komplementariuszami w tych spółkach są sp. z o.o. utworzone przez głównych inwestorów funduszu. Udziały w tych Spółkach, po uzyskaniu docelowej struktury Grupy Kapitałowej, będą w całości naleŝały do Emitenta. MONDAY FIZ nie posiada udziałów w spółkach stowarzyszonych. str. 3

4 Fundusz poprzez spółki celowe Monday sp. z o.o. Milczańska S.K.A. oraz spółkę z o.o. przekształconą obecnie w MONDAY Management sp. z o.o. S.K.A. (dawna nazwa: DIB Inwestycje sp. z o.o. S.K.A.) zrealizował dotąd dwie inwestycje, opisane bliŝej w punkcie Za sukces MONDAY FIZ poczytuje sobie sprzedaŝ powierzchni uŝytkowych w czasie spowolnienia gospodarczego bez konieczności stosowania znacznych upustów (por. Projekt Milczańska. W ocenie Emitenta wynika to z tego, Ŝe powierzchnie mieszkalne i biurowe zostały wybudowane i wykończone w wysokim standardzie. W 2009 roku Spółki Grupy zajmowały się pozyskiwaniem terenów oraz przygotowywaniem projektów realizacji nowych inwestycji; w związku z powyŝszym w tym okresie ponoszone były wydatki na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów, uzyskania warunków zabudowy lub pozwoleń budowlanych; nakłady te umoŝliwią uzyskanie przychodów z inwestycji w okresach późniejszych, począwszy od roku 2010 (Inwestycja Piątkowska sprzedaŝ lokali ma nastąpić do końca lipca oraz Inwestycja Strzeszyn sprzedaŝ gruntów z pozwoleniem na budowę ma się rozpocząć w III kwartale 2010 r.). Ze względu na przepisy ustawy o rachunkowości skonsolidowane dane finansowe zamieszczane w sprawozdaniu finansowym nie oddają wzrostu wartości projektów będącego wynikiem nakładów dokonanych przez Spółki Grupy. Wartości te pokazują wyceny sporządzone na zlecenie Grupy, których podsumowanie zostało zamieszczone w załączniku 5.3 do Dokumentu Ofertowego. Zarządzaniem spółkami celowymi zajmują się bezpośrednio inwestorzy MONDAY FIZ poprzez wyspecjalizowaną spółkę MONDAY Management sp. z o.o. S.K.A. W zakresie obowiązków tej spółki znajdują się równieŝ wszelkie kwestie prawno-podatkowe i administracyjne związane z działalnością spółek deweloperskich. Takie rozwiązanie dodatkowo zabezpiecza działalność spółek deweloperskich, poniewaŝ ryzyko związane z tymi procesami zostaje przeniesione na podmiot posiadający odrębnego od nich komplementariusza. W celu optymalizacji podatkowej obowiązki MONDAY Management Sp. z o.o. S.K.A. związane z zarządzaniem są delegowane dalej na spółkę prawa cypryjskiego Hamamelis Limited z siedzibą w Limassol, kontrolowaną przez inwestorów MONDAY FIZ. Wynagrodzenie za zarządzanie skalkulowane jest na przeciętnym poziomie za tego rodzaju usługi. Jednocześnie przez inwestorów bezpośrednio zaangaŝowanych w realizację projektów nie jest pobierane wynagrodzenie z tytułu ich zaangaŝowania w realizację projektu, ani z tytułu zasiadania w organach spółek celowych. Docelowa struktura Grupy Kapitałowej zakłada nabycie przez Emitenta takŝe wszelkich udziałów komplementariuszy deweloperskich spółek celowych. W ten sposób w Monday Development S.A. skupione zostaną zarówno poszczególne projekty deweloperskie, jak i wszystkie kompetencje związane z realizacją tych projektów. Wykorzystanie struktury funduszowej pozwoli Emitentowi na osiągnięcie dodatkowych korzyści. Spółki celowe, w których Fundusz posiada większościowe pakiety akcji nie są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego. Jednocześnie Fundusz z tytułu przychodów uzyskanych z zysków osiąganych przez spółki celowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dzięki temu Grupa MONDAY Development S.A. będzie miała moŝliwość przeznaczenia środków, które nie będą musiały być odprowadzone w formie podatku, na dodatkowe finansowanie inwestycji, zwiększając w ten sposób skalę swojej działalności Kapitały własne Emitenta Obecnie kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i dzieli się na akcji serii A, o wartości nominalnej 10 zł kaŝda akcja. 26 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego o zł w drodze emisji nowych akcji serii A1, na podstawie której wyemitowanych zostało akcji zwykłych, na okaziciela serii A1 Spółki, str. 4

5 kaŝda o wartości nominalnej 10 zł. Akcje te zostały następnie, w dniu 3 marca 2010 roku, objęte przez następujących inwestorów MONDAY FIZ: Pana Piotra Łopatkę, Pana Piotra Płóciennika, Panią Monikę Owerko, Pana Krzysztofa Szyszkę, Pana Piotra RóŜańskiego oraz spółkę Hamamelis Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze. Wniosek o rejestrację podwyŝszenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii A1 oraz o rejestrację nowego statutu Emitenta zostanie złoŝony w sądzie rejestrowym w dniu 9 marca 2010 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu podwyŝszenie kapitału zakładowego nie zostało zatem zarejestrowane. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji serii A, o wartości nominalnej 10 zł kaŝda akcja oraz w sprawie związanego z tym obniŝenia kapitału zakładowego o zł. Procedura ta wymagać będzie przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, a w związku z tym rejestracja obniŝenia kapitału zakładowego przewidywana jest najwcześniej w III kwartale 2010 roku. TakŜe w dniu 26 lutego 2010 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego o maksymalną kwotę zł poprzez emisję do nowych akcji serii B, które mają być oferowane zainteresowanym inwestorom spoza kręgu dotychczasowych akcjonariuszy w drodze subskrypcji prywatnej. PodwyŜszenie kapitału w wyniku emisji akcji serii B zostanie zgłoszone do rejestru po zakończeniu prywatnej subskrypcji akcji serii B i dojściu tej emisji akcji do skutku, jednocześnie ze zgłoszeniem obniŝenia kapitału zakładowego będącego wynikiem umorzenia akcji serii A. Kapitał zakładowy Emitenta, w wyniku opisanych powyŝej działań na kapitale zakładowym, tj. emisji akcji serii A1, emisji akcji serii B oraz umorzenia akcji serii A, zakładając, Ŝe wszystkie akcje nowej emisji serii B zostaną naleŝycie objęte i opłacone, wynosić będzie zł Nieopłacona cześć kapitału zakładowego W spółce nie występuje nieopłacony kapitał zakładowy 1.8. Warunkowe podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółka nie podejmowała uchwał w przedmiocie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego. Spółka nie emitowała obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa Kapitał docelowy W dniu 26 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upowaŝnienia Zarządu do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zmiany dokonane w statucie przewidują moŝliwość podwyŝszania przez Zarząd kapitału zakładowego o kwotę nie większą niŝ zł. Jednocześnie jednak postanowienia o kapitale docelowym przewidują ograniczenie, Ŝe dokonywanie kolejnych podwyŝszeń kapitału nie moŝe być następować o kwotę większą niŝ będąca równowartością 25 % kapitału zakładowego Emitenta na dzień dokonania podwyŝszenia. Nadto podwyŝszenie kapitału w ramach kapitału docelowego wymaga kaŝdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zgoda taka jest potrzebna takŝe na ustalenie ceny emisyjnej akcji nowej emisji oraz dla wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje nowej emisji w ramach kapitału docelowego obejmowane mogą być wyłącznie za wkłady pienięŝne. str. 5

6 PowyŜsze postanowienia nie zostały na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu ofertowego zgłoszone do rejestru. Objęcie ich wnioskiem rejestrowym nastąpi po rejestracji podwyŝszenia kapitału wynikającego z emisji akcji serii A1, tj. najwcześniej w II kwartale 2010 roku Rynki na jakich notowane były instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta oraz kwity depozytowe wystawiane w związku z tymi instrumentami. Instrumenty finansowe emitowane przez Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu na Ŝadnym rynku zorganizowanym. W związku z instrumentami finansowymi emitowanymi przez Emitenta nie były wystawiane kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność. W okresie od 25 lutego 2010 roku do 5 marca 2010 roku Emitent zawarł umowy nabycia wszystkich certyfikatów wyemitowanych dotychczas przez MONDAY FIZ. Konstytutywny wpis przeniesienia posiadania certyfikatów inwestycyjnych do rejestru uczestników nastąpi 5 marca 2010 roku. Pośrednio, poprzez ten fundusz Emitent posiadać będzie większościowe pakiety akcji w spółkach celowych realizujących poszczególne inwestycje deweloperskie (wyjątkiem będzie jedynie spółka MONDAY sp. z o.o. Sokoła S.K.A., w której Emitent posiadać będzie pośrednio 50 %-owy udział kapitałowy. Docelowo Spółka będzie teŝ posiadała 100 % udziałów spółce MONDAY sp. z o.o. będącej komplementariuszem spółek celowych oraz MONDAY Management sp. z o.o. będącej komplementariuszem spółki celowej zarządzającej pozostałymi spółkami developerskimi. Struktura grupy kapitałowej jest obecnie w fazie budowy. Schemat docelowej grupy kapitałowej Spółki wraz z udziałem w kapitale zakładowym i liczbie głosów spółek zaleŝnych przedstawia się następująco: str. 6

7 MONDAY DEVELOPMENT S.A. kap.własne tys. akcjo: Hamamelis LTD 49,3% P.Łopatka 5,5% P.Płóciennik 11,3% P.RóŜański 7,1% M.Owerko 1,7% K.Szyszka 0,7% NOWY INWESTOR 24,4% KOMPLEMENTARIUSZE MONDAY FIZ MONDAY Sp. z o.o. kap.zakł. 50 tys. wycena tys. inw. MDev.SA 100,00% udz. MDev.SA 100,0% SPÓŁKI CELOWE Monday Sp. z o.o. SOKOŁA SKA Monday Management SP. z o.o. kap.zakł. 50 tys. komp: Monday Sp. z o.o. 0,50% akcjon: MONDAY FIZ 49,50% udz. MDev.SA 100,0% akcjon: osoba prywatna 50,00% Monday Sp. z o.o. RATAJE SKA komp: Monday Sp. z o.o. 0,00% akcjon: MONDAY FIZ 100,00% Monday Sp. z o.o. BOTANICZNA SKA komp: Monday Sp. z o.o. 0,00% akcjon: MONDAY FIZ 92,50% akcjon: osoba prywatna 1,50% akcjon: osoba prywatna 3,00% akcjon: osoba prywatna 3,00% Monday Sp. z o.o. PIĄTKOWSKA SKA komp: Monday Sp. z o.o. 0,00% akcjon: MONDAY FIZ 70,00% akcjon: osoba prywatna 30,00% Monday Sp. z o.o. STRZESZYN SKA komp: Monday Sp. z o.o. 0,00% akcjon: MONDAY FIZ 80,00% akcjon: osoba prywatna 20,00% Monday Sp. z o.o. MILCZAŃSKA SKA komp: Monday Sp. z o.o. 0,70% akcjo: MONDAY FIZ 99,30% Monday Managment Sp. z o.o. SKA komp: Monday Sp. z o.o. 0,20% akcjo: MONDAY FIZ 99,80% str. 7

8 1.12. Informacje o produktach, towarach lub usługach Emitenta Informacje podstawowe Działalność Emitenta polega na zarządzaniu Grupą Kapitałową, w ramach której realizowane są deweloperskie inwestycje mieszkaniowe i biurowe. Emitent, wykorzystując doświadczenia jego kluczowych pracowników, prowadzi równieŝ w ograniczonym zakresie działalność polegającą na przekształcaniu gruntów nieinwestycyjnych (rolnych lub o skomplikowanym statusie prawnym) w grunty inwestycyjne tzw. działalność deweloperską gruntową, której przykładem obecnie jest inwestycja Strzeszyn. Obszar geograficzny działalności Emitenta obejmuje głównie Poznań oraz jego bliskie okolice. Dotychczasowe realizacje Emitenta obejmują inwestycje stosunkowo małe o powierzchni uŝytkowej kilku tysięcy metrów kwadratowych. Aktualnie przygotowywane są jednak równieŝ inwestycje większe, w tym biurowa inwestycja Botaniczna, która moŝe być realizowana w kooperacji z innym deweloperem oraz inwestycja mieszkaniowa Rataje, która realizowana będzie w podziale na kilka etapów. Emitent prowadzi inwestycje poprzez spółki celowe, co jest strukturą typową dla działalności deweloperskiej umoŝliwiającą wydzielenie przychodów i kosztów poszczególnych inwestycji oraz zastosowanie podejścia Project finance w finansowaniu poszczególnych projektów inwestycyjnych. W części spółek Emitent jest udziałowcem wyłącznym, a w części dysponuje udziałami pozwalającymi na zachowanie realnego wpływu na zarządzanie inwestycjami. Bezpośrednim właścicielem udziałów Emitenta w spółkach celowych jest fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ), działający w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych. Struktura taka umoŝliwia stosowanie optymalizacji podatkowej w zakresie podatku CIT, polegającej na odroczeniu tego podatku do momentu wypłaty dochodów przez FIZ na rzecz Emitenta. NiezaleŜnie od zatrudnienia w poszczególnych spółkach, w ramach holdingu funkcjonuje następujący podział zadań i specjalizacji: str. 8

9 Zakres specjalizacji poszczególnych osób funkcjonujących w strukturze Grupy Kapitałowej, umoŝliwia realizację pełnego procesu inwestycyjnego przez zespół pracowników spółek celowych i Emitenta. Realizacja pełnego procesu inwestycyjnego oznacza, Ŝe pracownicy ci są w stanie zrealizować wszystkie zadania wymagane dla przeprowadzenia inwestycji deweloperskiej od pozyskania gruntu, poprzez jego przekształcenie w grunt inwestycyjny (uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub planu zagospodarowania przestrzennego), następnie uzyskanie pozwolenia na budowę, wybór generalnego wykonawcy, nadzór inwestorski nad budową prowadzoną przez generalnego wykonawcę, uzyskanie pozwolenia na uŝytkowanie oraz komercjalizację inwestycji. Część tych zadań moŝe być zlecana podmiotom zewnętrznym, ale kompetencje wewnętrzne Grupy Kapitałowej umoŝliwiają sprawowanie rzeczywistej kontroli nad podmiotami będącymi podwykonawcami lub dostawcami Emitenta. Obecnie Emitent realizuje pięć projektów inwestycyjnych na róŝnych etapach zaawansowania: str. 9

10 Projekty te zostały szczegółowo omówione w punkcie 1.13 Aktualnie Emitent 100% przychodów realizuje na sprzedaŝy produktów nie prowadzi działalności polegającej na wynajmie nieruchomości. Klientami Emitenta są nabywcy mieszkań o średnim lub podwyŝszonym standardzie osoby fizyczne oraz nabywcy lokali usługowych i biurowych w tej grupie to głównie firmy lokalne. W obu grupach klienci pozyskiwani są przede wszystkim z wykorzystaniem kontaktów biznesowych i struktur sprzedaŝowych wypracowanych przez Emitenta Prognoza sytuacji makroekonomicznej i jej wpływ na działalność Emitenta Analiza makroekonomiczna pozwala przewidywać, Ŝe rozwój otoczenia makroekonomicznego będzie miał pozytywny wpływ na przedsiębiorstwo i branŝę w długim okresie. Stopniowy, stabilny wzrost polskiej gospodarki nastraja optymistycznie, a jednocześnie dystans dzielący nas do krajów wysoko rozwiniętych i ambicje pozwalają prognozować kontynuację trendu wzrostowego. Stabilność polskiej gospodarki potwierdził takŝe obecny kryzys. Otoczenie ekonomiczne będzie prawdopodobnie pozytywnie oddziaływać na branŝę deweloperską. Wzrost PKB, a co za tym idzie wzrost zamoŝności społeczeństwa wpłynie pozytywnie na popyt. Rosnąca wielkość dochodu rozporządzalnego powoduje, Ŝe większa grupa Polaków będzie miała moŝliwości finansowe, Ŝeby kupić mieszkanie lub wymienić na większe. Będzie ich teŝ stać na coraz lepszy standard mieszkań. Wzrost PKB przekłada się takŝe na kondycję finansową polskich przedsiębiorstw, co ma bezpośredni wpływ na ponoszone wydatki na powierzchnie biurowe. Wzrastająca liczba pracujących i malejące bezrobocie takŝe w sposób bezpośredni wpływa na popyt na rynku mieszkaniowym. Dodatkowo wraz ze wzrostem liczby pracujących wzrasta liczba osób posiadających zdolności kredytowe. NaleŜy jednak wziąć pod uwagę odnotowany ostatnio wzrost liczby bezrobotnych - w styczniu 2010 r. W obszarze ekonomicznym głównym czynnikiem, który moŝe w długim okresie wpływać negatywnie na branŝę jest polityka kredytowa banków. PoniewaŜ Polska polityka kredytowa była jedną z bardziej restrykcyjnych juŝ przed kryzysem to naleŝy się spodziewać, Ŝe po okresie kryzysu zacznie oddziaływać normalna gra konkurencyjna i banki wrócą do zasad sprzed kryzysu. Niska inflacja i perspektywa wprowadzenia waluty Euro, poprawiają stabilność i zmniejszają ryzyko inwestycji w Polsce, takŝe inwestycji w nieruchomości. Otoczenie społeczne takŝe, choć w mniejszym stopniu, wpływać będzie pozytywnie na branŝę deweloperską. Wzrost znaczenia rodziny i wzrost liczby małŝeństw niewątpliwie mobilizuje do inwestycji mieszkaniowych. Otwartość na nowości i chęć do podejmowania ryzyka takŝe moŝe pozytywnie wpłynąć na popyt w branŝy deweloperskiej. W otoczeniu polityczno-prawnym zmniejszenie barier przy zakupie nieruchomości przez obcokrajowców zwiększa rozmiar potencjalnego rynku takŝe dla deweloperów. Niestety brak jednoznacznej polityki państwa w zakresie budownictwa oraz wysokie bariery administracyjne osłabiają ogólnie pozytywny wpływ otoczenia polityczno-prawnego. Najbardziej negatywny wpływ będzie miało otoczenie demograficzne. Prognozy rozwoju demograficznego kraju są niepokojące. Spada liczba ludności i społeczeństwo starzeje się. Przewidywane zmiany w strukturze wiekowej ludności spowodują zmniejszenie udziału osób aktywnych zawodowo w stosunku do całej populacji, co zwiększy obciąŝenia płacowe i będzie wywierało bardzo duŝą presje na efektywność pracy. Wzrost udziału osób starszych i niekorzystne proporcje pracujących do niepracujących w gospodarce będzie wpływać negatywnie na popyt na nowe mieszkania. Osoby starsze mają znacznie mniejszą motywacje do zmiany miejsca zamieszkania. Z reguły teŝ są gorzej uposaŝone i mają mniejsze moŝliwości kredytowe. TakŜe str. 10

11 malejąca liczba studentów wpłynie negatywnie na popyt na rynku najmu nieruchomości i pośrednio na rynek obrotu nieruchomościami. W obszarze demograficznym na korzyść działa tylko rosnący udział osób z wyŝszym wykształceniem, nie jest on jednak silny. Otoczenie technologiczne w Polsce niestety nie będzie się rozwijać w sposób dynamiczny, niemniej jednak ze względu na specyfikę branŝy będzie to miało niewielki pozytywny wpływ. Wynika to z faktu, Ŝe w biznesie deweloperskim rozwój technologiczny nie jest kluczowym czynnikiem sukcesu, minimalne jest teŝ uzaleŝnienie od krajowych osiągnięć w tym zakresie. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej otoczenie międzynarodowe sprzyja rozwojowi biznesu. Minimalizują się bariery inwestycyjne, poszerzają się rynki. Oczywiście zwiększa się teŝ konkurencja. Istnieje większe ryzyko wejścia zagranicznych graczy. BranŜa deweloperska wymaga jednak bardzo duŝej znajomości lokalnego rynku. W takiej sytuacji konkurenci zagraniczni nie są w Ŝaden sposób bardziej niebezpieczni od lokalnych. Mogą dysponować większym kapitałem, ale równocześnie wzrost współpracy międzynarodowej spowoduje łatwiejszy dostęp do kapitału lokalnym firmom. Dlatego teŝ poprawiająca się sytuacja międzynarodowa, będzie miała pozytywny wpływ na rozwój branŝy deweloperskiej Sytuacja rynkowa w obszarze inwestycji deweloperskich mieszkaniowych i biurowych W okresie lat w Polsce odnotowano bardzo dynamiczny wzrost w branŝy inwestycji deweloperskich, szczególnie mieszkaniowych. Wschodząca faza rozwoju tego rynku wymuszała działanie szybkie, wręcz błyskawiczne, wymagające stosowanie elastycznych procedur działania. Głównym czynnikiem sukcesu było zdobycie gruntu pod inwestycję a zorganizowanie finansowania oraz przeprowadzenie komercjalizacji inwestycji miało znaczenie drugorzędne. Obecnie, w związku z wejściem rynku w fazę dojrzewania, o powodzeniu inwestycji decyduje jakość zaproponowanego przez dewelopera produktu, niezaleŝnie czy jest to mieszkanie czy biuro. Zmniejszyła się chłonność rynków lokalnych, co wynika z urealnienia siły strony popytowej. Równocześnie, ze względu na znaczne ograniczenie dostępności kredytów, nie wzrosła istotnie strona podaŝowa wiele inwestycji wstrzymano ze względu na brak moŝliwości ich sfinansowania. Doprowadziło to do względnej równowagi popytowo-podaŝowej i stosunkowo niewielkiego spadku cen mieszkań. Dane analityczne wskazują, Ŝe w większości miast spadek cen został juŝ zahamowany. Równocześnie część deweloperów mieszkaniowych starała się wejść na rynek inwestycji biurowych, poprzez realizowanie nowych inwestycji lub przerabianie inwestycji mieszkaniowych. To z kolei zaskutkowało wzrostem podaŝy powierzchni biurowej, nie zawsze najlepszej jakości i we właściwych lokalizacjach. Na sytuację tę nałoŝyło się spowolnienie gospodarcze, które skłania przedsiębiorców do oszczędności, równieŝ w zakresie kosztów najmu powierzchni biurowej. Przedstawiony powyŝej zarys sytuacji rynkowej udowadnia, Ŝe tylko najlepsze produkty mieszkaniowe i biurowe, to znaczy najlepiej spełniające nowe wymogi rynkowe, będą znajdowały nabywców. Czynniki te sprawią, Ŝe miejsce na rynku zajmą nowi gracze, którzy zaakceptują wymóg wysokiego stopnia sprawności i poziomu merytorycznego stawiany przez rynek firmom deweloperskim Konkurencja w zakresie inwestycji mieszkaniowych i biurowych Poznański rynek inwestycji deweloperskich mieszkaniowych jest znacznie rozdrobniony. Działalność większości firm polega na realizacji jednej inwestycji a po jej zakończeniu następnej. Ze względu na stopień zorganizowania i potencjał wewnętrzny, nie są to konkurencji bezpośredni Emitenta, są natomiast konkurentami pośrednimi odbierającymi część rynku. Emitent rozwijając działalność str. 11

12 deweloperską mieszkaniową w szerszym zakresie poprzez realizację (w róŝnych stadiach zaawansowania) kilku projektów staje się bezpośrednim konkurentem deweloperów w pełni zorganizowanych, działających w większej skali, działających w sposób systematyczny, w oparciu o dobrze rozeznany rynek deweloperów zauwaŝalnych i identyfikowalnych na rynku poznańskim. Konkurentami w zakresie inwestycji biurowych są zarówno firmy lokalne, które przewaŝnie przeniosły część mocy przerobowych z działalności mieszkaniowej na biurową, jak równieŝ deweloperzy działający na rynku krajowym. Deweloperzy biurowi niejednokrotnie są częścią koncernów międzynarodowych, działają w oparciu o współpracę z renomowanymi agencjami i firmami doradczymi, wymuszając tym samym podobny sposób działania na konkurentach lokalnych. Sektor nieruchomości biurowych charakteryzuje się silniejszą pozycją bezpośrednich konkurentów Emitenta niŝ w przypadku nieruchomości mieszkaniowych. Nie dotyczy to inwestycji małych (poniŝej 4000 m 2 ), którymi nie jest zainteresowana większość typowych deweloperów komercyjnych Opis głównych inwestycji Emitenta Inwestycje zrealizowane i w trakcie realizacji Projekt Batorego inwestycja zrealizowana Był to jeden z pierwszych większych projektów nieruchomościowych zrealizowanych przez spółkę Grupy DIB Inwestycje sp. z o.o. Spółka nabyła bardzo atrakcyjny grunt o łącznej powierzchni m 2, przy ul. Umultowskiej w Poznaniu. Cena nabycia wynosiła zł. Z uwagi na moŝliwość osiągnięcia znacznej stopy zwrotu w krótkim czasie - w wyniku uregulowania sytuacji prawnej nieruchomości - Grupa podjęła decyzję o sprzedaŝy gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej oraz spółki deweloperskiej. Łączna ceny sprzedaŝy obu części nieruchomości wyniosła zł. Uzyskane środki stanowiły podstawę finansową rozwoju Grupy Kapitałowej Projekt Milczańska inwestycja zrealizowana Inwestycja obejmowała wybudowanie 22 mieszkań, od kawalerek do wielopokojowych apartamentów oraz lokalu uŝytkowego (całkowita powierzchnia uŝytkowa lokali wynosi m 2 ) w budynku mieszkalnym przy ul. Milczańskiej 48a w Poznaniu na działce o powierzchni 1005 m 2. Inwestycja prowadzona była przez spółkę celową Monday sp. z o.o. Milczańska S.K.A. (poprzednio: PKM Inwest sp. z o.o. JEDYNKA S.K.A.). Budynek ma pięć kondygnacji. Na parterze znajduje się lokal uŝytkowy. Budynek posiada garaŝ podziemny na 18 miejsc parkingowych. Ponadto 5 miejsc parkingowych znajduje się na powierzchni. Całość inwestycji została zrealizowana w oparciu o środki własne Grupy Kapitałowej. Budynek swoją formą i charakterem nawiązuje do pobliskiej zabudowy, wyróŝnia się jednak w otoczeniu starannością wykończenia elewacji. Mieszkania zostały oddane do uŝytkowania wiosną 2008 roku. Wszystkie powierzchnie mieszkalne zostały sprzedane w czasie trwania dekoniunktury na rynku nieruchomości właściwie bez obniŝania ceny. Po części jest to wynikiem tego, Ŝe Grupa ogromną wagę przykłada do solidnej budowy i wykończenia budynku. Wynik z inwestycji: Nazwa inwestycji BranŜa Status inwestycji Milczyńska Mieszkaniowa Zakończona str. 12

13 Termin zakończenia inwestycji wiosna 2008 Powierzchnia do sprzedaŝy m2 Całkowity koszt inwestycji zł Przychody ze sprzedaŝy inwestycji zł Profitability Index (przychód/koszt) 2,0 Uwagi Nd Projekt Piątkowska inwestycja realizowana Grupa jest w trakcie realizacji budynku biurowego przy ul. Piątkowskiej 116 w Poznaniu o łącznej powierzchni m 2. Budynek biurowy przeznaczony jest dla firm zatrudniających od 5 do 20 pracowników. Adresatem oferty są niewielkie firmy prowadzące działalność usługową (ew. handlową, gdy magazyny towarów zlokalizowane są poza siedzibą firmy). Inwestycja znajduje się blisko centrum miasta, w atrakcyjnym towarzystwie nowych budynków mieszkalnych i biurowych. Zakończenie sprzedaŝy lokali w budynku zaplanowano na październik 2010 roku. Zainteresowanie lokalami w realizowanym budynku jest bardzo duŝe. W tej chwili prowadzone są rozmowy z kilkudziesięcioma firmami na temat zakupu lub wynajmu powierzchni biurowej w tym budynku. Na dzień sporządzenia dokumentu ofertowego Generalny Wykonawca objął plac budowy. Wykonano takŝe halę garaŝową oraz przyziemie w stanie surowym. W trakcie wykonywania są kondygnacje nadziemne. Planowany termin oddania budynku to lipiec Finansowanie inwestycji odbywa się ze środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych weksli nabywanych przez prywatnych inwestorów, a częściowo ze środków pochodzących z kredytu bankowego. Nazwa inwestycji BranŜa Status inwestycji Planowany termin zakończenia inwestycji Powierzchnia do sprzedaŝy Piątkowska Funkcja wiodąca: biurowa Funkcja uzupełniająca mieszkaniowa, lokale uŝytkowe W trakcie budowy Grudzień m2 Całkowity koszt inwestycji Planowane przychody ze sprzedaŝy zł zł Profitability Index (przychód/koszt) 1,31 Uwagi BudŜet przychodów ze sprzedaŝy w wariancie sprzedaŝy wszystkich powierzchni w przypadku wynajmu, przychody ze sprzedaŝy zastąpione zostaną przychodami z najmu długoterminowego str. 13

14 Istotne inwestycje Emitenta w przyszłości, co do których jego organy zarządzające podjęły juŝ wiąŝące zobowiązania Projekt Botaniczna Projekt ma na celu realizację nowoczesnego parku biurowego przy ul. Botanicznej w Poznaniu. Projektowana inwestycja obejmuje pięć biurowców o łącznej powierzchni m 2. Unikatowość tej inwestycji gwarantuje jej połoŝenie (bezpośrednio przy ogrodzie botanicznym oraz w sąsiedztwie jeziora Rusałka) oraz bardzo dobra infrastruktura komunikacyjna (dojazd z drogi krajowej nr 5 i 11, dogodny dojazd komunikacją miejską i 2 km od portu lotniczego Ławica). Na podstawie spotkań z obecnymi najemcami powierzchni biurowych i analizy uzyskanych w ich trakcie informacji na temat wad i zalet dostępnej powierzchni biurowej Grupa opracowała załoŝenia projektu stanowiące kombinację optymalnych cech projektowanego parku biurowego. NajwaŜniejsze elementy tej kombinacji to: Lokalizacja: 10 minut od centrum miasta, łatwy dojazd komunikacją miejską, bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych (Park Botaniczny) budynek (przy ogrodzie Botanicznym) zapewniający funkcje socjalne: restauracje róŝnego poziomu, fitness, tarasy widokowe duŝy parking (dodatkowo parking dla rowerów) nowoczesna architektura efektywna stawka czynszu Zaleta w stosunku do budynków połoŝonych poza zasięgiem komunikacji miejskiej, w otoczeniu torów kolejowych, w nieestetycznym otoczeniu, Część budynków nie zapewnia Ŝadnych funkcji socjalnych, pozostałe tylko jeden rodzaj wyŝywienia, część znajduje się w duŝej odległości od punktów zapewniających potrzeby socjalne Najemcy rezygnują z wyboru części budynków, bo nie zapewniają parkingu dla pracowników. Część najemców wyraziło oczekiwanie by młodzi pracownicy przyjeŝdŝający rowerami mieli gdzie parkować koncepcja parku biurowego będzie się odróŝniać od wielu innych budynków nowoczesną architekturą oraz moŝliwościami aranŝacji wnętrza, 12 EUR za metr powierzchni wynajmowanej Teren, na którym powstanie park biurowy to m 2, z czego 869 m 2 naleŝy do Grupy (spółka MONDAY sp. z o.o. MILCZAŃSKA S.K.A.), a pozostałe m 2 na mocy notarialnej umowy przedwstępnej objęte jest zobowiązaniem do sprzedaŝy na rzecz MONDAY sp. z o.o. BOTANICZNA S.K.A. Grupa posiada takŝe udziały w nieruchomości przylegającej do obu powyŝszych działek, której funkcją będzie umoŝliwienie swobodnego dostępu do budynków zrealizowanych na terenie parku. Na dzień sporządzenia dokumentu ofertowego przygotowana została koncepcja architektoniczna, na podstawie której Grupa Kapitałowa otrzymała decyzję o warunkach zabudowy. Ze względu na skalę inwestycji Emitent planuje ją przeprowadzić we współpracy z jednym z poznańskich deweloperów. Aktualnie trwają negocjacje warunków ewentualnej współpracy. str. 14

15 MoŜliwe jest równieŝ przeprowadzenie inwestycji samodzielne, wymagałoby to jednak koncentracji znacznych środków w jednej inwestycji. Alternatywnym rozwiązaniem jest rozłoŝenie inwestycji w czasie, co moŝliwe jest ze względu na podział inwestycji na kilka budynków. Emitent nie wyklucza sprzedaŝy części lub całości gruntu w przypadku niepowodzenia rozmów z potencjalnymi partnerami przedsięwzięcia. Nazwa inwestycji BranŜa Botaniczna Biurowa Status inwestycji Planowany termin zakończenia inwestycji w trakcie przygotowania I etap przełom 2011/2012 II etap przełom 2012/2013 III etap przełom 2013/2014 Powierzchnia do sprzedaŝy m 2 Całkowity koszt inwestycji Planowane przychody ze sprzedaŝy zł zł Profitability Index (przychód/koszt) 1,28 Uwagi Zakłada się sprzedaŝ inwestycji po jej skomercjalizowaniu. MoŜliwe jest równieŝ wykorzystanie części terenu pod inwestycję mieszkaniową. Wówczas moŝliwe byłoby wykonanie inwestycji w dwóch etapach Projekt Sokoła Projekt przewiduje budowę budynku mieszkalnego w atrakcyjnej części Poznania, przy ul. Sokoła, w pobliŝu Parku Sołackiego. Inwestycja zlokalizowana jest w cichej okolicy, z dobrym połączeniem komunikacyjnym, w niedalekiej odległości od centrum Poznania. Projektowany budynek mieszkalny będzie posiadał 41 mieszkań od kawalerek po dwupoziomowe mieszkania 4-pokojowe. Grunt pod budynek jest własnością jednego z inwestorów MONDAY sp. z o.o. SOKOŁA S.K.A. i na mocy notarialnej umowy przedwstępnej objęty jest jego zobowiązaniem do sprzedaŝy na rzecz w/w spółki celowej. Zapłata za grunt nastąpi po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu. Na dzień sporządzenia dokumentu ofertowego dla projektu przygotowana została koncepcja architektoniczna. Przewidywany czas rozpoczęcia budowy trzeci kwartał 2010 roku. Istnieje moŝliwość rozszerzenia zakresu inwestycji o sąsiednią działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym, a następnie jego nadbudową i zabudową tylnej części nieruchomości. Nazwa inwestycji BranŜa Status inwestycji Planowany termin zakończenia inwestycji Sokoła Mieszkaniowa W trakcie przygotowania I połowa 2012 str. 15

16 Powierzchnia do sprzedaŝy Całkowity koszt inwestycji Planowane przychody ze sprzedaŝy Profitability Index (przychód/koszt) 1,36 Uwagi Projekt Rataje m zł zł Istnieje szansa na rozszerzenie inwestycji o tereny przyległe Projekt zakłada wybudowanie budynków mieszkalnych na terenie jednego z największych osiedli mieszkaniowych w Poznaniu Rataje. Projektowana inwestycja obejmuje trzy etapy o łącznej powierzchni tys. m 2, przez powołaną w tym celu spółkę celową MONDAY sp. z o.o. RATAJE S.K.A. (uprzednio: PKM Inwest sp. z o.o. TRÓJKA S.K.A.). Teren jest połoŝony w bezpośredniej bliskości innych osiedli mieszkaniowych i jest traktowany przez mieszkańców Poznania jako typowe osiedle mieszkaniowe. Zaletą tej części Poznania jest bezpośrednia bliskość terenów rekreacyjnych jeziora Malta (wraz z polem do mini - golfa Malta i sztucznym stokiem), rzeki Cybina wraz ze stawami i terenem zielonym oraz ogrodu zoologicznego (nowe ZOO) - popularnym terenem spacerowym poznaniaków. Dojazd do budynków zapewnia komunikacja miejska. Blisko znajduje się centrum handlowe M1. Cechy inwestycji: Lokalizacja: 10 minut od centrum miasta, łatwy dojazd komunikacją miejską, bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych (Malta, Cybina) Zaleta w stosunku do mieszkań połoŝonych poza Poznaniem (osiedla w podpoznańskich gminach wymagają samochodu i dojazdów) parkingi dla samochodów wiele osiedli nie posiada parkingu dla samochodów, moŝliwość swobodnego parkowania będzie waŝna nawet dla młodych rodzin atrakcyjna architektura, balkony, przeszklenia budynki odróŝniać się będą nowoczesną architekturą, mieszkania będą projektowane w taki sposób by posiadały duŝe balkony i przeszklenia Projekcja finansowa inwestycji: Nazwa inwestycji BranŜa Rataje Mieszkaniowa Status inwestycji opracowywanie koncepcji inwestycji Planowany termin zakończenia I etap II kwartał 2013 str. 16

17 inwestycji II etap III kwartał 2014 III etap IV kwartał 2015 Powierzchnia do sprzedaŝy m 2 Całkowity koszt inwestycji zł Planowane przychody ze sprzedaŝy zł Profitability Index (przychód/koszt) min. 1,20 Uwagi MoŜliwe jest równieŝ wykorzystanie części terenu pod inwestycję biurową Projekt Strzeszyn Spółka celowa - MONDAY sp. z o.o. STRZESZYN S.K.A. - zawarła przedwstępną umowę sprzedaŝy nieruchomości gruntowej przy ulicy Beskidzkiej w Poznaniu, o powierzchni ponad m 2, podzielonej na 14 działek ewidencyjnych przeznaczonych do sprzedaŝy. Nieruchomość połoŝona jest w jednej z najbardziej atrakcyjnych części Poznania, jest okolona ze wszystkich stron lasem, z przepływającą rzeczką Bogdanką, tworzącą dwa naturalne, niewielkie stawy. Spółka zamierza uzbroić teren, zdobyć pozwolenia na budowę i tak przygotowane działki sprzedać. Jako czynnik ryzyka Spółka wskazuje na niechęć urzędu miasta do rozbudowy tego terenu, pomimo korzystnego zapisu w planie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie trwają konsultacje z władzami miasta w celu sprecyzowania akceptowalnego dla obu stron sposobu zagospodarowania tego terenu. Istnieje moŝliwość, Ŝe Spółka będzie musiała wybrać pomiędzy szybkim kompromisem o mniejszej dochodowości a dłuŝszym procesem, podczas którego będzie dochodziła swoich praw wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego. Na dzień sporządzenia dokumentu ofertowego do działek podłączane są media (gaz, woda, energia elektryczna) a do urzędu miasta Poznania złoŝony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę obiektów agroturystycznych. Przewidywane rozpoczęcie sprzedaŝy trzeci/czwarty kwartał 2010 roku. Nazwa inwestycji BranŜa Status inwestycji Planowany termin zakończenia inwestycji Powierzchnia do sprzedaŝy (grunt) Całkowity koszt inwestycji Planowane przychody ze sprzedaŝy Profitability Index (przychód/koszt) 1,50 Uwagi Strzeszyn Deweloperka gruntowa Procedowane pozwolenie na budowę IV kwartał m zł zł Działki sprzedawane sukcesywnie począwszy od września 2010 r. str. 17

18 1.14. Strategia rozwoju Emitenta Strategia działania Emitenta dostosowana jest do fazy rozwoju rynku, na którym on działa. W minionych latach do połowy roku 2007 rynek inwestycji deweloperskich w Polsce, szczególnie nieruchomości mieszkaniowych, był rynkiem dynamicznego rozwoju, rynkiem charakteryzującym się silnym i niezaspokojonym popytem. W takiej sytuacji decydującym elementem strategii deweloperów było takie zorganizowanie ich przedsiębiorstw, aby w jak najkrótszym czasie dostarczyć klientom jak najwięcej oczekiwanych przez nich produktów. Klienci zaś, nie byli zbyt wymagający w ocenie nabywanych mieszkań. Na takim rynku kluczowym czynnikiem sukcesu było posiadanie banku ziemi poprzez umiejętność pozyskiwania gruntów inwestycyjnych lub takich, które moŝna było przekształcić w grunty inwestycyjne. Szybkość działania decydowała o przewadze konkurencyjnej. Nie było problemem biznesowym znalezienie nabywców, poniewaŝ istniał niezaspokojony popyt. Nie było równieŝ trudne sfinansowanie inwestycji, poniewaŝ deweloperzy praktycznie przeprowadzali przetargi na kredyty wśród banków finansujących inwestycje nieruchomościowe. Inwestycje w znacznej części lub nawet w całości finansowane były przedpłatami nabywców mieszkań. Opisana powyŝej sytuacja charakterystyczna jest dla rynków w fazie wschodzącej. Obecnie, w ocenie Zarządu Emitenta, następuje przejście rynku w pierwszą fazę dojrzałości. W takiej sytuacji ulegają zmianie kluczowe czynniki sukcesu. Teraz sprawność organizacyjna i umiejętność zaproponowania klientom dobrych jakościowo produktów, decyduje o sukcesie rynkowym. Przedefiniowanie zasad gry rynkowej jest sytuacją bardzo korzystną dla nowego gracza na rynku, planującego zająć pozycję wyŝszą w zakresie skali działania. Nowy gracz na rynku nie musi konkurować z liderami rynku wyłącznie cenowo. Przedefiniowanie zasad działania rynku powoduje, Ŝe zarówno dla dotychczasowych liderów rynku jak i dla nowych graczy, rynek jest jednakowo trudny, istnieje zatem realna moŝliwość konkurowania z dotychczasowymi liderami a nawet pewna przewaga, wynikająca z braku konieczności dostosowania rozbudowanych, przerośniętych organizacji do nowych zasad działania. Obecna faza rozwoju rynku jest zatem najlepszym momentem do wzmocnienia pozycji na dotychczasowym rynku działania lub na rynkach nowych. Emitent dostrzegając zmiany zachodzące na rynku, zdefiniował następujące kluczowe czynniki sukcesu, które w najbliŝszych latach decydować będą o przewadze konkurencyjnej: umiejętność precyzyjnego zdefiniowania cech produktu, który zaoferowany zostanie klientom, rozwój kompetencji organizacji we wszystkich obszarach jej aktywności, zrównowaŝenie rozwoju organizacji dostosowanie struktury przedsiębiorstwa do zakresu jego działania, zmotywowany pozytywnie zarząd i kluczowi pracownicy, umiejętność pozyskiwania kapitału, w szczególności kredytów. W oparciu o te załoŝenia Emitent zbudował strukturę i kompetencje, które umoŝliwiają nie tylko wyszukanie korzystnych lokalizacji inwestycji (choć ten element pozostaje silną stroną Emitenta), ale przede wszystkim strukturę zdolną do: samodzielnego rozpoznawania potrzeb i potencjału danych rynków/lokalizacji na podstawie których definiowany jest produkt mający szansę znaleźć nabywców, przeprowadzenia procesu przedinwestycyjnego, obejmującego skuteczne uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę (potwierdzone szeregiem uzyskiwanych decyzji przez zespół zarządzający), str. 18

19 wyboru wykonawców prac projektowych i budowlanych oraz sprawowania nadzoru nad realizacją współpracy w tym zakresie, pozyskiwania finansowania inwestycji, w tym współpracy z bankami, samodzielnego pozyskiwania nabywców mieszkań lub lokali uŝytkowych i biurowych. WdroŜenie przez Emitenta opisanej powyŝej struktury umoŝliwiło rozpoczęcie realizacji nowych inwestycji oraz przygotowanie do realizacji inwestycji o większej skali i stopniu złoŝoności. Strategia Emitenta w zakresie obszaru działania koncentruje się na rynku poznańskim, nie wyklucza się jednak przeprowadzenia w przyszłości inwestycji na innych rynkach, o ile uzasadnione to będzie rentownością tych inwestycji oraz o ile moŝliwe i efektywne kosztowo będzie zapewnienie sprawności organizacyjnej takich inwestycji. W zakresie struktury sektorowej inwestycji, planowane jest nadal koncentrowanie się na inwestycjach mieszkaniowych (z powierzchniami usługowo-handlowymi) i biurowych. W zakresie struktury finansowania Emitent w większym niŝ dotychczas stopniu zamierza finansować inwestycje kredytem bankowym wykorzystując zbudowane kompetencje w tym zakresie. W zakresie sprzedaŝy inwestycji mieszkaniowych Emitent zamierza wykorzystywać własne kompetencje oraz wspomagać sprzedaŝ poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi. W zakresie komercjalizacji inwestycji biurowych, planowana jest współpraca z renomowanymi komercjalizatorami oraz samodzielna komercjalizacja prowadzona równolegle. Mniejsze inwestycje biurowe komercjalizowane poprzez sprzedaŝ, głownie będą znajdować nabywców poprzez struktury sprzedaŝowe Emitenta Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach Wobec Emitenta nie zostały wszczęte Ŝadne postępowania upadłościowe, układowe czy likwidacyjne. Wobec Emitenta nie wszczęto Ŝadnych postępowań ugodowych, arbitraŝowych czy egzekucyjnych. W okresie ostatnich 12 miesięcy nie toczą się i nie toczyły Ŝadne postępowania przed organami rządowymi ani teŝ postępowania sądowe czy arbitraŝowe, które mogły mieć, miały lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Według wiedzy Emitenta niezwykle mało prawdopodobne jest, aby wobec Emitenta zostały wszczęte jakiekolwiek postępowania, które mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki Grupy, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiadają Ŝadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. str. 19

20 1.17. Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym Emitent nie posiada Ŝadnych zobowiązań pozabilansowych Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym W okresie objętym sprawozdaniem finansowym miały następujące istotne zdarzenia: Spółka celowa MONDAY sp. z o.o. RATAJE S.K.A. wystąpiła z wnioskiem o wywołanie planu zagospodarowania przestrzennego na Ratajach, dla inwestycji na ul. Botanicznej wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy w sześciu wariantach, które pozwalają realizować inwestycję w najbardziej korzystnym układzie, na podstawie dostarczonej przez spółkę celową analizy środowiskowej Wydział Architektury i Urbanistyki Miejskiej wydał decyzję o odstąpieniu od konieczności wydania dla tej inwestycji decyzji środowiskowej, MONDAY sp. z o.o. STRZESZYN S.K.A. zawarła przedwstępną umowę sprzedaŝy nieruchomości gruntowej przy ulicy Beskidzkiej w Poznaniu (Projekt Strzeszyn), dla Projektu Strzeszyn przygotowane zostały projekty budowlane i wystąpiono o pozwolenia na budowę, dla projektu przy ulicy Piątkowskiej: wydana została Decyzja o Warunkach Zabudowy zakończony został proces projektowania wydane zostało pozwolenie na budowę przeprowadzono proces uzgodnień z gestorami mediów, w tym ograniczona została strefa ochronna dla magistrali wodnej fi 1000 w sierpniu 2009 generalny wykonawca objął plac budowy i rozpoczął prace budowlane w grudniu 2009 r. MONDAY Sp. z o.o. MILCZAŃSKA S.K.A. odpisała w koszty działalności weksel obcy wystawiony przez Hamamelis Ltd na kwotę zł. wg wyceny na r. Czynność ta stanowi element rozliczenia inwestycji zrealizowanej przez spółkę celową Grupy. str. 20

21 1.19. Wskazanie wszystkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych zamieszczonych w sprawozdaniu finansowym W dniu 6 stycznia 2010 roku spółka celowa MONDAY Sp. z o.o. RATAJE SKA zawarła umowę przedwstępną zakupu nieruchomości przy ul Beskidzkiej w Poznaniu (Projekt Rataje). Umowa zastąpiła dotychczasową umowę ze sprzedającymi. Spółka celowa MONDAY Sp. z o.o. Piątkowska SKA otrzymała wypłatę pierwszej transzy kredytu bankowego na finansowanie budowy budynku będącego przedmiotem inwestycji Organy administracyjne, zarządzające i nadzorcze Zarząd Zgodnie ze Statutem Zarząd Spółki składa się z trzech do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Spółki. Emitent planuje dokonanie zmian w Zarządzie Spółki polegających na ustaleniu składu Zarządu w następującej postaci: Kurt Montgomery - Prezes, Monika Owerko Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Piotr Łopatka Dyrektor Realizacji, Członek Zarządu Kadencja członków Zarządu upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok Doświadczenie zawodowe członków zarządu: Kurt Montgomery (obywatel Stanów Zjednoczonych, posiadający kartę stałego pobytu w Polsce) Doświadczenie zawodowe: 2007 obecnie inwestor i jeden ze współzałoŝycieli MONDAY FIZ, w którym zajmuje się pozyskiwaniem nowych projektów; wspólnik w spółkach z o.o. będących komplementariuszami spółek celowych Grupy: MONDAY Sp. z o.o; MONDAY Management Sp. z o.o.; prezes zarządu MONDAY Sp. z o.o Prezes Zarządu Spółki 7milowy Sp. z o.o., w Poznaniu Przewodniczący (do roku 2004) a następnie członek Rady Nadzorczej Relpol S. A. w śarach Dyrektor ds. Strategii Operacyjnej Amica Wronki S. A., we Wronkach; w zakresie jego obowiązków leŝało m.in. określenie i wdroŝenie nowych metod str. 21

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT S.A. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2010 roku od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r.

MONDAY DEVELOPMENT S.A. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2010 roku od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2010 roku od 1 lipca 2010 r. do 30 września 2010 r. 1. WPROWADZENIE Emitent nie prowadzi bezpośrednio działalności operacyjnej, a jego głównym aktywem są certyfikaty

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za IV kwartał 2012 roku od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za IV kwartał 2012 roku od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za IV kwartał 2012 roku od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za II kwartał 2013 roku od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za II kwartał 2013 roku od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za II kwartał 2013 roku od 1 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki

Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 07.04.2010 roku oraz zmiany w Statucie Spółki Raport bieżący nr 32/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za IV kwartał 2011 roku od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za IV kwartał 2011 roku od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za IV kwartał 2011 roku od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 1. WPROWADZENIE Działalnośd Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

przeciw oddano 0 głosów.

przeciw oddano 0 głosów. UCHWAŁA NR 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Projekty uchwał zwołanego na dzień 11 marca 2011 roku Zarząd EZO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 11 marca 2011 roku Uchwała nr 1 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej

PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. I. Forma inicjatywy legislacyjnej PODSTAWOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W SEKTORZE BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO I. Forma inicjatywy legislacyjnej 1) przedmiotem inicjatywy legislacyjnej będzie nowa ustawa, regulująca kompleksowo system społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zwołane na dzień 02.02.2010 r Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 Gastel śurawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 1 z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 08 grudnia 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 08 grudnia 2008 r. spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ---------------------------------------- 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] -----------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ

Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta publiczna Investor Property FIZ i Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ Oferta funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał na rynku nieruchomości jest coraz szersza. Bessa na światowych giełdach

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 25 października 2009 roku

Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 25 października 2009 roku Treść projektów uchwał NWZ EFH S.A. zwołanego na dzień 20.11.2009 roku Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 25 października 2009 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Monday Development SA CELE I STRATEGIA SPÓŁKI NA LATA 2012 2014

Monday Development SA CELE I STRATEGIA SPÓŁKI NA LATA 2012 2014 Monday Development SA CELE I STRATEGIA SPÓŁKI NA LATA 2012 2014 1 AGENDA 1. Monday Development podstawowe informacje 2. Główne założenia strategii 3. PorQolio projektów: harmonogram i przychody 4. Cele

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 53/2012 Data sporządzenia: 16 listopada 2012 Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku

STYCZEŃ. nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku STYCZEŃ nr 1/2014 z dnia 14 stycznia 2014 roku Raport miesięczny - grudzień 2013 r. Zgodnie z pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MONDAY DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 oraz art. 420 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW Bogdanka S.A. Zgodnie z art Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki

Proponowane zmiany w statucie Spółki LW Bogdanka S.A. Zgodnie z art Kodeksu Spółek handlowych, podaje się proponowane zmiany w statucie Spółki Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 13 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób: Uchwała nr 1 Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Emperia Holding S.A. ( Spółka ) niniejszym uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał o jakie został uzupełnione Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał o jakie został uzupełnione Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza Projekty uchwał o jakie został uzupełnione Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 w sprawie określenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 08.02.2016 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

PROJEKTY UCHWAŁ. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą, przy ulicy Rembielińskiej 20 lok. 318, 03-352 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku

Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Skonsolidowany raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres 01.10.2012 do 31.12.2012 roku Warszawa, 12.02.2013 roku Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 17 maja 2016r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 17 maja 2016r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. w dniu 17 maja 2016r. Uchwała nr 1 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki NAVIMOR - INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Cersanit S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 24 października 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r.

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2010 r. Do pkt-u 5.2) porządku obrad w sprawie warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU HM INWEST S.A. RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku

UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku Projekty uchwał NWZ UCHWAŁA NR [ ] XXIII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Polnord w Gdyni ( Spółka ) z dnia 30 września 2009 roku w sprawie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz:

Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz: INFORMACJA DODATKOWA: SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 6. Inne informacje niŝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,

Bardziej szczegółowo

Emisja akcji i obligacji

Emisja akcji i obligacji Małgorzata Gach Joanna Mizińska Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Spis treści Spis treści Wstęp......................................................... 11 Rozdziały 1 5:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU (dane za okres 01.07.2011 r. 30.09.2011 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015r.,

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015r., Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ Mabion S.A. w dniu 30 września 2015r., FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku z dnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego [Wybór Przewodniczącego]

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A.

Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014. Spółka: Biomass Energy Project S.A. Raport bieżący EBI 13/2014 Raport bieżący ESPI_RB 11/2014 Spółka: Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Biomass Energy Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Wtelnie (Spółka) przekazuje

Bardziej szczegółowo

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LZMO S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 STYCZNIA 2012 ROKU (NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA)

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PBG S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 3 kwietnia 2012 roku Liczba głosów, którymi fundusz

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA

Liczba głosów Nordea OFE na NWZA: , udział w głosach na NWZA: 2,97%. Liczba głosów obecnych na NWZA: Uchwały głosowane na NWZA Warszawa, 23 listopada 2012 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki P.R.E.S.C.O. GROUP Spółka Akcyjna, które odbyło się Warszawie w dniu 16 listopada 2012 r. o godz. 13:00,

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (dane za okres 01.01.2012 r. 31.03.2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 30 maja 2014 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI B2BPARTNER S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 MARCA 2017 ROKU Stosowanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2014 roku od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2014 roku od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2014 roku od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. RAPORT OKRESOWY EMITENTA ZA OKRES [SKONSOLIDOWANY] 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU HM INWEST S.A. RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2014 roku od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2014 roku od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2014 roku od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. RAPORT OKRESOWY EMITENTA ZA OKRES [SKONSOLIDOWANY] 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011. Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku

CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011. Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku CYFROWY POLSAT S.A. Raport bieżący numer: 18/2011 Data raportu: 21 kwietnia 2011 roku Temat: Wykonanie Umowy Inwestycyjnej - złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Serii H, spełnienie się warunków zawieszających

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 18 MAJA 2015 ROKU w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. PROJEKT UCHWAŁA NR [1] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Y UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A. W DNIU 6 MARCA 2013R. UCHWAŁA NR [1] w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 R. DO 30 CZERWCA 2009 R. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Grupa

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A.

ANEKS NR 1. do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. ANEKS NR 1 do Prospektu Emisyjnego spółki Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 kwietnia 2008 r. Niniejszy Aneks nr 1 stanowi aktualizację informacji

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 7 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Getin Noble Bank S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Getin Noble Bank S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 10 lipca 2012

Bardziej szczegółowo

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012

Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce. Warszawa, 13.12.2012 Futureal i Gant Development łączą siły w Polsce Warszawa, 13.12.2012 Agenda Umowy między Gant Development i Grupą Futureal oraz ich znaczenie Spodziewane efekty synergii Grupa Futureal Grupa Gant Development

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo