Organizacje pozarządowepodstawowe. informacje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacje pozarządowepodstawowe. informacje."

Transkrypt

1 Organizacje pozarządowepodstawowe informacje.,, Działalność organizacji pozarządowych jest najtańszym sposobem na utrzymanie stabilnego społeczeństwa. Dasza Havel Białystok

2 Organizacja pozarządowa- pojęcie. Przyjmując podział gospodarki zaproponowany przez P. Druckera wyróżniamy trzy sektory w gospodarce: publiczny sektor rządowy, prywatny sektor przedsiębiorstw oraz trzeci sektor socjalny, pełniący szeroko pojęte funkcje socjalne i obywatelskie 1 i tenże właśnie sektor jest przedmiotem naszych rozważań, ponieważ to w nim funkcjonują organizacje pozarządowe. Zarówno w literaturze, jak i w potocznej mowie używa się zamiennie określeń: trzeci sektor, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne czy też organizacje nonprofit, bądź też organizacje niedochodowe. Jest to tak zwane zamieszanie terminologiczne, które wynika z następujących przyczyn: 2 instytucje te są różnie nazywane w różnych kontekstach społecznopolitycznych i teoretycznych; współczesne koncepcje są niedojrzałe i przeniosły się na grunt socjologii z nauk ekonomicznych, politycznych, nauki o zarządzaniu; w socjologii problematyka ta istniała i była częścią innych koncepcji teoretycznych np. teoria społeczeństwa obywatelskiego, teoria wspólnot społecznych, teoria ruchów społecznych; istnieją różne kulturowo-historyczne typy organizacji pozarządowych, co jest wynikiem przyjętej kultury, modelu państwa. W związku z powyższym możemy się spotkać z szeroką gamą definicji organizacji pozarządowych. Departament Informacji ONZ określa organizacje pozarządowe (NGO) jako dobrowolną grupę obywateli, którzy działają w niekomercyjnym celu i zorganizowani są na szczeblu lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Zaś naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven Patrick Develtera i Benedicte Fonteneau podkreślają, że NGO to organizacje funkcjonujące poza sferą polityczną, choć nie ma antagonistycznej relacji z państwem i wiele z nich funkcjonuje dzięki finansowemu wsparciu przez rząd oraz dzięki możliwościom stwarzanym im przez prawo państwowe. Według nich 1 M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe. Wprowadzenie. [w:] M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, s M. Halamska, Wiejskie organizacje..., s. 13 2

3 instytucje trzeciego sektora posiadają następujące cechy: są zorganizowane, prywatne, nie rozdzielają zysków między swoich członków, są samorządne, a przynależność do nich jest dobrowolna. 3 Jeszcze inna definicja głosi, że organizacje pozarządowe są to specyficzne, współczesne formy samoorganizacji społecznej, struktury integrujące grupy obywateli, charakteryzujące się względnie dojrzałą tożsamością społeczną, określonym stopniem zorganizowania, prywatnym charakterem inicjatywy, dobrowolnością uczestnictwa, niezależnością i nie komercyjnością, jak również znacznym udziałem wolontariatu oraz odgrywają istotną rolę w kształtowaniu postaw ludzkich, zarówno w odniesieniu do osób uczestniczących w organizacji, jak także mających jakikolwiek z nimi kontakt. 4 Organizacje pozarządowe to także takie struktury organizacyjne, których członkowie poprzez wykorzystanie zasobów własnego środowiska i mobilizację innych osób, starają się rozwiązać problemy różnych grup społecznych, szukają sposobów pokonywania trudności we własnej wspólnocie, a także wychodząc poza własne środowisko wspierają innych w poszukiwaniu rozwiązania ich problemów, trudności. W swych działaniach korzystają z zasobów prywatnych, czasem publicznych, ale celem ich działania są zawsze sprawy publiczne, wspólne, a nie prywatne czy indywidualne. 5 Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych (czyli np. organy władzy publicznej, administracji rządowej, sądy, trybunały, państwowe szkoły wyższe, ZUS, KRUS, NFZ, PAN) i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia. 6 Jak widzimy istnieje szereg definicji, z których każda wnosi coś nowego do ogólnego pojęcia odnośnie organizacji pozarządowych, przez co każda z nich jest ważna 3 M. Halamska, Wiejskie organizacje..., s M. Halamska, Wiejskie organizacje..., s R. Kamiński, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008, s Art. 3, ustęp 2, punkt 1-2, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., Dz. U nr 96 poz.873, tekst jednolity z późniejszymi zmianami. 3

4 dla zrozumienia istoty i sensu funkcjonowania trzeciego sektora we współczesnych realiach gospodarczych. Źródła i początki organizacji pozarządowych na świecie. Początki organizacji pozarządowych sięgają już starożytności i wyrosły z poczucia wspólnoty łączących określoną grupę ludzi tworzących społeczność lokalną. Przykładem może być starożytna Grecja, gdzie działalnością filantropijną zajmowały się prywatne osoby, jak również miasta-państwa poprzez otaczanie opieką inwalidów wojennych oraz wypłacanie im dziennego zasiłku. Ponadto istniał specjalny urząd tzw. sitesis, który zajmował się wydawaniem posiłków ubogim obywatelom, którzy pełnili funkcje urzędowe. 7 Również w starożytnym Rzymie istniały,,organizacje o charakterze bezzwrotnej pomocy tzw. frumentationes (zajmujący się bezpłatnym rozdawnictwem zboża), congiarium (rozdawnictwo wina i oliwy) oraz clientela, która polegała na tym, że bogaty mieszkaniec Rzymu obejmował opieką ubogich obywateli i wspierał ich odzieżą, żywnością i pieniądzem. Izraelici również prowadzili działalność na rzecz ludzi ubogich, jednak przełom nastąpił wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa, gdyż misją gminy chrześcijańskiej było niesienie pomocy potrzebującym i w tym celu utworzona została instytucja o nazwie diakonia, która zajmowała się codziennym rozdawaniem jałmużny. 8 Historia organizacji pozarządowych w Polsce. Rozwój organizacji pozarządowych na ziemiach polskich nie ma tak daleko sięgających korzenie, jak starożytny Rzym i to z oczywistych przyczyn, jednak ich początki i rozwój sięgają już wieku XI. W rozwoju polskich organizacji pozarządowych wyróżnia się sześć zasadniczych okresów i są to: 9 1. Okres do roku 1795 pierwsze instytucje dobroczynne działały już w XI wieku; 7 M. Halszka-Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego., LexisNexsis, Warszawa 2008, s M. Halszka-Kurleto, Organizacje pozarządowe w..., s M. Halszka-Kurleto, Organizacje pozarządowe w, s

5 wraz z rozwojem administracji kościelnej powstawały zgromadzenia zakonne, klasztory, szpitale przyklasztorne, których zadaniem było sprawowanie opieki nad potrzebującymi; na przełomie XV i XVI wieku powstały górnicze kasy samopomocowe, które czerpały dochody z opodatkowania górnika; okres XVI-XVIII wieku to czas przemian społecznych: migracja ludności wiejskiej do miast, tworzenie się klas społecznych, a wskutek tego wzrost liczby żebraków powstają instytucje o charakterze dobroczynnym mające za cel przeciwdziałać nędzy; pod koniec XVI w. powstają oprócz szpitali, przytułków także zakłady wychowawcze dla dzieci i młodzieży oraz zakłady pracy przymusowej. 2. Lata pod koniec XVIII w. wykształcił się nurt filozoficzno-społeczny (liberalizm), który wpłyną na ożywienie działalności filantropijnej, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej; po utracie suwerenności przez kraj dobroczynnością zajmowały się osoby prywatne, albo w formie indywidualnej lub też w formie fundacji, stowarzyszeń; w Królestwie Pruskim od początku lat 70-tych XIX w. istniał obowiązek opieki publicznej, a od lat 80-tych obowiązek ubezpieczenia chorobowego, od wypadków przy pracy oraz z tytułu podeszłego wieku; w Cesarstwie Austriackim mogły funkcjonować stowarzyszenia oraz istniały przepisy o konieczności niesienia pomocy przez gminę najuboższym; W Rosji opieka społeczna i publiczne lecznictwo były bardzo słabo rozwinięte. 3. Lata powstaje szereg organizacji filantropijnych; uregulowano w sposób prawny funkcjonowanie fundacji oraz stowarzyszeń; 16 sierpnia 1923 r. uchwalono ustawę o opiece społecznej, którą objęta np. dzieci, młodzież, macierzyństwo, osoby starsze, kaleki, inwalidów, 5

6 więźniów po odbyciu kary, bezdomne ofiary wojen oraz osoby dotknięte żebractwem, alkoholizmem, nierządem, włóczęgostwem. 4. Lata po zakończeniu kampanii wrześniowej na ziemiach polskich, które zostały wcielone do krajów okupantów obowiązywały prawa tam obowiązujące; W Generalnej Guberni rozwiązano większość instytucji polskich, istniał jedynie Polski Czerwony Krzyż, jedyną oficjalną świecką organizacją była Rada Główna Opiekuńcza; przy parafiach w dalszym ciągu działały mniej lub bardziej oficjalne zespoły Caritasu; 5. Lata po zakończeniu II wojny światowej wraz ze zmianą ustroju politycznego zmienił się pogląd na socjalistyczną politykę społeczną; państwo było głównym podmiotem polityki społecznej, którą realizowało za pomocą odrębnego organu administracyjnego; od drugiej połowy lat 40-tych zaczął się proces systematycznej likwidacji niezależnych instytucji i organizacji społecznych wszystkie fundacje zostały rozwiązane, a stowarzyszenia działały pod kontrolą władz; państwo konsekwentnie przejmowało kontrolę nad życiem gospodarczym i społecznym, a więc nad oświatą, zdrowiem opieką społeczną; przedsiębiorstwa państwowe zaczęły pełnić ważną funkcje w polityce socjalnej; stan wojenny również nie sprzyjał organizacji społecznych, działały głównie w konspiracji; pod koniec lat 89-tych wprowadzono przepisy prawne dotyczące funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. 6. Okres po 1989 r. w okresie transformacji podjęte zostały działania mające na celu odbudowę tradycyjnych form dobroczynności oraz rozwoju nowych dziedzin działalności pomocowej; 6

7 stopniowo wzrastała liczba organizacji non profit; odradzające się organizacje pozarządowe przyczyniły się do zmniejszenia luki w zaspakajaniu potrzeb socjalnych, która powstała w wyniku ograniczenia opiekuńczej funkcji państwa; podjęto szereg działań w celu uprawomocnienia funkcjonowania organizacji pozarządowych. Natomiast w celu bardziej szczegółowego omówienia rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce okres po 1989r. można podzielić na pięć faz, które pokrywają się z kolejnymi kadencjami parlamentarnymi i odzwierciedlają zmiany w polityce państwa wynikające ze zmian w układzie zmian na scenie politycznej. I są to: r. - polityka tworzenia przestrzeni dla sformalizowanych inicjatyw obywatelskich pod rządami solidarnościowymi ustawa prawo o stowarzyszeniach (1989 r.); wolności obywatelskie stały się gwarantem zmian ustrojowych; dynamiczny rozwój infrastruktury trzeciego sektora efekt,,zdjęcia pokrywki ; ulgi podatkowe dla organizacji społecznych i kościelnych; brak oferty w polityce społecznej dla organizacji pozarządowych postrzegano je, jako podmioty,,łatające dziury transformacyjne, czyli wspierające środowiska przegranych reform, wypełniające zadania, z których nie były w stanie wywiązać się służby publiczne r. - polityka stagnacji w okresie rządów defensywnej koalicji SLD-PSL próby administracyjnej kontroli organizacji pozarządowych; pierwsze lokalne doświadczenia współpracy międzysektorowej w oparciu o regulacje prawa miejscowego; wyhamowanie dynamiki rozwoju trzeciego sektora; pierwsze próby uregulowania działalności pożytku publicznego (1996); zasady pomocniczości państwa i dialogu społecznego zostały wpisane 10 M. Rymsza, Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego w Polsce w latach , [w:] M. Rymsza, G. Makowski, M. Dudkiewicz, Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu., Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s

8 do Konstytucji RP (1997) r. - polityka niewykorzystanych szans okresu reform ustrojowych koalicji AWS-UW szereg reform społecznych (ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, administracji publicznej i edukacji), jednak brak w nich miejsca dla organizacji pozarządowych; wąska operacjonalizacja zasady pomocniczości priorytet tylko dla samorządów terytorialnych; budowanie modelu międzysektorowej współpracy w okresie finalizowania akcesji do UE finalizacja procesu akcesji Polski do UE; ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (2003) powstawanie organizacji pożytku publicznego; wpływ priorytetów UE z zakresu polityki zatrudnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; stworzenie podstaw modelu międzysektorowej współpracy między współpracą a kontrolą, czyli polityka,, kija i marchewki próby wzmocnienia państwa; żółta kartka dla decentralizacji, czerwona dla urynkowienia sfery społecznej wzrost zainteresowania organów państwa kontrolowaniem organizacji i hierarchizacją relacji; absorpcja funduszy unijnych rosnąca rola organizacji, jako beneficjentów, wykonawców i administratorów projektów finansowanych ze środków UE. 8

9 Podmioty zaliczane do trzeciego sektora. Wśród podmiotów zaliczanych do sektora organizacji pozarządowych wymienia się najczęściej: 11 fundacje; stowarzyszenia i ich związki, w tym: stowarzyszenia społeczno-kulturalne, stowarzyszenia kultury fizycznej, ochotnicza straż pożarna, zakłady doskonalenia zawodowego mające status stowarzyszeń; organizacje społeczne działające na mocy odrębnych przepisów; związki zawodowe związki pracodawców organizacje samorządów zawodowego i gospodarczego (np. cechy, izby gospodarcze i branżowe, kółka rolnicze i koła gospodyń wiejskich, zrzeszenia transportowców) z wyjątkiem organizacji, w których członkostwo jest obligatoryjne (np. izby lekarskie, rady adwokackie); inne świeckie organizacje społeczne działające na mocy odrębnych przepisów (m.in. Polski Czerwony Krzyż, koła łowieckie, Polski Związek Działkowców, komitety rodzicielskie i rady rodziców, komitety społeczne); organizacje kościelne: instytucje społeczne kościołów (np. szkoły, placówki opiekuńcze, Caritas, redakcje, wydawnictwa) i związków wyznaniowych, prowadzące działalność świecką, w tym także organizacje członkowskie (np. Akcja Katolicka, Bractwo Młodzieży Prawosławnej); partie polityczne. 11 E. Leś, S. Nałęcz, Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit., [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor., Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa 2002, s oraz J. Herbst, Inny trzeci sektor.organizacje pozarządowe na terenach wiejskich., [w:] M. Halamska, Wiejskie organizacje pozarządowe., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008., s

10 Zadania i funkcje organizacji pozarządowych w gospodarce. Organizacje pozarządowe oprócz tego, że istnieją w gospodarce mają do wypełnienia pewne zadania i funkcje. Podstawowym zadaniem organizacji pozarządowych powinno być: 12 zaspokojenie potrzeb indywidualnych i społecznych w małej grupie, w szczególnej atmosferze życzliwości i solidarności; przyjęcie czynnej postawy obywatelskiej w zakresie spraw tzw. ludzkich i lokalnych, a wymagających załatwienia w poczuci dobra ogółu; propagowanie pluralizmu i różnorodności życia społecznego; tworzenie sektora realizacji zadań indywidualnych i społecznych alternatywnego wobec rządowego, swobody wybór metod pracy dający dużą elastyczność w zaspakajaniu potrzeb indywidualnych klientów; stworzenie mechanizmów współudziału społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących różnorodnych problemów i poziomów funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa; duże poczucie niezależności i podmiotowości. Z powyższych zadań wynikają funkcje organizacji non-profit. W literaturze istnieje szeroka gama klasyfikacji funkcji organizacji pozarządowych. Po pierwsze w oparciu o hierarchie ludzkich potrzeb wyróżnia się: 13 funkcję afiliacyjną potrzeba przynależności człowieka do wspólnoty; funkcja integracyjna potrzeba łączenia się, przeciwdziałania izolacji i budowanie więzi społecznych; funkcja ekspresyjna daje możliwość samorealizacji, rozwijania zainteresowań, wnoszenia własnego wkładu w rozwój społeczności lokalnej. Bardziej szczegółowa klasyfikacja obejmuje: 14 wspomaganie rozwoju biologicznego, społecznego, kulturalnego jednostek; 12 W. Toczyski, Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego., [w:] M. Załuska, J. Boczoń, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim., Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1998, s A. Kamiński, Funkcje pedagogiki społecznej., Warszawa 1982, s M. Winiarski, Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym., [w:] T. Pilcha, I. Lepelczyk., Pedagogika społeczna., Warszawa 1993, s

11 przygotowanie człowieka do pełnienia ról społecznych i zawodowych; wzbogacenie życia jednostki; upowszechnianie wiedzy; rozwijanie idei demokracji. Zaś według amerykańskiej encyklopedii,,encyclopedia of social work funkcje trzeciego sektora to : 15 przeciwdziałanie dehumanizacji człowieka w społeczeństwie; umożliwienie swobodnego wyboru kierunku niesionej pomocy przez ofiarodawcę, zgodnie z własnymi preferencjami; zmniejszanie ograniczeń wynikających z systemu demokratycznego i rynku, jako mechanizmu zaspakajania potrzeb społecznych; kontrola społeczna poprzez osłabianie i neutralizowanie napięć społecznych; regulowanie podaży i popytu na usługi społeczne. A ponadto do gamy powyższych funkcji zaliczyć możemy jeszcze podział obejmujący w szczególności: 16 funkcję usług społecznych; innowacyjność społeczną; uczenie demokracji; umożliwiają ekspresję; tworzą środowisko opiniotwórcze; reprezentują interesy środowisk i jednostek słabszych, upośledzonych pod rożnym względem. Każda z klasyfikacji jest niepowtarzalna, ale każda z nich oddaje istotę organizacji pozarządowych i cel jej funkcjonowania jest dla ludzi. 15 E. Leś, Niepaństwowe podmioty polityki społecznej i siły postępotwórcze w mikroskali., [w:] A. Piekary, Terenowa polityka społeczna., Warszawa 1991, s P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor., Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa 2002, s

12 Stan sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Status polskiego sektora organizacji pozarządowych i stan relacji międzysektorowych są wynikiem przede wszystkim: 17 interpretacji przez partnerów sceny publicznej obiektywnych odmienności sfery aksjonormatywnej i strukturalno-organizacyjnej sektora publicznego i obywatelskiego; roli organizacji trzeciego sektora w realizacji celów i zadań polityki społecznej; poziomu zgodności pomiędzy deklaracjami i działaniami elit politycznych wobec organizacji pozarządowych; dostępu organizacji obywatelskich do zróżnicowanych źródeł finansowania działalności statutowej; stopnia profesjonalizmu urzędników państwowych; jakości i funkcjonowania podmiotów trzeciego sektora. W związku z istnieniem szeregu definicji organizacji pozarządowych, różnych zadań przez nie wykonywanych oraz licznych determinant decydujących o stanie sektora, w którym działają trudno jest w sposób rzetelny określić liczebność podmiotów w ramach sektora organizacji pozarządowych. Na trudności w szacowaniu wpływają ponadto następujące fakty: 18 trzeci sektor obejmuje zróżnicowany wachlarz instytucji i zjawisk samoorganizacji społecznej; bardzo trudno jest określić zakres podmiotowy i przedmiotowy tego sektora; jest on sektorem dynamicznym, wciąż ulegający przeobrażeniom; poszczególne instytucje badawcze przyjmują zróżnicowane rozumienie pojęcia NGO. Przykładowo inne rozumienie organizacji pozarządowych przyjmuje stowarzyszenie,,klon/jawor, które przeprowadza badania odnośnie stanu trzeciego sektora w Polsce, ograniczając się jedynie do fundacji i stowarzyszeń a inne, zgodne z,,ustawą 17 Z. Woźniak, Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi., [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor., Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa 2002, s M. Halamska, Wiejskie organizacje..., s

13 Według danych REGON - 1 kwietnia 2009 r. w Polsce było: 19 TABELA 1 Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL /09 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie REGON. Ma to oczywiście istotne znaczenie w określeniu ogólnej liczebności instytucji pozarządowych, jednak posługując się przekrojem rodzajów podmiotów w ramach organizacji pozarządowych można w sposób względnie rzetelny określić liczebność trzeciego sektora. Liczebność poszczególnych podmiotów w trzecim sektorze Rodzaj instytucji Liczebność Fundacja Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Organizacje społeczne ( komitety rodzicielskie oraz społeczne, koła łowieckie ) Związki zawodowe Jednostki Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych Organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego Związki polityczne i partie polityczne Brak danych SUMA Źródło: Opracowanie własne na podstawie,, Raport z badania 2008 Stowarzyszenie Klon/Jawor Zaś liczba zarejestrowanych organizacji w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców według województw kształtowała się następująco: Raport z badania 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor 20 Raport z badania 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor 13

14 Liczba organizacji w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców według województw TABELA 2 Województwo Liczba zarejestrowanych organizacji na 10 tys. mieszkańców mazowieckie 22 pomorskie 20 warmińsko-mazurskie 19 lubuskie 19 dolnośląskie 19 zachodnio-pomorskie 18 małopolskie 18 wielkopolskie 17 świętokrzyskie 13 śląskie 14 opolskie 14 lubelskie 15 łódzkie 15 kujawsko-pomorskie 15 podkarpackie 16 podlaskie 16 Źródło: Opracowanie własne na podstawie,, Raport z badania 2008 Stowarzyszenie Klon/Jawor Nie można zapominać, że są to dane dotyczące podmiotów oficjalnie figurujących w rejestrach, a w bardzo wielu przypadkach nie funkcjonujących w rzeczywistości. Wynika to w szczególności z wieku organizacji i tak: 21 10% podmiotów powstało przed 1989 r.; 25% powstało w latach ; 31% zorganizowanych zostało między 2003 r. a 2007 r.; 34% ma ponad 10 lat. 21 Raport z badania 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor 14

15 Ważną tendencją w stanie sektora organizacji pozarządowych jest trend spadkowy dynamiki wzrostu tegoż sektora, a jego przyczyn możemy dopatrywać się w następujących zdarzeniach: 22 wyczerpał się zasób jednostek gotowych do bezinteresownej pracy na rzecz dobra publicznego; brak ustawodawstwa sprzyjającego funkcjonowaniu trzeciego sektora; wzrastająca,,oligarchizacja trzeciego sektora, która przejawia się w braku zainteresowania organizacji silnych, ustabilizowanych, mających wsparcie finansowe, powstawaniem organizacji nowych; niedorozwój społeczeństwa obywatelskiego: niedostatek myślenia w kategoriach państwa, szerzenie się prywaty i korupcji. Trzeci sektor wykształcił się jako suplement sektora prywatnego i publicznego w odpowiedzi na niedostateczną realizację przez państwo zadań w sferze socjalnej i kulturalnej. 23 Pełni szereg zadań w gospodarce i obejmuje swym zasięgiem szeroką gamę jednostek w związku, z czym jego funkcjonowanie jest niezwykle ważne i pożądane szczególnie ze społecznego punktu widzenia. 22 A. Siciński, Spadek dynamiki rozwoju trzeciego sektora., [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor., Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa 2002, s B. Iwankiewicz -Rak, Słabe państwo-silny trzeci sektor? Wybrane problemy rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych., [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, Samoorganizacja społeczeństwa polskiego:trzeci sektor., Warszawa 2002, s

16 Bibliografia: 1. Gliński P., Lebenstein B., Siciński A., Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor., Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa Halamska M., Wiejskie organizacje pozarządowe., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa Halszka-Kurleto M., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego., LexisNexsis, Warszawa Iwankiewicz Rak B., Słabe państwo-silny trzeci sektor? Wybrane problemy rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych., [w:] Gliński P., Lebenstein B., Siciński A., Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor., Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa Kamiński R., Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych., Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej., Warszawa Leś E., Nałęcz S., Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit., [w:] Gliński P., Lebenstein B., Siciński A., Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor., Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa Leś E., Niepaństwowe podmioty polityki społecznej i siły postępotwórcze w mikroskali., [w:] Piekary A., Terenowa polityka społeczna., Warszawa Rymsza M., Polityka państwa wobec sektora obywatelskiego w Polsce w latach , [w:] Rymsza M., Makowski G., Dudkiewicz M., Państwo a trzeci sektor. Prawo i instytucje w działaniu., Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa Siciński A., Spadek dynamiki rozwoju trzeciego sektora., [w:] Gliński P., Lebenstein B., Siciński A., Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor., Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa Toczyski W., Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego., [w:] Załuska M., Boczoń J., Organizacje pozarządowe w 16

17 społeczeństwie obywatelskim., Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice Winiarski M., Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym., [w:] Pilcha T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna., Warszawa Woźniak Z., Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi., [w:] Gliński P., Lebenstein B., Siciński A., Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor., Wydawnictwo IfiS PAN, Warszawa Raport z badania 2008, Stowarzyszenia Klon/Jawor 15. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r., Dz. U nr 96 poz.873, tekst jednolity z późniejszymi zmianami. 17

Marek Rymsza. pracować z sektorem pozarządowym? dowym?

Marek Rymsza. pracować z sektorem pozarządowym? dowym? Marek Rymsza Aktualne warunki współpracy pracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym konferencja: Jak skutecznie współpracowa pracować z sektorem pozarządowym? dowym? Kraków, 3 października

Bardziej szczegółowo

, LexisNexsis,Warszawa 2008, s. 15,16,25. 1 M. Halszka-Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego.

, LexisNexsis,Warszawa 2008, s. 15,16,25. 1 M. Halszka-Kurleto, Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego. "III sektor dla Polski - rola sektora pozarządowego w rozwoju kraju" Opracowane na podstawie materiałów zebranych podczas spotkań Regionalnego Panelu Ekspertów i Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Organizacja i finansowanie trzeciego sektora

Organizacja i finansowanie trzeciego sektora dr Adam Mateusz Suchecki Organizacja i finansowanie trzeciego sektora Semestr zimowy 2016/2017 Sprawy organizacyjne Konsultacje: wtorki, godzina 17:00 18:30 pokój T 309 e-mail: adam.suchecki@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska

Nr 1177. Informacja. Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004. Grudzień 2005. Urszula Smołkowska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Środki publiczne przekazane stowarzyszeniom i fundacjom w latach 2000-2004 Grudzień 2005 Urszula Smołkowska Informacja Nr 1177 Ustawa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ PAŃSTWA POPRZEZ ORGANIZACJE NON PROFIT

REALIZACJA ZADAŃ PAŃSTWA POPRZEZ ORGANIZACJE NON PROFIT Joanna Praska - Kruszyńska Katedra Ekonomii i Marketingu Politechnika Łódzka REALIZACJA ZADAŃ PAŃSTWA POPRZEZ ORGANIZACJE NON PROFIT WSTĘP U progu XXI wieku możemy stanąć przed wyzwaniem złożoności procesów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe III Sektor w Polsce

Organizacje pozarządowe III Sektor w Polsce Organizacje pozarządowe III Sektor w Polsce Marek Oramus Prowadzący Marek Oramus marek.oramus@uek.krakow.pl tel. 12 293 58-40 Konsultacje: Czwartki 10:00-11:00 Rakowicka 16, pok. 22 Wprowadzenie Z czym

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia

JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych Urząd Miejski Wrocławia EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ WROCŁAWSKO-LWOWSKI PROGRAM WSPIERANIA I INICJOWANIA WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Truskawiec, 20 listopada 2008 r. JAROSŁAW PERDUTA Departament Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce

Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce Istota, funkcje i zadania organizacji pozarządowych aspekty prawne, funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej i w Polsce Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH ORAZ PRZYSTĘPOWANIA DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Podstawowe akty prawne: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 99/XII/15 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-S8-15 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I ICH SPOŁECZNE FUNKCJE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017

Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 Dofinansowanie projektów w ramach Programu Europa dla Obywateli na rok 2017 2017-01-05 Program Europa dla Obywateli ma na celu wspieranie aktywności obywateli Unii Europejskiej oraz pomoc w realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/159 /07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005 Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola Oświęcim, 9 września 2005 FAZY ROZWOJU SAMODZIELNOŚCI DZIAŁANIA I DOJRZAŁOŚCI DO WSPÓŁPRACY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Faza I - spontanicznego altruizmu Początkowa

Bardziej szczegółowo

na podstawie opracowania źródłowego pt.:

na podstawie opracowania źródłowego pt.: INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2004-2011 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYDATKÓW STRUKTURALNYCH na podstawie opracowania źródłowego

Bardziej szczegółowo

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW) PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Program finansowany jest z pożyczki zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Marek Migdal Forum Turystyki Regionów Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna POT ROT LOT - system organizacyjny wspierania turystyki tak być

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Jan Kazak Wałbrzych, 15 września 2016 r. Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne, rolnicy, organizacje,

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy

Julia Jarnicka. aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy NGO JAKO ZAMAWIAJĄCY Julia Jarnicka aplikant radcowski PIERÓG & Partnerzy Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 314/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚD

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE. Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Cele wystąpienia - udzielenie odpowiedzi na pytania: Jak

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program pilotażowy Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1991 powstanie od 2002 Członek FEBEA (Europejskiej Federacji Banków

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce POMOC SPOŁECZNA, USŁUGI SOCJALNE Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 27 D. POMOC SPOŁECZNA,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Aktywność społeczności wiejskich w okresie ostatnich 20 lat.

Aktywność społeczności wiejskich w okresie ostatnich 20 lat. Aktywność społeczności wiejskich w okresie ostatnich 20 lat. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych i ich znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich Ryszard Kamiński Sandomierz 17 maja 2012 Społeczności

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo

Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r.

Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie. Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r. Sołtysie pilnuj podatków w swoim sołectwie Urząd Marszałkowski w Opolu spotkanie 28.04.2008 r. Świadomość podatkowa Jak powstają zobowiązania Jaki jest związek przepisów podatkowych z normami prawa cywilnego

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

Tomasz Schimanek Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Tomasz Schimanek Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi 2 PLAN PREZENTACJI I. SAMORZĄD TERYTORIALNY II. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE III. WSPÓŁPRACA IV. DLACZEGO WSPÓŁPRACA? 3 SAMORZĄD

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce

Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej w Polsce Fundusz współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Jak założyć organizację pozarządową?

Jak założyć organizację pozarządową? Jak założyć organizację pozarządową? Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 17 listopada 2012 r. Organizacjami pozarządowymi są: 1) niebędące jednostkami sektora finansów

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 PROPONOWANA PROBLEMATYKA SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKU NAUKI O RODZINIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Imię i nazwisko: Ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz Zakład/Katedra: Katedra Nauk o Rodzinie

Bardziej szczegółowo

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11

1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 Spis treści Wstęp... 7 1. Organizacje pozarządowe w gospodarce rynkowej... 11 1.1. Interdyscyplinarność badań naukowych organizacji pozarządowych... 11 1.2. Cechy i funkcje organizacji pozarządowych...

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami (PROJEKT) Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Katarzyna Siwkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

UCHWAŁA NR RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA UCHWAŁA NR RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia projekt w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Kapitał społeczny i organizacje jako potencjał rozwoju regionów

Kapitał społeczny i organizacje jako potencjał rozwoju regionów Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Kapitał społeczny i organizacje jako potencjał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/84/2005 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku

Uchwała Nr XXXI/84/2005 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku Uchwała Nr XXXI/84/2005 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko-Kam. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie polityki Gminy Malechowo wobec organizacji pozarządowych.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie polityki Gminy Malechowo wobec organizacji pozarządowych. UCHWAŁA NR XXIV/242/2005 Rady Gminy Malechowo z dnia 28 września 2005 r. w sprawie polityki Gminy Malechowo wobec organizacji pozarządowych. Na podstawie art. 118 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 12 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II.

U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU. z dnia 12 marca 2008 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. U C H W A Ł A NR XIV/99/08 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne relacji organizacji turystycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego

Uwarunkowania prawne relacji organizacji turystycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego Uwarunkowania prawne relacji organizacji turystycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego Marek Migdal Forum Turystyki Regionów, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna Uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r.

Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. Uchwała Nr XXXV/276/09 Rady Gminy Iwanowice z dnia 22 października 2009r. w sprawie: przyj cia Programu Wspó pracy Gminy Iwanowice z Organizacjami Pozarz dowymi oraz podmiotami prowadz cymi dzia alno po

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski

System Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dariusz Węgierski System Wsparcia Ekonomii Społecznej Dariusz Węgierski 1 Pojęcie ekonomii społecznej Pojęcie ekonomia społeczna, powstało w XIX wieku i określało działania gospodarcze podejmowane nie tylko przez sektor

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku Uchwała Nr XXIII / 283/ 2004 Rady Powiatu Świdnickiego z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Świdnickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PLAN-KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu: WSPÓŁPRACA WOJSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

PLAN-KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu: WSPÓŁPRACA WOJSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI PLAN-KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu: WSPÓŁPRACA WOJSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI ORAZ POZOSTAŁYM OTOCZENIEM SPOŁECZNYM WOJSKA TEMAT: Współpraca z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Katarzyna Siwkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA I STOPIEŃ OGÓLNE

PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA I STOPIEŃ OGÓLNE PYTANIA EGZAMINACYJNE DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA I STOPIEŃ OGÓLNE 1. Popyt i czynniki określające popyt 2. Podaż i czynniki określające podaż 3. Rachunek ekonomiczny oraz warunki jego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo