GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Transkrypt

1 GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2 Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet: Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju Podręcznik obowiązuje od dnia 31 marca 2011 roku

3

4 Errata do Podręcznika Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych z dnia 31 marca 2011 r. Obowiązuje od dnia 29 grudnia 2011 r. Punkt 2.1., str. 13 Jest: Powinno być (zmiana): Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe w rozumieniu art. 3 ust 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w Polsce, niezależne od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, zarejestrowane w Polsce, niezależne od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku. Punkt 2.2., str. 14 Jest: Powinno być (zmiana): fundacje, których jedynym fundatorem jest skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, fundacje, których fundatorem jest skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub podmiot działający w celu osiągnięcia zysku, Punkt 2.2., str. 14 Jest: Powinno być (zmiana): stowarzyszenia i ich związki, których członkiem lub założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub inna instytucja publiczna, stowarzyszenia, których członkiem lub założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub inna instytucja publiczna, oraz związki tych stowarzyszeń, Punkt , str. 30 Dodano: Kosztami kwalifikowanymi nie są [ ]: usługi medyczne Punkt , str. 33 Jest: Powinno być (zmiana): W celu udokumentowania zapewnienia wkładu finansowego wskazanego we Wniosku o dofinansowanie (w wysokości od 2% do 10% całkowitych kosztów W celu udokumentowania zapewnienia wkładu finansowego zadeklarowanego i wskazanego we wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca zobowiązany jest Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

5 kwalifikowanych projektu) Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie następujące dokumenty: w przypadku, gdy wkład finansowy zapewnia Wnioskodawca - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym/której Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wnioskodawcy w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu finansowego przedstawionego i zadeklarowanego we Wniosku o dofinansowanie, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku. Poprzez Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej należy rozumieć zaświadczenie wystawione przez bank Wnioskodawcy lub wyciąg z konta bankowego Wnioskodawcy; załączyć do wniosku następujące dokumenty: w przypadku, gdy wkład finansowy zapewnia Wnioskodawca - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym/której Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wnioskodawcy w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu finansowego przedstawionego i zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie (np. gdy zadeklarowano 2% kosztów kwalifikowalnych projektu należy udokumentować posiadanie 2%, gdy zadeklarowano 5% należy udokumentować posiadanie 5% - nie mniej), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku. Poprzez Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej należy rozumieć zaświadczenie wystawione przez bank Wnioskodawcy lub wyciąg z konta bankowego Wnioskodawcy; Punkt 4.4., str. 42 Jest: Powinno być (zmiana): 5. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wnioskodawcy (w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu własnego finansowego przedstawionego we Wniosku 2 do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku w przypadku, gdy wkład finansowy zapewnia Wnioskodawca. 5. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wnioskodawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wnioskodawcy w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu finansowego przedstawionego i zadeklarowanego we Wniosku o dofinansowanie (np. gdy zadeklarowano 2% kosztów kwalifikowalnych projektu należy udokumentować posiadanie 2%, gdy zadeklarowano 5% należy udokumentować posiadanie 5% - nie mniej), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku w przypadku, gdy wkład finansowy zapewnia Wnioskodawca. Punkt 4.4., str. 44 Jest: Powinno być (zmiana): W przypadku podpisania Wniosku o dofinansowanie w inny sposób niż jest to określone w KRS lub innych właściwych dokumentach określających sposób reprezentacji organizacji, do Wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienie podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy. Brak takiego pełnomocnictwa (nawet jeżeli osoba/osoby podpisujące Wniosek są umocowane formalnie do reprezentowania Wnioskodawcy) spowoduje odrzucenie Wniosku z powodów formalnych. W przypadku podpisania Wniosku o dofinansowanie w inny sposób niż jest to określone w KRS lub innych właściwych dokumentach określających sposób reprezentacji organizacji, do Wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienie podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy. Brak takiego pełnomocnictwa (nawet jeżeli osoba/osoby podpisujące Wniosek są umocowane formalnie do reprezentowania Wnioskodawcy) spowoduje odrzucenie Wniosku z powodów formalnych. W przypadku gdy zapisy KRS wskazują, że Wnioskodawcę może reprezentować upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona osoba, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć upoważnienie dla tej osoby. Brak takiego upoważnienia spowoduje odrzucenie wniosku z powodów formalnych.

6 Punkt 5.2., str. 45 Jest: Powinno być (zmiana): Dopuszczalne jest dokonanie korekty WYŁĄCZNIE następujących błędów: brak wersji elektronicznej Wniosku, brak elementów załączników (np. strony z KRS, strony statutu itp.), brak kopii Wniosku, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii Wniosku, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem dołączonych do Wniosku załączników (w przypadku przedłożenia kopii dokumentów), brak podpisów na przedstawionych załącznikach. Dopuszczalne jest dokonanie korekty WYŁĄCZNIE następujących błędów: brak wersji elektronicznej Wniosku, brak elementów załączników (np. strony z KRS, strony statutu itp.), brak kopii Wniosku, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii Wniosku, brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem dołączonych do Wniosku załączników (w przypadku przedłożenia kopii dokumentów), Punkt 5.2., str. 45 Jest: Powinno być (zmiana): WAŻNE WAŻNE Wniosek musi być kompletny, nie będzie możliwości uzupełniania brakujących stron wniosku. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej musi być kompletny (zawierać wszystkie punkty). Nie będzie możliwości uzupełniania brakujących papierowych stron wniosku. Punkt 5.2., str. 46 Jest: Powinno być (zmiana): W przypadku podpisania Wniosku w inny sposób niż jest to określone w KRS lub dokumentach określających sposób reprezentacji organizacji, należy dołączyć stosowne upoważnienie dla osoby/osób podpisującej/podpisujących Wniosek. Brak takiego pełnomocnictwa (nawet jeżeli osoba/osoby podpisujące Wniosek formalnie są umocowane do reprezentowania Wnioskodawcy) spowoduje odrzucenie Wniosku. W przypadku podpisania Wniosku w inny sposób niż jest to określone w KRS lub dokumentach określających sposób reprezentacji organizacji, należy dołączyć stosowne upoważnienie dla osoby/osób podpisującej/podpisujących Wniosek. Brak takiego pełnomocnictwa (nawet jeżeli osoba/osoby podpisujące Wniosek formalnie są umocowane do reprezentowania Wnioskodawcy) spowoduje odrzucenie Wniosku. W przypadku gdy zapisy KRS wskazują, że Wnioskodawcę może reprezentować upoważniony członek zarządu lub inna upoważniona osoba, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć upoważnienie dla tej osoby. Brak takiego upoważnienia spowoduje odrzucenie wniosku z powodów formalnych. Punkt 5.3., str. 47 Jest: Powinno być (zmiana): Czy Wniosek jest kompletny (czy jest zgodny z wzorem i czy wszystkie pola przewidziane do wypełnienia zostały wypełnione w języku polskim)? Czy wniosek jest kompletny? Czy wersja papierowa zawiera wszystkie punkty przewidziane do wypełnienia i czy wypełnione są one w języku polskim? Czy wniosek zgodny jest ze wzorem? Punkt 5.3., str. 50

7 Jest: Powinno być (zmiana): gdy wkład własny finansowy zapewnia Partner lub Sponsor projektu dwa dokumenty a) oświadczenie Partnera projektu lub Sponsora o zapewnieniu wkładu finansowego do projektu w wysokości nie mniejszej niż wartość przedstawionego we wniosku wkładu własnego finansowego - 2 do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu) oraz b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym partner lub sponsor posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (w wysokości nie mniejszej niż wartość planowanego wkładu finansowego w projekcie), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku. gdy wkład własny finansowy zapewnia Partner lub Sponsor projektu dwa dokumenty a) oświadczenie Partnera projektu lub Sponsora o zapewnieniu wkładu finansowego do projektu w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu własnego finansowego zadeklarowanego i przedstawionego we wniosku o dofinansowanie, oraz b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Partner lub Sponsor posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość wkładu finansowego zadeklarowanego i przedstawionego w projekcie (np. gdy zadeklarowano 2% kosztów kwalifikowalnych projektu należy udokumentować posiadanie 2%, gdy zadeklarowano 5% należy udokumentować posiadanie 5% - nie mniej), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku. Punkt , str. 72 oraz punkt , str. 94 Jest: Powinno być (zmiana): W tym podkryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Realizacja przedsięwzięć powinna służyć zacieśnieniu współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Konfederacją Szwajcarii i krajami Unii Europejskiej, dlatego udział partnera zagranicznego z ww. krajów jest promowany w ramach oceny merytorycznej. Ocenie podlega także uczestnictwo w projekcie partnera krajowego. 10 punktów przewidziano udział w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego (szwajcarskiego lub z UE). Dokładnie określono i zdefiniowano jego rolę oraz zakres zadań. Partner wnosi do projektu unikalną wiedzę, wsparcie merytoryczne, wzmacnia potencjał projektu. 5 punktów w projekt zaangażowany jest przynajmniej jeden partner krajowy. Dokładnie określono i zdefiniowano jego rolę oraz zakres zadań. Partner wnosi do projektu unikalną wiedzę, wsparcie merytoryczne, wzmacnia potencjał projektu. 0 punktów brak partnera lub w projekcie przewiduje się udział partnera zagranicznego lub krajowego, lecz jego rola w projekcie jest niejasna przez co nie można stwierdzić powiązania z działaniami projektowymi lub partner nie wnosi do projektu żadnej wartości dodanej, wsparcia merytorycznego jak i nie wzmacnia potencjału projektu. W tym podkryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Realizacja przedsięwzięć powinna służyć zacieśnieniu współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Konfederacją Szwajcarii i krajami Unii Europejskiej, dlatego udział partnera zagranicznego z ww. krajów jest promowany w ramach oceny merytorycznej. Ocenie podlega także uczestnictwo w projekcie partnera krajowego. Oceniany jest charakter oraz zakres partnerstwa, a nie ilość partnerów: 10 punktów w projekcie przewidziano udział przynajmniej jednego partnera zagranicznego (szwajcarskiego lub z UE) oraz dokładnie określono i zdefiniowano jego rolę oraz zakres zadań. Partner zagraniczny spełnia wszystkie warunki przedstawione w punkcie 2.3. Podręcznika Procedur, czyli: ma uzasadniony udział w projekcie w kontekście celów i zakresu projektu, partnerstwo opiera się na wniesieniu odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych w proporcji odpowiadającej realizowanym przez partnera zadaniom i podejmowanym działaniom, zaangażowanie partnera w projekcie ma charakter non-profit - partner nie czerpie zysków z uczestnictwa w projekcie, co oznacza, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie rzetelnie obliczone niezbędne koszty udziału partnera w przedsięwzięciu, uczestnictwo partnera przewidziane jest na każdym etapie projektu (począwszy od początku do jego zakończenia).

8 9 6 punktów w projekcie przewidziano udział przynajmniej jednego partnera zagranicznego (szwajcarskiego lub z UE) oraz określono i zdefiniowano jego rolę oraz zakres zadań. Partner zagraniczny spełnia większość warunków przedstawionych w punkcie 2.3. Podręcznika Procedur. 5 punktów - w projekcie przewidziano udział przynajmniej jednego partnera krajowego oraz dokładnie określono i zdefiniowano jego rolę oraz zakres zadań. Partner krajowy spełnia wszystkie warunki przedstawione w punkcie 2.3. Podręcznika Procedur. i/lub w projekcie przewidziano udział przynajmniej jednego partnera zagranicznego (szwajcarskiego lub z UE) oraz określono i zdefiniowano jego rolę oraz zakres zadań. Partner zagraniczny spełnia połowę warunków przedstawionych w punkcie 2.3. Podręcznika Procedur. 4 1 punktów - w projekcie przewidziano udział przynajmniej jednego partnera krajowego i/lub zagranicznego (szwajcarskiego lub z UE) oraz ogólnie określono i zdefiniowano jego rolę oraz zakres zadań. Partner spełnia część warunków przedstawionych w punkcie 2.3. Podręcznika Procedur. 0 punktów w projekcie brak partnera lub przewiduje się udział partnera zagranicznego i/lub krajowego, lecz jego rola w projekcie jest niejasna i/lub partner nie spełnia warunków przedstawionych w punkcie 2.3. Podręcznika Procedur. Punkt , str. 72 i 73 oraz punkt , str. 95 Jest: Powinno być (zmiana): Zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie Grantu Blokowego punkt 6.4. projekty składane w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w zwiększaniu spójności społeczno gospodarczej otrzymają dodatkowe punkty (w wysokości 5% całkowitej liczby punktów) w co najmniej jednym z poniższych przypadków: a) Wnioskodawca ma siedzibę na tzw. obszarze koncentracji geograficznej Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (tj. województwa: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego); b) organizacja partnerska (organizacje) ma siedzibę na obszarze koncentracji geograficznej; c) wnioskowany projekt będzie realizowany na obszarze koncentracji geograficznej. Zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie Grantu Blokowego punkt 6.4. projekty składane w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w zwiększaniu spójności społeczno gospodarczej otrzymają dodatkowe punkty w co najmniej jednym z poniższych przypadków: a) Wnioskodawca ma siedzibę na tzw. obszarze koncentracji geograficznej Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (tj. województwa: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego); b) organizacja partnerska (organizacje) ma siedzibę na obszarze koncentracji geograficzne i partner (partnerzy) merytorycznie wzmacnia projekt czyli projekt uzyskał punkty przy ocenie kryterium PARTNERSTWO; c) wnioskowany projekt będzie w całości adresowany do grupy docelowej z obszaru koncentracji geograficznej. Punkt , str. 72 oraz punkt , str. 95 Jest: Powinno być (zmiana):

9 10 punktów Wnioskodawca spełnia jedno z kryteriów koncentracji geograficznej. 0 punktów Wnioskodawca nie spełnia żadnego z kryteriów geograficznych W ramach tego podkryterium projekt może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 10 punktów któryś z 3 warunków jest spełniony, czyli Wnioskodawca ma siedzibę na tzw. obszarze koncentracji geograficznej i/lub partner, który wzmacnia projekt ma siedzibę na obszarze koncentracji geograficznej i/lub wnioskowany projekt będzie w całości adresowany do grupy docelowej z obszaru koncentracji geograficznej i nie ma co do tego wątpliwości po analizie projektu; 9 5 punktów ani Wnioskodawca ani partner, który merytorycznie wzmacnia projekt nie mają siedziby na obszarze koncentracji geograficznej, ale działania w większości adresowane są do grupy docelowej z obszaru koncentracji geograficznej; 4 1 punktów - ani Wnioskodawca ani partner, który merytorycznie wzmacnia projekt nie mają siedziby na obszarze koncentracji geograficznej, ale działania w niewielkiej części adresowane są do grupy docelowej z obszaru koncentracji geograficznej; 0 punktów nie spełniony jest żaden warunek. Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie, punkt , str Jest: Powinno być (zmiana): Proszę przedstawić projekty zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat o zakresie podobnym do projektu, o którego dofinansowanie Wnioskodawca ubiega się w niniejszym konkursie. Proszę przedstawić projekty zrealizowane w ciągu ostatnich 5 lat o zakresie podobnym do projektu, o którego dofinansowanie Wnioskodawca ubiega się w niniejszym konkursie.

10 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE Informacje ogólne o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy Cele i zakres podmiotowy Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Aspekty horyzontalne...11 II. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Wymagania dotyczące Wnioskodawców Podmioty, które nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Partnerstwo Podwykonawstwo Wymagania dotyczące projektów, które mogą być przedmiotem dofinansowania Cele projektów Rodzaje obszarów tematycznych Typy projektów Projekty MAŁE wymagania formalne Projekty DUŻE wymagania formalne Projekty, które nie mogą uzyskać dofinansowania Wymagania dotyczące kwalifikowalności wydatków Kategorie kosztów podlegające finansowaniu Wydatki niekwalifikowane...30 III. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW W RAMACH FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Zasady ogólne dotyczące finansowania projektów Zasady dotyczące wydatkowania środków z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Budżet projektu Informacje ogólne Wkład własny Wkład finansowy Wkład rzeczowy Sposób finansowania...36 IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Informacje podstawowe Składanie Wniosków o dofinansowanie Terminy przyjmowania Wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Projekty MAŁE Projekty DUŻE Formularz Wniosku o dofinansowanie oraz wymagane do Wniosku o dofinansowanie załączniki...41

11 V. PROCES OCENY I WYBORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Informacje podstawowe Ocena administracyjna Ocena formalna Ocena merytoryczna Kryteria oceny merytorycznej dla projektów MAŁYCH Kryteria oceny merytorycznej dla projektów DUŻYCH Procedura oceny merytorycznej Wniosków o dofinansowanie...96 VI. REALIZACJA PROJEKTU Zawarcie Umowy o dofinansowanie z Beneficjentem Raportowanie i płatności Sprawozdania z realizacji projektu Wypłata dofinansowania. Sposób finansowania Zasady rozliczania dofinansowania Dokumentowanie poszczególnych kosztów Podatek VAT Zmiany w Umowie o dofinansowanie Informacje podstawowe Zmiany w wysokości kosztów działań w budżecie i harmonogramie finansowym Zmiany w harmonogramie płatności Zmiana okresu realizacji projektu Zarządzanie finansami projektu przez Beneficjenta Rachunek bankowy System księgowania Przechowywanie dokumentów księgowych Proponowany model rozliczeń pomiędzy Beneficjentem a Partnerami Rozwiązanie umowy Projekty nieukończone Monitorowanie i kontrola projektów realizowanych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Informacje ogólne Kontrola o charakterze rzeczowym Kontrola finansowa Archiwizacja dokumentów VII. INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU Informacja i promocja Pomoc publiczna a Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych Załącznik nr 1 Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 3 Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej Pomocy Publicznej (Pomocy de minimis) Załącznik nr 4 Deklaracja wystawcy weksla in blanco...162

12 Definicje Definicje Ilekroć w niniejszym Podręczniku jest mowa o: Asesorze należy przez to rozumieć eksperta, który w sposób niezależny i obiektywny dokonuje oceny merytorycznej Wniosków o dofinansowanie. Beneficjencie należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, z którym Operator zawarł Umowę o dofinansowanie projektu. BSPPW należy przez to rozumieć Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dofinansowaniu należy przez to rozumieć pomoc w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z publicznych środków pomocowych pochodzących z utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich, a w nim Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, i publicznych środków krajowych. Grancie Blokowym należy przez to rozumieć Grant Blokowy dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich utworzony w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Funduszu dla Organizacji Pozarządowych należy przez to rozumieć fundusz utworzony w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mający na celu promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej. Komitecie Sterującym ds. zatwierdzania projektów należy przez to rozumieć zespół ekspertów powołanych przez Operatora, którzy zatwierdzają bądź modyfikują oceny projektów dokonane przez asesorów i formułują ostateczną listę rankingową projektów. Krajowej Instytucji Koordynującej (KIK) należy przez to rozumieć polską instytucję odpowiedzialną za zarządzanie i nadzór nad realizacją Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym Grantu Blokowego. Operatorze należy przez to rozumieć firmę ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk, które na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju Regionalnego wykonują zadania Operatora Grantu Blokowego utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Podręczniku należy przez to rozumieć Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich utworzonego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 7

13 Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Projekcie należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych będące przedmiotem Umowy o dofinansowanie zawartej między Beneficjentem a Operatorem. Sponsorze należy przez to rozumieć podmiot, który może zapewnić wkład własny Wnioskodawcy do projektu. Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW) należy przez to rozumieć bezzwrotną pomoc udzieloną Polsce w celu zmniejszenia różnic społeczno- -gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Wkładzie własnym należy przez to rozumieć określoną w Umowie o dofinansowanie część nakładów ponoszonych przez Beneficjenta na realizację projektu, niepodlegającą zwrotowi. Wnioskodawcy należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wniosku należy przez to rozumieć Wniosek o dofinansowanie składany w celu uzyskania dofinansowania na realizację Projektu. 8

14 Informacje ogólne I. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje ogólne o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest częścią programu bezzwrotnej pomocy finansowej dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Państwami beneficjentami są Polska oraz 9 innych państw członkowskich Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 roku. Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem solidarności wobec nowych krajów członkowskich UE, kładącym jednocześnie podwaliny trwałych gospodarczych i politycznych powiązań z tymi krajami. Utworzenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej oraz na terytorium Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym, m.in. poprzez nawiązywanie partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi. U podstaw podejścia akcentującego rolę partnerskich wspólnot w rozwoju społeczeństwa leży przekonanie, że jedynie współpraca wszystkich krajów oparta na zaangażowaniu i przyjaźni zwykłych mieszkańców może doprowadzić do przełamania barier pomiędzy narodami. Wzmocniona współpraca między Polską a bardziej rozwiniętymi państwami, m.in. w Unii Europejskiej przyczyni się do stworzenia stabilnej, pokojowej i zamożnej rozszerzonej Europy, opierającej swoje istnienie na zasadach dobrego rządzenia, demokratycznych instytucjach, rządach prawa, poszanowaniu praw człowieka i zrównoważonym rozwoju. Pomoc w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przyznawana jest krajowym i międzynarodowym projektom na rzecz rozwoju zrównoważonego ekonomicznie i społecznie. Wsparcie uzyskują projekty skoncentrowane między innymi na takich zagadnieniach jak: bezpieczeństwo i wsparcie rozwoju regionalnego, poprawa stanu środowiska i infrastruktury, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój społeczny i rozwój zasobów ludzkich. W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ustanowiony został specjalny instrument finansowy tzw. Grant Blokowy, a w jego obrębie 2 fundusze: 1. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, 2. Fundusz Partnerski. Niniejszy podręcznik dotyczy pierwszego z funduszy: Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 9

15 Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych 1.2. Cele i zakres podmiotowy Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podstawowym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest zwiększanie aktywności obywatelskiej i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz promowanie jego roli, jako ważnego uczestnika procesu zmniejszania różnic społeczno-gospodarczych na obszarze naszego kraju, a także różnic pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. W ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych organizacje pozarządowe będą miały możliwość realizacji projektów nastawionych przede wszystkim na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej kraju. Działania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych powinny mieć na celu m.in. zwrócenie uwagi na kluczową rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, promowanie partycypacyjnego modelu demokracji, propagowanie rządów prawa, aktywizowanie obywateli i zachęcanie ich do angażowania się w społeczną kontrolę instytucji publicznych, wspieranie procesów demokratycznych oraz wymianę doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ma ponadto umożliwić organizacjom pozarządowym, działającym w dziedzinach objętych działaniami Funduszu, przeprowadzenie takich przedsięwzięć, które przyczynią się do wzmocnienia potencjału instytucjonalnego organizacji i do uzyskania znaczącej pozycji we współtworzeniu społeczności lokalnej. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych stworzy również szansę rozwoju małym organizacjom lokalnym o niewielkiej dotychczas sile przebicia, których głos w dyskursie publicznym był nierzadko bagatelizowany. Biorąc pod uwagę fakt, że głównym celem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego i może ona obejmować wszystkie aspekty życia społeczno-gospodarczego, o dofinansowanie projektów będą mogły starać się wszystkie te podmioty, które spełniają wymagane warunki formalne uczestnictwa w programie, niezależnie od profilu swojej działalności. Operatorem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych utworzonego w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w wyniku przeprowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu została firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk. 10

16 Informacje ogólne 1.3. Aspekty horyzontalne Projekty realizowane w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych powinny być zgodne z priorytetami polityki społeczno-gospodarczej kraju oraz Unii Europejskiej. Podejmowane działania powinny zaś obejmować aspekty horyzontalne, które podnoszą jakość realizowanych projektów, a tym samym wywierają wpływ na osiągnięcie spójności społeczno-gospodarczej w obrębie rozszerzonej UE. Do głównych polityk horyzontalnych zalicza się tu: 1. Zrównoważony rozwój, czyli prawo do zaspokajania potrzeb i aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń. Celem zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie społeczeństwu długofalowej wizji rozwoju. Zrównoważony rozwój jest koncepcją złożoną obejmującą wszystkie obszary działania człowieka. Integruje wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny czyli: ma na celu podniesienie jakości życia obecnych i następnych pokoleń przy jednoczesnym zachowaniu zdolności naszej planety do utrzymywania życia we wszelkich jego różnorodnych formach, czyli rozwój gospodarczy i cywilizacyjny nie powinien odbywać się kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia środowiska, wspiera wysoki poziom zatrudnienia w gospodarce, której siła opiera się na wykształceniu, innowacyjności, spójności społecznej i terytorialnej oraz ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, opiera się na zasadach demokracji, rządach prawa i poszanowaniu podstawowych praw, w tym wolności, równości szans i zróżnicowania kulturowego, zmniejsza rozwarstwienie społeczne oraz przeciwdziała dyskryminacji i marginalizacji. 2. Równość szans polega na zniesieniu nierówności oraz zwalczaniu wszelkich przejawów dyskryminacji w tym m.in. ze względu na wiek, płeć, narodowość, rasę, orientację seksualną i niepełnosprawność. Równość szans to zapewnienie jednakowego dostępu wszystkich osób do edukacji, informacji i zatrudnienia poprzez eliminację wszelkich barier fizycznych, finansowych, socjalnych czy psychologicznych, utrudniających lub zniechęcających do brania pełnego udziału w życiu społeczeństwa. Należy dążyć do umożliwienia wszystkim osobom integrację z otoczeniem, czyli tworzyć warunki do równoprawnego uczestnictwa wszystkich osób w życiu społecznym i zawodowym. 3. Dobre zarządzanie, które określa udział szerokiej grupy partnerów w procesie podejmowania decyzji oraz opiera się na uwzględnieniu podstawowych zasad 11

17 Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych dobrego zarządzania w ogólnym zarządzaniu projektem przez Wnioskodawcę i partnera. Zasady dobrego zarządzania obejmują: podejmowanie decyzji zgodnie z prawem, odpowiedzialność, przejrzystość, partycypację oraz zdolność reakcji i podjęcia środków zaradczych na ewentualne problemy w realizacji projektu. Zasady dobrego zarządzania wymagane są oraz powinny być uwzględnione w całym cyklu projektowym, począwszy od etapów opracowywania projektu poprzez jego realizację, aż do zakończenia działań. Stopień uwzględnienia aspektów horyzontalnych w projekcie będzie miał wpływ na jego ocenę, a tym samym - na szansę uzyskania dofinansowania. 12

18 Zasady udzielania dofinansowania II. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA 2.1. Wymagania dotyczące Wnioskodawców Jakie podmioty, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych mogą być wyłącznie organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe w rozumieniu art. 3 ust 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane w Polsce, niezależne od partii politycznych i ich organizacji wspierających lub instytucji działających w celu osiągnięcia zysku. Są to: fundacje, stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń, osoby prawne utworzone na podstawie przepisów ustaw, niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, z zastrzeżeniem punktu 2.2 Podręcznika Procedur. Jednocześnie organizacje te muszą spełniać następujące warunki: mieć osobowość prawną, być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem Wniosku o dofinansowanie, być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekty będą mogły składać wszystkie ww. podmioty niezależnie od profilu swojej działalności, które będą spełniały wszystkie wyżej wskazane kryteria formalne. Organizacja, która nie ma osobowości prawnej lub jest zarejestrowana krócej niż 12 miesięcy w momencie składania Wniosku o dofinansowanie nie może być Wnioskodawcą w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Może jednak uczestniczyć w projekcie jako partner, we współpracy z podmiotem spełniającym kryteria Wnioskodawcy. Oddziały (jednostki) terenowe podmiotu uprawnionego do ubiegania się o środki w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych nie mające osobowości prawnej nie mogą składać Wniosku o dofinansowanie, mogą jednak uczestniczyć w realizacji projektu jako partner matki, która osobowość prawną posiada. 13

19 Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych W każdym z naborów uprawniony Wnioskodawca będzie mógł złożyć maksymalnie 2 Wnioski o dofinansowanie. W przypadku złożenia maksymalnej ilości Wniosków o dofinansowanie Wnioskodawca nie będzie miał możliwości występowania w charakterze partnera w innych Wnioskach o dofinansowanie złożonych w tym samym naborze. W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę 1 Wniosku o dofinansowanie w danym naborze, dopuszcza się możliwość wystąpienia Wnioskodawcy w charakterze partnera w innym (tylko w 1) Wniosku o dofinansowanie złożonym w tym samym naborze (lub w 2 projektach w charakterze partnera, gdy podmiot nie ubiega się o dofinansowanie). Wnioski o dofinansowanie, które będą naruszały powyższe zasady zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. O odrzuceniu Wniosków złożonych ponad ustalony powyżej limit decyduje kolejność rejestracji w bazie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podmioty, które nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. O dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych nie mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3 ust 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem poniższej listy podmiotów: partie polityczne i inne podmioty założone przez partie lub powstałe przy ich wsparciu, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe i gospodarcze, fundacje, których fundatorem jest skarb państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i ich związki, których członkiem lub założycielem jest jednostka samorządu terytorialnego lub inna instytucja publiczna, kluby sportowe działające w formie spółki, na podstawie przepisów Ustawy z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń kultury fizycznej lub uczniowskie kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia kryteriów pkt. 2.1), organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych utworzone na podstawie odrębnych przepisów. W przeciwieństwie do organizacji założonych przez kościoły lub związki wyznaniowe, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych, nie mogą składać Wniosków 14

20 Zasady udzielania dofinansowania w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (przykładowo są to podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-5 oraz art. 8 ust. 1 pkt Ustawy z 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego). To samo dotyczy jednostek organizacyjnych innych kościołów lub związków wyznaniowych działających w RP na podstawie innych aktów prawnych. Ponadto o wsparcie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych nie ma prawa ubiegać się podmiot, jeśli: zbankrutował, został złożony wobec Niego wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy pozostaje w stanie likwidacji lub podlega zarządowi komisarycznemu lub zawiesił swoją działalność lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze, zostało wszczęte przeciwko Niemu postępowanie egzekucyjne, którykolwiek z urzędujących członków organu zarządzającego wnioskującego podmiotu został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstw przekupstwa lub innych przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, nie dopełnił obowiązku płacenia składek ZUS i należnych podatków. Na etapie składania Wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, którego treść będzie zawierała ww. wymagania. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu, w okresie przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie Operator zastrzega sobie prawo do żądania stosownych zaświadczeń zawierających ww. wymagania Partnerstwo Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych powinna służyć zacieśnieniu i wzmocnieniu współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią oraz innymi krajami Unii Europejskiej, dlatego udział partnera zagranicznego w projektach realizowanych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jest promowany w ramach oceny merytorycznej. Utworzenie partnerstwa w ramach projektu z organizacją polską również będzie pozytywnie wpływało na ocenę projektu. Jednocześnie należy podkreślić, iż zawiązanie partnerstwa nie jest konieczne, aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, tj. w przypadku nie występowania partnera Wnioskodawca ma prawo ubiegać się o dofinansowanie. Szczegółowe zasady oceny zostały przedstawione w dalszej części niniejszego Podręcznika. 15

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Rafał Szakalinis Dyrektor Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Ecorys Szwajcarsko-Polski

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich Szwajcarsko-Polskiego Programu

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora ECORYS Polska Iwona Burakowska Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora Kraków, 11 października 2007 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2017 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU PARTNERSKIEGO

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU PARTNERSKIEGO GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU PARTNERSKIEGO Podręcznik Procedur Funduszu Partnerskiego w ramach Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i

Bardziej szczegółowo

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym.

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym. Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAŚNIKU

ORGANIZATOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAŚNIKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku ogłasza konkurs na wybór 1 Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w odpowiedzi na konkurs

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013 Program Europa dla Obywateli 2007-2013 Kraków, 19 listopada 2013 Cele ogólne Programu rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu demokratycznej, różnorodnej

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2016 Warszawa, grudzień 2015 O Funduszu (1/2) Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2016 Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej

Ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2016 Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Data publikacji informacji: 30/12/2016 Ogłoszenie nr: PDS/PW/01/2016 Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi informuje o

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne. Słubice,

Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne. Słubice, Obywatele dla demokracji spotkanie informacyjne Słubice, 20.03.2014 O programie Program Obywatele dla Demokracji finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży budżet: 37 mln

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Jerzmanowice-Przeginia 32-048 Jerzmanowice, Jerzmanowice 372B NIP: 677-20-19-451 REGON:351555803

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice. Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice. Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Zapolice Ul. Plac Strażacki 5 NIP: 8291708296 REGON: 730934482 Strona internetowa: www.zapolice.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE I KONKURS EDYCJA ROK 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KOMPONENT DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE Wniosek numer (Wypełnia Operator) Nazwa Wnioskodawcy:. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 658/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji projektów partnerskich.

Zarządzenie Nr 658/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji projektów partnerskich. Zarządzenie Nr 658/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu realizacji projektów partnerskich. Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego

Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego Instrukcja wypełniania formularza Wniosku aplikacyjnego Uwaga: Pierwszą stronę formularza wniosku wypełnia pracownik Operatora Dotacji. 1. OPIS PROJEKTU 1.1. Tytuł Tytuł Projektu powinien być opisowy,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 30 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia... 2015 r. w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Konkurs dotacyjny Więzi i kontakty z Polską. Regranting

Spotkanie informacyjne Konkurs dotacyjny Więzi i kontakty z Polską. Regranting Spotkanie informacyjne Konkurs dotacyjny Więzi i kontakty z Polską. Regranting Kim jesteśmy? Działamy od 1989 r. w Polsce oraz za granicą, przede wszystkim w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie.

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

KOMPONENT I DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. BudŜet 12,6 mln euro 5 edycji konkursów

KOMPONENT I DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. BudŜet 12,6 mln euro 5 edycji konkursów . KOMPONENT I DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE BudŜet 12,6 mln euro 5 edycji konkursów Fundusz dla Organizacji Pozarządowych FOP został ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r. BS.524.4.2016.M.N.S OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ SŁUBIC OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO w 2016 r. Rodzaj : Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze: REGULAMIN OTWARTEGO NABORU 01/10/15 DOTYCZĄCEGO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE I INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH. I. Podmioty uprawnione do udziału w naborze:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2018 ZADANIA PUBLICZNEGO

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2018 ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 000.3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 19.12.2017,r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy

Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę miedzy partnerami i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Warszawa, grudzień 2015 Cele Funduszu Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 27 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy i działalności

Bardziej szczegółowo

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009

Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Konkurs 8/POKL/9.1.1/2009 Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji WUP Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa Regulamin grantowego GRANTY NA EKOLOGIĘ W GMINIE LIPOWA realizowanego w ramach projektu Eko-reaktywacja w gminie Lipowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem grantowego Granty na ekologię w gminie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ.

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ. Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 I. Załączniki do Regulaminu konkursu 1. Lista sprawdzająca do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Logo: ROPS, SWISS CONTRIBUTION, 2. Pliki Wytyczne ws. informacji i promocji, Księga znaku SWISS CONTRIBUTION, 3. INFO o SPPW

1. Logo: ROPS, SWISS CONTRIBUTION, 2. Pliki Wytyczne ws. informacji i promocji, Księga znaku SWISS CONTRIBUTION, 3. INFO o SPPW Do przekazania oferentom: 1. Logo: ROPS, SWISS CONTRIBUTION, 2. Pliki Wytyczne ws. informacji i promocji, Księga znaku SWISS CONTRIBUTION, 3. INFO o SPPW Informacje dotyczące programu Szwajcarsko Polski

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

II. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

II. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1261/194/16. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: Wspieranie realizacji imprez sportowych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 40/VII/2015 z dnia 13.03. 2015 r. Burmistrza Gminy Burmistrz Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 1 Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych edycja 2017

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych edycja 2017 Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych edycja 2017 Stefan Kołucki Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolska Konferencja EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Data publikacji informacji: 25/01/2018

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Data publikacji informacji: 25/01/2018 INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Data publikacji informacji: 25/01/2018 Oznaczenie naboru: PW/EE/01/2018 Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka informuje o zamiarze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do...

OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1... rodzaj zadania publicznego 3. tytuł zadania publicznego, max. 8 słów. w okresie od... do... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA / OFERTA WSPÓLNA / TRYB MAŁYCH ZLECEŃ 1 organizacji pozarządowej(-ych) / podmiotu (-ów), o którym (-ych) mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. Część II Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównowaŝonego rozwoju

PROGRAM PRIORYTETOWY. Część II Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównowaŝonego rozwoju PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Edukacja ekologiczna 1. Cel programu ZAKRES OGÓLNY 1. Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze.

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu: Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA WADOWIC Z DNIA 7 MARCA 2016 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA WADOWIC Z DNIA 7 MARCA 2016 ROKU ZARZĄDZENIE NR 0050.382.206.OR BURMISTRZA WADOWIC Z DNIA 7 MARCA 206 ROKU w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 206 roku Na podstawie art. 7 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji.

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Konkurs na rewitalizację został ogłoszony 4 listopada br. Jego podstawą jest umowa zawarta między Województwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011"

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER prezentuje Państwu możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

2. Cel partnerstwa. 3. Wymagania wobec Partnera i jego zadania.

2. Cel partnerstwa. 3. Wymagania wobec Partnera i jego zadania. OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II Gmina Dobczyce informuje,

Bardziej szczegółowo

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce WdraŜanie anie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r społeczno gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce - I nabór r wniosków Małgorzata Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r.

Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. Uchwała nr./ /2016 (Projekt) Rady Gminy Kadzidło z dnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W CHEŁMIE Na podstawie art. 25 i art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z poz. zm.) OGŁASZA OTWARTY KONKURS

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015

Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju nabór konkursowy 2014-2015 Katarzyna Siwkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Kolejowa 14, Sopot, w dni robocze od Decyduje data wpływu do MOPS. z up.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Kolejowa 14, Sopot, w dni robocze od Decyduje data wpływu do MOPS. z up. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Mełgiew z dnia...2015 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MEŁGIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Dominika Wieczorek

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Dominika Wieczorek Szwajcarsko Polski Program Współpracy Dominika Wieczorek Ambasada Szwajcarii Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Cele programu * zmniejszanie róŝnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską

Bardziej szczegółowo

PYTANIE 2: Czy koszty wynajmu sali na organizację zajęć grupowych dla uczestników grupowych zalicza się do kosztów bezpośrednich?

PYTANIE 2: Czy koszty wynajmu sali na organizację zajęć grupowych dla uczestników grupowych zalicza się do kosztów bezpośrednich? PYTANIE 1: Czy w projekcie, realizowanym przez stowarzyszenie (wnioskodawca) i OPS (partner) w ramach WRPO 7.1.2. Aktywna Integracja uczestnicy projektu, którymi są osoby z III profilu muszą obowiązkowo

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

danego przedsięwzięcia lub nie zostało to rzetelnie uzasadnione

danego przedsięwzięcia lub nie zostało to rzetelnie uzasadnione Wniosek o zmianę kryteriów wyboru operacji oraz ustalenie nowego zestawu kryteriów wykorzystywanych w procesie oceny i wyboru Grantobiorców obowiązujących w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym Załącznik do uchwały Nr 544/2011 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11.04.2011 roku Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 1 Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 1)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1/5

REGULAMIN KONKURSU 1/5 REGULAMIN KONKURSU otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju

Bardziej szczegółowo