Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcjonowanie osób bezrobotnych"

Transkrypt

1 ISBN: Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w Zakładzie Socjologii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Katedrze Socjologii w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół problematyki gender, historycznego, kulturowego i społecznego statusu kobiety, socjologii ciała i socjologii codzienności. Beata Pawlica Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Recenzowana praca zawiera szereg interesujących informacji o sytuacji i poglądach osób bezrobotnych na terenie GZM. Jej opublikowanie umożliwi dołożenie istotnego elementu w mozaikowej układance raportu z realizacji projektu badawczego na temat trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. dr hab. Adam Rosół Projekt objęty honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Tychy oraz Górnośląski Związek Metropolitalny Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badań Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

2 Beata Pawlica Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

3 Beata Pawlica Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Raport z badań Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach Tychy 2011

4 Spis treści Wstęp... 7 Rozdział I. Bezrobocie w teoretycznej perspektywie Rozdział II. Społeczno-demograficzny portret badanej grupy Rozdział III. Lokalny rynek pracy w percepcji osób bezrobotnych Rozdział IV. Zaradni czy bezradni? O strategiach poszukiwania pracy Rozdział V. Chcieć i/ czy móc? Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Rozdział VI. Opinie dotyczące pracodawców Rozdział VII. Wyobrażenia związane z przyszłością badanych Konkluzje Bibliografia Aneks 1. Spis tabel Aneks 2. Kwestionariusz ankiety... 73

5

6 Wstęp Prezentowana publikacja jest pokłosiem projektu badawczego pt. Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez pracowników Katedry Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach. Głównym celem działań w ramach tego przedsięwzięcia empirycznego, realizowanych od maja 2009 roku do kwietnia 2011 roku, było sporządzenie diagnozy trendów i zmian gospodarczych zachodzących w regionie w oparciu o przeprowadzenie badań socjologicznych wśród ponad ośmiotysięcznej grupy reprezentantów śląskich pracodawców (700 osób), bezrobotnych (2774 osób), ekspertów (560 osób) i uczniów szkół ponadgimnazjalnych (4250 osób), funkcjonujących w obszarze 14 miast, tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny. Zasadniczymi argumentami przemawiającymi za skupieniem działań empirycznych w ramach obszaru GZM był: fakt, iż jest on tą częścią województwa, której dominujący wizerunek często wpływa na postrzeganie przez mieszkańców Polski całego regionu i województwa śląskiego. Ponadto w ostatnich latach prowadzone są intensywne działania w kierunku przekształcenia 14 miast członkowskich w spójny, silny i prężnie działający ośrodek metropolitalny, który mógłby stanowić konkurencję dla metropolii funkcjonujących w kraju i za granicą. Jak wiadomo, historycznie obszar ten rozwijał się w oparciu o istniejące tu surowce naturalne oraz procesy ich wydobycia i przeróbki, szczególnie intensywnie zachodzące od XIX w. Dzięki temu powstał najbardziej uprzemysłowiony i wysoce zurbanizowany region w Polsce i jeden z ważniejszych tego typu ośrodków w Europie. Dziś przemysłowe miasta tego obszaru stają wobec trudnego procesu transformacji społeczno-gospodarczej w ośrodki o nowoczesnym i bezpiecznym dla środowiska przemyśle oraz gospodarce opartej na wiedzy (Strategia Rozwoju GZM). Zrealizowane przedsięwzięcie empiryczne było więc niepowtarzalną okazją do uchwycenia dynamiki procesów oraz przemian dokonujących się w tym zakresie i uwidaczniających się w opiniach i poglądach przedstawicieli grup, których codzienne funkcjonowanie w ramach badanego obszaru ma zasadniczy wpływ na możliwości kreowania silnej pozycji Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii Silesia. Należy więc tutaj jednoznacznie podkreślić, że przeprowadzone badania nie polegały na analizie statystycznych danych ekonomicznych, demograficznych czy innych wskaźników stosowanych zazwyczaj jako kryteria określające poziom rozwoju gospodarczego wybranych obszarów metropolitalnych. Status metropolii nie może być bowiem określany jedynie poprzez zastosowanie kryteriów statystycznych, gdyż równie istotne są tutaj cechy miast-metropolii istniejące w świadomości społeczeństwa. W realizowanych badaniach dążono więc do poznania opinii i poglądów przedstawicieli różnych środowisk, których działalność stanowi istotną determinantę rozwoju gospodarczego GZM. Dlatego właśnie badania realizowane wśród pracodawców z 14 miast GZM skupiały się głównie na uzyskaniu informacji o aktualnych i przewidywanych ruchach kadrowych, tworzeniu lub likwidacji miejsc pracy oraz oczekiwań wobec pracobiorców. Realizacja badań wśród ekspertów instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych służyła natomiast identyfikacji silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla lokalnych gospodarek miast członkowskich oraz całej gospodarki regionu, wynikających bezpośrednio z faktu powołania Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i budowanej na tej podstawie Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii Silesia. 7

7 Udział w projekcie reprezentacji uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, funkcjonujących w obszarze 14 miast GZM, pozwolił z kolei na uzyskanie informacji o preferowanych kierunkach i formach dalszego kształcenia oraz planach rozwoju karier zawodowych przyszłych adeptów regionalnego rynku pracy. Z kolei badania osób bezrobotnych, zarejestrowanych w 14 Powiatowych Urzędach Pracy funkcjonujących w obszarze GZM, służyć miały przede wszystkim dokonaniu diagnozy kwalifikacji zawodowych i kompetencji cywilizacyjnych bezrobotnych przydatnych w pracy zawodowej, ich oczekiwań wobec pracodawców oraz sposobów poszukiwania pracy. Z uwagi na obszerność uzyskanego materiału badawczego, jego prezentacja dokonana została w ramach czterech publikacji, z których każda zawiera analizę empiryczną zagadnień problemowych, podejmowanych w badaniach realizowanych wśród jednej z wybranych grup respondentów: Europejskie szlaki śląskie drogi. Trendy rozwojowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia (G. Gawron, P.Rojek-Adamek), 2011 r. Plany życiowe oraz aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (B. Pactwa), 2011 r. Funkcjonowanie osób bezrobotnych na terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (B. Pawlica), 2011 r. Potencjał rozwojowy przedsiębiorstw z obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w świetle analiz empirycznych (R. Muster), 2011 r. Ponadto dla stworzenia syntetycznego podsumowania obszernej części badawczej oraz wsparcia jej najważniejszych wniosków wypowiedziami uznanych w zakresie problemów metropolitalności autorytetów w ramach projektu wydana została piąta publikacja. Stanowi ona podsumowanie, a zarazem zaproszenie do zapoznania się z całością materiału. Zawarte w niej teksty, przygotowane przez członków zespołu badawczego i ekspertów zaproszonych do udziału w konferencji prezentującej rezultaty prowadzonych analiz, w przekonaniu autorów projektu posłużą nie tylko celom poznawczym, lecz również stanowić mogą praktyczne wsparcie dla liderów i wszystkich osób zaangażowanych w proces budowania Metropolii Silesia : Od badania do działania. Analiza trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (red.: M. S. Szczepański, G. Gawron, P. Rojek-Adamek), 2011 r. Na koniec warto nadmienić, że prezentowany projekt to już trzecie z kolei i dotychczas największe pod względem podejmowanych zagadnień problemowych oraz obszaru terytorialnego przedsięwzięcie badawcze, którego realizacji, dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej, podjęli się pracownicy tyskiej Katedry Socjologii. Wyniki poprzednich analiz udostępnione zostały czytelnikom w ramach dwóch publikacji wydanych przez Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS w Tychach: Edukacja całożyciowa a kompetencje cywilizacyjne (red. B. Pactwa, P. Rojek-Adamek), 2006 r. Czynniki integracji i reintegracji zawodowej kobiet na regionalnym rynku pracy (red. G. Gawron, B. Pactwa), 2008 r. 8

8 Prezentowany tom zawiera opinie bezrobotnych, zamieszkałych w obszarze GZM, dotyczące śląskiego rynku pracy, kwalifikacji zawodowych i kompetencji cywilizacyjnych badanych, przydatnych w pracy zawodowej, ich oczekiwań wobec pracodawców oraz sposobów poszukiwania pracy. Opracowanie zawiera się w siedmiu rozdziałach, a każdy z nich prezentuje analizę kolejnych podjętych w trakcie badań problemów, z którymi na co dzień borykają się bezrobotni. Analizę i interpretację materiału badawczego poprzedza krótkie teoretyczne wprowadzenie do problematyki bezrobocia. Opracowanie nie wyczerpuje w pełni podjętej problematyki. Jest ona bowiem niezwykle złożona tak, jak złożony i trudny w opisie jest sam człowiek. * * * Autorka składa podziękowania władzom Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, pracownikom Powiatowych Urzędów Pracy z miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny oraz bezrobotnym z tych miast za pomoc zaoferowaną podczas prowadzania badań empirycznych. Dziękuję studentom śląskich szkół wyższych, którzy z zaangażowaniem uczestniczyli w procesie zbierania materiału empirycznego. Dziękuję również prof. dr hab. Markowi Szczepańskiemu oraz koleżankom i kolegom z zespołu badawczego: Grzegorzowi Gawronowi, Rafałowi Musterowi, Bożenie Pactwie i Paulinie Rojek-Adamek. Szczególne podziękowania autorka kieruje pod adresem prof. dr hab. Adama Rosoła. Jego wnikliwa recenzja publikacji pozwoliła nadać jej ostateczny kształt. 9

9 Rozdział I Bezrobocie w teoretycznej perspektywie Zjawisko i sam termin bezrobocie pojawiły się wraz ze społeczeństwem przemysłowym, dla którego stało się ono narzędziem kontroli nad funkcjonowaniem społeczeństwa 1. W przeszłości, tak jak wiele innych form ludzkiej aktywności, nie miało ono państwowego charakteru. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym następowało upaństwowienienie kolejnych dziedzin życia ludzi, a wśród nich i zjawiska bezrobocia. Współcześnie gospodarki różnych krajów prowadzą statystyki prezentujące charakterystyczne dla nich stopy bezrobocia, w specyficzny dla siebie sposób zjawisko to definiują i podejmują różne strategie zapobiegania mu. Ekonomiści kondycję państwa i jego gospodarki oceniają przez pryzmat występującej w nim stopy bezrobocia. Warto wspomnieć, że bezrobocie ma co najmniej dwa wymiary. Można je bowiem analizować w skali makro, poprzez jego wpływ na gospodarkę państwa. Jednocześnie bezrobocie może mieć wymiar indywidualny, kiedy dotyczy i determinuje życie konkretnego człowieka i jego najbliższych. Bezrobocie to zjawisko o niejednolitym charakterze. Ze względu na przyczyny jego powstania, ludzi, których dotyczy, przestrzeni na jakiej występuje, konsekwencji, jakie za sobą niesie, można stwierdzić, iż ma ono polietiologiczny charakter. Literatura przedmiotu najczęściej eksponuje trzy podstawowe typy bezrobocia: frykcyjne (fluktuujące), strukturalne i cykliczne 2. Bezrobocie frykcyjne traktowane jest jako zjawisko występujące w zdrowych gospodarkach rynkowych. Zdaniem specjalistów w każdym, nawet dobrze rozwiniętym społeczeństwie, powinno występować zjawisko bezrobocia na poziomie 4-5%. Bezrobocie oscylujące wokół tej liczby świadczy o pełnej równowadze na rynku pracy, o jego elastyczności, o umacnianiu dyscypliny pracy. Bezrobocie frykcyjne pojawia się w tzw. okresie przejściowym, gdy pracownik poszukuje innej, bardziej mu odpowiadającej pracy, lub kiedy zmienił miejsce zamieszkania i tym samym jest zmuszony poszukać nowego zatrudnienia. A więc bezrobocie to tworzą osoby pozbawione pracy w krótkim okresie. Bezrobocie strukturalne pojawia się wówczas, gdy w gospodarce dochodzi do zmian, w efekcie których występują rozbieżności pomiędzy podażą pracy a popytem na nią. Restrukturyzacja poszczególnych działów gospodarki, zmiany technologiczne i modernizacyjne to najczęstsze przyczyny pojawienia się tego typu bezrobocia. Zjawisko to szczególnie dotkliwie odczuwają te rejony, w których na lokalnym rynku pracy dominuje jedna gałąź gospodarki. Tam bowiem wykształcenie, wiedza, umiejętności potencjalnych pracowników nie odpowiadają zapotrzebowaniom rynku. W gospodarce polskiej w latach 90. XX wieku załamanie się branży przemysłowej doprowadziło do wystąpienia bezrobocia strukturalnego. Bezrobocie cykliczne zwane również koniunkturalnym, czy keynesowskim związane jest bezpośrednio z tzw. cyklicznymi zmianami produktywności gospodarki, czyli z przebiegiem cyklu koniunkturalnego. Gospodarka to proces, w którym naprzemiennie w dłuższych, bądź krótszych cyklach występują okresy koniunktury i recesji. W czasach koniunktury jest popyt na pracę i stopa bezrobocia spada, a pracodawcy zatrudniają pracowników, by zmaksymalizować zyski. Inaczej zachowują się, gdy w gospodarce następuje recesja. Wówczas pracodawca podej- 1 W. Kozek, Bezrobocie jako zjawisko społeczne [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku (red.) M. Marody, Warszawa 2007, s Zob. W. Kozek, Bezrobocie jako zjawisko społeczne [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku (red.) M. Marody, Warszawa 2007, s

10 muje próby zminimalizowania strat i w ramach oszczędności zwalnia, jego zdaniem, najmniej opłacalnych pracowników. Na zwolnienia narażeni są najsłabiej wyedukowani, osoby o niskich kwalifikacjach, których może zastąpić inny (tańszy) pracownik. Te trzy, wyżej wymienione typy bezrobocia oczywiście nie wyczerpują jego rodzajów. Wśród wielu typów warto wyeksponować bezrobocie długotrwałe. Ten rodzaj bezrobocia jest niezwykle istotny z perspektywy społecznej. Bezrobocie długoterminowe definiujemy jako pozostawanie bez pracy w okresie dłuższym niż 12 miesięcy. Bezrobocie to jest uznawane za formę bezrobocia strukturalnego. Jest ono bowiem konsekwencją braku adekwatności gospodarki do wymogów rynku i ma najczęściej lokalny charakter. Na bezrobocie długoterminowe narażone są szczególnie kobiety, osoby słabo wykształcone, mieszkańcy wsi, ludzie młodzi bez doświadczenia zawodowego, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Konsekwencją tego bezrobocia często bywa bieda. Ze statystyk Eurostat wynika, że w III kwartale 2009 roku aż 7,3 miliona Europejczyków nie posiadało pracy przez dłużej niż rok. Bezrobotni długotrwale stanowili 34,1% wszystkich bezrobotnych w Europie. Najwyższy odsetek bezrobotnych długotrwale zanotowano na Słowacji (52,1% wszystkich bezrobotnych). Najniższy w Szwecji (14%). 3 Na uwagę zasługuje również tzw. bezrobocie dobrowolne (bezrobocie z wyboru). Występuje ono wtedy, gdy osoba bezrobotna świadomie rezygnuje z podjęcia pracy. Nie szuka jej, bo nie odpowiadają jej oferowane warunki pracy, jej charakter, zbyt niskie wynagrodzenie. Ponadto system socjalny, zapewniający bezrobotnym wsparcie finansowe, nie zachęca ich do poszukiwania zatrudnienia. W Polsce występuje zjawisko bezrobocia utajonego (ukrytego, nigdzie nierejestrowanego), które nie jest objęte statystyką. Bezrobocie to najczęściej spotykamy na wsi w gospodarstwach rolnych. W miastach ze zjawiskiem tym mamy do czynienia rzadziej. Można je spotkać w warsztatach rzemieślniczych, czy małych zakładach produkcyjnych, ale występuje ono również w dużych przedsiębiorstwach w postaci zbędnego zatrudnienia. Bezrobocie utajone polega na tym, że osoba wykonująca pracę nie jest potrzebna pracodawcy, jej wydajność jest niska i w rzeczywistości jej aktywność zawodowa jest pozorna. Pozostaje ona jednak na swoim stanowisku z powodów ekonomicznych. Bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe, ma swoje indywidualne i społeczne konsekwencje. Większość bezrobotnych doświadcza pogorszenia standardu życia, ubóstwa, izolacji społecznej, poczucia obniżenia statusu społecznego, problemów z zagospodarowaniem czasu wolnego, ograniczenia lub zaniechania aktywności kulturalnej i ludycznej, politycznej, poczucia bezsilności i beznadziejności 4. Osoby pozostające bez pracy w bardzo różny sposób usiłują radzić sobie z tym stanem. Specjaliści w zakresie bezrobocia twierdzą, że osoba pozbawiona pracy reaguje na sytuację bezrobocia w sposób fazowy. Na początku bezrobotny znajduje się w szoku po utracie pracy. Następnie pojawia się u niego poczucie optymizmu (mam wolne, trochę odpocznę, a następnie zacznę szukać pracy). Po tej fazie następuje etap pesymizmu, bo okazuje się, że pracę trudno znaleźć. Ostatnią, czwartą fazą jest akceptacja własnej sytuacji, pogodzenie się z losem i zaakceptowanie samego siebie, jako osoby bezrobotnej. Proces ten trwa od 6 do 9 miesięcy 5. Bogdan Zawadzki i Paul F. Lazarsfeld uznali, że w reakcjach na bezrobocie należy wyeksponować sześć faz. Strach, stres, odrętwienie i apatia to reakcje początkowe człowieka pozbawionego 3 (data pobrania ) 4 Zob. I. Reszke, Wobec bezrobocia: Opinie, stereotypy, Katowice 1999, s K. Ślebarska, Wsparcie społeczne a zaradność człowieka w sytuacji bezrobocia. Studium konfrontatywne, Katowice 2010, s

11 pracy. Po nich następują próby poszukiwania pracy. Gdy nie zakończą się one sukcesem, wtedy bezrobotny popada w stan apatii i godzi się z losem 6. Bez względu na to, jakie i ile wyeksponujemy faz reakcji na sytuację bezrobocia, jego długotrwałe skutki dla osoby pozostającej bez pracy są ogromne zarówno z perspektywy społecznej, jak i indywidualnej. Oczywiście następstwa bezrobocia w zdecydowanej mierze zależą od stanu psychicznego osoby bezrobotnej i jej samooceny. Osoby zaradne i optymistycznie patrzące w przyszłość będą podejmowały liczne próby zmiany swojej sytuacji. Będą aktywnie poszukiwały pracy, podejmą próby przekwalifikowania się lub podwyższenia swoich kwalifikacji, skorzystają z instytucjonalnej pomocy, kierowanej do osób bezrobotnych. Inną taktykę zapewne wybiorą ci, których można by określić jako życiowych pesymistów, biernych bezrobotnych. Osoby te, niezadowolone ze swojego statusu, praktycznie nie podejmą żadnych samodzielnych prób zmiany swojej sytuacji. Ich aktywność będzie się koncentrowała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Wśród osób tych przeważa tzw. postawa roszczeniowa. Bezrobotni roszczeniowi oczekują od pracowników urzędów pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Wśród bezrobotnych można również wyeksponować osoby przystosowane. Bezrobotny przystosowany nabył umiejętności radzenia sobie w sytuacji bezrobocia. To osoby, które potrafią zdobywać zasiłki i zapomogi z różnych źródeł. Zdarza im się również podejmować prace dorywcze. Ciekawą kategorię bezrobotnych stanowią osoby, które określa się jako bezrobotnych wyrachowanych. Osoby te bardzo wysoko oceniają swoje szanse na wyjście z bezrobocia. Takie podejście jest konsekwencją pewności siebie i psychicznego dobrostanu. Bezrobotni desperaci to osoby, które w sensie psychofizycznym bardzo negatywnie odczuwają stan bezrobocia i jego konsekwencje. Mimo iż za swoją sytuację zawodową nie obwiniają siebie, położenie, w jakim się znaleźli zmusza ich do aktywnego poszukiwania pracy 7. Polskie oblicze bezrobocia W Polsce zjawisko bezrobocia pojawiło się po 1989 roku, wraz z przemianami ustrojowymi i wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej. W poprzednim systemie, w gospodarce upaństwowionej, funkcjonował model pełnego zatrudnienia. Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej wymogło na pracodawcach dostosowanie swoich przedsiębiorstw do nowych, niestosowanych od dziesięcioleci reguł, których jedną z konsekwencji stało się właśnie bezrobocie. Na początku 1990 roku było jedynie 50 tys. zarejestrowanych bezrobotnych, a w grudniu tego roku już milion. Na przestrzeni roku odnotowano zatem 20-krotny wzrost stopy bezrobocia. W roku 1991 wskaźnik ten wzrósł dwukrotnie (do nieco ponad 2 milionów), w roku następnym zaś tylko o 25%, osiągając wielkość 2,5 miliona pozostających bez pracy. W roku 1993 przybyło dalszych niemal 400 tysięcy bezrobotnych, zaś w ciągu roku 1994 liczba ta zmniejszyła się już o około 50 tysięcy osób. W efekcie w grudniu 1994 roku zarejestrowano w Polsce 2838 tysięcy bezrobotnych, co daje wskaźnik na poziomie 16% czynnych zawodowo 8. 6 Zob. M. Jahoda, Employment and unemployment. A Social-Psychological analysis, London 1983, s Zob. S. Retowski, Zróżnicowanie psychologicznych reakcji na bezrobocie: bierni, przystosowani, desperaci i wyrachowani. Przegląd Psychologiczny, t. 38, nr ½, s K. Gorlach, Zmiana społeczna a problemy społeczne [w:] Labirynty współczesnego społeczeństwa. Kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych, K. Czekaj, K. Gorlach, 12

12 Na początku lat 90. XX wieku stopa bezrobocia w Polsce była wysoka i stan ten musiał wpłynąć na Polaków. Zarówno władze państwowe, jak i społeczeństwo okazały się być zaskoczone zjawiskiem i jego rozmiarami. Władze ustawodawcze podjęły administracyjne próby walki z bezrobociem. W grudniu 1989 roku przygotowano pierwszą ustawę dotyczącą bezrobocia. Przyznawała ona wszystkim, którzy zarejestrowali się w biurach pracy, comiesięczny zasiłek bez względu na to, czy wcześniej pracowali i to bez ograniczeń czasowych. Rozporządzenie to później skorygowano, ograniczając prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Społeczeństwo polskie zdawało się nie rozumieć nowej dla niego sytuacji. Osoby, które pozbawiono pracy, pobierały zasiłek dla bezrobotnych i biernie oczekiwały na oferty pracy (najlepiej w państwowym zakładzie pracy i na takim samym stanowisku, jak poprzednie). Niektórzy bezrobotni podejmowali pracę nielegalną (na czarno). Brak zatrudnienia powodował obniżenie dochodów i w konsekwencji spadek stopy życiowej 9. Zjawisko to dotyczyło najczęściej osób nisko wykształconych, o niewielkich kwalifikacjach, kobiet i obszarów popegeerowskich. Najogólniej rzecz ujmując, bezrobotny to osoba, która wbrew własnej woli pozbawiona jest płatnego zatrudnienia lub zarobkowego zajęcia 10. W Polsce bezrobotnego w sensie prawnym definiuje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 11. Zgodnie z nią bezrobotny to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nieucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów, kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat, nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych, nie jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia nawet w połowie wymiaru czasu pracy, nie jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie odbywa kary pozbawienia wolności, nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia, nie pobiera zasiłku stałego, lub renty socjalnej. Polskie bezrobocie ma niewątpliwie swoją specyfikę. Po pierwsze charakteryzuje się zróżnicowaniem geograficznym. Są takie rejony Polski, w których pozbawionych pracy jest większa liczba osób niż w pozostałych. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że od samego początku pojawienia się bezrobocia zjawisko to szczególnie dotkliwie doskwiera mieszkańcom województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubuskiego. W październiku 2010 roku Główny Urząd Statystyczny odnotował 18,7% bezrobocia w woj. warmińsko-mazurskim, 16,1% w woj. zachodniopomorskim, 15,3% w woj. kujawsko-pomorskim, 14,8% w woj. podkarpackim i 14,7% w woj. lubuskim. M. Leśniak, Katowice 1998, s Zob. K. Gorlach, Zmiana społeczna a problemy społeczne [w:] Labirynty współczesnego społeczeństwa. Kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych, K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak, Katowice 1998, s D. Graniewska, Bezrobocie w krajach Europy Zachodniej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Ekspertyzy i Informacje 1990, nr Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz

13 Dla porównania najniższe stopy bezrobocia odnotowano w woj. wielkopolskim (8,6%), mazowieckim (8,9%) oraz małopolskim i śląskim (po 9,6%). Warto zauważyć, że średnia stopa bezrobocia w Polsce oscylowała w okolicach 12% 12. Niższą stopę bezrobocia obserwujemy w regionach rozwiniętych przemysłowo (np. w woj. śląskim) i bogatszych (np. w woj. mazowieckim). Sprzyja to nowym inwestycjom i tym samym wpływa na wzrost zatrudnienia. Niebagatelne znaczenie ma występowanie dużych miast w poszczególnych regionach. Dysponują one dobrą infrastrukturą gospodarczą, społeczną i drogową oraz kapitałem ludzkim. Dzięki temu stają się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów niż regiony, które są słabiej rozwinięte pod względem urbanizacyjnym i cywilizacyjnym. Ważną cechą polskiego bezrobocia jest wiek osób pozostających bez pracy, bowiem znaczna ich liczba to osoby młode. Młodość kojarzy się z brakiem zawodowego doświadczenia. Z tego powodu potencjalni pracodawcy nie decydują się na zatrudnienie młodego pracownika. W październiku 2010 roku wśród bezrobotnych odnotowano 12,7% zarejestrowanych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyli naukę oraz 34% osób, których wiek nie przekroczył 24 lat 13. Warto jednak podkreślić, że procentowy udział ludzi młodych zarejestrowanych w urzędach pracy powoli i systematycznie maleje. Można zaryzykować twierdzenie, że polskie bezrobocie od momentu pojawienia się w gospodarce po 1989 roku miało kobiecą twarz. Sytuacja kobiet na rynku pracy jest specyficzna. Gospodarka oferuje mniej zawodów i mniej stanowisk pracy dla kobiet niż dla mężczyzn. Kobiety narażone są na przerwy w zatrudnieniu, spowodowane opieką i wychowywaniem dzieci. Przeciwko kobietom na rynku pracy działa ich wiek. Im są one starsze, tym trudniej im znaleźć zatrudnienie. I mimo, iż kobiety są lepiej niż mężczyźni wykształcone, z wyżej wymienionych powodów mają problemy ze znalezieniem adekwatnej do ich wykształcenia i kwalifikacji pracy. W Polsce wśród bezrobotnych panie stanowią większość. Na koniec drugiego kwartału 2010 roku udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 51,1%. Najwyższy odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano w województwach: wielkopolskim (55,3%), kujawsko-pomorskim (54,1%), śląskim (52,9%) oraz warmińsko-mazurskim (52,5%) 14. Jak jednak wskazuje analiza danych statystycznych, sytuacja kobiet na polskim rynku pracy powoli, ale systematycznie poprawia się. Wśród polskich bezrobotnych znaczący odsetek stanowią osoby, które przekroczyły 45 rok życia. Wiek tych osób w wielu przypadkach na rynku pracy stanowi próg nie do pokonania. W drugim kwartale 2010 roku GUS odnotował 31% bezrobotnych po wyżej 45 lat 15. Istotnymi barierami, uniemożliwiającymi znalezienie pracy, są wykształcenie i kwalifikacje bezrobotnych. Systematyczne statystyki prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny jednoznacznie wskazują, że większość bezrobotnych, którzy rejestrują się w urzędach pracy, to osoby o stosunkowo nikim poziomie wykształcenia. Większość zarejestrowanych kobiet i mężczyzn to osoby legitymujące się wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym lub podstawowym. Z danych GUS wynika, że w drugim kwartale 2010 roku większość bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy stanowiły osoby o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród bezrobotnych, to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne, podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 28,4% i 28,3% w ogól- 12 GUS, (data pobrania ) 13 Tamże. 14 (data pobrania ) 15 (data pobrania ) 14

14 nej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2010 r.). Obie te populacje łącznie stanowiły 56,7% ogólnej liczby bezrobotnych. Świadectwem ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych legitymowało się 22,4% ogółu bezrobotnych, średnich ogólnokształcących 11,5%, a dyplomem ukończenia szkół wyższych 9,4%. Bezrobotne kobiety charakteryzowały się odmienną strukturą wykształcenia niż mężczyźni, bowiem 52,2% kobiet bezrobotnych posiadało wykształcenie średnie i wyższe, podczas gdy odsetek mężczyzn o tym poziomie wykształcenia wyniósł 33,9%. Najwyższy odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (63,4%), zachodniopomorskim (63,0%) i warmińsko-mazurskim (61,8%). Najniższy natomiast w lubelskim (49,7%), świętokrzyskim (50,4%) i małopolskim (51,3%) 16. W szczególnej sytuacji zdają się być osoby długotrwale bezrobotne. W końcu czerwca 2010 w urzędach pracy zarejestrowanych było 43,3% (799,6 tys.) osób spełniających kryteria długotrwałego bezrobocia 17. Mimo iż obecnie stopa bezrobocia w Polsce jest o wiele niższa, niż w początkowym okresie przemian transformacyjnych, na zjawisko to narażone są od lat te same kategorie społeczeństwa. Bezrobocie w województwie śląskim W województwie śląskim stopa bezrobocia 18 jest jedną z najniższych w kraju. W końcu września 2010 r. wynosiła 9,5% (była niższa od średniej ogólnopolskiej wynoszącej 11,5%). Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach wynika, że w październiku 2010 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 173,5 tys. osób (w tym 95,6 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 1,9 tys. osób (tj. o 1,1%). Bezrobotne kobiety stanowiły 55,1% ogółu zarejestrowanych (95,6 tys.). Przewaga przedstawicielek tej płci w grupie bezrobotnych występuje w większości podregionów województwa śląskiego. Jedynie w podregionie częstochowskim wśród zarejestrowanych bezrobotnych odnotowywana jest nadreprezentacja mężczyzn (w końcu października 2010 r. odsetek pań wynosił tam 49,2%). Stosunkowo niska stopa bezrobocia nie oznacza, że zjawisko to nie stanowi społecznego problemu. Są bowiem na terenie województwa takie obszary, w których odnotowywane bezrobocie jest szczególnie wysokie. Najlepszą sytuację pod względem zatrudnienia odnotowano w Katowicach, gdzie w końcu września 2010 r. wysokość stopy bezrobocia wynosiła 3,4%, a najgorszą w powiecie myszkowskim, gdzie wysokość ta osiągnęła 18,7%. Jeżeli chodzi o podregiony, to najniższą stopę bezrobocia notowano w podregionie tyskim (6,0%) i katowickim (6,4%), a następnie kolejno w podregionach: rybnickim (8,5%), bielskim (8,8%) oraz gliwickim (8,9%), częstochowskim (12,8%) oraz sosnowieckim (13,0%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotował podregion bytomski (13,3%). 16 Tamże 17 Tamże 18 Wszystkie dane dotyczące bezrobocia w woj. śląskim zaczerpnięto ze strony internetowej WUP w Katowicach (data pobrania ) 15

15 Mimo to bezrobocie w województwie zdaje się spadać. Jak wskazują dane WUP w Katowicach, w październiku 2010 roku w Powiatowych Urzędach Pracy województwa śląskiego zarejestrowało się 31,1 tys. bezrobotnych. Zdecydowaną większość w ewidencji bezrobotnych stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (77,8%). Pozostali zarejestrowali się w powiatowych urzędach pracy po raz pierwszy (6,9 tys. osób, tj. 22,2% ogółu). Odsetek nowo zarejestrowanych osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wyniósł 12,4% (przed miesiącem 15,9%)... Statystyki WUP odnotowały 29,3 tys. wyłączeń z rejestrów bezrobotnych. Najczęstszymi ich przyczynami było podjęcie pracy z tego tytułu wyłączono osoby (co stanowiło 36,9% odpływu ). W przeważającej większości były to podjęcia pracy niesubsydiowanej (84,4% ogółu podejmujących zatrudnienie). Kolejne co do liczebności grupy w tym zakresie stanowiły osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy osób (32,4%) oraz ci, którzy rozpoczynali staż osób (10,1%). Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach odnotował, że wśród bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, najliczniejszymi grupami byli: bezrobotni nieposiadający wykształcenia średniego, długotrwale bezrobotni oraz bezrobotni bez doświadczenia zawodowego. Dokładne dane liczbowe dotyczące tej kwestii prezentuje poniższa tabela. Tabela 1. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy* N r r. udział w ogółem (%) N udział w ogółem (%) 1 do 25. roku życia , ,7 2 długotrwale bezrobotni , ,3 3 powyżej 50. roku życia , ,2 4 bez kwalifikacji zawodowych , ,9 5 bez doświadczenia zawodowego , ,9 6 bez wykształcenia średniego , ,3 7 kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia ** ,6** ,7** 8 samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia , ,9 9 bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli , ,2 zatrudnienia 10 bezrobotni niepełnosprawni , ,2 11 po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego 168 0, ,1 liczba bezrobotnych ogółem Uwaga:* dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się osoba bezrobotna może przynależeć do kilku kategorii równocześnie. ** wśród ogółu bezrobotnych kobiet. W październiku 2010 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie śląskim oferty pracy. Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 7,4%. Jednocześnie do powiatowych urzędów pracy zgłoszono informacje o wolnych miejscach pracy i miejscach aktywizacji zawodowej. Pod koniec miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W październiku 2010 roku osoby rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W grupie tej zdecydowana większość uczestniczyła w projektach systemowych, realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy (990 beneficjentów). 16

16 Tabela 2. Wybrane informacje o bezrobociu rejestrowanym w układzie powiatów i podregionów w województwie śląskim z podziałem na powiaty ogółem Liczba bezrobotnych ( ) udział kobiet z prawem do kobiety wśród bezrobotnych zasiłku ogółem (%) zamieszkali na wsi stopa bezrobocia (%) ( ) dynamika spadku/ wzrostu bezrobocia ( ) =100% WOJ. ŚLĄSKIE , ,5 101,1 Podregion bielski , ,8 101,6 bielski , ,4 101,4 cieszyński , ,6 101,1 żywiecki , ,5 101,9 m. Bielsko-Biała , ,8 101,9 Podregion bytomski , ,3 100,7 lubliniecki , ,8 102,0 tarnogórski , ,9 99,6 m. Bytom , ,9 100,4 m. Piekary Śląskie , ,7 102,3 Podregion częstochowski , ,8 101,1 częstochowski , ,4 101,9 kłobucki , ,5 96,3 myszkowski , ,7 96,5 m. Częstochowa , ,8 103,7 Podregion gliwicki , ,9 102,0 gliwicki , ,8 104,4 m. Gliwice , ,7 101,7 m. Zabrze , ,3 101,2 Podregion katowicki , ,4 101,4 m. Chorzów , ,7 99,6 m. Katowice , ,4 102,6 m. Mysłowice , ,2 106,2 m. Ruda Śląska , ,6 100,5 m. Siemianowice Śląskie , ,2 98,2 m. Świętochłowice , ,3 101,1 Podregion rybnicki , ,5 101,7 raciborski , ,3 102,4 rybnicki , ,1 102,2 wodzisławski , ,8 103,1 m. Jastrzębie Zdrój , ,7 104,1 m. Rybnik , ,6 97,0 m. Żory , ,8 103,7 Podregion sosnowiecki , ,0 100,0 będziński , ,8 97,1 Zawierciański , ,0 99,8 m. Dąbrowa Górnicza , ,8 101,6 m. Jaworzno , ,0 99,1 m. Sosnowiec , ,8 101,4 Podregion tyski , ,0 100,9 mikołowski , ,2 100,5 pszczyński , ,2 94,8 bieruńsko-lędziński , ,5 104,6 m. Tychy , ,6 104,7 Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 12 listopada 2010 r. Zjawisko bezrobocia dotyka wielu sfer życia człowieka. Im trwa dłużej, tym bardziej dotkliwie wpływa na egzystencję osoby bezrobotnej i jej najbliższego otoczenia. Bezpośrednią konsekwencją pozostawania bez pracy jest pogorszenie się sytuacji materialnej. Obniżeniu ulegają też standard życia i samoocena, ograniczone zostają do minimum kontakty towarzyskie. 17

17 Bezrobocie należy więc rozpatrywać w wymiarze ekonomicznym, psychologicznym i społecznym, a jego negatywne skutki zdają się wzrastać wprost proporcjonalnie do czasu pozostawania bez pracy. Niebagatelne znaczenie w sytuacji bezrobocia ma kondycja psychiczna osoby pozbawionej pracy oraz jej nastawienie do siebie i najbliższego otoczenia. Bowiem to, czy potrafimy realnie ocenić naszą wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, to, jak jesteśmy nastawieni do przyszłości, czy w sytuacji bezrobocia potrafimy znaleźć elementy pozytywne, wpływa na naszą samoocenę i najprawdopodobniej decyduje o strategiach, jakie przyjmiemy podczas poszukiwania pracy. 18

18 Rozdział II Społeczno-demograficzny portret badanej grupy Zgodnie z założeniami projektu, jedną z badanych grup były osoby bezrobotne zarejestrowane w czternastu Powiatowych Urzędach Pracy, funkcjonujących na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Przyjęliśmy, że próbę badawczą będzie stanowić 5% bezrobotnych, zarejestrowanych w 14 miastach GZM w pierwszej połowie 2008 r., tj osoby. W rzeczywistości przeankietowano 2689 bezrobotnych. Tabela 3. Planowana i rzeczywista liczba osób bezrobotnych, które wzięły udział w badaniu liczba badanych planowana rzeczywista N % N % OGÓŁEM Bytom , ,5 2 Chorzów 197 7, ,3 3 Dąbrowa Górnicza 266 9, ,6 4 Gliwice 224 8, ,4 5 Jaworzno 153 5, ,6 6 Katowice 213 7, ,9 7 Mysłowice 116 4, ,3 8 Piekary Śląskie 106 3, ,9 9 Ruda Śląska 136 4, ,9 10 Siemianowice Śląskie 124 4, ,0 11 Sosnowiec , ,0 12 Świętochłowice 71 2,6 58 2,1 13 Tychy 103 3, ,8 14 Zabrze , ,4 Celem podjętych w tej grupie badań była próba diagnozy kwalifikacji zawodowych i kompetencji cywilizacyjnych bezrobotnych, przydatnych w pracy zawodowej oraz oczekiwań wobec pracodawców, sposobów poszukiwania pracy itp. Badania prowadzono w okresie od grudnia 2009 r. do marca 2010 r. W okresie tym przeszkoleni i wyposażeni w kwestionariusze wywiadu ankieterzy rozmawiali z losowo wybranymi do badań osobami bezrobotnymi. Badania miały charakter wywiadów indywidualnych. 19

19 Przeprowadzano je w specjalnie przygotowanych miejscach na terenie czternastu Powiatowych Urzędów Pracy, funkcjonujących na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W końcowej części kwestionariusze wywiadów zawierały metryczkę. Zawarte w niej pytania, dotyczące społeczno-demograficznej sytuacji ankietowanych, mogły determinować ich wypowiedzi dotyczące interesujących nas problemów. Respondentów poprosiliśmy, by udzielili nam informacji dotyczących ich płci, wieku, wykształcenia, dochodów, wykonywanego zawodu, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej. Informacje te pozwoliły nam przygotować społeczno-demograficzną charakterystykę badanych. W badaniach wzięło udział łącznie 2689 osób. W grupie tej znalazło się 52% mężczyzn i 48% kobiet. Dokładne dane, zawierające informacje dotyczące płci i miejsca badań, zawiera poniższa tabela. Tabela 4. Płeć badanych osób, z uwzględnieniem Powiatowego Urzędu Pracy, w którym zostały przeprowadzone badania OGÓŁEM kobiety mężczyźni N % N % N % OGÓŁEM , ,5 1 Bytom , , ,7 2 Chorzów 197 7, , ,8 3 Dąbrowa Górnicza 266 9, , ,8 4 Gliwice 222 8, , ,8 5 Jaworzno 153 5, , ,8 6 Katowice 213 7, , ,5 7 Mysłowice 116 4, , ,4 8 Piekary Śląskie 106 3, , ,0 9 Ruda Śląska 136 4, , ,0 10 Siemianowice Śląskie 124 5, , ,5 11 Sosnowiec , , ,9 12 Świętochłowice 58 2, , ,5 13 Tychy 103 3, , ,6 14 Zabrze 254 9, , ,5 Największą pod względem liczebności grupę badanych stanowiły osoby w wieku lata (34% ogółu ankietowanych) oraz osoby w wieku lata (29% ankietowanych). 20

20 Tabela 5. Wiek badanych osób, z uwzględnieniem Powiatowego Urzędu Pracy, w którym zostały przeprowadzone badania OGÓŁEM brak danych lata lata lata lata 55 i więcej N % N % N % N % N % N % N % OGÓŁEM , , , , , ,5 1 Bytom , , , ,7 10 2,7 2 Chorzów , , , ,8 9 4,6 3 Dąbrowa Górnicza , , , ,7 21 7,9 4 Gliwice , , , , ,7 13 5,8 5 Jaworzno , , , ,1 2 1,3 6 Katowice , , , , ,6 12 5,6 7 Mysłowice , , , ,1 7 6,0 8 Piekary Śląskie , , , , ,2 9 Ruda Śląska , , , ,3 9 6,6 10 Siemianowice Śląskie , , , ,9 9 7,3 2 1,6 11 Sosnowiec , , , ,1 23 6,1 12 Świętochłowice , , ,4 8 13,7 2 3,4 13 Tychy , , , , ,2 2 1,9 14 Zabrze , , , ,1 10 3,9 Stan cywilny to kolejna zmienna, która mogła determinować wypowiedzi ankietowanych bezrobotnych. Jak wynika z analizy materiału empirycznego, co druga z badanych osób zadeklarowała, iż jest stanu wolnego. Kolejną grupą badanych była 39% frakcja ankietowanych, funkcjonujących w związku małżeńskim. Niewiele ponad 8% liczyła grupa badanych deklarujących, iż są w separacji ze współmałżonkiem, lub że są rozwiedzeni, a 2% określiło swój stan cywilny jako wdowi. Tabela 6. Stan cywilny badanych osób, z uwzględnieniem Powiatowego Urzędu Pracy, w którym zostały przeprowadzone badania OGÓŁEM brak danych panna kawaler mężatka żonaty rozwódka rozwodnik separacja wdowa wdowiec N % N % N % N % N % N % OGÓŁEM , , , ,9 54 2,0 1 Bytom , ,7 29 8,0 8 2,1 2 Chorzów , , ,2 6 3,0 3 Dąbrowa Górnicza , ,5 20 7,5 7 2,6 4 Gliwice , , ,3 11 4,9 9 4,0 5 Jaworzno , , ,0 5 3, Katowice , , ,0 20 9,4 2 0,9 7 Mysłowice , ,0 10 8, Piekary Śląskie , ,3 3 2,8 9 Ruda Śląska , , ,1 6 4,4 3 2,2 10 Siemianowice Śląskie , , ,5 7 5,6 3 2,4 11 Sosnowiec , ,9 37 9,8 6 1,6 12 Świętochłowice , ,2 3 5, Tychy , , ,8 8 7,8 2 1,9 14 Zabrze , , ,1 25 9,8 5 1,9 21

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim

Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w województwie śląskim Stan na 31.03.2008r. Katowice 2008 r. Informacje podstawowe W marcu 2008 roku odnotowano znaczący spadek

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie na terenie Powiatu Zawierciańskiego.

Bezrobocie na terenie Powiatu Zawierciańskiego. Zawiercie, 19.06.r. Bezrobocie na terenie Powiatu Zawierciańskiego. Według stanu na dzień 31.05.r. w PUP Zawiercie zarejestrowanych było ogółem 8275 osób bezrobotnych, w tym 49 (tj.4051) stanowiły kobiety.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo śląskie. str. 1 Q3 2017 Województwo śląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach

Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Zatrudnienie bezrobotnych do prac społecznie użytecznych w latach 2006-2007 Katowice, grudzień 2007 r. Wprowadzenie W końcu 2005 roku w wachlarzu form aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach KOBIETY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Informacja statystyczna Katowice czerwiec 2009 r. Wprowadzenie Rynek pracy to jeden z obszarów, na którym nadal spotykamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Maj 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 1 tel. 32/4226095, 4260036, fax.4223962 e-mail: kancelaria@pup-rybnik.pl www.pup-rybnik.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Zielone powiaty województwa śląskiego

Zielone powiaty województwa śląskiego Zielone powiaty województwa śląskiego Raport analityczny opracowany w oparciu o Indeks Zielonych Powiatów Strona2 Spis treści Koncepcja Indeksu Zielonych Powiatów... 3 Metodologia badawcza... 4 Indeks

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC II KWARTAŁU 2008 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI W CZERWCU 2008 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie sierpień 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2017 r. sierpień 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim

Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Egzamin maturalny 2015 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2015 Wydział Badań i Analiz Strona 1 z 25 Informacje o wynikach Wydział Badań i Analiz Strona 2 z 25 Informacje o wynikach SPIS

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo