SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 PR.ZP /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) KREDYT BANKOWY DŁUGOTERMINOWY NA KWOTĘ ,00 PLN UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający Gmina Węgliniec Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale II SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Gmina Węgliniec z siedzibą: ul. Sikorskiego Węgliniec NIP Punkt kontaktowy Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu ul. Sikorskiego Węgliniec. Znak Postępowania: PR.ZP /09. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póź. zm.). 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana moŝe nastąpić w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiąŝąca oraz umieści na stronie internetowej II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV: usługi udzielania kredytu). 1. Kredyt bankowy przeznaczony zostanie przez Zamawiającego na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu. Kwota kredytu ,00 złotych polskich (PLN) (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) 2. Kredyt będzie wykorzystany i spłacany w złotych polskich (PLN). 3. Bank otworzy dla Zamawiającego rachunek kredytowy. 4. Prowizja przygotowawcza max 3% kwoty kredytu 5. Okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do r. 6. Środki pochodzące z kredytu będą uruchamiane jednorazowo. 7. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu. 8. Termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego r. 9. Spłata kapitału będzie następowała co kwartał w następujących kwotach i terminach: Lp Termin płatności Kwota w PLN , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r ,00 1

2 r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , Oprocentowanie kredytu, prowizje i prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: Od kwoty wykorzystanego kredytu bank pobiera odsetki według zmiennej stawki procentowej ustalanej na bazie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (WIBOR 1M) powiększonej o stałą w czasie trwania umowy marŝę banku. Odsetki nalicza się za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy załoŝeniu, Ŝe rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. Bank pobiera odsetki za miesięczne okresy obrachunkowe. Odsetki nalicza się i pobiera w ostatnim dniu okresu obrachunkowego Wysokość stawki WIBOR 1 M ustalana jest jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca i publikowana na koniec kaŝdego okresu przez bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia m- ca Od kwoty przyznanego kredytu bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości nie większej niŝ 3% kwoty kredytu. Prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo w dniu zawarcia umowy Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu 0%/0 PLN Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty przewidującej inny niŝ określony sposób wykonania zamówienia, tzw. oferty wariantowej. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uruchomił kredyt w dniu 31 grudnia 2009r. 2. Umowa zostanie zawarta na okres do r. 3. Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba wykonawcy. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2

3 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub/ i przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 2.1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.1. wymagane jest posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U.Nr 72 z 2002 roku poz.665 z późn. zm.). 3. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale V. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kaŝdy z Wykonawców powinien przedłoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji, charakter prowadzonej działalności, osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.2 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające, Ŝe: 2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1 nie mogą być wystawione wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu złoŝenia ofert. VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w rozdziale I SIWZ). W takim przypadku kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania odsyłając dokument z pieczęcią i podpisem osoby, która go przyjęła. 3. Korespondencję uwaŝa się za złoŝoną w terminie, jeŝeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 4. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy. 5. W sprawie przedmiotu zamówienia osobą upowaŝnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Jolanta Zawisza w siedzibie Zamawiającego tel wew. 40 godz. od W pozostałych sprawach osobą upowaŝnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Barbara Czapiewska tel wew. 39 w godz , fax : VII. WADIUM Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3

4 IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. 5. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i na kaŝdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. 6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 7. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 8. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 10. Ofertę stanowią następujące dokumenty: Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie zapisami rozdziału V SIWZ. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty te składa kaŝdy podmiot Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeŝeli nie wynika z dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 13. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami naleŝy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie z napisem OFERTA NA KREDYT - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM ROKU, DO GODZ.. Na kopercie naleŝy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umoŝliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 14. Oferent moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 15. Na kopercie zewnętrznej naleŝy dodatkowo umieścić zastrzeŝenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2009r. o godz. 10:00. Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty naleŝy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, pok. nr 21. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niŝ wskazane. nie jest równoznaczne ze złoŝeniem oferty w sposób skuteczny. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2009 r., o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pok Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa art. 86, ust. 4 Ustawy. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca określi cenę na podstawie następującego wzoru: CENA OFERTY = P p + K o + W o Gdzie:: 4

5 1.1. P p - prowizja przygotowawcza Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej w wysokości nie przekraczającej 3% kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą w wysokości wyŝszej niŝ 3 procent kwoty kredytu będą odrzucone. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę prowizji przygotowawczej tylko jeden raz, tzn. prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Wykonawca nie moŝe naliczać prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu lub od niewykorzystanej kwoty kredytu K o - oprocentowanie kredytu - K o = WIBOR 1 M ± marŝa procentowa niezmienna w okresie kredytowania. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczone dla kaŝdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1M 1.3.W o - suma opłat i prowizji bankowych + koszt zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco 2. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty naleŝy przyjąć WIBOR 1 M 3,53% 3. Dla obliczenia ceny oferty ustala się datę uruchomienia kredytu r. 4. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca uwzględnia harmonogram spłat rat kapitałowych,zawarty w rozdziale II, pkt. 9 SIWZ. 5. Cena oferty oraz wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą następują w złotych polskich. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: - cena oferty - 100% Maksymalna ilość punktów, jaka moŝna uzyskać wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą ilość punktów, przy czym oferty oceniane będą wg wzoru: najniŝsza cena oferty x 100_% = pkt. cena badanej oferty 2. Ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 3. Punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złoŝonych przez niego ofert. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. JeŜeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaŝe się najkorzystniejsza. 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania. 4. JeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zaŝąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców art. 23, ust. 4 Ustawy. 5. Istotne warunki umowy określa wzór umowy - załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 6. W przypadku podpisywania umowy z danym bankiem, bank ten moŝe zastosować własny formularz umowy, jednakŝe z zachowaniem warunków wymienionych we wzorze załączonym do niniejszej SIWZ. XIV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie będzie Ŝądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 5

6 XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ KaŜdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej o których mowa w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI.ZAŁACZNIKI Wymienione załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zał. nr 1 formularz oferty Zał. nr 2 wzór oświadczenia Zał. nr 3 wzór umowy Zał. nr 4 informacje dotyczące zamawiającego. Węgliniec r. Zatwierdzam 6

7 Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć firmowa wykonawcy (pełna nazwa i adres firmy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie ,00 PLN składamy niniejszą ofertę. 1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę brutto : PLN (słownie: złotych), przy czym: 1.1. prowizja przygotowawcza - P p wynosi % kwoty kredytu, tj. PLN, 1.2. koszty związane z oprocentowaniem kredytu K o = 3,53% + (lub -)* stała marŝa %, tj. PLN 1.3. koszty opłat i prowizji bankowych, koszt zabezpieczenia kredytu W o = zł Cena obejmuje podatek VAT w kwocie: PLN*/usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie (podać podstawę prawną)* 2. Termin realizacji zamówienia r. 3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z załączonej do niej dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej Zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń. 4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez zamawiającego terminie. 5. ZastrzeŜenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa. * Zastrzegamy jednocześnie, Ŝe informacje zawarte w Załączniku nr do oferty stanowią tajemnicę banku i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 6.Termin związania niniejszą ofertą, wynosi 30 dni od daty upływu terminu otwarcia ofert. 7.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.). Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 8. Integralną część oferty stanowią załączniki: miejscowość i data sporządzenia oferty podpis osoby upowaŝnionej do występowania w imieniu wykonawcy * niepotrzebne skreślić 7

8 Załącznik nr 2 do SIWZ PR.ZP /09 pieczęć firmowa wykonawcy (pełna nazwa i adres firmy) OŚWIADCZENIE Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi Kredyt bankowy długoterminowy na kwotę ,00 PLN, reprezentując wykonawcę (nazwa) Oświadczam (y), Ŝe spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu. Oświadczam (y), Ŝe spełniam (y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223, poz z późn. zm.) tzn: 1. posiadam (y) uprawnienia do wykonywania czynności bankowych o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U.Nr 72 z 2002 roku poz.665 z późn. zm.), 2. posiadam (y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub/ i przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. miejscowość i data podpis upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy 8

9 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA O KREDYT NR WZÓR Dnia w Węglińcu została zawarta pomiędzy Gminą Węgliniec reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec mgr Andrzeja Kutrowskiego, ul. Sikorskiego 3, Węgliniec, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec Jolanty Zawisza zwaną dalej Kredytobiorcą a, w imieniu którego działają: 1/ 2/ zwanym dalej Bankiem, umowa o następującej treści: w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych strony postanawiają, co następuje: 1 1. Bank udziela Kredytobiorcy, na jego wniosek, kredytu długoterminowego w kwocie zł (słownie: zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu z terminem spłaty r. na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2. Kredyt ewidencjonowany jest na rachunku nr 2 1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy środki udzielonego kredytu w dniu r. 2. Kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania kredytu w terminie do r. 3. Środki uruchomione zostaną po spełnieniu przez Kredytobiorcę wymogów określonych w Wykorzystanie kredytu następować będzie przelewem na konto Kredytobiorcy w wysokości wnioskowanej przez Kredytobiorcę. Nie dopuszcza się innej formy wykorzystania kredytu Oprocentowanie kredytu wynosi : WIBOR 1 M ± marŝa, wynosząca %. O zmianie stopy procentowej wynikającej ze zmiany stawki WIBOR, Bank będzie informował Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu na piśmie. 2. Wymieniona w ust. 1 marŝa jest stała przez cały okres kredytowania. Wysokość stawki WIBOR 1 M ustalana jest jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca i publikowana na koniec kaŝdego okresu przez bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia m-ca. 3. Odsetki naliczane przez Bank od kwoty wykorzystanego kredytu płatne są do ostatniego dnia roboczego kaŝdego miesiąca. JeŜeli termin płatności odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.. 4. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, Ŝe rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 5. W dniu podpisania umowy kredytowej Bank pobierze prowizję w wysokości zł (słownie: ) tj. % kwoty udzielonego kredytu (na podstawie oferty). 6. Prowizja jest płatna w formie wpłaty na rachunek Banku dokonanej przelewem Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać w okresie objętym umową spłaty kredytu w terminach ustalonych w Harmonogramie spłat kredytu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty rat kredytu na rachunek przelewem lub gotówką w kasie Banku. Za dzień spłaty kredytu uwaŝa się dzień wpływu wpłaconej kwoty na wskazany przez Bank rachunek. 3. Kredytobiorca zobowiązuje się do poinformowania Banku o zawarciu nowych umów o prowadzenie rachunku bankowego i podania numerów tych rachunków oraz oświadcza, Ŝe udzieli niezwłocznie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 4. Nie spłacenie przez Kredytobiorcę kredytu lub jego części w terminach określonych w ust. 1 spowoduje przeniesienie niespłaconej w terminie kwoty kredytu na rachunek kredytu przeterminowanego oprocentowanego według stopy oprocentowania zadłuŝenia przeterminowanego, która w dniu zawarcia umowy wynosi % w stosunku rocznym. 5. Niespłacenie naleŝności w terminach określonych w ust. 1 upowaŝnia Bank do: 5.1. wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub części oraz ustalenia nowego terminu płatności całego zadłuŝenia z tytułu kredytu i odsetek, 5.2. przystąpienia do realizacji przyjętych zabezpieczeń. 9

10 6. Kredytobiorca ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części pod warunkiem uprzedzenia Banku o zamiarze dokonania przedterminowej spłaty na piśmie: listem poleconym, telefaxem lub pismem doręczonym bezpośrednio Bankowi, co najmniej na 7 dni roboczych przed zamierzonym terminem spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, Bank nie pobierze od Kredytobiorcy opłaty z tytułu utraconych korzyści od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco o wartości zł wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 2. Dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia dołącza się do niniejszej umowy. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia umowy kredytu oraz w całym okresie jej trwania ponosi Kredytobiorca. 3. Bank ma prawo, celem przymusowego zaspokojenia swoich naleŝności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Kredytobiorcy z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy, na zasadach określonych w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji Strony uzgadniają, Ŝe Bank ma prawo do wypowiedzenia kredytu (postawienia kredytu w stan wymagalności) lub jego części w przypadku: 1.1. utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej; 1.2.obniŜenia się realnej wartości złoŝonego zabezpieczenia; 1.3.utrzymywania się zadłuŝenia przeterminowanego przez okres dłuŝszy niŝ 10 dni. 2. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej ustala się na 30 dni kalendarzowych. Termin ten liczy się od daty doręczenia zawiadomienia, przy czym, za datę doręczenia zawiadomienia uwaŝa się równieŝ datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej niedoręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 3. W przypadku niespłacenia zadłuŝenia w okresie wypowiedzenia umowy, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić Bankowi od kwoty kredytu odsetki według stawki dla zadłuŝenia przeterminowanego, obowiązującej aktualnie w Banku. 4. Wypowiedzenie kredytu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień określonych w niniejszej umowie. 5. Bank nie moŝe wypowiedzieć umowy kredytu z powodu utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo zagroŝenia jego upadłością, jeŝeli zgodził się na realizację przez Kredytobiorcę programu naprawczego, chyba Ŝe Bank stwierdzi, iŝ program ten nie jest realizowany w sposób naleŝyty. 6 W okresie wypowiedzenia Bank nie udziela nowych kredytów i nie dopuszcza do zwiększenia zadłuŝenia z tytułu kredytów juŝ przyznanych w stosunku do zadłuŝenia występującego w dniu wypowiedzenia Bank moŝe rozwiązać umowę kredytu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ogłoszenia podziału lub zniesienia Kredytobiorcy. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, zapłacić od, kwoty kredytu, za kaŝdy dzień opóźnienia odsetki według stawki dla zadłuŝenia przeterminowanego, obowiązującej aktualnie w Banku. Za datę doręczenia zawiadomienia uwaŝa się równieŝ datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej niedoręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 8 Kredytobiorca zobowiązuje się do umoŝliwienia upowaŝnionym pracownikom Banku badania dokumentów Kredytobiorcy w jego siedzibie w zakresie związanym z oceną jego sytuacji gospodarczej i finansowej oraz realności złoŝonego zabezpieczenia kredytu W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się postanowienia obowiązujących w Banku Regulaminu Kredytowania, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 2. Kredytobiorca niniejszym potwierdza znajomość postanowień w/w regulaminu. 10 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sad właściwy dla Kredytobiorcy Wszelkie zmiany w umowie kredytowej mogą być dokonywane za zgodę stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla Kredytobiorcy, jeśli przy jej uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Banku. 2. Kredytobiorca moŝe odstąpić od umowy jeŝeli: 10

11 2.1.wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie, w tym wypadku, moŝe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach; 2.2.zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Banku; 2.3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Banku; 2.4.Bank, bez uzasadnionych przyczyn, nie uruchomił kredytu w terminie określonym w ofercie przetargowej, pomimo wezwania Kredytobiorcy, złoŝonego na piśmie; 2.5.w przypadku braku środków finansowych, czego Kredytobiorca nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy w tym przypadku Kredytobiorca moŝe ograniczyć kwotę zaciąganego kredytu. 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. KREDYTOBIORCA BANK 11

12 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW: 1. Opinia RIO do budŝetu na 2009 rok 2. Bilans za 2007 i 2008 rok 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budŝetu w 2007 i 2008 roku 4. Zaświadczenie z ZUS, 5. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego 6. Sprawozdania Rb-NDS, RB-Z, RB-N, RB-28S za III kwartał 2009r. UWAGA! INFORMACJE DODATKOWE: 1. Informacje dotyczące sprawozdań z wykonania budŝetu w latach 2001 do II kwartału 2009 sporządzone przez RIO na podstawie sprawozdań MF Rb-NDS (nadwyŝka/deficyt), MF Rb-Z (zobowiązania), Rb-28S znajdują się na stronie internetowej w zakładce informacje i szkolenia/analizy 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 194/XXVII/08 z dnia r. w sprawie budŝetu gminy Węgliniec na 2009 rok wraz ze zmianami (Uchwała nr 197/XXIII/09 z dnia r., Uchwała nr 210/XIX/09 z dnia r., Uchwała nr 222/XXX/09 z dnia r., Uchwała nr 230/XXXI/09 z dnia r., Uchwała nr 238/XXXII/09 z dnia r., Uchwała nr 242/XXXIII/09 z dnia r., Uchwała nr 250/XXXIV/09 z dnia r. znajdują się na stronie internetowej w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska 3. Obsługę bankową budŝetu gminu prowadzi Bank Spółdzielczy w Pieńsku, ul. Staszica 20, Pieńsk. 4. Zamawiający nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami. Gmina Węgliniec jest członkiem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 5. Informacje ogólne o Gminie Węgliniec dostępne są na stronie oraz stronie BIP gminy. 6. Informacje na temat bezrobocia w powiecie zgorzeleckim(nie prowadzi się statystyk dla poszczególnych gmin) lokalna 7. Dokumenty takie jak: uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę ,00 zł - opinia RIO do uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu - zaświadczenie gminnej komisji wyborczej o wyborze burmistrza, -uchwała w sprawie powołania skarbnika, -informacja o rachunku bankowym Zamawiającego, -statut Zamawiającego, itp. Zamawiający dostarczy Bankowi, który wygra postępowanie, przed podpisaniem umowy. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GGiOŚ.271.6.2011.IL Czeremcha, dnia 29.08.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16302/14/VI/K z 30 września 2014 r. Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : F.271.02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek" PRZETARG

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO SIWZ

CZĘŚĆ OPISOWA DO SIWZ 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO SIWZ I. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiającym jest Gmina Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice 27-552 Baćkowice. Telefon: 015 868-62-25; Fax: 015 868-62-04 II. Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 Znak sprawy: RF:271.9.2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Kredyty długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy SE.271.7.2014 ZAMAWIAJĄCY :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Moskorzew, dnia 28.05.2014 r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

/poniŝej 200.000 EURO/

/poniŝej 200.000 EURO/ 17/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ /poniŝej 200.000 EURO/ 1.Informacje wprowadzające Spółka z o.o. Szpital Powiatowy w Jarocinie zaprasza do składania ofert w postępowanie prowadzonym

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 193 000 EURO NA: Udzielenie kredytu w roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl ZAMAWIAJĄCY : GMINA BRODY Tel. 68 3712155 fax. 68 3712015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości 2.400.000,00 PLN na zadanie pn.: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.16.2013.EK Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w POZNANIU im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. DOJAZD 34 60-631 POZNAŃ NIP 781-16-17-330 REGON 631178710 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy : IF.272.1.05.2013 Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo