SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 PR.ZP /09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) KREDYT BANKOWY DŁUGOTERMINOWY NA KWOTĘ ,00 PLN UŜyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający Gmina Węgliniec Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Zamówienie naleŝy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w rozdziale II SIWZ. Wykonawca podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoŝy ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający: Gmina Węgliniec z siedzibą: ul. Sikorskiego Węgliniec NIP Punkt kontaktowy Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu ul. Sikorskiego Węgliniec. Znak Postępowania: PR.ZP /09. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego naleŝy posługiwać się tym znakiem. 2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póź. zm.). 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana moŝe nastąpić w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiąŝąca oraz umieści na stronie internetowej II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kredyt bankowy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV: usługi udzielania kredytu). 1. Kredyt bankowy przeznaczony zostanie przez Zamawiającego na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu. Kwota kredytu ,00 złotych polskich (PLN) (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy) 2. Kredyt będzie wykorzystany i spłacany w złotych polskich (PLN). 3. Bank otworzy dla Zamawiającego rachunek kredytowy. 4. Prowizja przygotowawcza max 3% kwoty kredytu 5. Okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do r. 6. Środki pochodzące z kredytu będą uruchamiane jednorazowo. 7. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu. 8. Termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego r. 9. Spłata kapitału będzie następowała co kwartał w następujących kwotach i terminach: Lp Termin płatności Kwota w PLN , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r ,00 1

2 r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , r , Oprocentowanie kredytu, prowizje i prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: Od kwoty wykorzystanego kredytu bank pobiera odsetki według zmiennej stawki procentowej ustalanej na bazie WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych (WIBOR 1M) powiększonej o stałą w czasie trwania umowy marŝę banku. Odsetki nalicza się za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy załoŝeniu, Ŝe rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. Bank pobiera odsetki za miesięczne okresy obrachunkowe. Odsetki nalicza się i pobiera w ostatnim dniu okresu obrachunkowego Wysokość stawki WIBOR 1 M ustalana jest jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca i publikowana na koniec kaŝdego okresu przez bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia m- ca Od kwoty przyznanego kredytu bank pobiera prowizję przygotowawczą w wysokości nie większej niŝ 3% kwoty kredytu. Prowizja przygotowawcza płatna będzie jednorazowo w dniu zawarcia umowy Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu 0%/0 PLN Zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty przewidującej inny niŝ określony sposób wykonania zamówienia, tzw. oferty wariantowej. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 15. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uruchomił kredyt w dniu 31 grudnia 2009r. 2. Umowa zostanie zawarta na okres do r. 3. Miejscem wykonania Zamówienia jest siedziba wykonawcy. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2

3 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub/ i przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.; 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 2.1. W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.1. wymagane jest posiadanie uprawnień do wykonywania czynności bankowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U.Nr 72 z 2002 roku poz.665 z późn. zm.). 3. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale V. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kaŝdy z Wykonawców powinien przedłoŝyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1. Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji, charakter prowadzonej działalności, osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.2 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę, potwierdzające, Ŝe: 2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1 nie mogą być wystawione wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu złoŝenia ofert. VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w rozdziale I SIWZ). W takim przypadku kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania odsyłając dokument z pieczęcią i podpisem osoby, która go przyjęła. 3. Korespondencję uwaŝa się za złoŝoną w terminie, jeŝeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 4. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy. 5. W sprawie przedmiotu zamówienia osobą upowaŝnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Jolanta Zawisza w siedzibie Zamawiającego tel wew. 40 godz. od W pozostałych sprawach osobą upowaŝnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Barbara Czapiewska tel wew. 39 w godz , fax : VII. WADIUM Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy będą związani ofertę przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3

4 IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty, niezaleŝnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. 5. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i na kaŝdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. 6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 7. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 8. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 10. Ofertę stanowią następujące dokumenty: Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, Ŝe Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie zapisami rozdziału V SIWZ. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty te składa kaŝdy podmiot Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeŝeli nie wynika z dokumentu, o którym mowa w rozdziale V pkt Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 13. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami naleŝy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie z napisem OFERTA NA KREDYT - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM ROKU, DO GODZ.. Na kopercie naleŝy podać nazwę i adres Wykonawcy, aby umoŝliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 14. Oferent moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 15. Na kopercie zewnętrznej naleŝy dodatkowo umieścić zastrzeŝenie ZMIANA OFERTY lub WYCOFANIE OFERTY. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2009r. o godz. 10:00. Oferty złoŝone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty naleŝy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, pok. nr 21. Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niŝ wskazane. nie jest równoznaczne ze złoŝeniem oferty w sposób skuteczny. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2009 r., o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego, pok Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 5. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa art. 86, ust. 4 Ustawy. XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca określi cenę na podstawie następującego wzoru: CENA OFERTY = P p + K o + W o Gdzie:: 4

5 1.1. P p - prowizja przygotowawcza Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców prowizji przygotowawczej w wysokości nie przekraczającej 3% kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą w wysokości wyŝszej niŝ 3 procent kwoty kredytu będą odrzucone. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę prowizji przygotowawczej tylko jeden raz, tzn. prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Wykonawca nie moŝe naliczać prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu lub od niewykorzystanej kwoty kredytu K o - oprocentowanie kredytu - K o = WIBOR 1 M ± marŝa procentowa niezmienna w okresie kredytowania. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, obliczone dla kaŝdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1M 1.3.W o - suma opłat i prowizji bankowych + koszt zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco 2. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty naleŝy przyjąć WIBOR 1 M 3,53% 3. Dla obliczenia ceny oferty ustala się datę uruchomienia kredytu r. 4. Przy ustalaniu ceny oferty Wykonawca uwzględnia harmonogram spłat rat kapitałowych,zawarty w rozdziale II, pkt. 9 SIWZ. 5. Cena oferty oraz wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą następują w złotych polskich. Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: - cena oferty - 100% Maksymalna ilość punktów, jaka moŝna uzyskać wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą ilość punktów, przy czym oferty oceniane będą wg wzoru: najniŝsza cena oferty x 100_% = pkt. cena badanej oferty 2. Ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 3. Punkty będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złoŝonych przez niego ofert. XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. JeŜeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaŝe się najkorzystniejsza. 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŝnienia postępowania. 4. JeŜeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zaŝąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców art. 23, ust. 4 Ustawy. 5. Istotne warunki umowy określa wzór umowy - załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 6. W przypadku podpisywania umowy z danym bankiem, bank ten moŝe zastosować własny formularz umowy, jednakŝe z zachowaniem warunków wymienionych we wzorze załączonym do niniejszej SIWZ. XIV. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie będzie Ŝądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 5

6 XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ KaŜdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej o których mowa w DZIALE VI ustawy Prawo zamówień publicznych. XVI.ZAŁACZNIKI Wymienione załączniki stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zał. nr 1 formularz oferty Zał. nr 2 wzór oświadczenia Zał. nr 3 wzór umowy Zał. nr 4 informacje dotyczące zamawiającego. Węgliniec r. Zatwierdzam 6

7 Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć firmowa wykonawcy (pełna nazwa i adres firmy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie ,00 PLN składamy niniejszą ofertę. 1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę brutto : PLN (słownie: złotych), przy czym: 1.1. prowizja przygotowawcza - P p wynosi % kwoty kredytu, tj. PLN, 1.2. koszty związane z oprocentowaniem kredytu K o = 3,53% + (lub -)* stała marŝa %, tj. PLN 1.3. koszty opłat i prowizji bankowych, koszt zabezpieczenia kredytu W o = zł Cena obejmuje podatek VAT w kwocie: PLN*/usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie (podać podstawę prawną)* 2. Termin realizacji zamówienia r. 3. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z załączonej do niej dokumentacji dotyczącej sytuacji finansowej Zamawiającego i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń. 4. Oświadczamy, Ŝe zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w zaproponowanym przez zamawiającego terminie. 5. ZastrzeŜenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa. * Zastrzegamy jednocześnie, Ŝe informacje zawarte w Załączniku nr do oferty stanowią tajemnicę banku i nie powinny być udostępniane innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 6.Termin związania niniejszą ofertą, wynosi 30 dni od daty upływu terminu otwarcia ofert. 7.Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, Ŝe załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.). Na kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 8. Integralną część oferty stanowią załączniki: miejscowość i data sporządzenia oferty podpis osoby upowaŝnionej do występowania w imieniu wykonawcy * niepotrzebne skreślić 7

8 Załącznik nr 2 do SIWZ PR.ZP /09 pieczęć firmowa wykonawcy (pełna nazwa i adres firmy) OŚWIADCZENIE Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi Kredyt bankowy długoterminowy na kwotę ,00 PLN, reprezentując wykonawcę (nazwa) Oświadczam (y), Ŝe spełniam (y) warunki udziału w postępowaniu. Oświadczam (y), Ŝe spełniam (y) warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 223, poz z późn. zm.) tzn: 1. posiadam (y) uprawnienia do wykonywania czynności bankowych o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U.Nr 72 z 2002 roku poz.665 z późn. zm.), 2. posiadam (y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub/ i przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. miejscowość i data podpis upowaŝnionego przedstawiciela wykonawcy 8

9 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA O KREDYT NR WZÓR Dnia w Węglińcu została zawarta pomiędzy Gminą Węgliniec reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec mgr Andrzeja Kutrowskiego, ul. Sikorskiego 3, Węgliniec, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec Jolanty Zawisza zwaną dalej Kredytobiorcą a, w imieniu którego działają: 1/ 2/ zwanym dalej Bankiem, umowa o następującej treści: w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych strony postanawiają, co następuje: 1 1. Bank udziela Kredytobiorcy, na jego wniosek, kredytu długoterminowego w kwocie zł (słownie: zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu z terminem spłaty r. na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2. Kredyt ewidencjonowany jest na rachunku nr 2 1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy środki udzielonego kredytu w dniu r. 2. Kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania kredytu w terminie do r. 3. Środki uruchomione zostaną po spełnieniu przez Kredytobiorcę wymogów określonych w Wykorzystanie kredytu następować będzie przelewem na konto Kredytobiorcy w wysokości wnioskowanej przez Kredytobiorcę. Nie dopuszcza się innej formy wykorzystania kredytu Oprocentowanie kredytu wynosi : WIBOR 1 M ± marŝa, wynosząca %. O zmianie stopy procentowej wynikającej ze zmiany stawki WIBOR, Bank będzie informował Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłuŝnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu na piśmie. 2. Wymieniona w ust. 1 marŝa jest stała przez cały okres kredytowania. Wysokość stawki WIBOR 1 M ustalana jest jako stawka średnia z okresu jednego miesiąca i publikowana na koniec kaŝdego okresu przez bank. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. pierwszy dzień miesiąca, do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia m-ca. 3. Odsetki naliczane przez Bank od kwoty wykorzystanego kredytu płatne są do ostatniego dnia roboczego kaŝdego miesiąca. JeŜeli termin płatności odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.. 4. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, Ŝe rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą ilość dni. 5. W dniu podpisania umowy kredytowej Bank pobierze prowizję w wysokości zł (słownie: ) tj. % kwoty udzielonego kredytu (na podstawie oferty). 6. Prowizja jest płatna w formie wpłaty na rachunek Banku dokonanej przelewem Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać w okresie objętym umową spłaty kredytu w terminach ustalonych w Harmonogramie spłat kredytu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty rat kredytu na rachunek przelewem lub gotówką w kasie Banku. Za dzień spłaty kredytu uwaŝa się dzień wpływu wpłaconej kwoty na wskazany przez Bank rachunek. 3. Kredytobiorca zobowiązuje się do poinformowania Banku o zawarciu nowych umów o prowadzenie rachunku bankowego i podania numerów tych rachunków oraz oświadcza, Ŝe udzieli niezwłocznie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 4. Nie spłacenie przez Kredytobiorcę kredytu lub jego części w terminach określonych w ust. 1 spowoduje przeniesienie niespłaconej w terminie kwoty kredytu na rachunek kredytu przeterminowanego oprocentowanego według stopy oprocentowania zadłuŝenia przeterminowanego, która w dniu zawarcia umowy wynosi % w stosunku rocznym. 5. Niespłacenie naleŝności w terminach określonych w ust. 1 upowaŝnia Bank do: 5.1. wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub części oraz ustalenia nowego terminu płatności całego zadłuŝenia z tytułu kredytu i odsetek, 5.2. przystąpienia do realizacji przyjętych zabezpieczeń. 9

10 6. Kredytobiorca ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części pod warunkiem uprzedzenia Banku o zamiarze dokonania przedterminowej spłaty na piśmie: listem poleconym, telefaxem lub pismem doręczonym bezpośrednio Bankowi, co najmniej na 7 dni roboczych przed zamierzonym terminem spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, Bank nie pobierze od Kredytobiorcy opłaty z tytułu utraconych korzyści od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu Prawne zabezpieczenie udzielonego kredytu stanowi weksel własny in blanco o wartości zł wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. 2. Dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia dołącza się do niniejszej umowy. Koszty ustanowienia prawnych zabezpieczeń w chwili zawarcia umowy kredytu oraz w całym okresie jej trwania ponosi Kredytobiorca. 3. Bank ma prawo, celem przymusowego zaspokojenia swoich naleŝności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Kredytobiorcy z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy, na zasadach określonych w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji Strony uzgadniają, Ŝe Bank ma prawo do wypowiedzenia kredytu (postawienia kredytu w stan wymagalności) lub jego części w przypadku: 1.1. utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej; 1.2.obniŜenia się realnej wartości złoŝonego zabezpieczenia; 1.3.utrzymywania się zadłuŝenia przeterminowanego przez okres dłuŝszy niŝ 10 dni. 2. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej ustala się na 30 dni kalendarzowych. Termin ten liczy się od daty doręczenia zawiadomienia, przy czym, za datę doręczenia zawiadomienia uwaŝa się równieŝ datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej niedoręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 3. W przypadku niespłacenia zadłuŝenia w okresie wypowiedzenia umowy, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązuje się zapłacić Bankowi od kwoty kredytu odsetki według stawki dla zadłuŝenia przeterminowanego, obowiązującej aktualnie w Banku. 4. Wypowiedzenie kredytu nie ogranicza Banku w wykonywaniu innych uprawnień określonych w niniejszej umowie. 5. Bank nie moŝe wypowiedzieć umowy kredytu z powodu utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo zagroŝenia jego upadłością, jeŝeli zgodził się na realizację przez Kredytobiorcę programu naprawczego, chyba Ŝe Bank stwierdzi, iŝ program ten nie jest realizowany w sposób naleŝyty. 6 W okresie wypowiedzenia Bank nie udziela nowych kredytów i nie dopuszcza do zwiększenia zadłuŝenia z tytułu kredytów juŝ przyznanych w stosunku do zadłuŝenia występującego w dniu wypowiedzenia Bank moŝe rozwiązać umowę kredytu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ogłoszenia podziału lub zniesienia Kredytobiorcy. 2. Kredytobiorca zobowiązuje się od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, zapłacić od, kwoty kredytu, za kaŝdy dzień opóźnienia odsetki według stawki dla zadłuŝenia przeterminowanego, obowiązującej aktualnie w Banku. Za datę doręczenia zawiadomienia uwaŝa się równieŝ datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej niedoręczonej, wysłanej pod ostatni znany Bankowi adres Kredytobiorcy. 8 Kredytobiorca zobowiązuje się do umoŝliwienia upowaŝnionym pracownikom Banku badania dokumentów Kredytobiorcy w jego siedzibie w zakresie związanym z oceną jego sytuacji gospodarczej i finansowej oraz realności złoŝonego zabezpieczenia kredytu W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się postanowienia obowiązujących w Banku Regulaminu Kredytowania, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 2. Kredytobiorca niniejszym potwierdza znajomość postanowień w/w regulaminu. 10 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sad właściwy dla Kredytobiorcy Wszelkie zmiany w umowie kredytowej mogą być dokonywane za zgodę stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla Kredytobiorcy, jeśli przy jej uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Banku. 2. Kredytobiorca moŝe odstąpić od umowy jeŝeli: 10

11 2.1.wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie, w tym wypadku, moŝe nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach; 2.2.zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Banku; 2.3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Banku; 2.4.Bank, bez uzasadnionych przyczyn, nie uruchomił kredytu w terminie określonym w ofercie przetargowej, pomimo wezwania Kredytobiorcy, złoŝonego na piśmie; 2.5.w przypadku braku środków finansowych, czego Kredytobiorca nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy w tym przypadku Kredytobiorca moŝe ograniczyć kwotę zaciąganego kredytu. 12 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. KREDYTOBIORCA BANK 11

12 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW: 1. Opinia RIO do budŝetu na 2009 rok 2. Bilans za 2007 i 2008 rok 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budŝetu w 2007 i 2008 roku 4. Zaświadczenie z ZUS, 5. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego 6. Sprawozdania Rb-NDS, RB-Z, RB-N, RB-28S za III kwartał 2009r. UWAGA! INFORMACJE DODATKOWE: 1. Informacje dotyczące sprawozdań z wykonania budŝetu w latach 2001 do II kwartału 2009 sporządzone przez RIO na podstawie sprawozdań MF Rb-NDS (nadwyŝka/deficyt), MF Rb-Z (zobowiązania), Rb-28S znajdują się na stronie internetowej w zakładce informacje i szkolenia/analizy 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 194/XXVII/08 z dnia r. w sprawie budŝetu gminy Węgliniec na 2009 rok wraz ze zmianami (Uchwała nr 197/XXIII/09 z dnia r., Uchwała nr 210/XIX/09 z dnia r., Uchwała nr 222/XXX/09 z dnia r., Uchwała nr 230/XXXI/09 z dnia r., Uchwała nr 238/XXXII/09 z dnia r., Uchwała nr 242/XXXIII/09 z dnia r., Uchwała nr 250/XXXIV/09 z dnia r. znajdują się na stronie internetowej w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska 3. Obsługę bankową budŝetu gminu prowadzi Bank Spółdzielczy w Pieńsku, ul. Staszica 20, Pieńsk. 4. Zamawiający nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami. Gmina Węgliniec jest członkiem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. 5. Informacje ogólne o Gminie Węgliniec dostępne są na stronie oraz stronie BIP gminy. 6. Informacje na temat bezrobocia w powiecie zgorzeleckim(nie prowadzi się statystyk dla poszczególnych gmin) lokalna 7. Dokumenty takie jak: uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na kwotę ,00 zł - opinia RIO do uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu - zaświadczenie gminnej komisji wyborczej o wyborze burmistrza, -uchwała w sprawie powołania skarbnika, -informacja o rachunku bankowym Zamawiającego, -statut Zamawiającego, itp. Zamawiający dostarczy Bankowi, który wygra postępowanie, przed podpisaniem umowy. 12

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym......

o kredyt długoterminowy Bankiem...zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym...... Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowa Nr /2012 W dniu... 2012 r. pomiędzy: o kredyt długoterminowy Gminą Szczekociny z siedzibą Urzędu ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, REGON: 151398735, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 500 000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDśETOWEGO W 2014 R.- ZNAK SPRAWY: RM.272.37.2014

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy:

UMOWA BGR/272- /2014. W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: BGR.Z.271.3.2014 UMOWA BGR/272- /2014 W dniu.. r. w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 pomiędzy: Gminą Komprachcice REGON 531413082, NIP 9910471296 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pawła Smolarek zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE KREDYTU GMINIE DALESZYCE. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE KREDYTU GMINIE DALESZYCE. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UDZIELENIE KREDYTU GMINIE DALESZYCE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE przetargu nieograniczonego 2 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Gmina Daleszyce zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

96-127 Lipce Reymontowskie

96-127 Lipce Reymontowskie Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gmina Lipce Reymontowskie Ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl / Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek

Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Umowa Nr o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł

UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł UZ.271.14.2013 PROJEKT Załącznik 5 do SIWZ UMOWA Nr. o kredyt długoterminowy w kwocie 900 000 zł zawarta w dniu..2013 r. między gminą Karczmiska z siedzibą w Karczmiskach przy ul. Centralnej 17, REGON

Bardziej szczegółowo

Nr spr.rgkii. 341-6/ 09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr spr.rgkii. 341-6/ 09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr spr.rgkii. 341-6/ 09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zamawiającego : Gmina Barciany Ulica: Wojska Polskiego 7 Kod Miejscowość: 11-410 Barciany Telefon: 089 753 10 03, fax: 089 753 13 11 Strona : www.barciany.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO

Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 11 UZUPEŁNIONY WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNEGO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. III transza w wysokości ,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego. do r. do r.

PROJEKT UMOWY. III transza w wysokości ,00 zł zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego. do r. do r. PROJEKT UMOWY 1 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bank/instytucja finansowa udziela Zamawiającemu kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego w kwocie do 7 500 000,00 PLN

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...

ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr... ZAŁĄCZNIK 5B DO SIWZ Umowa kredytu krótkoterminowego nr...... z siedzibą..., wpisany przez Sąd Rejonowy...,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS...,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO W WYSOKOŚCI 1 700 000 ZŁ Zamawiający: Gmina Kraszewice ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 423 400,55 PLN Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWA Nr 1/BU/2009- Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego Zawarta w dniu.. roku w Koninie pomiędzy Miastem Konin reprezentowanym przez: Kazimierza Pałasza Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: 3/2010 Świdnica, dnia 27.05.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe)

PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY O KREDYT INWESTYCYJNY ( warunki ramowe) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy -Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile z siedzibą w Pile przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Miejska Zawidów Pl. Zwycięstwa 21/22 59-970 Zawidów Tel.: 75 77 88 282 Fax: 75 77 88 205 http://miasto.zawidow.sisco.info Postanowienia ogólne. Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 27 październik 2006 rok Specyfikacja istotnych warunków zamówienia strona 1 I. Zamawiający: Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pl. J.Piłsudskiego 5 tel.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-12-18 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl Wołów: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2.000 000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU - WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I. Informacje Wstępne. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754. Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia: 212611-2011; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg Nr 20/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.955.463,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA

UMOWA Nr RIOŚ PREAMBUŁA Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr RIOŚ.272.53...2015 Sporządzona w dniu... w Jabłonce pomiędzy Gminą Jabłonka zwaną dalej Zamawiającym, NIP 735-28-56-459, REGON 491892222 reprezentowaną przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014

UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 Załącznik nr 5 UMOWA KREDYTOWA Nr GKIZP.272..2014 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetu Gminy Lubawa w dniu... w Fijewie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329010-2010:text:pl:html PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 2010/S 215-329010 Powiat Myszkowski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między

Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. zawarta w Legnicy w dniu... między Umowa Nr... o kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej Bankiem, a Gminą Legnica zwaną dalej Kredytobiorcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu jednostki samorządu terutorialnego Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór- Umowa o kredyt długoterminowy Nr zawarta w dniu... pomiędzy: Powiatem Śremskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: 1.... 2.... przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA Urząd Miasta Hajnówka 17-200 Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 Numer sprawy: Fn. 3410/1/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl Stargard Szczeciński: świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego termomodernizacyjnego do wysokości 1.400.000 zł z premią termomodernizacyjną OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO

WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO Załącznik nr 10 WZÓR UMOWY O UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO INWESTYCYJNE GO KREDYTU BANKOWEGO NR. Zawarta w dniu 2012 roku w Kawęczynie, na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem.

reprezentowanym przez.. nazywanym dalej Bankiem. Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY o kredyt długoterminowy w wysokości 640 000,00 zł zawarta w Chorzelach w dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Chorzele z siedzibą w Chorzelach przy ul. Ogrodowej 7, zwaną

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: udzielanie Gminie Brody kredytu długoterminowego w kwocie 570.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Remont budynku Urzędu na okres 10 lat. Numer ogłoszenia: 386414-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA (Projekt - tekst jednolity) Nr.. kredytu długoterminowego zawarta w dniu. pomiędzy: Zamawiającym: Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA nr.

Wzór umowy. UMOWA nr. UMOWA nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Nowogród Bobrzański, w imieniu której działa Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Słowackiego 11, NIP 929-10-04-928, REGON: 970770758, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.przytyk.pl Przytyk: Udzielenie kredytu bankowego. Numer ogłoszenia: 194950-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice na 2009 rok oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 3/FB.3251.31.2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO, i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8. Ogłoszenie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na Świadczenie usług-udzielenie Gminie Szreńsk kredytu długoterminowego w wysokości: 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-24 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug@wielkieoczy.info.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo