Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2002. Nowe czujniki. Bluetooth. Uk³ady interfejsów firmy ST. Motorola 68HC08. Nadzór wideo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2002. Nowe czujniki. Bluetooth. Uk³ady interfejsów firmy ST. Motorola 68HC08. Nadzór wideo"

Transkrypt

1 Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2002 Nowe czujniki Bluetooth Uk³ady interfejsów firmy ST Motorola 68HC08 Nadzór wideo

2 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT ELFA-INFO jest informatorem o nowoœciach przeznaczonym dla klientów ELFA Wydawca: ELFA, S Järfälla, Szwecja. Tel.: , Faks: Produkty, które oznaczone s¹ niniejszym symbolem opisane s¹ w bardziej szczegó³owy sposób w katalogu internetowym ELFA, w jêzyku angielskim lub szwedzkim. Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Internet: ELFA zastrzega sobie mo liwoœci zmian cen, opisów produktów i innych informacji zawartych w Warunkach sprzeda y 2002 firmy ELFA Polska Sp. z o.o. punkt 2. ELFA prowadzi dzia³alnoœæ w Szwecji, Norwegii, Polsce, Finlandii oraz posiada przedstawicieli w Estonii, na otwie, Litwie i w Rosji. Biuro w Polsce: ELFA Polska Sp. z o.o. ul. Ogrodowa Warszawa Tel. (022) Fax (022) Spis treœci Elektromechanika, z³acza, obudowy Miniaturowe przekaÿniki... 3 PrzekaŸniki o ma³ym poborze mocy... 3 Z³¹cza D-Sub... 3 Z³¹cza dla sygna³ów wielkiej czêstotliwoœci... 4 Z³ocone z³¹cza akustyczne... 4 Os³ona ochronna dla D-Sub... 4 Kabel bez halogenków... 5 Kable do urz¹dzeñ na eksport... 5 Z³¹cza modu³owe Z³¹cza XLR z do³¹czeniem Z³¹cza koncentryczne M/A-COM Przewody pomiarowe Zabezpieczenia przed dotkniêciem Elementy bierne i czynne Cyfrowe tranzystory FET... 4 Transoptory... 4 Mostki prostownicze... 5 Zestaw laboratoryjny z rezystorami Ma³e diody œwiec¹ce... 5 Bia³e diody œwiec¹ce... 5 Komputery jednouk³adowe z pamiêci¹ flash... 6 Zestaw nrf401 loop Czujniki podczerwieni Czujniki wilgotnoœci Zestaw rozwojowy UTI Zestaw czujnika temperatury Zaawansowany yroskop Nowe czujniki Uk³ady interfejsów Urz¹dzenia zasilaj¹ce P³askie baterie NiMH... 7 Nowe zasilacze i ³adowarki firmy Mascot... 7 Baterie alkaliczne o du ej pojemnoœci Zasilacze UPS Produkty komputerowe Bluetooth... 8 Sprzêt komunikacyjny Nadzór wideo... 9 G³owice mikrofalowe do TV satelitarnej Przyrz¹dy testowe i pomiarowe Oscyloskop 60MHz... 8 Cêgi pr¹dowe Multimetr pióro Narzêdzia Lutownice do wylutowywania Groty do wylutowywania Stacje naprawcze Stacja do wylutowywania Obcinarki k¹towe Szczypce Literatura Ksi¹ ki komputerowe ELFA-INFO 1/2002

3 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Miniaturowy przekaÿnik PE firmy Schrack Jednobiegunowy, prze³¹czaj¹cy przekaÿnik z bezkadmowymi stykami. Ma³e rozmiary: mm. Zdolnoœæ prze³¹czania: 5 A 250 V~. Ca³kowita moc prze³¹czana 1250 VA. Ni szy pobór pr¹du Seria przekaÿników firmy Schrack o ma³ej mocy pobieranej bo zaledwie 250 mw, podczas gdy produkty innych marek potrzebuj¹ 400 mw. Jednobiegunowy przekaÿnik prze³¹czaj¹cy o maksymalnym pr¹dzie 10 A. Atest Klasy II (VDE 0700). Typ Napiêcie cewki PE V= ,80 PE V= ,80 PE V= ,80 Typ Napiêcie cewki RT V= ,60 RT V= ,60 RT V= ,60 Z³¹cza D-Sub TW to seria z³¹cz pozwalaj¹cych ³¹czyæ styki sygna³owe, mocy i koncentryczne w ró nych kombinacjach. Obudowa jest wykonana z odpornego na wysok¹ temperaturê tworzywa, z os³on¹ ze stali. Zastosowanie: przemys³, komunikacja, wojsko. Obudowa do styków mêskich Styki mocy i koncentryczne zamawia siê osobno. Typ 3W ,80 5W ,80 7W ,20 8W ,00 13W ,00 17W ,20 21WA ,90 Obudowa do styków eñskich Styki mocy i koncentryczne zamawia siê osobno. Typ 3W ,60 5W ,20 7W ,30 8W ,40 13W ,20 17W ,20 21WA ,30 Wtyki z k¹towymi nó kami do lutowania Uzbrojone w styki mocy 40 A i sygna³owe Typ 3W ,30 5W ,50 7W ,10 8W ,90 13W ,70 17W ,80 21WA ,40 Gniazda z k¹towymi nó kami do lutowania Uzbrojone w styki mocy 40 A i sygna³owe Typ 3W ,50 5W ,40 7W ,30 8W ,20 13W ,40 17W ,10 21WA ,40 Styki mocy Typ Mêski 20A ,10 Mêski 40A ,10 eñski 20A ,00 eñski 40A ,00 Styki koncentryczne Typ Wtyk RG 178B/U ,20 Gniazdo RG 178/BU ,00 Wtyk RG 58C/U ,20 Gniazdo RG 58C/U ,00 Narzêdzie do wyci¹gania ,00 ELFA-INFO 1/2002 3

4 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Z³¹cza dla sygna³ów wielkiej czêstotliwoœci Z³ocone styki Z³ocone z³¹cze akustyczne do monta u w PC. Prod. Samtec Seria montowanych powierzchniowo z³¹czy QStrip i QPairs firmy Samtec s³u ¹cych do ³¹czenia p³ytek drukowanych. Przeznaczone do sygna³ów o wysokiej czêstotliwoœci dla 1,2 GHz lub 2,33 GHz przy przes³uchach < 5 %. QStrip to z³¹cze pe³ne, a Qpairs dla par ró nicowych. Odleg³oœæ miêdzy p³ytkami QTE/QSE wynosi 5 mm. Raster 0,8 mm. Wyposa one w pwierzchniê chwyt¹ do automatycznego monta u. Dane techniczne: Impedancja dopasowania 50 Ω < 5 % VSWR (sygn.-odb.) <1,20 T³umienie (przemiennoœæ bliska 0) < 0,4 db Przes³uch (EMI) <5 % OpóŸnienie propagacji (szybkoœæ) < 100 ps Czas narastania: 150 ps Dane techniczne i opisy modeli do 12 GHz: ,10 Premiera! Everlight rozpocz¹³ produkcjê transoptorów. Pierwszym jest EL817 stanowi¹cy odpowiednik znanego modelu PC817 firmy Sharp. QStrip, z³¹cze do 1,2GHz Typ Iloœæ bieg. QTE F-D-A-K 2x20 mêskie ,30 QTE F-D-A-K 2x40 mêskie ,40 QSE F-D-A-K 2x20 eñskie ,40 QSE F-D-A-K 2x40 eñskie ,70 QPairs, z³¹cze do 2,33 GHz Typ Iloœæ bieg. QTE F-D-DP-A-K 2x14 mêskie ,70 QTE F-D-DP-A-K 2x28 mêskie ,10 QSE F-D-DP-A-K 2x14 eñskie ,70 QSE F-D-DP-A-K 2x28 eñskie ,50 Cyfrowe tranzystory FET z kana³em P i N Seria cyfrowych tranzystorów FET firmy Fairchild w najnowszej technologii DMOS. Skonstruowane w celu zast¹pienia cyfrowych tranzystorów w zastosowaniach niskonapiêciowych. W³aœciwoœci Proces produkcji zoptymalizowano pod k¹tem zmniejszenia RDS Niskie napiêcie bramki umo liwia bezpoœrednie stosowanie w obwodach 3 V Dioda Zenera bramka-ÿród³o poprawia odpornoœæ na ESD Zastêpuj¹ wiele ró nych typów tranzystorów, m.in. DTCx i DCDx, poniewa nie jest konieczny rezystor polaryzuj¹cy Obudowa SOT-23 Typ FDV301N ,04 0,83 0,58 0,34 FDV302P ,04 0,83 0,58 0,38 FDV303N ,86 1,49 1,08 0,62 FDV304P ,86 1,49 1,08 0,62 Dane techniczne Obudowa: DIL4 Maksymalne napiêcie izolacji: min V Wspó³czynnik sprzê enia (CTR): 50/600 % Pr¹d diodowy: 50 ma maks. Napiêcie kolektor-emiter: 35 V maks. Pr¹d kolektora: 50 ma maks. Czas narastania/opadania: 4/3 µs typowo Zakres temperatur: 30 do +100 C Atesty: UL, VDE, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, CSA i BSI Typ EL ,00 79,90 64,70 Metalowa Os³ona ochronna Metalowa os³ona do skutecznej ochrony przed EMC gniazd D-Sub. Prod. Erni Pasuje do 9-stykowe mêskie ,31 15-stykowe mêskie ,43 25-stykowe mêskie ,80 37-stykowe mêskie ,17 50-stykowe mêskie ,67 9-stykowe eñskie ,31 15-stykowe eñskie ,43 25-stykowe eñskie ,80 37-stykowe eñskie ,17 50-stykowe eñskie ,67 4 ELFA-INFO 1/2002

5 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Kabel wolny od halogenków Popyt na wolne od halogenków kable stale roœnie w tym roku bêdziemy rozszerzaæ nasz asortyment. Oto niektóre z nowoœci. Kabel koncentryczny RG59/U w podwójnym ekranie, zakres temperatur od 25 do +75 C. Producent: Bedea. Szary p³aszcz. Mostki prostownicze mini-dip Poszerzamy asortyment o nastêpne, montowane powierzchniowo mostki w obudowie Mini-Dip. Producent Taiwan Semiconductor. Zakres napiêæ 200 V V Ci¹g³y pr¹d 0,5 A Maksymalny pr¹d chwilowy 35 A Cena/opak. Typ MBS2 200 V ,00 124,00 74,30 49,60 MBS6 600 V ,00 137,00 86,70 57,80 MBS V ,00 174,00 108,00 70,20 Typ Cena/m ,68 Kabel koncentryczny RG59/U w podwójnym ekranie, zakres temperatur od 55 do +125 C. Producent: Alpha Wire. Czarny p³aszcz. Typ Cena/m ,90 Ekranowany kabel sygna³owy LiHCH, bêd¹cy pozbawion¹ halogenków wersj¹ LiYCY. Powierzchnia przewodów 0,25 mm 2. Producent: Ceam Cavi Speciali. Iloœæ y³ Cena/m , , , ,38 Kable do urz¹dzañ na eksport Oferujemy kable eksporterom do krajów, w których nie s¹ u ywane wtyki Schucko. Wszystkie s¹ czarne wersja duñska ma d³ugoœæ 2 m, a pozosta³e 2,5 m. Laboratoryjny zestaw rezystorów 0402 Wybór rezystorów do monta u powierzchniowego w rozmiarze Zestaw zawiera po 100 szt. z ka dej wartoœci w szeregu E12, od 10 Ω do 1 MΩ. Pakowane w ³¹czone pude³ka ze sprê ynuj¹c¹ pokrywk¹ ,00 EL91-21 Seria to ma³e diody œwiec¹ce, przydatne wtedy, gdy po ¹dana jest niewielka wysokoœæ nad p³ytk¹ lub wtedy, gdy p³ytka stanowi czêœæ panelu przedniego. K¹t œwiecenia wynosi ±12,5, Vf=2,0 V, If=20 ma. Typ EL91-21SURC EL91-21SYGC EL91-21UYC KolorCzerwony Zielony ó³ty Natê. œw. (mcd) D³ugoœæ fali (nm) Typ EL91-21SURC ,08 0,72 0,43 EL91-21SYGC ,92 3,95 2,37 EL91-21UYC ,82 7,20 4,33 Bia³e diody œwiec¹ce do tanich ma³ych latarek Typ Amerykañski ,50 Australijski ,30 Brytyjski ,40 Duñski ,20 Duñski komputerowy ,40 W³oski ,50 Szwajcarski ,50 EL333-2UWC/CB firmy Everlight to bia³e diody œwiec¹ce 5 mm o natê eniu œwiat³a 220 mcd i k¹cie œwiecenia ±7,5. Znakomite do zastosowañ, w których najwa niejsza jest cena. Typ EL333-2UWC/CB ,97 3,47 2,44 ELFA-INFO 1/2002 5

6 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Wydajne komputery jednouk³adowe z pamiêci¹ flash ELFA poszerza asortyment produktów firmy Motorola o seriê 68HC08. Te wydajne mikrokomputery jednouk³adowe z pamiêci¹ flash to nowoœci w rodzinie 8-bitowych produktów Motoroli. 68HC08 jest zgodny programowo z 68HC05 i wystêpuje w wielu odmianach. 68HC908JK/JL 8-bitowy komputer jednouk³adowy oparty na architekturze uk³adu Motorola HC08. Zawiera miêdzy innymi zabezpieczon¹ przed kopiowaniem pamiêæ flash, 128 bajtów RAM, dwukana³owy 16- bitowy timer z funkcj¹ PWM, 8-bitowy, 12-kana³owy przetwornik A/D, resetowanie przy spadku napiêcia zasilania, resetowanie sterowane timerem, przerwania klawiatury, sterownik wskaÿników LED, 16-bitowy akumulator i 16-bitowy rejestr indeksowy ze wskaÿnikiem stosu. Uk³ady mo na programowaæ na p³ytce (ISP). Poszczególne wersje ró ni¹ siê wielkoœci¹ pamiêci flash, liczb¹ linii I/O, przerwaniami klawiatury i sterownikami wskaÿników LED. Dane techniczne Napiêcie zasilania: od +2,7 do +5,5 V Pobór pr¹du: 7 ma typowo przy +5 V, 4 MHz 5 ma typowo przy +3 V, 2 MHz Standby: 1 µa typowo Czêstotliwoœæ zegara: Zalecane 10 MHz, maks. 32 MHz przy +5 V Zalecane 8 MHz, maks. 16 MHz przy +3 V Zakres temperatur: od 40 do +85 C Iloœæ Nr Cena za Typ I/O flash Obudowa artyku³u szt. MC68HC908JK1CP 15 1,5 kb DIL ,20 MC68HC908JK1CDW 15 1,5 kb SO ,20 MC68HC908JK3CP 15 4 kb DIL ,50 MC68HC908JK3CDW 15 4 kb SO ,50 MC68HC908JL3CP 23 4 kb DIL ,20 MC68HC908JL3CDW 23 4 kb SO ,20 68HC908KX 8-bitowy komputer jednouk³adowy oparty na architekturze uk³adu Motorola HC08. Zawiera miêdzy innymi 8 kb zabezpieczonej przed kopiowaniem pamiêci flash, 192 bajtów RAM, 2-kana³owy, 16-bitowy timer z funkcj¹ PWM, 8-bitowy 4-kana³owy przetwornik A/D, wewnêtrzny oscylator, resetowanie przy spadku napiêcia zasilania i po do³¹czeniu zasilania, resetowanie sterowane timerem, 5-bitowe przerwania klawiatury z funkcj¹ wakeup, funkcjê SCI, 13 linii I/O, 16-bitowy akumulator i 16-bitowy rejestr indeksowy ze wskaÿnikiem stosu. Uk³ady mo na programowaæ na p³ytce (ISP). 68HC908GP 8-bitowy komputer jednouk³adowy oparty na architekturze uk³adu Motorola HC08. Zawiera miêdzy innymi zabezpieczon¹ przed kopiowaniem pamiêæ flash 32 kb, 512 bajtów RAM, dwa 2- kana³owe, 16-bitowe timery z funkcj¹ PWM, 8-bitowy, 8-kana³owy przetwornik A/D, wewnêtrzny oscylator, resetowanie przy spadku napiêcia zasilania i po w³¹czeniu zasilania, resetowanie sterowane timerem, 5-bitowe przerwania klawiatury z funkcj¹ wakeup, funkcje SPI i SCI, do 33 linii I/O, 16-bitowy akumulator i 16- bitowy rejestr indeksowy ze wskaÿnikiem stosu. Uk³ady mo na programowaæ na p³ytce (ISP). Dane techniczne Napiêcie zasilania: od +2,7 do +5,5 V Pobór pr¹du: 5 ma typowo przy 16 MHz (wewnêtrzny oscylator), +3,3 V Standby: 3 µa typowo Czêstotliwoœæ zegara: maks. 32 MHz przy +5 V maks. 16 MHz przy +2,7 V Zakres temperatur: od 40 do +85 C Iloœæ Nr Cena za Typ I/O flash Obudowa artyku³u szt. MC68HC908GP32CP kb DIL ,40 MC68HC908GP32CFB kb QFP ,40 Zestaw startowy 68HC08 atwe w obs³udze narzêdzie konstrukcyjne z kart¹ laboratoryjn¹, kablami, oprogramowaniem i dokumentacj¹. Oprogramowanie obejmuje œrodowisko programowe dzia³aj¹ce w systemie Windows, emulator programowy i sprzêtowy, programator pamiêci flash, uproszczony debuger czasu rzeczywistego i asembler. Typ Przeznaczony do M68ICS08JLJK JK/JL ,00 M68ICS08GP GP ,00 M68ICS08KX 15 KX ,00 Dane techniczne Napiêcie zasilania: od +2,7 do +5,5 V Pobór pr¹du: 5 ma typowo przy 16 MHz (wewnêtrzny oscylator), +3,3 V Standby: 0,65 µa typowo Czêstotliwoœæ zegara: maks. 32 MHz przy +5 V maks. 16 MHz przy +2,7 V Zakres temperatur: od 40 do +85 C Iloœæ Nr Cena za Typ I/O flash Obudowa artyku³u szt. MC68HC908KX8CP 13 8 kb DIL ,50 MC68HC908KX8CDW 13 8 kb SO ,50 6 ELFA-INFO 1/2002

7 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) P³askie baterie NiMH z koñcówkami lutowniczymi Akumulatory do zastosowañ, w ciasnych miejscach. Wyposa one s¹ w koñcówki lutownicze pozwalaj¹ce ³atwo zbudowaæ zwarty pakiet. Wym. mm Typ (D³xSzxW) Pojemnoœæ GP4M1A1P 31,3x17,0x6,1 400 mah ,50 GP5M1A1P 35,3x17,0x6,1 500 mah ,50 GPF6M1A1P 33,6x15,6x6,1 550 mah ,50 GP10M1A1P 67,0x17,0x6, mah ,10 GP14M1A1P 67,0x17,0x6, mah ,70 Nowoœci firmy Mascot Wolnostoj¹cy zasilacz impulsowy z PFC Napiêcie wejœciowe: V= Moc: W Korekcja wspó³czynnika mocy (PFC) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem Z³¹cze: p³aski wtyk 6,3 mm Wymiary: mm Model Nap. wyjœciowe Pr¹d wyjœciowy 2024/12 13,2 V 10 A , /24 24 V 5 A , /48 48 V 2,5 A ,00 Dostêpny te w wykonaniu przeznaczonym do aparatury medycznej (EN ), lecz bez PFC. Patrz Mascot 9522, Zasilacz sieciowy 60 W Impulsowy zasilacz o zwartej budowie, do zasilania instrumentów, komputerów i innych urz¹dzeñ przenoœnych. Nap. wejœciowe: V~, 50/60 Hz Atest dla wyposa enia medycznego EN60601 Wymienne wtyczki z mo liwoœci¹ zmiany polaryzacji (zamawiene oddzielnie) Kabel sieciowy (3-biegunowy IEC-320), (zamawiene oddzielnie) Model Nap. wyjœciowe Pr¹d wyjœciowy 2020/12 13,2 V 4,5 A , /24 24 V 2,5 A ,00 Pasuj¹ce wtyki i kable sieciowe Wtyki z zabezpieczeniem zapewniaj¹ce szybkie i bezpieczne po³¹czenie oraz zmianê polaryzacji. Mascot poszerza popularn¹ seriê o trójstopniowe ³adowarki do akumulatorów o³owiowych Trójstopniowe ³adowarki z automatycznym prze³¹czaniem na ³adowanie podtrzymuj¹ce Odpowiednie do pracy cyklicznej i buforowej Zabezpieczenie przed b³êdn¹ polaryzacj¹ i zwarciem Mascot 2047 (Nowoœæ) Modele: 12 V/10 A lub 24 V/5 A Wymiary: mm Mascot 2043 (Nowoœæ) Modele: 12 V/10 A, 24 V/5 A lub 48 V/2,5 A Nap. wejœciowe: V~, 50/60 Hz Korekcja wspó³czynnika mocy (PFC) Wymiary: mm Typ Napiêcie/pr¹d 2047/12 12 V/10 A , /24 24 V/5 A , /12 12 V/10 A , /24 24 V/5 A , /48 48 V/2,5 A , /12 * 12 V/10 A , /24 * 24 V/5 A ,00 * = model o innej konstrukcji mechanicznej Opis zewn./wewn Z³¹cze baterii 5,5 / 2,1 mm , Z³¹cze baterii 5,5 / 2,5 mm , Z³¹cze baterii 3,8 / 1,35 mm , Z³¹cze baterii 5,0 / 1,97 mm , Wtyk tele 3,5 mm , Wtyk tele 2,5 mm ,48 Kabel sieciowy czarny 2 m , produktów firmy IR ju w magazynie ELFA ELFA-INFO 1/2002 7

8 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Oscyloskopy Agilent serii teraz tak e w wersji 60 MHz Cena od , Oscyloskopy Agilent serii zosta³y zaprojektowane szczególnie dla tych, którzy pracuj¹ z mieszanymi konstrukcjami analogowo-cyfrowymi. Najwy szej klasy oscyloskopy 2- i 16 kana³owe MSO (Mixed Signal Oscilloscope) oraz 2- lub 4-kana³owe MegaZoom z pamiêci¹ 2 MB na kana³. Wychwytuje d³ugie sygna³y niepowtarzalne, zachowuj¹c wysok¹ czêstotliwoœæ próbkowania i mo liwoœæ powiêkszenia interesuj¹cej czêœci sygna³u Opatentowany ekran o wysokiej rozdzielczoœci i szybkoœci oraz œwietnym kontraœcie ze skal¹ szaroœci daje mo liwoœæ dobrego odczytu sygna³u. Elastyczny system wyzwalania z interfejsem I 2 C. Pomaga w wykrywaniu i analizowaniu usterek w z³o onych sygna³ach, czêsto wystêpuj¹cych w mieszanych uk³adach analogowocyfrowych 100 MHz, 200 MS/s Typ 54621A 2-kana³owy oscyloskop 60 MHz , D 2+16-kana³owy oscyloskop 60 MHz , A 2-kana³owy oscyloskop 100 MHz , D 2+16-kana³owy oscyloskop MSO 100 MHz , A 4-kana³owy oscyloskop 100 MHz , A futera³ , A zestaw do stojaka ,00 N2757A interfejs GPIB , C zapasowa sonda 150 MHz ,00 Bluetooth w praktyce Bluetooth to bezprzewodowa przysz³oœæ! Dla przemys³u, biura i innych zastosowañ. blue2link to bezprzewodowa alternatywa dla kabli, przeznaczona dla przemys³u, biura i domu. Umo liwia zdalne przesy³anie danych miedzy urz¹dzeniami komputerowymi, maszynami lub urz¹dzeniami sieciowymi, kamerami obserwacyjnymi, sprzêtem zabezpieczaj¹cym i innymi urz¹dzeniami posiadaj¹cymi porty Ethernet RJ-45 lub RS-232. blue2link wspó³pracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi, a dziêki w³asnemu systemowi tak e z urz¹dzeniami jego nie posiadaj¹cymi. Z anten¹ Low-Gain 360 i uk³adem radiowym Bluetooth Class 2, blue2link ma zasiêg do 50 metrów. Kierunkowa antena High-Gain zapewnia zasiêg do 1300 m. Prod. Blue2space blue2access to punkt umo liwiaj¹cy bezprzewodowy dostêp do sieci komputerowej dla jednostek Bluetooth. Dziêki blue2access mo liwa jest bezprzewodowa komunikacja z komputerami, palmtopami, WebPads, telefonami komórkowymi i innymi urz¹dzeniami z wbudowanym ³¹czem Bluetooth lub z³¹czem do np. karty flash Bluetooth. blue2access wspó³pracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi. Z anten¹ Low-Gain 360 i uk³adem radiowym Bluetooth Class 2, blue2access ma zasiêg do 50 metrów. Kierunkowa antena High-Gain zapewnia zasiêg do 150 m, zale nie od zasiêgu do³¹czonego urz¹dzenia. Wiêcej informacji o Bluetooth mo na znaleÿæ na stronie Dane techniczne (w pomieszczeniu) Radiochip Klasa 2 Wilgotnoœæ powietrza Maks. 85 % Napiêcie zasilania 5V +-0,4V Pobór pr¹du Maks. 350mA Zasiêg 25-50m (zale nie od warunków otoczenia) Wymiary mm LG/HG 106x70x26 / 345x248x26 Masa 90g / 665g Typ Do³¹czenie blue2link E45F-L2 Ethernet RJ-45 Low-Gain ,00 blue2link E45F-H2 Ethernet RJ-45 High-Gain ,00 blue2link S232M-L2 RS pin Low-Gain ,00 blue2link S232M-H2 RS pin High-Gain ,00 blue2access E45F-L2 Ethernet RJ-45 Low-Gain ,00 blue2access E45F-H2 Ethernet RJ-45 High-Gain ,00 8 ELFA-INFO 1/2002

9 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Nadzór wideo Przedstawiamy now¹, kompletn¹ ofertê do nadzoru wideo. Asortyment obejmuje pe³ny wybór kamer, monitorów, prze³¹czników, sprzêtu do nagrywania i elementów monta owych. Zestaw obserwacyjny Zestaw zawiera monitor 5" i 1 kamerê czarno-bia³¹ oraz 20 m kabla. Mo na do³¹czyæ maksymalnie 4 kamery. Opis Typ Zestaw TV-501SET ,00 Dodatkowa kamera TVCCD ,00 Przed³u acz 20m TV-20DIN ,00 Bezprzewodowy zestaw zawieraj¹cy monitor 5" i 1 kamerê czarno-bia³¹. Mo na do³¹czyæ maksymalnie 3 kamery. Opis Typ Bezprzewodowy zestaw AV-100SET ,00 Dodatkowa kamera bezprzewodowa AV-100CCD ,00 Kamery do p³ytek drukowanych oraz obiektywy dodatkowe W zestawie znajduje siê obiektyw standardowy. Inne obiektywy zamawia siê osobno. Napiêcie zasilania 12 V=. Bezprzewodowe zasilane s¹ napiêciem 6 V=. Opis Typ Kamera do wlutowania 3,6 mm cz/b TVCCD-24M ,00 Kamera do wlutowania 3,7 mm cz/b TVCCD-30MP ,00 Kamera do wlutowania cz/b bez obiektywu TVCCD-40MC ,00 Kamera do wlutowania 7,8 mm kolor TVCCD-32MACOL ,00 Kamera do wlutowania bezprzewodowa TVCCD-151CMOS ,00 Kamera mini w obud. 3,6 mm cz/b TVCCD ,00 Kamera mini w obud.7,8 mm kolor TVCCD-32ACOL ,00 Obiektyw 3,6 mm VML ,60 Obiektyw 6 mm VML ,90 Obiektyw 8 mm VML ,90 Obiektyw 12 mm VML ,70 Standardowe kamery i obiektywy Uwaga! Komplet nie zawiera obiektywu ani zasilacza. Opis Typ Kamera cz/b TVCCD ,00 Kamera kolor TVCCD-400COL ,00 Kamera kolor, wysoka TVCCD-480COL ,00 rozdzielczoœæ Odpowiedni zasilacz sieciowy 12 V 250 ma ,60 Obiektyw 4 mm sta³a przys³ona VSL-4022F ,00 Obiektyw 8 mm sta³a przys³ona VSL-8020F ,00 Obiektyw 16 mm sta³a przys³ona VSL-1620F ,00 Obiektyw zoom 3,2 10 mm VZLCS-914M ,00 rêczna przys³ona Obiektyw zoom 3,2 10 mm VZLCS-914A automatyczna przys³ona Kompletne kamery miniaturowe klasy IP55 do u ytku w pomieszczeniach i na zewn¹trz ( 10 C), ze sta³ym obiektywem szerokok¹tnym 3,6 mm, mocowaniem, zasilaniem i kablem 30 m. Opis Typ Pris/st Kamera IP55 cz/b TVCCD-160S ,00 Kamera IP55 kolor 160SCOL ,10 Monitory Monitory TFT z zasilaniem 12 V, 500 ma. Monitory CRT z zasilaniem 230 V. Opis Typ *Monitor TFT kolor 5,5" 560COL ,00 **Monitor TFT kolor 4" 420COL ,00 **Monitor TFT kolor 4" panel 402COL ,00 Zasilacz 12 V 650 ma ,50 (*:Z zasilaczem. **:Bez zasilacza) Monitor CRT cz/b 10" CDM ,00 Monitor CRT cz/b 12" CDM ,00 Monitor CRT kolor 14" CPM ,00 Prze³¹czniki Sekwencyjne prze³¹czniki do jednoczesnej obserwacji z 8 kamer. Quad wybiera siê, by na jednym ekranie uzyskaæ obrazy z 4 kamer. Mo na te u yæ cyfrowych multiplekserów, które pozwalaj¹ na rejestracjê sygna³ów z kilku kamer dzia³anie jest podobne jak quad, jednak przy lepszej jakoœci obrazu. Opis Typ Prze³¹cznik 8-kana³owy TVS-80A ,00 z wyjœciem alarmowym Quad 4x cz/b TVSP ,00 Quad 4x kolortvsp-42col ,00 Multiplekser 4x cz/b TVMP ,00 Multiplekser 4x kolor VMP-410COL ,00 Wyposa enie do nagrywania Do dokumentowania obserwacji mo na wykorzystywaæ tradycyjne magnetowidy, na których nagrywa siê co jakiœ czas nieruchome obrazy na zwyk³e kasety VHS. Bardziej nowoczesn¹ i ³atwiejsz¹ metod¹ jest zastosowanie cyfrowego rejestratora zapisuj¹cego obrazy na twardym dysku. Jakoœæ cyfrowego obrazu jest te wyraÿnie lepsza. Opis Typ Timelapse Video 24 h, Hitachi VTL-1200E ,00 Cyfrowy rejestrator 30 GB DLT-960E ,00 Mocowania i akcesoria Opis Typ Mocowanie œcienne TVH-14A ,70 Obudowa z ogrzewaniem VHU-260/12V ,00 Element sieciowy VHU-NT ,00 Zestaw kabli VHU-AKS/12V ,60 Œcienny wspornik do monitora, czarny, maks 30 kg ,00 ELFA-INFO 1/2002 9

10 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Lutownice do wylutowywania o nowej konstrukcji Weller DSX wystêpuje w dwóch podstawowych wersjach jedna z wbudowanym zbiornikiem na cynê, a druga z zewnêtrznym. Nowoœci¹ jest bagnetowe z³¹cze. Umo liwia to natychmiastow¹ wymianê grotu, bezpieczniejsz¹ pracê, wiêksz¹ trwa³oœæ i lepsz¹ stabilnoœæ temperatury. Typ Nazwa DSX80 Lutownica do wylutowywania ,00 DSXV80 Lutownica do wylutowywania, prosta ,00 Nowe groty do wylutowywania Groty do wylutowywania z mocowaniem bagnetowym, pasuj¹ce do nowych lutownic serii DSX. Wœród nowoœci: DX113HM o wyj¹tkowo du ej masie, przeznaczony do trudnych prac przy wielowarstwowych p³ytkach. DX119 wykorzystywany razem z dmuchaw¹ gor¹cego powietrza do usuwania mostków. DX120 o p³askiej powierzchni do SMD. Grot kalibracyjny u ywany razem z jednostk¹ WCB-2 do kalibrowania temperatury pracy. Grot czyszcz¹cy u ywany z lutownic¹ do wylutowywania DSX do otwierania zalanych kana³ów. Zestaw zawieraj¹cy 6 najczêœciej u ywanych grotów od DX110 do DX115, lecz nie DX113HM. Szer. ostrza/ Rys. Typ Oznaczenie œr. otworu 1 DX110 Grot 1,9/0,7 mm ,50 2 DX111 Grot 2,5/0,7 mm ,50 3 DX112 Grot 2,3/1,0 mm ,50 4 DX113 Grot 2,5/1,2 mm ,50 5 DX113HM Grot o du ej masie 2,5/1,2 mm ,20 6 DX114 Grot 3,3/1,8 mm ,50 7 DX115 Grot 1,9/0,7 mm ,50 8 DX116 Grot 2,7/1,2 mm ,50 9 DX117 Grot 2,9/1,5 mm ,50 10 DX118 Grot 1,5/0,7 mm ,50 11 DX119 Grot ig³owy 1,9/0,7 mm ,50 12 DX120 Grot SMD 2,5/1,1 mm ,50 13 Grot kalibracyjny 3,3/0,55 mm ,90 14 Grot czyszcz¹cy DSX ,60 - DX110 DX115 Zestaw , Stacje naprawcze z wyœwietlaczem cyfrowym Nowe, wolnostoj¹ce stacje lutownicze z dotykowymi regulatorami umo liwiaj¹cymi natychmiastow¹ zmianê temperatury lutowania. Dostêpne s¹ dwie wersje: WMD1D, zawieraj¹ca jednostkê podstawow¹ i now¹ lutownicê do wylutowywania DSX 80 z podstawk¹. WMD1A zawieraj¹ca jednostkê podstawow¹ i dmuchawê gor¹cego powietrza HAP1 z podstawk¹. Mo na tak e do³¹czyæ inne narzêdzia z szerokiego programu Weller. Wspólne dane: Cyfrowy wyœwietlacz pokazuj¹cy iloœæ powietrza oraz temperaturê ustawion¹ i rzeczywist¹ Z³¹cze do do³¹czenia dowolnego narzêdzia do lutowania, wylutowywania lub podawania gor¹cego powietrza Temperatura gor¹cego powietrza: bezstopniowo C Temperatura lutowania/wylutowywania: bezstopniowo C Z³¹cze do regulatora no nego Blokada przed niepowo³anym u yciem Napiêcie zasilania: 230 V/50 Hz Masa: 4,5 kg Typ Nazwa WMD1D Stacja do wylutowywania ,00 WMD1A Stacja gor¹cego powietrza ,00 10 ELFA-INFO 1/2002

11 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Stacja do wylutowywania Praktyczna, ma³a stacja z dwoma wyjœciami do lutownicy oraz lutownicy do wylutowywania. Przeznaczona do pod³¹czenia do sprê onego powietrza. Wyposa ona w mikroprocesor okreœlaj¹cy i ustawiaj¹cy wszystkie parametry regulacji. Cyfrowe wyœwietlanie wartoœci po ¹danej i rzeczywistej. Ethercon Nowa seria produktów firmy Neutrik do z³¹czy modu³owych RJ45. Seria obejmuje z³¹cza z mocn¹ obudow¹, odci¹ eniem kabla i stykami do monta u na p³ytce drukowanej lub na panelu. Wszystkie z³¹cza s¹ wyposa one w zatrzaskowe zamkniêcie. Prod. Neutrik Dane techniczne: Napiêcie zasilania: Ciœnienie: Wymiary (DxSxW): Masa: 230 V/50 Hz 600 kpa 180x115x101 mm 2 kg Obudowa do z³¹cza (bez z³¹cza RJ-45). Typ Kolor NE8MC Bezbarwny ,70 NEMC-B Czarny ,70 Z³¹cza do obudów W zestawie transformator PUD161V, lutownica do wylutowywania DSX80 z podstawk¹, lutownica WSP80 z podstawk¹. Typ Nazwa WDD161V Stacja do wylutowywania ,00 Typ Kolor Do³¹czenie NE8FAH Bezbarwny P³ytka ,70 NE8FBH Czarny P³ytka ,50 NE8FAV-YK Czarny Samozacinaj¹ce ,50 Pasuje do z³¹czy modu³owych RJ45, patrz str. 304 w katalogu ELFA nr 50. Pasuj¹ce narzêdzie do z³¹czy samozacinaj¹ych, patrz nr artyku³u Modu³owe wtyki firmy AMP Oszczêdzaj czas Modu³owe wtyki kategorii 5 enhanced, do prostego monta u bez specjalnych narzêdzi. Instrukcja monta u na opakowaniu. Typ Wersja Bez ekranu , Z ekranem ,20 Ma³e, ekranowane wtyki modu³owe dla kategorii 6 (110Connect). Typ ,10 Pasuj¹ce narzêdzie ,00 Prod. Neutrik Easycon to seria trójbiegunowych z³¹czy XLR z po³¹czeniem IDC Po³¹czenie nastêpuje bardzo szybko i ³atwo, bez koniecznoœci zdejmowania izolacji. W komplecie instrukcja monta u. Typ Kolor/Typ NC3FEZY-NI Bezbarwne, eñskie ,70 NC3FEZY-B Czarne, eñskie ,30 NCMEZY-NI Bezbarwne mêskie ,50 NCMEZY-B Czarne mêskie , produktów firmy IR ju w magazynie ELFA ELFA-INFO 1/

12 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT GP Ultra Bateria alkaliczna o du ej pojemnoœci przeznaczona szczególnie do sprzêtu o du ym poborze mocy np. kamer cyfrowych, discmanów i komputerów przenoœnych. Fluke seria 320 Wielkoœæ Typ IEC/ANSI GP24AU LR03/AAA ,92 2,93 2,03 GP15AU LR6/AA ,92 2,93 2,03 M/A-COM znów w ofercie ELFA Znowu oferujemy z³¹cza koncentryczne firmy M/A-COM. Zaczynamy od asortymentu oko³o 100 ró nych typów. Seria obejmuje z³¹cza BNC, TNC, N, UHF, SMB, SMC, MCX i przejœciówki. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ dzwoni¹c do informacji technicznej (022) G³owice mikrofalowe do TV satelitarnej Urz¹dzenia LNB dla ka dych potrzeb! G³owice mikrofalowe ALPS maj¹ ma³e szumy i wysok¹ jakoœæ, co oznacza bezproblemowy odbiór zarówno analogowych, jak i cyfrowych kana³ów. Wyposa one s¹ w standardowe z³¹cza F. Pasuj¹ do standardowego mocowania 40 mm. Cêgi pr¹dowe Du e mo liwoœci, ma³e rozmiary Przyrz¹dy Fluke 321 i 322 mierz¹ pr¹d obci¹ enia, napiêcie zmienne i ci¹g³oœæ obwodu w uk³adach, prze³¹cznikach, bezpiecznikach i z³¹czach. Te niewielkie, mocne cêgi pr¹dowe nadaj¹ siê idealnie do pomiaru pr¹dów do 400 A w ciasnych miejscach. Fluke 322 mierzy te napiêcie sta³e i ma lepsz¹ rozdzielczoœæ przy obci¹ eniach do 40 A. Wymiary: Masa: 190x63x35 mm 230 gram Prod. ALPS Typ Fluke ,00 Fluke ,00 Single Uniwersalny LNB z wbudowanym prze³¹cznikiem V/H (polaryzacja pionowa/ pozioma) i sterowanym tonowo strojeniem pasma 9, , ,30 Twin Uniwersalny LNB z 2 wyjœciami. LNB z prze³¹cznikiem V/H i sterowanym tonowo strojeniem pasma 9, ,6 dla obu wyjœæ. Przeznaczony na przyk³ad do 2 odbiorników pracuj¹cych niezale nie ,00 Quad Uniwersalny LNB z 4 wyjœciami. Odpowiada 4 zespo³om single w jednej obudowie. Przeznaczony na przyk³ad do 4 odbiorników pracuj¹cych niezale nie ,00 Quattro Uniwersalny LNB z 4 wyjœciami. LNB z V 9,75 + H 9,75 + V 10,6 + H 10,6 (sta³a polaryzacja i lokalny oscylator). Przeznaczony do wiêkszych systemów w po³¹czeniu z multiswitchem typu Triax TMS118, patrz , co daje system dla 8 odbiorników ,00 Ksi¹ ki Programming and customizing the Basic Stamp computer Jêzyk Liczba stron Angielski ,00 Programming and customizing the AVR microcontroller Jêzyk Liczba stron Angielski ,00 12 ELFA-INFO 1/2002

13 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Nowoœci firmy Erem Nowe obcinarki k¹towe szwajcarskiej firmy Erem. Wyposa one s¹ w nastawn¹ œrubê zabezpieczaj¹c¹ przed nak³adaniem siê ostrzy i gwarantuj¹c¹ g³adkie dzia³anie narzêdzia. Obcinarka ma wymienn¹ sprê ynê powrotn¹ zapewniaj¹c¹ liniowy opór przy otwieraniu i zamykaniu, co zmniejsza obci¹ enie rêki. Wbudowany ogranicznik otwarcia chroni narzêdzie i u ytkownika. Wszystkie narzêdzia maj¹ miêkkie, chroni¹ce przed ESD rêkojeœci. 812N obcinarka k¹towa o maksymalnej zdolnoœci ciêcia 1,8 mm (miedÿ), element tn¹cy Semi-Flush, d³ugoœæ ca³kowita 120 mm. 822N obcinarka k¹towa o maksymalnej zdolnoœci ciêcia 1,8 mm (miedÿ), element tn¹cy Full-Flush, d³ugoœæ ca³kowita 120 mm. 2282E obcinarka z przed³u on¹, ergonomiczn¹ rêkojeœci¹. Typ Oznaczenie 812N Obcinarka k¹towa ,00 822N Obcinarka k¹towa , E Obcinarka wyd³u ona ,00 Szczypce z atestem ESD Wyprodukowane przez znan¹, szwedzk¹ firmê Stirex szczypce dostêpne s¹ obecnie w wersji z ochron¹ przed ESD. Wyposa one s¹ w barwione na kolor srebrny, przewodz¹ce pr¹d, plastikowe uchwyty z wbudowanym rezystorem 10 MΩ. Jest on umieszczony pomiêdzy czêœci¹ przedni¹ a warstwê chromu, co zapewnia skuteczne i bezpieczne odprowadzenie elektrycznoœci statycznej. Sprê yna powrotna, dziêki miedzianej wk³adce, ma równie w³aœciwoœci antystatyczne. Metalowe koñcówki odizolowane s¹ od uchwytów co chroni u ytkownika przed pora eniem pr¹dem w przypadku dotkniêcia obwodu znajduj¹cego siê pod napiêciem. Jako akcesoria dostêpne s¹ zapasowe taœmy sprê ynuj¹ce. Narzêdzia maj¹ atest SP i spe³niaj¹ podstawowe wymagania wg IEC i EN Szer. koñc./ Typ Oznaczenie Masa d³ugoœæ Cechy P-20B-ESD/2 Szczypce monta owe 27 g 1,5 mm/18 mm Stal wêglowa, pojedynczy przegub ,00 P-1B-ESD/2 Szczypce monta owe 33 g 1,5 mm/ 22 mm Stal wêglowa, podwójny przegub ,00 P-2B-ESD/2 Szczypce monta owe 34 g 2,5 mm/21 mm Stal wêglowa, podwójny przegub ,00 P-90B-ESD/2 Szczypce monta owe 36 g 2,0 mm/30 mm Stal nierdzewna, podwójny przegub ,00 S-300-ESD/2 No yce do drutu 33 g 38 mm koñc. Szpiczaste z fazowanym ostrzem ,00 S-310-ESD/2 No yce do drutu 35 g 38 mm koñc. Szpiczaste z zêbatym ostrzem ,00 S-32X-ESD/2 No yce do drutu 37 g 46 mm koñc. Koñcówka o têpym zakoñczeniu ,00 B-125-ESD/2 Sprê yna powrotna Sprê yna powrotna ,60 Zestaw nrf401 loop Zestaw nrf401 loop zwiera uk³ad nrf401, który jest monolitycznym nadajnikiem/odbiornikiem 433MHz, opracowanym w celu uproszczenia prac konstrukcyjnych i umo liwienia szybkiego testowania projektów. nrf401 loop sk³ada siê z dwóch kart nadajnika/odbiornika nrf401 gotowych do testowania. Ka da z kart zawiera trzy modu³y z ró nymi rozmiarami anten dla ró nych zasiêgów. Typ nrf401 loop ,00 536,00 - nrf401 IC-nadajnik/odbiornik ,50 44,20 30,90 ELFA-INFO 1/

14 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Czujniki podczerwieni Smartec SMTIR9901/9902 to nowe czujniki podczerwieni firmy Smartec. Mo na ich u ywaæ do bezdotykowego mierzenia temperatury powierzchni. SMTIR9902 zawiera tak e czujnik do kontroli temperatury w³asnej. Wœród zastosowañ wymieniæ mo na bezdotykowe mierzenie temperatury powierzchni, termiczne systemy alarmowe, instalacje kontroli klimatu i sprzêt medyczny. Czujniki charakteryzuj¹ siê wysok¹ dok³adnoœci¹. Du a czu³oœæ (110 V/W). Ma³y opór (50 kω) zapewnia niski stosunek sygna³u do szumu. Krótki czas reakcji (40 ms). Obudowa TO5. Po co chowaæ UPS Nowy UPS off-line o odpowiednim wygl¹dzie! PowerSure Personal XT firmy Liebert to nowa seria zasilaczy UPS off-line s³u ¹cych jako rezerwowe zasilanie przy krótkich przerwach w dostawie pr¹du. Dla komputerów, faksów, sprzêtu audio/wideo itp. Niewielkie rozmiary Automatyczny test baterii W zestawie oprogramowanie, kabel komunikacyjny i 2 kable sieciowe Typ SMTIR9901 Czujnik podczerwieni ,30 42,80 33,40 SMTIR9902 Czujnik podczerwieni ,00 50,10 39,20 z termoelementem Typ Moc PSPXT VA 270 W ,00 PSPXT VA 420 W ,00 PSPXT VA 750W ,00 Czujnik wilgotnoœci SMTHS10 Pojemnoœciowy czujnik wilgotnoœci SMTHS10 jest jednym z niewielu, jakie znosz¹ bez uszkodzenia wilgotnoœæ powietrza 100 %. Czujnik ma liniow¹ skalê od 0 do 100 % ±2 %. Typowe zastosowania to kontrola klimatu, aparatura meteorologiczna, produkcja artyku³ów spo ywczych, aparatura medyczna i wiele innych. Dane techniczne Zakres wilgotnoœci: % RH Pojemnoœæ (60 % RH) 240 pf ±20 % Zakres pojemnoœci: % RH 40 pf ±12 % Napiêcie zasilania: 5 V~ Typ SMTHS ,60 41,50 34,70 czujnik wilgotnoœci Zestaw rozwojowy UTI Zestaw ten opracowano specjalnie pod k¹tem mo liwoœci szybkiego pod³¹czenia w celu testowania nowych zastosowañ. Kartê mo na do³¹czyæ bezpoœrednio do portu równoleg³ego komputera PC. Wszystkie 16 ustawieñ parametrów UTI mo na wybraæ bezpoœrednio z komputera. Wszystkie dane mo na odczytywaæ korzystaj¹c z prostego programu terminalowego (Windows 95/98, NT lub 2000), w³asnego programu lub skryptu. W komplecie program Labview. Typ Zestaw rozwojowy UTI ,00 Zestaw czujników temperatury Ten zestaw czujników temperatury mo na do³¹czyæ bezpoœrednio do portu równoleg³ego komputera PC nie jest wymagane zewnêtrzne zasilanie. Mo liwoœæ jednoczesnego odczytu temperatury z 4 ró nych czujników, przy pomocy do³¹czonego programu terminalowego (Windows 95/98, NT lub 2000), w³asnego programu lub skryptu. Zestaw oparto o procesor PIC i do³¹czono algorytm programu, by u³atwiæ zrozumienie jego dzia³ania. Typ 1 5 Zestaw rozwojowy ,90 76,60 temperatura Nowe kable pomiarowe Przewody pomiarowe ze z³¹czem BNC i uchwytami haczykowymi. D³ugoœæ 1 m ,60 14 ELFA-INFO 1/2002

15 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Poczuj ko³ysanie Najbardziej zaawansowany yroskop na œwiecie. Silicon Sensing System to nowy dostawca firmy ELFA. Dysponuje ponad 90-letnim doœwiadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu yroskopów oraz ponad 15-letnim w opracowywaniu i wytwarzaniu czujników przemieszczeñ k¹towych i akcelerometrów. Producent ten opracowa³ oparty na krzemie oscyluj¹cy yroskop, który spe³nia wysokie wymagania. Niewielkie rozmiary, ³atwoœæ stosowania i nisk¹ cenê zawdziêcza nowej technologii yroskopów oscyluj¹cych Silicon Sensing Systems. Odejœcie od systemów mechanicznych otworzy³o zupe³nie nowe mo liwoœci zastosowañ. W przemyœle i na rynku konsumenckim istnieje wiele dziedzin, w których potrzeba pewnej formy stabilizacji, ustalania kierunku lub wykrywania odchyleñ k¹towych. Przyk³adowe zastosowania: rynek konsumencki, medycyna, automatyka, urz¹dzenia, gospodarstwa domowego, stabilizacja foteli, systemy przeciwpoœlizgowe, zdalnie sterowane pojazdy, pomiary osiadania, aktywne œledzenie jazdy, stabilizatory do kamer, systemy autopilotów, systemy nawigacyjne. Dane techniczne CRS02 CRS03 CRS04 Napiêcie zasilania: 4,85 do 5,15 V 4,75 do 5,25 V 4,85 do 5,15 V Pobór pr¹du: <35 ma <50 ma <35 ma Maks. prêdkoœæ zmiany k¹ta: ±150 /s ±100 /s ±150 /s Napiêcie wyjœciowe: 12,75 mv/ /s 20 mv/ /s 12,75 mv/ /s Szerokoœæ pasma: 85 Hz 10 Hz 85 Hz Zakres temperatur: 25 do +85 C 25 do +85 C 25 do +85 C CRS02 CRS03 CRS04 Typ CRS ,00 CRS ,00 CRS ,00 Nowe czujniki Wprowadzamy nowego dostawcê czujników Sencera Co Ltd oferuj¹cego interesuj¹ce produkty. Do wyboru s¹ ró ne czujniki gazów, rezystancyjne czujniki wilgotnoœci i czujniki ciœnienia po bardzo konkurencyjnych cenach. Typ Iloœæ Iloœæ Iloœæ 102 czujnik wstrz¹sów , , ,63 801S czujnik wstrz¹sów , , , czujnik przechy³ów , , ,63 H25K5 rezystancyjny czujnik wilgotnoœci , , ,06 HS-129 czujnik dymu , , ,60 HS-130AS czujnik alkoholu , , ,10 HS-131 czujnik gazu ziemnego , , ,60 HS-133 czujnik gazu LPG , , ,00 HS-134 czujnik gazu CO , , ,10 HS-135 czujnik powietrza , , ,60 STD-015-A czujnik ciœnienia 100 kpa , , ,90 SPD-005-G-2 czujnik ciœnienia 35 kpa , , ,90 SPD-015-G-2 czujnik ciœnienia 100 kpa , , ,90 SPD-100-G-2 czujnik ciœnienia 700 kpa , , ,90 UTEC4018F nadajnik/odbiornik ultradêwiæków , , ,40 UTT4010 nadajnik ultradêwiæków , , ,90 UTR4010 odbiornik ultradêwiæków , , , produktów firmy IR ju w magazynie ELFA ELFA-INFO 1/

16 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Trzymaj kontakt z ST Microelectronics Zabezpieczenia przed dotkniêciem ST Microelectronics, jeden z wiod¹cych œwiatowych wytwórców uk³adów analogowych, ma tak e do zaoferowania szeroki wybór standardowych uk³adów interfejsowych od RS232 do LVDS. ELFA oferuje teraz standardowe elementy do interfejsów - RS232 montowane tradycyjnie i powierzchniowo oraz w wersji E z lepsz¹ ochron¹ przed ESD. RS422 i RS485 w wersji do monta u tradycyjnego i powierzchniowego. Nadajnik/odbiornik RS-232 Typ Obudowa Iloœæ Iloœæ Iloœæ ST232CN DIP , , ,81 ST232CD SO , , ,35 ST232ECN DIP , , ,04 ST232ECD SO , , ,04 ST232ACN DIP , , ,46 ST232ACD SO , , ,46 ST202CN DIP , , ,62 ST202CD SO , , ,55 ST202ECN DIP , , ,04 ST202ECD SO , , ,04 ST207ECD SO , , ,98 ST3222CD SO , , ,15 ST3232CN DIP , , ,91 ST3232CD SO , , ,70 ST3243CD SO , , ,16 Nadajnik/odbiornik RS-422/485 Typ Obudowa Iloœæ Iloœæ Iloœæ ST26C31BN DIP , , ,72 ST26C31BD SO , , ,72 ST26C32ABN DIP , , ,72 ST26C32ABD SO , , ,72 ST485CN DIP , , ,37 ST485CD SO , , ,99 ST485ECN DIP , , ,51 ST485ECD SO , , ,51 Os³ona zabezpieczaj¹ca firmy APEM chroni prze³¹czniki przed przypadkowym dotkniêciem. Jeœli os³ona jest podniesiona przy za³¹czonym prze³¹czniku, opadniêcie os³ony spowoduje automatyczne wy³¹czenie prze³¹cznika. Pasuje np. do serii 600 i Prze³¹czniki zamawia siê osobno ,40 Nowy multimetr pióro Meterman DM73B Nowy, ma³y i porêczny multimetr typu pióro. Zawiera funkcje pomiaru napiêcia sta³ego i zmiennego, rezystancji, ci¹g³oœci obwodu (z brzêczykiem) oraz tester diod. Wyœwietlacz i analogowy wyœwietlacz paskowy. Wymiary: 196x29x35 Masa: 86 gramów Typ DM73B ,00 16 ELFA-INFO 1/2002

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z OTWOREM OKRĄGŁYM TYPU ASR PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NA SZYNÊ SERII ASK PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE Z UZWOJENIEM PIERWOTNYM TYPU WSK PRZEK DNIKI PR DOWE W SNOŒCI PRZEK DNIKÓW obudowa wykonana z wysokoudarowego, niepalnego, tworzywa, w³asnoœci samogasn¹ce obudowy przek³adników s¹ zgrzewane ultradÿwiêkowo, niklowane zaciski obwodu wtórnego

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe

profesjonalne prze³¹czniki obrotowe 76 5922 od 1 do 6 sekcji od 1 do 6 pól, od 12 do 2 pozycji * natê enie prze³¹czanych pr¹dów 5922, 5922-E: 1,0 A / 30 VDC 0,3 A / 220 VAC styki zwarciowe i niezwarciowe materia³ sekcji: ftalan alilu odpowiadaj¹ce

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36)

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Kompaktowy licznik sumuj¹cy i licznik czasu z du ym wyœwietlaczem, odporny na wodê i oleje (IP66G/NEMA4) Ma³a obudowa z du ym, wyraÿnym wyœwietlaczem: - dla modeli

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach

Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia : specyfikacja techniczna CIOR1/44/9/08 Lp. Nazwa asortymentu Parametry techniczne Gwarancja w latach Ilość 1. 2. 3. 4. 5. 1 Klawiatura typ PS/2 standardowa

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

przeciwprzepiêciowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce OCHRONA PRZECIWPRZEPIÊCIOWA PRODUKT POLSKI bezpieczeñstwo w zasiêgu rêki Katalog NOWOŒCI 0/06 Spis treœci: Tabela porównawcza acar AXON 4 ADSL Protector

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami.

Ogrzewacze Glamox H30 produkowane s¹ w kolorach: czerwonym, czarnym, szarym, bia³ym; z czarnymi bokami. H30 Stylowe, modne i nowoczesne Marka GLAMOX znana miêdzy innymi z produkcji najwy szej jakoœci urz¹dzeñ grzewczych wprowadzi³a now¹ seriê kolorowych ogrzewaczy H30 przeznaczonych do wszystkich wnêtrz.

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A . =.4.. = =.4.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych 8-0 - 6 A.3..2 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ.

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 110 R15 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO MHS-5 Modu³ do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego Modu³ MHS-5 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej instalacji haka samochodowego. Wspó³pracuje on z samochodami,

Bardziej szczegółowo

H-207 TELESTO. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP Sp. z o.o.

H-207 TELESTO. Oprawa oœwietlenia awaryjnego IP Sp. z o.o. H-07 TELEO IP65 oœwietlenia awaryjnego 1845/013 Zastosowanie Zadaniem oprawy H-07 TELEO, w której Ÿród³em œwiat³a s¹ œwietlówki kompaktowe jest doœwietlanie dróg ewakuacyjnych. Dziêki wysokiej szczelnoœci,

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRZEMYS OWY. Iskra VARJENJE PRZEMYS OWY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRZEMYS OWY 350 400 400 S + W 500/4

Bardziej szczegółowo

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS / Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny APIS Protokó³ komunikacyjny Hart Certyfikat ATEX Wspó³praca z si³ownikami pneumatycznymi jednostronnego i dwustronnego dzia³ania o ruchu liniowym i obrotowym t³oczyska

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Styczniki. - nowa linia /2008.

Styczniki. - nowa linia /2008. 7 /8 Styczniki - nowa linia ministyczniki styczniki do 1 A styczniki powy ej 1 A przekaÿniki termiczne zestyki pomocnicze i akcesoria Styczniki - nowa linia Typ przekaÿnika CRMI5 CRMI CRNI CRNI12 CRNI16

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE DO KANA ÓW OKR G YCH, STEROWANE SYGNA EM 0-10 V - TYP ENO...X Zastosowanie: Podgrzewanie powietrza w kana³ach wentylacyjnych i grzewczych Wspó³praca z centralami wentylacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

BON-01. Kontrola dostępu. bramka obrotowa niska typ 01

BON-01. Kontrola dostępu. bramka obrotowa niska typ 01 bramka obrotowa niska typ 01 BON-01 Bramka obrotowa niska BON-01 jest urz¹dzeniem automatycznym, Za³¹czenie sygna³u powoduje odpowiednie ustawienie ramion, umo liwiaj¹ce swobodne przejœcie (w wersji z

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Uninterruptible Power Supply UPS. Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace

Uninterruptible Power Supply UPS. Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace Uninterruptible Power Supply UPS Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace. () Gniazda zasilaj¹ce wyjœciowe () Gniazda zasilaj¹ce wyjœciowe () W³¹cznik / Wy³¹cznik () Stan poprawnej pracy () Stan niskiego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle

Oprawa LED INLENE Do zastosowañ w przemyœle Strona 1 z 8 Zalety B³yskawiczny ca³kowity zwrot inwestycji generowany przez energooszczêdne Ÿród³o œwiat³a, innowacyjny uk³ad optyczny oraz inteligentny system sterowania Oprawa LED w pe³ni konfigurowalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych 3. 2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych Zadanie egzaminacyjne Znajd usterk oraz wska sposób jej usuni cia

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO A/V SENDER BEZPRZEWODOWY SYSTEM A/V 1. Wstęp 1.1 Opis Magiczny system Audio/Video używa najnowszej bezprzewodowej technologii do wysyłania sygnału audio (STEREO) oraz obrazu

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Jedn. 300 zestyk / zestyk. 500 min V zestyk / cewka. 500 zestyk / os³ona cewka / os³ona

Jedn. 300 zestyk / zestyk. 500 min V zestyk / cewka. 500 zestyk / os³ona cewka / os³ona PrzekaŸniki kontaktronowe serii K-9/Nx1 Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE PODZESPO ÓW ELEKTRONICZNYCH DOLAM S.A. 50-425 Wroc³aw, ul. Krakowska 64 tel. 071 342-65-54, fax 071 342-58-59

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

T...1/SP1..., T...1/SP2... miniaturowe prze³¹czniki dÿwigniowe - hermetyczne na panelu

T...1/SP1..., T...1/SP2... miniaturowe prze³¹czniki dÿwigniowe - hermetyczne na panelu T...1/SP1..., T...1/SP2... 37 wyrowadzenia do lutowania lub do obwodów ³ytek drukowanych T1.../1/SP1/X T2.../1/SP1/X T1.../1/SP2/X T2.../1/SP2/X miniaturowe wymiary rze³¹czanie dÿwigni¹ rzechyln¹ monta

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Nowe mierniki rezystancji izolacji

Nowe mierniki rezystancji izolacji 58 Wysokonapięciowe mierniki rezystancji izolacji Megger MIT Tomasz Koczorowicz Brytyjska firma Megger wprowadzi a do sprzedaøy nowπ serií wysokonapiíciowych miernikûw rezystancji izolacji o nazwie handlowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

System Adapterów Pomiarowych

System Adapterów Pomiarowych System Adapterów Pomiarowych PRÜFBOX System adapterów pomiarowych Break Out Box umo liwia wykonywanie pomiarów równoleg³ych podczas diagnostyki i naprawy elektronicznych systemów stosowanych w nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji

AUTOMATYKA. AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji AUTOMATYKA AUTOMATYKA DO OKIEN Przyciski do wentylacji Prze³¹cznik klawiszowy 10A/230V AC - do sterowania si³ownikami - tylko do pomieszczeñ suchych - dwa klawisze steruj¹ce - automatyczna blokada nieaktywnego

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 wagi magazynowe Wagi medyczne wagi laboratoryjne WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trzyfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo