Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2002. Nowe czujniki. Bluetooth. Uk³ady interfejsów firmy ST. Motorola 68HC08. Nadzór wideo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2002. Nowe czujniki. Bluetooth. Uk³ady interfejsów firmy ST. Motorola 68HC08. Nadzór wideo"

Transkrypt

1 Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2002 Nowe czujniki Bluetooth Uk³ady interfejsów firmy ST Motorola 68HC08 Nadzór wideo

2 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT ELFA-INFO jest informatorem o nowoœciach przeznaczonym dla klientów ELFA Wydawca: ELFA, S Järfälla, Szwecja. Tel.: , Faks: Produkty, które oznaczone s¹ niniejszym symbolem opisane s¹ w bardziej szczegó³owy sposób w katalogu internetowym ELFA, w jêzyku angielskim lub szwedzkim. Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Internet: ELFA zastrzega sobie mo liwoœci zmian cen, opisów produktów i innych informacji zawartych w Warunkach sprzeda y 2002 firmy ELFA Polska Sp. z o.o. punkt 2. ELFA prowadzi dzia³alnoœæ w Szwecji, Norwegii, Polsce, Finlandii oraz posiada przedstawicieli w Estonii, na otwie, Litwie i w Rosji. Biuro w Polsce: ELFA Polska Sp. z o.o. ul. Ogrodowa Warszawa Tel. (022) Fax (022) Spis treœci Elektromechanika, z³acza, obudowy Miniaturowe przekaÿniki... 3 PrzekaŸniki o ma³ym poborze mocy... 3 Z³¹cza D-Sub... 3 Z³¹cza dla sygna³ów wielkiej czêstotliwoœci... 4 Z³ocone z³¹cza akustyczne... 4 Os³ona ochronna dla D-Sub... 4 Kabel bez halogenków... 5 Kable do urz¹dzeñ na eksport... 5 Z³¹cza modu³owe Z³¹cza XLR z do³¹czeniem Z³¹cza koncentryczne M/A-COM Przewody pomiarowe Zabezpieczenia przed dotkniêciem Elementy bierne i czynne Cyfrowe tranzystory FET... 4 Transoptory... 4 Mostki prostownicze... 5 Zestaw laboratoryjny z rezystorami Ma³e diody œwiec¹ce... 5 Bia³e diody œwiec¹ce... 5 Komputery jednouk³adowe z pamiêci¹ flash... 6 Zestaw nrf401 loop Czujniki podczerwieni Czujniki wilgotnoœci Zestaw rozwojowy UTI Zestaw czujnika temperatury Zaawansowany yroskop Nowe czujniki Uk³ady interfejsów Urz¹dzenia zasilaj¹ce P³askie baterie NiMH... 7 Nowe zasilacze i ³adowarki firmy Mascot... 7 Baterie alkaliczne o du ej pojemnoœci Zasilacze UPS Produkty komputerowe Bluetooth... 8 Sprzêt komunikacyjny Nadzór wideo... 9 G³owice mikrofalowe do TV satelitarnej Przyrz¹dy testowe i pomiarowe Oscyloskop 60MHz... 8 Cêgi pr¹dowe Multimetr pióro Narzêdzia Lutownice do wylutowywania Groty do wylutowywania Stacje naprawcze Stacja do wylutowywania Obcinarki k¹towe Szczypce Literatura Ksi¹ ki komputerowe ELFA-INFO 1/2002

3 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Miniaturowy przekaÿnik PE firmy Schrack Jednobiegunowy, prze³¹czaj¹cy przekaÿnik z bezkadmowymi stykami. Ma³e rozmiary: mm. Zdolnoœæ prze³¹czania: 5 A 250 V~. Ca³kowita moc prze³¹czana 1250 VA. Ni szy pobór pr¹du Seria przekaÿników firmy Schrack o ma³ej mocy pobieranej bo zaledwie 250 mw, podczas gdy produkty innych marek potrzebuj¹ 400 mw. Jednobiegunowy przekaÿnik prze³¹czaj¹cy o maksymalnym pr¹dzie 10 A. Atest Klasy II (VDE 0700). Typ Napiêcie cewki PE V= ,80 PE V= ,80 PE V= ,80 Typ Napiêcie cewki RT V= ,60 RT V= ,60 RT V= ,60 Z³¹cza D-Sub TW to seria z³¹cz pozwalaj¹cych ³¹czyæ styki sygna³owe, mocy i koncentryczne w ró nych kombinacjach. Obudowa jest wykonana z odpornego na wysok¹ temperaturê tworzywa, z os³on¹ ze stali. Zastosowanie: przemys³, komunikacja, wojsko. Obudowa do styków mêskich Styki mocy i koncentryczne zamawia siê osobno. Typ 3W ,80 5W ,80 7W ,20 8W ,00 13W ,00 17W ,20 21WA ,90 Obudowa do styków eñskich Styki mocy i koncentryczne zamawia siê osobno. Typ 3W ,60 5W ,20 7W ,30 8W ,40 13W ,20 17W ,20 21WA ,30 Wtyki z k¹towymi nó kami do lutowania Uzbrojone w styki mocy 40 A i sygna³owe Typ 3W ,30 5W ,50 7W ,10 8W ,90 13W ,70 17W ,80 21WA ,40 Gniazda z k¹towymi nó kami do lutowania Uzbrojone w styki mocy 40 A i sygna³owe Typ 3W ,50 5W ,40 7W ,30 8W ,20 13W ,40 17W ,10 21WA ,40 Styki mocy Typ Mêski 20A ,10 Mêski 40A ,10 eñski 20A ,00 eñski 40A ,00 Styki koncentryczne Typ Wtyk RG 178B/U ,20 Gniazdo RG 178/BU ,00 Wtyk RG 58C/U ,20 Gniazdo RG 58C/U ,00 Narzêdzie do wyci¹gania ,00 ELFA-INFO 1/2002 3

4 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Z³¹cza dla sygna³ów wielkiej czêstotliwoœci Z³ocone styki Z³ocone z³¹cze akustyczne do monta u w PC. Prod. Samtec Seria montowanych powierzchniowo z³¹czy QStrip i QPairs firmy Samtec s³u ¹cych do ³¹czenia p³ytek drukowanych. Przeznaczone do sygna³ów o wysokiej czêstotliwoœci dla 1,2 GHz lub 2,33 GHz przy przes³uchach < 5 %. QStrip to z³¹cze pe³ne, a Qpairs dla par ró nicowych. Odleg³oœæ miêdzy p³ytkami QTE/QSE wynosi 5 mm. Raster 0,8 mm. Wyposa one w pwierzchniê chwyt¹ do automatycznego monta u. Dane techniczne: Impedancja dopasowania 50 Ω < 5 % VSWR (sygn.-odb.) <1,20 T³umienie (przemiennoœæ bliska 0) < 0,4 db Przes³uch (EMI) <5 % OpóŸnienie propagacji (szybkoœæ) < 100 ps Czas narastania: 150 ps Dane techniczne i opisy modeli do 12 GHz: ,10 Premiera! Everlight rozpocz¹³ produkcjê transoptorów. Pierwszym jest EL817 stanowi¹cy odpowiednik znanego modelu PC817 firmy Sharp. QStrip, z³¹cze do 1,2GHz Typ Iloœæ bieg. QTE F-D-A-K 2x20 mêskie ,30 QTE F-D-A-K 2x40 mêskie ,40 QSE F-D-A-K 2x20 eñskie ,40 QSE F-D-A-K 2x40 eñskie ,70 QPairs, z³¹cze do 2,33 GHz Typ Iloœæ bieg. QTE F-D-DP-A-K 2x14 mêskie ,70 QTE F-D-DP-A-K 2x28 mêskie ,10 QSE F-D-DP-A-K 2x14 eñskie ,70 QSE F-D-DP-A-K 2x28 eñskie ,50 Cyfrowe tranzystory FET z kana³em P i N Seria cyfrowych tranzystorów FET firmy Fairchild w najnowszej technologii DMOS. Skonstruowane w celu zast¹pienia cyfrowych tranzystorów w zastosowaniach niskonapiêciowych. W³aœciwoœci Proces produkcji zoptymalizowano pod k¹tem zmniejszenia RDS Niskie napiêcie bramki umo liwia bezpoœrednie stosowanie w obwodach 3 V Dioda Zenera bramka-ÿród³o poprawia odpornoœæ na ESD Zastêpuj¹ wiele ró nych typów tranzystorów, m.in. DTCx i DCDx, poniewa nie jest konieczny rezystor polaryzuj¹cy Obudowa SOT-23 Typ FDV301N ,04 0,83 0,58 0,34 FDV302P ,04 0,83 0,58 0,38 FDV303N ,86 1,49 1,08 0,62 FDV304P ,86 1,49 1,08 0,62 Dane techniczne Obudowa: DIL4 Maksymalne napiêcie izolacji: min V Wspó³czynnik sprzê enia (CTR): 50/600 % Pr¹d diodowy: 50 ma maks. Napiêcie kolektor-emiter: 35 V maks. Pr¹d kolektora: 50 ma maks. Czas narastania/opadania: 4/3 µs typowo Zakres temperatur: 30 do +100 C Atesty: UL, VDE, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, CSA i BSI Typ EL ,00 79,90 64,70 Metalowa Os³ona ochronna Metalowa os³ona do skutecznej ochrony przed EMC gniazd D-Sub. Prod. Erni Pasuje do 9-stykowe mêskie ,31 15-stykowe mêskie ,43 25-stykowe mêskie ,80 37-stykowe mêskie ,17 50-stykowe mêskie ,67 9-stykowe eñskie ,31 15-stykowe eñskie ,43 25-stykowe eñskie ,80 37-stykowe eñskie ,17 50-stykowe eñskie ,67 4 ELFA-INFO 1/2002

5 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Kabel wolny od halogenków Popyt na wolne od halogenków kable stale roœnie w tym roku bêdziemy rozszerzaæ nasz asortyment. Oto niektóre z nowoœci. Kabel koncentryczny RG59/U w podwójnym ekranie, zakres temperatur od 25 do +75 C. Producent: Bedea. Szary p³aszcz. Mostki prostownicze mini-dip Poszerzamy asortyment o nastêpne, montowane powierzchniowo mostki w obudowie Mini-Dip. Producent Taiwan Semiconductor. Zakres napiêæ 200 V V Ci¹g³y pr¹d 0,5 A Maksymalny pr¹d chwilowy 35 A Cena/opak. Typ MBS2 200 V ,00 124,00 74,30 49,60 MBS6 600 V ,00 137,00 86,70 57,80 MBS V ,00 174,00 108,00 70,20 Typ Cena/m ,68 Kabel koncentryczny RG59/U w podwójnym ekranie, zakres temperatur od 55 do +125 C. Producent: Alpha Wire. Czarny p³aszcz. Typ Cena/m ,90 Ekranowany kabel sygna³owy LiHCH, bêd¹cy pozbawion¹ halogenków wersj¹ LiYCY. Powierzchnia przewodów 0,25 mm 2. Producent: Ceam Cavi Speciali. Iloœæ y³ Cena/m , , , ,38 Kable do urz¹dzañ na eksport Oferujemy kable eksporterom do krajów, w których nie s¹ u ywane wtyki Schucko. Wszystkie s¹ czarne wersja duñska ma d³ugoœæ 2 m, a pozosta³e 2,5 m. Laboratoryjny zestaw rezystorów 0402 Wybór rezystorów do monta u powierzchniowego w rozmiarze Zestaw zawiera po 100 szt. z ka dej wartoœci w szeregu E12, od 10 Ω do 1 MΩ. Pakowane w ³¹czone pude³ka ze sprê ynuj¹c¹ pokrywk¹ ,00 EL91-21 Seria to ma³e diody œwiec¹ce, przydatne wtedy, gdy po ¹dana jest niewielka wysokoœæ nad p³ytk¹ lub wtedy, gdy p³ytka stanowi czêœæ panelu przedniego. K¹t œwiecenia wynosi ±12,5, Vf=2,0 V, If=20 ma. Typ EL91-21SURC EL91-21SYGC EL91-21UYC KolorCzerwony Zielony ó³ty Natê. œw. (mcd) D³ugoœæ fali (nm) Typ EL91-21SURC ,08 0,72 0,43 EL91-21SYGC ,92 3,95 2,37 EL91-21UYC ,82 7,20 4,33 Bia³e diody œwiec¹ce do tanich ma³ych latarek Typ Amerykañski ,50 Australijski ,30 Brytyjski ,40 Duñski ,20 Duñski komputerowy ,40 W³oski ,50 Szwajcarski ,50 EL333-2UWC/CB firmy Everlight to bia³e diody œwiec¹ce 5 mm o natê eniu œwiat³a 220 mcd i k¹cie œwiecenia ±7,5. Znakomite do zastosowañ, w których najwa niejsza jest cena. Typ EL333-2UWC/CB ,97 3,47 2,44 ELFA-INFO 1/2002 5

6 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Wydajne komputery jednouk³adowe z pamiêci¹ flash ELFA poszerza asortyment produktów firmy Motorola o seriê 68HC08. Te wydajne mikrokomputery jednouk³adowe z pamiêci¹ flash to nowoœci w rodzinie 8-bitowych produktów Motoroli. 68HC08 jest zgodny programowo z 68HC05 i wystêpuje w wielu odmianach. 68HC908JK/JL 8-bitowy komputer jednouk³adowy oparty na architekturze uk³adu Motorola HC08. Zawiera miêdzy innymi zabezpieczon¹ przed kopiowaniem pamiêæ flash, 128 bajtów RAM, dwukana³owy 16- bitowy timer z funkcj¹ PWM, 8-bitowy, 12-kana³owy przetwornik A/D, resetowanie przy spadku napiêcia zasilania, resetowanie sterowane timerem, przerwania klawiatury, sterownik wskaÿników LED, 16-bitowy akumulator i 16-bitowy rejestr indeksowy ze wskaÿnikiem stosu. Uk³ady mo na programowaæ na p³ytce (ISP). Poszczególne wersje ró ni¹ siê wielkoœci¹ pamiêci flash, liczb¹ linii I/O, przerwaniami klawiatury i sterownikami wskaÿników LED. Dane techniczne Napiêcie zasilania: od +2,7 do +5,5 V Pobór pr¹du: 7 ma typowo przy +5 V, 4 MHz 5 ma typowo przy +3 V, 2 MHz Standby: 1 µa typowo Czêstotliwoœæ zegara: Zalecane 10 MHz, maks. 32 MHz przy +5 V Zalecane 8 MHz, maks. 16 MHz przy +3 V Zakres temperatur: od 40 do +85 C Iloœæ Nr Cena za Typ I/O flash Obudowa artyku³u szt. MC68HC908JK1CP 15 1,5 kb DIL ,20 MC68HC908JK1CDW 15 1,5 kb SO ,20 MC68HC908JK3CP 15 4 kb DIL ,50 MC68HC908JK3CDW 15 4 kb SO ,50 MC68HC908JL3CP 23 4 kb DIL ,20 MC68HC908JL3CDW 23 4 kb SO ,20 68HC908KX 8-bitowy komputer jednouk³adowy oparty na architekturze uk³adu Motorola HC08. Zawiera miêdzy innymi 8 kb zabezpieczonej przed kopiowaniem pamiêci flash, 192 bajtów RAM, 2-kana³owy, 16-bitowy timer z funkcj¹ PWM, 8-bitowy 4-kana³owy przetwornik A/D, wewnêtrzny oscylator, resetowanie przy spadku napiêcia zasilania i po do³¹czeniu zasilania, resetowanie sterowane timerem, 5-bitowe przerwania klawiatury z funkcj¹ wakeup, funkcjê SCI, 13 linii I/O, 16-bitowy akumulator i 16-bitowy rejestr indeksowy ze wskaÿnikiem stosu. Uk³ady mo na programowaæ na p³ytce (ISP). 68HC908GP 8-bitowy komputer jednouk³adowy oparty na architekturze uk³adu Motorola HC08. Zawiera miêdzy innymi zabezpieczon¹ przed kopiowaniem pamiêæ flash 32 kb, 512 bajtów RAM, dwa 2- kana³owe, 16-bitowe timery z funkcj¹ PWM, 8-bitowy, 8-kana³owy przetwornik A/D, wewnêtrzny oscylator, resetowanie przy spadku napiêcia zasilania i po w³¹czeniu zasilania, resetowanie sterowane timerem, 5-bitowe przerwania klawiatury z funkcj¹ wakeup, funkcje SPI i SCI, do 33 linii I/O, 16-bitowy akumulator i 16- bitowy rejestr indeksowy ze wskaÿnikiem stosu. Uk³ady mo na programowaæ na p³ytce (ISP). Dane techniczne Napiêcie zasilania: od +2,7 do +5,5 V Pobór pr¹du: 5 ma typowo przy 16 MHz (wewnêtrzny oscylator), +3,3 V Standby: 3 µa typowo Czêstotliwoœæ zegara: maks. 32 MHz przy +5 V maks. 16 MHz przy +2,7 V Zakres temperatur: od 40 do +85 C Iloœæ Nr Cena za Typ I/O flash Obudowa artyku³u szt. MC68HC908GP32CP kb DIL ,40 MC68HC908GP32CFB kb QFP ,40 Zestaw startowy 68HC08 atwe w obs³udze narzêdzie konstrukcyjne z kart¹ laboratoryjn¹, kablami, oprogramowaniem i dokumentacj¹. Oprogramowanie obejmuje œrodowisko programowe dzia³aj¹ce w systemie Windows, emulator programowy i sprzêtowy, programator pamiêci flash, uproszczony debuger czasu rzeczywistego i asembler. Typ Przeznaczony do M68ICS08JLJK JK/JL ,00 M68ICS08GP GP ,00 M68ICS08KX 15 KX ,00 Dane techniczne Napiêcie zasilania: od +2,7 do +5,5 V Pobór pr¹du: 5 ma typowo przy 16 MHz (wewnêtrzny oscylator), +3,3 V Standby: 0,65 µa typowo Czêstotliwoœæ zegara: maks. 32 MHz przy +5 V maks. 16 MHz przy +2,7 V Zakres temperatur: od 40 do +85 C Iloœæ Nr Cena za Typ I/O flash Obudowa artyku³u szt. MC68HC908KX8CP 13 8 kb DIL ,50 MC68HC908KX8CDW 13 8 kb SO ,50 6 ELFA-INFO 1/2002

7 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) P³askie baterie NiMH z koñcówkami lutowniczymi Akumulatory do zastosowañ, w ciasnych miejscach. Wyposa one s¹ w koñcówki lutownicze pozwalaj¹ce ³atwo zbudowaæ zwarty pakiet. Wym. mm Typ (D³xSzxW) Pojemnoœæ GP4M1A1P 31,3x17,0x6,1 400 mah ,50 GP5M1A1P 35,3x17,0x6,1 500 mah ,50 GPF6M1A1P 33,6x15,6x6,1 550 mah ,50 GP10M1A1P 67,0x17,0x6, mah ,10 GP14M1A1P 67,0x17,0x6, mah ,70 Nowoœci firmy Mascot Wolnostoj¹cy zasilacz impulsowy z PFC Napiêcie wejœciowe: V= Moc: W Korekcja wspó³czynnika mocy (PFC) Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Zabezpieczenie przed przeci¹ eniem Z³¹cze: p³aski wtyk 6,3 mm Wymiary: mm Model Nap. wyjœciowe Pr¹d wyjœciowy 2024/12 13,2 V 10 A , /24 24 V 5 A , /48 48 V 2,5 A ,00 Dostêpny te w wykonaniu przeznaczonym do aparatury medycznej (EN ), lecz bez PFC. Patrz Mascot 9522, Zasilacz sieciowy 60 W Impulsowy zasilacz o zwartej budowie, do zasilania instrumentów, komputerów i innych urz¹dzeñ przenoœnych. Nap. wejœciowe: V~, 50/60 Hz Atest dla wyposa enia medycznego EN60601 Wymienne wtyczki z mo liwoœci¹ zmiany polaryzacji (zamawiene oddzielnie) Kabel sieciowy (3-biegunowy IEC-320), (zamawiene oddzielnie) Model Nap. wyjœciowe Pr¹d wyjœciowy 2020/12 13,2 V 4,5 A , /24 24 V 2,5 A ,00 Pasuj¹ce wtyki i kable sieciowe Wtyki z zabezpieczeniem zapewniaj¹ce szybkie i bezpieczne po³¹czenie oraz zmianê polaryzacji. Mascot poszerza popularn¹ seriê o trójstopniowe ³adowarki do akumulatorów o³owiowych Trójstopniowe ³adowarki z automatycznym prze³¹czaniem na ³adowanie podtrzymuj¹ce Odpowiednie do pracy cyklicznej i buforowej Zabezpieczenie przed b³êdn¹ polaryzacj¹ i zwarciem Mascot 2047 (Nowoœæ) Modele: 12 V/10 A lub 24 V/5 A Wymiary: mm Mascot 2043 (Nowoœæ) Modele: 12 V/10 A, 24 V/5 A lub 48 V/2,5 A Nap. wejœciowe: V~, 50/60 Hz Korekcja wspó³czynnika mocy (PFC) Wymiary: mm Typ Napiêcie/pr¹d 2047/12 12 V/10 A , /24 24 V/5 A , /12 12 V/10 A , /24 24 V/5 A , /48 48 V/2,5 A , /12 * 12 V/10 A , /24 * 24 V/5 A ,00 * = model o innej konstrukcji mechanicznej Opis zewn./wewn Z³¹cze baterii 5,5 / 2,1 mm , Z³¹cze baterii 5,5 / 2,5 mm , Z³¹cze baterii 3,8 / 1,35 mm , Z³¹cze baterii 5,0 / 1,97 mm , Wtyk tele 3,5 mm , Wtyk tele 2,5 mm ,48 Kabel sieciowy czarny 2 m , produktów firmy IR ju w magazynie ELFA ELFA-INFO 1/2002 7

8 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Oscyloskopy Agilent serii teraz tak e w wersji 60 MHz Cena od , Oscyloskopy Agilent serii zosta³y zaprojektowane szczególnie dla tych, którzy pracuj¹ z mieszanymi konstrukcjami analogowo-cyfrowymi. Najwy szej klasy oscyloskopy 2- i 16 kana³owe MSO (Mixed Signal Oscilloscope) oraz 2- lub 4-kana³owe MegaZoom z pamiêci¹ 2 MB na kana³. Wychwytuje d³ugie sygna³y niepowtarzalne, zachowuj¹c wysok¹ czêstotliwoœæ próbkowania i mo liwoœæ powiêkszenia interesuj¹cej czêœci sygna³u Opatentowany ekran o wysokiej rozdzielczoœci i szybkoœci oraz œwietnym kontraœcie ze skal¹ szaroœci daje mo liwoœæ dobrego odczytu sygna³u. Elastyczny system wyzwalania z interfejsem I 2 C. Pomaga w wykrywaniu i analizowaniu usterek w z³o onych sygna³ach, czêsto wystêpuj¹cych w mieszanych uk³adach analogowocyfrowych 100 MHz, 200 MS/s Typ 54621A 2-kana³owy oscyloskop 60 MHz , D 2+16-kana³owy oscyloskop 60 MHz , A 2-kana³owy oscyloskop 100 MHz , D 2+16-kana³owy oscyloskop MSO 100 MHz , A 4-kana³owy oscyloskop 100 MHz , A futera³ , A zestaw do stojaka ,00 N2757A interfejs GPIB , C zapasowa sonda 150 MHz ,00 Bluetooth w praktyce Bluetooth to bezprzewodowa przysz³oœæ! Dla przemys³u, biura i innych zastosowañ. blue2link to bezprzewodowa alternatywa dla kabli, przeznaczona dla przemys³u, biura i domu. Umo liwia zdalne przesy³anie danych miedzy urz¹dzeniami komputerowymi, maszynami lub urz¹dzeniami sieciowymi, kamerami obserwacyjnymi, sprzêtem zabezpieczaj¹cym i innymi urz¹dzeniami posiadaj¹cymi porty Ethernet RJ-45 lub RS-232. blue2link wspó³pracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi, a dziêki w³asnemu systemowi tak e z urz¹dzeniami jego nie posiadaj¹cymi. Z anten¹ Low-Gain 360 i uk³adem radiowym Bluetooth Class 2, blue2link ma zasiêg do 50 metrów. Kierunkowa antena High-Gain zapewnia zasiêg do 1300 m. Prod. Blue2space blue2access to punkt umo liwiaj¹cy bezprzewodowy dostêp do sieci komputerowej dla jednostek Bluetooth. Dziêki blue2access mo liwa jest bezprzewodowa komunikacja z komputerami, palmtopami, WebPads, telefonami komórkowymi i innymi urz¹dzeniami z wbudowanym ³¹czem Bluetooth lub z³¹czem do np. karty flash Bluetooth. blue2access wspó³pracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi. Z anten¹ Low-Gain 360 i uk³adem radiowym Bluetooth Class 2, blue2access ma zasiêg do 50 metrów. Kierunkowa antena High-Gain zapewnia zasiêg do 150 m, zale nie od zasiêgu do³¹czonego urz¹dzenia. Wiêcej informacji o Bluetooth mo na znaleÿæ na stronie Dane techniczne (w pomieszczeniu) Radiochip Klasa 2 Wilgotnoœæ powietrza Maks. 85 % Napiêcie zasilania 5V +-0,4V Pobór pr¹du Maks. 350mA Zasiêg 25-50m (zale nie od warunków otoczenia) Wymiary mm LG/HG 106x70x26 / 345x248x26 Masa 90g / 665g Typ Do³¹czenie blue2link E45F-L2 Ethernet RJ-45 Low-Gain ,00 blue2link E45F-H2 Ethernet RJ-45 High-Gain ,00 blue2link S232M-L2 RS pin Low-Gain ,00 blue2link S232M-H2 RS pin High-Gain ,00 blue2access E45F-L2 Ethernet RJ-45 Low-Gain ,00 blue2access E45F-H2 Ethernet RJ-45 High-Gain ,00 8 ELFA-INFO 1/2002

9 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Nadzór wideo Przedstawiamy now¹, kompletn¹ ofertê do nadzoru wideo. Asortyment obejmuje pe³ny wybór kamer, monitorów, prze³¹czników, sprzêtu do nagrywania i elementów monta owych. Zestaw obserwacyjny Zestaw zawiera monitor 5" i 1 kamerê czarno-bia³¹ oraz 20 m kabla. Mo na do³¹czyæ maksymalnie 4 kamery. Opis Typ Zestaw TV-501SET ,00 Dodatkowa kamera TVCCD ,00 Przed³u acz 20m TV-20DIN ,00 Bezprzewodowy zestaw zawieraj¹cy monitor 5" i 1 kamerê czarno-bia³¹. Mo na do³¹czyæ maksymalnie 3 kamery. Opis Typ Bezprzewodowy zestaw AV-100SET ,00 Dodatkowa kamera bezprzewodowa AV-100CCD ,00 Kamery do p³ytek drukowanych oraz obiektywy dodatkowe W zestawie znajduje siê obiektyw standardowy. Inne obiektywy zamawia siê osobno. Napiêcie zasilania 12 V=. Bezprzewodowe zasilane s¹ napiêciem 6 V=. Opis Typ Kamera do wlutowania 3,6 mm cz/b TVCCD-24M ,00 Kamera do wlutowania 3,7 mm cz/b TVCCD-30MP ,00 Kamera do wlutowania cz/b bez obiektywu TVCCD-40MC ,00 Kamera do wlutowania 7,8 mm kolor TVCCD-32MACOL ,00 Kamera do wlutowania bezprzewodowa TVCCD-151CMOS ,00 Kamera mini w obud. 3,6 mm cz/b TVCCD ,00 Kamera mini w obud.7,8 mm kolor TVCCD-32ACOL ,00 Obiektyw 3,6 mm VML ,60 Obiektyw 6 mm VML ,90 Obiektyw 8 mm VML ,90 Obiektyw 12 mm VML ,70 Standardowe kamery i obiektywy Uwaga! Komplet nie zawiera obiektywu ani zasilacza. Opis Typ Kamera cz/b TVCCD ,00 Kamera kolor TVCCD-400COL ,00 Kamera kolor, wysoka TVCCD-480COL ,00 rozdzielczoœæ Odpowiedni zasilacz sieciowy 12 V 250 ma ,60 Obiektyw 4 mm sta³a przys³ona VSL-4022F ,00 Obiektyw 8 mm sta³a przys³ona VSL-8020F ,00 Obiektyw 16 mm sta³a przys³ona VSL-1620F ,00 Obiektyw zoom 3,2 10 mm VZLCS-914M ,00 rêczna przys³ona Obiektyw zoom 3,2 10 mm VZLCS-914A automatyczna przys³ona Kompletne kamery miniaturowe klasy IP55 do u ytku w pomieszczeniach i na zewn¹trz ( 10 C), ze sta³ym obiektywem szerokok¹tnym 3,6 mm, mocowaniem, zasilaniem i kablem 30 m. Opis Typ Pris/st Kamera IP55 cz/b TVCCD-160S ,00 Kamera IP55 kolor 160SCOL ,10 Monitory Monitory TFT z zasilaniem 12 V, 500 ma. Monitory CRT z zasilaniem 230 V. Opis Typ *Monitor TFT kolor 5,5" 560COL ,00 **Monitor TFT kolor 4" 420COL ,00 **Monitor TFT kolor 4" panel 402COL ,00 Zasilacz 12 V 650 ma ,50 (*:Z zasilaczem. **:Bez zasilacza) Monitor CRT cz/b 10" CDM ,00 Monitor CRT cz/b 12" CDM ,00 Monitor CRT kolor 14" CPM ,00 Prze³¹czniki Sekwencyjne prze³¹czniki do jednoczesnej obserwacji z 8 kamer. Quad wybiera siê, by na jednym ekranie uzyskaæ obrazy z 4 kamer. Mo na te u yæ cyfrowych multiplekserów, które pozwalaj¹ na rejestracjê sygna³ów z kilku kamer dzia³anie jest podobne jak quad, jednak przy lepszej jakoœci obrazu. Opis Typ Prze³¹cznik 8-kana³owy TVS-80A ,00 z wyjœciem alarmowym Quad 4x cz/b TVSP ,00 Quad 4x kolortvsp-42col ,00 Multiplekser 4x cz/b TVMP ,00 Multiplekser 4x kolor VMP-410COL ,00 Wyposa enie do nagrywania Do dokumentowania obserwacji mo na wykorzystywaæ tradycyjne magnetowidy, na których nagrywa siê co jakiœ czas nieruchome obrazy na zwyk³e kasety VHS. Bardziej nowoczesn¹ i ³atwiejsz¹ metod¹ jest zastosowanie cyfrowego rejestratora zapisuj¹cego obrazy na twardym dysku. Jakoœæ cyfrowego obrazu jest te wyraÿnie lepsza. Opis Typ Timelapse Video 24 h, Hitachi VTL-1200E ,00 Cyfrowy rejestrator 30 GB DLT-960E ,00 Mocowania i akcesoria Opis Typ Mocowanie œcienne TVH-14A ,70 Obudowa z ogrzewaniem VHU-260/12V ,00 Element sieciowy VHU-NT ,00 Zestaw kabli VHU-AKS/12V ,60 Œcienny wspornik do monitora, czarny, maks 30 kg ,00 ELFA-INFO 1/2002 9

10 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Lutownice do wylutowywania o nowej konstrukcji Weller DSX wystêpuje w dwóch podstawowych wersjach jedna z wbudowanym zbiornikiem na cynê, a druga z zewnêtrznym. Nowoœci¹ jest bagnetowe z³¹cze. Umo liwia to natychmiastow¹ wymianê grotu, bezpieczniejsz¹ pracê, wiêksz¹ trwa³oœæ i lepsz¹ stabilnoœæ temperatury. Typ Nazwa DSX80 Lutownica do wylutowywania ,00 DSXV80 Lutownica do wylutowywania, prosta ,00 Nowe groty do wylutowywania Groty do wylutowywania z mocowaniem bagnetowym, pasuj¹ce do nowych lutownic serii DSX. Wœród nowoœci: DX113HM o wyj¹tkowo du ej masie, przeznaczony do trudnych prac przy wielowarstwowych p³ytkach. DX119 wykorzystywany razem z dmuchaw¹ gor¹cego powietrza do usuwania mostków. DX120 o p³askiej powierzchni do SMD. Grot kalibracyjny u ywany razem z jednostk¹ WCB-2 do kalibrowania temperatury pracy. Grot czyszcz¹cy u ywany z lutownic¹ do wylutowywania DSX do otwierania zalanych kana³ów. Zestaw zawieraj¹cy 6 najczêœciej u ywanych grotów od DX110 do DX115, lecz nie DX113HM. Szer. ostrza/ Rys. Typ Oznaczenie œr. otworu 1 DX110 Grot 1,9/0,7 mm ,50 2 DX111 Grot 2,5/0,7 mm ,50 3 DX112 Grot 2,3/1,0 mm ,50 4 DX113 Grot 2,5/1,2 mm ,50 5 DX113HM Grot o du ej masie 2,5/1,2 mm ,20 6 DX114 Grot 3,3/1,8 mm ,50 7 DX115 Grot 1,9/0,7 mm ,50 8 DX116 Grot 2,7/1,2 mm ,50 9 DX117 Grot 2,9/1,5 mm ,50 10 DX118 Grot 1,5/0,7 mm ,50 11 DX119 Grot ig³owy 1,9/0,7 mm ,50 12 DX120 Grot SMD 2,5/1,1 mm ,50 13 Grot kalibracyjny 3,3/0,55 mm ,90 14 Grot czyszcz¹cy DSX ,60 - DX110 DX115 Zestaw , Stacje naprawcze z wyœwietlaczem cyfrowym Nowe, wolnostoj¹ce stacje lutownicze z dotykowymi regulatorami umo liwiaj¹cymi natychmiastow¹ zmianê temperatury lutowania. Dostêpne s¹ dwie wersje: WMD1D, zawieraj¹ca jednostkê podstawow¹ i now¹ lutownicê do wylutowywania DSX 80 z podstawk¹. WMD1A zawieraj¹ca jednostkê podstawow¹ i dmuchawê gor¹cego powietrza HAP1 z podstawk¹. Mo na tak e do³¹czyæ inne narzêdzia z szerokiego programu Weller. Wspólne dane: Cyfrowy wyœwietlacz pokazuj¹cy iloœæ powietrza oraz temperaturê ustawion¹ i rzeczywist¹ Z³¹cze do do³¹czenia dowolnego narzêdzia do lutowania, wylutowywania lub podawania gor¹cego powietrza Temperatura gor¹cego powietrza: bezstopniowo C Temperatura lutowania/wylutowywania: bezstopniowo C Z³¹cze do regulatora no nego Blokada przed niepowo³anym u yciem Napiêcie zasilania: 230 V/50 Hz Masa: 4,5 kg Typ Nazwa WMD1D Stacja do wylutowywania ,00 WMD1A Stacja gor¹cego powietrza ,00 10 ELFA-INFO 1/2002

11 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Stacja do wylutowywania Praktyczna, ma³a stacja z dwoma wyjœciami do lutownicy oraz lutownicy do wylutowywania. Przeznaczona do pod³¹czenia do sprê onego powietrza. Wyposa ona w mikroprocesor okreœlaj¹cy i ustawiaj¹cy wszystkie parametry regulacji. Cyfrowe wyœwietlanie wartoœci po ¹danej i rzeczywistej. Ethercon Nowa seria produktów firmy Neutrik do z³¹czy modu³owych RJ45. Seria obejmuje z³¹cza z mocn¹ obudow¹, odci¹ eniem kabla i stykami do monta u na p³ytce drukowanej lub na panelu. Wszystkie z³¹cza s¹ wyposa one w zatrzaskowe zamkniêcie. Prod. Neutrik Dane techniczne: Napiêcie zasilania: Ciœnienie: Wymiary (DxSxW): Masa: 230 V/50 Hz 600 kpa 180x115x101 mm 2 kg Obudowa do z³¹cza (bez z³¹cza RJ-45). Typ Kolor NE8MC Bezbarwny ,70 NEMC-B Czarny ,70 Z³¹cza do obudów W zestawie transformator PUD161V, lutownica do wylutowywania DSX80 z podstawk¹, lutownica WSP80 z podstawk¹. Typ Nazwa WDD161V Stacja do wylutowywania ,00 Typ Kolor Do³¹czenie NE8FAH Bezbarwny P³ytka ,70 NE8FBH Czarny P³ytka ,50 NE8FAV-YK Czarny Samozacinaj¹ce ,50 Pasuje do z³¹czy modu³owych RJ45, patrz str. 304 w katalogu ELFA nr 50. Pasuj¹ce narzêdzie do z³¹czy samozacinaj¹ych, patrz nr artyku³u Modu³owe wtyki firmy AMP Oszczêdzaj czas Modu³owe wtyki kategorii 5 enhanced, do prostego monta u bez specjalnych narzêdzi. Instrukcja monta u na opakowaniu. Typ Wersja Bez ekranu , Z ekranem ,20 Ma³e, ekranowane wtyki modu³owe dla kategorii 6 (110Connect). Typ ,10 Pasuj¹ce narzêdzie ,00 Prod. Neutrik Easycon to seria trójbiegunowych z³¹czy XLR z po³¹czeniem IDC Po³¹czenie nastêpuje bardzo szybko i ³atwo, bez koniecznoœci zdejmowania izolacji. W komplecie instrukcja monta u. Typ Kolor/Typ NC3FEZY-NI Bezbarwne, eñskie ,70 NC3FEZY-B Czarne, eñskie ,30 NCMEZY-NI Bezbarwne mêskie ,50 NCMEZY-B Czarne mêskie , produktów firmy IR ju w magazynie ELFA ELFA-INFO 1/

12 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT GP Ultra Bateria alkaliczna o du ej pojemnoœci przeznaczona szczególnie do sprzêtu o du ym poborze mocy np. kamer cyfrowych, discmanów i komputerów przenoœnych. Fluke seria 320 Wielkoœæ Typ IEC/ANSI GP24AU LR03/AAA ,92 2,93 2,03 GP15AU LR6/AA ,92 2,93 2,03 M/A-COM znów w ofercie ELFA Znowu oferujemy z³¹cza koncentryczne firmy M/A-COM. Zaczynamy od asortymentu oko³o 100 ró nych typów. Seria obejmuje z³¹cza BNC, TNC, N, UHF, SMB, SMC, MCX i przejœciówki. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ dzwoni¹c do informacji technicznej (022) G³owice mikrofalowe do TV satelitarnej Urz¹dzenia LNB dla ka dych potrzeb! G³owice mikrofalowe ALPS maj¹ ma³e szumy i wysok¹ jakoœæ, co oznacza bezproblemowy odbiór zarówno analogowych, jak i cyfrowych kana³ów. Wyposa one s¹ w standardowe z³¹cza F. Pasuj¹ do standardowego mocowania 40 mm. Cêgi pr¹dowe Du e mo liwoœci, ma³e rozmiary Przyrz¹dy Fluke 321 i 322 mierz¹ pr¹d obci¹ enia, napiêcie zmienne i ci¹g³oœæ obwodu w uk³adach, prze³¹cznikach, bezpiecznikach i z³¹czach. Te niewielkie, mocne cêgi pr¹dowe nadaj¹ siê idealnie do pomiaru pr¹dów do 400 A w ciasnych miejscach. Fluke 322 mierzy te napiêcie sta³e i ma lepsz¹ rozdzielczoœæ przy obci¹ eniach do 40 A. Wymiary: Masa: 190x63x35 mm 230 gram Prod. ALPS Typ Fluke ,00 Fluke ,00 Single Uniwersalny LNB z wbudowanym prze³¹cznikiem V/H (polaryzacja pionowa/ pozioma) i sterowanym tonowo strojeniem pasma 9, , ,30 Twin Uniwersalny LNB z 2 wyjœciami. LNB z prze³¹cznikiem V/H i sterowanym tonowo strojeniem pasma 9, ,6 dla obu wyjœæ. Przeznaczony na przyk³ad do 2 odbiorników pracuj¹cych niezale nie ,00 Quad Uniwersalny LNB z 4 wyjœciami. Odpowiada 4 zespo³om single w jednej obudowie. Przeznaczony na przyk³ad do 4 odbiorników pracuj¹cych niezale nie ,00 Quattro Uniwersalny LNB z 4 wyjœciami. LNB z V 9,75 + H 9,75 + V 10,6 + H 10,6 (sta³a polaryzacja i lokalny oscylator). Przeznaczony do wiêkszych systemów w po³¹czeniu z multiswitchem typu Triax TMS118, patrz , co daje system dla 8 odbiorników ,00 Ksi¹ ki Programming and customizing the Basic Stamp computer Jêzyk Liczba stron Angielski ,00 Programming and customizing the AVR microcontroller Jêzyk Liczba stron Angielski ,00 12 ELFA-INFO 1/2002

13 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Nowoœci firmy Erem Nowe obcinarki k¹towe szwajcarskiej firmy Erem. Wyposa one s¹ w nastawn¹ œrubê zabezpieczaj¹c¹ przed nak³adaniem siê ostrzy i gwarantuj¹c¹ g³adkie dzia³anie narzêdzia. Obcinarka ma wymienn¹ sprê ynê powrotn¹ zapewniaj¹c¹ liniowy opór przy otwieraniu i zamykaniu, co zmniejsza obci¹ enie rêki. Wbudowany ogranicznik otwarcia chroni narzêdzie i u ytkownika. Wszystkie narzêdzia maj¹ miêkkie, chroni¹ce przed ESD rêkojeœci. 812N obcinarka k¹towa o maksymalnej zdolnoœci ciêcia 1,8 mm (miedÿ), element tn¹cy Semi-Flush, d³ugoœæ ca³kowita 120 mm. 822N obcinarka k¹towa o maksymalnej zdolnoœci ciêcia 1,8 mm (miedÿ), element tn¹cy Full-Flush, d³ugoœæ ca³kowita 120 mm. 2282E obcinarka z przed³u on¹, ergonomiczn¹ rêkojeœci¹. Typ Oznaczenie 812N Obcinarka k¹towa ,00 822N Obcinarka k¹towa , E Obcinarka wyd³u ona ,00 Szczypce z atestem ESD Wyprodukowane przez znan¹, szwedzk¹ firmê Stirex szczypce dostêpne s¹ obecnie w wersji z ochron¹ przed ESD. Wyposa one s¹ w barwione na kolor srebrny, przewodz¹ce pr¹d, plastikowe uchwyty z wbudowanym rezystorem 10 MΩ. Jest on umieszczony pomiêdzy czêœci¹ przedni¹ a warstwê chromu, co zapewnia skuteczne i bezpieczne odprowadzenie elektrycznoœci statycznej. Sprê yna powrotna, dziêki miedzianej wk³adce, ma równie w³aœciwoœci antystatyczne. Metalowe koñcówki odizolowane s¹ od uchwytów co chroni u ytkownika przed pora eniem pr¹dem w przypadku dotkniêcia obwodu znajduj¹cego siê pod napiêciem. Jako akcesoria dostêpne s¹ zapasowe taœmy sprê ynuj¹ce. Narzêdzia maj¹ atest SP i spe³niaj¹ podstawowe wymagania wg IEC i EN Szer. koñc./ Typ Oznaczenie Masa d³ugoœæ Cechy P-20B-ESD/2 Szczypce monta owe 27 g 1,5 mm/18 mm Stal wêglowa, pojedynczy przegub ,00 P-1B-ESD/2 Szczypce monta owe 33 g 1,5 mm/ 22 mm Stal wêglowa, podwójny przegub ,00 P-2B-ESD/2 Szczypce monta owe 34 g 2,5 mm/21 mm Stal wêglowa, podwójny przegub ,00 P-90B-ESD/2 Szczypce monta owe 36 g 2,0 mm/30 mm Stal nierdzewna, podwójny przegub ,00 S-300-ESD/2 No yce do drutu 33 g 38 mm koñc. Szpiczaste z fazowanym ostrzem ,00 S-310-ESD/2 No yce do drutu 35 g 38 mm koñc. Szpiczaste z zêbatym ostrzem ,00 S-32X-ESD/2 No yce do drutu 37 g 46 mm koñc. Koñcówka o têpym zakoñczeniu ,00 B-125-ESD/2 Sprê yna powrotna Sprê yna powrotna ,60 Zestaw nrf401 loop Zestaw nrf401 loop zwiera uk³ad nrf401, który jest monolitycznym nadajnikiem/odbiornikiem 433MHz, opracowanym w celu uproszczenia prac konstrukcyjnych i umo liwienia szybkiego testowania projektów. nrf401 loop sk³ada siê z dwóch kart nadajnika/odbiornika nrf401 gotowych do testowania. Ka da z kart zawiera trzy modu³y z ró nymi rozmiarami anten dla ró nych zasiêgów. Typ nrf401 loop ,00 536,00 - nrf401 IC-nadajnik/odbiornik ,50 44,20 30,90 ELFA-INFO 1/

14 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Czujniki podczerwieni Smartec SMTIR9901/9902 to nowe czujniki podczerwieni firmy Smartec. Mo na ich u ywaæ do bezdotykowego mierzenia temperatury powierzchni. SMTIR9902 zawiera tak e czujnik do kontroli temperatury w³asnej. Wœród zastosowañ wymieniæ mo na bezdotykowe mierzenie temperatury powierzchni, termiczne systemy alarmowe, instalacje kontroli klimatu i sprzêt medyczny. Czujniki charakteryzuj¹ siê wysok¹ dok³adnoœci¹. Du a czu³oœæ (110 V/W). Ma³y opór (50 kω) zapewnia niski stosunek sygna³u do szumu. Krótki czas reakcji (40 ms). Obudowa TO5. Po co chowaæ UPS Nowy UPS off-line o odpowiednim wygl¹dzie! PowerSure Personal XT firmy Liebert to nowa seria zasilaczy UPS off-line s³u ¹cych jako rezerwowe zasilanie przy krótkich przerwach w dostawie pr¹du. Dla komputerów, faksów, sprzêtu audio/wideo itp. Niewielkie rozmiary Automatyczny test baterii W zestawie oprogramowanie, kabel komunikacyjny i 2 kable sieciowe Typ SMTIR9901 Czujnik podczerwieni ,30 42,80 33,40 SMTIR9902 Czujnik podczerwieni ,00 50,10 39,20 z termoelementem Typ Moc PSPXT VA 270 W ,00 PSPXT VA 420 W ,00 PSPXT VA 750W ,00 Czujnik wilgotnoœci SMTHS10 Pojemnoœciowy czujnik wilgotnoœci SMTHS10 jest jednym z niewielu, jakie znosz¹ bez uszkodzenia wilgotnoœæ powietrza 100 %. Czujnik ma liniow¹ skalê od 0 do 100 % ±2 %. Typowe zastosowania to kontrola klimatu, aparatura meteorologiczna, produkcja artyku³ów spo ywczych, aparatura medyczna i wiele innych. Dane techniczne Zakres wilgotnoœci: % RH Pojemnoœæ (60 % RH) 240 pf ±20 % Zakres pojemnoœci: % RH 40 pf ±12 % Napiêcie zasilania: 5 V~ Typ SMTHS ,60 41,50 34,70 czujnik wilgotnoœci Zestaw rozwojowy UTI Zestaw ten opracowano specjalnie pod k¹tem mo liwoœci szybkiego pod³¹czenia w celu testowania nowych zastosowañ. Kartê mo na do³¹czyæ bezpoœrednio do portu równoleg³ego komputera PC. Wszystkie 16 ustawieñ parametrów UTI mo na wybraæ bezpoœrednio z komputera. Wszystkie dane mo na odczytywaæ korzystaj¹c z prostego programu terminalowego (Windows 95/98, NT lub 2000), w³asnego programu lub skryptu. W komplecie program Labview. Typ Zestaw rozwojowy UTI ,00 Zestaw czujników temperatury Ten zestaw czujników temperatury mo na do³¹czyæ bezpoœrednio do portu równoleg³ego komputera PC nie jest wymagane zewnêtrzne zasilanie. Mo liwoœæ jednoczesnego odczytu temperatury z 4 ró nych czujników, przy pomocy do³¹czonego programu terminalowego (Windows 95/98, NT lub 2000), w³asnego programu lub skryptu. Zestaw oparto o procesor PIC i do³¹czono algorytm programu, by u³atwiæ zrozumienie jego dzia³ania. Typ 1 5 Zestaw rozwojowy ,90 76,60 temperatura Nowe kable pomiarowe Przewody pomiarowe ze z³¹czem BNC i uchwytami haczykowymi. D³ugoœæ 1 m ,60 14 ELFA-INFO 1/2002

15 Dzia³ Obs³ugi Klienta Tel. (022) Fax (022) Poczuj ko³ysanie Najbardziej zaawansowany yroskop na œwiecie. Silicon Sensing System to nowy dostawca firmy ELFA. Dysponuje ponad 90-letnim doœwiadczeniem w projektowaniu i wytwarzaniu yroskopów oraz ponad 15-letnim w opracowywaniu i wytwarzaniu czujników przemieszczeñ k¹towych i akcelerometrów. Producent ten opracowa³ oparty na krzemie oscyluj¹cy yroskop, który spe³nia wysokie wymagania. Niewielkie rozmiary, ³atwoœæ stosowania i nisk¹ cenê zawdziêcza nowej technologii yroskopów oscyluj¹cych Silicon Sensing Systems. Odejœcie od systemów mechanicznych otworzy³o zupe³nie nowe mo liwoœci zastosowañ. W przemyœle i na rynku konsumenckim istnieje wiele dziedzin, w których potrzeba pewnej formy stabilizacji, ustalania kierunku lub wykrywania odchyleñ k¹towych. Przyk³adowe zastosowania: rynek konsumencki, medycyna, automatyka, urz¹dzenia, gospodarstwa domowego, stabilizacja foteli, systemy przeciwpoœlizgowe, zdalnie sterowane pojazdy, pomiary osiadania, aktywne œledzenie jazdy, stabilizatory do kamer, systemy autopilotów, systemy nawigacyjne. Dane techniczne CRS02 CRS03 CRS04 Napiêcie zasilania: 4,85 do 5,15 V 4,75 do 5,25 V 4,85 do 5,15 V Pobór pr¹du: <35 ma <50 ma <35 ma Maks. prêdkoœæ zmiany k¹ta: ±150 /s ±100 /s ±150 /s Napiêcie wyjœciowe: 12,75 mv/ /s 20 mv/ /s 12,75 mv/ /s Szerokoœæ pasma: 85 Hz 10 Hz 85 Hz Zakres temperatur: 25 do +85 C 25 do +85 C 25 do +85 C CRS02 CRS03 CRS04 Typ CRS ,00 CRS ,00 CRS ,00 Nowe czujniki Wprowadzamy nowego dostawcê czujników Sencera Co Ltd oferuj¹cego interesuj¹ce produkty. Do wyboru s¹ ró ne czujniki gazów, rezystancyjne czujniki wilgotnoœci i czujniki ciœnienia po bardzo konkurencyjnych cenach. Typ Iloœæ Iloœæ Iloœæ 102 czujnik wstrz¹sów , , ,63 801S czujnik wstrz¹sów , , , czujnik przechy³ów , , ,63 H25K5 rezystancyjny czujnik wilgotnoœci , , ,06 HS-129 czujnik dymu , , ,60 HS-130AS czujnik alkoholu , , ,10 HS-131 czujnik gazu ziemnego , , ,60 HS-133 czujnik gazu LPG , , ,00 HS-134 czujnik gazu CO , , ,10 HS-135 czujnik powietrza , , ,60 STD-015-A czujnik ciœnienia 100 kpa , , ,90 SPD-005-G-2 czujnik ciœnienia 35 kpa , , ,90 SPD-015-G-2 czujnik ciœnienia 100 kpa , , ,90 SPD-100-G-2 czujnik ciœnienia 700 kpa , , ,90 UTEC4018F nadajnik/odbiornik ultradêwiæków , , ,40 UTT4010 nadajnik ultradêwiæków , , ,90 UTR4010 odbiornik ultradêwiæków , , , produktów firmy IR ju w magazynie ELFA ELFA-INFO 1/

16 Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT Trzymaj kontakt z ST Microelectronics Zabezpieczenia przed dotkniêciem ST Microelectronics, jeden z wiod¹cych œwiatowych wytwórców uk³adów analogowych, ma tak e do zaoferowania szeroki wybór standardowych uk³adów interfejsowych od RS232 do LVDS. ELFA oferuje teraz standardowe elementy do interfejsów - RS232 montowane tradycyjnie i powierzchniowo oraz w wersji E z lepsz¹ ochron¹ przed ESD. RS422 i RS485 w wersji do monta u tradycyjnego i powierzchniowego. Nadajnik/odbiornik RS-232 Typ Obudowa Iloœæ Iloœæ Iloœæ ST232CN DIP , , ,81 ST232CD SO , , ,35 ST232ECN DIP , , ,04 ST232ECD SO , , ,04 ST232ACN DIP , , ,46 ST232ACD SO , , ,46 ST202CN DIP , , ,62 ST202CD SO , , ,55 ST202ECN DIP , , ,04 ST202ECD SO , , ,04 ST207ECD SO , , ,98 ST3222CD SO , , ,15 ST3232CN DIP , , ,91 ST3232CD SO , , ,70 ST3243CD SO , , ,16 Nadajnik/odbiornik RS-422/485 Typ Obudowa Iloœæ Iloœæ Iloœæ ST26C31BN DIP , , ,72 ST26C31BD SO , , ,72 ST26C32ABN DIP , , ,72 ST26C32ABD SO , , ,72 ST485CN DIP , , ,37 ST485CD SO , , ,99 ST485ECN DIP , , ,51 ST485ECD SO , , ,51 Os³ona zabezpieczaj¹ca firmy APEM chroni prze³¹czniki przed przypadkowym dotkniêciem. Jeœli os³ona jest podniesiona przy za³¹czonym prze³¹czniku, opadniêcie os³ony spowoduje automatyczne wy³¹czenie prze³¹cznika. Pasuje np. do serii 600 i Prze³¹czniki zamawia siê osobno ,40 Nowy multimetr pióro Meterman DM73B Nowy, ma³y i porêczny multimetr typu pióro. Zawiera funkcje pomiaru napiêcia sta³ego i zmiennego, rezystancji, ci¹g³oœci obwodu (z brzêczykiem) oraz tester diod. Wyœwietlacz i analogowy wyœwietlacz paskowy. Wymiary: 196x29x35 Masa: 86 gramów Typ DM73B ,00 16 ELFA-INFO 1/2002

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika:

MiCOM P211 T&D. Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹. Korzyœci u ytkownika: MiCOM P211 Zabezpieczenie i Sterownik Silników Trójfazowych z Komunikacj¹ ENERGY AUTOMATION & INFORMATION PrzekaŸniki MiCOM P211 to zintegrowane urz¹dzenia s³u ¹ce do zabezpieczania, sterowania i kontroli

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

Skrócony Katalog Wyrobów

Skrócony Katalog Wyrobów Skrócony Katalog Wyrobów ¹czymy nowoczesnoœæ z doœwiadczeniem. ANALITYKA Emerson 4 Emerson Process Management 5 PlantWeb nowatorska architektura systemów sterowania 6 System sterowania DeltaV 8 System

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci

Dynatel 965AMS. Zaawansowany System Modu³owy. Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci Dynatel Zaawansowany System Modu³owy Platforma pomiarowa przygotowana na wyzwania przysz³oœci ZAAWANSOWANY SYSTEM MODU OWY 3M DYNATEL MAMY TESTER DLA KA DEJ TECHNOLOGII Nowy system Dynatel posiada wszystkie

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

SERWIS ELEKTRONIKI. 12/2000 Grudzieñ 2000 NR58. Od Redakcji Grudzieñ to ju tradycyjnie okres podsumowañ. Nie bez odrobiny.

SERWIS ELEKTRONIKI. 12/2000 Grudzieñ 2000 NR58. Od Redakcji Grudzieñ to ju tradycyjnie okres podsumowañ. Nie bez odrobiny. SERWIS ELEKTRONIKI 12/2000 Grudzieñ 2000 NR58 Od Redakcji Grudzieñ to ju tradycyjnie okres podsumowañ. Nie bez odrobiny satysfakcji mo emy pochwaliæ siê tym, e praktycznie zrealizowaliœmy ju plany wydawnicze

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE KCESORI KOMPUTEROWE etui i akcesoria do tabletów i smartfonów markery do p³yt CD p³yty CD, DVD, pamiêci przenoœne pojemniki i koperty na p³yty CD listwy, zasilacze klawiatury, myszki podk³adki pod mysz

Bardziej szczegółowo

System parkingowy NicePark

System parkingowy NicePark System parkingowy NicePark Nice Polska Nice na œwiecie Nice to silna, miêdzynarodowa grupa, na któr¹ sk³ada siê dziœ 0 oddzia³ów na ca³ym œwiecie. Produkty Nice dostêpne s¹ w ponad 100 krajach, a ich sprzeda

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa - system Zee

karta katalogowa - system Zee i to systemy automatyki budynkowej zdolne do ³¹cznoœci przewodowej lub bezprzewodowej opartej na architekturze ZigBee. jest systemem autonomicznym, zdolnym do rejestracji i reakcji na zdarzenia. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Lustrzanka Cyfrowa DSLR

Lustrzanka Cyfrowa DSLR Lustrzanka Cyfrowa DSLR Instrukcja obs³ugi Aby zapewniæ jak najlepsze dzia³anie aparatu, prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi przed u yciem aparatu. Dziêkujemy za nabycie aparatu

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA PD8...5 3. INSTALOWANIE...10

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki

RFID Logistics. Innowacyjne rozwi¹zania dla logistyki Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna z najbardziej obiecuj¹cych technologii dla dzisiejszego

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo