Centrum Medyczne w Łańcucie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Medyczne w Łańcucie"

Transkrypt

1 Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/22/ ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej euro ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: UBEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. Znak sprawy: SZP/380/22/2013 SPORZĄDZIŁ: REFERENT ZATWIERDZIŁ: PREZES ZARZĄDU ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia mgr inż. Sławomir Danak.. Krzysztof Przyśliwski. Łańcut, dnia r. ul. Paderewskiego 5, Łańcut, tel. (0-17) , fax. (0-17) strona internetowa: KRS ; NIP ; Kapitał Zakładowy ,00zł nr konta PBSBank O/Łańcut

2 ROZDZIAŁ I Podstawa prawna, tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro. 2. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późń. zmianami), zwanej dalej ustawą lub Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ lub specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Cała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 47 ponumerowane strony. ROZDZIAŁ II Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut tel. (17) Centrala faks (17) Sekretariat Sekretariat czynny w godz. od 7.00 do Kasa czynna w godz. od 9.00 do KONTO BANKOWE: PODKARPACKI BANK SPOŁDZIELCZY ODDZIAŁ W ŁAŃCUCIE NR Numery: NIP REGON Kapitał zakładowy: ,00 PLN Strona internetowa Zamawiającego: Prowadzący sprawę: Dział Zamówień Publicznych Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut tel. (17) , tel./faks (17) Pisma, oświadczenia, zawiadomienia wnioski, wiadomości oraz inne informacje należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. (pokój nr 13) lub przekazywać faksem na numery: (17) lub (17) od poniedziałku do piątku (w dni robocze Zamawiającego) w godz. od 7.00 do (w przypadku pism przesyłanych w formie faksowej należy niezwłocznie potwierdzić je w formie oryginału). Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w języku polskim. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne zgodnie z art. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ograniczy dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one ujawnianie. Wykonawca nie może jednak zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników i graficznie wyróżnione, a same dokumenty spięte i umieszczone w nieprzeźroczystej okładce lub kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę handlową w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub Dokumenty tajne. Brak takiego zastrzeżenia skutkować będzie udostępnieniem całości oferty Wykonawcy. 2 SIWZ

3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do, których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503). ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: UBIEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. Kod CPV PAKIET I obejmuje: a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. b) Dobrowolne, nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą, posiadanym i użytkowanym mieniem. d) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. e) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. f) Ubezpieczenia komunikacyjne w pakiecie (OC/AC/NNW/ASSISTANCE). Dokładny opis przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje w pakiecie zawarty został w Załączniku nr 3 w formularzu cenowym. ROZDZIAŁ IV Informacje ogólne: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwane w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającym zamieściło ogłoszenie na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w swojej siedzibie: na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro p.n. UBIEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. ROZDZIAŁ V Grupy kapitałowe A. Grupa kapitałowa pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. B. Przedsiębiorca rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 1. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2. osobę fizyczną wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 3. osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. E niniejszej SIWZ, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji w art. 13 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., nr 50 poz. 331 z późn. zm.), SIWZ 3

4 4. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. C niniejszej Specyfikacji na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. C. Związki przedsiębiorców rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ, jak również związki tej organizacji, D. Przedsiębiorca dominujący rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę w rozumieniu pkt. E niniejszej SIWZ nad innym przedsiębiorcą. E. Przejęcie kontroli rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności: 1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej, albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 5. prawo do całego albo do części albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) 6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ROZDZIAŁ VI Termin i realizacja zamówienia: 1. Okres ubezpieczenia na 12 miesięcy tj. (od dnia r. do dnia r.). ROZDZIAŁ VII Termin płatności: 1. Składka za ubezpieczenia majątkowe (oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych) zostanie zapłacona przez Zamawiającego w czterech równych ratach według terminów płatności określonych w polisach ubezpieczeniowych i zgodnych z terminami określonymi w SIWZ Załącznik nr Składka za ubezpieczenia komunikacyjne będzie płatna jednorazowo w terminie do 14 dni od wystawienia poszczególnych polis. ROZDZIAŁ VIII Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ IX Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ X Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu nr I. W pakiecie nr I muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe, brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie spowoduje odrzucenie całego pakietu/oferty. ROZDZIAŁ XI Umowa ramowa przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 4 SIWZ

5 ROZDZIAŁ XII Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. ROZDIAŁ XIII Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Ustawy prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana Zamawiający zażąda najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona notarialnie). ROZDZIAŁ XIV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że posiada dokument potwierdzający posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym lub dokument w innej formie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.). 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. SIWZ 5

6 5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1. na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów zażądanych przez Zamawiającego, a potwierdzających spełnienie tych warunków, o których mowa w rozdziale XV SIWZ, 5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki (DRUK ZP 17), 6. jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt. 1, to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 Ustawy, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna za odrzuconą. ROZDZIAŁ XV Wymagane dokumenty: 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, Zamawiający żąda następujących dokumentów: (nie złożenie niżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy/ów z postępowania): 1) Dokument potwierdzający posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym lub dokument w innej formie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) Załącznik Nr 9 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów (nie złożenie niżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy/ów z postępowania): 1) Oświadczenia spełniania przez Wykonawcę warunków na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 4 do oferty. 2) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1. i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 5 do oferty. 3) Oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 6 do oferty. 4) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 7 do oferty. 5) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Załącznik Nr 8 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt. 5 8, 10 i 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 6 SIWZ

7 zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8, 10 i 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument/y powinien/ny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz innych wymaganych dokumentów brak których spowoduje odrzucenie ofert/y: 1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do oferty. 2) Wypełniony FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 3 do oferty. 3) Zaakceptowany wzór Umowy Usługi Załącznik nr 10 do oferty lub oświadczenia w formie oryginału informującego Zamawiającego o akceptacji wzoru umowy przez Wykonawcę, który składa ofertę. 4) Ogólne warunki ubezpieczenia Załącznik nr 11 do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi zostać złożone przedmiotowe oświadczenie i podpisane przez tych Wykonawców, którzy spełniają postawione warunki w Specyfikacji. Poświadczenia winna/y dokonać osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru) lub osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Składając dokumenty w formie kserokopii należy wpisać słowa np.: poświadczam za zgodność z oryginałem lub za zgodność z oryginałem data i podpisać. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. Ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, które powinny być poświadczone przez Wykonawcę. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XVI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: ] 1. Drogą faksową: Sekretariat, Dział Zamówień Publicznych 2. Drogą pocztową na adres: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych. 7 SIWZ

8 3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: a. Albina Baum specjalista ds. prawnych telefon ( ) sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia, b. Sławomir Danak referent ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia telefon/faks (17) , telefon (17) , adres (przy pomocy poczty elektronicznej Wykonawcy mogą zwracać się z prośbą o przesłanie SIWZ w innym formacie niż PDF.) sprawy proceduralne (Dział Zamówień Publicznych) w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku (dni robocze Zamawiającego), faks (17) Sekretariat, 4. Zamawiający informuje, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące tegoż postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie pisemnie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia informacji faksem na numer (17) lub (17) od poniedziałku do piątku (w dni robocze Zamawiającego) w godz. od 7.00 do Pytania przesłane w dni wolne od pracy, jak również po godzinie będą rozpatrywane przez Zamawiającego w następnym dniu roboczym. 7. Oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące tegoż postępowania przekazane przy pomocy faksu uważa się złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie w formie oryginału. 8. Wszystkie pisma np. zadawanie pytań, prośba o wyjaśnienie lub doprecyzowanie SIWZ przesłane tylko przy pomocy poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 9. W przypadku przekazania przez Zamawiającego dokumentów lub informacji faksem Zamawiający będzie żądał od Wykonawców niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, pytania otrzymane po terminie pozostaną bez odpowiedzi. 11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, jak również zamieści je na swojej stronie internetowej (http://www.cm-lancut.pl). W związku z tym Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zainteresowani postępowaniem przetargowym Wykonawcy dokładnie śledzili stronę internetową Zamawiającego. 12. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym została przekazana Specyfikacja, jak również zmiana ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 14. Jeżeli w postępowaniu Zamawiający dokona zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które doprowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu wówczas Zamawiający zmieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej. 15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamieści także na swojej stronie internetowej (http://www.cm-lancut.pl). 16. Zamawiający informuje, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 8 SIWZ

9 ROZDZIAŁ XVII Wymagania dotyczące wadium: ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia wadium od WYKONAWCÓW. ROZDZIAŁ XVIII Okres związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ XIX Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Treść każdej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innych językach niż język polski z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVI niniejszej specyfikacji. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone z godnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego, w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 7. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru) lub osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, czyli osoba upoważniona do podpisywania oferty, wówczas załączone do oferty pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby/ę reprezentującą/e osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 8. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie kartki w ofercie muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty tj. bez udziału osób trzecich, a zapisane strony kolejno ponumerowane. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 10. Wszelkie ewentualne zmiany, poprawki/korekty, modyfikacje, i uzupełnienia w tekście oferty powinny być parafowane, datowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę/y upoważnioną/e. 11. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie: na kopercie zewnętrznej muszą znajdować się następujące oznaczenia: OFERTA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. ul. PADEREWSKIEGO ŁAŃCUT PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO UBEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O.O. NIE OTWIERAĆ DO DNIA r. DO GODZ SIWZ

10 na kopercie wewnętrznej Wykonawca powinien umieścić nazwę swojej firmy wraz z adresem lub umieścić pieczątkę swojej firmy. 12. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 13. Cena w ofercie musi być podana słownie oraz cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT (podatek VAT Wykonawcy zobowiązani są wyodrębnić w formularzach cenowych). 14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu ZMIANA OFERTY. Opakowanie oznaczone napisem ZMIANA OFERTY zostanie otwarte podczas sesji otwarcia ofert i dołączone do oferty. 16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania, powiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego poprzez napis WYCOFANIE OFERTY. 17. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. ROZDZIAŁ XX Miejsce, termin składania, otwarcie ofert: A. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego tzn. w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut w Sekretariacie w pokoju Nr 13. B. Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w budynku Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut w pokoju nr 6 (Dział Zamówień Publicznych) lub w Sali Konferencyjnej budynek administracji. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące cen brutto ofert. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny podczas sesji otwarcia ofert Zamawiający prześle informację zawierającą wszystkie dane z sesji otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy. ROZDZIAŁ XXI Badanie i ocena ofert: 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawkach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 2 tegoż rozdziału; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 10 SIWZ

11 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 2 c) tegoż rozdziału; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 5. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XXII Opis sposobu obliczenia ceny: Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w danym formularzu cenowym stanowiącym Załączniki 3, 3.1 do SIWZ. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w polskich złotych (PLN) ROZDZIAŁ XXIII Tryb oceny ofert: 1) Oceny będzie dokonywała Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem Wewnętrznym przez Prezesa Zarządu. 2) Oferty ocenianie będą w dwóch etapach: I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty oferty nie spełniające wymagań określonych Ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną odrzucone. II etap: ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej. W etapie tym rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując im odpowiednio wagę procentową: KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM / %/ CENA BRUTTO 100 RAZEM 100 Zasady oceny ofert według ustalonych w/w kryteriów. Skala punktowa dla wszystkich kryteriów 0 do ) Ocena ofert dokonywana będzie według kryterium: a) cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (C) według następującego wzoru: SIWZ 11

12 najniższa oferowana cena brutto C = x 100 x waga kryterium (100%) cena brutto oferty badanej SIWZ 1) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium. 2) Punkty wyliczone przez poszczególnych członków komisji podlegają sumowaniu. 3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów z podanego kryterium w SIWZ. 4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglania nie wystąpi różnica w ilości przyznanych punktów. 5) Realizacja zamówienia w pakiecie zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 6) Jeżeli można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny (brutto) Zamawiający z pośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 7) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wybór najkorzystniejsze oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Powiadomienia: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1), na stronie internetowej - oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, czyli na tablicy ogłoszeń. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak również na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. ROZDZIAŁ XXIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1. pkt. 2). 2. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana w terminie do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia skontaktował się z Zamawiającym telefonicznie lub w formie pisemnej w celu uzgodnienia warunków podpisania umowy. 12

13 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta, wówczas Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XXV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XXVI Unieważnienie postępowania Jeżeli wystąpią okoliczności opisane w art. 93 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważni postępowanie. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. ROZDZIAŁ XXVII Istotne dla strony postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Do oferty przetargowej należy dołączyć zaakceptowany wzór umowy, który stanowi integralną część SIWZ z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikłych w trakcie postępowania przetargowego. ROZDZIAŁ XXVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI p. n. Środki ochrony prawnej ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). ROZDZIAŁ XXIX Postanowienia końcowe Zasady udostępnienia dokumentów: 1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 13 SIWZ

14 2) Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni Wykonawcom po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. 3) Zamawiający nie udostępni tylko dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 4) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, b) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie wg obowiązującego cennika, c) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. ROZDZIAŁ XXX Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: Strona tytułowa (15 strona), Spis treści Wykaz załączników (16 strona), Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (17 32 strony), Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (31 32 strony), Załącznik nr 3 Formularz cenowy (33 34 strony), Załącznik nr 4 Oświadczenia spełniania przez Wykonawcę warunków na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (35 strona), Załącznik nr 5 Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1. i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (36 37 strony), Załącznik nr 6 Oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo zamówień publicznych (38 strona), Załącznik nr 7 Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (39 strona), Załącznik nr 10 Umowy Usługi wzór (40 42 strony), Załącznik nr 11 Wykaz elektronicznego sprzętu przenośnego stanowiącego wyposażenie karetek (45 strona), Załącznik nr 12 Wykaz placówek wchodzących w skład Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. (miejsca świadczenia usług) (46 strona), Załącznik nr 13 Wykaz pojazdów wzór (47 strona). SIWZ Pozostałe wymagane dokumenty Wykonawca sporządza i załącza do oferty przetargowej 14

15 STRONA TYTUŁOWA OFERTA PRZETARGOWA Nazwa WYKONAWCY: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej euro ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: UBEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. Znak sprawy: SZP/380/22/2013 ZAMAWIAJĄCY: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. ul. Paderewskiego Łańcut. (data, miejscowość) 15

16 SPIS TREŚCI WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I. SPIS TREŚCI WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (PRZYGOTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ) w kolejności od 1 załącznika. Lp. Nazwa załącznika Nr załącznika Strona 1. Strona tytułowa Spis treści wykaz załączników (miejscowość, data) (Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela WYKONAWCY) 16

17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2. Dobrowolne, nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą, posiadanym i użytkowanym mieniem. 4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. 6. Ubezpieczenia komunikacyjne w pakiecie (OC/AC/NNW/ASSISTANCE). Zamawiający/Ubezpieczający: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Ignacego Paderewskiego Łańcut REGON NIP PKD Z Składka: płatna w czterech równych ratach w następujących terminach: I rata do 16 lipca 2013r., II rata do 16 października 2013r., III rata do 16 stycznia 2014r., IV rata do 16 kwietnia 2014r. 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 1.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729). 1.2 Suma gwarancyjna euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 17

18 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 2. DOBROWOLNE, NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ LECZNICZĄ 2.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej. Wykonawca zamówienia udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, lub objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej, na podstawie poniższego zapisu. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SIWZ, rozszerzony zostaje zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność deliktowa z tytułu czynu niedozwolonego i odpowiedzialność kontraktowa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialnością wykonawcy objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Odpowiedzialność wykonawcy sprowadza się do szkód będących następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utraconych korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie). Pod pojęciem wypadku ubezpieczeniowego należy rozumieć świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego, w wyniku którego została wyrządzona szkoda. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej. Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową. 2.2 Suma gwarancyjna złotych na jeden i wszystkie wypadki 2.3 Postanowienia dodatkowe Franszyza integralna 200,00 zł 18

19 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 3. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ POZALECZNICZĄ, POSIADANYM I UŻYTKOWANYM MIENIEM 3.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez niego działalności pozaleczniczej oraz posiadanym i użytkowanym mieniem oraz odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. Szkoda osobowa rozumiana jest, jako szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie). Szkoda rzeczowa rozumiana jest, jako szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność deliktowa z tytułu czynu niedozwolonego i odpowiedzialność kontraktowa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialnością wykonawcy objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia oraz zostały zgłoszone z tego tytułu przed upływem terminów przedawnienia. Wypadek ubezpieczeniowy to śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Zakres ubezpieczenia ponadto, zostaje rozszerzony o szkody: - wyrządzone pracownikom zmawiającego w związku z wypadkiem przy pracy, franszyza redukcyjna w kwocie wypłaconych świadczeń ZUS. podlimit sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki: zł; - powstałe w ruchomościach i nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu, lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy podlimit do pełnej sumy gwarancyjnej; - powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu wniesionym przez pacjentów, podlimit sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki: zł; 3.2 Suma gwarancyjna złotych na jeden i wszystkie wypadki 3.3 Postanowienia dodatkowe Franszyza integralna 300,00 zł 19

Centrum Medyczne w Łańcucie

Centrum Medyczne w Łańcucie Certyfikat Akredytacyjny Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 9122.ZESP ISO 9001:2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łańcut dnia 11.08.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) numer sprawy: ZP. 271.1. 10.2014 dla przetargu nieograniczonego poniżej 207.000 EURO NAZWA ZADANIA: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY OLEŚNICA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Raciąż w okresie od 01.05.2015 do 30.04.2018 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Mikołów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Mikołowa ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów tel.: 32 324 85 00, fax: 32 324 84 00 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) numer sprawy: dla przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer sprawy: SM.2530.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ZADANIA: z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA KALETY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i elektroakustycznego dla SA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego i elektroakustycznego dla <Radia Katowice> SA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Numer sprawy: BPSP-322-2/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: Zi.IX.271.15.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Zi.VIII.271.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Znak sprawy: Zp 272.34.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: GK.271.4.2013.GG.I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo