Centrum Medyczne w Łańcucie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Medyczne w Łańcucie"

Transkrypt

1 Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny Znak sprawy: SZP/380/22/ ZESP ISO 9001:2008 Łańcut dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej euro ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: UBEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. Znak sprawy: SZP/380/22/2013 SPORZĄDZIŁ: REFERENT ZATWIERDZIŁ: PREZES ZARZĄDU ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia mgr inż. Sławomir Danak.. Krzysztof Przyśliwski. Łańcut, dnia r. ul. Paderewskiego 5, Łańcut, tel. (0-17) , fax. (0-17) strona internetowa: KRS ; NIP ; Kapitał Zakładowy ,00zł nr konta PBSBank O/Łańcut

2 ROZDZIAŁ I Podstawa prawna, tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro. 2. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późń. zmianami), zwanej dalej ustawą lub Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ lub specyfikacją mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Cała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 47 ponumerowane strony. ROZDZIAŁ II Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut tel. (17) Centrala faks (17) Sekretariat Sekretariat czynny w godz. od 7.00 do Kasa czynna w godz. od 9.00 do KONTO BANKOWE: PODKARPACKI BANK SPOŁDZIELCZY ODDZIAŁ W ŁAŃCUCIE NR Numery: NIP REGON Kapitał zakładowy: ,00 PLN Strona internetowa Zamawiającego: Prowadzący sprawę: Dział Zamówień Publicznych Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut tel. (17) , tel./faks (17) Pisma, oświadczenia, zawiadomienia wnioski, wiadomości oraz inne informacje należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. (pokój nr 13) lub przekazywać faksem na numery: (17) lub (17) od poniedziałku do piątku (w dni robocze Zamawiającego) w godz. od 7.00 do (w przypadku pism przesyłanych w formie faksowej należy niezwłocznie potwierdzić je w formie oryginału). Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone w języku polskim. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne zgodnie z art. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ograniczy dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one ujawnianie. Wykonawca nie może jednak zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być w wykazie załączników i graficznie wyróżnione, a same dokumenty spięte i umieszczone w nieprzeźroczystej okładce lub kopercie oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę handlową w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub Dokumenty tajne. Brak takiego zastrzeżenia skutkować będzie udostępnieniem całości oferty Wykonawcy. 2 SIWZ

3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do, których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503). ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: UBIEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. Kod CPV PAKIET I obejmuje: a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. b) Dobrowolne, nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. c) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą, posiadanym i użytkowanym mieniem. d) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. e) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. f) Ubezpieczenia komunikacyjne w pakiecie (OC/AC/NNW/ASSISTANCE). Dokładny opis przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje w pakiecie zawarty został w Załączniku nr 3 w formularzu cenowym. ROZDZIAŁ IV Informacje ogólne: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwane w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiającym zamieściło ogłoszenie na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w swojej siedzibie: na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty euro p.n. UBIEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. ROZDZIAŁ V Grupy kapitałowe A. Grupa kapitałowa pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. B. Przedsiębiorca rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 1. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, 2. osobę fizyczną wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 3. osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt. E niniejszej SIWZ, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji w art. 13 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., nr 50 poz. 331 z późn. zm.), SIWZ 3

4 4. związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt. C niniejszej Specyfikacji na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. C. Związki przedsiębiorców rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ, jak również związki tej organizacji, D. Przedsiębiorca dominujący rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę w rozumieniu pkt. E niniejszej SIWZ nad innym przedsiębiorcą. E. Przejęcie kontroli rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w szczególności: 1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej, albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 5. prawo do całego albo do części albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego) 6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. ROZDZIAŁ VI Termin i realizacja zamówienia: 1. Okres ubezpieczenia na 12 miesięcy tj. (od dnia r. do dnia r.). ROZDZIAŁ VII Termin płatności: 1. Składka za ubezpieczenia majątkowe (oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych) zostanie zapłacona przez Zamawiającego w czterech równych ratach według terminów płatności określonych w polisach ubezpieczeniowych i zgodnych z terminami określonymi w SIWZ Załącznik nr Składka za ubezpieczenia komunikacyjne będzie płatna jednorazowo w terminie do 14 dni od wystawienia poszczególnych polis. ROZDZIAŁ VIII Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ IX Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ X Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie pakietu nr I. W pakiecie nr I muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe, brak jakiejkolwiek pozycji w pakiecie spowoduje odrzucenie całego pakietu/oferty. ROZDZIAŁ XI Umowa ramowa przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 4 SIWZ

5 ROZDZIAŁ XII Aukcja elektroniczna Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. ROZDIAŁ XIII Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 Ustawy prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1 zostanie wybrana Zamawiający zażąda najpóźniej przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona notarialnie). ROZDZIAŁ XIV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże, że posiada dokument potwierdzający posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym lub dokument w innej formie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.). 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. SIWZ 5

6 5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1. na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów zażądanych przez Zamawiającego, a potwierdzających spełnienie tych warunków, o których mowa w rozdziale XV SIWZ, 5. ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki (DRUK ZP 17), 6. jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w pkt. 1, to po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 Ustawy, a zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna za odrzuconą. ROZDZIAŁ XV Wymagane dokumenty: 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, Zamawiający żąda następujących dokumentów: (nie złożenie niżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy/ów z postępowania): 1) Dokument potwierdzający posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym lub dokument w innej formie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) Załącznik Nr 9 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów (nie złożenie niżej wymienionych dokumentów spowoduje wykluczenie Wykonawcy/ów z postępowania): 1) Oświadczenia spełniania przez Wykonawcę warunków na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 4 do oferty. 2) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1. i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 5 do oferty. 3) Oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik Nr 6 do oferty. 4) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik Nr 7 do oferty. 5) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Załącznik Nr 8 do oferty. Dokument ten Wykonawca może dołączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1. pkt. 5 8, 10 i 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca 6 SIWZ

7 zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 8, 10 i 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument/y powinien/ny być wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz innych wymaganych dokumentów brak których spowoduje odrzucenie ofert/y: 1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do oferty. 2) Wypełniony FORMULARZ CENOWY - Załącznik nr 3 do oferty. 3) Zaakceptowany wzór Umowy Usługi Załącznik nr 10 do oferty lub oświadczenia w formie oryginału informującego Zamawiającego o akceptacji wzoru umowy przez Wykonawcę, który składa ofertę. 4) Ogólne warunki ubezpieczenia Załącznik nr 11 do oferty. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi zostać złożone przedmiotowe oświadczenie i podpisane przez tych Wykonawców, którzy spełniają postawione warunki w Specyfikacji. Poświadczenia winna/y dokonać osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru) lub osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, które powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Składając dokumenty w formie kserokopii należy wpisać słowa np.: poświadczam za zgodność z oryginałem lub za zgodność z oryginałem data i podpisać. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b. Ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, które powinny być poświadczone przez Wykonawcę. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XVI Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: ] 1. Drogą faksową: Sekretariat, Dział Zamówień Publicznych 2. Drogą pocztową na adres: Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Paderewskiego Łańcut z dopiskiem Dział Zamówień Publicznych. 7 SIWZ

8 3. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: a. Albina Baum specjalista ds. prawnych telefon ( ) sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia, b. Sławomir Danak referent ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia telefon/faks (17) , telefon (17) , adres (przy pomocy poczty elektronicznej Wykonawcy mogą zwracać się z prośbą o przesłanie SIWZ w innym formacie niż PDF.) sprawy proceduralne (Dział Zamówień Publicznych) w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do piątku (dni robocze Zamawiającego), faks (17) Sekretariat, 4. Zamawiający informuje, iż wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące tegoż postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie pisemnie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia informacji faksem na numer (17) lub (17) od poniedziałku do piątku (w dni robocze Zamawiającego) w godz. od 7.00 do Pytania przesłane w dni wolne od pracy, jak również po godzinie będą rozpatrywane przez Zamawiającego w następnym dniu roboczym. 7. Oświadczenia, wnioski, pytania dotyczące zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty, sposobu realizacji zamówienia, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące tegoż postępowania przekazane przy pomocy faksu uważa się złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie w formie oryginału. 8. Wszystkie pisma np. zadawanie pytań, prośba o wyjaśnienie lub doprecyzowanie SIWZ przesłane tylko przy pomocy poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. 9. W przypadku przekazania przez Zamawiającego dokumentów lub informacji faksem Zamawiający będzie żądał od Wykonawców niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, pytania otrzymane po terminie pozostaną bez odpowiedzi. 11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający prześle Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania, jak również zamieści je na swojej stronie internetowej (http://www.cm-lancut.pl). W związku z tym Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zainteresowani postępowaniem przetargowym Wykonawcy dokładnie śledzili stronę internetową Zamawiającego. 12. Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym została przekazana Specyfikacja, jak również zmiana ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 14. Jeżeli w postępowaniu Zamawiający dokona zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które doprowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu wówczas Zamawiający zmieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na swojej stronie internetowej. 15. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację oraz informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamieści także na swojej stronie internetowej (http://www.cm-lancut.pl). 16. Zamawiający informuje, że przedłużenie terminu składania ofert nie wpłynie na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. 8 SIWZ

9 ROZDZIAŁ XVII Wymagania dotyczące wadium: ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia wadium od WYKONAWCÓW. ROZDZIAŁ XVIII Okres związania ofertą 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ XIX Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Treść każdej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami należy sporządzić w formie pisemnej. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innych językach niż język polski z uwzględnieniem zapisów rozdziału XVI niniejszej specyfikacji. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone z godnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego, w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 7. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w zakresie jego praw majątkowych (tj. osoba/osoby wymieniona/e w odpisie z właściwego rejestru) lub osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, czyli osoba upoważniona do podpisywania oferty, wówczas załączone do oferty pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby/ę reprezentującą/e osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 8. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie kartki w ofercie muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty tj. bez udziału osób trzecich, a zapisane strony kolejno ponumerowane. 9. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 10. Wszelkie ewentualne zmiany, poprawki/korekty, modyfikacje, i uzupełnienia w tekście oferty powinny być parafowane, datowane i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę/y upoważnioną/e. 11. Ofertę należy umieścić w podwójnej kopercie: na kopercie zewnętrznej muszą znajdować się następujące oznaczenia: OFERTA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. ul. PADEREWSKIEGO ŁAŃCUT PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ EURO UBEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O.O. NIE OTWIERAĆ DO DNIA r. DO GODZ SIWZ

10 na kopercie wewnętrznej Wykonawca powinien umieścić nazwę swojej firmy wraz z adresem lub umieścić pieczątkę swojej firmy. 12. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 13. Cena w ofercie musi być podana słownie oraz cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT (podatek VAT Wykonawcy zobowiązani są wyodrębnić w formularzach cenowych). 14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu ZMIANA OFERTY. Opakowanie oznaczone napisem ZMIANA OFERTY zostanie otwarte podczas sesji otwarcia ofert i dołączone do oferty. 16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania, powiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego poprzez napis WYCOFANIE OFERTY. 17. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. ROZDZIAŁ XX Miejsce, termin składania, otwarcie ofert: A. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. do godz w siedzibie Zamawiającego tzn. w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut w Sekretariacie w pokoju Nr 13. B. Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godz w budynku Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, Łańcut w pokoju nr 6 (Dział Zamówień Publicznych) lub w Sali Konferencyjnej budynek administracji. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące cen brutto ofert. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny podczas sesji otwarcia ofert Zamawiający prześle informację zawierającą wszystkie dane z sesji otwarcia ofert na wniosek Wykonawcy. ROZDZIAŁ XXI Badanie i ocena ofert: 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawkach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 2 tegoż rozdziału; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 10 SIWZ

11 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 2 c) tegoż rozdziału; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 4. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 5. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XXII Opis sposobu obliczenia ceny: Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w danym formularzu cenowym stanowiącym Załączniki 3, 3.1 do SIWZ. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w polskich złotych (PLN) ROZDZIAŁ XXIII Tryb oceny ofert: 1) Oceny będzie dokonywała Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem Wewnętrznym przez Prezesa Zarządu. 2) Oferty ocenianie będą w dwóch etapach: I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty oferty nie spełniające wymagań określonych Ustawą Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną odrzucone. II etap: ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej. W etapie tym rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując im odpowiednio wagę procentową: KRYTERIUM WAGA KRYTERIUM / %/ CENA BRUTTO 100 RAZEM 100 Zasady oceny ofert według ustalonych w/w kryteriów. Skala punktowa dla wszystkich kryteriów 0 do ) Ocena ofert dokonywana będzie według kryterium: a) cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia (C) według następującego wzoru: SIWZ 11

12 najniższa oferowana cena brutto C = x 100 x waga kryterium (100%) cena brutto oferty badanej SIWZ 1) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium. 2) Punkty wyliczone przez poszczególnych członków komisji podlegają sumowaniu. 3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów z podanego kryterium w SIWZ. 4) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglania nie wystąpi różnica w ilości przyznanych punktów. 5) Realizacja zamówienia w pakiecie zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 6) Jeżeli można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny (brutto) Zamawiający z pośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 7) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wybór najkorzystniejsze oferty: 1) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z art. 91 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Powiadomienia: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1), na stronie internetowej - oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, czyli na tablicy ogłoszeń. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, jak również na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. ROZDZIAŁ XXIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1. pkt. 2). 2. Zamawiający zwraca się z prośbą, aby Wykonawca, którego oferta została wybrana w terminie do 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia skontaktował się z Zamawiającym telefonicznie lub w formie pisemnej w celu uzgodnienia warunków podpisania umowy. 12

13 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona jedna oferta, wówczas Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych. ROZDZIAŁ XXV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający informuje, że nie wymaga od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XXVI Unieważnienie postępowania Jeżeli wystąpią okoliczności opisane w art. 93 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważni postępowanie. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. ROZDZIAŁ XXVII Istotne dla strony postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Do oferty przetargowej należy dołączyć zaakceptowany wzór umowy, który stanowi integralną część SIWZ z uwzględnieniem wszystkich zmian wynikłych w trakcie postępowania przetargowego. ROZDZIAŁ XXVIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI p. n. Środki ochrony prawnej ujednoliconego tekstu Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). ROZDZIAŁ XXIX Postanowienia końcowe Zasady udostępnienia dokumentów: 1) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 13 SIWZ

14 2) Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni Wykonawcom po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. 3) Zamawiający nie udostępni tylko dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 4) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty, b) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie wg obowiązującego cennika, c) udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. ROZDZIAŁ XXX Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: Strona tytułowa (15 strona), Spis treści Wykaz załączników (16 strona), Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (17 32 strony), Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (31 32 strony), Załącznik nr 3 Formularz cenowy (33 34 strony), Załącznik nr 4 Oświadczenia spełniania przez Wykonawcę warunków na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (35 strona), Załącznik nr 5 Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1. i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (36 37 strony), Załącznik nr 6 Oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo zamówień publicznych (38 strona), Załącznik nr 7 Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (39 strona), Załącznik nr 10 Umowy Usługi wzór (40 42 strony), Załącznik nr 11 Wykaz elektronicznego sprzętu przenośnego stanowiącego wyposażenie karetek (45 strona), Załącznik nr 12 Wykaz placówek wchodzących w skład Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. (miejsca świadczenia usług) (46 strona), Załącznik nr 13 Wykaz pojazdów wzór (47 strona). SIWZ Pozostałe wymagane dokumenty Wykonawca sporządza i załącza do oferty przetargowej 14

15 STRONA TYTUŁOWA OFERTA PRZETARGOWA Nazwa WYKONAWCY: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej euro ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w siedzibie Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej: UBEZPIECZENIA CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE SP. Z O. O. dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o. o. Znak sprawy: SZP/380/22/2013 ZAMAWIAJĄCY: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o. o. ul. Paderewskiego Łańcut. (data, miejscowość) 15

16 SPIS TREŚCI WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW I. SPIS TREŚCI WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW (PRZYGOTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ) w kolejności od 1 załącznika. Lp. Nazwa załącznika Nr załącznika Strona 1. Strona tytułowa Spis treści wykaz załączników (miejscowość, data) (Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela WYKONAWCY) 16

17 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: PAKIET I 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 2. Dobrowolne, nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością pozaleczniczą, posiadanym i użytkowanym mieniem. 4. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. 6. Ubezpieczenia komunikacyjne w pakiecie (OC/AC/NNW/ASSISTANCE). Zamawiający/Ubezpieczający: Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. ul. Ignacego Paderewskiego Łańcut REGON NIP PKD Z Składka: płatna w czterech równych ratach w następujących terminach: I rata do 16 lipca 2013r., II rata do 16 października 2013r., III rata do 16 stycznia 2014r., IV rata do 16 kwietnia 2014r. 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 1.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów dnia r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729). 1.2 Suma gwarancyjna euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 17

18 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 2. DOBROWOLNE, NADWYŻKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ LECZNICZĄ 2.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej. Wykonawca zamówienia udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, lub objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej, na podstawie poniższego zapisu. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień SIWZ, rozszerzony zostaje zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody, wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność deliktowa z tytułu czynu niedozwolonego i odpowiedzialność kontraktowa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialnością wykonawcy objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. Odpowiedzialność wykonawcy sprowadza się do szkód będących następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utraconych korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie). Pod pojęciem wypadku ubezpieczeniowego należy rozumieć świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego, w wyniku którego została wyrządzona szkoda. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej lub zakładowej. Zakresem ubezpieczenia objęta jest również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego apteką szpitalną lub zakładową. 2.2 Suma gwarancyjna złotych na jeden i wszystkie wypadki 2.3 Postanowienia dodatkowe Franszyza integralna 200,00 zł 18

19 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 3. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ POZALECZNICZĄ, POSIADANYM I UŻYTKOWANYM MIENIEM 3.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez niego działalności pozaleczniczej oraz posiadanym i użytkowanym mieniem oraz odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe w związku z prowadzoną działalnością leczniczą. Szkoda osobowa rozumiana jest, jako szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie). Szkoda rzeczowa rozumiana jest, jako szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność deliktowa z tytułu czynu niedozwolonego i odpowiedzialność kontraktowa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialnością wykonawcy objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia oraz zostały zgłoszone z tego tytułu przed upływem terminów przedawnienia. Wypadek ubezpieczeniowy to śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Zakres ubezpieczenia ponadto, zostaje rozszerzony o szkody: - wyrządzone pracownikom zmawiającego w związku z wypadkiem przy pracy, franszyza redukcyjna w kwocie wypłaconych świadczeń ZUS. podlimit sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki: zł; - powstałe w ruchomościach i nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu, lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy podlimit do pełnej sumy gwarancyjnej; - powstałe w przechowywanym mieniu osób trzecich, w tym w mieniu wniesionym przez pacjentów, podlimit sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki: zł; 3.2 Suma gwarancyjna złotych na jeden i wszystkie wypadki 3.3 Postanowienia dodatkowe Franszyza integralna 300,00 zł 19

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW Z RUR PREIZOLOWANYCH I KSZTAŁTEK DO MODERNIZACJI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2013-03-28 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/13/2017 Rzeszów, r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZP/UR/13/2017 Rzeszów, r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP/UR/13/2017 Rzeszów, 23.02.2017r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów Adres strony internetowej Zamawiającego www.ur.edu.pl NIP: 813-32-38-822 REGON: 691560040 adres do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym wraz

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie

Centrum Medyczne w Łańcucie Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/32/2014 Łańcut dnia 15.10.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY PRZETARGOWE

MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZETARG NIEOGRANICZONY Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. numer sprawy ZKM/ZC/30/17 MATERIAŁY PRZETARGOWE I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat :

Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa fabrycznie nowych 3 szt. samochodów dostawczo samowyładowczych ZP 2 II /2008 Paragraf 1.01 Paragraf 1.02 Temat : Zamawiający : ZARZĄD DRÓG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: SP 341-01/09 Dubeninki 07.12.2009 r. Zatwierdzam: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubeninkach Teresa Ołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W WIELKIEJ NIESZAWCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW I MAJĄTKU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Czarni Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Spółdzielnia Mieszkaniowa we Włodawie ul. Przechodnia 22 tel. (82) 5721-081 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Ocieplenia BSO w systemie BOLIX: Bud. przy ul. Korolowska 16 ściana północna (1-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data wykonania: Lipiec 2008 r. Strona numer: 1/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Numer sprawy:... 2. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo