S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. nr WORD.IV-232-Zp-1/15. Samochody osobowe wybór wykonawcy najmu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. nr WORD.IV-232-Zp-1/15. Samochody osobowe wybór wykonawcy najmu."

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla przetargu nieograniczonego nr WORD.IV-232-Zp-1/15 pn. Samochody osobowe wybór wykonawcy najmu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie Ciechanów, ul. Mleczarska 27, tel. fax

2 2 I. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie, ul. Mleczarska 27, Ciechanów, tel: fax: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: najem bez limitu kilometrów 10 sztuk samochodów osobowych z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy; 2. Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć liczbę zamawianych samochodów, o których mowa w ppkt 1 o 2 sztuki. 3. Opis wymagań technicznych samochodów, będących przedmiotem zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 1B do SIWZ. 4. Dostarczane samochody muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia, kompletne, wolne od wad prawnych, konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, dostępne na rynku od co najmniej 3 lat. 5. Zamawiający wymaga w okresie trwania umowy czterokrotnej wymiany samochodów opisanych w ppkt 1 na nowe, tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, w odstępach czasowych od 8 do 11 miesięcy licząc od dat dostaw, oraz zapewnienia ogumienia letniego i zimowego odpowiedniego do sezonu. 6. Każdy z dostarczanych samochodów przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy musi być dostosowany do zamontowania urządzeń Zamawiającego, rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminu. Opis urządzeń rejestrujących oraz wymagane przez Zamawiającego miejsce ich montażu w pojeździe, zawarte są w załączniku 1B do SIWZ. Każdorazowego montażu i demontażu urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu, nieodpłatnie dokonuje Wykonawca.

3 7. Wykonawca dostarcza samochody do siedziby Zamawiającego lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce. Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór samochodów, w przypadku ich wymiany lub konieczności dokonania naprawy, z siedziby Zamawiającego lub innego miejsca, wskazanego przez Zamawiającego. 8. Wykonawca jest zobowiązany dla każdego dostarczanego samochodu zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance. Ubezpieczenie NW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż zł na każdą osobę. Samochody winny być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia oraz dostarczenie oryginału potwierdzenia ubezpieczenia Zamawiającemu. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie na swój koszt badań technicznych dostarczonych samochodów egzaminacyjnych, które zgodnie z art. 81 ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, /Dz.U. Z 2012r. poz z późn. zm./ podlegają corocznym badaniom technicznym. 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie samochodów w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz ponoszenia kosztów zapewnienia utrzymania samochodów w odpowiednim stanie przez cały czas trwania najmu. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczanych samochodów niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. 11. Zamawiający ponosi koszty wynikające z bieżącej eksploatacji samochodów, a w szczególności koszt paliwa, płynów do spryskiwaczy, przepalonych żarówek, naprawy uszkodzonych opon i felg. Wszelkie pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 12. W przypadku niesprawności samochodu (wyłączenia z używania ze względu na uszkodzenia, usterki, wykonywanie przeglądów itp.) trwającej dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu zastępczego, spełniającego wszelkie wymagania określone w SIWZ dla danego samochodu, na czas dokonania naprawy. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu dostarczenia samochodu zastępczego. 13. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów w trakcie trwania umowy strony zastrzegają sobie prawo dostosowania postanowień umowy w formie aneksu do obowiązującego prawa. 14. CPV: samochody osobowe 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3

4 4 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Umowa zostaje zawarta na okres 48 miesięcy licząc od dnia dostawy ostatniego samochodu. 2. Wykonawca dostarczy 10 samochodów, o których mowa w pkt III ppkt 1 SIWZ, w terminie do 20 czerwca 2015 roku. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej opisane w niniejszej siwz. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia, określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy, z których każda obejmowała min. 10 samochodów osobowych o mocy silnika nie mniejszej niż 80 KM. 4. Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego znajdowania się w sytuacji ekonomicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych jego przychód ze sprzedaży towarów i usług wyniósł nie mniej niż zł netto. 5. Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego znajdowania się w sytuacji finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż zł.

5 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 7. W przypadku oferty składanej przez wykonawców występujących wspólnie, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zaś warunki podane w pkt III ppkt 1, Wykonawcy muszą spełnić wspólnie. VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w trybie art. 22 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik 3 do SIWZ); 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8, wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5

6 7. Wykaz wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody, czy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ; 8. Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z tą opinią, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające jego obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich dwóch lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; 9. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, na kwotę nie mniejszą niż zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 10. W przypadku gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, dowód, że wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Dowodem takim jest w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zawierające: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 11. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się zaświadczeń 6

7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 2, 3, 4, i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: (i) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; (ii) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; (iii) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy. Dokumenty o których mowa w lit. a) pkt (i) i (ii) oraz lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. a) pkt (iii), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia dotyczące dat wystawienia stosuje się odpowiednio. 14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt od 2 do 6 składa każdy z wykonawców oddzielnie, zaś dokumenty wymienione w pkt 1, 7, 8,9 mogą zostać złożone wspólnie. 15. Dokumenty Wykonawca przedkłada w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 7

8 podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. 2. Każda Strona może żądać od drugiej potwierdzenia otrzymania informacji przekazanych jej drogą faksową. 3. Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są : Pan Krzysztof Kuklak tel , Pan Krzysztof Rybczyński tel Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem proszę oznaczać nazwą postępowania: Samochody osobowe wybór wykonawcy najmu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy c) gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, 8

9 d) gwarancjach ubezpieczeniowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust 4a oraz 5 Ustawy. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego numer: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 4. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej/ gwarancji ubezpieczeniowej, należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza oraz Wykonawców, którym wadium zatrzymano na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zwrócone po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w terminie przez siebie wyznaczonym, przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, o których mowa w ppkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9

10 i. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ii. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. 4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty, a w przypadku składania oferty przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wymaga się przedłożenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. 6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Oferta powinna zawierać: a) formularz Oferty (w/w wzór formularza określony został w załączniku nr 2 do SIWZ). Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego

11 formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wynikające z zawartości formularza oferty; b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VI. SIWZ; c) oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; d) dokument potwierdzający wniesienie wadium - jeżeli wadium wniesiono w formie pieniężnej - potwierdzenie przelewu, jeżeli wadium wniesiono w innej formie przewidzianej przez Ustawę - oryginał dokumentu gwarancyjnego lub poręczenia; e) opis oferowanych pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 9. Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: Oferta na: Samochody osobowe wybór wykonawcy najmu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie oraz Nie otwierać przed 10 kwietnia 2015r. przed godziną 13,00. oraz zawierającym adres Wykonawcy. 10. Wykonawca może, zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia z 1993r. Dz.U. Z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien złożyć niniejsze informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zastrzeżenie niniejszych informacji może nastąpić nie później niż w terminie składania ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Prawo zamówień publicznych. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wstępną/ ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt XI. SIWZ. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 9, a koperta dodatkowo oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 11

12 1. Ofertę należy złożyć do dnia 10 kwietnia 2015 r. do godziny w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WORD. 2. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, zostanie ona niezwłocznie mu zwrócona bez otwierania. 12 XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz w siedzibie Zamawiającego. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Przy kalkulacji ceny oferty powinny zostać uwzględnione wszystkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z zakresem zamówienia określonym w SIWZ i postanowieniami wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie przy realizacji zamówienia, w tym w szczególności: - koszt wynajmu samochodów; - koszt ubezpieczenia; - koszt serwisu; - koszt corocznych badań technicznych; - koszt transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; - koszt montażu i demontażu urządzeń rejestrujących; - koszt wszelkich załadunków i rozładunków; - podatek od towarów i usług VAT. 2. Wykonawca podaje cenę netto w złotych polskich zaokrągloną do pełnych groszy. 3. Podana cena netto powinna obejmować pełen przedmiot i zakres usług objętych przedmiotem zamówienia. Podana cena ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia. 4. Cena netto za przedmiot zamówienia nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia.

13 XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, prowadzone będą w złotych polskich. XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % 3. Uzyskane wyniki będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 4. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najwyższą liczbą punktów. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru. XVI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji. 2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w ppkt Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ppkt nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia następujących zmian w zakresie terminu realizacji umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to będzie sytuacją finansową Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego; 2.2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w samochodach (zmiany sposobu spełnienia świadczenia), w przypadku gdy wystąpi: a) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji samochodów; 13

14 b) konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany, o których mowa: i. w lit. a) i lit. b) nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian sposobu organizacji świadczenia, w następującym zakresie : a) procedur odbioru przedmiotu umowy, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie wpłynie na ograniczenie uprawnień Zamawiającego oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego; b) treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy Ponadto zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej (zgodnie z definicją zawartą w art. 11 Umowy), co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiany obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia; c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień wstępnych. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa lub SIWZ; b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy; 14

15 c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; d) zmiany pozostałych postanowień Umowy, nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej drogą faksową, albo 10 dni jeśli zawiadomienie zostanie przesłane w formie pisemnej. 2. Zamawiający, po wyborze oferty niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt 2 lit. a), w BIP oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 15 XVIII. PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu Zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

16 XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie posłuży pokryciu ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Wysokość zabezpieczenia ustala się na 5% ceny brutto oferty. 3. Zabezpieczenie należy wnieść w jednej lub w kilku z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy, przed terminem zawarcia umowy. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy numer: Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w oryginale u Zamawiającego. XX. ZAŁĄCZNIKI Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla samochodów; Załącznik nr 1A. Wymagane warunki techniczne; Załącznik nr 1B. Wymagania dla instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie urządzeń Zamawiającego rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów; Załącznik nr 2. Wzór formularza oferty; Załącznik nr 3. Wzór oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz 24 ust. 1 ustawy; Załącznik nr 4. Wzór wykazu wykonanych dostaw; Załącznik nr 5. Opis oferowanych pojazdów; Załącznik nr 6. Projekt umowy. 16

17 17 Specyfikację zatwierdził: Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Postanowienia wspólne dla wszystkich samochodów, o których mowa w pkt III pkt 1 SIWZ: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych samochodów, zgodnie z poniższym zestawieniem: Lp. Rodzaj samochodu Ilość sztuk 1. samochody osobowe z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NW/Assistance przystosowane do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy 10 sztuk 2. Dostarczane samochody muszą być: a) fabrycznie nowe; b) wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy przy czym czas dostępności modelu na rynku nie może być krótszy niż 3 lata. c) kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych; dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Dostarczane samochody, o których mowa w pkt III ppkt 1 muszą spełniać wymagania określone w: Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155 tekst jednolity ), Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

18 pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995 ze zm.), Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity). Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r poz tekst jednolity). oraz wymagania Zamawiającego, opisane w SIWZ. 4. W każdym z dostarczanych samochodów, o których mowa w pkt III ppkt 1 SIWZ, Wykonawca zamontuje urządzenia dostarczone przez Zamawiającego, rejestrujące obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów. Wymagania, odnośnie montażu urządzeń rejestrujących przebieg egzaminów, zawarte są w załączniku nr 1 B do SIWZ. Każdorazowo ( dostawa, wymiana, zmiana urządzenia rejestrującego) montażu i demontażu urządzeń rejestrujących dokonuje bezpłatnie Wykonawca. 5. Każdy z dostarczanych samochodów musi być przygotowany do eksploatacji i być zatankowany minimum 5 l paliwa. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (na swój koszt i ryzyko) samochody do siedziby Zamawiającego lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. 7. Wraz z dostawą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla każdego samochodu: a) dowód rejestracyjny z odpowiednią adnotacją ( L dla kategorii B) ; b) potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie; c) instrukcję obsługi samochodu i wyposażenia w języku polskim; d) 2 komplety kluczyków do uruchomienia każdego z dostarczonych pojazdów; e) kserokopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla każdego samochodu. 8. Wykonawca zobowiązany jest dysponować lub współpracować z siecią autoryzowanych stacji obsługi pojazdów (dalej: stacje obsługi lub SOP), zapewniającej możliwość obsługi serwisowej wynajmowanych samochodów: 18

19 19 a) SOP powinny być zlokalizowane w promieniu do 40 km od siedziby Zamawiającego, b) w SOP, Wykonawca zapewni pierwszeństwo dla świadczenia usług serwisowych na rzecz Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy samochodów będących przedmiotem najmu, w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. W sytuacji braku możliwości naprawy samochodu w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym Zamawiającego oraz zapewnienia samochodu zastępczego, spełniającego wszelkie wymagania jak dla samochodu zastępowanego. 10. Wykonawca w całym okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do: zapewnienia pełnej obsługi technicznej pojazdów; wykonywania obowiązkowych badań technicznych i przeglądów gwarancyjnych; wszelkich napraw niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdów; sezonowej wymiany i przechowywania opon; dostawy (uzupełniania) i wymiany płynów eksploatacyjnych, za wyjątkiem paliwa i płynu do spryskiwaczy; świadczenia pełnego serwisu blacharsko-lakierniczego. 11. W przypadku kradzieży samochodu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia samochodu zastępczego, spełniającego wszelkie wymagania jak dla samochodu zastępowanego, w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia o kradzieży, a następnie zapewnienia nowego samochodu, spełniającego wszelkie wymagania jak dla samochodu zastępowanego, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia o kradzieży lub uszkodzeniu. 12. Zamawiający nie dopuszcza zmiany liczby przełożeń skrzyni biegów w najmowanych pojazdach, oraz oferowanej wersji silnikowej przez okresie trwania umowy / chyba że nastąpi zaprzestanie produkcji tego modelu samochodu/.

20 20 Załącznik nr 1. A. Wymagane warunki techniczne dla samochodów, o których mowa w pkt III ppkt 1 SIWZ: Cecha Rodzaj pojazdu Długość pojazdu Wysokość pojazdu Szerokość pojazdu Wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami Wymagania minimalne samochód osobowy tej samej marki, modelu i typu Powyżej 3500 mm i poniżej 4080 mm Max 1650 mm Max 1765 mm dodatkowy pedał hamulca roboczego dla egzaminatora (świadectwo jakości) ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora, trwale zamontowane; obszar widoczności w tym lusterku nie może być ograniczony, w szczególności lusterkiem wewnętrznym kierowcy dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe) dla egzaminatora, ogumione koło zapasowe (Dz.U. poz.305 z 2015r. 11 ust.6), apteczka doraźnej pomocy zgodna z normą DIN instalacja elektryczna z możliwością podłączenia oświetlenia tablicy z literą L zamontowanej na dachu pojazdu ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r, w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów Dz. U. z 2014 poz tekst jednolity) Instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku, zgodna z opisem w załączniku 1B do SIWZ Skrzynia biegów Silnik Typ nadwozia Kolor nadwozia mechaniczna (manualna) Silnik spalinowy benzynowy o pojemności ccm. Samochód musi spełniać wymagania normy emisji spalin min. EURO 5 5-cio drzwiowe, minimum 5- osobowe jasny

21 21 Układ kierowniczy Tablica wskaźników Wyposażenie dodatkowe wskazane przez Zamawiającego ze wspomaganiem możliwość obserwacji wskazań prędkościomierza i obrotomierza z miejsca egzaminatora lub dodatkowy wskaźnik wskazujący wymienione parametry z miejsca egzaminatora dodatkowy pedał sprzęgła dla egzaminatora (świadectwo jakości) światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity) dodatkowe kontrolki włączenia kierunkowskazów i świateł mijania umieszczone w polu widzenia egzaminatora, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie podnoszone szyby drzwi przednich, centralny zamek wszystkich drzwi, regulowana wysokość fotela kierowcy, kierownica z możliwością regulacji, klimatyzacja manualna lub automatyczna, poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera z możliwością ręcznego wyłączenia działania poduszki pasażera, komplet dywaników gumowych, nie utrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałom dodatkowym (sprzęgła i hamulca), w okresie zimowym samochód wyposażony w opony zimowe, w sezonie letnim w opony letnie hamulec awaryjny mechaniczny, w przypadku wyposażenia pojazdu w system automatycznego wyłączania silnika /START-STOP / musi istnieć możliwość stałego wyłączenia tego działania, współczynnik przenikania światła w szybie tylnej i tylnych bocznych nie może być mniejszy od współczynnika przenikania szyb przednich

22 22 Załącznik nr 1B do SIWZ Wymagania dla instalacji elektrycznej umożliwiającej podłączenie urządzeń Zamawiającego rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów Zamawiający wymaga, aby w dostarczonych samochodach instalacja umożliwiała sprawne i bezpieczne podłączenie następujących urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminu: dwie kamery, mikrofon, monitor, rejestrator. Opis instalacji w/w urządzeń rejestrujących przebieg egzaminów: 1. Rejestrator powinien być zainstalowany w miejscu, gdzie mogą mieć dostęp tylko upoważnione osoby, a zarazem umożliwiać łatwą deinstalację urządzenia. 2. Kamera patrząca do przodu powinna być przymocowana do wspornika wewnętrznego lusterka wstecznego. 3. Kamera patrząca na kierującego i egzaminatora powinna być zamontowana w miejscu zapewniającym rejestrację zachowań kierującego np.: (na głównej konsoli przy prawym słupku). 4. Mikrofon powinien być zainstalowany w miejscu pomiędzy egzaminatorem a kierującym, pod sufitem (np. lampa pod sufitem). 5. Monitor powinien: być zamontowany w bezpiecznej przestrzeni dla osób znajdujących się w pojeździe, poza obszarem wybuchu poduszek powietrznych oraz zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na nośniku danych tak, aby w trakcie egzaminu miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu egzaminu. 6. Zasilanie rejestratora powinno zapewniać ciągłość rejestracji przebiegu egzaminu praktycznego również przy wyłączonym zapłonie i braku klucza w stacyjce. Wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące montażu urządzeń rejestrujących przebieg egzaminu udzielimy w siedzibie WORD Ciechanów. 7. Zestaw urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminu praktycznego, będący własnością Zamawiającego składa się z: a) rejestratora posiadającego w komplecie: dwie kamery: przednia boczna, antenę GPS, mikrofon i monitor.

23 23 Załącznik nr 2 do SIWZ OFERTA Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie ul. Mleczarska 27, Ciechanów. Nazwa i adres wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie) Tel.:..., fax..., ... W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Samochody osobowe wybór dostawcy usługi najmu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie : 1. Oferujemy realizację zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę łączną: Cena netto: zł słownie:.... zł Podatek VAT :......zł słownie:.... zł Cena brutto: zł słownie:.... zł obliczoną na podstawie poniższej tabeli: Lp. Cena jednostkowa netto miesięcznego najmu Ilość miesięcy Ilość pojazdów wartość netto samochody osobowe z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przystosowane do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy Oświadczamy, że w podanych cenach jednostkowych oraz cenie oferty brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

24 3. Potwierdzamy, że dostarczone samochody spełniają wszystkie wymagania minimalne określone w załączniku nr 1 A i 1 B do SIWZ, 4. W trakcie trwania umowy oferujemy następującą ilość wymian samochodów przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy. 5.Oferujemy najem następujących samochodów: 24 Lp. marka model Paramety techniczne: długość, pojemność silnika, moc silnika, rodzaj paliwa 10 sztuk samochodów osobowych z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przystosowane do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umową zgodną z projektem umowy. 7. Oświadczamy, iż realizację elementów zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom : a..... b Oferta zawiera łącznie..stron kolejno ponumerowanych. 9. Załącznikami do oferty są: Miejsce i data... Podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty

25 25 Załącznik nr 3 do SIWZ nazwa i adres wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie) OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Przystępując do udziału w postępowaniu na Samochody osobowe wybór dostawcy usługi najmu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, oświadczam/-y, że/: 1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia; c) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; d) znajdujemy się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie niniejszego zamówienia. 2. nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp... data... Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy

26 26 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW potwierdzających spełnienie warunku udziału opisanego w pkt V pkt 3 SIWZ Lp. Przedmiot dostawy (ilość, parametry techniczne samochodu) Odbiorca Wartość wykonanych dostaw (brutto) Data wykonania Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powyższych dostaw.... data... Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy)

27 27 Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS OFEROWANYCH POJAZDÓW Samochody, o których mowa w pkt III pkt 1 SIWZ: Cecha Wymagania minimalne Opis oferowanego samochodu Rodzaj pojazdu Długość pojazdu Wysokość pojazdu Szerokość pojazdu Wyposażenie dodatkowe wymagane przepisami samochód osobowy Powyżej 3500 mm i poniżej 4080 mm Max 1650 mm Max 1765 mm dodatkowy pedał hamulca dla egzaminatora (świadectwo jakości) ogrzewana tylna szyba z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem dodatkowe lusterko wewnętrzne dla egzaminatora, trwale zamontowane; obszar widoczności w tym lusterku nie może być ograniczony, w szczególności lusterkiem wewnętrznym kierowcy dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe) dla egzaminatora, ogumione koło zapasowe,/dz.u. z 2015 r. poz.305 tekst jednolity/, apteczka doraźnej pomocy zgodna z normą DIN 13164, instalacja elektryczna z możliwością podłączenia oświetlenia tablicy z literą L zamontowanej na dachu pojazdu ( zgodnie z Rozp. Min. Infrastr. z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, Dz.U. z 2014r. poz tekst jednolity); Skrzynia biegów mechaniczna (manualna)

28 28 Pojemność silnika/moc silnika Typ nadwozia Kolor nadwozia Układ kierowniczy Silnik spalinowy benzynowy o pojemności ccm. Samochód musi spełniać wymagania normy emisji spalin min. EURO5 5-cio drzwiowe, minimum 5-cio osobowe jasny ze wspomaganiem Tablica wskaźników możliwość obserwacji wskazań prędkościomierza i obrotomierza z miejsca egzaminatora Wyposażenie dodatkowe wskazane przez Zamawiającego dodatkowy pedał sprzęgła dla egzaminatora (świadectwo jakości ), światła do jazdy dziennej, spełniające wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015 r. poz. 305 tekst jednolity), dodatkowe kontrolki włączenia kierunkowskazów i świateł mijania umieszczone w polu widzenia egzaminatora, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, elektrycznie podnoszone szyby w przednich drzwiach, centralny zamek wszystkich drzwi, regulowana wysokość fotela kierowcy, kierownica z możliwością regulacji, klimatyzacja manualna lub automatyczna, poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera z

29 29 możliwością ręcznego wyłączenia działania poduszki pasażera, komplet dywaników gumowych nie utrudniających pracy pedałom głównym (sprzęgła, przyspieszenia i hamulca) oraz pedałom dodatkowym (sprzęgła i hamulca), w okresie zimowym samochód wyposażony w opony zimowe, w sezonie letnim w opony letnie, w przypadku wyposażenia pojazdu w system automatycznego wyłączania silnika /START-STOP/ powinna istnieć możliwość stałego wyłączenia tego systemu, współczynnik przenikania światła w szybie tylnej i tylnych bocznych nie może być mniejszy od współczynnika przenikania szyb przednich.

30 30 Złącznik nr 6 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w dniu roku pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Ciechanowie Ciechanów ul. Mleczarka 27, reprezentowanym przez: 1.Paną Annę Katarzynę Gwoździk - Dyrektora przy kontrasygnacie 2.Pani Haliny Opasińskiej Głównego Księgowego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a... z siedzibą w... przy ul...., zarejestrowaną w... pod numerem..., reprezentowaną przez..., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści: Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 1 1) Przedmiotem umowy jest najem bez limitu kilometrów następujących samochodów, zwanych dalej łącznie Samochodami : a) 10 szt. samochodów osobowych, przystosowanych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy marki...typ..., pojemność silnika...wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW, Assistance zgodnych z opisem w załączniku nr 1A pkt II.1 do SIWZ; b) Zamawiający ma prawo zwiększyć lub zmniejszyć liczbę zamawianych samochodów do wysokości 20% wartości zamówienia. Termin określenia zmiany określa się na 2 tygodnie wstecz. 2) Wykonawca oświadcza, że:

31 a) pojazdy będące przedmiotem najmu są fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed podpisaniem niniejszej umowy, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, sprawne technicznie, zarejestrowane i gotowe do używania w celu wynikającym z umowy. Samochody przystosowane do egzaminowania spełniają wymogi określone w: ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity ) oraz rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2015 r. poz tekst jednolity); Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz.995 ze zm.); Ministra Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz.1522 tekst jednolity). b) przysługuje mu prawo do dysponowania samochodami dostarczanymi w ramach niniejszej umowy i nie jest ono ograniczone prawami osób trzecich w sposób, który mógłby wpłynąć na prawidłowe wykonanie umowy. 3) Wykonawca zamontuje urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk w samochodach przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, o których mowa w ust.1. Montaż urządzeń powinien uniemożliwić ingerencję osób nieuprawnionych w zapis na nośniku danych. Montowane urządzenia stanowić będą wyposażenie dodatkowe samochodu i zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego. Wszystkie dostarczane samochody przeznaczone do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy będą w wystarczający sposób przygotowane do montażu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, w tym posiadać będą odpowiednio dostosowaną instalację, zgodnie z wymogami załącznika do umowy. Wykonawca oświadcza, iż zamontowanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów pozostaje bez wpływu na gwarancję, którą objęte są dostarczane samochody i że z tego powodu, nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 4) Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie na samochodach logo Zamawiającego w formie naklejek samoprzylepnych oraz magnetycznej tablicy z napisem EGZAMIN. 5) Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne zabezpieczenie przez Zamawiającego dostępu do zamontowanego rejestratora. 6) Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznego dokonywania wymiany samochodów opisanych w ust 1 w okresie najmu na fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wymiany, tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, spełniające wszystkie wymagania SIWZ. Wymiana dokonywana będzie 4 31

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 217-332885

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 217-332885 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332885-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 217-332885 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A AD.3321.02.12.UW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego udzielanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej ul. Orzechowa

Bardziej szczegółowo

Najem samochodów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, przeznaczonych do egzaminowania

Najem samochodów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, przeznaczonych do egzaminowania S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zadania pn. Najem samochodów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, przeznaczonych do egzaminowania Znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.word.waw.pl/zamowienia_publiczne/108/status/rodzaj/wzp/zwr/ Warszawa: Dostawa dwóch samochodów

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. Warunki udziału w postępowaniu. O dzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 8 Wrocław: Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez

Umowa (projekt) ... NIP... reprezentowaną przez Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa (projekt) Zawarta w dniu pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, ul. Orzechowa 60, 21-500 Biała Podlaska, NIP:537-19-63-913, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 14-02-2013 13:59 Toruń: Dostawa motocykli dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu Numer ogłoszenia: 62154-2013; data zamieszczenia: 14.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Leszno: Dostawa worków foliowych Numer ogłoszenia: 94669-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. z 6 08-06-2015 14:11 Toruń: Najem samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu Numer ogłoszenia: 82527-2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Leasing operacyjny autobusu z opcją wykupu na potrzeby WORD w Warszawie Numer ogłoszenia: 36315-2010; data zamieszczenia: 22.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina-lubartow.pl/ Lubartów: Zakup i dostawa samochodu osobowego typu mikrobus 9 miejscowy (8+1)

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. WiMBP VIII-212/2/2013 Rzeszów, dnia 08.10.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ do przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96794-2016:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2016/S 057-096794 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł.

O F E R T A. 1. Cena brutto 18 szt. fabrycznie nowych samochodów (segment B) wynosi. zł., w cenę wliczono podatek VAT wg stawki 23% tj.. zł. Załącznik nr. 2... (Nazwa i adres Wykonawcy) data sporządzenia oferty lub konsorcjum w składzie: (lider). (członek)..(członek) O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Dostawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl 1 z 7 2015-07-31 16:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy A-ZP-14/I/LJ/2012 Bielsko-Biała, dn. 06.02.2012r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A AT-232-Zp-7/14 Samochody osobowe wybór wykonawcy najmu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A nr dla przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia: 124957-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-08-21 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl Poznań: Dostawa używanego ciągnika siodłowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Warszawa, 17.10.2014r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/19RB/08/2014 na roboty budowlane polegające na Aranżacji budynku medyczno - usługowego z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo