OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? tak Numer ogłoszenia w BZP: nie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia? tak nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES Nazwa: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W WAŁBRZYCHU Adres pocztowy: ul. PIOTRA WYSOCKIEGO 28, WAŁBRZYCH Miejscowość: Wałbrzych Tel.: Kod pocztowy: Faks: Województwo: dolnośląskie I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Administracja rządowa centralna Administracja rządowa terenowa Administracja samorządowa Podmiot prawa publicznego Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Uczelnia publiczna Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Inny (proszę określić): jednostka sektora finansów publicznych: samorządowa wojewódzka osoba pr. Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, 1/7

2 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Najem 10 sztuk fabrycznie nowych samochodów z przeznaczeniem do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B z ich cykliczną wymianą i 1 sztuki pojazdu z przeznaczeniem do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B1 dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW i ASSISTANCE II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Dostawy Usługi II.3) Określenie przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: zadanie 1- najem 10 sztuk fabrycznie nowych samochodów (rok produkcji 2015) z przeznaczeniem do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B z ich trzykrotną wymianą po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy od wydania pierwszej grupy pojazdów w ramach realizacji zamówienia na 10 sztuk fabrycznie nowych samochodów z przeznaczeniem do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW i ASSISTANCE. Wszystkie oferowane pojazdy kat. B oraz pojazdy dostarczane celem ich wymiany muszą być jednej marki i jednego typu; zadanie 2 - najem jednej sztuki pojazdu z przeznaczeniem do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy kat. B1 dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW i ASSISTANCE. Szczegółowe wymagania dotyczące zadania 1, tj. samochodów przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy określa załącznik nr 1 do SIWZ, a szczegółowe wymagania dotyczące zadania 2, tj. pojazdu przeznaczonego do egzaminowania na kategorię B1 prawa jazdy określa załącznik nr 2 do SIWZ. Limit kilometrów dla wszystkich jedenastu pojazdów będących przedmiotem najmu wynosić będzie łącznie km w skali 12 miesięcy. Za każdy dodatkowy kilometr przejechany przez najmowane pojazdy ponad wskazany limit Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowo 0,20 zł brutto. 2. Wykonawca dostarczy pojazdy do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. 3. Wykonawca musi dostarczyć do pojazdów dodatkowy komplet opon opisany w załącznikach nr 1a i 1b do SIWZ. 4. Wspólny słownik zamówień: CPV samochody osobowe. 5. Umowa zawarta będzie na okres 48 miesięcy. 6. Dostarczane pojazdy muszą być kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a samochody dostarczane w ramach zadania nr 1 dodatkowo - fabrycznie nowe. 7. Dostarczane pojazdy będą wyposażone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 305) oraz zgodnie z wymogami, o których mowa w rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, 2/7

3 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r., poz. 995 ze zm.) w urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk stanowiące własność Zamawiającego. Montaż tych urządzeń Zamawiający zleci w odrębnym postępowaniu. 8. W przypadku zmiany przepisów dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pojazd zastępczy zgodny ze znowelizowanymi warunkami, z wyłączeniem urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których nie dotyczy niniejsze postępowanie. 9. Zamawiający wymaga w okresie trwania umowy trzykrotnej wymiany samochodów w ramach zadania nr 1 (kat. B) na nowe, tej samej marki i modelu, bez istotnych zmian konstrukcyjnych, z 10 litrami paliwa w zbiorniku paliwa każdego z samochodów wraz z wymianą ogumienia odpowiednio na sezon zimowy lub letni, po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy od wydania pierwszej grupy pojazdów w ramach realizacji zamówienia. Każdy z dostarczanych samochodów przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy musi być dostosowany do zamontowania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów, stanowiących własność Zamawiającego. 10. Montażu i demontażu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów dokonuje Zamawiający, z wyłączeniem wymian związanych z usługami serwisowymi oraz cyklicznej wymiany pojazdów, o której mowa w pkt kiedy to demontażu i montażu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów dokonuje Wykonawca. 11. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego oznakowania pojazdów folią samoprzylepną, wg opisu i projektu, który stanowić będzie zał. nr 2 do wzoru umowy, a zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wykonawca wykonuje powyższe oznakowania na własny koszt. 12. Wykonawca dostarcza pojazdy do siedziby Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór pojazdów w przypadku ich wymiany lub konieczności dokonania naprawy z siedziby Zamawiającego. 13. Wykonawca jest obowiązany dla każdego dostarczanego pojazdu zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż zł na każdą osobę. Pojazdy winny być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy - Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia. 14. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczanych pojazdów niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. Zamawiający ponosi koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdów, a w szczególności koszt paliwa, płynów do spryskiwaczy, przepalonych żarówek, naprawy uszkodzonych opon i felg. Wszelkie pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 15. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe wynosi Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, 3/7

4 maksymalnie 24 godziny. Przez czas reakcji na zgłoszenie serwisowe Zamawiający rozumie pojawienie się na miejscu awarii pojazdu lub w miejscu gdzie pojazd aktualnie się znajduje, w granicach administracyjnych miasta Wałbrzych, serwisanta Wykonawcy. 16. W przypadku niesprawności pojazdu (wyłączenia z używania ze względu na uszkodzenia, usterki itp.) trwającej dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu zastępczego spełniającego wszelkie wymagania określone w SIWZ na czas dokonania naprawy. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu dostarczenia pojazdu zastępczego. 17 W przypadku awarii lub kolizji uniemożliwiającej korzystanie z samochodu kat. B przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w terminie 24 godzin (jeśli zgłoszenie nastąpiło do godz. 14:00 danego dnia) samochód zastępczy - przystosowany do egzaminowania na kat. B prawa jazdy, zastępczo - za pojazd podlegający naprawie. W przypadku gdy zgłoszenie nastąpiło po godz. 14:00 Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii i ponownego podstawienia pojazdu w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. 18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 19. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wykonawca załączy do oferty: specyfikację techniczną oferowanych pojazdów wraz z dodatkowymi akcesoriami; wyciąg ze świadectwa homologacji dla oferowanych w niniejszym postępowaniu pojazdów. Dokumenty te mogą zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń wiedzy w imieniu wykonawcy. Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższe dokumenty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, to poświadczenia tego może dokonać albo pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo ten wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, od którego dokument oryginalny pochodzi. Zamawiający wezwie uczestników, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta uczestnika podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie także w razie konieczności, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów. Jeśli dokumenty są sporządzone w języku obcym, to dokumentów należy załączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez wykonawcę. II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, 4/7

5 Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Negocjacje bez ogłoszenia Przetarg ograniczony Zamówienie z wolnej ręki Negocjacje z ogłoszeniem Zapytanie o cenę Dialog konkurencyjny Licytacja elektroniczna III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak wskazać projekt/program: nie Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, 5/7

6 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): 1) NAZWA (jeżeli dotyczy): 1) IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 1 0 / 0 7 / (dd/mm/rrrr) IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1 IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 2) Nazwa: Toyota Wałbrzych Nowakowski Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Uczniowska 21 Miejscowość: Kod pocztowy: Wałbrzych Kraj/województwo: Polska IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 3) Wartość ,98 PLN IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty 4) ,67 Oferta z najniższą ceną 5) ,67 / Oferta z najwyższą ceną 5) ,67 Waluta: PLN (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej. 2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców. 3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia. 4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, 6/7

7 ZAŁĄCZNIK I Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzono w trybie na podstawie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, 7/7

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA WZÓR Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST

WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOST Warszawa: WYKONYWANIE KONSERWACJI ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, ALARMOWANIA I NAPADU ORAZ SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W BUDYNKACH MINISTERSTWA TRANSPORTU PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika ul. Kościelna 3, 73-260 Pełczyce, tel./fax 957685429 REGON 320424867 II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie

Gmina Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo