^Wbbe ťbļia_[ D7IP;C?7IJE Xob_ťco jwc dec_dwy`w &( M aeśyk fe EiYWhW5 <?BC A_[hk`ň i_ň fheijļ pwiwzļ0 feawpk`" Ye phex_ Wť" W d_[ # Ye phex_ip$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "^Wbbe ťbļia_[ D7IP;C?7IJE Xob_ťco jwc dec_dwy`w &( M aeśyk fe EiYWhW5 <?BC A_[hk`ň i_ň fheijļ pwiwzļ0 feawpk`" Ye phex_ Wť" W d_[ # Ye phex_ip$"

Transkrypt

1

2 REKLAMA

3 aa REKLAMA Pomoc jest skierowana do osób,

4 aa REKLAMA REKLAMA

5 REKLAMA FESTIWAL ENERGIA MIASTA GALERIA URBAN FORMS Aleksandra Adamczuk/Paulina Nawrot (Polska) - ul. Żeromskiego 20 Bordalo II (Portugalia) - ul. Kilińskiego 127 Messy Desk (Hong Kong) - ul. Matejki 21/23 Raspazjan (Polska) - ul. Sienkiewicza 39 Odwiedź nas:

6 aa REKLAMA aa

7 PROMOCJA W IZBIE PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ Samorząd gospodarczy Czarny Diament : sukces, prestiż, fachowość Jeszcze tylko do 30 września można zgłosić swoją kandydaturę do nagrody Czarnego Diamentu. To wyróżnienie przyznawane od 17 lat przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego dla przedsiębiorców, instytucji i osób fi zycznych, szczególnie zasłużonych dla świata nauki, kultury i samorządu. Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Kapituła, złożona z prezydentów, starostów, burmistrzów i uznanych osobowości życia gospodarczego i publicznego oraz laureatów poprzednich edycji plebiscytu Czarny Diament, którzy najlepiej potwierdzają, jaki prestiż zyskali, otrzymując nagrodę. Czarny Diament to najwyższa śląska marka, fachowość, kompetencja, życzliwość dla rozwoju przedsiębiorczości na Śląsku, a także karta przetargowa na arenie światowego biznesu. Uroczysta gala wręczenia nagród Czar- XVI Edycja CZARNY DIAMENT 2014 nego Diamentu odbędzie się 20 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w śląską rzeczywistość. Warto nadmienić, że honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął minister gospodarki. Nagroda Czarnego Diamentu jest przyznawana przedsiębiorstwom, które prowadząc działalność gospodarczą, przywiązują dużą wagę do wysokiej jakości swoich wyrobów i usług, tworzą nowe miejsca pracy, starają się spełniać wysokie standardy w zakresie ochrony środowiska, angażują się w działalność charytatywną oraz popierają rozwój nauki i sportu. Przedsiębiorstwa te inwestują w rozwój swojej fi rmy, a co XVII edycja wręczania Czarnych Diamentów Uroczysta gala 20 listopada 2015 r. godzina 18:00 Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1 pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki za tym idzie rozwój regionu oraz aktywnie współpracują z samorządem gospodarczym i terytorialnym. Nagradzamy osoby i instytucje zasłużone dla Śląska dodaje Andrzej Żylak, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Co ważne, każdego roku przyznawane są również Nagrody Specjalne, które trafi ają do rąk osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju regionu. Więcej informacji na temat nagrody Czarnego Diamentu (regulamin konkursu, wniosek i formularz zgłoszeniowy) można otrzymać w Biurze Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku przy ul. Rybnik 12. Informacje można też znaleźć na stronie: lub pod numerem telefonu: 32/ lub 32/ Podpis elektroniczny dla każdego przedsiębiorcy! Podpis elektroniczny to forma elektronicznej identyfikacji osoby, która składa ten podpis. Zapewnia wysoką poufność, większą niż w przypadku tradycyjnych dokumentów. Posiadacze podpisu elektronicznego mogą bez wychodzenia z domu podpisywać np.: transakcje elektroniczne, V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Od 12 do 14 października w Katowicach będzie odbywać się V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Areną spotkań ludzi świata biznesu w tym mieście, a także wartościowych prezentacji i debat, zdobywania praktycznej wiedzy, zabaw i korzyści biznesowych będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Tegoroczna edycja Kongresu będzie swoistym połączeniem teorii i praktyki, biznesu i nauki, sektora prywatnego Warsztaty o dotacjach unijnych którym patronuje Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego W Hotelu Politańskim w Rybniku odbyły się warsztaty w ramach cyklu Akademia Przedsiębiorcy pod hasłem Jak wyprzedzić konkurencję w wyścigu po dotacje unijne. Tegoroczna edycja spotkania była poświęcona zagadnieniom związanym z dotacjami unijnymi w latach faktury, umowy cywilnoprawne, najważniejsze dokumenty do ZUS, urzędu skarbowego. Również przedsiębiorcy, chcący założyć własną działalność gospodarczą, mogą zarejestrować swój biznes przez Internet. Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego to jedyna instytucja w regionie, która wydaje certyfi katy kwalifi kowane przeznaczone do składania i weryfikowania bezpiecznego podpisu elektronicznego, a także wydaje certyfi katy niekwalifi kowane zaufane przeznaczone do podpisywania i szyfrowania poczty i plików. Rybnicka Izba to autoryzowany Punkt Weryfikacji Tożsamości Polskiego Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum, powołany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Punkcie Weryfi kacji Tożsamości, który działa w Rybnickiej Izbie i pod nr. tel.: 32/ i publicznego. Hasłem przewodnim wydarzenia będzie hasło: Nauka Biznes Samorząd Razem dla gospodarki. Przedsięwzięciami towarzyszącymi Kongresu będą: Program Samorząd, który wspiera MŚP i Targi Expo panel dyskusyjny oraz spotkania ludzi wielu branż i środowisk kluczowych dla rozwoju współczesnego biznesu oraz Akademia Marketingu i Sprzedaży, a także panele dotyczące szkolnictwa, funkcjonowania młodego przedsiębiorcy. Patrząc na poprzednie edycje Kongresów w 2014 roku wydarzenie przyciągnęło ponad 3000 uczestników z Polski i zagranicy tegoroczne przedsięwzięcie zapowiada się niezwykle ciekawie. W tym roku Kongres będzie składać się z sześciu ścieżek tematycznych. Uczestnicy Kongresu będą debatować m.in. o partnerskiej współpracy samorządów, urzędów pracy, wszelkiej innowacyjności fi rm i w innych dziedzinach. Nie zabraknie rozmów o konkurencyjności, unikatowych pomysłach i dogodnych źródłach fi nansowania różnych inicjatyw, czy o procesach biznesowych. Bezpłatna rejestracja dostępna jest na stronie: Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Komisji Europejskiej oraz wysokim patronatem Parlamentu Europejskiego i współfi nansowane z budżetu samorządu Województwa Śląskiego. W czasie warsztatów uczestnicy dowiadywali się, w jaki sposób pozyskiwać dotacje unijne i rozliczać projekt oraz jak radzić sobie ze skomplikowanymi procedurami, by przygotować prawidłowy wniosek o dofi nansowanie.

8 aa REKLAMA HIPOKRATES 2015 Szczegóły głosowania, aktualny ranking: hipokrates Partnerzy: Weź udział w plebiscycie HIPOKRATES 2015 Zagłosuj na lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników, a także farmaceutów i placówki medyczne! REKLAMA

9 aa REKLAMA Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, Katowice, kapitał zakładowy: ,00 zł NIP , REGON , Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu: nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ulicy Kossutha 13 w Katowicach, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr 56/13 i 57/13 o łącznej powierzchni 2973 m 2, k.m.: 43, obręb: Śródmieście-Załęże, Księga Wieczysta: KA1K/ /1. Cena wywoławcza nieruchomości: zł, wadium: zł, postąpienie: 5900 zł. Cześć obszaru działki 56/13 objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwała nr XIV/199/99 Rady Miejskiej Katowic z r. obszar oznaczony 55U, S, KS tereny usług, handlu, rzemiosła, składów oraz urządzeń komunikacji, minihurtowni, parkingów w tym stacji paliw. Działka 57/13 zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowic z dnia r. przeznaczona jest jako: obszar zabudowy usługowej z zielenią urządzoną (symbol U/ZU2); teren usług handlu, rzemiosła i składników oraz urządzeń komunikacji wraz z nieprzekraczalną linią zabudowy (symbol planu 55 USKs). Termin i miejsce przetargu: 16 października 2015 r. godz (piątek) w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargowych można uzyskać, kontaktując się z Działem Restrukturyzacji Majątku pod numerem telefonu 32/ w. 25 i 62 lub Warunki przystąpienia do przetargu: 1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 14 października 2015 r. (środa) decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. - Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. - Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 3. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winny posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 5. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 6. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca. 7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej i zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki na przedmiotową sprzedaż, a następnie do Ministra Skarbu o wydanie zgody na dokonanie czynności prawnej sprzedaży nieruchomości w związku z faktem, iż wartość rynkowa nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kossutha 13 w Katowicach przekracza równowartość w złotych kwoty euro (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzależnione od realizacji ww. warunków oraz oświadczeniu Gminy o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu i nastąpi w terminie nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania warunkowej umowy sprzedaży ww. nieruchomości. Termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży zostaną określone w warunkowej umowie sprzedaży. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu ostatecznej umowy sprzedaży. Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: REKLAMA Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Gliwicka 204, Katowice, kapitał zakładowy: ,00 zł NIP , REGON , Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS OGŁASZA Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu: nieruchomości położonej przy ulicy Pukowca w Katowicach obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu - działek nr 75/5, 75/6, 75/7, 75/8 o łącznej powierzchni m 2 k.m.: 43, obręb: Śródmieście - Załęże, Księga Wieczysta: KA1K/ /1. Sprzedaż nie obejmuje budynków, budowli i innych urządzeń posadowionych na dz. nr 75/7 i 75/8, stanowiących nakłady Dzierżawcy poniesione na nieruchomości. Cena wywoławcza nieruchomości: zł wadium: zł postąpienie: zł Działki nr 75/6, 75/7, 75/8 położone są na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwała nr XIV/199/99 Rady Miasta Katowice z r. oznaczone symbolem 55U, S, KS tereny usług handlu, rzemiosła, składów oraz urządzeń komunikacji. Działka 75/5 położona jest na terenie, na którym obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice II edycja nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z r. opisanym jako U/ZU2 tereny zabudowy usługowej z zielenią urządzoną. Informacje dodatkowe o sposobie użytkowania i ograniczeniach: - Nieruchomość jest w części (dz. nr 75/7 i 75/8) zabudowana obiektami handlowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącą nakłady Dzierżawcy. Cała nieruchomość stanowi teren hałdy poprzemysłowej z ograniczeniami warunków zabudowy. - Aktualnie oferowane do sprzedaży działki są objęte umową dzierżawy na czas oznaczony do r., która zakłada możliwość przedłużenia na kolejne 30 lat. - Budynki, budowle i urządzenia posadowione na nieruchomości stanowiące nakłady Dzierżawcy nie są przedmiotem sprzedaży i po wygaśnięciu umowy dzierżawy mogą być przeznaczone do rozbiórki. - Umowa dzierżawy zgodnie z jej postanowieniami jest możliwa do wypowiedzenia przed upływem okresu jej wypowiedzenia wyłącznie na warunkach określonych w przepisie art. 703 Kodeksu Cywilnego. - Dzierżawca posiada zastrzeżone umową dzierżawy prawo pierwszeństwa i pierwokupu nieruchomości w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania warunkowej umowy sprzedaży. Szczegółowe uwarunkowania i obciążenia nieruchomości wynikające z umowy dzierżawy zostaną udostępnione oferentom po wpłacie wadium i zawarciu ze Śląsko Dąbrowską Spółką Mieszkaniową Sp. z o.o. w Katowicach umowy zobowiązującej oferenta do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji, przy czym ujawnienie przez oferenta uzyskanych informacji osobom nieuprawnionym obwarowane będzie karą umowną odpowiadającą wartości uiszczonego wadium. Termin i miejsce przetargu: Dnia 05 stycznia 2016r. godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro) Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości, w tym wzór umowy zobowiązującej oferenta do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji oraz informacje dotyczące warunków przetargowych, można uzyskać kontaktując się z Działem Restrukturyzacji Majątku pod numerem telefonu 32/ w. 25 i 62 lub Warunki przystąpienia do przetargu: 1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 16 października 2015r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. -Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. -Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 2. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli. 3. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 5. Nabywca, który do dnia zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. 6. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca. 7. Wylicytowana kwota będzie powiększona o wartość należnego podatku VAT (23%), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. Po wyłonieniu Nabywcy, Zbywca wystąpi o wydanie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej i zgody Zgromadzenia Wspólników Spółki na przedmiotową sprzedaż, a następnie do Ministra Skarbu o wydanie zgody na dokonanie czynności prawnej sprzedaży nieruchomości w związku z faktem, iż wartość rynkowa nieruchomości przy ul. Pukowca w Katowicach przekracza równowartość w złotych kwoty euro (zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 08 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz. U nr 106, poz. 493 z późn. zm.). Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest uzależnione od realizacji ww. warunków oraz nieskorzystania przez Dzierżawcę do dnia poprzedzającego wskazany na wstępie termin przetargu z przysługującego mu prawa pierwszeństwa. Ze względu na prawo pierwokupu przysługujące Dzierżawcy nieruchomości termin, osoba notariusza i miejsce zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (dokonania czynności rozporządzającej) zostaną określone w warunkowej umowie sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, iż nie będzie on krótszy niż 3 miesiące od dnia otrzymania przez Dzierżawcę nieruchomości warunkowej umowy sprzedaży. Śląsko Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:

10 Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon przez internet gazeta.naszemiasto.pl nieruchomości mieszkania - sprzedam A Sosnowiec ul. Hallera, 3 pok., 47 m2, 4/4p., zabudowa kuchni, zmywarka, okna PCV, szafa zabudowana, stan dobry, 138 tys. zł., bez pośredników. Tel mieszkania do wynajęcia A K-ce 3 Maja, 27m 2, IIIp, puste, 800zł, BN A K-ce ul. Teatralna, 600zł dla 1-2 osób, umeblowane, wyposażone, BN A K-ce, 3 Maja, 34m 2, IIIp, 2 pok. puste BN A K-ce, 3 pok.+ kuchnia, łazienka, b. ładne, do zamieszkania. Tel A Katowice, 2pok. balkon, winda, IIp/IVp umeblowane, wyposażone A Siem-ce Śl. Bytków, 37m 2, 2pok. balkon, C.O. umebl. +wypos BN A Sosnowiec 36m 2, umeblowane w kamienicy: domy - sprzedam A Dom w Strzybnicy sprzedam bez pośredników, stan dobry, tel A Sprzedam pensjonat w Kołobrzegu, A Ustroń- Lipowiec, dom 160m, dz. 1200m, całoroczny +garaż, 330tys lokale użytkowe - sprzedam Chorzów I, Autoserwis 159m 2 z wyposaż. 290tys , lokale użytkowe - do wynajęcia A Zawiercie 82 m2 parter oraz 91 i 68 m2 I piętro, garaże A Kupię garaż w Katowicach handlowe elektronika, komputery A SKUP I ODBIÓR ZUŻYTEJ ELEKTRO- NIKI: radia, wzmacniacze, kolumny, używana aparatura pomiarowa, mierniki, płytki elektroniczne i komputerowe, części elektroniczne i elektryczne, itp REKLAMA PRACA W związku z rozbudową zakładu firma Madej Wróbel Sp. z o.o. zatrudni na stanowiskach PRODUKCYJNYCH Przyjdź na rozmowę rekrutacyjną, skontaktuj się z nami pod nr lub prześlij swoje cv na adres antyki A Antyki K-ce Pl. Wolności 11, A Kupię stare gazety książki dokumenty do 1960 r maszyny urządzenia A Kupimy maszyny do obróbki metalu i drewna. Tel materiały budowlane Szamba betonowe, motoryzacja osobowe sprzedam A AUTOSKUP SUPER CENY, A Autoskup transport, złomowanie, gotówka, tel.: A AUTOSKUP Zlomowanie, osobowe kupię "Auto-Land" kupuję: osobowe, dostawcze, całe, rozbite, skorodowane. Najlepiej płacę - natychmiast. Chorzów, 32\ , A "Autoskup: osobowe, dostawcze (stan obojętny) Dojazd, gotówka! , Własny transport" REKLAMA OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Michał Stankiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: r. o godzinie w budynku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, z siedzibą przy ul. 1 Maja 225, Ruda Śląska, sala nr 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Modrzejewskiej 4/1, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: GL1S/ /1. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 30,7 m², do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,9 m². Lokal mieszkalny położony jest na parterze budynku wielomieszkaniowego. Składa się z jednego pokoju, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. Szczegóły na stronie w zakładce licytacje. REKLAMA TARTAK konstrukcje dachowe łaty, kontrłaty, deski kontakt: REKLAMA AUTO-SZAŁAJ WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW KATOWICE-DĄBRÓWKA MAŁA UL. POD MŁYNEM A Absolutnie wszystkie marki, płacimy najwięcej. Dojazd. Gotówka , Własny transport A AUTOSKUP - Za gotówkę - Stan obojętny tel Autoskup- autozłom, tel Autozłomowanie, tel AUTO-SKUP SKUPUJEMY SAMOCHODY KAŻDEJ MARKI, STARE, NOWE, ROZBITE, CIĘŻAROWE. NATYCHMIASTOWY DOJAZD DO KLIENTA, NAJLEPSZE CENY, 7 DNI W TYGODNIU A Kupię samochody osobowe i dostawcze do 2000 zł. Stan obojętny. Mogą być uszkodzone, skorodowane i bez opłat. Dojazd do klienta REKLAMA A Skup samochodów na części A Skup samochodów osobowych i dostawczych, przyczep towarowych, campingowych, stan obojętny. Tel motocykle kupię Kupię stare motocykle, motorowery, częsci stan obojętny. tel fi nanse biznes kredyty, pożyczki A! Pożyczki bez BIK pod hipotekę bez dochodu i dla zadłużonych, REKLAMA REKLAMA Biuro reklamy REKLAMA Ewelina Żyła-Baran Katarzyna Skomorowska Anna Kraicer A Martom Finanse - Chwilówki przyjazne klientowi. Zadzwoń i zapytaj o warunki , , (32) " AGART" -CHWILÓWKI!!! Ponad 20 lat na rynku usług finansowych. Nie przepłacaj za taką samą pożyczkę! Sprawdź! Katowice, ul. Mickiewicza 28/4, Ip. tel. (32) Zabrze, ul. Wolności 294 tel. (32) Gliwice, ul. Zwycięstwa 14/17, Ip. tel. (32) Tychy, Aleja Piłsudskiego 1 tel. (32) A "Agencja Cash-Pol" Pożyczka do 1500zł. Tel. (32) , "Contact" Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, bez zdolności dla seniora. Pożyczki i Chwilówki, na dowód, bez BIK, wszystkie źródła dochodu, alimenty, MOPS itp. (32) A masz FIRMĘ! Pożyczymy nawet do zł. Tel A A może chwilówka do 3600 zł? Wypłata od ręki! Tel , ADOM- Pożyczki 10, 20, 50 tys. bez BIK, tel Akcja konsolidacja! Także ze złą historią w BIK. Tel A Alarm kredytowy, bankowe, p/ bankowe z komornikiem , Ale pożyczka nawet w 24 godziny. Tel Alternatywa dla chwilówek od 300 do 2000 zł. Dojazd i obsługa GRA- TIS Promocja dla emerytów Atrakcyjna pożyczka do zł na dowolny cel A Atrakcyjne oferty z prywatnych środków, nawet z komornikiem, bez BAZ, bez opłat i z dojazdem (min/7,69) Atrakcyjne pożyczki do 1000 zł. Dojazd natychmiast REKLAMA REKLAMA REKLAMA EuroEfekt POŻYCZKI KREDYTY GOTÓWKOWE RÓWNIEŻ BEZ BIK KONSOLIDACYJNE, HIPOTEKI CHWILÓWKI - OFERTA 20 FIRM - NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ bez zaświadczeń z ZUS i US POŻYCZKI BANKOWE do zł. Najnowsze oferty BYTOM - 32/ RUDA Śl. - 32/ ZABRZE - 32/ RYBNIK - 32/ REKLAMA

11 A Bankowe kredyty, na spłatę komornika,wymagane zabezpieczenie, A Bez BIK-u, Gotówki, Bez zdolności, DLA CIEBIE Bez BIK-u. Kredyty. Chwilówki! Dzwoń, nie zwlekaj! Pewne 100% 32/ , DOJAZD! A Bez zdolności, do zł. bez BIK, tel. (32) Błyskawiczne chwilówki, kredyty, bez BIK, , DOJAZD do klienta. Nie zwlekaj! A Brak zdolności kredytowej, konsolidacja chwilówek, pożyczki prywatne. Dojazd. Tel. 32/ , Chwilówka do 1000zł z zajęciami. Tel. 32/ Chwilówki - 100% Pożyczki. Pewne. Dojazd , A Chwilówki do 1500zł. Tel. (32) A Chwilówki do 1500zł. Tel Chwilówki oraz zastaw, A CHWILÓWKI rozbijamy na raty. Zadzwoń i spytaj o ofertę dla siebie. UCZCIWI AGENCI WSPÓŁPRACA Tel. (32) , (32) A CHWILÓWKI- najtaniej , A Conseiller Bankowe Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, inwestycyjne. Na oświadczenie do 30 tys. Dla firm bez US i ZUS. Szybka realizacja. Tel Dla Firm tanie kredyty, linie kredytowe, solidnie. Tel Dla pracującego i dla emeryta, prosta pożyczka do 25 tys EKSPRES gotówkowy! Pożyczymy do zł! Tel Ekspresowe pożyczki przedwypłatowe!!! (32) , EXTRA KASA!!! Nowe oferty do 50 tys! na oświadczenie, konsolidacje do 250 tys! niskie raty. Robimy trudne kredyty! Wyślij SMS lub złóż wniosek , A HIPOTECZNE24.PL - Pożyczki hipoteczne oddłużeniowe bez BIK, w ten sposób spłacisz komornika, wypowiedziane kredyty. Zajmiemy się naprawą Twojej historii kredytowej abyś następnie wrócił do finansowania bankowego. Tel A Konsolidacja do 250 tys. bez zabezpieczeń, tel. (32) KREDYTY z zajęciami komorniczymi, oddłużeniowe, tel KREDYTY z zajęciami komorniczymi, oddłużeniowe, tel KREDYTY z zajęciami komorniczymi, oddłużeniowe, tel Kredyty, Pożyczki, Oddłużenia, Chwilówki. Masz problem ze spłatą kredytów? Komornik zajął Twoje wynagrodzenie? Zadzwoń!!! 32/ , Kancelaria Kredytowa Ul. Mielęckiego 10/501 Katowice. LEKKA POŻYCZKA do 25 tys. Zadzwoń - Tel NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI? DZWOŃ! Szybkie pozyczki bez BIK do , CHWILÓWKI od ręki, z dojazdem do klienta, minimum formalności - 32/ , A Nowe oferty pożyczek niebankowych, również z komornikiem.tel NOWE POŻYCZKI. Minimum formalności , 32/ NOWE TANIE POŻYCZKI A Optima z zajęciami też: A Pętla kredytowa- pomożemy Ci z niej wyjść, tel. (32) A Potrzebujesz gotówki - zadzwoń! Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń po szybką pożyczkę, A Pożyczki bez BIK do 15 tys. konsolidacja. Tel , A POŻYCZKI OD RĘKI. Bez BIK. Promocja do 30 września! Zadzwoń: (32) A Pożyczki pod hipotekę A Prywatna pożyczka do 5000 zł. tel. (32) A STOP! Masz problem z kredytami DZWOŃ Szybka pożyczka, decyzja nawet w 24 godziny - Zadzwoń A Szybki kredyt bez zdolności kredytowej, tel. (32) A Tel ; sos.pl A Z komornikiem do 5000 zł. tel. (32) W ofercie m.in.: Bank odmówił Ci kredytu? My nie odmawiamy! Sprawdź Telefon 32/ Pożyczka hipoteczna pod zastaw nieruchomości, bez BIK. Honorujemy zajęcia komornicze NOWE POŻYCZKI KREDYTY BANK ODMÓWIŁ CI KREDYTU? MY CI NIE ODMÓWIMY!!! RÓWNIEŻ Z KOMORNIKIEM TELEFON POŻYCZKI w domu klienta od 150 zł do 500 zł Zadzwoń zamów: , usługi prawne A Usługi prawne z dojazdem do klienta. 30-letnie doświadczenie! Sprawy karne, cywilne, administracyjne, gospodarcze, pracy, rodzinne, spadki, ZUS, spółki. Tel. (32) , , biura rachunkowe A Biuro rachunkowe. Prawnik-doradca podatkowy. Sosnowiec nauka kursy/szkolenia A Kurs operatora wózka widłowego, żurawia wieżowego, samojezdnego, hds oraz wszystkie kursy zawodowe, najniższa cena, solidna obsługa, oferty pracy w kraju i zagranicą. 32/ , , więcej o nas korepetycje A JĘZYK polski - mgr polonistyki, nauczyciel dyplomowany - przygotuje do matury i testu gimnazjalnego. Możliwy dojazd do ucznia, Sosnowiec i Katowice, tel Przygotuj się do matury z egzaminatorem maturalnym! Tylko 139 zł. miesięcznie. Dzwoń: Sprawdź opinie o nas na stronie: praca zatrudnię A Poszukujemy biura pośrednictwa, biura kredytowe i instytucje finansowe oraz osoby posiadające działalność gospodarczą do współpracy, tel Dodatkowe zajęcie w branży finansowej - Nie wymagamy doświadczenia - Nauczymy - ZADZWOŃ LUB SMS: PRACA - Zabrze A "QUEENS" - Niepodważalnie najlepszy Club w Polsce zatrudni: TANCERKI, MASAŻYSTKI, KELNERKI.Tylko u nas zarobisz dwa razy więcej niż w innych klubach!! (zadzwoń, sprawdź!!) Zakwaterowanie i dojazd gratis. Gliwice woj. śląskie, ul. Ceglarska 35. Tel A ATERIMA MED- opiekunki osób starszych w Niemczech, tel. (32) A ATERIMA Opiekunka do osób starszych- Śląsk, tel A Bdb praca dla Pań, dyskrecja, K-ce tel (towarzyskie wykluczone). A Budowlańców- fachowców A CV platformy wiertnicze A Diagnostę samochodowego A Do montażu okien i drzwi. Dąbrowa G. i okolice (32) , A Do prac remontowych A Do remontu palet (z doświadczeniem) Dąbrowa Górnicza, tel A Elektrykom, tel A Firma budowlana zatrudni cieślizbrojarzy i murarzy , A Firma Finansowa działająca w sektorze pożyczek podejmie współpracę w zakresie sprzedaży produktów dla klientów indywidualnych oraz firmowych. Katowice Firma LIBUD z Sosnowca zatrudni brukarzy, tel po Firma LIBUD z Sosnowca zatrudni kierowcę kat. C, po A Firma odzieżowa zatrudni krawcowe i chałupniczki. Dąbrowa Górn A FRYZJERKĘ (wynagrodzenie: podstawa +prowizja) Sosnowiec A Gipsiarzy i płytkarzy, A Gliwice - dla studentów, A Hotel w Katowicach zatrudni Kucharzy oraz Kelnerów, kontakt A KAFELKARZY (tylko z terenu Katowic) zatrudnię od zaraz A Kierowca C+E, transport międzynarodowy, wynagrodzenie od 6500 PLN/m-c, Strzelce Op. tel A Kierowcę kat. C+E (na kraj) A Kierowcę kat. C+E kraj i UE, tel Dąbrowa Górnicza A KIEROWCĘ kat. C+E, trasy międzynarodowe- przerzuty, tel A Kucharka/pomoc. Katowice A Kucharkę lub pomoc kuchenną zatrudnię, , A Kucharkę, Katowice Cent A KUCHARZA, pomoc kuchenną, również dorywczo , A Kurs operatora wózka widłowego, żurawia wieżowego, samojezdnego, hds oraz wszystkie kursy zawodowe, najniższa cena, solidna obsługa, oferty pracy w kraju i zagranicą. 32/ , , więcej o nas A Murarza, płytkarza, gipsiarza, do elewacji zatrudnię, A Opiekunki do Niemiec A PILNIE zatrudnię zbrojarzy. Katowice, tel A Pomocnika do tartaku i doświadczonego stolarza (schody) - zatrudnię. Dąbrowa Górnicza- Ząbkowice, A Praca chałupnicza dla osób robiących na drutach, szydełku, z umiejętnością manualną, wyszywania, wyplatania. Katowice, A Praca dla Pań (towarzyskie wykluczone) tel A Praca w Niemczech - opiekunowie i opiekunki osób starszych, wymagane doświadczenie i komunikatywna znajomość języka niemieckiego. Oferujemy legalne zatrudnienie i atrakcyjne zarobki! Zadzwoń lub wyślij swoje zgłoszenie, tel , A Recepcjonistkę i pokojówkę zatrudnię, , A Szwaczki, odzież robocza. Sosnowiec (32) A Zajęcie dodatkowe lub stałe A Zatrudnię Kafelkarza. niemcy A Zatrudnię na umowę o dzieło, w miejscowości Piasek k/pszczyny, najchętniej mężczyzn do lat 40, do prac remontowych, wykopów i dachów A Zatrudnię w gospodarstwie rolnym, okolice Mławy. Zapewniam zakwaterowanie i wyżywienie. Tel Opiekunki z doświadczeniem Gwarantowane min euro, ubezpieczenie, zwrot kosztów podróży. Nie pobieramy żadnych opłat. Wymagany - j. niemiecki kontaktowy PRACA W NIEMCZECH Hotel Roth na wyspie Sylt nad morzem Północnym zatrudni: recepcjonistę/kę z dobrą znajomością j. niemieckiego, kelnera/kę, z j. niemieckim lub j. angielskim, kucharza/kę, cukiernika/czkę oraz osobę do pracy w pralni hotelowej z umiejętnością szycia Wymagane wykszt. związane z hotelarstwem lub gastronomią. Mile widziana znajomość j. niem. Oferujemy zakwaterowanie, umowę na czas nieokreślony. CV ze zdjęciem i listem mot. po polsku z dopiskiem zu Handen von Herrn Knopp wysłać na adres: Gliwice - Inwentaryzacja MARKET BUDOWLANY aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego w nocy 11/12 października Tel zdrowie chirurgia A Esperal, odtrucia stomatologia Jeśli Twoje dziecko boi się dentystyzadzwoń (32) inne specjalizacje A Alkoholizm, hazard- terapia uzależnień Możesz nie pić, nie grać. zabiegi Masaże lecznicze usługi budowlano-remontowe A Brukarstwo A Brukarstwo, bruk A Budowy domów murowanych i drewnianych. Remonty, dachy. Brygada górali, Tel A Cykliniarskie 32/ , wynajem A Cykliniarskie Układanie A Cykliniarskie Kasperek A Cykliniarskie, 32/ , A Cykliniarskie, bezpyłowe (32) A Cyklinowanie- układanie A Dach - papa, rynny, naprawy A Dach A-Z tanio i solidnie A Dachy i drobne naprawy A Dachy, papa termo. rynny Malowanie, tapety, rem., A Rozbiórki, wyburzenia Wylewki maszyn.-różne rodzaje Solidnie, dogodne terminy A Wylewki maszynowe - konkurencyjne ceny porządkowe A Czyszczenie-Karcher, A Sprzątanie przeprowadzki A Ekipa taniuśko. Tel A Przeprowadzki - likwidacja mieszkań, super ceny! - tel uroczystości A Zespół 2-os., DJ, wodzirej, inne KCK, Katowice, ul. Murckowska 9, usługi pogrzebowe,tel. całodobowo, 32\ , turystyka hotele A Krynica Zdrój-Promocyjny Program 50+ od 735 zł/os, 8 dni, posiłki, zabiegi, basen, lekarz. Tel , 33/ A Szczyrk-Turnus Świąteczno-Noworoczny od 1740 zł/ os z zabiegami,pełne wyżywienie.tel. 33/ A Wisła D.W. "Storczyk" wczasy od 75zł /os./doba. Wczasy dla emerytów 5 dni -280 zł/os. Turnus świąteczny koszt 570 zł/os., emeryci zł. Sylwester koszt 650 zł/os., emeryci zł. 33/ , po 17-tej A WISŁA,Limba.Emeryci i renciści zniżki.pokoje z łazienkami i TV.Blisko centrum., pensjonaty A Brenna-Sylwester ,od 960 zł/os,6 dni,bal+open Bar,Kulig,posiłki + Święta od 540 zł. 33/ A JELEŚNIA, Beskidy - komf. pokoje /rtv, łaz., łoża małż., wi-fi/. W obiekcie: wyżyw., basen kryty, ogród, grill, rowery. Org. wycieczki /Słowacja. Blisko; szlaki, las, rzeka, aquapark, spa , 33\ A USTROŃ, pokoje z TV-Sat. Wyżywienie. Wczasy, święta. Zapraszamy 33/ , nets.pl A Wisła. Pensjonat. Grupy, wycieczki, integracja. Weekendy, pobyty. Złota jesień, święta, sylwester, zima. www. usmiech.com.pl, tel pokoje gościnne Dom Wczasowy Przodownik Ustroń. Promocja! Pobyt 7-dniowy 595 zł. Dla emerytów rabat 5%. W cenie nocleg i wyżywienie. Tel A USTROŃ, pokoje z łazienkami, TV, aneks kuchenny, parking, grill, od 25 zł/os. Zapraszamy A ZAKOPANE MURZASICHLE, Tatrzańska Sichła. Pokoje 2,3,4 osobowe. Wczasy. Weekendy ,18/ zwierzęta rośliny ogrody zwierzęta 676/ średniej wielkości bardzo wychudzona suczka. Znaleziona dnia na ul. Nakielskiej w Tarnowskich Górach. Sunia czeka na nowy dom. Schronisko w Bytomiu 32/ A Owczarki niem. rodowód, matrymonialne A "ROMEO" oferty matrym., A B. Serenada, serenada.pl A BiuroTANGO.pl Gliwice, A Wdowa 59 lat, średnie, zadbana, niezależna finansowo pozna Pana w wieku lat, prawnie wolnego. Cel stała przyjaźń, A Wolna (50+) pozna Pana, różne A "ANIA" rzutniki z bajeczkami, kolejki PIKO, żołnierzyki PRL kupię A KUPIĘ kolejki Piko, HO, TT A Kupię komp. Amiga, Atari, Commodore, Pegasus, Nintendo itp A Kupię monety, banknoty, starocie, znaczki, medale, zegarki, rogi: A Kupię-lampa lecznicza BIOPTRON, ZEPTER lub BIO-V, naczynia ZEPTER. Tel A Skup książek, płyt muzycznych, Dojazd. Gotówka. Tel A THERMOMIX lub KOHERSEN, MYCO- OK, - robot kuchenny kupię, ADRES REDAKCJI Biurowiec Media Centrum Sosnowiec Milowice, ul. Baczyńskiego 25 A tel , faks ODDZIAŁ PRASA ŚLĄSKA Prezes Zenon Nowak, Sosnowiec Milowice, ul. Baczyńskiego 25 A REDAKTOR NACZELNY Maciej Gładysiewicz z-ca Aleksandra Glegoła ZESPÓŁ REDAGUJĄCY Elżbieta Kazibut, Agata Markowicz, Agnieszka Pach PROJEKT GRAFICZNY/DYR. ART. Tomasz Bocheński BIURO REKLAMY tel , faks BIURO OGŁOSZEŃ Katowice, ul. Pocztowa 16 tel , faks WYDAWCA Polska Press Sp. z o.o Warszawa, ul. Domaniewska 45, tel DRUK Polska Press Sp. z o.o. O/Poligrafia; Warszawa,ul. Domaniewska 45 Drukarnia: Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25 A DYSTRYBUCJA D. Sośnierz tel Materiałów nie zamówionych nie zwracamy. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń

12 REKLAMA

aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa REKLAMA 006399445 REKLAMA 006399455 E K U M E N I C Z N Y K O N C E R T R O D Z I N N Y 26 maja 2016 WYSTĄPIĄ: for KING&COUNTRY Australia, 2 nagrody Grammy niemagotu God

Bardziej szczegółowo

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet gazeta.naszemiasto.pl nieruchomości mieszkania - sprzedam A Turcja ALANYA apartament

Bardziej szczegółowo

aa aa

aa aa a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet www.ogloszenia.gratka.pl NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA - SPRZEDAM 007062665

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

aa aa

aa aa a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet www.ogloszenia.gratka.pl NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA - SPRZEDAM K-CE Centrum,

Bardziej szczegółowo

a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet gazeta.naszemiasto.pl nieruchomości mieszkania - sprzedam A Turcja ALANYA

Bardziej szczegółowo

a a a REKLAMA 005752453 KREDYT 50 000 zł rata 549 zł* INFOLINIA 32 700 70 40

a a a REKLAMA 005752453 KREDYT 50 000 zł rata 549 zł* INFOLINIA 32 700 70 40 a a a REKLAMA 005752453 KREDYT 50 000 zł rata 549 zł* INFOLINIA 32 700 70 40 aa REKLAMA 005784843 aa aa REKLAMA 005773008 Materiał sfi nansowany przez KKW Zjednoczona Lewica+SLD+TR+PPS+UP+Zieloni Głosuj

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie POWIERZCHNIA: działka

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Dodano: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodano: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/polka/aktualnosci/st:1/id:511.html

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

aa

aa a aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa a a a a a aa aa Ogłoszenia NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA - KUPIĘ KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z problemem prawnym, 737 938 416. MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA KATOWICE-

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - lokale położone przy ul.: Prymasa S. Wyszyńskiego 14c/IV, Wrocławskiej 18/, Średniej 6/, Plebańskiej 7/U-6, Bednarskiej 5/5, Prymasa S.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

m dwipoc c_[ťy_[ D7IP;C?7IJE &) e dwip[ i[hyw ĹoY_[ X[p c_ eťy_ `[ij

m dwipoc c_[ťy_[ D7IP;C?7IJE &) e dwip[ i[hyw ĹoY_[ X[p c_ eťy_ `[ij a aa aa aa Pani Małgorzacie Mańce-Szulik Prezydentowi Miasta Zabrze 006910208 aa wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki składają Kierownictwo i Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zabrzu aa aa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WILLOWEJ 12 W SZCZYRKU

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WILLOWEJ 12 W SZCZYRKU BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. WILLOWEJ 12 W SZCZYRKU Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości składające się z działek nr 2700/4,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość 1. Informacja o organizatorze przetargu POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo

Oraz działający w Jego imieniu i na Jego rzecz

Oraz działający w Jego imieniu i na Jego rzecz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordooska199, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000034571 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Lokale na sprzedaż położone przy ul.: Moniuszki 11, Traugutta 15, Czajki 3, Błogosławionego Czesława 14, Wrocławskiej 19, Pszczyńskiej 11B, Pszczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych I. Informacje ogólne: Przedmiotem przetargu organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości: Licytacje odbędą się:

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości: Licytacje odbędą się: OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości: w dniu: 18.10.2017 r.: Licytacje odbędą się: 1. Przetarg ustny licytacja nr 11/24/2017 o godz.

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I ZBIERANIU OFERT

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I ZBIERANIU OFERT OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I ZBIERANIU OFERT INSTYTUT OGRODNICTWA, z siedzibą w 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 1/3 [tel. (46) 833-20-21; 833-22-11], zwany dalej Sprzedającym

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia lokalu [m 2 ] udział w częściach wspólnych nieruchomości 197,30 0,038. front - III piętro 145,90

Powierzchnia lokalu [m 2 ] udział w częściach wspólnych nieruchomości 197,30 0,038. front - III piętro 145,90 OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnego lokalu użytkowego, wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIMY SZWACZKI. KREDYT zł rata 549 zł* INFOLINIA

ZATRUDNIMY SZWACZKI. KREDYT zł rata 549 zł* INFOLINIA a a a a a REKLAMA 005752453 KREDYT 50 000 zł rata 549 zł* INFOLINIA 32 700 70 40 REKLAMA 005760083 ORWAT Filtertechnik sp. z o.o. ul. Stadionowa 4, 41-400 Mysłowice, tel. 32 223 90 00 e-mail: praca@orwat-filtertechnik.com

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia lokalu [m 2 ] udział w częściach wspólnych nieruchomośc i. Struktura lokalu usytuowanie lokalu w budynku

Powierzchnia lokalu [m 2 ] udział w częściach wspólnych nieruchomośc i. Struktura lokalu usytuowanie lokalu w budynku OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz oddaniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE O FIRMIE: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE HOLTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE O FIRMIE: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE HOLTUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE O FIRMIE: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE HOLTUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOŁOBRZEGU Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca

Zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych przy ul. Królowej Jadwigi 1/I, Czajki 3/VIII, Bł. Czesława 14/1, Kosów 7/1, Czajki 8/3 Prezydent

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul.

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4919,elektrownia-chorzow-sa-oglaszaprzetarg-ustny-publiczna-licytacja-na-sprzedaz-ni.html Wygenerowano: Sobota,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW III PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI

SPECYFIKACJA WARUNKÓW III PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI SPECYFIKACJA WARUNKÓW III PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI 1. Informacja o organizatorze przetargu. POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA ( PKO BP lub Bank ) z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości, zlokalizowanych na terenie miasta Trzebinia : = Licytacje odbędą się: w dniu: 29.09.2016 r.: poz.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. I. Nieruchomości położone w Sosnowcu w rejonie ulicy Jamesa Watta, w skład których wchodzą:

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. I. Nieruchomości położone w Sosnowcu w rejonie ulicy Jamesa Watta, w skład których wchodzą: OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości, zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowca : Licytacje odbędą się: w dniu: 05.08.2016 r.: poz.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

aa

aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa REKLAMA 007788147 REKLAMA 007788158 aa aa aa aa ANTYKI Ogłoszenia NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA - KUPIĘ KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być zadłużone, z

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. I. Nieruchomości położone w Sosnowcu w rejonie ulicy Jamesa Watta, w skład których wchodzą:

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. I. Nieruchomości położone w Sosnowcu w rejonie ulicy Jamesa Watta, w skład których wchodzą: OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości : Licytacje odbędą się: w dniu: 12.10.2016 r.: poz. I - o godz. 9 00 poz. II - o godz. 10 00 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego w formie publicznej licytacji na sprzedaż składników aktywów trwałych I. Informacje ogólne: Przedmiotem przetargu organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1

Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 z dnia 04.02.2014 r. Strona 1/5 I. ORGANIZATOR ROKOWAŃ Organizatorem rokowań jest

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - lokale użytkowe usytuowane przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego /I i Bohaterów Getta Warszawskiego a/ii Prezydent Miasta Gliwice ogłasza

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Ochabach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO Rybnik, ul. Cisowa; Nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym; Działka nr 587/72 zapisana w KW nr GL1Y/00113157/2 o powierzchni 0,4665 ha; Grunt niezabudowany. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OFERTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - usytuowane przy ul.: Zwycięstwa 5, Józefa Lompy 1, Al. Korfantego 3, Okopowej 10, Barlickiego 1, Barlickiego 8, Zwyciestwa 31, Zwyciestwa

Bardziej szczegółowo

REKLAMA W A REKLAMA W A

REKLAMA W A REKLAMA W A W015068889D aa aa W015067328A W015073823A aa aa aa W015070306A aa W015052246B W015068387D W015072986A Finanse Biznes kredyty, pożyczki A KREDYTY gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne, chwilówki. 600-155-895

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu ul. Wesoła, dz. nr 319 i 318, obręb Stare Gliwice Prezydent Miasta Gliwice ogłasza 18 listopada 2014 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Lokale na sprzedaż położone przy ulicach: Rybnickiej 15/8, Styczyńskiego 35/7, Z. Starego 39/4, Daszyńskiego 16/9

Lokale na sprzedaż położone przy ulicach: Rybnickiej 15/8, Styczyńskiego 35/7, Z. Starego 39/4, Daszyńskiego 16/9 Opublikowano na Miasto Gliwice (https://gliwice.eu) Źródłowy URL: https://gliwice.eu/bip/sprzedaz-nieruchomosci-i-przetargi-na- wysokosc-czynszu-lokale-na-sprzedaz-polozone-przy-ulicach- Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany

Bardziej szczegółowo

/122, KW OP1G/ /3

/122, KW OP1G/ /3 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce www: http://www.gtbs.eu tel.fax. /77/ 485 22 42, /77/ 485 22 45 email: gtbs_gl@poczta.onet.pl KRS: 0000012692

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - lokale usytuowane przy ul. Jesionowej 3A, Plebiscytowej 4, pl. Jaśminu 9 Prezydent Miasta Gliwice ogłasza 17 sierpnia 017 r. w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO Stocznia Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Mjeh[a %% mmm$dwip[c_wije$fb %% CO ĥb I ý E IA?; M?9; hepcemw [ZkaWY`W 9PO MHÕ9ý F?;D?ý:P;5 IJH$ * mom_wz 9? DE=? IK9>OC? ĥb;:p?7c?

Mjeh[a %% mmm$dwip[c_wije$fb %% CO ĥb I ý E IA?; M?9; hepcemw [ZkaWY`W 9PO MHÕ9ý F?;D?ý:P;5 IJH$ * mom_wz 9? DE=? IK9>OC? ĥb;:p?7c? REKLAMA 006216953 aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa REKLAMA 006216946 Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet www.ogloszenia.gratka.pl NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA

OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości : Licytacje odbędą

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Przetarg na sprzedaż lokali położonych przy ul. Zwycięstwa 6/4a, Plebańskiej 1/3, Jana Pawła II 18/4, Księcia Ziemowita 5/7, Nowy Świat 14f/I, Stanisława

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG - sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Godziszewy, Mościska i Ruszkowo

PRZETARG - sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach: Brześć Kujawski, Godziszewy, Mościska i Ruszkowo Krajowa Spółka Cukrowa Źródło: http://www.polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2011/2847,2011-11-07-przetarg-sprzedaz-nieruchomos ci-polozonych-w-miejscowosciach-brzesc-k.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Lp. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ĹOĀ B;F?;@? MO=E:D?;@ IJH$

ĹOĀ B;F?;@? MO=E:D?;@ IJH$ REKLAMA 006129206 aa aa aa aa REKLAMA 006129363 aa aa aa aa aa aa aa aa REKLAMA 006129402 REKLAMA 006129418 Ogłoszenia Jak zamieścić ogłoszenia? przez telefon 32 634 24 28 przez internet gazeta.naszemiasto.pl

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Jarosław, ul. Jana Pawła II 10 powiat jarosławski, województwo podkarpackie POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 85,14

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - lokale usytowane przy ul. Reymonta /3, Drzymały 11/6, Metalowców 6/II i Uszczyka 31/I Prezydent Miasta Gliwice ogłasza 1 stycznia 016 r.

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr 37/2015 z dnia 22 października 2015r W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY Położenie nieruchomości Opalenica Oznaczenie nieruchomości Działka nr 84/4 Arkusz mapy 3,

Bardziej szczegółowo

aa aa

aa aa a aa aa aa aa aa aa 1 sierpnia 2017 r. 1 sierpnia 2017 r. (od godz. 5.00) - ul. Roosevelta - - ul. Gen. de Gaulle a - - ul. Damrota zostanie dopuszczone ). od godz. 17.00. 01 sierpnia 2017 r. Linia 23

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3609/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 9 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 3609/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 9 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 3609/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 9 maja 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1. Krajowa Spółka Cukrowa Źródło: http://polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2013/3551,2013-01-21-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-za budowanych-i-niezabudowanych-ora.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości Przemyśl ul. 3 Maja 25 powiat przemyski, województwo podkarpackie Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 16,20 m 2, Lokal

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1 1. Sprzedającym jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2A. 2. Postępowanie ma

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALIZACJA: Przeźmierowo, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Przeźmierowo, woj. wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Gdańsk, Al. Zwycięstwa 47/5. Przedmiot wynajmu:

Adres nieruchomości POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. Gdańsk, Al. Zwycięstwa 47/5. Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Gdańsk, Al. Zwycięstwa 47/5 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 24,46 m 2 Stawka czynszu:

Bardziej szczegółowo