URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI Instrukcja obsługi

2 Spis treści 1. WSTĘP DEKLARACJA GRUPA UśYTKOWNIKÓW OBOWIĄZKI ZAKŁADU PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZEZNACZENIE ZAKRES DOSTAWY OPIS URZĄDZENIA ŚCIANA PRZEDNIA I BOCZNA ŚCIANA TYLNA I BOCZNA WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZERYWANIE PRACY URZĄDZENIA...5 ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW I PRZYCISKÓW Opis przycisków obsługowych Opis wskazań faz Wskaźnik jednostek PIERWSZE URUCHOMIENIE PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM BUTLI WEWNĘTRZNEJ NAPEŁNIANIE BUTLI WEWNĘTRZNEJ CZYNNIKIEM PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I DOPEŁNIENIA PRZEBIEG PIERWSZEGO URUCHOMIENIA PRZEBIEG PROCESU DOPEŁNIANIA TRYBY PRACY TRYB MANUALNY TRYB AUTOMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI OBSŁUGA TRYBU AUTOMATYCZNEGO ROZPOCZĘCIE ZA POMOCĄ KODU POJAZDU ROZPOCZĘCIE Z PROGRAMOWANIEM POSZCZEGÓLNYCH FAZ OBSŁUGA TRYBU MANUALNEGO KOMUNIKATY SYGNAŁY AKUSTYCZNE KOMUNIKATY O FUNKCJONOWANIU KOMUNIKATY O TRYBIE PRACY KOMUNIKATY O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH I PRZEGLĄDACH DRUKARKA (OPCJA) OPIS DRUKARKI OBSŁUGA DRUKARKI WYMIANA PAPIERU OBSŁUGA OKRESOWA WYMIANA OLEJU W POMPIE WYMIANA WKŁADU Z FILTREM I OSUSZACZEM ZEROWANIE LICZNIKA NUMERY KATALOGOWE WYPOSAśENIA WYPOSAśENIE DODATKOWE WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA WYPOSAśENIA STANDARDOWEGO ACS 400/ WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA WYPOSAśENIA OPCJONALNEGO DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA WYMIARY I MASY UTYLIZACJA UTYLIZACJA WYŚWIETLACZA UTYLIZACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJÓW UTYLIZACJA WKŁADU Z FILTREM I OSUSZACZEM SŁOWNICZEK TERMINÓW OPIS SYMBOLI FAZA OPRÓśNIANIA/ODZYSKIWANIA CZYNNIKA FAZA PODCIŚNIENIA FAZA NAPEŁNIANIA Z WTRYSKIEM OLEJU FAZA NAPEŁNIANIA BEZ WTRYSKU OLEJU

3 1. Wstęp Przed uruchomieniem, podłączeniem i przystąpieniem do obsługi urządzenia jest konieczne dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz szczególnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa. W ten sposób uniknie się zagroŝenia dla własnego zdrowia oraz zniszczenia urządzenia. Przekazując urządzenie drugiej osobie do uŝytkowania powinno się takŝe zapoznać ją z zasadami bezpiecznej obsługi. 1.1 Deklaracja Przystępując do eksploatacji urządzenia akceptuję niniejsze postanowienia umowy: Prawo autorskie Oprogramowanie i dane są własnością firmy Robert Bosch GmbH lub jej dostawców i są chronione przed powielaniem przez prawo autorskie, umowy międzynarodowe oraz inne narodowe przepisy prawne. Powielanie lub sprzedaŝ danych i oprogramowania, albo ich części jest niedopuszczalne i karane; firma Robert Bosch GmbH zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową oraz dochodzenia odszkodowania w przypadku postępowania sprzecznego z prawem. Odpowiedzialność Wszystkie dane zawarte w tym programie są oparte, na ile to moŝliwe, o informacje producentów i importerów samochodów. Firma Robert Bosch GmbH nie przejmuje Ŝadnej odpowiedzialności za poprawność i kompletność oprogramowania i danych; wykluczona jest odpowiedzialność za szkody wynikłe z uŝycia błędnego oprogramowania i danych. W kaŝdym przypadku odpowiedzialność firmy Robert Bosch GmbH ogranicza się do kwoty, którą klient zapłacił faktycznie za ten produkt. To wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane świadomie lub przez powaŝne zaniedbanie ze strony firmy Robert Bosch GmbH. Gwarancja Nie wolno uŝywać nieoryginalnego oprogramowania, jak równieŝ dokonywać Ŝadnych zmian w naszych produktach; produkty mogą być eksploatowane wyłącznie z fabrycznym wyposaŝeniem. W innym przypadku ustają wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji. 1.2 Grupa uŝytkowników Urządzenie do obsługi klimatyzacji moŝe być uŝytkowane tylko przez przeszkolony personel fachowy, jak mechanicy samochodowi, elektrycy, majstrowie, technicy i inŝynierowie, który ma wystarczającą wiedzę z zakresu chłodnictwa, układów klimatyzacji i czynników chłodniczych oraz został poinformowany o ryzyku, jakie niesie ze sobą posługiwania się sprzętem pozostającym pod ciśnieniem. 1.3 Obowiązki zakładu Właściciel zakładu ma obowiązek zapewnić wszystkie środki profilaktyczne w celu niedopuszczenia do wypadku przy pracy oraz do powstania chorób zawodowych. Ponadto powinien zadbać, aby regularnie był sprawdzany stan techniczny urządzenia. NaleŜy stosować się w tym zakresie do przepisów obowiązujących w danym kraju. Zasady podstawowe Właściciel zakładu powinien zadbać, aby elektryczne instalacje i środki pracy były wykonywane, modyfikowane i naprawiane tylko przez elektryków lub pod ich kierownictwem, odpowiednio do zasad obowiązujących w tej dziedzinie. 2. Podstawowe zasady BHP W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, uŝytkownik powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją. Podczas pracy z czynnikiem chłodzącym naleŝy uŝywać rękawic i okularów ochronnych. Unikać naleŝy bezpośredniego kontaktu z czynnikiem moŝliwość poparzenia (temperatura wrzenia - ok. 30 C) lub utraty wzroku przy kontakcie z oczami. W przypadku zetknięcia się czynnika ze skórą, naleŝy natychmiast zdjąć odzieŝ i przemyć miejsce na skórze duŝą ilością wody. NaleŜy unikać wdychania oparów czynnika chłodzącego. Opary mogą podraŝnić oczy i drogi oddechowe. Gdy płynny czynnik dostanie się do oczu, przemywać je wodą przez 15 minut. Na końcu zgłosić się do lekarza, nawet jeśli oczy nie bolą. 3

4 ACS 400/450 jest wyposaŝony w zawory bezpieczeństwa. W Ŝadnym razie nie wolno zmieniać ustawień tych zaworów, jak i układów kontrolnych. Zanim podłączy się urządzenie ACS 400/450 do klimatyzacji w samochodzie lub do zewnętrznej butli z czynnikiem chłodniczym, wszystkie zawory i kurki muszą zostać zamknięte. UŜywać tylko takich zewnętrznych butli z czynnikiem chłodniczym, które są wyposaŝone w zawory bezpieczeństwa i dopuszczone zgodnie z odpowiednimi normami. Przed wyłączeniem urządzenia upewnić się, Ŝe poszczególne fazy zakończyły się i wszystkie zawory i kurki są zamknięte. W ten sposób uniknie się przedostawania czynnika do otoczenia. OstroŜnie odłączyć węŝe do napełniania, poniewaŝ mogą zawierać jeszcze czynnik chłodniczy pod ciśnieniem. Nie uŝywać spręŝonego powietrza do sprawdzania urządzeń do serwisowania ani układu klimatyzacji w pojeździe, który zawiera R134a. Niektóre mieszaniny powietrza i R134a zapalają się łatwo przy wysokim ciśnieniu. Mieszaniny te stanowią potencjalne zagroŝenie i mogą powodować niebezpieczeństwo poŝaru i eksplozji, a więc zagroŝenie dla zdrowia personelu i wywołaniem szkód. Czynnik R134a jest bezwonny i bezbarwny oraz cięŝszy od powietrza. Wypiera tlen i moŝe zalegać w niŝej połoŝonych przestrzeniach. Dlatego w przypadku wycieku czynnika R134a istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się w pomieszczeniach źle wentylowanych lub w kanałach obsługowo-naprawczych. Nie wolno uŝywać czynnika R134a w miejscach naraŝonych na eksplozje. Nie wolno stosować ognia, spawać ani palić papierosów. Wysoka temperatura i promieniowanie ultrafioletowe powodują chemiczny rozkład R134a. Produkty rozkładu są przyczyną kaszlu i nudności. Nie mieszać czynnika R134a z innymi czynnikami chłodniczymi. Grozi to uszkodzeniem układu klimatyzacji w samochodzie. Praca urządzenia ACS 400/450 musi być stale nadzorowana. Prace przy klimatyzacji naleŝy tak wykonywać (np. wymontowanie chłodnicy lub silnika), aby nie doszło do otwarcia układu. Urządzenie ACS 400/450 naleŝy ustawić wszystkimi czterema kółkami na płaskim podłoŝu, aby zapewnić poziome ustawienie podczas pracy. ACS 400/450 jest wyposaŝone w hamulec zapobiegający stoczeniu się urządzenia. Urządzenie ACS 400/450 naleŝy zawsze transportować w pozycji pracy. Nie kłaść urządzenia na bok, poniewaŝ moŝe wylać się olej z pompy. 3. Przeznaczenie Urządzenia ACS 400 i ACS 450 są przenośnymi urządzeniami sterowanymi ręcznie i automatycznie, przeznaczonymi do obsługi klimatyzacji w pojazdach. Tabl. 1 Zastosowanie ACS 400 i ACS 450 ACS 400 ACS 450 Samochody osobowe X X Samochody cięŝarowe i - X autobusy Urządzenia te słuŝą do odpompowania, oczyszczenia czynnika chłodniczego, do sprawdzania szczelności w instalacji i do napełniania układu klimatyzacji.! Urządzenia ACS 400 i ACS 450 są przystosowane tylko do czynnika 134a. JeŜeli zostanie dodany czynnik innego typu, grozi to znacznym uszkodzeniem układu klimatyzacji oraz wyposaŝenia słuŝącego do serwisowania. Nie moŝna przystosować tych urządzeń do obsługi czynnika R Zakres dostawy W zakres wyposaŝenia standardowego urządzenia wchodzą: Zestaw adapterów (do podłączania do butli zewnętrznej) Rękawiczki Okulary ochronne Czapka Instrukcja obsługi KsiąŜka z kodami pojazdów 4

5 5. Opis urządzenia 5.1 Ściana przednia i boczna 5.3 Włączanie i wyłączanie urządzenia Urządzenie ACS 400/450 jest zasilane z sieci i przystosowane do napięcia 230 V, 50/60 Hz. Zwrócić uwagę na odpowiednie informacje podane na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia. Urządzenie ACS 400/450 jest włączane lub wyłączane za pomocą centralnego wyłącznika głównego na tylnej ściance (poz. 3, rys. 2). 5.4 Przerywanie pracy urządzenia Kiedy przycisk zostanie wciśnięty na dłuŝej niŝ 3 sekundy, urządzenie przerywa wykonywaną właśnie fazę pracy i powraca do ustawienia podstawowego, jakie miało po włączeniu. 5.5 Zespół wskaźników i przycisków Rys. 1. Widok urządzenia z przodu i z boku 1 panel obsługowy 2 zespół wskaźników i przycisków 3 zbiornik na zuŝyty olej 4 zbiornik na czysty olej 5 przewód elastyczny czerwony (HP) 6 przewód elastyczny niebieski (LP) 7 szybkozłączki (LP/HP) 8 schowek 9 zawór wysokiego ciśnienia (HP) 10 zawór niskiego ciśnienia (LP) 11 manometr wysokiego ciśnienia (HP) 12 manometr niskiego ciśnienia (LP) 5.2 Ściana tylna i boczna Rys. 3. Zespół wskaźników i przycisków 1 wyświetlacz 2 przyciski obsługowe z LED 3 wskaźnik faz pracy z LED 4 wskaźnik jednostek z LED Opis przycisków obsługowych Tablica 2: Opis przycisków obsługowych (poz. 2, rys. 3) Rys. 2. Widok urządzenia z tyłu i z boku 1 drukarka (wyposaŝenie dodatkowe) 2 kabel zasilający 3 wyłącznik główny Przycisk lub (3 s) (3 s) Przeznaczenie do ustawiania parametrów do wybierania funkcji lub menu do przerywania bieŝącej funkcji i powrotu do obrazu głównego do zatwierdzania wybranej funkcji lub menu tylko w przypadku komunikatu o usterce; przerywanie bieŝącej funkcji, powrót do obrazu głównego 5

6 Tablica 3: Opis stanów przycisków Dioda LED Opis brak reakcji na wciśnięcie przycisku po wciśnięciu przycisku moŝna wybrać funkcje lub menu realizowana jest aktualna funkcja lub menu; brak reakcji na wciśnięcie przycisku; moŝliwe tylko przerwanie otwarte, gdy zajmują połoŝenie równoległe do kierunku przepływu w przewodzie Opis wskazań faz Tablica 4: Opis wskazań faz (poz. 3, rys. 3) Symbol Opis faza opróŝniania/odzyskiwania faza podciśnienia wtrysk oleju Rys. 4. Wewnętrzna butla na czynnik chłodniczy 1 kurki wyłączające 2 zawory odcinające faza napełniania Tablica 5: Opis stanów faz Dioda LED Opis faza nie aktywna faza aktywna faza zakończona Wskaźnik jednostek Świecenie diody informuje o jednostkach wartości pokazywanych na wyświetlaczu (poz. 4, rys. 3). 6. Pierwsze uruchomienie 6.1 Przed pierwszym włączeniem 1. Przed pierwszym włączeniem urządzenia usunąć z niego opakowanie. 2. Z przedniej ściany wózka usunąć osłonę blaszaną (cztery wkręty). 3. Usunąć opakowanie z wewnętrznej butli. 4. Sprawdzić, czy są otwarte zawory odcinające (poz. 2, rys. 4) na butli wewnętrznej oraz kurki wyłączające (poz. 1, rys. 4). Zawory odcinające otwiera się obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kurki są Rys. 5. Pompa podciśnieniowa 1 wziernik 5. Sprawdzić we wzierniku pompy podciśnieniowej, czy stan oleju jest wystarczający. Poziom oleju powinien sięgać przynajmniej do połowy okienka (poz. 1, rys. 5). 6. Z powrotem zamontować i przykręcić osłonę blaszaną. 6

7 6.2 Napełnianie czynnikiem butli wewnętrznej Zanim będzie urządzenie ACS 400/450 będzie mogło pracować, trzeba napełnić butlę wewnętrzną czynnikiem chłodniczym w postaci cieczy (patrz rozdział 7.1). Czynnik R134a naleŝy pozyskać od miejscowego dostawcy gazu. 7. Napełnianie butli wewnętrznej czynnikiem Czynnik chłodniczy jest dostarczany przed dystrybutorów na ogół w butlach z armaturą przyłączeniową. ZaleŜnie od rodzaju armatury, naleŝy podczas podłączania do takiej butli zwracać uwagę na: Butla z jednym zaworem odcinającym: Podczas napełniania urządzenia ACS 400/450 ustawić butlę zawsze do góry dnem, aby ciekły czynnik spłynął do wewnętrznej butli urządzenia. Butla z dwoma zaworami odcinającymi: Podczas napełniania urządzenia ACS 400/450 ustawić butlę zawsze do góry armaturą. Urządzenie ACS 400/450 podłączyć do złączki L (liquid) butli zewnętrznej.! Nigdy nie zamieniać oryginalnej butli wewnętrznej urządzenia. Napełnianie czynnikiem musi zawsze odbywać się przez butlę zewnętrzną. Przestrzegać poniŝszych wskazówek, aby nie dopuścić do wycieku czynnika chłodniczego do atmosfery: 1. ACS 400/450 ustawić na poziomym podłoŝu. 2. Uruchomić hamulec w urządzeniu. 3. Podłączyć przewód zasilania elektrycznego. 4. Do złącza butli zewnętrznej przyłączyć adapter z pierścieniem uszczelniającym. W przypadku armatur z dwoma zaworami odcinającymi: adapter złącza przyłączyć do złącza L (liquid). 5. Czerwoną szybkozłączkę urządzenia ACS 400/450 (poz. 7, rys. 1) podłączyć do adaptera butli zewnętrznej. 6. Otworzyć kurek czerwonej szybkozłączki (obracając zgodnie z ruchem wskazówek). 7. Otworzyć zawór odcinający butli zewnętrznej. -> Manometr wysokiego ciśnienia (HP) pokaŝe aktualne ciśnienie w butli zewnętrznej. 8. Włączyć urządzenie ACS 400/450 za pomocą wyłącznika głównego. Po włączeniu zostaną wyświetlone kolejno następujące komunikaty: Pusta butla wewnętrzna urządzenia waŝy ok. -0,8 kg (ACS 400) i ok. -1,5 kg (ACS 450). Tablica 6. Wskazania przy pierwszym uruchomieniu! W celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia ACS 400/450, naleŝy zachować następujące ilości czynnika w butli wewnętrznej urządzenia: ACS 400: 3-6,5 kg ACS 450: 5-11,5 kg Wskazania Opis Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s CięŜar pustej butli wewnętrznej 7.1 Przygotowanie do pierwszego uruchomienia i dopełnienia UWAGA niebezpieczeństwo odmroŝenia Uchodzący czynnik chłodniczy moŝe spowodować odmroŝenie rąk i ciała. Nosić okulary ochronne i rękawiczki. Tablica 7. Wskazania przy dopełnianiu Wskazania Opis Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s CięŜar zawartości butli wewnętrznej -> Urządzenie ACS 400/450 jest gotowe do napełnienia. 7

8 7.2 Przebieg pierwszego uruchomienia Zalecany cięŝar przy pierwszym napełnieniu: Tablica 8. Zalecany cięŝar napełnienia Typ ACS 400 ACS 450 urządzenia CięŜar napełnienia 6,5 kg 11,5 kg W poniŝszej opisanym przebiegu programu wykorzystano następujące wartości przykładowe: cięŝar pustej butli wewnętrznej: - 0,800 kg zalecany cięŝar butli po napełnieniu: 6,5 kg cięŝar zawartości butli wewnętrznej po pierwszym napełnieniu: 05,990 kg (-0,800 kg + 6,5 kg + 0,290 kg (resztka czynnika) = 05,990 kg) CięŜar pustej butli wewnętrznej wynosi dla ACS 400 ca. -0,800 kg oraz dla ACS 450 ca. -1,500 kg. Wszystkie wartości przykładowe mogą się róŝnić dla poszczególnych typów urządzenia. PołoŜenie kurka Przycisk Pokazanie cięŝaru pustej butli wewnętrznej Pokazanie maksymalnego cięŝaru do napełnienia. Ustawić zalecaną wartość 6,500 kg Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s i uruchamia się proces napełniania Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Został osiągnięty nastawiony cięŝar napełnienia Zamknąć zawór odcinający przy butli zewnętrznej Następuje odsysanie resztek czynnika (ok. 0,500 kg). MoŜliwy lekki wzrost cięŝaru napełnionej butli wewnętrznej Zebrany olej jest wlewany do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Jest wytwarzane podciśnienie <1 bar w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Pokazanie aktualnego cięŝaru butli wewnętrznej. Faza zakończona Usunąć przewód HP z butli zewnętrznej 8

9 7.3 Przebieg procesu dopełniania W poniŝszej opisanym przebiegu programu wykorzystano następujące wartości przykładowe: cięŝar napełnionej butli wewnętrznej: 2,960 kg cięŝar dopełnienia butli: 3,5 kg cięŝar butli wewnętrznej po dopełnieniu: 6,780 kg (02,960 kg + 3,5 kg + 0,320 kg (resztka czynnika) = 06,780 kg) Wszystkie wartości przykładowe mogą się róŝnić dla poszczególnych typów urządzenia. Taste = przycisk Hahnstellung = połoŝenie kurka Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Pokazanie dopuszczalnego cięŝaru, jaki moŝna wprowadzić do butli wewnętrznej Uwaga! Butlę wewnętrzną napełniać tylko do 70% (ACS 400 max. ca. 6,5 kg; ACS 450 max. ca. 11,5 kg). Ustawić wartość 3,500 Wartość 3,500 kg + aktualny cięŝar w butli wewnętrznej odpowiadają ok. 70% maksymal. dop. cięŝaru napełnienia butli Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s i uruchamia się proces napełniania Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Został osiągnięty nastawiony cięŝar napełnienia Zamknąć zawór odcinający przy butli zewnętrznej Następuje odsysanie resztek czynnika (ok. 0,500 kg). MoŜliwy lekki wzrost cięŝaru napełnionej butli wewnętrznej Zebrany olej jest wlewany do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Jest wytwarzane podciśnienie <1 bar w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Pokazanie aktualnego cięŝaru butli wewnętrznej. Faza zakończona Usunąć przewód HP z butli zewnętrznej 9

10 8. Tryby pracy Urządzenie ACS 400/450 moŝe pracować w trybie manualnym lub automatycznym. W obu trybach mogą być realizowane następujące fazy opróŝnianie/odzyskiwanie czynnika z układu klimatyzacji wytwarzanie podciśnienia w układzie klimatyzacji wtrysk oleju do układu klimatyzacji napełnianie układu klimatyzacji przewidzianą ilością czynnika 8.1 Tryb manualny Tryb manualny (patrz rozdz. 11) stosuje się przede wszystkim po wykonanej naprawie klimatyzacji. W tym trybie kaŝdą fazę naleŝy ręcznie wybierać, ustawiać parametry (np. ilość czynnika) i uruchamiać fazę. 8.2 Tryb automatyczny Ten tryb (patrz rozdz. 10) nadaje się idealnie do serwisowania klimatyzacji. W tym trybie wszystkie fazy są kolejno wykonywane w sposób automatyczny. Tylko wtrysk oleju musi być jeszcze przeprowadzony ręcznie. Dlatego po fazie podciśnienia następuje zatrzymanie urządzenia, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy, aby moŝna było wprowadzić czynnik z odpowiednią ilością. Istnieją dwie moŝliwości rozpoczęcia procesu: Wprowadzając dwumiejscowy kod: Urządzenie dysponuje bankiem danych, w którym zostały zapamiętane w postaci kodu wszystkie znane modele pojazdów i klimatyzacje w nich montowane. Numer kodu informuje o czasie trwania podciśnienia oraz o ilości czynnika chłodniczego, jaką powinno się wprowadzić do klimatyzacji pojazdu. Tylko wtrysk oleju trzeba jeszcze włączać lub wyłączać ręcznie. Te kody są podane w podręczniku dostarczanym razem z urządzeniem. Programując poszczególne fazy: Tę moŝliwość przewidziano dla pojazdu lub klimatyzacji, której nie wyszczególniono w podręczniku. Parametry do serwisowania klimatyzacji (jak czas podciśnienia, ilość czynnika i typ oleju) są opisane w dokumentacji serwisowej danego pojazdu. 9. Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji! Urządzenie ACS 400/450 jest przewidziane wyłącznie dla czynnika R134a. Przed przystąpieniem do serwisowania klimatyzacji sprawdzić w dokumentacji fabrycznej pojazdu, czy ten rodzaj czynnika występuje w układzie. KaŜdorazowo przed przystąpieniem do serwisowania klimatyzacji naleŝy wykonać następujące czynności przygotowawcze: 1. Ustawić ACS 400/450 przy układzie klimatyzacji pojazdu, na płaskim podłoŝu. 2. Uruchomić hamulec w urządzeniu. 3. Podłączyć przewód zasilania elektrycznego. 4. ZaleŜnie od rodzaju klimatyzacji, podłączyć do zaworów obsługowych klimatyzacji szybkozłączki LP/HP (poz. 7, rys. 1) lub tylko szybkozłączkę LP. 5. Otworzyć kurki szybkozłączek (obracając zgodnie z ruchem wskazówek). -> Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia (lub tylko niskiego) pokaŝą aktualne ciśnienie w układzie klimatyzacji. 6. Włączyć urządzenie ACS 400/450 za pomocą wyłącznika głównego. -> Po włączeniu zostaną wyświetlone kolejno następujące komunikaty, aŝ do osiągnięcia ustawienia standardowego. CięŜar napełnienia zaleŝy od aktualnego stanu pracy ACS 400/450 i moŝe oscylować. Wskazania Opis Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s CięŜar zawartości butli wewnętrznej 10

11 10. Obsługa trybu automatycznego 10.1 Rozpoczęcie za pomocą kodu pojazdu Przed rozpoczęciem procesu zapoznać się z treścią rozdziału 9 Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji. Kod pojazdu odczytać z podręcznika dołączonego do urządzenia ACS 400/450 (np. 03). Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Wprowadzenie kodu (np. 03) Za pomocą przycisku moŝna natychmiast uruchomić fazę opróŝnianie/odzyskiwanie czynnika Pokazanie czasu podciśnienia w minutach Faza wtrysku oleju aktywna faza wtrysku oleju włączona faza wtrysku oleju wyłączona Zmiana ustawień za pomocą przycisków lub Pokazanie ilości czynnika (kg) do wprowadzenia do klimatyzacji Uruchomienie procesu Rozpoczęcie fazy opróŝniania/odzyskiwania. Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do całkowitego opróŝnienia klimatyzacji Wlewanie zebranego z klimatyzacji oleju do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Wytwarzanie podciśnienia <1 bar w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s Rozpoczęcie fazy podciśnienia. Pokazanie pozostałego czasu. Pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Czas przestoju 4 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza wtrysku oleju aktywna. Odczytać poziom oleju w zbiorniku ze starym olejem Wlać nowy olej do zbiornika na świeŝy olej. Ilość odpowiada ilości zlanego starego oleju. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aŝ cały olej świeŝy przejdzie do układu klimatyzacji W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza napełniania aktywna. Wskazanie błyska przez ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia (np. 00,500 kg). Faza napełniania zakończona. Wskazanie błyska. Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie serwisowania klimatyzacji. 11

12 10.2 Rozpoczęcie z programowaniem poszczególnych faz Przed rozpoczęciem procesu zapoznać się z treścią rozdziału 9 Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji. Parametry do serwisowania klimatyzacji odczytać w dokumentacji serwisowej danego pojazdu. Pokazanie czasu podciśnienia w minutach. Dokonać zalecanych ustawień. Czas podciśnienia zmienia się przyciskami lub Faza wtrysku oleju aktywna faza wtrysku oleju włączona faza wtrysku oleju wyłączona Zmiana ustawień za pomocą przycisków lub Ustawienie wymaganej ilości za pomocą lub Rozpoczęcie fazy opróŝniania/odzyskiwania. Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do całkowitego opróŝnienia klimatyzacji Wlewanie zebranego z klimatyzacji oleju do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Wytwarzanie podciśnienia w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s Rozpoczęcie fazy podciśnienia. Pokazanie pozostałego czasu. Pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Czas przestoju 4 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza wtrysku oleju aktywna. Odczytać poziom oleju w zbiorniku ze starym olejem Wlać nowy olej do zbiornika na świeŝy olej. Ilość odpowiada ilości zlanego starego oleju. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aŝ cały olej świeŝy przejdzie do układu klimatyzacji W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza napełniania aktywna. Wskazanie błyska ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia (np. 00,600 kg). Faza napełniania zakończona. Wskazanie błyska. Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie serwisowania klimatyzacji. 1) JeŜeli zostanie pokazana mniejsza wartość niŝ 00,700 kg, oznacza to, Ŝe w butli wewnętrznej nie ma wystarczającej ilości czynnika do napełnienia. 12

13 11. Obsługa trybu manualnego W tym trybie kaŝdą fazę naleŝy ręcznie wybierać i uruchamiać. Przed rozpoczęciem procesu zapoznać się z treścią rozdziału 9 Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji Faza opróŝniania/odzyskiwania czynnika Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Pokazanie ilości resztkowej, która moŝe być jeszcze wprowadzona do butli wewnętrznej Rozpoczęcie fazy opróŝniania/odzyskiwania. Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do całkowitego opróŝnienia klimatyzacji Wlewanie zebranego z klimatyzacji oleju do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Wytwarzanie podciśnienia w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s Pokazanie ilości odzyskanej z klimatyzacji Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej. Zakończenie fazy opróŝniania/odzyskiwania Faza podciśnienia Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Pokazanie czasu trwania podciśnienia 1). Zaakceptować zalecone ustawienie (20 min) lub ustawić za pomocą lub (np.17). Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Rozpoczęcie fazy podciśnienia Pokazanie pozostałego czasu Pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Czas przestoju 4 min. Pomiar spadku ciśnienia wykonany Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie fazy podciśnienia 1) Czas trwania podciśnienia zaleŝy od objętości układu klimatyzacji. Zaleca się go utrzymywać na poziomie 20 minut, jeŝeli brak jest danych fabrycznych na ten temat. 13

14 11.3 Faza napełniania z wtryskiem oleju! Wtrysk oleju moŝe odbywać się tylko wtedy, gdy w układzie klimatyzacji występuje podciśnienie. Dlatego przed fazą wtrysku trzeba wykonać fazę podciśnienia.! Przed wprowadzeniem oleju upewnić się, Ŝe koniec węŝa ssącego sięga do dna zbiornika ze świeŝym olejem.! Ilość oleju, jaka ma zostać wtryśnięta do układu, zaleŝy od rodzaju prac wykonanych wcześniej przy klimatyzacji. W ramach prac serwisowych wtryskuje się taką samą ilość oleju, jaką zebrano do zbiornika na zuŝyty olej. W trakcie pierwszego napełniania układu podać tyle oleju, ile zaleca producent. Stosować tylko zalecany rodzaj oleju spręŝarkowego. Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Faza wtrysku oleju aktywna Odczytać stan oleju w zbiorniku na stary olej i wprowadzić tę samą ilość oleju do zbiornika na świeŝy olej (dotyczy tylko czynności serwisowych przy klimatyzacji) Przytrzymać wciśnięty przycisk wtryśnięty do układu klimatyzacji Zakończyć wtrysk oleju aŝ cały olej zostanie Faza napełniania jest aktywna 1). Ustawienie Ŝądanej ilości napełnienia za pomocą lub (np. 00,600 kg) W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Faza napełniania zostaje uruchomiona Wskazanie błyska przez ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Faza napełniania zakończona. Wskazanie osiągniętego cięŝaru błyska. Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie fazy podciśnienia. 1) JeŜeli zostanie pokazana mniejsza wartość niŝ 00,700 kg, oznacza to, Ŝe w butli wewnętrznej nie ma wystarczającej ilości czynnika do napełnienia.

15 11.4 Faza napełniania bez wtrysku oleju Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Faza napełniania jest aktywna 1). Ustawienie Ŝądanej ilości napełnienia za pomocą lub (np. 00,600 kg) W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Faza napełniania zostaje uruchomiona Wskazanie błyska przez ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Faza napełniania zakończona. Wskazanie osiągniętego cięŝaru błyska. Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej. Zakończenie fazy podciśnienia. 1) JeŜeli zostanie pokazana mniejsza wartość niŝ 00,700 kg, oznacza to, Ŝe w butli wewnętrznej nie ma wystarczającej ilości czynnika do napełnienia.

16 12. Komunikaty Kiedy zostaną wyświetlone komunikaty informujące o przeglądzie i usterce, rozlega się równieŝ sygnał akustyczny Sygnały akustyczne Sygnał przerywany: Komunikat o początku fazy wtrysku oleju lub o zakończeniu aktualnie wykonywanej operacji. Sygnał ciągły: Awaria w systemie, pojawia się komunikat o usterce Komunikaty o funkcjonowaniu PA: Przerwa w pracy. PS: Sprawdzenie wartości ciśnienia. MP: Brak ciśnienia. SA: Początek fazy opróŝniania. SP: Początek fazy podciśnienia. Oil: Początek wtrysku oleju. SC Faza (180 sekund), w której zostają zarejestrowane moŝliwe wzrosty ciśnienia (w takim przypadku jest natychmiast aktywowana faza opróŝniania). Ewentualnie odbierany olej jest jednocześnie opróŝniany do zbiornika. CO Faza końcowa (60 sekund) w celu opróŝnienia i oczyszczenia układu klimatyzacji. Print Tworzenie protokołu (drukarka występuje w opcji) Komunikaty o trybie pracy Pr AU: Tryb automatyczny Pr MA: Tryb manualny in_oil: Wtrysk oleju no_oil: Brak wtrysku oleju 12.4 Komunikaty o nieprawidłowościach i przeglądach SE: Osiągnięty został zalecany okres przeglądu. Wykonać przegląd (patrz rozdz. 14). Wciśnięcie przycisku... na dłuŝej niŝ 3 s powoduje zniknięcie komunikatu. Urządzenie ACS 400/450 moŝe być z powrotem uŝytkowane. no FL: Niedostateczna ilość czynnika chłodzącego w butli wewnętrznej. Napełnić butlę. HP: Nadciśnienie w butli wewnętrznej. Odczekać ok. 30 minut i na końcu aktywować operację opróŝniania/odzyskiwania. JeŜeli usterka nie ustąpi, zwrócić się do słuŝby serwisowej. PM: Maksymalna dopuszczalna masa bezwzględna. Tej wartości nie wolno w Ŝadnym przypadku przekraczać. PL: Osiągnięta masa graniczna (dająca się regulować w fazie manualnego opróŝniania). Wcisnąć przycisk... w celu kontynuacji. Zmniejszyć ilość czynnika chłodzącego w zbiorniku wewnętrznym. EE: Nadciśnienie podczas sprawdzania ciśnienia na początku fazy podciśnienia. Faza podciśnienia nie moŝe być wykonana, kiedy występuje ciśnienie. Zrealizować fazę opróŝniania/odzyskiwania. Wciśnięcie przycisku... na dłuŝej niŝ 3 s powoduje zniknięcie komunikatu. E1: Osiągnięty czas dopuszczalny dla trwania fazy opróŝniania/odzyskiwania. Odczytać wartość ciśnienia na manometrze. Jeśli ciśnienie występuje, to prawdopodobnie urządzenie jest uszkodzone (skontaktować się ze słuŝbą serwisową). Jeśli brak ciśnienia, to albo nieszczelny jest układ klimatyzacji, albo zawór spustu oleju w urządzeniu ACS. E2: Nieszczelna instalacja. Ten komunikat pokazuje się, jeśli w trakcie poszukiwania moŝliwej nieszczelności (w ciągu 4 minut) wystąpi podwyŝszenie wartości ciśnienia. Naprawić układ klimatyzacji. E3: Osiągnięty został czas dopuszczalny dla trwania fazy napełniania. Najprawdopodobniej ciśnienie w zbiorniku wewnętrznym i ciśnienie w układzie klimatyzacji są jednakowe. Wcisnąć przycisk..., aby potwierdzić komunikat. E4: Nadciśnienie podczas sprawdzania ciśnienia na początku fazy wtrysku oleju. Faza moŝe być wykonana wyłącznie przy układach podciśnieniowych. Wciśnięcie przycisku... na dłuŝej niŝ 3 s powoduje zniknięcie komunikatu.

17 13. Drukarka (opcja) 13.1 Opis drukarki Rys. 6. Elementy drukarki 1 dioda informująca o działaniu 2 przycisk wysuwu 3 pokrywa komory na papier 13.2 Obsługa drukarki Wciśnięcie przycisku (poz. 2, rys. 6) powoduje przesuw papieru. Rys. 7. Odrywanie papieru Papier naleŝy odrywać wzdłuŝ krawędzi Wymiana papieru 1. Otworzyć komorę, gdzie znajduje się rolka papieru. Rys. 8. Otwieranie pokrywy 2. WłoŜyć nową rolkę papieru. Rys. 9A. Wkładanie rolki papieru 3. Zamknąć pokrywę. -> Świeci się dioda funkcjonowania drukarki. -> Drukarka jest gotowa do pracy. 14. Obsługa okresowa Kiedy pojawi się komunikat SE, oznacza to, Ŝe został osiągnięty zalecany okres przeglądu. Wykonać przegląd (wymianę oleju w pompie podciśnieniowej, wkładu w osuszaczu i filtrze). Na końcu wyzerować licznik (patrz rozdz. 14.3). Nie wykonywać Ŝadnych czynności, który nie opisano w tym rozdziale Wymiana oleju w pompie Olej pompy podciśnienia musi być wymieniany w celu zapewnienia sprawnego działania pompy. Zalecane rodzaje olejów: olej smarowy typ AV68, gęstość wg ISO 68 Ilość oleju: ACS ml ACS ml 1. Odłączyć urządzenie ACS 400/450 od sieci. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 2. Wykręcić 4 wkręty mocujące pokrywę przednią i zdjąć pokrywę. UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia Gorąca powierzchnia pompy podciśnieniowej moŝe poparzyć ręce. Przed rozpoczęciem prac odczekać, aŝ pompa ostygnie. 3. Ustawić naczynie pod otworem w dnie wózka. Otworzyć kurek spustowy w pompie (poz. 3, rys. 9) i spuścić całkowicie olej. 4. Z powrotem wkręcić korek spustowy i wykręcić korek wlewu (poz. 1, rys. 9). 5. Wlać nowy olej do połowy okienka we wzierniku (poz. 2, rys. 9) w ilości ok. 400 g. 6. Z powrotem wkręcić korek wlewu z uszczelką. 17

18 Wymiana wkładu polega na wykonaniu następujących czynności: 1. Odłączyć urządzenie ACS 400/450 od sieci. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 2. Wykręcić 4 wkręty mocujące pokrywę przednią i zdjąć pokrywę. 3. Przytrzymując wkłady odkręcić nakrętki mocujące (poz. 1, rys. 10). 4. Usunąć opaskę (poz. 2). 5. Wyjąć wkład. 6. Na rurki nasunąć nowe o-ringi. 7. WłoŜyć nowy wkład strzałką skierowany do dołu (poz. 3). 8. Przytrzymując wkład nakręcić nakrętki mocujące (poz. 1). 9. Zabezpieczyć wkład nową opaską. Rys. 9B. Pompa podciśnieniowa 1 korek wlewu 2 wziernik 3 korek spustowy 14.2 Wymiana wkładu z filtrem i osuszaczem Osuszacz i filtr mają za zadanie usunąć zanieczyszczenia i wilgoć z czynnika chłodniczego. Kiedy wkład z filtrem i osuszaczem jest zapełniony, to nie spełnia swojej funkcji i do układu moŝe przedostać się nie oczyszczony czynnik. To z kolei zakłóci działanie klimatyzacji. Podczas wkładania na miejsce nowego wkładu naleŝy zwrócić uwagę na jego połoŝenie. Rys. 10. Wkład z filtrem i osuszaczem 1 nakrętki mocujące 2 opaska mocująca 3 tabliczka ze strzałką wskazującą kierunek przepływu 18

19 14.3 Zerowanie licznika Po wymianie oleju w pompie podciśnieniowej oraz wkładu filtra i osuszacza naleŝy wyzerować licznik przeglądów. Sposób postępowania: 1. ACS 400/450 podłączyć do sieci. 2. Włączyć wyłącznik główny. PokaŜą się następujące komunikaty: Wskazania 3. Wywołać licznik Wskazania 4. Wyzerować licznik Wskazania Przycisk Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s Pokazanie komunikatu o przeglądzie Pokazanie cięŝaru napełnienia wewnętrznej butli, np. 05,800 kg Przycisk Przytrzymać wciśnięty przycisk Wcisnąć przycisk Przytrzymać wciśnięty przycisk Zwolnić przycisk Zwolnić przycisk Przycisk Ustawić numer menu 0005 Zostanie pokazany czas pracy, np PokaŜą się na zmianę komunikaty cont i reset 15. Numery katalogowe wyposaŝenia 15.1 WyposaŜenie dodatkowe Drukarka Osłona Zestaw w walizce do lokalizowania nieszczelności Czujnik temperatury Przyrząd do lokalizowania nieszczelności Wykaz części zamiennych dla wyposaŝenia standardowego ACS 400/450 Wkład z filtrem i osuszaczem Drukarka Papier do drukarki (5 rolek) WąŜ wysokiego ciśnienia (ACS 400) (<) WąŜ niskiego ciśnienia (ACS 400) (<) WąŜ wysokiego ciśnienia (ACS 450) (<) WąŜ niskiego ciśnienia (ACS 450) (<) Szybkozłączka wysokiego ciśnienia (<) Szybkozłączka niskiego ciśnienia (<) Zbiornik na czysty olej (<) Zbiornik na stary olej (<) Zestaw złączek dla butli zewnętrznej (<) Uszczelki dla zestawu złączek (<) (<) Część podlegająca zuŝyciu eksploatacyjnemu 15.3 Wykaz części zamiennych dla wyposaŝenia opcjonalnego Środek kontrastowy (6 kartuszy) (<) Lampa UV Pistolet do iniekcji (<) Czujnik temperatury Przyrząd do lokalizowania > Licznik przeglądów jest zresetowany. 19

20 16. Dane techniczne 16.1 Charakterystyka urządzeń Typ ACS 400 ACS 450 Napięcie zasilania U 230 V 230 V Moc P 770 W 770 W Częstotliwość F 50/60 Hz 50/60 Hz Czynnik R134a R134a Waga czynnika 60 kg ±10g 60 kg ±10g Czujnik ciśnienia 0-10 bar ±1 % od wartości końcowej Manometr LP -1 do 15 bar ±1,6 % od wartości końcowej Manometr HP -1 bis 34 bar ±1,6 % od wartości końcowej Objętość butli 12,5 l 27,2 l Max. ciśnienie 16 bar 20 bar Pset 15,25 bar 20 bar Grupy medium grupa 2 grupa 2 Temperatury otoczenia +5 / +40 C +5 / +40 C CięŜar napełnienia 3-6,5 kg 5-11,5 kg Emisja hałasu < 53,5 db(a) < 53,5 db(a) 16.2 Kompatybilność elektromagnetyczna Produkt ten odpowiada klasie A według EN Produkt ten moŝe powodować zakłócenia w obszarze mieszkalnym. Dlatego uŝytkownik urządzenia moŝe być zobowiązany do przedsięwzięcia odpowiednich środków Wymiary i masy Typ ACS 400 ACS 450 Masa 99 kg 123 kg Gabaryty H x B x T: 1377 x 700 x 710 mm 17. Utylizacja 17.1 Utylizacja wyświetlacza Utylizować wyświetlacz zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów specjalnych Utylizacja czynnika chłodniczego i olejów Czynnik chłodniczy, który nie będzie juŝ wykorzystywany, naleŝy oddać do dystrybutora gazów w celu dalszej utylizacji. Olej odzyskany z czynnika chłodniczego powinien zostać odstawiony do odpowiedniego punktu odbioru Utylizacja wkładu z filtrem i osuszaczem Wkład powinien zostać odstawiony do odpowiedniego punktu odbioru. 18. Słowniczek terminów OpróŜnianie/odzyskiwanie: faza, w której czynnik chłodniczy jest odsysany z układu klimatyzacji i zbierany w butli wewnętrznej urządzenia ACS. Odzyskany olej jest magazynowany w zbiorniku na olej zuŝyty urządzenia ACS. Faza podciśnienia: faza, w której nie kondensujące się substancje i wilgoć zostają usunięte z układu klimatyzacji wyłącznie za pomocą pompy podciśnieniowej. Kiedy zostanie osiągnięte podciśnienie, pojawia się komunikat 999 i rozpoczyna się pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Wtrysk oleju: uzupełnianie oleju w układzie klimatyzacji, w celu przywrócenia ilość oleju zalecanej przez producenta. Napełnianie: wlewanie czynnika chłodniczego do układu klimatyzacji w ilości zalecanej przez producenta. 19. Opis symboli Symbol Opis LED nie świeci Faza nie jest aktywna LED błyska Aktualna faza aktywna LED świeci Faza zakończona Kran wysokiego lub niskiego ciśnienia zamknięty Kran wysokiego lub niskiego ciśnienia otwarty Sygnał dźwiękowy przerywany Aktualna faza zakończona Rober Bosch Sp. z o.o Warszawa, ul. Poleczki tel.: (022) fax: (022)

ACS 500 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi

ACS 500 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi ACS 500 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI Instrukcja obsługi Spis treści 1. WSTĘP 3 1.1 DEKLARACJA 3 1.2 GRUPA UśYTKOWNIKÓW 3 1.3 OBOWIĄZKI ZAKŁADU 3 2. PODSTAWOWE ZASADY BHP 3 3. OPIS URZĄDZENIA 4 3.1

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

ZBYT DŁUGI CZAS ODZYSKU

ZBYT DŁUGI CZAS ODZYSKU Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi ma na celu pomoc uŝytkownikom stacji Valeo Clim Fill w codziennej obsłudze urządzenia. Więcej informacji moŝna znaleźć w instrukcji obsługi. Odzysk czynnika

Bardziej szczegółowo

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 1/19 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE--------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

SILVER SYSTEMS. Model 0129 INSTRUKCJA OBSŁUGI SILVER AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI

SILVER SYSTEMS. Model 0129 INSTRUKCJA OBSŁUGI SILVER AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. OPIS URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAKRES STOSOWANIA... 4 2.2 BUDOWA URZĄDZENIA... 4 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA... 7 3.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Prostownik do akumulatorów 12 V. Instrukcja obsługi

Prostownik do akumulatorów 12 V. Instrukcja obsługi Prostownik do akumulatorów 12 V Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: Strona 1. Zasady bezpiecznego uŝytkowania...3 1.1 Wskazówki ogólne...3 1.2 Wskazówki dotyczące bhp...3 1.3 Elektromagnetyczna kompatybilność...3

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

A30 STACJA DO NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI

A30 STACJA DO NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI A30 STACJA DO NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści I Ostrzeżenia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy Instrukcja dla kierowcy 1 Zespół wydawania 1.1 Pneumatycznie uruchamiany kolektor 1.2 Pneumatycznie uruchamiany zawór kolektora 1.3 Pneumatyczny zawór odpowietrzania 1.4 Złącze do napełniania 1.5 Czujnik

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive

MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive WOLLERS AUTOMOTIVE ul. Andrzeja Struga 78 90-557 Łódź www.wollers.com email: biuro@wollers.com tel. 695 912 229 tel. 503 019 025 MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive Stacje do klimatyzacji ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216)

INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) INSTRUKCJA UśYTKOWANIA MIERNIKA ZUśYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (URZ1213 / URZ1216) Miernik pozwala w prosty sposób monitorować oraz rejestrować zuŝycie energii elektrycznej przez urządzenia elektryczne.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ręczna praska hydrauliczna

Ręczna praska hydrauliczna Ręczna praska hydrauliczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 12290 Do końcówek kabla zgodnie z DIN 46235 i końcówek rurowych Zakres zaciskania: 6-120 mm 2 Waga: 1,5 kg Długość: 210 mm 1. Funkcja / Obsługa

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 # VHC125090126

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 # VHC125090126 INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 Producent / Producer / Производитель Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 JONKOWO k/olsztyna tel./fax (+48)

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

MixRite Pompa Dozująca

MixRite Pompa Dozująca MixRite Pompa Dozująca Modele 2502-2504-2505-12502-12504-12505 Podręcznik Użytkownika TEFEN Manufacture & Marketing Plastic Products 1990 LTD Kibbutz Nahsholim D.N Hof Carmel 30815 Izrael Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 INSTRUKCJA OBSŁUGI H_800 H_800-A H_800-M H_800-AM POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 #VH800050913 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz zaleceń eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA UKŁADÓW LPG ZAINSTALOWANYCH W POJEŹDZIE

PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA UKŁADÓW LPG ZAINSTALOWANYCH W POJEŹDZIE PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA Opracował: Tomasz Grygoruk 18-01-2006r.. Imię i Nazwisko data podpis Zatwierdził: Marek Flekiewicz 18-01-2006r. Imię i Nazwisko data

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

LOKTRACE ZNAJDŹ WYCIEK! ZAOSTRZONE PRZEPISY PRAWNE! Uniknij niepotrzebnego płacenia kar. Wykrywacz gazu śladowego

LOKTRACE ZNAJDŹ WYCIEK! ZAOSTRZONE PRZEPISY PRAWNE! Uniknij niepotrzebnego płacenia kar. Wykrywacz gazu śladowego LOKTRACE ZNAJDŹ WYCIEK! Wykrywacz gazu śladowego ZAOSTRZONE PRZEPISY PRAWNE! Uniknij niepotrzebnego płacenia kar. WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI - NAJWIĘKSZE WYZWANIE W SERWISIE KLIMATYZACJI CZEGO TECHNIK SERWISOWY

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes Forane 427A Procedura retrofitu Centre de Recherche Rhônes-Alpes 17 February 2010 Forane 427A Procedura retrofitu Etapy retrofitu Porady techniczne Możliwe przyczyny w przypadku braku wydajności Wskazówki

Bardziej szczegółowo

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP

wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP wersja 07 Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków ROTH MICRO-STEP Instrukcja obsługi urządzenia sterującego do biologicznych przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego RECO250/RECO250 S

Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego RECO250/RECO250 S INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do odzysku czynnika chłodniczego RECO250/RECO250 S SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa... 3 2. Dane techniczne... 4 3. Standardowa procedura odzysku czynnika płynnego/gazu..

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do klimatyzacji Konfort 780R BI-GAS

Urządzenie do klimatyzacji Konfort 780R BI-GAS Urządzenie do klimatyzacji Konfort 780R BI-GAS Najwyższy model wśród urządzeń z najnowszej serii firmy TEXA. Jako jedyne na rynku przystosowane do jednoczesnej obsługi dwóch gazów: R134a oraz R1234yf.

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Jesteśmy Państwo posiadaczami urządzenia AKKU START 1500E, które dzięki wielorakim moŝliwościom zastosowań stanowi niezbędną pomoc w eksploatacji pojazdów. Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Plazma często jest nazywana czwartym stanem materii. Zwykle myślimy o trzech

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy:

Instrukcja obsługi. www.segal.pl. Przygotowanie sejfu do pracy: Przygotowanie sejfu do pracy: Sejf hotelowy Be-Tech Instrukcja obsługi Sejf standardowo jest otwarty Proszę otworzyć drzwiczki sejfu i włożyć baterie 4x LR6 (należy odkręcić zaślepkę od wewnętrznej strony

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do klimatyzacji. Konfort 760R

Urządzenie do klimatyzacji. Konfort 760R Urządzenie do klimatyzacji Konfort 760R Konfort 760R jest superautomatycznym urządzeniem wykonującym swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta. Nowatorskie rozwiązania stawiają to urządzenia

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej

Bonnie CS - dystrybutor wody zimnej i gazowanej. wlasnawoda.pl. Obsługa - podawanie wody gazowanej pl w la sn aw od a. I nst r ukcj aobsł ugi dyst r ybut or adowody Bonni e Dystrybutory Bonnie - informacje ogólne Wymiary urządzenia Bonnie CH - dystrybutor wody zimnej i gorącej Budowa Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L

PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L PRZETWORNIK TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI TYPU P18L ZASILANY Z PĘTLI PRĄDOWEJ INSTRUKCJA OBS UGI Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Bezpieczeństwo użytkowania... 5 3. Instalacja... 5 3.1. Montaż... 5 3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013

INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 Rzeszów czerwiec 2008 ul. Hoffmanowej 19 INSTRUKCJA SERWISOWA EKSPRESU TYP 13Z013 WYDANIE 1 PARAMETRY TECHNICZNE Napięcie zasilania Moc pobierana Rodzaj pracy Klasa izolacji Pojemność zbiornika na wodę

Bardziej szczegółowo

TPH Pol-Intech Sp. z o.o.

TPH Pol-Intech Sp. z o.o. MYJKA ULTRADŹWIEKOWA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email: info@pol-intech.pl

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15. Instrukcja obsługi

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15. Instrukcja obsługi Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu ATZ 15 Instrukcja obsługi Spis treści Strona WSKAZÓWKI DLA UśYTKOWNIKA... 3 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 1.1. Zasady bezpiecznej pracy personelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu SŁUPOWE

Instrukcja montażu SŁUPOWE Instrukcja montażu ZAWORY SŁUPOWE Automatyczne płukanie zwrotne Automatyczne płukanie powtórne Przełączanie na tryb oszczędnościowy Przełączanie basen wanna spa Przełączanie pomiędzy 2 atrakcjami basenowymi

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0

POE INJECTOR TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI TL-POE150S #06859. wersja 1.0 POE INJECTOR TP-LINK TL-POE150S #06859 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Budowa urządzenia...

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

UT 33 B UT 33 C UT 33 D

UT 33 B UT 33 C UT 33 D MULTIMETRY CYFROWE UT 33 B UT 33 C UT 33 D INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona 1 1.WPROWADZENIE:

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15 Instrukcja instalacji & Utrzymania 1 10/15 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. Nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PB2000 TERMOBINDOWNICA. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi PB2000 TERMOBINDOWNICA. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 TERMOBINDOWNICA PB2000

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo