URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI Instrukcja obsługi

2 Spis treści 1. WSTĘP DEKLARACJA GRUPA UśYTKOWNIKÓW OBOWIĄZKI ZAKŁADU PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZEZNACZENIE ZAKRES DOSTAWY OPIS URZĄDZENIA ŚCIANA PRZEDNIA I BOCZNA ŚCIANA TYLNA I BOCZNA WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZERYWANIE PRACY URZĄDZENIA...5 ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW I PRZYCISKÓW Opis przycisków obsługowych Opis wskazań faz Wskaźnik jednostek PIERWSZE URUCHOMIENIE PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM BUTLI WEWNĘTRZNEJ NAPEŁNIANIE BUTLI WEWNĘTRZNEJ CZYNNIKIEM PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I DOPEŁNIENIA PRZEBIEG PIERWSZEGO URUCHOMIENIA PRZEBIEG PROCESU DOPEŁNIANIA TRYBY PRACY TRYB MANUALNY TRYB AUTOMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI OBSŁUGA TRYBU AUTOMATYCZNEGO ROZPOCZĘCIE ZA POMOCĄ KODU POJAZDU ROZPOCZĘCIE Z PROGRAMOWANIEM POSZCZEGÓLNYCH FAZ OBSŁUGA TRYBU MANUALNEGO KOMUNIKATY SYGNAŁY AKUSTYCZNE KOMUNIKATY O FUNKCJONOWANIU KOMUNIKATY O TRYBIE PRACY KOMUNIKATY O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH I PRZEGLĄDACH DRUKARKA (OPCJA) OPIS DRUKARKI OBSŁUGA DRUKARKI WYMIANA PAPIERU OBSŁUGA OKRESOWA WYMIANA OLEJU W POMPIE WYMIANA WKŁADU Z FILTREM I OSUSZACZEM ZEROWANIE LICZNIKA NUMERY KATALOGOWE WYPOSAśENIA WYPOSAśENIE DODATKOWE WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA WYPOSAśENIA STANDARDOWEGO ACS 400/ WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA WYPOSAśENIA OPCJONALNEGO DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA WYMIARY I MASY UTYLIZACJA UTYLIZACJA WYŚWIETLACZA UTYLIZACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJÓW UTYLIZACJA WKŁADU Z FILTREM I OSUSZACZEM SŁOWNICZEK TERMINÓW OPIS SYMBOLI FAZA OPRÓśNIANIA/ODZYSKIWANIA CZYNNIKA FAZA PODCIŚNIENIA FAZA NAPEŁNIANIA Z WTRYSKIEM OLEJU FAZA NAPEŁNIANIA BEZ WTRYSKU OLEJU

3 1. Wstęp Przed uruchomieniem, podłączeniem i przystąpieniem do obsługi urządzenia jest konieczne dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz szczególnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa. W ten sposób uniknie się zagroŝenia dla własnego zdrowia oraz zniszczenia urządzenia. Przekazując urządzenie drugiej osobie do uŝytkowania powinno się takŝe zapoznać ją z zasadami bezpiecznej obsługi. 1.1 Deklaracja Przystępując do eksploatacji urządzenia akceptuję niniejsze postanowienia umowy: Prawo autorskie Oprogramowanie i dane są własnością firmy Robert Bosch GmbH lub jej dostawców i są chronione przed powielaniem przez prawo autorskie, umowy międzynarodowe oraz inne narodowe przepisy prawne. Powielanie lub sprzedaŝ danych i oprogramowania, albo ich części jest niedopuszczalne i karane; firma Robert Bosch GmbH zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową oraz dochodzenia odszkodowania w przypadku postępowania sprzecznego z prawem. Odpowiedzialność Wszystkie dane zawarte w tym programie są oparte, na ile to moŝliwe, o informacje producentów i importerów samochodów. Firma Robert Bosch GmbH nie przejmuje Ŝadnej odpowiedzialności za poprawność i kompletność oprogramowania i danych; wykluczona jest odpowiedzialność za szkody wynikłe z uŝycia błędnego oprogramowania i danych. W kaŝdym przypadku odpowiedzialność firmy Robert Bosch GmbH ogranicza się do kwoty, którą klient zapłacił faktycznie za ten produkt. To wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane świadomie lub przez powaŝne zaniedbanie ze strony firmy Robert Bosch GmbH. Gwarancja Nie wolno uŝywać nieoryginalnego oprogramowania, jak równieŝ dokonywać Ŝadnych zmian w naszych produktach; produkty mogą być eksploatowane wyłącznie z fabrycznym wyposaŝeniem. W innym przypadku ustają wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji. 1.2 Grupa uŝytkowników Urządzenie do obsługi klimatyzacji moŝe być uŝytkowane tylko przez przeszkolony personel fachowy, jak mechanicy samochodowi, elektrycy, majstrowie, technicy i inŝynierowie, który ma wystarczającą wiedzę z zakresu chłodnictwa, układów klimatyzacji i czynników chłodniczych oraz został poinformowany o ryzyku, jakie niesie ze sobą posługiwania się sprzętem pozostającym pod ciśnieniem. 1.3 Obowiązki zakładu Właściciel zakładu ma obowiązek zapewnić wszystkie środki profilaktyczne w celu niedopuszczenia do wypadku przy pracy oraz do powstania chorób zawodowych. Ponadto powinien zadbać, aby regularnie był sprawdzany stan techniczny urządzenia. NaleŜy stosować się w tym zakresie do przepisów obowiązujących w danym kraju. Zasady podstawowe Właściciel zakładu powinien zadbać, aby elektryczne instalacje i środki pracy były wykonywane, modyfikowane i naprawiane tylko przez elektryków lub pod ich kierownictwem, odpowiednio do zasad obowiązujących w tej dziedzinie. 2. Podstawowe zasady BHP W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, uŝytkownik powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją. Podczas pracy z czynnikiem chłodzącym naleŝy uŝywać rękawic i okularów ochronnych. Unikać naleŝy bezpośredniego kontaktu z czynnikiem moŝliwość poparzenia (temperatura wrzenia - ok. 30 C) lub utraty wzroku przy kontakcie z oczami. W przypadku zetknięcia się czynnika ze skórą, naleŝy natychmiast zdjąć odzieŝ i przemyć miejsce na skórze duŝą ilością wody. NaleŜy unikać wdychania oparów czynnika chłodzącego. Opary mogą podraŝnić oczy i drogi oddechowe. Gdy płynny czynnik dostanie się do oczu, przemywać je wodą przez 15 minut. Na końcu zgłosić się do lekarza, nawet jeśli oczy nie bolą. 3

4 ACS 400/450 jest wyposaŝony w zawory bezpieczeństwa. W Ŝadnym razie nie wolno zmieniać ustawień tych zaworów, jak i układów kontrolnych. Zanim podłączy się urządzenie ACS 400/450 do klimatyzacji w samochodzie lub do zewnętrznej butli z czynnikiem chłodniczym, wszystkie zawory i kurki muszą zostać zamknięte. UŜywać tylko takich zewnętrznych butli z czynnikiem chłodniczym, które są wyposaŝone w zawory bezpieczeństwa i dopuszczone zgodnie z odpowiednimi normami. Przed wyłączeniem urządzenia upewnić się, Ŝe poszczególne fazy zakończyły się i wszystkie zawory i kurki są zamknięte. W ten sposób uniknie się przedostawania czynnika do otoczenia. OstroŜnie odłączyć węŝe do napełniania, poniewaŝ mogą zawierać jeszcze czynnik chłodniczy pod ciśnieniem. Nie uŝywać spręŝonego powietrza do sprawdzania urządzeń do serwisowania ani układu klimatyzacji w pojeździe, który zawiera R134a. Niektóre mieszaniny powietrza i R134a zapalają się łatwo przy wysokim ciśnieniu. Mieszaniny te stanowią potencjalne zagroŝenie i mogą powodować niebezpieczeństwo poŝaru i eksplozji, a więc zagroŝenie dla zdrowia personelu i wywołaniem szkód. Czynnik R134a jest bezwonny i bezbarwny oraz cięŝszy od powietrza. Wypiera tlen i moŝe zalegać w niŝej połoŝonych przestrzeniach. Dlatego w przypadku wycieku czynnika R134a istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się w pomieszczeniach źle wentylowanych lub w kanałach obsługowo-naprawczych. Nie wolno uŝywać czynnika R134a w miejscach naraŝonych na eksplozje. Nie wolno stosować ognia, spawać ani palić papierosów. Wysoka temperatura i promieniowanie ultrafioletowe powodują chemiczny rozkład R134a. Produkty rozkładu są przyczyną kaszlu i nudności. Nie mieszać czynnika R134a z innymi czynnikami chłodniczymi. Grozi to uszkodzeniem układu klimatyzacji w samochodzie. Praca urządzenia ACS 400/450 musi być stale nadzorowana. Prace przy klimatyzacji naleŝy tak wykonywać (np. wymontowanie chłodnicy lub silnika), aby nie doszło do otwarcia układu. Urządzenie ACS 400/450 naleŝy ustawić wszystkimi czterema kółkami na płaskim podłoŝu, aby zapewnić poziome ustawienie podczas pracy. ACS 400/450 jest wyposaŝone w hamulec zapobiegający stoczeniu się urządzenia. Urządzenie ACS 400/450 naleŝy zawsze transportować w pozycji pracy. Nie kłaść urządzenia na bok, poniewaŝ moŝe wylać się olej z pompy. 3. Przeznaczenie Urządzenia ACS 400 i ACS 450 są przenośnymi urządzeniami sterowanymi ręcznie i automatycznie, przeznaczonymi do obsługi klimatyzacji w pojazdach. Tabl. 1 Zastosowanie ACS 400 i ACS 450 ACS 400 ACS 450 Samochody osobowe X X Samochody cięŝarowe i - X autobusy Urządzenia te słuŝą do odpompowania, oczyszczenia czynnika chłodniczego, do sprawdzania szczelności w instalacji i do napełniania układu klimatyzacji.! Urządzenia ACS 400 i ACS 450 są przystosowane tylko do czynnika 134a. JeŜeli zostanie dodany czynnik innego typu, grozi to znacznym uszkodzeniem układu klimatyzacji oraz wyposaŝenia słuŝącego do serwisowania. Nie moŝna przystosować tych urządzeń do obsługi czynnika R Zakres dostawy W zakres wyposaŝenia standardowego urządzenia wchodzą: Zestaw adapterów (do podłączania do butli zewnętrznej) Rękawiczki Okulary ochronne Czapka Instrukcja obsługi KsiąŜka z kodami pojazdów 4

5 5. Opis urządzenia 5.1 Ściana przednia i boczna 5.3 Włączanie i wyłączanie urządzenia Urządzenie ACS 400/450 jest zasilane z sieci i przystosowane do napięcia 230 V, 50/60 Hz. Zwrócić uwagę na odpowiednie informacje podane na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia. Urządzenie ACS 400/450 jest włączane lub wyłączane za pomocą centralnego wyłącznika głównego na tylnej ściance (poz. 3, rys. 2). 5.4 Przerywanie pracy urządzenia Kiedy przycisk zostanie wciśnięty na dłuŝej niŝ 3 sekundy, urządzenie przerywa wykonywaną właśnie fazę pracy i powraca do ustawienia podstawowego, jakie miało po włączeniu. 5.5 Zespół wskaźników i przycisków Rys. 1. Widok urządzenia z przodu i z boku 1 panel obsługowy 2 zespół wskaźników i przycisków 3 zbiornik na zuŝyty olej 4 zbiornik na czysty olej 5 przewód elastyczny czerwony (HP) 6 przewód elastyczny niebieski (LP) 7 szybkozłączki (LP/HP) 8 schowek 9 zawór wysokiego ciśnienia (HP) 10 zawór niskiego ciśnienia (LP) 11 manometr wysokiego ciśnienia (HP) 12 manometr niskiego ciśnienia (LP) 5.2 Ściana tylna i boczna Rys. 3. Zespół wskaźników i przycisków 1 wyświetlacz 2 przyciski obsługowe z LED 3 wskaźnik faz pracy z LED 4 wskaźnik jednostek z LED Opis przycisków obsługowych Tablica 2: Opis przycisków obsługowych (poz. 2, rys. 3) Rys. 2. Widok urządzenia z tyłu i z boku 1 drukarka (wyposaŝenie dodatkowe) 2 kabel zasilający 3 wyłącznik główny Przycisk lub (3 s) (3 s) Przeznaczenie do ustawiania parametrów do wybierania funkcji lub menu do przerywania bieŝącej funkcji i powrotu do obrazu głównego do zatwierdzania wybranej funkcji lub menu tylko w przypadku komunikatu o usterce; przerywanie bieŝącej funkcji, powrót do obrazu głównego 5

6 Tablica 3: Opis stanów przycisków Dioda LED Opis brak reakcji na wciśnięcie przycisku po wciśnięciu przycisku moŝna wybrać funkcje lub menu realizowana jest aktualna funkcja lub menu; brak reakcji na wciśnięcie przycisku; moŝliwe tylko przerwanie otwarte, gdy zajmują połoŝenie równoległe do kierunku przepływu w przewodzie Opis wskazań faz Tablica 4: Opis wskazań faz (poz. 3, rys. 3) Symbol Opis faza opróŝniania/odzyskiwania faza podciśnienia wtrysk oleju Rys. 4. Wewnętrzna butla na czynnik chłodniczy 1 kurki wyłączające 2 zawory odcinające faza napełniania Tablica 5: Opis stanów faz Dioda LED Opis faza nie aktywna faza aktywna faza zakończona Wskaźnik jednostek Świecenie diody informuje o jednostkach wartości pokazywanych na wyświetlaczu (poz. 4, rys. 3). 6. Pierwsze uruchomienie 6.1 Przed pierwszym włączeniem 1. Przed pierwszym włączeniem urządzenia usunąć z niego opakowanie. 2. Z przedniej ściany wózka usunąć osłonę blaszaną (cztery wkręty). 3. Usunąć opakowanie z wewnętrznej butli. 4. Sprawdzić, czy są otwarte zawory odcinające (poz. 2, rys. 4) na butli wewnętrznej oraz kurki wyłączające (poz. 1, rys. 4). Zawory odcinające otwiera się obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kurki są Rys. 5. Pompa podciśnieniowa 1 wziernik 5. Sprawdzić we wzierniku pompy podciśnieniowej, czy stan oleju jest wystarczający. Poziom oleju powinien sięgać przynajmniej do połowy okienka (poz. 1, rys. 5). 6. Z powrotem zamontować i przykręcić osłonę blaszaną. 6

7 6.2 Napełnianie czynnikiem butli wewnętrznej Zanim będzie urządzenie ACS 400/450 będzie mogło pracować, trzeba napełnić butlę wewnętrzną czynnikiem chłodniczym w postaci cieczy (patrz rozdział 7.1). Czynnik R134a naleŝy pozyskać od miejscowego dostawcy gazu. 7. Napełnianie butli wewnętrznej czynnikiem Czynnik chłodniczy jest dostarczany przed dystrybutorów na ogół w butlach z armaturą przyłączeniową. ZaleŜnie od rodzaju armatury, naleŝy podczas podłączania do takiej butli zwracać uwagę na: Butla z jednym zaworem odcinającym: Podczas napełniania urządzenia ACS 400/450 ustawić butlę zawsze do góry dnem, aby ciekły czynnik spłynął do wewnętrznej butli urządzenia. Butla z dwoma zaworami odcinającymi: Podczas napełniania urządzenia ACS 400/450 ustawić butlę zawsze do góry armaturą. Urządzenie ACS 400/450 podłączyć do złączki L (liquid) butli zewnętrznej.! Nigdy nie zamieniać oryginalnej butli wewnętrznej urządzenia. Napełnianie czynnikiem musi zawsze odbywać się przez butlę zewnętrzną. Przestrzegać poniŝszych wskazówek, aby nie dopuścić do wycieku czynnika chłodniczego do atmosfery: 1. ACS 400/450 ustawić na poziomym podłoŝu. 2. Uruchomić hamulec w urządzeniu. 3. Podłączyć przewód zasilania elektrycznego. 4. Do złącza butli zewnętrznej przyłączyć adapter z pierścieniem uszczelniającym. W przypadku armatur z dwoma zaworami odcinającymi: adapter złącza przyłączyć do złącza L (liquid). 5. Czerwoną szybkozłączkę urządzenia ACS 400/450 (poz. 7, rys. 1) podłączyć do adaptera butli zewnętrznej. 6. Otworzyć kurek czerwonej szybkozłączki (obracając zgodnie z ruchem wskazówek). 7. Otworzyć zawór odcinający butli zewnętrznej. -> Manometr wysokiego ciśnienia (HP) pokaŝe aktualne ciśnienie w butli zewnętrznej. 8. Włączyć urządzenie ACS 400/450 za pomocą wyłącznika głównego. Po włączeniu zostaną wyświetlone kolejno następujące komunikaty: Pusta butla wewnętrzna urządzenia waŝy ok. -0,8 kg (ACS 400) i ok. -1,5 kg (ACS 450). Tablica 6. Wskazania przy pierwszym uruchomieniu! W celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia ACS 400/450, naleŝy zachować następujące ilości czynnika w butli wewnętrznej urządzenia: ACS 400: 3-6,5 kg ACS 450: 5-11,5 kg Wskazania Opis Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s CięŜar pustej butli wewnętrznej 7.1 Przygotowanie do pierwszego uruchomienia i dopełnienia UWAGA niebezpieczeństwo odmroŝenia Uchodzący czynnik chłodniczy moŝe spowodować odmroŝenie rąk i ciała. Nosić okulary ochronne i rękawiczki. Tablica 7. Wskazania przy dopełnianiu Wskazania Opis Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s CięŜar zawartości butli wewnętrznej -> Urządzenie ACS 400/450 jest gotowe do napełnienia. 7

8 7.2 Przebieg pierwszego uruchomienia Zalecany cięŝar przy pierwszym napełnieniu: Tablica 8. Zalecany cięŝar napełnienia Typ ACS 400 ACS 450 urządzenia CięŜar napełnienia 6,5 kg 11,5 kg W poniŝszej opisanym przebiegu programu wykorzystano następujące wartości przykładowe: cięŝar pustej butli wewnętrznej: - 0,800 kg zalecany cięŝar butli po napełnieniu: 6,5 kg cięŝar zawartości butli wewnętrznej po pierwszym napełnieniu: 05,990 kg (-0,800 kg + 6,5 kg + 0,290 kg (resztka czynnika) = 05,990 kg) CięŜar pustej butli wewnętrznej wynosi dla ACS 400 ca. -0,800 kg oraz dla ACS 450 ca. -1,500 kg. Wszystkie wartości przykładowe mogą się róŝnić dla poszczególnych typów urządzenia. PołoŜenie kurka Przycisk Pokazanie cięŝaru pustej butli wewnętrznej Pokazanie maksymalnego cięŝaru do napełnienia. Ustawić zalecaną wartość 6,500 kg Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s i uruchamia się proces napełniania Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Został osiągnięty nastawiony cięŝar napełnienia Zamknąć zawór odcinający przy butli zewnętrznej Następuje odsysanie resztek czynnika (ok. 0,500 kg). MoŜliwy lekki wzrost cięŝaru napełnionej butli wewnętrznej Zebrany olej jest wlewany do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Jest wytwarzane podciśnienie <1 bar w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Pokazanie aktualnego cięŝaru butli wewnętrznej. Faza zakończona Usunąć przewód HP z butli zewnętrznej 8

9 7.3 Przebieg procesu dopełniania W poniŝszej opisanym przebiegu programu wykorzystano następujące wartości przykładowe: cięŝar napełnionej butli wewnętrznej: 2,960 kg cięŝar dopełnienia butli: 3,5 kg cięŝar butli wewnętrznej po dopełnieniu: 6,780 kg (02,960 kg + 3,5 kg + 0,320 kg (resztka czynnika) = 06,780 kg) Wszystkie wartości przykładowe mogą się róŝnić dla poszczególnych typów urządzenia. Taste = przycisk Hahnstellung = połoŝenie kurka Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Pokazanie dopuszczalnego cięŝaru, jaki moŝna wprowadzić do butli wewnętrznej Uwaga! Butlę wewnętrzną napełniać tylko do 70% (ACS 400 max. ca. 6,5 kg; ACS 450 max. ca. 11,5 kg). Ustawić wartość 3,500 Wartość 3,500 kg + aktualny cięŝar w butli wewnętrznej odpowiadają ok. 70% maksymal. dop. cięŝaru napełnienia butli Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s i uruchamia się proces napełniania Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Został osiągnięty nastawiony cięŝar napełnienia Zamknąć zawór odcinający przy butli zewnętrznej Następuje odsysanie resztek czynnika (ok. 0,500 kg). MoŜliwy lekki wzrost cięŝaru napełnionej butli wewnętrznej Zebrany olej jest wlewany do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Jest wytwarzane podciśnienie <1 bar w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Pokazanie aktualnego cięŝaru butli wewnętrznej. Faza zakończona Usunąć przewód HP z butli zewnętrznej 9

10 8. Tryby pracy Urządzenie ACS 400/450 moŝe pracować w trybie manualnym lub automatycznym. W obu trybach mogą być realizowane następujące fazy opróŝnianie/odzyskiwanie czynnika z układu klimatyzacji wytwarzanie podciśnienia w układzie klimatyzacji wtrysk oleju do układu klimatyzacji napełnianie układu klimatyzacji przewidzianą ilością czynnika 8.1 Tryb manualny Tryb manualny (patrz rozdz. 11) stosuje się przede wszystkim po wykonanej naprawie klimatyzacji. W tym trybie kaŝdą fazę naleŝy ręcznie wybierać, ustawiać parametry (np. ilość czynnika) i uruchamiać fazę. 8.2 Tryb automatyczny Ten tryb (patrz rozdz. 10) nadaje się idealnie do serwisowania klimatyzacji. W tym trybie wszystkie fazy są kolejno wykonywane w sposób automatyczny. Tylko wtrysk oleju musi być jeszcze przeprowadzony ręcznie. Dlatego po fazie podciśnienia następuje zatrzymanie urządzenia, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy, aby moŝna było wprowadzić czynnik z odpowiednią ilością. Istnieją dwie moŝliwości rozpoczęcia procesu: Wprowadzając dwumiejscowy kod: Urządzenie dysponuje bankiem danych, w którym zostały zapamiętane w postaci kodu wszystkie znane modele pojazdów i klimatyzacje w nich montowane. Numer kodu informuje o czasie trwania podciśnienia oraz o ilości czynnika chłodniczego, jaką powinno się wprowadzić do klimatyzacji pojazdu. Tylko wtrysk oleju trzeba jeszcze włączać lub wyłączać ręcznie. Te kody są podane w podręczniku dostarczanym razem z urządzeniem. Programując poszczególne fazy: Tę moŝliwość przewidziano dla pojazdu lub klimatyzacji, której nie wyszczególniono w podręczniku. Parametry do serwisowania klimatyzacji (jak czas podciśnienia, ilość czynnika i typ oleju) są opisane w dokumentacji serwisowej danego pojazdu. 9. Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji! Urządzenie ACS 400/450 jest przewidziane wyłącznie dla czynnika R134a. Przed przystąpieniem do serwisowania klimatyzacji sprawdzić w dokumentacji fabrycznej pojazdu, czy ten rodzaj czynnika występuje w układzie. KaŜdorazowo przed przystąpieniem do serwisowania klimatyzacji naleŝy wykonać następujące czynności przygotowawcze: 1. Ustawić ACS 400/450 przy układzie klimatyzacji pojazdu, na płaskim podłoŝu. 2. Uruchomić hamulec w urządzeniu. 3. Podłączyć przewód zasilania elektrycznego. 4. ZaleŜnie od rodzaju klimatyzacji, podłączyć do zaworów obsługowych klimatyzacji szybkozłączki LP/HP (poz. 7, rys. 1) lub tylko szybkozłączkę LP. 5. Otworzyć kurki szybkozłączek (obracając zgodnie z ruchem wskazówek). -> Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia (lub tylko niskiego) pokaŝą aktualne ciśnienie w układzie klimatyzacji. 6. Włączyć urządzenie ACS 400/450 za pomocą wyłącznika głównego. -> Po włączeniu zostaną wyświetlone kolejno następujące komunikaty, aŝ do osiągnięcia ustawienia standardowego. CięŜar napełnienia zaleŝy od aktualnego stanu pracy ACS 400/450 i moŝe oscylować. Wskazania Opis Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s CięŜar zawartości butli wewnętrznej 10

11 10. Obsługa trybu automatycznego 10.1 Rozpoczęcie za pomocą kodu pojazdu Przed rozpoczęciem procesu zapoznać się z treścią rozdziału 9 Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji. Kod pojazdu odczytać z podręcznika dołączonego do urządzenia ACS 400/450 (np. 03). Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Wprowadzenie kodu (np. 03) Za pomocą przycisku moŝna natychmiast uruchomić fazę opróŝnianie/odzyskiwanie czynnika Pokazanie czasu podciśnienia w minutach Faza wtrysku oleju aktywna faza wtrysku oleju włączona faza wtrysku oleju wyłączona Zmiana ustawień za pomocą przycisków lub Pokazanie ilości czynnika (kg) do wprowadzenia do klimatyzacji Uruchomienie procesu Rozpoczęcie fazy opróŝniania/odzyskiwania. Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do całkowitego opróŝnienia klimatyzacji Wlewanie zebranego z klimatyzacji oleju do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Wytwarzanie podciśnienia <1 bar w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s Rozpoczęcie fazy podciśnienia. Pokazanie pozostałego czasu. Pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Czas przestoju 4 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza wtrysku oleju aktywna. Odczytać poziom oleju w zbiorniku ze starym olejem Wlać nowy olej do zbiornika na świeŝy olej. Ilość odpowiada ilości zlanego starego oleju. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aŝ cały olej świeŝy przejdzie do układu klimatyzacji W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza napełniania aktywna. Wskazanie błyska przez ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia (np. 00,500 kg). Faza napełniania zakończona. Wskazanie błyska. Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie serwisowania klimatyzacji. 11

12 10.2 Rozpoczęcie z programowaniem poszczególnych faz Przed rozpoczęciem procesu zapoznać się z treścią rozdziału 9 Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji. Parametry do serwisowania klimatyzacji odczytać w dokumentacji serwisowej danego pojazdu. Pokazanie czasu podciśnienia w minutach. Dokonać zalecanych ustawień. Czas podciśnienia zmienia się przyciskami lub Faza wtrysku oleju aktywna faza wtrysku oleju włączona faza wtrysku oleju wyłączona Zmiana ustawień za pomocą przycisków lub Ustawienie wymaganej ilości za pomocą lub Rozpoczęcie fazy opróŝniania/odzyskiwania. Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do całkowitego opróŝnienia klimatyzacji Wlewanie zebranego z klimatyzacji oleju do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Wytwarzanie podciśnienia w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s Rozpoczęcie fazy podciśnienia. Pokazanie pozostałego czasu. Pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Czas przestoju 4 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza wtrysku oleju aktywna. Odczytać poziom oleju w zbiorniku ze starym olejem Wlać nowy olej do zbiornika na świeŝy olej. Ilość odpowiada ilości zlanego starego oleju. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aŝ cały olej świeŝy przejdzie do układu klimatyzacji W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza napełniania aktywna. Wskazanie błyska ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia (np. 00,600 kg). Faza napełniania zakończona. Wskazanie błyska. Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie serwisowania klimatyzacji. 1) JeŜeli zostanie pokazana mniejsza wartość niŝ 00,700 kg, oznacza to, Ŝe w butli wewnętrznej nie ma wystarczającej ilości czynnika do napełnienia. 12

13 11. Obsługa trybu manualnego W tym trybie kaŝdą fazę naleŝy ręcznie wybierać i uruchamiać. Przed rozpoczęciem procesu zapoznać się z treścią rozdziału 9 Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji Faza opróŝniania/odzyskiwania czynnika Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Pokazanie ilości resztkowej, która moŝe być jeszcze wprowadzona do butli wewnętrznej Rozpoczęcie fazy opróŝniania/odzyskiwania. Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do całkowitego opróŝnienia klimatyzacji Wlewanie zebranego z klimatyzacji oleju do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Wytwarzanie podciśnienia w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s Pokazanie ilości odzyskanej z klimatyzacji Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej. Zakończenie fazy opróŝniania/odzyskiwania Faza podciśnienia Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Pokazanie czasu trwania podciśnienia 1). Zaakceptować zalecone ustawienie (20 min) lub ustawić za pomocą lub (np.17). Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Rozpoczęcie fazy podciśnienia Pokazanie pozostałego czasu Pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Czas przestoju 4 min. Pomiar spadku ciśnienia wykonany Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie fazy podciśnienia 1) Czas trwania podciśnienia zaleŝy od objętości układu klimatyzacji. Zaleca się go utrzymywać na poziomie 20 minut, jeŝeli brak jest danych fabrycznych na ten temat. 13

14 11.3 Faza napełniania z wtryskiem oleju! Wtrysk oleju moŝe odbywać się tylko wtedy, gdy w układzie klimatyzacji występuje podciśnienie. Dlatego przed fazą wtrysku trzeba wykonać fazę podciśnienia.! Przed wprowadzeniem oleju upewnić się, Ŝe koniec węŝa ssącego sięga do dna zbiornika ze świeŝym olejem.! Ilość oleju, jaka ma zostać wtryśnięta do układu, zaleŝy od rodzaju prac wykonanych wcześniej przy klimatyzacji. W ramach prac serwisowych wtryskuje się taką samą ilość oleju, jaką zebrano do zbiornika na zuŝyty olej. W trakcie pierwszego napełniania układu podać tyle oleju, ile zaleca producent. Stosować tylko zalecany rodzaj oleju spręŝarkowego. Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Faza wtrysku oleju aktywna Odczytać stan oleju w zbiorniku na stary olej i wprowadzić tę samą ilość oleju do zbiornika na świeŝy olej (dotyczy tylko czynności serwisowych przy klimatyzacji) Przytrzymać wciśnięty przycisk wtryśnięty do układu klimatyzacji Zakończyć wtrysk oleju aŝ cały olej zostanie Faza napełniania jest aktywna 1). Ustawienie Ŝądanej ilości napełnienia za pomocą lub (np. 00,600 kg) W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Faza napełniania zostaje uruchomiona Wskazanie błyska przez ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Faza napełniania zakończona. Wskazanie osiągniętego cięŝaru błyska. Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie fazy podciśnienia. 1) JeŜeli zostanie pokazana mniejsza wartość niŝ 00,700 kg, oznacza to, Ŝe w butli wewnętrznej nie ma wystarczającej ilości czynnika do napełnienia.

15 11.4 Faza napełniania bez wtrysku oleju Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Faza napełniania jest aktywna 1). Ustawienie Ŝądanej ilości napełnienia za pomocą lub (np. 00,600 kg) W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Faza napełniania zostaje uruchomiona Wskazanie błyska przez ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Faza napełniania zakończona. Wskazanie osiągniętego cięŝaru błyska. Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej. Zakończenie fazy podciśnienia. 1) JeŜeli zostanie pokazana mniejsza wartość niŝ 00,700 kg, oznacza to, Ŝe w butli wewnętrznej nie ma wystarczającej ilości czynnika do napełnienia.

16 12. Komunikaty Kiedy zostaną wyświetlone komunikaty informujące o przeglądzie i usterce, rozlega się równieŝ sygnał akustyczny Sygnały akustyczne Sygnał przerywany: Komunikat o początku fazy wtrysku oleju lub o zakończeniu aktualnie wykonywanej operacji. Sygnał ciągły: Awaria w systemie, pojawia się komunikat o usterce Komunikaty o funkcjonowaniu PA: Przerwa w pracy. PS: Sprawdzenie wartości ciśnienia. MP: Brak ciśnienia. SA: Początek fazy opróŝniania. SP: Początek fazy podciśnienia. Oil: Początek wtrysku oleju. SC Faza (180 sekund), w której zostają zarejestrowane moŝliwe wzrosty ciśnienia (w takim przypadku jest natychmiast aktywowana faza opróŝniania). Ewentualnie odbierany olej jest jednocześnie opróŝniany do zbiornika. CO Faza końcowa (60 sekund) w celu opróŝnienia i oczyszczenia układu klimatyzacji. Print Tworzenie protokołu (drukarka występuje w opcji) Komunikaty o trybie pracy Pr AU: Tryb automatyczny Pr MA: Tryb manualny in_oil: Wtrysk oleju no_oil: Brak wtrysku oleju 12.4 Komunikaty o nieprawidłowościach i przeglądach SE: Osiągnięty został zalecany okres przeglądu. Wykonać przegląd (patrz rozdz. 14). Wciśnięcie przycisku... na dłuŝej niŝ 3 s powoduje zniknięcie komunikatu. Urządzenie ACS 400/450 moŝe być z powrotem uŝytkowane. no FL: Niedostateczna ilość czynnika chłodzącego w butli wewnętrznej. Napełnić butlę. HP: Nadciśnienie w butli wewnętrznej. Odczekać ok. 30 minut i na końcu aktywować operację opróŝniania/odzyskiwania. JeŜeli usterka nie ustąpi, zwrócić się do słuŝby serwisowej. PM: Maksymalna dopuszczalna masa bezwzględna. Tej wartości nie wolno w Ŝadnym przypadku przekraczać. PL: Osiągnięta masa graniczna (dająca się regulować w fazie manualnego opróŝniania). Wcisnąć przycisk... w celu kontynuacji. Zmniejszyć ilość czynnika chłodzącego w zbiorniku wewnętrznym. EE: Nadciśnienie podczas sprawdzania ciśnienia na początku fazy podciśnienia. Faza podciśnienia nie moŝe być wykonana, kiedy występuje ciśnienie. Zrealizować fazę opróŝniania/odzyskiwania. Wciśnięcie przycisku... na dłuŝej niŝ 3 s powoduje zniknięcie komunikatu. E1: Osiągnięty czas dopuszczalny dla trwania fazy opróŝniania/odzyskiwania. Odczytać wartość ciśnienia na manometrze. Jeśli ciśnienie występuje, to prawdopodobnie urządzenie jest uszkodzone (skontaktować się ze słuŝbą serwisową). Jeśli brak ciśnienia, to albo nieszczelny jest układ klimatyzacji, albo zawór spustu oleju w urządzeniu ACS. E2: Nieszczelna instalacja. Ten komunikat pokazuje się, jeśli w trakcie poszukiwania moŝliwej nieszczelności (w ciągu 4 minut) wystąpi podwyŝszenie wartości ciśnienia. Naprawić układ klimatyzacji. E3: Osiągnięty został czas dopuszczalny dla trwania fazy napełniania. Najprawdopodobniej ciśnienie w zbiorniku wewnętrznym i ciśnienie w układzie klimatyzacji są jednakowe. Wcisnąć przycisk..., aby potwierdzić komunikat. E4: Nadciśnienie podczas sprawdzania ciśnienia na początku fazy wtrysku oleju. Faza moŝe być wykonana wyłącznie przy układach podciśnieniowych. Wciśnięcie przycisku... na dłuŝej niŝ 3 s powoduje zniknięcie komunikatu.

17 13. Drukarka (opcja) 13.1 Opis drukarki Rys. 6. Elementy drukarki 1 dioda informująca o działaniu 2 przycisk wysuwu 3 pokrywa komory na papier 13.2 Obsługa drukarki Wciśnięcie przycisku (poz. 2, rys. 6) powoduje przesuw papieru. Rys. 7. Odrywanie papieru Papier naleŝy odrywać wzdłuŝ krawędzi Wymiana papieru 1. Otworzyć komorę, gdzie znajduje się rolka papieru. Rys. 8. Otwieranie pokrywy 2. WłoŜyć nową rolkę papieru. Rys. 9A. Wkładanie rolki papieru 3. Zamknąć pokrywę. -> Świeci się dioda funkcjonowania drukarki. -> Drukarka jest gotowa do pracy. 14. Obsługa okresowa Kiedy pojawi się komunikat SE, oznacza to, Ŝe został osiągnięty zalecany okres przeglądu. Wykonać przegląd (wymianę oleju w pompie podciśnieniowej, wkładu w osuszaczu i filtrze). Na końcu wyzerować licznik (patrz rozdz. 14.3). Nie wykonywać Ŝadnych czynności, który nie opisano w tym rozdziale Wymiana oleju w pompie Olej pompy podciśnienia musi być wymieniany w celu zapewnienia sprawnego działania pompy. Zalecane rodzaje olejów: olej smarowy typ AV68, gęstość wg ISO 68 Ilość oleju: ACS ml ACS ml 1. Odłączyć urządzenie ACS 400/450 od sieci. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 2. Wykręcić 4 wkręty mocujące pokrywę przednią i zdjąć pokrywę. UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia Gorąca powierzchnia pompy podciśnieniowej moŝe poparzyć ręce. Przed rozpoczęciem prac odczekać, aŝ pompa ostygnie. 3. Ustawić naczynie pod otworem w dnie wózka. Otworzyć kurek spustowy w pompie (poz. 3, rys. 9) i spuścić całkowicie olej. 4. Z powrotem wkręcić korek spustowy i wykręcić korek wlewu (poz. 1, rys. 9). 5. Wlać nowy olej do połowy okienka we wzierniku (poz. 2, rys. 9) w ilości ok. 400 g. 6. Z powrotem wkręcić korek wlewu z uszczelką. 17

18 Wymiana wkładu polega na wykonaniu następujących czynności: 1. Odłączyć urządzenie ACS 400/450 od sieci. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 2. Wykręcić 4 wkręty mocujące pokrywę przednią i zdjąć pokrywę. 3. Przytrzymując wkłady odkręcić nakrętki mocujące (poz. 1, rys. 10). 4. Usunąć opaskę (poz. 2). 5. Wyjąć wkład. 6. Na rurki nasunąć nowe o-ringi. 7. WłoŜyć nowy wkład strzałką skierowany do dołu (poz. 3). 8. Przytrzymując wkład nakręcić nakrętki mocujące (poz. 1). 9. Zabezpieczyć wkład nową opaską. Rys. 9B. Pompa podciśnieniowa 1 korek wlewu 2 wziernik 3 korek spustowy 14.2 Wymiana wkładu z filtrem i osuszaczem Osuszacz i filtr mają za zadanie usunąć zanieczyszczenia i wilgoć z czynnika chłodniczego. Kiedy wkład z filtrem i osuszaczem jest zapełniony, to nie spełnia swojej funkcji i do układu moŝe przedostać się nie oczyszczony czynnik. To z kolei zakłóci działanie klimatyzacji. Podczas wkładania na miejsce nowego wkładu naleŝy zwrócić uwagę na jego połoŝenie. Rys. 10. Wkład z filtrem i osuszaczem 1 nakrętki mocujące 2 opaska mocująca 3 tabliczka ze strzałką wskazującą kierunek przepływu 18

19 14.3 Zerowanie licznika Po wymianie oleju w pompie podciśnieniowej oraz wkładu filtra i osuszacza naleŝy wyzerować licznik przeglądów. Sposób postępowania: 1. ACS 400/450 podłączyć do sieci. 2. Włączyć wyłącznik główny. PokaŜą się następujące komunikaty: Wskazania 3. Wywołać licznik Wskazania 4. Wyzerować licznik Wskazania Przycisk Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s Pokazanie komunikatu o przeglądzie Pokazanie cięŝaru napełnienia wewnętrznej butli, np. 05,800 kg Przycisk Przytrzymać wciśnięty przycisk Wcisnąć przycisk Przytrzymać wciśnięty przycisk Zwolnić przycisk Zwolnić przycisk Przycisk Ustawić numer menu 0005 Zostanie pokazany czas pracy, np PokaŜą się na zmianę komunikaty cont i reset 15. Numery katalogowe wyposaŝenia 15.1 WyposaŜenie dodatkowe Drukarka Osłona Zestaw w walizce do lokalizowania nieszczelności Czujnik temperatury Przyrząd do lokalizowania nieszczelności Wykaz części zamiennych dla wyposaŝenia standardowego ACS 400/450 Wkład z filtrem i osuszaczem Drukarka Papier do drukarki (5 rolek) WąŜ wysokiego ciśnienia (ACS 400) (<) WąŜ niskiego ciśnienia (ACS 400) (<) WąŜ wysokiego ciśnienia (ACS 450) (<) WąŜ niskiego ciśnienia (ACS 450) (<) Szybkozłączka wysokiego ciśnienia (<) Szybkozłączka niskiego ciśnienia (<) Zbiornik na czysty olej (<) Zbiornik na stary olej (<) Zestaw złączek dla butli zewnętrznej (<) Uszczelki dla zestawu złączek (<) (<) Część podlegająca zuŝyciu eksploatacyjnemu 15.3 Wykaz części zamiennych dla wyposaŝenia opcjonalnego Środek kontrastowy (6 kartuszy) (<) Lampa UV Pistolet do iniekcji (<) Czujnik temperatury Przyrząd do lokalizowania > Licznik przeglądów jest zresetowany. 19

20 16. Dane techniczne 16.1 Charakterystyka urządzeń Typ ACS 400 ACS 450 Napięcie zasilania U 230 V 230 V Moc P 770 W 770 W Częstotliwość F 50/60 Hz 50/60 Hz Czynnik R134a R134a Waga czynnika 60 kg ±10g 60 kg ±10g Czujnik ciśnienia 0-10 bar ±1 % od wartości końcowej Manometr LP -1 do 15 bar ±1,6 % od wartości końcowej Manometr HP -1 bis 34 bar ±1,6 % od wartości końcowej Objętość butli 12,5 l 27,2 l Max. ciśnienie 16 bar 20 bar Pset 15,25 bar 20 bar Grupy medium grupa 2 grupa 2 Temperatury otoczenia +5 / +40 C +5 / +40 C CięŜar napełnienia 3-6,5 kg 5-11,5 kg Emisja hałasu < 53,5 db(a) < 53,5 db(a) 16.2 Kompatybilność elektromagnetyczna Produkt ten odpowiada klasie A według EN Produkt ten moŝe powodować zakłócenia w obszarze mieszkalnym. Dlatego uŝytkownik urządzenia moŝe być zobowiązany do przedsięwzięcia odpowiednich środków Wymiary i masy Typ ACS 400 ACS 450 Masa 99 kg 123 kg Gabaryty H x B x T: 1377 x 700 x 710 mm 17. Utylizacja 17.1 Utylizacja wyświetlacza Utylizować wyświetlacz zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów specjalnych Utylizacja czynnika chłodniczego i olejów Czynnik chłodniczy, który nie będzie juŝ wykorzystywany, naleŝy oddać do dystrybutora gazów w celu dalszej utylizacji. Olej odzyskany z czynnika chłodniczego powinien zostać odstawiony do odpowiedniego punktu odbioru Utylizacja wkładu z filtrem i osuszaczem Wkład powinien zostać odstawiony do odpowiedniego punktu odbioru. 18. Słowniczek terminów OpróŜnianie/odzyskiwanie: faza, w której czynnik chłodniczy jest odsysany z układu klimatyzacji i zbierany w butli wewnętrznej urządzenia ACS. Odzyskany olej jest magazynowany w zbiorniku na olej zuŝyty urządzenia ACS. Faza podciśnienia: faza, w której nie kondensujące się substancje i wilgoć zostają usunięte z układu klimatyzacji wyłącznie za pomocą pompy podciśnieniowej. Kiedy zostanie osiągnięte podciśnienie, pojawia się komunikat 999 i rozpoczyna się pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Wtrysk oleju: uzupełnianie oleju w układzie klimatyzacji, w celu przywrócenia ilość oleju zalecanej przez producenta. Napełnianie: wlewanie czynnika chłodniczego do układu klimatyzacji w ilości zalecanej przez producenta. 19. Opis symboli Symbol Opis LED nie świeci Faza nie jest aktywna LED błyska Aktualna faza aktywna LED świeci Faza zakończona Kran wysokiego lub niskiego ciśnienia zamknięty Kran wysokiego lub niskiego ciśnienia otwarty Sygnał dźwiękowy przerywany Aktualna faza zakończona Rober Bosch Sp. z o.o Warszawa, ul. Poleczki tel.: (022) fax: (022)

PODRĘCZNIK UśYTKOWANIA I KONSERWACJI

PODRĘCZNIK UśYTKOWANIA I KONSERWACJI PODRĘCZNIK UśYTKOWANIA I KONSERWACJI -Sterylizator parowy- WSTĘP Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią sterylizatora i musi być zawsze dostępna dla uŝytkowników. Instrukcja obsługi zawsze powinna

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000 Stan 12/2004 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 DANE TECHNICZNE... 4 3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego

2.30 SLE. Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego Instrukcja obsługi podnośnika dwukolumnowego 2.30 SLE Dystrybutor: Rober Bosch Sp. z o.o. 02822 Warszawa, ul.poleczki tel.: (022) 6439236 fax: (022) 7154599 Spis treści: 1 Wstęp... 2 2 Informacje techniczne...

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Kod 3540E02/0 04/2006 DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia)

Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500. Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Zmywarki DIHR serii OPTIMA 400 OPTIMA 500 (wszystkie modele i ich wersje wyposaŝenia) Instrukcja obsługi (wersja: KOD: 3850ET_U Ed. 04-05/2014) I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125

KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 KOCIOŁ ENERGY TOP W 70 - W 80 - W 125 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALACJI I KONSERWACJI Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami zawartymi w niniejszej broszurce, ponieważ zawarto w niej ważne informacje

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Automatyczna montażownica opon. LIGA C160, C160 TI oraz wersja S

Instrukcja obsługi. Automatyczna montażownica opon. LIGA C160, C160 TI oraz wersja S Instrukcja obsługi Automatyczna montażownica opon LIGA C160, C160 TI oraz wersja S Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1 DEKLARACJA... 3 1.2 GRUPA UŻYTKOWNIKÓW... 3 1.3 OBOWIĄZKI ZAKŁADU... 3 1.4 OPIS ZNAKÓW OSTRZEGAWCZYCH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. VacuStar W900 / W1300 / W1600. Identyfikator dokumentu: BA-PL-0001-04 Wydanie: 10/2007

Instrukcja obsługi. VacuStar W900 / W1300 / W1600. Identyfikator dokumentu: BA-PL-0001-04 Wydanie: 10/2007 Spis treści Instrukcja obsługi VacuStar W900 / W1300 / W1600 Identyfikator dokumentu: BA-PL-0001-04 Wydanie: 10/2007 Instrukcję obsługi powinny przeczytać przed uruchomieniem osoby obsługujące maszynę!

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim 8901310800 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 -

Bardziej szczegółowo

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja

[XX OC] Speed- Mix. Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja [XX OC] Speed- Mix Instrukcja obsługi Instalacja i konserwacja 2 POKRYWA PRZEDNIE DRZWI WYŚWIETLACZ PANEL WYBORU PRZYCISKÓW POJEMNIKI PROWADNICE MISY MIESZAJĄCE ZBIORNIK NA WODĘ (WERSJA AA) OBUDOWA MECHANIZMU

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.

cino ec Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors. Typ: xx espresso PODRĘCZNIK INSTALACJI I KONSERWACJI Wersja pierwotna Wyd. MAN1010105 00 dnia 04.11.2011 www.rheavendors.com Uwagi 00 04.11.2011 Pierwsze wydanie: Wyd. DNIA OPIS Wyd. MAN1010105 00 dnia

Bardziej szczegółowo

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801

Defensor PH27/PH27A. Nawilżacze Adiabatyczne. Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Defensor PH27/PH27A Nawilżacze Adiabatyczne Instrukcja obsługi 2533422 PL 0801 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Na początek 4 1.2 Uwagi dotyczące instrukcji obsługi 4 2 Bezpieczeństwo 6 3 Przegląd produktu 8

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800

PL - polski. Instrukcja instalacji i obsługi. Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 PL - polski Instrukcja instalacji i obsługi Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza DRYPOINT RA 1080-8800 Szanowny Kliencie! Dziękujemy za wybór naszego produktu - osuszacza chłodniczego DRYPOINT RA 1080-8800.

Bardziej szczegółowo