URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI Instrukcja obsługi

2 Spis treści 1. WSTĘP DEKLARACJA GRUPA UśYTKOWNIKÓW OBOWIĄZKI ZAKŁADU PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZEZNACZENIE ZAKRES DOSTAWY OPIS URZĄDZENIA ŚCIANA PRZEDNIA I BOCZNA ŚCIANA TYLNA I BOCZNA WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZERYWANIE PRACY URZĄDZENIA...5 ZESPÓŁ WSKAŹNIKÓW I PRZYCISKÓW Opis przycisków obsługowych Opis wskazań faz Wskaźnik jednostek PIERWSZE URUCHOMIENIE PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM NAPEŁNIANIE CZYNNIKIEM BUTLI WEWNĘTRZNEJ NAPEŁNIANIE BUTLI WEWNĘTRZNEJ CZYNNIKIEM PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA I DOPEŁNIENIA PRZEBIEG PIERWSZEGO URUCHOMIENIA PRZEBIEG PROCESU DOPEŁNIANIA TRYBY PRACY TRYB MANUALNY TRYB AUTOMATYCZNY PRZYGOTOWANIE DO SERWISOWANIA KLIMATYZACJI OBSŁUGA TRYBU AUTOMATYCZNEGO ROZPOCZĘCIE ZA POMOCĄ KODU POJAZDU ROZPOCZĘCIE Z PROGRAMOWANIEM POSZCZEGÓLNYCH FAZ OBSŁUGA TRYBU MANUALNEGO KOMUNIKATY SYGNAŁY AKUSTYCZNE KOMUNIKATY O FUNKCJONOWANIU KOMUNIKATY O TRYBIE PRACY KOMUNIKATY O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH I PRZEGLĄDACH DRUKARKA (OPCJA) OPIS DRUKARKI OBSŁUGA DRUKARKI WYMIANA PAPIERU OBSŁUGA OKRESOWA WYMIANA OLEJU W POMPIE WYMIANA WKŁADU Z FILTREM I OSUSZACZEM ZEROWANIE LICZNIKA NUMERY KATALOGOWE WYPOSAśENIA WYPOSAśENIE DODATKOWE WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA WYPOSAśENIA STANDARDOWEGO ACS 400/ WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA WYPOSAśENIA OPCJONALNEGO DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA WYMIARY I MASY UTYLIZACJA UTYLIZACJA WYŚWIETLACZA UTYLIZACJA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJÓW UTYLIZACJA WKŁADU Z FILTREM I OSUSZACZEM SŁOWNICZEK TERMINÓW OPIS SYMBOLI FAZA OPRÓśNIANIA/ODZYSKIWANIA CZYNNIKA FAZA PODCIŚNIENIA FAZA NAPEŁNIANIA Z WTRYSKIEM OLEJU FAZA NAPEŁNIANIA BEZ WTRYSKU OLEJU

3 1. Wstęp Przed uruchomieniem, podłączeniem i przystąpieniem do obsługi urządzenia jest konieczne dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz szczególnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa. W ten sposób uniknie się zagroŝenia dla własnego zdrowia oraz zniszczenia urządzenia. Przekazując urządzenie drugiej osobie do uŝytkowania powinno się takŝe zapoznać ją z zasadami bezpiecznej obsługi. 1.1 Deklaracja Przystępując do eksploatacji urządzenia akceptuję niniejsze postanowienia umowy: Prawo autorskie Oprogramowanie i dane są własnością firmy Robert Bosch GmbH lub jej dostawców i są chronione przed powielaniem przez prawo autorskie, umowy międzynarodowe oraz inne narodowe przepisy prawne. Powielanie lub sprzedaŝ danych i oprogramowania, albo ich części jest niedopuszczalne i karane; firma Robert Bosch GmbH zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę sądową oraz dochodzenia odszkodowania w przypadku postępowania sprzecznego z prawem. Odpowiedzialność Wszystkie dane zawarte w tym programie są oparte, na ile to moŝliwe, o informacje producentów i importerów samochodów. Firma Robert Bosch GmbH nie przejmuje Ŝadnej odpowiedzialności za poprawność i kompletność oprogramowania i danych; wykluczona jest odpowiedzialność za szkody wynikłe z uŝycia błędnego oprogramowania i danych. W kaŝdym przypadku odpowiedzialność firmy Robert Bosch GmbH ogranicza się do kwoty, którą klient zapłacił faktycznie za ten produkt. To wyłączenie odpowiedzialności nie obejmuje szkód, które zostały spowodowane świadomie lub przez powaŝne zaniedbanie ze strony firmy Robert Bosch GmbH. Gwarancja Nie wolno uŝywać nieoryginalnego oprogramowania, jak równieŝ dokonywać Ŝadnych zmian w naszych produktach; produkty mogą być eksploatowane wyłącznie z fabrycznym wyposaŝeniem. W innym przypadku ustają wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji. 1.2 Grupa uŝytkowników Urządzenie do obsługi klimatyzacji moŝe być uŝytkowane tylko przez przeszkolony personel fachowy, jak mechanicy samochodowi, elektrycy, majstrowie, technicy i inŝynierowie, który ma wystarczającą wiedzę z zakresu chłodnictwa, układów klimatyzacji i czynników chłodniczych oraz został poinformowany o ryzyku, jakie niesie ze sobą posługiwania się sprzętem pozostającym pod ciśnieniem. 1.3 Obowiązki zakładu Właściciel zakładu ma obowiązek zapewnić wszystkie środki profilaktyczne w celu niedopuszczenia do wypadku przy pracy oraz do powstania chorób zawodowych. Ponadto powinien zadbać, aby regularnie był sprawdzany stan techniczny urządzenia. NaleŜy stosować się w tym zakresie do przepisów obowiązujących w danym kraju. Zasady podstawowe Właściciel zakładu powinien zadbać, aby elektryczne instalacje i środki pracy były wykonywane, modyfikowane i naprawiane tylko przez elektryków lub pod ich kierownictwem, odpowiednio do zasad obowiązujących w tej dziedzinie. 2. Podstawowe zasady BHP W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, uŝytkownik powinien szczegółowo zapoznać się z niniejszą instrukcją. Podczas pracy z czynnikiem chłodzącym naleŝy uŝywać rękawic i okularów ochronnych. Unikać naleŝy bezpośredniego kontaktu z czynnikiem moŝliwość poparzenia (temperatura wrzenia - ok. 30 C) lub utraty wzroku przy kontakcie z oczami. W przypadku zetknięcia się czynnika ze skórą, naleŝy natychmiast zdjąć odzieŝ i przemyć miejsce na skórze duŝą ilością wody. NaleŜy unikać wdychania oparów czynnika chłodzącego. Opary mogą podraŝnić oczy i drogi oddechowe. Gdy płynny czynnik dostanie się do oczu, przemywać je wodą przez 15 minut. Na końcu zgłosić się do lekarza, nawet jeśli oczy nie bolą. 3

4 ACS 400/450 jest wyposaŝony w zawory bezpieczeństwa. W Ŝadnym razie nie wolno zmieniać ustawień tych zaworów, jak i układów kontrolnych. Zanim podłączy się urządzenie ACS 400/450 do klimatyzacji w samochodzie lub do zewnętrznej butli z czynnikiem chłodniczym, wszystkie zawory i kurki muszą zostać zamknięte. UŜywać tylko takich zewnętrznych butli z czynnikiem chłodniczym, które są wyposaŝone w zawory bezpieczeństwa i dopuszczone zgodnie z odpowiednimi normami. Przed wyłączeniem urządzenia upewnić się, Ŝe poszczególne fazy zakończyły się i wszystkie zawory i kurki są zamknięte. W ten sposób uniknie się przedostawania czynnika do otoczenia. OstroŜnie odłączyć węŝe do napełniania, poniewaŝ mogą zawierać jeszcze czynnik chłodniczy pod ciśnieniem. Nie uŝywać spręŝonego powietrza do sprawdzania urządzeń do serwisowania ani układu klimatyzacji w pojeździe, który zawiera R134a. Niektóre mieszaniny powietrza i R134a zapalają się łatwo przy wysokim ciśnieniu. Mieszaniny te stanowią potencjalne zagroŝenie i mogą powodować niebezpieczeństwo poŝaru i eksplozji, a więc zagroŝenie dla zdrowia personelu i wywołaniem szkód. Czynnik R134a jest bezwonny i bezbarwny oraz cięŝszy od powietrza. Wypiera tlen i moŝe zalegać w niŝej połoŝonych przestrzeniach. Dlatego w przypadku wycieku czynnika R134a istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się w pomieszczeniach źle wentylowanych lub w kanałach obsługowo-naprawczych. Nie wolno uŝywać czynnika R134a w miejscach naraŝonych na eksplozje. Nie wolno stosować ognia, spawać ani palić papierosów. Wysoka temperatura i promieniowanie ultrafioletowe powodują chemiczny rozkład R134a. Produkty rozkładu są przyczyną kaszlu i nudności. Nie mieszać czynnika R134a z innymi czynnikami chłodniczymi. Grozi to uszkodzeniem układu klimatyzacji w samochodzie. Praca urządzenia ACS 400/450 musi być stale nadzorowana. Prace przy klimatyzacji naleŝy tak wykonywać (np. wymontowanie chłodnicy lub silnika), aby nie doszło do otwarcia układu. Urządzenie ACS 400/450 naleŝy ustawić wszystkimi czterema kółkami na płaskim podłoŝu, aby zapewnić poziome ustawienie podczas pracy. ACS 400/450 jest wyposaŝone w hamulec zapobiegający stoczeniu się urządzenia. Urządzenie ACS 400/450 naleŝy zawsze transportować w pozycji pracy. Nie kłaść urządzenia na bok, poniewaŝ moŝe wylać się olej z pompy. 3. Przeznaczenie Urządzenia ACS 400 i ACS 450 są przenośnymi urządzeniami sterowanymi ręcznie i automatycznie, przeznaczonymi do obsługi klimatyzacji w pojazdach. Tabl. 1 Zastosowanie ACS 400 i ACS 450 ACS 400 ACS 450 Samochody osobowe X X Samochody cięŝarowe i - X autobusy Urządzenia te słuŝą do odpompowania, oczyszczenia czynnika chłodniczego, do sprawdzania szczelności w instalacji i do napełniania układu klimatyzacji.! Urządzenia ACS 400 i ACS 450 są przystosowane tylko do czynnika 134a. JeŜeli zostanie dodany czynnik innego typu, grozi to znacznym uszkodzeniem układu klimatyzacji oraz wyposaŝenia słuŝącego do serwisowania. Nie moŝna przystosować tych urządzeń do obsługi czynnika R Zakres dostawy W zakres wyposaŝenia standardowego urządzenia wchodzą: Zestaw adapterów (do podłączania do butli zewnętrznej) Rękawiczki Okulary ochronne Czapka Instrukcja obsługi KsiąŜka z kodami pojazdów 4

5 5. Opis urządzenia 5.1 Ściana przednia i boczna 5.3 Włączanie i wyłączanie urządzenia Urządzenie ACS 400/450 jest zasilane z sieci i przystosowane do napięcia 230 V, 50/60 Hz. Zwrócić uwagę na odpowiednie informacje podane na tabliczce znamionowej z tyłu urządzenia. Urządzenie ACS 400/450 jest włączane lub wyłączane za pomocą centralnego wyłącznika głównego na tylnej ściance (poz. 3, rys. 2). 5.4 Przerywanie pracy urządzenia Kiedy przycisk zostanie wciśnięty na dłuŝej niŝ 3 sekundy, urządzenie przerywa wykonywaną właśnie fazę pracy i powraca do ustawienia podstawowego, jakie miało po włączeniu. 5.5 Zespół wskaźników i przycisków Rys. 1. Widok urządzenia z przodu i z boku 1 panel obsługowy 2 zespół wskaźników i przycisków 3 zbiornik na zuŝyty olej 4 zbiornik na czysty olej 5 przewód elastyczny czerwony (HP) 6 przewód elastyczny niebieski (LP) 7 szybkozłączki (LP/HP) 8 schowek 9 zawór wysokiego ciśnienia (HP) 10 zawór niskiego ciśnienia (LP) 11 manometr wysokiego ciśnienia (HP) 12 manometr niskiego ciśnienia (LP) 5.2 Ściana tylna i boczna Rys. 3. Zespół wskaźników i przycisków 1 wyświetlacz 2 przyciski obsługowe z LED 3 wskaźnik faz pracy z LED 4 wskaźnik jednostek z LED Opis przycisków obsługowych Tablica 2: Opis przycisków obsługowych (poz. 2, rys. 3) Rys. 2. Widok urządzenia z tyłu i z boku 1 drukarka (wyposaŝenie dodatkowe) 2 kabel zasilający 3 wyłącznik główny Przycisk lub (3 s) (3 s) Przeznaczenie do ustawiania parametrów do wybierania funkcji lub menu do przerywania bieŝącej funkcji i powrotu do obrazu głównego do zatwierdzania wybranej funkcji lub menu tylko w przypadku komunikatu o usterce; przerywanie bieŝącej funkcji, powrót do obrazu głównego 5

6 Tablica 3: Opis stanów przycisków Dioda LED Opis brak reakcji na wciśnięcie przycisku po wciśnięciu przycisku moŝna wybrać funkcje lub menu realizowana jest aktualna funkcja lub menu; brak reakcji na wciśnięcie przycisku; moŝliwe tylko przerwanie otwarte, gdy zajmują połoŝenie równoległe do kierunku przepływu w przewodzie Opis wskazań faz Tablica 4: Opis wskazań faz (poz. 3, rys. 3) Symbol Opis faza opróŝniania/odzyskiwania faza podciśnienia wtrysk oleju Rys. 4. Wewnętrzna butla na czynnik chłodniczy 1 kurki wyłączające 2 zawory odcinające faza napełniania Tablica 5: Opis stanów faz Dioda LED Opis faza nie aktywna faza aktywna faza zakończona Wskaźnik jednostek Świecenie diody informuje o jednostkach wartości pokazywanych na wyświetlaczu (poz. 4, rys. 3). 6. Pierwsze uruchomienie 6.1 Przed pierwszym włączeniem 1. Przed pierwszym włączeniem urządzenia usunąć z niego opakowanie. 2. Z przedniej ściany wózka usunąć osłonę blaszaną (cztery wkręty). 3. Usunąć opakowanie z wewnętrznej butli. 4. Sprawdzić, czy są otwarte zawory odcinające (poz. 2, rys. 4) na butli wewnętrznej oraz kurki wyłączające (poz. 1, rys. 4). Zawory odcinające otwiera się obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Kurki są Rys. 5. Pompa podciśnieniowa 1 wziernik 5. Sprawdzić we wzierniku pompy podciśnieniowej, czy stan oleju jest wystarczający. Poziom oleju powinien sięgać przynajmniej do połowy okienka (poz. 1, rys. 5). 6. Z powrotem zamontować i przykręcić osłonę blaszaną. 6

7 6.2 Napełnianie czynnikiem butli wewnętrznej Zanim będzie urządzenie ACS 400/450 będzie mogło pracować, trzeba napełnić butlę wewnętrzną czynnikiem chłodniczym w postaci cieczy (patrz rozdział 7.1). Czynnik R134a naleŝy pozyskać od miejscowego dostawcy gazu. 7. Napełnianie butli wewnętrznej czynnikiem Czynnik chłodniczy jest dostarczany przed dystrybutorów na ogół w butlach z armaturą przyłączeniową. ZaleŜnie od rodzaju armatury, naleŝy podczas podłączania do takiej butli zwracać uwagę na: Butla z jednym zaworem odcinającym: Podczas napełniania urządzenia ACS 400/450 ustawić butlę zawsze do góry dnem, aby ciekły czynnik spłynął do wewnętrznej butli urządzenia. Butla z dwoma zaworami odcinającymi: Podczas napełniania urządzenia ACS 400/450 ustawić butlę zawsze do góry armaturą. Urządzenie ACS 400/450 podłączyć do złączki L (liquid) butli zewnętrznej.! Nigdy nie zamieniać oryginalnej butli wewnętrznej urządzenia. Napełnianie czynnikiem musi zawsze odbywać się przez butlę zewnętrzną. Przestrzegać poniŝszych wskazówek, aby nie dopuścić do wycieku czynnika chłodniczego do atmosfery: 1. ACS 400/450 ustawić na poziomym podłoŝu. 2. Uruchomić hamulec w urządzeniu. 3. Podłączyć przewód zasilania elektrycznego. 4. Do złącza butli zewnętrznej przyłączyć adapter z pierścieniem uszczelniającym. W przypadku armatur z dwoma zaworami odcinającymi: adapter złącza przyłączyć do złącza L (liquid). 5. Czerwoną szybkozłączkę urządzenia ACS 400/450 (poz. 7, rys. 1) podłączyć do adaptera butli zewnętrznej. 6. Otworzyć kurek czerwonej szybkozłączki (obracając zgodnie z ruchem wskazówek). 7. Otworzyć zawór odcinający butli zewnętrznej. -> Manometr wysokiego ciśnienia (HP) pokaŝe aktualne ciśnienie w butli zewnętrznej. 8. Włączyć urządzenie ACS 400/450 za pomocą wyłącznika głównego. Po włączeniu zostaną wyświetlone kolejno następujące komunikaty: Pusta butla wewnętrzna urządzenia waŝy ok. -0,8 kg (ACS 400) i ok. -1,5 kg (ACS 450). Tablica 6. Wskazania przy pierwszym uruchomieniu! W celu zapewnienia optymalnej pracy urządzenia ACS 400/450, naleŝy zachować następujące ilości czynnika w butli wewnętrznej urządzenia: ACS 400: 3-6,5 kg ACS 450: 5-11,5 kg Wskazania Opis Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s CięŜar pustej butli wewnętrznej 7.1 Przygotowanie do pierwszego uruchomienia i dopełnienia UWAGA niebezpieczeństwo odmroŝenia Uchodzący czynnik chłodniczy moŝe spowodować odmroŝenie rąk i ciała. Nosić okulary ochronne i rękawiczki. Tablica 7. Wskazania przy dopełnianiu Wskazania Opis Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s CięŜar zawartości butli wewnętrznej -> Urządzenie ACS 400/450 jest gotowe do napełnienia. 7

8 7.2 Przebieg pierwszego uruchomienia Zalecany cięŝar przy pierwszym napełnieniu: Tablica 8. Zalecany cięŝar napełnienia Typ ACS 400 ACS 450 urządzenia CięŜar napełnienia 6,5 kg 11,5 kg W poniŝszej opisanym przebiegu programu wykorzystano następujące wartości przykładowe: cięŝar pustej butli wewnętrznej: - 0,800 kg zalecany cięŝar butli po napełnieniu: 6,5 kg cięŝar zawartości butli wewnętrznej po pierwszym napełnieniu: 05,990 kg (-0,800 kg + 6,5 kg + 0,290 kg (resztka czynnika) = 05,990 kg) CięŜar pustej butli wewnętrznej wynosi dla ACS 400 ca. -0,800 kg oraz dla ACS 450 ca. -1,500 kg. Wszystkie wartości przykładowe mogą się róŝnić dla poszczególnych typów urządzenia. PołoŜenie kurka Przycisk Pokazanie cięŝaru pustej butli wewnętrznej Pokazanie maksymalnego cięŝaru do napełnienia. Ustawić zalecaną wartość 6,500 kg Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s i uruchamia się proces napełniania Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Został osiągnięty nastawiony cięŝar napełnienia Zamknąć zawór odcinający przy butli zewnętrznej Następuje odsysanie resztek czynnika (ok. 0,500 kg). MoŜliwy lekki wzrost cięŝaru napełnionej butli wewnętrznej Zebrany olej jest wlewany do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Jest wytwarzane podciśnienie <1 bar w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Pokazanie aktualnego cięŝaru butli wewnętrznej. Faza zakończona Usunąć przewód HP z butli zewnętrznej 8

9 7.3 Przebieg procesu dopełniania W poniŝszej opisanym przebiegu programu wykorzystano następujące wartości przykładowe: cięŝar napełnionej butli wewnętrznej: 2,960 kg cięŝar dopełnienia butli: 3,5 kg cięŝar butli wewnętrznej po dopełnieniu: 6,780 kg (02,960 kg + 3,5 kg + 0,320 kg (resztka czynnika) = 06,780 kg) Wszystkie wartości przykładowe mogą się róŝnić dla poszczególnych typów urządzenia. Taste = przycisk Hahnstellung = połoŝenie kurka Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Pokazanie dopuszczalnego cięŝaru, jaki moŝna wprowadzić do butli wewnętrznej Uwaga! Butlę wewnętrzną napełniać tylko do 70% (ACS 400 max. ca. 6,5 kg; ACS 450 max. ca. 11,5 kg). Ustawić wartość 3,500 Wartość 3,500 kg + aktualny cięŝar w butli wewnętrznej odpowiadają ok. 70% maksymal. dop. cięŝaru napełnienia butli Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s i uruchamia się proces napełniania Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Został osiągnięty nastawiony cięŝar napełnienia Zamknąć zawór odcinający przy butli zewnętrznej Następuje odsysanie resztek czynnika (ok. 0,500 kg). MoŜliwy lekki wzrost cięŝaru napełnionej butli wewnętrznej Zebrany olej jest wlewany do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Jest wytwarzane podciśnienie <1 bar w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Pokazanie aktualnego cięŝaru butli wewnętrznej. Faza zakończona Usunąć przewód HP z butli zewnętrznej 9

10 8. Tryby pracy Urządzenie ACS 400/450 moŝe pracować w trybie manualnym lub automatycznym. W obu trybach mogą być realizowane następujące fazy opróŝnianie/odzyskiwanie czynnika z układu klimatyzacji wytwarzanie podciśnienia w układzie klimatyzacji wtrysk oleju do układu klimatyzacji napełnianie układu klimatyzacji przewidzianą ilością czynnika 8.1 Tryb manualny Tryb manualny (patrz rozdz. 11) stosuje się przede wszystkim po wykonanej naprawie klimatyzacji. W tym trybie kaŝdą fazę naleŝy ręcznie wybierać, ustawiać parametry (np. ilość czynnika) i uruchamiać fazę. 8.2 Tryb automatyczny Ten tryb (patrz rozdz. 10) nadaje się idealnie do serwisowania klimatyzacji. W tym trybie wszystkie fazy są kolejno wykonywane w sposób automatyczny. Tylko wtrysk oleju musi być jeszcze przeprowadzony ręcznie. Dlatego po fazie podciśnienia następuje zatrzymanie urządzenia, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy, aby moŝna było wprowadzić czynnik z odpowiednią ilością. Istnieją dwie moŝliwości rozpoczęcia procesu: Wprowadzając dwumiejscowy kod: Urządzenie dysponuje bankiem danych, w którym zostały zapamiętane w postaci kodu wszystkie znane modele pojazdów i klimatyzacje w nich montowane. Numer kodu informuje o czasie trwania podciśnienia oraz o ilości czynnika chłodniczego, jaką powinno się wprowadzić do klimatyzacji pojazdu. Tylko wtrysk oleju trzeba jeszcze włączać lub wyłączać ręcznie. Te kody są podane w podręczniku dostarczanym razem z urządzeniem. Programując poszczególne fazy: Tę moŝliwość przewidziano dla pojazdu lub klimatyzacji, której nie wyszczególniono w podręczniku. Parametry do serwisowania klimatyzacji (jak czas podciśnienia, ilość czynnika i typ oleju) są opisane w dokumentacji serwisowej danego pojazdu. 9. Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji! Urządzenie ACS 400/450 jest przewidziane wyłącznie dla czynnika R134a. Przed przystąpieniem do serwisowania klimatyzacji sprawdzić w dokumentacji fabrycznej pojazdu, czy ten rodzaj czynnika występuje w układzie. KaŜdorazowo przed przystąpieniem do serwisowania klimatyzacji naleŝy wykonać następujące czynności przygotowawcze: 1. Ustawić ACS 400/450 przy układzie klimatyzacji pojazdu, na płaskim podłoŝu. 2. Uruchomić hamulec w urządzeniu. 3. Podłączyć przewód zasilania elektrycznego. 4. ZaleŜnie od rodzaju klimatyzacji, podłączyć do zaworów obsługowych klimatyzacji szybkozłączki LP/HP (poz. 7, rys. 1) lub tylko szybkozłączkę LP. 5. Otworzyć kurki szybkozłączek (obracając zgodnie z ruchem wskazówek). -> Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia (lub tylko niskiego) pokaŝą aktualne ciśnienie w układzie klimatyzacji. 6. Włączyć urządzenie ACS 400/450 za pomocą wyłącznika głównego. -> Po włączeniu zostaną wyświetlone kolejno następujące komunikaty, aŝ do osiągnięcia ustawienia standardowego. CięŜar napełnienia zaleŝy od aktualnego stanu pracy ACS 400/450 i moŝe oscylować. Wskazania Opis Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s CięŜar zawartości butli wewnętrznej 10

11 10. Obsługa trybu automatycznego 10.1 Rozpoczęcie za pomocą kodu pojazdu Przed rozpoczęciem procesu zapoznać się z treścią rozdziału 9 Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji. Kod pojazdu odczytać z podręcznika dołączonego do urządzenia ACS 400/450 (np. 03). Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Wprowadzenie kodu (np. 03) Za pomocą przycisku moŝna natychmiast uruchomić fazę opróŝnianie/odzyskiwanie czynnika Pokazanie czasu podciśnienia w minutach Faza wtrysku oleju aktywna faza wtrysku oleju włączona faza wtrysku oleju wyłączona Zmiana ustawień za pomocą przycisków lub Pokazanie ilości czynnika (kg) do wprowadzenia do klimatyzacji Uruchomienie procesu Rozpoczęcie fazy opróŝniania/odzyskiwania. Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do całkowitego opróŝnienia klimatyzacji Wlewanie zebranego z klimatyzacji oleju do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Wytwarzanie podciśnienia <1 bar w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s Rozpoczęcie fazy podciśnienia. Pokazanie pozostałego czasu. Pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Czas przestoju 4 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza wtrysku oleju aktywna. Odczytać poziom oleju w zbiorniku ze starym olejem Wlać nowy olej do zbiornika na świeŝy olej. Ilość odpowiada ilości zlanego starego oleju. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aŝ cały olej świeŝy przejdzie do układu klimatyzacji W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza napełniania aktywna. Wskazanie błyska przez ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia (np. 00,500 kg). Faza napełniania zakończona. Wskazanie błyska. Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie serwisowania klimatyzacji. 11

12 10.2 Rozpoczęcie z programowaniem poszczególnych faz Przed rozpoczęciem procesu zapoznać się z treścią rozdziału 9 Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji. Parametry do serwisowania klimatyzacji odczytać w dokumentacji serwisowej danego pojazdu. Pokazanie czasu podciśnienia w minutach. Dokonać zalecanych ustawień. Czas podciśnienia zmienia się przyciskami lub Faza wtrysku oleju aktywna faza wtrysku oleju włączona faza wtrysku oleju wyłączona Zmiana ustawień za pomocą przycisków lub Ustawienie wymaganej ilości za pomocą lub Rozpoczęcie fazy opróŝniania/odzyskiwania. Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do całkowitego opróŝnienia klimatyzacji Wlewanie zebranego z klimatyzacji oleju do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Wytwarzanie podciśnienia w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s Rozpoczęcie fazy podciśnienia. Pokazanie pozostałego czasu. Pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Czas przestoju 4 min. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza wtrysku oleju aktywna. Odczytać poziom oleju w zbiorniku ze starym olejem Wlać nowy olej do zbiornika na świeŝy olej. Ilość odpowiada ilości zlanego starego oleju. Przytrzymać wciśnięty przycisk, aŝ cały olej świeŝy przejdzie do układu klimatyzacji W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Przerwa w pracy ok. 3 s Faza napełniania aktywna. Wskazanie błyska ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia (np. 00,600 kg). Faza napełniania zakończona. Wskazanie błyska. Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie serwisowania klimatyzacji. 1) JeŜeli zostanie pokazana mniejsza wartość niŝ 00,700 kg, oznacza to, Ŝe w butli wewnętrznej nie ma wystarczającej ilości czynnika do napełnienia. 12

13 11. Obsługa trybu manualnego W tym trybie kaŝdą fazę naleŝy ręcznie wybierać i uruchamiać. Przed rozpoczęciem procesu zapoznać się z treścią rozdziału 9 Przygotowanie do serwisowania klimatyzacji Faza opróŝniania/odzyskiwania czynnika Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Pokazanie ilości resztkowej, która moŝe być jeszcze wprowadzona do butli wewnętrznej Rozpoczęcie fazy opróŝniania/odzyskiwania. Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do całkowitego opróŝnienia klimatyzacji Wlewanie zebranego z klimatyzacji oleju do zbiornika na zuŝyty olej. Czas przestoju 3 min. Wytwarzanie podciśnienia w ACS 400/450. Czas przestoju 1 min. Wskazanie pokazuje się na ok. 3 s Pokazanie ilości odzyskanej z klimatyzacji Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej. Zakończenie fazy opróŝniania/odzyskiwania Faza podciśnienia Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Pokazanie czasu trwania podciśnienia 1). Zaakceptować zalecone ustawienie (20 min) lub ustawić za pomocą lub (np.17). Uwaga! W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia otwierać jedynie kurek LP. Rozpoczęcie fazy podciśnienia Pokazanie pozostałego czasu Pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Czas przestoju 4 min. Pomiar spadku ciśnienia wykonany Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie fazy podciśnienia 1) Czas trwania podciśnienia zaleŝy od objętości układu klimatyzacji. Zaleca się go utrzymywać na poziomie 20 minut, jeŝeli brak jest danych fabrycznych na ten temat. 13

14 11.3 Faza napełniania z wtryskiem oleju! Wtrysk oleju moŝe odbywać się tylko wtedy, gdy w układzie klimatyzacji występuje podciśnienie. Dlatego przed fazą wtrysku trzeba wykonać fazę podciśnienia.! Przed wprowadzeniem oleju upewnić się, Ŝe koniec węŝa ssącego sięga do dna zbiornika ze świeŝym olejem.! Ilość oleju, jaka ma zostać wtryśnięta do układu, zaleŝy od rodzaju prac wykonanych wcześniej przy klimatyzacji. W ramach prac serwisowych wtryskuje się taką samą ilość oleju, jaką zebrano do zbiornika na zuŝyty olej. W trakcie pierwszego napełniania układu podać tyle oleju, ile zaleca producent. Stosować tylko zalecany rodzaj oleju spręŝarkowego. Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Faza wtrysku oleju aktywna Odczytać stan oleju w zbiorniku na stary olej i wprowadzić tę samą ilość oleju do zbiornika na świeŝy olej (dotyczy tylko czynności serwisowych przy klimatyzacji) Przytrzymać wciśnięty przycisk wtryśnięty do układu klimatyzacji Zakończyć wtrysk oleju aŝ cały olej zostanie Faza napełniania jest aktywna 1). Ustawienie Ŝądanej ilości napełnienia za pomocą lub (np. 00,600 kg) W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Faza napełniania zostaje uruchomiona Wskazanie błyska przez ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Faza napełniania zakończona. Wskazanie osiągniętego cięŝaru błyska. Pokazanie ilości resztkowej w butli wewnętrznej. Zakończenie fazy podciśnienia. 1) JeŜeli zostanie pokazana mniejsza wartość niŝ 00,700 kg, oznacza to, Ŝe w butli wewnętrznej nie ma wystarczającej ilości czynnika do napełnienia.

15 11.4 Faza napełniania bez wtrysku oleju Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej Faza napełniania jest aktywna 1). Ustawienie Ŝądanej ilości napełnienia za pomocą lub (np. 00,600 kg) W pojazdach tylko ze złączem obsługowym niskiego ciśnienia naleŝy przed uruchomieniem napełniania włączyć w pojeździe klimatyzację, ustawić temperaturę na maksimum i ustawić dmuchawę na najwyŝszy bieg. Faza napełniania zostaje uruchomiona Wskazanie błyska przez ok. 3 s Klimatyzacja jest napełniana czynnikiem chłodniczym. Pokazywana wartość rośnie, aŝ do osiągnięcia ustawionego cięŝaru napełnienia Faza napełniania zakończona. Wskazanie osiągniętego cięŝaru błyska. Pokazanie cięŝaru zawartości butli wewnętrznej. Zakończenie fazy podciśnienia. 1) JeŜeli zostanie pokazana mniejsza wartość niŝ 00,700 kg, oznacza to, Ŝe w butli wewnętrznej nie ma wystarczającej ilości czynnika do napełnienia.

16 12. Komunikaty Kiedy zostaną wyświetlone komunikaty informujące o przeglądzie i usterce, rozlega się równieŝ sygnał akustyczny Sygnały akustyczne Sygnał przerywany: Komunikat o początku fazy wtrysku oleju lub o zakończeniu aktualnie wykonywanej operacji. Sygnał ciągły: Awaria w systemie, pojawia się komunikat o usterce Komunikaty o funkcjonowaniu PA: Przerwa w pracy. PS: Sprawdzenie wartości ciśnienia. MP: Brak ciśnienia. SA: Początek fazy opróŝniania. SP: Początek fazy podciśnienia. Oil: Początek wtrysku oleju. SC Faza (180 sekund), w której zostają zarejestrowane moŝliwe wzrosty ciśnienia (w takim przypadku jest natychmiast aktywowana faza opróŝniania). Ewentualnie odbierany olej jest jednocześnie opróŝniany do zbiornika. CO Faza końcowa (60 sekund) w celu opróŝnienia i oczyszczenia układu klimatyzacji. Print Tworzenie protokołu (drukarka występuje w opcji) Komunikaty o trybie pracy Pr AU: Tryb automatyczny Pr MA: Tryb manualny in_oil: Wtrysk oleju no_oil: Brak wtrysku oleju 12.4 Komunikaty o nieprawidłowościach i przeglądach SE: Osiągnięty został zalecany okres przeglądu. Wykonać przegląd (patrz rozdz. 14). Wciśnięcie przycisku... na dłuŝej niŝ 3 s powoduje zniknięcie komunikatu. Urządzenie ACS 400/450 moŝe być z powrotem uŝytkowane. no FL: Niedostateczna ilość czynnika chłodzącego w butli wewnętrznej. Napełnić butlę. HP: Nadciśnienie w butli wewnętrznej. Odczekać ok. 30 minut i na końcu aktywować operację opróŝniania/odzyskiwania. JeŜeli usterka nie ustąpi, zwrócić się do słuŝby serwisowej. PM: Maksymalna dopuszczalna masa bezwzględna. Tej wartości nie wolno w Ŝadnym przypadku przekraczać. PL: Osiągnięta masa graniczna (dająca się regulować w fazie manualnego opróŝniania). Wcisnąć przycisk... w celu kontynuacji. Zmniejszyć ilość czynnika chłodzącego w zbiorniku wewnętrznym. EE: Nadciśnienie podczas sprawdzania ciśnienia na początku fazy podciśnienia. Faza podciśnienia nie moŝe być wykonana, kiedy występuje ciśnienie. Zrealizować fazę opróŝniania/odzyskiwania. Wciśnięcie przycisku... na dłuŝej niŝ 3 s powoduje zniknięcie komunikatu. E1: Osiągnięty czas dopuszczalny dla trwania fazy opróŝniania/odzyskiwania. Odczytać wartość ciśnienia na manometrze. Jeśli ciśnienie występuje, to prawdopodobnie urządzenie jest uszkodzone (skontaktować się ze słuŝbą serwisową). Jeśli brak ciśnienia, to albo nieszczelny jest układ klimatyzacji, albo zawór spustu oleju w urządzeniu ACS. E2: Nieszczelna instalacja. Ten komunikat pokazuje się, jeśli w trakcie poszukiwania moŝliwej nieszczelności (w ciągu 4 minut) wystąpi podwyŝszenie wartości ciśnienia. Naprawić układ klimatyzacji. E3: Osiągnięty został czas dopuszczalny dla trwania fazy napełniania. Najprawdopodobniej ciśnienie w zbiorniku wewnętrznym i ciśnienie w układzie klimatyzacji są jednakowe. Wcisnąć przycisk..., aby potwierdzić komunikat. E4: Nadciśnienie podczas sprawdzania ciśnienia na początku fazy wtrysku oleju. Faza moŝe być wykonana wyłącznie przy układach podciśnieniowych. Wciśnięcie przycisku... na dłuŝej niŝ 3 s powoduje zniknięcie komunikatu.

17 13. Drukarka (opcja) 13.1 Opis drukarki Rys. 6. Elementy drukarki 1 dioda informująca o działaniu 2 przycisk wysuwu 3 pokrywa komory na papier 13.2 Obsługa drukarki Wciśnięcie przycisku (poz. 2, rys. 6) powoduje przesuw papieru. Rys. 7. Odrywanie papieru Papier naleŝy odrywać wzdłuŝ krawędzi Wymiana papieru 1. Otworzyć komorę, gdzie znajduje się rolka papieru. Rys. 8. Otwieranie pokrywy 2. WłoŜyć nową rolkę papieru. Rys. 9A. Wkładanie rolki papieru 3. Zamknąć pokrywę. -> Świeci się dioda funkcjonowania drukarki. -> Drukarka jest gotowa do pracy. 14. Obsługa okresowa Kiedy pojawi się komunikat SE, oznacza to, Ŝe został osiągnięty zalecany okres przeglądu. Wykonać przegląd (wymianę oleju w pompie podciśnieniowej, wkładu w osuszaczu i filtrze). Na końcu wyzerować licznik (patrz rozdz. 14.3). Nie wykonywać Ŝadnych czynności, który nie opisano w tym rozdziale Wymiana oleju w pompie Olej pompy podciśnienia musi być wymieniany w celu zapewnienia sprawnego działania pompy. Zalecane rodzaje olejów: olej smarowy typ AV68, gęstość wg ISO 68 Ilość oleju: ACS ml ACS ml 1. Odłączyć urządzenie ACS 400/450 od sieci. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 2. Wykręcić 4 wkręty mocujące pokrywę przednią i zdjąć pokrywę. UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia Gorąca powierzchnia pompy podciśnieniowej moŝe poparzyć ręce. Przed rozpoczęciem prac odczekać, aŝ pompa ostygnie. 3. Ustawić naczynie pod otworem w dnie wózka. Otworzyć kurek spustowy w pompie (poz. 3, rys. 9) i spuścić całkowicie olej. 4. Z powrotem wkręcić korek spustowy i wykręcić korek wlewu (poz. 1, rys. 9). 5. Wlać nowy olej do połowy okienka we wzierniku (poz. 2, rys. 9) w ilości ok. 400 g. 6. Z powrotem wkręcić korek wlewu z uszczelką. 17

18 Wymiana wkładu polega na wykonaniu następujących czynności: 1. Odłączyć urządzenie ACS 400/450 od sieci. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 2. Wykręcić 4 wkręty mocujące pokrywę przednią i zdjąć pokrywę. 3. Przytrzymując wkłady odkręcić nakrętki mocujące (poz. 1, rys. 10). 4. Usunąć opaskę (poz. 2). 5. Wyjąć wkład. 6. Na rurki nasunąć nowe o-ringi. 7. WłoŜyć nowy wkład strzałką skierowany do dołu (poz. 3). 8. Przytrzymując wkład nakręcić nakrętki mocujące (poz. 1). 9. Zabezpieczyć wkład nową opaską. Rys. 9B. Pompa podciśnieniowa 1 korek wlewu 2 wziernik 3 korek spustowy 14.2 Wymiana wkładu z filtrem i osuszaczem Osuszacz i filtr mają za zadanie usunąć zanieczyszczenia i wilgoć z czynnika chłodniczego. Kiedy wkład z filtrem i osuszaczem jest zapełniony, to nie spełnia swojej funkcji i do układu moŝe przedostać się nie oczyszczony czynnik. To z kolei zakłóci działanie klimatyzacji. Podczas wkładania na miejsce nowego wkładu naleŝy zwrócić uwagę na jego połoŝenie. Rys. 10. Wkład z filtrem i osuszaczem 1 nakrętki mocujące 2 opaska mocująca 3 tabliczka ze strzałką wskazującą kierunek przepływu 18

19 14.3 Zerowanie licznika Po wymianie oleju w pompie podciśnieniowej oraz wkładu filtra i osuszacza naleŝy wyzerować licznik przeglądów. Sposób postępowania: 1. ACS 400/450 podłączyć do sieci. 2. Włączyć wyłącznik główny. PokaŜą się następujące komunikaty: Wskazania 3. Wywołać licznik Wskazania 4. Wyzerować licznik Wskazania Przycisk Numer wersji programu pojawi się na ok. 1 s Pauza w pracy ok. 1 s Pokazanie komunikatu o przeglądzie Pokazanie cięŝaru napełnienia wewnętrznej butli, np. 05,800 kg Przycisk Przytrzymać wciśnięty przycisk Wcisnąć przycisk Przytrzymać wciśnięty przycisk Zwolnić przycisk Zwolnić przycisk Przycisk Ustawić numer menu 0005 Zostanie pokazany czas pracy, np PokaŜą się na zmianę komunikaty cont i reset 15. Numery katalogowe wyposaŝenia 15.1 WyposaŜenie dodatkowe Drukarka Osłona Zestaw w walizce do lokalizowania nieszczelności Czujnik temperatury Przyrząd do lokalizowania nieszczelności Wykaz części zamiennych dla wyposaŝenia standardowego ACS 400/450 Wkład z filtrem i osuszaczem Drukarka Papier do drukarki (5 rolek) WąŜ wysokiego ciśnienia (ACS 400) (<) WąŜ niskiego ciśnienia (ACS 400) (<) WąŜ wysokiego ciśnienia (ACS 450) (<) WąŜ niskiego ciśnienia (ACS 450) (<) Szybkozłączka wysokiego ciśnienia (<) Szybkozłączka niskiego ciśnienia (<) Zbiornik na czysty olej (<) Zbiornik na stary olej (<) Zestaw złączek dla butli zewnętrznej (<) Uszczelki dla zestawu złączek (<) (<) Część podlegająca zuŝyciu eksploatacyjnemu 15.3 Wykaz części zamiennych dla wyposaŝenia opcjonalnego Środek kontrastowy (6 kartuszy) (<) Lampa UV Pistolet do iniekcji (<) Czujnik temperatury Przyrząd do lokalizowania > Licznik przeglądów jest zresetowany. 19

20 16. Dane techniczne 16.1 Charakterystyka urządzeń Typ ACS 400 ACS 450 Napięcie zasilania U 230 V 230 V Moc P 770 W 770 W Częstotliwość F 50/60 Hz 50/60 Hz Czynnik R134a R134a Waga czynnika 60 kg ±10g 60 kg ±10g Czujnik ciśnienia 0-10 bar ±1 % od wartości końcowej Manometr LP -1 do 15 bar ±1,6 % od wartości końcowej Manometr HP -1 bis 34 bar ±1,6 % od wartości końcowej Objętość butli 12,5 l 27,2 l Max. ciśnienie 16 bar 20 bar Pset 15,25 bar 20 bar Grupy medium grupa 2 grupa 2 Temperatury otoczenia +5 / +40 C +5 / +40 C CięŜar napełnienia 3-6,5 kg 5-11,5 kg Emisja hałasu < 53,5 db(a) < 53,5 db(a) 16.2 Kompatybilność elektromagnetyczna Produkt ten odpowiada klasie A według EN Produkt ten moŝe powodować zakłócenia w obszarze mieszkalnym. Dlatego uŝytkownik urządzenia moŝe być zobowiązany do przedsięwzięcia odpowiednich środków Wymiary i masy Typ ACS 400 ACS 450 Masa 99 kg 123 kg Gabaryty H x B x T: 1377 x 700 x 710 mm 17. Utylizacja 17.1 Utylizacja wyświetlacza Utylizować wyświetlacz zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów specjalnych Utylizacja czynnika chłodniczego i olejów Czynnik chłodniczy, który nie będzie juŝ wykorzystywany, naleŝy oddać do dystrybutora gazów w celu dalszej utylizacji. Olej odzyskany z czynnika chłodniczego powinien zostać odstawiony do odpowiedniego punktu odbioru Utylizacja wkładu z filtrem i osuszaczem Wkład powinien zostać odstawiony do odpowiedniego punktu odbioru. 18. Słowniczek terminów OpróŜnianie/odzyskiwanie: faza, w której czynnik chłodniczy jest odsysany z układu klimatyzacji i zbierany w butli wewnętrznej urządzenia ACS. Odzyskany olej jest magazynowany w zbiorniku na olej zuŝyty urządzenia ACS. Faza podciśnienia: faza, w której nie kondensujące się substancje i wilgoć zostają usunięte z układu klimatyzacji wyłącznie za pomocą pompy podciśnieniowej. Kiedy zostanie osiągnięte podciśnienie, pojawia się komunikat 999 i rozpoczyna się pomiar spadku ciśnienia (test szczelności). Wtrysk oleju: uzupełnianie oleju w układzie klimatyzacji, w celu przywrócenia ilość oleju zalecanej przez producenta. Napełnianie: wlewanie czynnika chłodniczego do układu klimatyzacji w ilości zalecanej przez producenta. 19. Opis symboli Symbol Opis LED nie świeci Faza nie jest aktywna LED błyska Aktualna faza aktywna LED świeci Faza zakończona Kran wysokiego lub niskiego ciśnienia zamknięty Kran wysokiego lub niskiego ciśnienia otwarty Sygnał dźwiękowy przerywany Aktualna faza zakończona Rober Bosch Sp. z o.o Warszawa, ul. Poleczki tel.: (022) fax: (022)

ACS 500 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi

ACS 500 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI. Instrukcja obsługi ACS 500 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI Instrukcja obsługi Spis treści 1. WSTĘP 3 1.1 DEKLARACJA 3 1.2 GRUPA UśYTKOWNIKÓW 3 1.3 OBOWIĄZKI ZAKŁADU 3 2. PODSTAWOWE ZASADY BHP 3 3. OPIS URZĄDZENIA 4 3.1

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ

RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ RCC-8A AUTOMATYCZNA STACJA DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI SAMOCHODOWEJ 1/19 SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE--------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

ZBYT DŁUGI CZAS ODZYSKU

ZBYT DŁUGI CZAS ODZYSKU Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi ma na celu pomoc uŝytkownikom stacji Valeo Clim Fill w codziennej obsłudze urządzenia. Więcej informacji moŝna znaleźć w instrukcji obsługi. Odzysk czynnika

Bardziej szczegółowo

Prostownik do akumulatorów 12 V. Instrukcja obsługi

Prostownik do akumulatorów 12 V. Instrukcja obsługi Prostownik do akumulatorów 12 V Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI: Strona 1. Zasady bezpiecznego uŝytkowania...3 1.1 Wskazówki ogólne...3 1.2 Wskazówki dotyczące bhp...3 1.3 Elektromagnetyczna kompatybilność...3

Bardziej szczegółowo

SILVER SYSTEMS. Model 0129 INSTRUKCJA OBSŁUGI SILVER AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI

SILVER SYSTEMS. Model 0129 INSTRUKCJA OBSŁUGI SILVER AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. OPIS URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAKRES STOSOWANIA... 4 2.2 BUDOWA URZĄDZENIA... 4 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA... 7 3.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K. MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K. MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR TYPU K MODELE: 8801 i 8803 WSTĘP Modele 8801 i 8803 są ręcznymi termometrami wyposaŝonymi w trzy i pół cyfrowe wyświetlacze, i są zaprojektowane do podłączenia termopary typu

Bardziej szczegółowo

STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X530 INSTRUKCJA OBSŁUGI

STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X530 INSTRUKCJA OBSŁUGI STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X530 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-530 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

ACS 611 ACS 511. Nowe urządzenia do serwisowania klimatyzacji. Urządzenia do serwisowania klimatyzacji Bosch. Automotive Aftermarket

ACS 611 ACS 511. Nowe urządzenia do serwisowania klimatyzacji. Urządzenia do serwisowania klimatyzacji Bosch. Automotive Aftermarket Nowe urządzenia do serwisowania klimatyzacji ACS 611 ACS 511 1 Spis treści Opis urządzeń Serwisowanie klimatyzacji Fazy pracy Wersje urządzeń Informacje handlowe Wyposażenie standardowe / dodatkowe Dane

Bardziej szczegółowo

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL

KERN DLB_A01 Wersja /2011 PL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-Mail: info@kern-sohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Zestaw do kalibracji temperatury

Bardziej szczegółowo

TRONIC SYSTEMS. Model 0128 INSTRUKCJA OBSŁUGI TRONIC AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI

TRONIC SYSTEMS. Model 0128 INSTRUKCJA OBSŁUGI TRONIC AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. OPIS URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAKRES STOSOWANIA... 4 2.2 BUDOWA URZĄDZENIA... 4 3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA... 7 3.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr

Urządzenie do odpowietrzania hamulców. Art. Nr Urządzenie do odpowietrzania hamulców Art. Nr 187593 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do odpowietrzania układów hamulcowych wszystkich rodzajów pojazdów mechanicznych. Szyba, jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik temperatury

Cyfrowy miernik temperatury Cyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf

Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf Instrukcja obsługi Manometry Magneti Marelli do czynnika 1234Yf 007950024715 Ważne Przed użytkowaniem kolektorów Magneti Marelli przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zapoznaj się ze specyfikacjami

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi

Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Agregaty elektryczno-hydrauliczne Instrukcja obsługi Wersje Prąd przemienny Dane techniczne Pojedynczy noŝny przełącznik bezpieczeństwa Podwójny noŝny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. AKKU START jest umieszczone w mocnej, odpornej na uderzenia i szczelnej obudowie z tworzywa ABS i prezentuje zwartą budowę.

Instrukcja obsługi. AKKU START jest umieszczone w mocnej, odpornej na uderzenia i szczelnej obudowie z tworzywa ABS i prezentuje zwartą budowę. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Jesteśmy Państwo posiadaczami urządzenia AKKU START 400, które dzięki wielorakim moŝliwościom zastosowań stanowi niezbędną pomoc w eksploatacji pojazdów. Uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA

CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO. WindTec WindTec Lux MODELE INSTRUKCJA CZUJNIK POGODOWY WIATROWY CZUJNIK POGODOWY WIATROWO-SŁONECZNY KOMUNIKACJA POPRZEZ RADIO MODELE WindTec WindTec Lux INSTRUKCJA Instrukcja dotyczy dwóch typów czujników pogodowych: - WindTec: czujnik wiatru

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY. UZE 05 / 25 z wyposażeniem. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25 z wyposażeniem Instrukcja obs³ugi INS-005-002 130x184,5 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu

Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu Page 1 of 7 Sprawdzanie i uzupełnianie poziomu płynu ATF Niezbędne narzędzia specjalne, urządzenia kontrolne i pomiarowe oraz wyposażenie pomocnicze Przyrząd do spuszczania i odsysania zużytego oleju -V.A.G

Bardziej szczegółowo

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO Przyrządy [1] Skrzynka Exxoclim (patrz instrukcja producenta) : Flash wyposaŝenie 2.4.2-1 [2] Stacja do odzyskiwania, recyklingu, odsysania próŝniowego, napełniania [3] Zestaw korków (klimatyzacji) : (-).1701-HZ

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Pogotowie cieplne (041)

Pogotowie cieplne (041) WSTĘP Węzeł cieplny MEC jest urządzeniem słuŝącym dla potrzeb centralnego ogrzewania i (opcjonalnie) do ogrzewania ciepłej wody uŝytkowej. Zastosowanie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA SM-8838 1 Wstęp Tester SM-8838 umoŝliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania, UTP, STP, telefonicznego, USB i koncentrycznego. Odczyty pomiarów

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor:

MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA. Wyłączny Dystrybutor: MYJKA ULTRADŹWIEKOWA CLEAN 120 HD INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO

KONTROLA SPRĘśARKI UKŁADU CHŁODNICZEGO Przyrządy [1] Skrzynka Exxoclim (patrz instrukcja producenta) : Flash wyposaŝenie 2.4.2-1 [2] Stacja odzyskiwania, recyklingu, odsysania próŝniowego, napełniania [3] Zestaw korków (klimatyzacji) : (-).1701-HZ

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich

Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Instrukcja montażu i użytkowania Zestaw napełniający ECO do zbiorników płaskich Kobylniki, ul. Szamotulska 28 62-090 Rokietnica +48 61 853 00 04 www.mpi.com.pl biuro@mpi.com.pl Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK GAZU GS220 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA POMIAROWE URZĄDZENIA DO WYMIATANIA GmbH 1. Zastosowanie: - poszukiwanie wycieków na przewodach gazowych, - kontrola urządzeń grzewczych i dróg odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY PRÓŻNIOWEJ I. Części pompy próżniowej II. Instrukcja obsługi 1. Przed uruchomieniem Wszystkie silniki są przystosowane do pracy pod zadanym napięciem z tolerancją +/- 10%. Silniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Zbiorniki ciśnieniowe Zbiornik ciśnieniowy poziomy 200Ltr 283 Spis treści 1. Bezpieczeństwo 1 2. Zastosowanie 3 3. Projektowanie 3 4. Montaż 6 5. Uruchamianie 10 6. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Filtr do gazu. Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe!

Filtr do gazu. Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe! Filtr do gazu Instrukcja obsługi Strona 2 Instrukcja montażu Strona 6 Proszę przechowywać w pojeździe! Filtr do gazu Spis rzeczy Używane symbole... 2 Instrukcja obsługi Przeznaczenie... 3 Wymiana wkładu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE WODY BSV IZOLACJA Materiał: pianka poliuretanowa - Grubość: 50mm dla modeli 150-500l, 70mm dla modeli 800-1000l - Gęstość 40kg/m³ Płaszcz: skay

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przyrząd kontrolny EPS 865. Przyrząd regulacyjny EPS 910

Instrukcja obsługi. Przyrząd kontrolny EPS 865. Przyrząd regulacyjny EPS 910 Instrukcja obsługi Przyrząd kontrolny EPS 865 Przyrząd regulacyjny EPS 910 Spis treści 1. Przeznaczenie... 3 2. Budowa... 4 3. Przygotowanie do badania... 5 4. Wykonanie badania... 6 4.1 Pomiar dawki paliwa...

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Pompka kalibracyjna HCHP

Pompka kalibracyjna HCHP TEST-THERM Sp. z o.o. Pompka kalibracyjna Instrukcja obsługi TEST-THERM Sp. z o.o., ul.friedleina 4-6, 30-009 Kraków Spis treści 1. Opis... 3 2. Obsługa... 4 2.1. Zasady użytkowania... 4 2.2. Obsługa pompki...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

A30 STACJA DO NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI

A30 STACJA DO NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI A30 STACJA DO NAPEŁNIANIA KLIMATYZACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści I Ostrzeżenia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Model: Moduł styków bezprądowych (Dry Contact) do termostatu PQDSBNGCM0 UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne

Bardziej szczegółowo

P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS 73 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P340 74 PRZEGLĄD I NAZEWNICTWO CZĘŚCI 1 2 3 4 5 1 Pokrywa przednia 2 Filtr wstępny 3 Filtr A341 4 BONECO P340 5 Panel obsługowy

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FinKey

Instrukcja obsługi FinKey Instrukcja obsługi FinKey Spis treści 1 Wskazówki 2 2 Sygnały wizualne 3 3 Czytniki / Pilot do zdalnej obsługi 3 4 Autotest - przed uruchomieniem 3 5 Programowanie skanera odcisków palców 4 6 Obsługa skanera

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602

Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny Eurochron EFWU 3602 Nr produktu 672611 Strona 1 z 5 Sposób użycia Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu. Czas jest ustawiany automatycznie, przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Aqua Oxy 4800 Nr produktu

Aqua Oxy 4800 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Aqua Oxy 4800 Nr produktu 000552409 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Strona 4 z 6 Strona 5 z 6 Informacje o instrukcji obsługi Witamy w OASE Living dokonaliście Państwo doskonałego

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA - ŚRODKI OSTROśNOŚCI: AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4

ZALECENIA - ŚRODKI OSTROśNOŚCI: AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4 Holowanie ZALECENIA - ŚRODKI OSTROśNOŚCI: AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AL4 Środki ostroŝności Przy holowaniu samochodu konieczne jest uniesienie jego przodu. W przypadku, gdy uniesienie przodu samochodu

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Napełnianie płynem chłodzącym

Napełnianie płynem chłodzącym Praca przy układzie chłodzenia pojazdu Praca przy układzie chłodzenia pojazdu OSTRZEŻENIE! Dokonując modyfikacji układu chłodzenia, należy poddać go opróżnieniu, ponownemu napełnieniu i próbie ciśnieniowej.

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA RJ-45, RJ-11, BNC

INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA RJ-45, RJ-11, BNC INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER OKABLOWANIA RJ-45, RJ-11, BNC WT-4073 wersja 1.1 Wstęp Tester WT-4073 umoŝliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania koncentrycznego, telefonicznego, UTP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKI AKWARIOWEJ HAGEN FLUVAL E Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru! Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją obsługi tego produktu i zachowaj ją na przyszłość

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Wymiana oleju silnikowego w ciągniku: kiedy trzeba to zrobić?

Wymiana oleju silnikowego w ciągniku: kiedy trzeba to zrobić? .pl https://www..pl Wymiana oleju silnikowego w ciągniku: kiedy trzeba to zrobić? Autor: Ernest Jankowski Data: 15 marca 2017 Jak wiadomo, warunkiem długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji silnika spalinowego

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B

Dokument pobrany ze strony: sklep.e-szop.pl. Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Waga do napełniania i odzysku czynnika chłodniczego VES-50B/100B Instrukcja obsługi Szanowny Użytkowniku Dziękujemy za wybranie produktu marki. Dla uzyskania najlepszych wyników i właściwego korzystania

Bardziej szczegółowo

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy

PreciTURBO. Instrukcja dla kierowcy. Turbinowy układ pomiarowy Instrukcja dla kierowcy 1 Zespół wydawania 1.1 Pneumatycznie uruchamiany kolektor 1.2 Pneumatycznie uruchamiany zawór kolektora 1.3 Pneumatyczny zawór odpowietrzania 1.4 Złącze do napełniania 1.5 Czujnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wöhler RF 220 Miernik wilgotności i temperatury. Spis treści: 1. Informacje ogólne. 2. Specyfikacja 3. Obsługa 4.

Instrukcja obsługi. Wöhler RF 220 Miernik wilgotności i temperatury. Spis treści: 1. Informacje ogólne. 2. Specyfikacja 3. Obsługa 4. Instrukcja obsługi Wöhler RF 220 Miernik wilgotności i temperatury Spis treści: 1. Informacje ogólne 2. Specyfikacja 3. Obsługa 4. Ustawienia 5. Deklaracja zgodności 6. Gwarancja i serwis 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive

MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive WOLLERS AUTOMOTIVE ul. Andrzeja Struga 78 90-557 Łódź www.wollers.com email: biuro@wollers.com tel. 695 912 229 tel. 503 019 025 MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive Stacje do klimatyzacji ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi

ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 25. Instrukcja obs³ugi ELEKTRONICZNY UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZE 05 / 5 Instrukcja obs³ugi INS-005-001 10x180 Wskazówki bezpieczeństwa i zalecenia instalacyjne qukład należy umieścić w miejscu uniemożliwiającym jego nagrzewanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Drukarka etykiet termotransferowych MODEL: 50241 www.qoltec.com 1. Zawartość opakowania Kabel zasilający Drukarka Instrukcja Zasilacz Oprogramowanie Kabel USB 2. Główne akcesoria i funkcje

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zestawu cyfrowych manometrów serwisowych

Instrukcja obsługi zestawu cyfrowych manometrów serwisowych Instrukcja obsługi zestawu cyfrowych manometrów serwisowych Legenda : 1 - Przyłącze ¼ SAE niskiego ciśnienia 2 - Przyłącze ¼ SAE wysokiego ciśnienia 3 - Zawór niskiego ciśnienia 4 - Zawór wysokiego ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D

Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D Instrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ : T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

Bardziej szczegółowo

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5

Reduktor ciśnienia. Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 5 Reduktor ciśnienia Gloria INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1485901 Strona 1 z 5 Symbole używane w instrukcji obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten poziom ostrzeżenia wskazuje bliską sytuację niebezpieczną. Postępować

Bardziej szczegółowo