Protokół nr XXXI/2013 z przebiegu XXXI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji ( ) w dniu 21 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XXXI/2013 z przebiegu XXXI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 21 maja 2013 r."

Transkrypt

1 Protokół nr XXXI/2013 z przebiegu XXXI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji ( ) w dniu 21 maja 2013 r. Radnych obecnych w chwili rozpoczęcia sesji o godz radnych (Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu). Obecni byli również: Zastępca Wójta Halina Huras, Zastępca Skarbnika Maria Rutkowska, Porządek posiedzenia przesłany radnym: 1. Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje i zapytania. 5. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy i stałych komisji za 2012 r. 6. Informacja o pracy Urzędu Gminy z Dąbrowie Zielonej za 2012 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej za 2012 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji,,rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej w 2012 roku. 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2012 rok. 13. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Dabrowa Zielona za rok Sprawozdanie z pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach za 2012 ok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/2012 Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 20. Zapytania i wolne wnioski. 21. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy. 22. Zamknięcie obrad sesji. Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Szkop dokonał otwarcia XXXI sesji Rady Gminy. Powitał

2 wszystkich zebranych obecnych na sesji. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych i sesja jest prawomocna. Ad.2. Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. Zastępca wójta Halina Huras poprosiła o wykreślenie z porządku obrad pkt. 21 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy (brak odpowiedzi na pismo skierowane do Pani A. Zych- zgoda na opublikowanie danych dziecka w protokole) i o dodanie do porządku obrad po punkcie 18: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr VIII/40/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Dąbrowa Zielona poboru w formie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą,,jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej. Radna Aleksandra Fuchs poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad pkt. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Dąbrowa Zielona na temat pojawiających się błędnych informacji na temat przyczyn oraz okoliczności wypowiedzenia przez Gminę umowy użyczenia zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Soborzyce oraz przyjęcia stanowiska Rady Gminy w sprawie drogi nr 784. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych - 12 radnych głosowało za - 1 głos przeciw -2 radnych wstrzymało się od głosowania Przegłosowany porządek obrad: 1. Otwarcie, powitanie i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ustalenie porządku obrad. 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 4. Interpelacje i zapytania. 5. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy i stałych komisji za 2012 r. 6. Informacja o pracy Urzędu Gminy z Dąbrowie Zielonej za 2012 rok. 7. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej za 2012 r.

3 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji,,rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej w 2012 roku. 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2012 rok. 13. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Dabrowa Zielona za rok Sprawozdanie z pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach za 2012 rok. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/2012 Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr VIII/40/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Dąbrowa Zielona poboru w formie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą,,jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej. 20. Stanowisko Rady Gminy Dąbrowa Zielona na temat pojawiających się błędnych informacji na temat przyczyn oraz okoliczności wypowiedzenia przez Gminę umowy użyczenia zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Soborzyce 21. Stanowisko Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie drogi nr Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 23. Zapytania i wolne wnioski. 24. Zamknięcie obrad sesji. Ad.3. Pani Wójt przedstawiła sprawozdanie za okres od r. do r. Radny K. Zych zapytał kiedy były przekazywane informacje o spotkaniu radnych Soborzyc z wójtem w temacie szkoły w Soborzycach. Pani H. Huras zastępca wójta odpowiedziała, że telefonicznie, z Panem K. Zychem i z Panią M. Nowińską zastępca wójta rozmawiała osobiście. Do Pani M. Skoczylas dzwonił pracownik Urzędu Gminy. Przewodniczący poinformował radnych, że Prezes Stowarzyszenia dzwonił czterokrotnie w dniu spotkania, że nie przybędzie na spotkanie ponieważ ma pilne spotkanie w Seceminie.

4 Ad.4. Radny K. Zych zgłosił uszkodzenie na drodze powiatowej w miejscowości Wierzbie Łabądź, Soborzyce Zaleszczyny. Pani wójt poinformowała, że uszkodzenia na drogach były naprawiane doraźnie, w najbliższym czasie będzie wykonany remont dróg. Uszkodzenia na drogach gminnych są zdiagnozowane, zliczone i będzie podpisywana umowa na remont. Radny H. Sobel zgłosił zapadnięty chodnik w Olbrachcicach. Przewodniczący odczytał pisma, które do niego wpłynęły: 1. Pismo ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego W sprawie zamieszkiwania przez Pana Adama Szkopa Przewodniczącego Rady Gminy poza Gminą Dąbrowa Zielona. Przewodniczący oświadczył, że od urodzenia zamieszkuje w Dąbku i pismo to skierował do Komisji Rewizyjnej celem zbadania sprawy. 2. Pismo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Soborzyce wzywające Radę Gminy do usunięcia naruszenia prawa (dot. uchwały zmieniającej przeznaczenie sposobu użytkowania budynku w Soborzycach) 3. Pismo Haliny Huras zastępcy wójta informujące o uszkodzeniu plików z nagrania XXX sesji Rady Gminy Ad. 5 Sprawozdanie z pracy Rady Gminy i stałych komisji za 2012 r. Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z prac rady Gminy. Przewodniczący poszczególnych komisji odczytali sprawozdania z prac komisji w 2012 roku. Pytań do sprawozdań nie było. Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu. Ad. 6 Informacja o pracy Urzędu Gminy z Dąbrowie Zielonej za 2012 rok. Zastępca Wójta Halina Huras przedstawiła informację o pracy urzędu, pytań do informacji nie było. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Ad. 7 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej za 2012 r. Przewodniczący odczytał sprawozdanie z realizacji uchwał w 2012 r. pytań do sprawozdania nie było. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Ad.8 Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok. Pytań nie było. W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę następującą ilością głosów: Za głosowało 12 radnych Przeciw 1 radny Wstrzymał się 2 radnych.

5 Uchwała nr XXXI/199/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok stanowi załącznik do protokołu. Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok. Przewodniczący poprosił o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię komisji o udzieleniu absolutorium wójtowi, odczytał również pozytywną opinię RIO. Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok. Pytań nie było. W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę następującą ilością głosów: Za głosowało 12 radnych Przeciw 3 radnych Uchwała nr XXXI/200/2013 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok oraz opinie komisji i RIO stanowią załączniki do protokołu. Przewodniczący ogłosił 15 minutowa przerwę. Po przerwie o godz obecnych 14 radnych, nie przybyła radna A. Fuchs. Ad. 10 Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań nie było. W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę następującą ilością głosów: Za głosowało 13 radnych Przeciw nie było Wstrzymał się 1 radny. Uchwała nr XXXI/201/2013 w sprawie sprawozdania z realizacji,,rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Zielona z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012 stanowi załącznik do protokołu. Ad. 11 Przewodniczący obrad zapytał, czy są uwagi i pytania do informacji. Pytań i uwag nie było. W głosowaniu jawnym przyjęto informację jednogłośnie. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Zielonej w 2012 roku stanowi załącznik do protokołu. Ad.12 Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do sprawozdania. Pytań i uwag nie było. W głosowaniu jawnym przyjęto sprawozdanie jednogłośnie.

6 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej za 2012 rok stanowi załącznik do protokołu. Ad. 13 Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do informacji. Pytań i uwag nie było. W głosowaniu jawnym przyjęto informację jednogłośnie. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Dabrowa Zielona za rok 2012 stanowi załącznik do protokołu. Ad. 14 Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do sprawozdania. Pytań i uwag nie było. W głosowaniu jawnym przyjęto sprawozdanie jednogłośnie. Sprawozdanie z pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach za 2012 rok z działalności stanowi załącznik do protokołu. Ad. 15 Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pan K. Zych zapytał o uzasadnienie zmian, na salę poproszono Elżbietę Różycką kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy. E. Różycka udzieliła informacji, zmiany spowodowane są chęcią występowania o środki unijne, a szczególnie projekty norweskie z zakresu ochrony zdrowia więc w statucie musi mieć to odzwierciedlenie. Innych pytań nie było i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXXI/202/2013 w sprawie zmiany statutu Soborzycach stanowi załącznik do protokołu. Środowiskowego Domu Samopomocy w Ad. 16 Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok. Pani M. Nowińska poprosiła o wyjaśnienia. Przewodniczący poprosił o doprecyzowanie pytania, Pani Nowińska ponownie poprosiła o wyjaśnienie zmian, Przewodniczący odpowiedział, że zmiany te są konieczne oraz W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto następującą ilością głosów: Za głosowało 11 radnych Przeciw 2 radnych Wstrzymał się 1 radny. Uchwała nr XXXI/203/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok stanowi załącznik do protokołu.

7 Ad.17 Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pytań nie było W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto następującą ilością głosów: Za głosowało 11 radnych Przeciw 2 radnych Wstrzymał się 1 radny. Uchwała nr XXXI/204/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik do protokołu. Ad.18 Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/2012 Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. K. Zych zapytał jaka była pomyłka. Przewodniczący odpowiedział, że nie było pomyłki, a przystanki zostały bardziej doprecyzowane. Pani Wójt poprosiła radnych o dokładne czytanie projektów uchwał i uzasadnień. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała nr XXXI/205/2013 w sprawie Zmiany uchwały nr XXIV/152/2012 Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Zielona oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi załącznik do protokołu. Na obrady sesji przybyła radna A. Fuchs. Ad.19 Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania do projektu uchwały. Pytań i uwag nie było. W głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę jednogłośnie. Uchwała nr XXXI/206/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr VIII/40/11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Dąbrowa Zielona poboru w formie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów stanowi załącznik do protokołu. Ad.20 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i zapytał czy są pytania. Radny K. Zych zapytał czy jest to uchwała o przystąpieniu, Przewodniczący potwierdził. W głosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.

8 Uchwała nr XXXI/207/2013 w sprawie przystąpienia do projektu pod nazwą,,jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej stanowi załącznik do protokołu. Ad.21 Wiceprzewodnicząca A. Fuchs odczytała stanowisko Rady Gminy Dąbrowa Zielona na temat pojawiających się błędnych informacji na temat przyczyn oraz okoliczności wypowiedzenia przez Gminę umowy użyczenia zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Soborzyce. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Przewodniczący Rady zapytał czy radni z Soborzyc są w komitecie obrony szkoły. Radni K. Zych i M. Skoczylas potwierdzili, radna M. Nowińska stwierdziła, że czuje się jak w prokuraturze. Pani wójt poprosiła aby komitet nie był anonimowy, bo z anonimowym komitetem nie można rozmawiać, komitet chowa się przed wójtem i zapytała radną Nowińską o przynależność do komitetu, radna potwierdziła. Aleksandra Fuchs powiedziała, że w poprzedniej kadencji było łamane prawo, nie były realizowane podjęte uchwały, tylko raz radni zgłosili na piśmie te nieprawidłowości do Marszałka Województwa, ale nie kłamaliśmy i nie obrażaliśmy. Radny K. Kucharski przypomniał iż zgodnie z art.23 ustawy o samorządzie gminnym, przekazywanie subwencji oświatowej niepublicznej szkole nie może być skierowane przeciwko szkołom publicznym, nie może braknąć środków na publiczne placówki. Dlaczego radni z Soborzyc w poprzedniej kadencji nie doradzili wójtowi Dobrowolskiemu, żeby starał się o subwencję na klasę, a nie na dziecko, że mamy ciężką sytuację finansową. Zapytał radnych z Soborzyc, czy są za otwarciem klas I-III szkoły publicznej jako filii Dąbrowie Zielonej. Pani wójt poinformowała, że klasy I- III utworzone zostaną dzięki oszczędnościom w szkołach publicznych i również zapytała radnych z Soborzyc czy popierają stanowisko utworzenia klas I-III w Soborzycach. Radny K. Zych powiedział, że nie może udzielić odpowiedzi, że będzie zebranie i ludzie się wypowiedzą. K. Kucharski powiedział, że radni są przedstawicielami swoich wyborców, ale powinni umieć podejmować również trudne decyzje. Pani wójt poprosiła o pismo, które komitet obrony szkoły roznosił na terenie Soborzyc i przyległych wsiach. Ponowiła pytanie dotyczące poparcia utworzenia filii szkoły publicznej. Radny Zych odpowiedział, że nie może udzielić odpowiedzi. A.Fuchs powiedziała, że jeśli nie będzie filii to dzieci będą zmuszone do dojazdu do szkoły w Dąbrowie Zielonej. Wójt zapytała radnego K. Zycha czy jako biznesmen zakupił by np. auto wysokiej klasy nie mając na to środków. K. Zych odpowiedział, że wziął by kredyt. Pani wójt poinformowała go, że nie jest możliwe zaciągnięcie kredytu na finansowanie oświaty w gminie. Zapytała radnych z Soborzyc jako autorów pisma z 4 maja 2013r., K. Zych zaprzeczył, że jest autorem, wójt zapytała czy się zatem utożsamia z pismem radny potwierdził. Wójt zapytała, w którym momencie od czasu podpisania umowy na

9 dzierżawę budynku zabroniła utworzenia świetlicy, jak to się stało, że nauczyciele szkoły niepublicznej pracowali za darmo jeśli wzięli 6 miesięczne odprawy, czy znane jest Państwu stanowisko ROPS-u dotyczące przekazania świetlicy środowiskowej stowarzyszeniu i wskazało jedno z wielu kłamstw zawartych w piśmie likwidacja przedszkola. Wójt zapytała Przewodniczącego czy powinno się przypomnieć słowa Roty, tak się nie postępuje, to jest nie uczciwe. Radna A. Fuchs powiedziała, że Stowarzyszenie nie mogło korzystać ze sprzętu świetlicy bo takie są zapisy w ROPS-ie, ale teraz będzie możliwe ponowne otwarcie świetlicy i mieszkańcy Soborzyce powinny się cieszyć, że coś się zmienia, że gmina się rozwija. Przewodniczący zapytał czy radni z Soborzyc są świadomi budowania przepaści, niezgody pomiędzy mieszkańcami gminy, czy któryś z nich nie pobiera diety radnego? K. Zych powiedział, że pobierają. Przewodniczący to dlaczego kłamiecie, że to pozostali radni biorą wysokie diety, czy jest Pan w zgodzie z samym sobą, K. Zych tak. Pani wójt poinformowała, że rodzice znają stanowisko wójta i w tym budynku deklaruję utworzenie klas I III, nie ma możliwości wprowadzenia do szkoły oddziału przedszkolnego. Otrzymała informację od wiceminister edukacji, że szkoła publiczna przede wszystkim, szkoły niepubliczne tworzone są w miejscach gdzie brak jest miejsca w szkołach publicznych i podobnie jest w przedszkolach i w związku z tym nie będziemy utrzymywać placówek niepublicznych. W budynku będą klasy I-III organizacyjnie ze względu na ekonomię podporządkowane szkole w Dąbrowie Zielonej, świetlica jak i inne rzeczy, które będą służyły mieszkańcom. K. Kucharski Boją się Państwo, że budynek zniszczeje tak jak budynek w Cielętnikach, ale to właśnie dzięki panu Dobrowolskiemu tak się stało, bo nie chciał wydzierżawić czy sprzedać budynku. Radna A. Grzegorczyk powiedziała, że dyskusja powinna się zakończyć. Na komisji oświaty przedstawiłam stanowisko i to jest wiążące, natomiast widzę bezsens teraźniejszego zachowania radnych z Soborzyc nie odpowiadają na pytania, zainteresowani są robieniem jakiś rysunków na kartkach. Mam tylko jedną prośbę (zwróciła się do radnych z Soborzyc), aby zachowywali się Państwo jak radni. Wójt zwróciła się do radnych z Soborzyc, aby mieli świadomość tego, że dzięki ich działaniom zostanie zlikwidowane przedszkole w Soborzycach i nie będzie szkoły. Do ministerstwa musi być wysłana informacja o ilości dzieci w przedszkolu, a dzięki inicjatywie radnych z Soborzyc wpłynęło tylko 5 kart do przedszkola i jeżeli pozostałe karty nie wpłyną do publicznego przedszkola to będzie zmuszona wystąpić do radnych z projektem o nie przyjęcie tych dzieci do przedszkola. Poprosiła radnych o rozsądek, żeby we wrześniu się nie okazało, że nie będzie szkoły i przedszkola w Soborzycach. Przewodniczący zamknął dyskusję i przystąpił do głosowania. W głosowaniu jawnym stanowisko przyjęto następującą ilością głosów: Za głosowało 12 radnych Przeciw 3 radnych Stanowisko Rady Gminy Dąbrowa Zielona na temat pojawiających się błędnych informacji na temat przyczyn oraz okoliczności wypowiedzenia przez Gminę umowy użyczenia zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Soborzyce stanowi załącznik do protokołu.

10 Ad. 22 Przewodniczący odczytał stanowisko Rady Gminy Dąbrowa Zielona w sprawie drogi nr 784. Pani wójt poinformowała, że jest to skonsolidowane działanie z wójtem Gminy Przyrów, umawiane są spotkania, powstał zespół inicjatywny w zbieraniu podpisów pod petycją w miejscowościach Św. Anna, Dąbrowa Zielona, Raczkowice i Cielętniki, poprosiła radnych o wsparcie w tworzeniu delegacji, aby petycję mieszkańców i stanowisko rady rozwieść do posłów, senatorów, radnych sejmiku. Poprosiła radnych o wsparcie i zaangażowanie w tej sprawie. W głosowaniu jawnym przyjęto stanowisko jednogłośnie. Ad. 23 Odpowiedzi na interpelacje. Nie było. Ad.24. Wolne wnioski i zapytania. Radny K.Kucharski jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał radnych, którzy głosowali przeciw udzieleniu absolutorium wójtowi, dlaczego głosowali przeciw, jeśli RIO pozytywnie opiniowało stanowisko komisji, czy głosowali NIE BO NIE, bo personalnie nie popierają wójta, czy może mają jakieś przesłanki, których komisja i RIO nie zauważyła. Udzielenie absolutorium to rozliczenie wójta z wykonania uchwał, które podjęliśmy. Odpowiedzi nie było. Przewodniczący zapytał radnych z Soborzyc czy są zadowoleni z inwestycji na terenie Soborzyc, radny K. Zych odpowiedział tak. Porządek obrad został wyczerpany. Przewodniczący zamknął XXXI sesję Rady Gminy. Protokolant: Aneta Wojtala

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 30 października 2012 r. ====================================================

PROTOKÓŁ Nr XXII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 30 października 2012 r. ==================================================== PROTOKÓŁ Nr XXII/2012 z posiedzenia Rady Gminy Wijewo odbytego w dniu 30 października 2012 r. ==================================================== W posiedzeniu udział wzięli : Członkowie rady zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVIII/2012. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 28 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr XXVIII/2012. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 28 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Protokół nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 28 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r.

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził prawomocność obrad obecnych 14 radnych. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII. z XIII sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 23 marca 2012 roku. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach

Protokół Nr XIII. z XIII sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 23 marca 2012 roku. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Protokół Nr XIII z XIII sesji Rady Gminy Sieroszewice odbytej w dniu 23 marca 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Punkt 1 Otwarcie obrad: Otwarcia obrad XIII sesji dokonał pan Paweł

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 30.11.2009r. godz. 15.30 18.15

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 30.11.2009r. godz. 15.30 18.15 Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 30.11.2009r. godz. 15.30 18.15 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Ponadto w sesji udział wzięli: Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad.5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pytań nie było.

Ad.5. Sprawozdanie Burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Pytań nie było. Protokół nr VII/11 z VII sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 28 kwietnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 24.02.2015r

P R O T O K Ó Ł nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 24.02.2015r P R O T O K Ó Ł nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 24.02.2015r P R O T O K Ó Ł nr VI/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 24.02.2015r

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze. odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze.

P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze. odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. P R O T O K Ó Ł Nr XLV/2013 z Sesji Rady Gminy Klucze odbytej w dniu 28 listopada 2013 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Klucze. Data utworzenia 2013-11-28 Numer aktu 45 Akt prawa miejscowego NIE P R O T O

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku Otwarcia X - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz. Przywitał Panie i Panów radnych oraz

Bardziej szczegółowo