STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK WE WROCŁAWIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SIÓSTR SALEZJANEK WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola... str. 3 ROZDZIAŁ III Osoba prowadząca przedszkole str. 6 ROZDZIAŁ IV Organy przedszkola... str. 7 ROZDZIAŁ V Organizacja przedszkola. str. 13 ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy str. 16 ROZDZIAŁ VII Wychowankowie przedszkola.. str. 25 ROZDZIAŁ VIII Przepisy końcowe str. 30 1

2 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Przedszkole Sióstr Salezjanek, zwane dalej Przedszkolem, jest Przedszkolem niepublicznym. Przedszkole działa na podstawie: 1 a) Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. nr 51, poz. 318), b) Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 23 maja 1989 r., nr 29, poz. 154, ze zmianami), c) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, d) Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami) w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, e) zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych wydanego przez Urząd Miejski Wrocławia Nr 118/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku niniejszego zmianie wpisu Nr 8/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku, f) niniejszego Statutu. 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek położony przy ul. Stanisławowskiej 46 we Wrocławiu, będący w dzierżawie Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, Inspektoria Wrocławska. 3. Osobą prawną prowadzącą Przedszkole jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki - Siostry Salezjanki, Inspektoria Wrocławska z siedzibą władz prowincjalnych we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 11, posiadające osobowość prawną na mocy art. 8 ust. 1 pkt. 6 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29 poz. 154). 4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu w takim zakresie w jakim to dotyczy przedszkoli niepublicznych. 5. Przedszkole używa nazwy: Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek we Wrocławiu. 6. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu, które obowiązuje także na pieczęciach: Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek ul. Stanisławowska 46, Wrocław tel Przedszkole jest przedszkolem katolickim, którego całokształt działalności opiera się na personalistycznej koncepcji człowieka, systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki oraz systemie wychowawczym św. Jana Bosko. 8. Przedszkole, którego charakter wychowawczy określa pkt 7 Statutu, jest przedszkolem dostępnym dla wszystkich dzieci, które pragną w nim realizować swoją edukację i dla 2

3 rodziców, którzy akceptują Statut, a w szczególności dostępne jest dla dzieci, które doświadczają różnych form ubóstwa. Przedszkole prowadzi: a) wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-6 lat (od roku 2012 dzieci w wieku 3 5 lat); b) obowiązkowe roczne przygotowanie szkolne. 9. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową wychowania przedszkolnego. ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Przedszkole wypełnia cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, dotyczące przedszkoli niepublicznych i realizuje je w duchu wartości i zasad pedagogiki chrześcijańskiej i systemu wychowawczego Zgromadzenia. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane w środowisku przedszkolnym w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze. 2. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez: 3 2 a) diagnozowanie środowiska wychowanków, b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia, c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka, d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną funkcjonującą na terenie miasta, e) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, f) wspieranie dziecka uzdolnionego oraz dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, g) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie, h) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 3. Przedszkole wspiera rozwój religijny dzieci. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia, warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków, jak i wychowawców. Umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 4. Przedszkole wspiera wszechstronny rozwój osobowy dzieci, w szczególności w sferach: a) dojrzewania intelektualnego, b) dojrzewania emocjonalnego, c) dojrzewania moralnego,

4 d) dojrzewania wolitywnego, e) dojrzewania społecznego. 5. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje je poprzez: a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; c) stwarzanie rodzinnej i pogodnej atmosfery oraz odpowiednich warunków do zabawy; d) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek; e) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych; f) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych dostosowanie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności; g) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; i) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; j) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej; k) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji przedszkolnej i szkolnej; l) współdziałanie z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci poprzez podnoszenie kultury pedagogicznej, pogłębianie wiedzy o rozwoju i wychowaniu dzieci; m) kształtowanie postaw chrześcijańskich; n) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne: wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych, rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju. 6. Metodę pracy wychowawczej określa tzw. System Zapobiegawczy (Prewencyjny) św. Jana Bosko, służący wyposażeniu dziecka w umiejętności, które zabezpieczyłyby je i uchroniły przed różnymi negatywnymi rozwiązaniami w jego przyszłym, dorosłym życiu. System ten zakłada, że w każdym wychowanku, nawet tym najbardziej poszkodowanym (moralnie, uczuciowo czy materialnie), znajdują się pokłady dobra i ukryte umiejętności, które mądry wychowawca musi pomóc odkryć, uruchomić i w sposób twórczy rozwijać. Ponadto istotą procesu wychowawczego jest odpowiednia relacja między nauczycielem i dzieckiem oraz klimat zaufania, życzliwości i bezwarunkowej akceptacji. Zasady wychowawcze i elementy religijne w tym systemie wzajemnie się uzupełniają i współtworzą tzw. środowisko wychowawcze. 4

5 7. Zadaniem wszystkich pracowników przedszkola jest stwarzanie rodzinnej, ciepłej atmosfery, sprzyjającej właściwemu rozwojowi dziecka, aby w myśl zasady św. Jana Bosko formowało się na "dobrego chrześcijaninem i uczciwego obywatela". W tym celu cały personel dydaktycznowychowawczy zobowiązany jest do nieustannego krytycznego dialogu ze współczesnymi tendencjami wychowawczymi, wiedzą dotycząca rozwoju i potrzeb dziecka, musi także być świadomy zadań kulturalno-społecznych przyszłych obywateli w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. 8. Jednym z ważnych celów przedszkola jest budowanie razem z rodzicami wspólnoty wychowawczej. Tworzenie tej wspólnoty dokonuje się we współpracy i zbieżności działań, dopomagając w zrozumieniu własnej odpowiedzialności, odrzuceniu zastępstwa i stopniowego dojrzewania do konsekwentnych wyborów wychowawczych. Temu celowi służą indywidualne rozmowy nauczycieli z rodzicami oraz zaprogramowane spotkania dokształcające, informacja na temat miesięcznych zadań wychowawczych i dydaktycznych, wystawy prac dzieci. 9. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup oraz z zasadami pedagogiki opierającej się na fundamentach filozofii chrześcijańskiej. 10. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności: a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola, b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, d) współpracuje z rejonową Poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc. 11. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch nauczycieli zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor Przedszkola zapewnia, w miarę możliwości, zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy. 12. W oddziale dla dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc wychowawcy. 13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. 14. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: a) udzielanie pomocy materialnej w różnych formach, b) występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji. 5

6 15. Przedszkole podejmuje działania innowacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami. ROZDZIAŁ III Osoba prowadząca Przedszkole Osobą prawną prowadzącą Przedszkole jest Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki - Siostry Salezjanki, Inspektoria Wrocławska z siedzibą władz prowincjalnych we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 11, posiadające osobowość prawną na mocy art. 8 ust. 1 pkt. 6 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w R. P. (Dz. U. nr 29 poz. 154). 2. Osoba prowadząca ustala, nadaje i wprowadza zmiany do: a) Statutu Przedszkola, b) Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Przedszkola, c) Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania i Przedszkolnego Systemu Wynagradzania, d) Zasad gospodarki finansowej. 3. Do zadań Osoby prowadzącej Przedszkole należy: a) właściwe utrzymanie obiektu Przedszkola oraz zapewnienie warunków działania Przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; b) zapewnienie funduszy potrzebnych na działalność przedszkola; c) wykonywanie większych remontów oraz zadań inwestycyjnych w Przedszkolu; d) wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej i wykonywania zadań statutowych Przedszkola; e) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Przedszkola; f) nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu; g) podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola; h) zatrudnianie i zwalnianie Siostry Dyrektor Przedszkola; i) stały kontakt z Dyrektorem Przedszkola; j) zapoznanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynków i urządzeń, w razie potrzeby zapewnienie środków finansowych na realizację potrzeb remontowych; k) przygotowanie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach i organizowanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli starających się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego; l) rozpatrywanie zastrzeżeń do protokołu powypadkowego; m) dokonywanie oceny pracy dyrektora w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; n) zatwierdzanie arkusza organizacyjnego Przedszkola; o) występowanie z urzędu w obronie dyrektora, nauczyciela, gdy ustalone dla dyrektora, nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone (art. 63 ust. 2 Karty Nauczyciela); p) zatwierdzanie koncepcji pedagogicznej pracy Przedszkola opracowanej przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną; 6

7 q) zatwierdzanie planu finansowego Przedszkola opracowanego przez Dyrektora Przedszkola z uwzględnieniem Regulaminu wewnętrznego gromadzenia i wydatkowania środków finansowych, sprawozdania oraz wniosków z jego realizacji; r) delegowanie do zatrudnienia i dokonywanie zmian sióstr zatrudnionych w przedszkolu, zgodnie z prawem wewnętrznym Zgromadzenia, w każdym czasie, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości wszystkich placówek oświatowych, prowadzonych przez Zgromadzenie, s) decydowanie w sprawach kadrowych Przedszkola zgodnie z opracowaną koncepcją zatrudniania i zwalniania jego pracowników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy; t) przyznawanie nagród i udzielanie kar pracownikom Przedszkola, po zasięgnięciu opinii Dyrektora; u) współpraca z Organem nadzoru pedagogicznego. 4. Wszystkie regulaminy opracowane w Przedszkolu, przez Organy Przedszkola, przed wejściem w życie wymagają pisemnej aprobaty Osoby prowadzącej Przedszkole. 5. Osoba prowadząca Przedszkole jest organem odwoławczym dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników oraz dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. 6. Osoba prowadząca Przedszkole ma prawo zwoływać i uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Przedszkola. ROZDZIAŁ IV Organy Przedszkola Organami Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek są: a) Siostra Dyrektor Przedszkola, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Rodziców. 2. Każdy z wymienionych w 4.1 organów działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przy czym przepisy art , art. 54 ust. 1 6 i 8, oraz art ustawy o systemie oświaty nie dotyczą przedszkola (zobacz art. 57 ustawy). Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalonych przez te organy i zaaprobowanych przez Osobę prowadzącą. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Przedszkola. 1. Dyrektor Przedszkola jest powoływany i odwoływany przez Osobę prowadzącą Przedszkole to jest przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki, Inspektoria Wrocławska. 2. Dyrektor Przedszkola: a) kieruje Przedszkolem, 5 7

8 b) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy, c) jest organem nadzoru pedagogicznego, d) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, e) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą. 3. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. 4. Sprawuje wraz z wicedyrektorem nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli. 5. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne. 6. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie zgodnie z Zasadami gospodarki finansowej oraz Regulaminem wewnętrznego gromadzenia i wydatkowania środków finansowych. 7. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dzieciom i wychowawcom podczas zajęć prowadzonych w Przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektami do niego należącymi. 8. Zadania Dyrektora są następujące: a) Kieruje działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności: opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej, ustala ramowy rozkład dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów), realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości, udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy, sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela, współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach określonych w Statucie Przedszkola i decyduje o jej zakończeniu, zawiadamia, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, w którym mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego 8

9 rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają, dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego, wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym osobę prowadzącą i organ nadzoru pedagogicznego, inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych, uwrażliwia na podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli, b) organizuje działalność przedszkola, a w szczególności: opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny, ustala, na wniosek Rady Pedagogicznej, ramowy rozkład dnia, przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego, zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym, dba o właściwe wyposażenie Przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne, egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość, sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą Przedszkola, opracowuje projekt planu finansowego Przedszkola oraz przygotowuje sprawozdanie i wnioski z jego realizacji, dokonuje co najmniej dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw, organizuje prace konserwacyjno-remontowe, odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami. c) prowadzi sprawy kadrowe pracowników, a w szczególności: nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola w porozumieniu z Osobą prowadzącą, powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi po zasięgnięciu opinii Osoby prowadzącej Przedszkole oraz Rady Pedagogicznej, przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji oraz obsługi Przedszkola, wydaje pracownikom świadectwa pracy i opinie wymagane prawem, przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez Osobę prowadzącą, wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. d) Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Przedszkola. Dyrektor współpracuje z Osobą prowadząca i Organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. e) W wykonywaniu swoich zadań dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami, a w szczególności: 9

10 zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola, w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 4. Rada Pedagogiczna dzieła na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu. 5. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. 6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczowychowawcza zgodna z nauką Kościoła w tym zakresie. 7. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: a) zatwierdza plan pracy Przedszkola na każdy rok szkolny, b) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego, c) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, d) podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy wychowanków. 8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: a) opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego, b) opiniuje propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych, c) opiniuje organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć. 9. Rada Pedagogiczna ponadto: a) występuje do Dyrektora z wnioskiem dotyczącym określenia ramowego rozkładu dnia, b) przygotowuje propozycje zmian do Statutu i upoważnia Dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego Statutu po zatwierdzeniu przez Osobę prowadzącą, c) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Przedszkola, d) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli. 9. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Osoby prowadzącej Przedszkole, Organu Nadzoru Pedagogicznego, lub co najmniej 1/3 jej członków. 10

11 11. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 13. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej są sporządzane w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się ostemplowanie i przesznurowanie dokumentów przekazując je do archiwum Przedszkola zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 14. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w 6 ust W Przedszkolu działa Rada Rodziców Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola. 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. 4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 5. W wyborach, o których mowa w ust. 4, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 6. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok. 7. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo: a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, b) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców, c) zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu. 9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 10. Przepisy art , art. 54 ust. 1 6 i 8, oraz art ustawy o systemie oświaty nie dotyczą przedszkola (zobacz art. 57 ustawy). 11. Rada Rodziców w ramach kompetencji: a) uchwala regulamin swojej działalności, b) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia 11

12 otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania, c) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia w przypadku, gdy Organ Nadzoru Pedagogicznego poleca taki opracować. 1. Zasady współpracy organów Przedszkola: 8 a) Wszystkie organy Przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji oraz bieżący przepływ informacji pomiędzy sobą. b) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w Statucie Przedszkola. c) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w ust. 2 niniejszego Statutu. 2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Przedszkola. a) W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców: prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora Przedszkola, przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk, Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów stron sporu, o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje zainteresowanych na piśmie w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. b) W przypadku sporu między organami Przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu Organów Przedszkola, z tym, że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. c) Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. d) Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. ROZDZIAŁ V Organizacja Przedszkola 9 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać

13 3. Przedszkole jest sześcio-oddziałowe. 4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Osoby Prowadzącej Przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku w Przedszkolu przez Dyrektora. W Przedszkolu jest realizowana Koncepcja Pedagogiczna Pracy Przedszkola opracowana przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną a zatwierdzona przez Osobę prowadzącą. 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 3. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, nauka języka angielskiego, rytmika, nauka gry w szachy, zajęcia logopedyczne i wyrównawcze, nauka pływania, kurs tańca i inne dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Czas trwania tych zajęć wynosi: a) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut; b) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut. 4. Przedszkole organizuje naukę religii dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Przedszkole jest wielooddziałowe, ale w wyjątkowych sytuacjach może być jedno oddziałowe. 2. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktycznowychowawczych w grupach międzyoddziałowych. 3. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godz w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano. Nauczycielka otwierająca Przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.30 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów. W godzinach popołudniowych ze względu na szybszy odbiór dzieci są tworzone grupy międzyoddziałowe w godzinach Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie. 6. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacyjny Przedszkola opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 maja każdego roku. 13

14 2. W Arkuszu Organizacyjnym Przedszkola określa się: a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów, b) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska, c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych jako dotacja z Urzędu Miasta. 3. Arkusz Organizacyjny Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza Osoba Prowadząca Przedszkole do 30 czerwca danego roku Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci zachowując w rozliczeniu tygodniowym następujące proporcje czasu przebywania dzieci w przedszkolu: a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.); c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; d) pozostały czas dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). 3. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada: a) 7 sal do zajęć dla poszczególnych grup, b) miejsce rekreacyjne do zajęć gimnastycznych, c) kuchnię i jadalnię dla dzieci, d) szatnię dla dzieci, e) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, f) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych, 4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym. 5. Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 14

15 14 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez Osobę Prowadzącą, na wniosek Dyrektora Przedszkola. 2. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala się na 10 godzin, to jest od godz do godz Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w czasie 5 godzin dziennie, głównie w godzinach od 9.30 do kiedy jest największa frekwencja dzieci. 4. W przedszkolu obowiązują następujące terminy przerw w jego pracy: Wigilia Bożego Narodzenia, Wielki Piątek, piątek po święcie Bożego Ciała, dzień 2 maja i 31 grudnia, jeżeli wypadają w dzień powszedni, przerwa wakacyjna między 1 lipca a 31 sierpnia. Powyższe terminy są ustalane przez Osobę Prowadzącą na wniosek Dyrektora Przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 5. Dziecko do Przedszkola powinno być przyprowadzane i odbierane osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców. Pisemne upoważnienie powinno mieć numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości. 6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez względu na to, czy to jest rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. 7. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny Odpłatność za przedszkole: a) Przedszkole nie jest jednostką budżetową. Środki na funkcjonowanie Przedszkola pochodzą z dotacji z Urząd Miasta oraz od rodziców (prawnych opiekunów) w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu; b) na działalność Przedszkola mogą być przekazywane inne dotacje, dary oraz wolne datki od rodziców; c) stała opłata miesięczna, nie podlega zwrotowi, także w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu; d) dzienna opłata wyżywienia dziecka w Przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Osobą Prowadzącą. Przy utrzymaniu odpłatności Dyrektor bierze pod uwagę możliwości rodziny. W Przedszkolu mogą być stosowane ulgi i zwolnienia; e) opłaty za wyżywienie dziecka w Przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do dnia 15 każdego miesiąca na konto Przedszkola. f) w przypadku rezygnacji z Przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku, w kasie lub przekazać na cele Przedszkola. g) pracownik Przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię Przedszkola za odpłatnością, pokrywającą w całości koszt wsadu do kotła oraz inne koszty dotyczące posiłku. 15

16 ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola Nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zatrudnia Dyrektor, zgodnie z Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w Przedszkolu. 2. Cele i zadania statutowe Przedszkola - katolickiej instytucji edukacyjnej - pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania. Dyrektor Przedszkola zatrudniania nauczycieli, a także innych pracowników, którzy utożsamiają się z misją wychowawczą Przedszkola zarówno poprzez pracę jak i przykład własnego życia oraz realizującymi zadania edukacyjne zgodnie z etosem Przedszkola zapisanym w Statucie. 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 4. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych. 5. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy zgodny z charakterem i zadaniami Przedszkola katolickiego. 6. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, b) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do Przedszkola, c) planowanie i prawidłowa organizacja pracy wychowawczo dydaktycznej, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, d) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka, e) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych, f) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych, dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny, g) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dziecka, informowanie rodziców o jego osiągnięciach lub brakach, h) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, i) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci, j) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci na terenie przedszkola, k) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego, 16

17 l) aktywny udział w życiu Przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w Przedszkolu, m) przestrzeganie dyscypliny pracy, n) planowanie i prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji pedagogicznych, a także innych dokumentów wymaganych przez Dyrektora Przedszkola, o) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej, p) dbanie o wystrój powierzonej sali, q) przestrzeganie tajemnicy służbowej, r) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze, s) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego Dyrektorowi Przedszkola, t) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 7. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 2 poprzez: a) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych a także potrzeb i oczekiwań, b) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania, c) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i w nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi, d) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym, e) organizowanie pobytu dziecka w Przedszkolu poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy, f) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia, g) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi: życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali, h) okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka, i) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka, j) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci ich zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi, k) współpracę z rodzicami, ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno pedagogiczną czy zdrowotną, w tym z intendentem w sprawach żywienia dzieci, l) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą, m) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola, n) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom, o) przestrzeganie procedur obowiązujących w Przedszkolu, a w szczególności procedury odbierania dzieci z Przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren Przedszkola. 8. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany: 17

18 a) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu, b) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi, c) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, d) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, e) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć, f) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu, g) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy, h) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, i) zgłaszać do Dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren Przedszkola, j) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci, k) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku, l) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora Przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych. 9. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Przedszkolu są pracownikami nie samorządowymi i podlegają bezpośrednio Dyrektorowi i Osobie Prowadzącej Przedszkole. 10. Przedszkole, w zależności od potrzeb i możliwości, zatrudnia: kierownika gospodarczego, księgowego, pracownika biurowego, intendenta, kucharkę, pomoc kuchenną, woźną oddziałową, pomoc nauczyciela, konserwatora. Stanowiska te, w zależności od sytuacji, mogą być łączone w jednym etacie. 11. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności: a) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, b) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, c) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania, d) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, e) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami, f) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, g) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, h) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, i) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. 18

19 12. Pracownik zatrudniony w Przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 13. Zadania księgowej pracownika biurowego referenta: a) Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. b) Pracownik jest zobowiązany w szczególności: przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie; przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku; przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych; dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; rzetelnie wykonywać pracę zgodnie z niniejszym zakresem obowiązków; informować bezpośrednio przełożonego o stanie załatwianych spraw i trudnościach napotykanych w toku wykonywanych obowiązków służbowych; przestrzegać zakazu spożywania alkoholu w czasie i miejscu pracy; powiadomić przełożonych o wszelkich próbach dokonywania nadużyć na szkodę placówki i o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności organizacyjnej placówki; znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym; wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych; dbać o należyty stan maszyn, urządzeń i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy; stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem; poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich; niezwłocznie zawiadomić przełożonych o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie; współdziałać z pracodawca i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. c) Pracownik jest zobowiązany wykonywać następujące zadania: prowadzić akta osobowe pracowników, 19

20 przygotowywać umowy o pracę i wszelkie zmiany do umów, prowadzić ewidencje zatrudnionych pracowników, prowadzić rejestr zwolnień lekarskich, prowadzić kartoteki urlopowe i ewidencję czasu pracy pracowników, sporządzać listy obecności, prowadzić ewidencję i kontrolować terminowe przeprowadzanie pracowniczych badań lekarskich, kontrolować terminowość przeprowadzanych szkoleń BHP dla pracowników, naliczać wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w placówce, sporządzać listy płac oraz kartotek wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sporządzać umowy zlecenia i umowy o dzieło, naliczać pochodne od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie grupowe, składki ZUS (pracownicze i zakładu pracy), zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, terminowo przygotowywać przelewy bankowe na wynagrodzenia pracownicze oraz przelewy z potrąceń do ZUS i do Urzędu Skarbowego, rzetelnie i terminowo sporządzać oraz przekazywać dokumenty do odpowiednich instytucji i urzędów oraz kontrolować je pod względem merytorycznym: ZUS-owskie (DRA, RSA, RCA), Skarbowe (PIT-11, PIT-4B), PFRON (INF-1, INF-2) jeżeli zatrudnienie będzie minimum 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, sporządzać kwartalne i roczne sprawozdania GUS-owskie, dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia w Przedszkolu, wydawać pracownikom zaświadczenia ZUS RMUA, zaświadczenia o wysokości wynagrodzeń, oświadczenia podatkowe i zasiłkowe; współpracować z działem Kadr w zakresie zmian dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, oceniać dokumenty kadrowe pod względem formalnym; zgłaszać do ubezpieczeń społecznych i wyrejestrowywać z ubezpieczeń pracowników NPSS oraz dokonywać wszelkich zmian personalnych zatrudnionych pracowników za pomocą programu Płatnik i przekazu elektronicznego; przygotowywać zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 w celu naliczenia kapitału początkowego oraz dla pracowników przechodzących na emeryturę, sporządzać raporty kasowe, prowadzić księgowość w zakresie wskazanym przez Organ Prowadzący, redagować pisma wychodzące z przedszkola zgodnie z wytycznymi od Dyrektora, przyjmować i wysyłać korespondencję placówki, prowadzić dziennik korespondencyjny, prowadzenie księgi ewidencji wychowanków przedszkola, sporządzać informację miesięczną o aktualnej liczbie wychowanków w programie ODPN, przygotowywać wnioski o przyznanie dotacje i prowadzić rozliczanie dotacji dla przedszkola, prowadzić archiwum placówki i prowadzić nadzór nad prawidłowym przechowywaniem dokumentów, prowadzić księgi inwentarzowe Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek we Wrocławiu, nadawać numery inwentarzowe i znakować nimi nowo zakupione środki trwałe, pomoce naukowe, urządzenia i wyposażenie placówki, wykonywać inne prace nie wymienione w niniejszym zakresie, a zlecone przez przełożonych wynikające z funkcjonowania placówki. 20

21 d) Bezpośrednim przełożonym księgowej pracownika biurowego referenta jest Siostra Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek we Wrocławiu. e) Pracownik ponosi odpowiedzialność prawną i majątkową w zakresie powierzonych mu obowiązków. W szczególności pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu składniki majątkowe lub wyrządzoną szkodę. 14. Zadania kierownika gospodarczego intendenta: a) Do zadań kierownika gospodarczego związanych z obiegiem pieniędzy należy: pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji Dyrektorowi Przedszkola, przyjmowanie odpłatności od rodziców na konto bankowe Przedszkola. b) Do zadań kierownika gospodarczego związanych z gospodarką magazynową należą: sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych, prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem, racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku. c) Do zadań kierownika gospodarczego związanych z działalnością organizacyjno gospodarczą należą: wykonywanie badań profilaktycznych, przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, udział w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, uczestniczenie w kasacji i spisach z natury, zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywanie poleceń Dyrektora. d) Do zadań kierownika gospodarczego związanych z żywieniem dzieci i personelu należą: planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców, wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharki, przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami, oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystanie produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem). 21

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola. ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola. ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola. ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola. ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola ROZDZIAŁ IV Organy przedszkola ROZDZIAŁ V Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ 1. I II III Postanowienia ogólne Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1. Przedszkole Nr 69, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną, która: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWA PRAWNA: STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach Tekst jednolity SPIS TREŚCII ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r.

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Statut przedszkola opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA. w Stargardzie Szczecińskim

STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA. w Stargardzie Szczecińskim STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA w Stargardzie Szczecińskim ~ Stargard Szczeciński 2011r ~ Strona 2 z 51 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH P-14-0110/1/2013/DD STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Akty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r. STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie zatwierdzono jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 2. w Pieszycach

STATUT PRZEDSZKOLA Nr 2. w Pieszycach STATUT PRZEDSZKOLA Nr 2. w Pieszycach SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola..str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola.str. 5 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W PYRZYCACH Statut opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1. Przedszkole Nr 69, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną, która: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51

STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 UCHWAŁA NR 7 /2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach z dnia 27 lutego 2014 r. STATUT PRZEDSZKOLA NR 23 W TYCHACH UL. JEDNOŚCI 51 (tekst jednolity) Statut Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym i jest przedszkolem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie

Statut. Publicznego Przedszkola w Daniszynie Publiczne Przedszkole w Daniszynie Daniszyn 127 B 63-410 Ostrów Wlkp. 2 tel. 062 7348410 e-mail: ppdaniszyn@interia.pl Statut Publicznego Przedszkola w Daniszynie WSTĘP 1. Przedszkole działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNAŁU KORONNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNAŁU KORONNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM (STATUT w trakcie aktualizacji!!!) Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej SP nr 13 z dnia 15 grudnia 2014 r. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. TRYBUNAŁU KORONNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Statut opracowany w oparciu o:

Statut opracowany w oparciu o: Statut opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo