PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY I MIASTA JANIKOWO W 2015 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY I MIASTA JANIKOWO W 2015 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr IV/16/2014 r. Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY I MIASTA JANIKOWO W 2015 ROKU Janikowo 2015

2 I. PODSTAWY PRAWNE. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Janikowo na 2015 rok powstał w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne. Podstawą prawną działań zawiązanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2012 r., poz ze zmianami) Podstawowym aktem prawnym w przeciwdziałaniu narkomanii jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2012r. poz. 124) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U , Dz.U. z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011r. Nr 149, poz. 887) II. GŁÓWNE ZADANIA. Głównym zadaniem w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Janikowo w 2015 roku jest: - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŝy, - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, - prowadzenie działań na rzecz doŝywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych, - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŝyciela publicznego, - wspieranie zatrudnienia socjalnego, - prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - propagowanie modelu spędzania czasu wolnego, rekreacji i rozrywki bez alkoholu, 2

3 III. CELE PROGRAMU. - ograniczenie spoŝywania alkoholu przez dorosłych, eliminacja spoŝywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, - zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaŝy napojów alkoholowych osobom małoletnim, - promowanie przekonań i postaw społecznych waŝnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i narkotykowych, - akceptacja społeczna dla działań zmierzających do ograniczenia spoŝycia alkoholu. - zmniejszanie rozmiarów szkód spowodowanych naduŝywaniem alkoholu i zaŝywaniem narkotyków. - skuteczna informacja o moŝliwości uzyskania pomocy w przypadku występowania problemów alkoholowych, przemocy i narkomanii w rodzinie. - zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieŝy poprzez organizowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu Ŝycia. Adresatami niniejszego programu są wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Janikowa, a w szczególności dzieci i młodzieŝ. IV. DANE STATYSTYCZNE. Gmina Janikowo zajmuje powierzchnię 92,3 km 2, z czego 9,5 km 2 przypada na obszar miasta. Pozostały teren to znaczy 82,8 km 2 zajmuje dziewiętnaście wsi i przysiółki: Kołuda Mała, Kołuda Wielka, Sielec, Ludzisko, Balice, Góry, Skalmierowice, Ołdrzychowo, Głogówiec, Dębowo, Sosnówiec, Dębina, Kołodziejewo, Pałuczyna, Huby Pałuczyńskie, Trląg, Jetanowo, Korytkowo, Broniewice, Sahara, Mogilonka, Wierzejewice, Dobieszewice, Dobieszewiczki, Majdany. Wg stanu z 10 grudnia 2014 roku Gmina Janikowo liczyła mieszkańców, z czego 4470 zamieszkiwało na wsi, w mieście Aktualnie na terenie gminy znajduje się 45 punktów sprzedaŝy alkoholu, w tym 34 punktów ze spoŝyciem alkoholu poza miejscem sprzedaŝy i 11 ze spoŝyciem w miejscu sprzedaŝy. 38 podmiotów posiada zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych. V. ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAś ALKOHOLU. Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku z późniejszymi zmianami sprzedaŝ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŝycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaŝy moŝe być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia. W ustawie uregulowano równieŝ przyczyny i tryb cofania zezwoleń. W przypadku złamania zakazu sprzedaŝy alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym jak równieŝ w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina moŝe podejmować interwencje i kierować zawiadomienia o przypadkach naruszeń przepisów ustawy do sądu. Organ zezwalający lub na podstawie jego upowaŝnienia członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z wydanych zezwoleń w tym zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. 3

4 VI. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. Do głównych zadań Gminnej Komisji naleŝy realizacja celów zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jak równieŝ: - przyjmowanie wniosków na leczenie, - motywowanie do leczenia, informowanie o szkodliwym działaniu spowodowanym naduŝywaniem alkoholu oraz zaŝywaniem narkotyków (aspekty zdrowotne, społeczne, finansowe) - kierowanie na badania oraz leczenie osób uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, - opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych, - wypełnianie formularza Niebieskiej Karty, - udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych, - udział w posiedzeniach grup roboczych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamierza w 2015 roku realizować następujące działania: - utrzymanie działalności punktu konsultacyjnego porad prawnych dla osób uzaleŝnionych oraz dla ich rodzin, - utrzymanie działalności terapeutycznej antyalkoholowej i antynarkotykowej, - utrzymanie działalności punktu konsultacyjnego, motywującego do leczenia, - utrzymanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, - diagnozowanie i monitorowanie problemów uzaleŝnień na terenie gminy, - finansowanie badań oraz wydawania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu i narkotyków, - kierowanie osób uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób współuzaleŝnionych do poradni odwykowych, - wspieranie działań wynikających z potrzeb środowiska, - współpraca z pedagogami szkolnymi, nauczycielami, którzy mają bezpośrednią styczność z uzaleŝnieniami wśród uczniów, - prowadzenie i finansowanie działań na terenie szkół i innych ośrodkach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy, - realizowanie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, profilaktycznym dla mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - finansowanie szkoleń dla nauczycieli w obszarze profilaktyki problemowej, - zakupienie i upowszechnienie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy, - finansowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka, - wspieranie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy, przede wszystkim z rodzin dotkniętych i zagroŝonych alkoholizmem, narkomanią, przemocą domową, - propagowanie trzeźwego stylu Ŝycia poprzez wspieranie i dofinansowanie imprez popularyzujących taki styl Ŝycia, tj. warsztaty pt. Rodzinne spotkania z rzeźbą, konkursy plastyczne, Wielkie malowanie, moje wymarzone wakacje bez uzaleŝnień, i inne, - prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi, 4

5 - kontynuowanie działań w kampaniach pt. Zachowaj trzeźwy umysł, Wyhamuj w porę, Nie bo tak, Postaw na rodzinę, Obudź się i inne, - włączenie się w ogólnopolskie, lokalne kampanie profilaktyczne zmierzające do zwalczania uzaleŝnienia od alkoholu, zaŝywania narkotyków, oraz innych uzaleŝnień, - zakupienie i rozprowadzenie materiałów edukacyjnych dla społeczności gminnej (ulotki, broszury, plakaty, czasopisma) związanych z profilaktyką antyalkoholową, antynarkotykową oraz inny mi uzaleŝnieniami, - współpraca z instytucjami występującymi na terenie gminy, tj.: MGOK, MGOPS, ŚDS, OSiR, Kościół, Policja, Szkoły, SłuŜba zdrowia, klub Zefir, koło PTTK, i inne, między innymi poprzez dofinansowywanie realizowanych przez nich działań, zakupu nagród, na wszelkiego rodzaju zajęcia promujące zdrowy tryb Ŝycia, imprezy bez nałogów, alkoholu, narkotyków, papierosów, internetu i innych uzaleŝnień, organizowanych dla mieszkańców, a w szczególności dla młodzieŝy, - współpraca z Sądem, Prokuraturą i Policją w zakresie pomocy w wykrywaniu zagroŝeń, - współdziałanie i konsultowanie się z pełnomocnikiem Wojewody oraz podejmowanie wspólnych działań, - współpraca z oddziałami odwykowymi w Świeciu, Radziejowie i innymi z których korzystają mieszkańcy gminy i miasta Janikowia, - doposaŝenie jak i zakup materiałów edukacyjnych, papierniczych dla placówek lecznictwa odwykowego w których z leczenia korzystają mieszkańcy miasta i gminy Janikowo, - opłacenie pobytu i terapii osób dowiezionych do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień w Inowrocławiu, - finansowanie bieŝącej działalności, zajęć, warsztatów oraz zatrudnienia w świetlicy środowiskowej URWISY działającej przy MGOPS w Janikowie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, - finansowanie i dofinansowywanie działań profilaktycznych, sportowych dla mieszkańców miasta i gminy Janikowo na festynach promujących zdrowy tryb Ŝycia (zakup nagród, Ŝywności), - dofinansowanie i zakup paczek świątecznych (Wielkanoc, Dzień Dziecka, Gwiazdka), - dofinansowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach, stowarzyszenia Dar Serca w Janikowie, - dofinansowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych realizowanych przez Komisariat Policji w Janikowie, - finansowanie programów wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej dla młodzieŝy zagroŝonej uzaleŝnieniem od alkoholu i narkotyków Fred goes net, - dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, nagród, upominków pamiątkowych dla uczestników programu profilaktyczno-edukacyjno-sportowego pt.: Pomocna Doń w skład którego wchodzi Integracyjny Turniej Ping-Ponga realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, - dofinansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i uŝywania środków odurzających skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, - dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych, wypoczynku na koloniach półkoloniach (letnich i zimowych) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, - finansowanie udziału w szkoleniach dla członków komisji, osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej, nauczycieli, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji oraz innych osób działających na terenie gminy, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie, - dofinansowanie imprez, akcji, zajęć rekreacyjno-sportowych dla dorosłych i młodzieŝy na terenie gminy promujących Ŝycie bez alkoholu, narkotyków i innych uŝywek, 5

6 - dofinansowanie zakupu nagród dla dzieci oraz mieszkańców gminy uczestniczących w grach i zawodach sportowych podczas gminnych doŝynek i innych imprez plenerowych promujących zdrowy tryb Ŝycia, - zakupienie nagród dla dzieci i młodzieŝy biorącej udział w konkursie na logo antynarkotykowe, które zostanie wykorzystane na koszulkach, ulotkach i plakatach we wrześniowej akcji pt. Obudź się oraz zorganizowanie tej akcji, - dofinansowanie działań realizwowanych przez zespół interdyscyplinarny, - zorganizwanie Dnia Dziecka z elementami profilaktyki dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - zorganizowanie profilaktycznego pikniku dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - wspieranie procedury Niebieskiej karty ochrona rodzin przed przemocą, Niebieska linia - pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, - dofinansowanie utrzymania witryny internetowej, prezentacji multimedialnych promujących treści antyalkoholowe dla mieszkańców gminy Janikowa - zakup materiałów papierniczych i innych niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, świetlicach, - zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy komisji, - zakup nagłośnienia niezbędnego do prowadzenia imprez plenerowych organizowanych przez komisję, - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, - zakup środków czystości, VII. REALIZATORZY I WSPÓŁREALIZATORZY PROGRAMU NA TERENIE GMINY I MIASTA JANIKOWO W 2015 ROKU. - Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo, - Rada Miejska w Janikowie, - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Pracownicy Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie, - Komisariat Policji w Janikowie, - Zakłady Opieki Zdrowotnej, - Oddziały Odwykowe w Świeciu i Radziejowie, - Odwykowo-Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy w Inowrocławiu, - Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień w Inowrocławiu, - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku, - Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe, - Szkoły Podstawowe i Gimnazjum, - Świetlica Środowiskowa URWISY, - Klub Zefir, PTTK, - Telewizja Jan-Sat, - Zakłady Pracy z terenu Gminy i Miasta Janikowo, - Społeczność lokalna, organizacje społeczne, grupy nieformalne 6

7 VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. - środki finansowe pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych, IX. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W FORMIE MIESIĘCZNYCH DIET. Przewodniczący - 994,00 zł. Członkowie - 200,00 zł. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Janikowo na 2015 rok winien być przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Niniejszy program jak i zadania będą realizowane od początku stycznia do końca grudnia 2015 roku. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 4 niniejszej ustawy do Programu włącza się uchwałę Rady Miejskiej w Janikowie określającą dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaŝy napojów powyŝej 4,5% alkoholu oraz uchwałę określającą zasady usytuowania na terenie gminy punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie Grzegorz Czerwiński 7

8 PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE MIASTA I GMINY JANIKOWA NA 2015 ROK. Planowany dochód z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu na 2015 rok wynosi ,00 zł. Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii ,00 zł Zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup narkotestów, ulotek, materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, 4300 Zakup usług pozostałych - opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzaleŝnienia od narkotyków, - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, - dofinansowanie imprez, akcji na terenie gminy promujących Ŝycie bez narkotyków, profilaktykę antynarkotykową, Wydatki związane ze realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 zł dotacja celowa - współfinansowanie telefonu Kujawsko Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia na podstawie porozumieniazawartego z Województwem Kujawsko Pomorskim, 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji, 4010 Wynagrodzenie osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, umowy zlecenia dla specjalistów za udzielone porady w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie bezosobowe za pracę w Komisji - wynagrodzenie za porady prawne, psychiatryczne, terapeutyczne, - wynagrodzenie dla osób realizujących zajęcia profilaktyczno-rekreacyjno-sportowe dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, zagroŝonych alkoholizmem, narkomanią i przemocą w rodzinie, 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia - finansowanie i dofinansowywanie działań profilaktycznych dla mieszkańców gminy na festynach promujących zdrowy tryb Ŝycia (zakup nagród, Ŝywności), 8

9 - dofinansowanie i zakup paczek świątecznych (Wielkanoc, Dzień Dziecka oraz Gwiazdka), - dofinansowanie działań realizowanych przez zespół interdyscyplinarny, - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Dnia Dziecka z elementami profilaktyki dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - zakup materiałów do zorganizowania profilaktycznego pikniku dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - dofinansowanie imprez popularyzujących zdrowy styl Ŝycia, tj. warsztaty pt. Rodzinne spotkania z rzeźbą, konkursy plastyczne, Wielkie malowanie, moje wymarzone wakacje bez uzaleŝnień, i inne, - dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii realizowanych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, - dofinansowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Darze Serca oraz świetlicy środowiskowej URWISY w Janikowie, - dofinansowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych realizowanych przez Komisariat Policji w Janikowie, - dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, nagród, medali dla uczestników programu pt.: Pomocna Dłoń, dla uczestników Integracyjnego Turnieju Ping-Ponga, rodzinnego rajdu rowerowego oraz turnieju warcabowego organizowanego i realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, - dofinansowanie działań realizowanych przez klub Zefir, koło PTTK promujących zdrowy tryb Ŝycia, - dofinansowanie działań związanych z kampaniami pt. Zachowaj trzeźwy umysł, Wyhamuj w porę, Nie bo tak, Postaw na rodzinę, Obudź Się oraz innymi, - zakup materiałów papierniczych, edukacyjnych i innych niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, świetlicy środowiskowej, - zakup materiałów biurowych oraz sprzętu niezbędnego do pracy komisji, - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, - zakup środków czystości, - oraz inne zakupy związane z działaniami wyszczególnionymi w zadaniach komisji, 4300 Zakup usług pozostałych - finansowanie i dofinansowanie wypoczynku dzieci na koloniach i półkoloniach (letnie i zimowe), - opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu, - szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie, - dofinansowanie imprez, akcji, zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy promujących Ŝycie bez alkoholu, - dofinansowanie dojazdu na zajęcia edukacyjne, oświatowe w tym zajęcia wyrównawcze w nauce języków obcych dla dzieci i młodzieŝy ze środowisk zagroŝonych alkoholizmem i narkomanią, - dofinansowanie działań związanych z kampaniami pt. Zachowaj trzeźwy umysł, Wyhamuj w porę, Nie bo tak Postaw na rodzinę, Obudź Się oraz innymi, - dofinansowanie utrzymania witryny internetowej, prezentacji multimedialnych promujących treści antyalkoholowe dla mieszkańców gminy Janikowa, - dofinansowanie działań realizwowanych przez grupę interdyscyplinarną, - zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia Dnia Dziecka z elementami profilaktyki dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - zakup usług niezbędnychy do zorganizowania profilaktycznego pikniku dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, 9

10 - dofinansowanie imprez popularyzujących zdrowy styl Ŝycia, tj. warsztaty pt. Rodzinne spotkania z rzeźbą, konkursy plastyczne, Wielkie malowanie, moje wymarzone wakacje bez uzaleŝnień, i inne, - dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii realizowanych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, - finansowanie bieŝącej działalności oraz zatrudnienia w świetlicy środowiskowej działającej przy MGOPS w Janikowie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, - oraz zakup innych usług związanych z działaniami wyszczególnionymi w zadaniach komisji, 4370 opłata za telefon 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe, delegacje - podróŝe słuŝbowe, delegacje związane z realizacją programu 4440 Odpisy ZFŚS Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie Grzegorz Czerwiński 10

UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r.

UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r. UCHWAŁA Nr XVIII/157/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 17.02.2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA Nr III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/695/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art.4 1 ust.2 i 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. Na podstawie art.4 1 ust 1 i 2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr XL/ 239/12 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 28 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KĘTRZYN

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia...

U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia... Projekt do pkt.6 U c h w a ł a Nr Rady Gminy Sierakowice z dnia... w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z preliminarzem wydatków na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo