PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY I MIASTA JANIKOWO W 2015 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY I MIASTA JANIKOWO W 2015 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr IV/16/2014 r. Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 30 grudnia 2014r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY I MIASTA JANIKOWO W 2015 ROKU Janikowo 2015

2 I. PODSTAWY PRAWNE. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Janikowo na 2015 rok powstał w oparciu o obowiązujące w tym zakresie akty prawne. Podstawą prawną działań zawiązanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz.U. z 2012 r., poz ze zmianami) Podstawowym aktem prawnym w przeciwdziałaniu narkomanii jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2012r. poz. 124) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U , Dz.U. z 2009r. Nr 206, poz. 1589, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011r. Nr 149, poz. 887) II. GŁÓWNE ZADANIA. Głównym zadaniem w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Janikowo w 2015 roku jest: - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków, - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieŝy, - prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, - prowadzenie działań na rzecz doŝywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych, - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarŝyciela publicznego, - wspieranie zatrudnienia socjalnego, - prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - propagowanie modelu spędzania czasu wolnego, rekreacji i rozrywki bez alkoholu, 2

3 III. CELE PROGRAMU. - ograniczenie spoŝywania alkoholu przez dorosłych, eliminacja spoŝywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, - zwiększenie skuteczności egzekwowania prawa zakazującego sprzedaŝy napojów alkoholowych osobom małoletnim, - promowanie przekonań i postaw społecznych waŝnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, i narkotykowych, - akceptacja społeczna dla działań zmierzających do ograniczenia spoŝycia alkoholu. - zmniejszanie rozmiarów szkód spowodowanych naduŝywaniem alkoholu i zaŝywaniem narkotyków. - skuteczna informacja o moŝliwości uzyskania pomocy w przypadku występowania problemów alkoholowych, przemocy i narkomanii w rodzinie. - zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieŝy poprzez organizowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu Ŝycia. Adresatami niniejszego programu są wszyscy mieszkańcy Gminy i Miasta Janikowa, a w szczególności dzieci i młodzieŝ. IV. DANE STATYSTYCZNE. Gmina Janikowo zajmuje powierzchnię 92,3 km 2, z czego 9,5 km 2 przypada na obszar miasta. Pozostały teren to znaczy 82,8 km 2 zajmuje dziewiętnaście wsi i przysiółki: Kołuda Mała, Kołuda Wielka, Sielec, Ludzisko, Balice, Góry, Skalmierowice, Ołdrzychowo, Głogówiec, Dębowo, Sosnówiec, Dębina, Kołodziejewo, Pałuczyna, Huby Pałuczyńskie, Trląg, Jetanowo, Korytkowo, Broniewice, Sahara, Mogilonka, Wierzejewice, Dobieszewice, Dobieszewiczki, Majdany. Wg stanu z 10 grudnia 2014 roku Gmina Janikowo liczyła mieszkańców, z czego 4470 zamieszkiwało na wsi, w mieście Aktualnie na terenie gminy znajduje się 45 punktów sprzedaŝy alkoholu, w tym 34 punktów ze spoŝyciem alkoholu poza miejscem sprzedaŝy i 11 ze spoŝyciem w miejscu sprzedaŝy. 38 podmiotów posiada zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych. V. ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAś ALKOHOLU. Zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku z późniejszymi zmianami sprzedaŝ napojów alkoholowych przeznaczonych do spoŝycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaŝy moŝe być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia. W ustawie uregulowano równieŝ przyczyny i tryb cofania zezwoleń. W przypadku złamania zakazu sprzedaŝy alkoholu nieletnim lub osobom nietrzeźwym jak równieŝ w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina moŝe podejmować interwencje i kierować zawiadomienia o przypadkach naruszeń przepisów ustawy do sądu. Organ zezwalający lub na podstawie jego upowaŝnienia członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z wydanych zezwoleń w tym zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. 3

4 VI. ZADANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. Do głównych zadań Gminnej Komisji naleŝy realizacja celów zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jak równieŝ: - przyjmowanie wniosków na leczenie, - motywowanie do leczenia, informowanie o szkodliwym działaniu spowodowanym naduŝywaniem alkoholu oraz zaŝywaniem narkotyków (aspekty zdrowotne, społeczne, finansowe) - kierowanie na badania oraz leczenie osób uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, - opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych, - wypełnianie formularza Niebieskiej Karty, - udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych, - udział w posiedzeniach grup roboczych Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamierza w 2015 roku realizować następujące działania: - utrzymanie działalności punktu konsultacyjnego porad prawnych dla osób uzaleŝnionych oraz dla ich rodzin, - utrzymanie działalności terapeutycznej antyalkoholowej i antynarkotykowej, - utrzymanie działalności punktu konsultacyjnego, motywującego do leczenia, - utrzymanie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy, - diagnozowanie i monitorowanie problemów uzaleŝnień na terenie gminy, - finansowanie badań oraz wydawania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu i narkotyków, - kierowanie osób uzaleŝnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób współuzaleŝnionych do poradni odwykowych, - wspieranie działań wynikających z potrzeb środowiska, - współpraca z pedagogami szkolnymi, nauczycielami, którzy mają bezpośrednią styczność z uzaleŝnieniami wśród uczniów, - prowadzenie i finansowanie działań na terenie szkół i innych ośrodkach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy, - realizowanie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, profilaktycznym dla mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - finansowanie szkoleń dla nauczycieli w obszarze profilaktyki problemowej, - zakupienie i upowszechnienie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŝy, - finansowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z grup ryzyka, - wspieranie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy, przede wszystkim z rodzin dotkniętych i zagroŝonych alkoholizmem, narkomanią, przemocą domową, - propagowanie trzeźwego stylu Ŝycia poprzez wspieranie i dofinansowanie imprez popularyzujących taki styl Ŝycia, tj. warsztaty pt. Rodzinne spotkania z rzeźbą, konkursy plastyczne, Wielkie malowanie, moje wymarzone wakacje bez uzaleŝnień, i inne, - prowadzenie szkoleń dla sprzedawców i właścicieli sklepów handlujących napojami alkoholowymi, 4

5 - kontynuowanie działań w kampaniach pt. Zachowaj trzeźwy umysł, Wyhamuj w porę, Nie bo tak, Postaw na rodzinę, Obudź się i inne, - włączenie się w ogólnopolskie, lokalne kampanie profilaktyczne zmierzające do zwalczania uzaleŝnienia od alkoholu, zaŝywania narkotyków, oraz innych uzaleŝnień, - zakupienie i rozprowadzenie materiałów edukacyjnych dla społeczności gminnej (ulotki, broszury, plakaty, czasopisma) związanych z profilaktyką antyalkoholową, antynarkotykową oraz inny mi uzaleŝnieniami, - współpraca z instytucjami występującymi na terenie gminy, tj.: MGOK, MGOPS, ŚDS, OSiR, Kościół, Policja, Szkoły, SłuŜba zdrowia, klub Zefir, koło PTTK, i inne, między innymi poprzez dofinansowywanie realizowanych przez nich działań, zakupu nagród, na wszelkiego rodzaju zajęcia promujące zdrowy tryb Ŝycia, imprezy bez nałogów, alkoholu, narkotyków, papierosów, internetu i innych uzaleŝnień, organizowanych dla mieszkańców, a w szczególności dla młodzieŝy, - współpraca z Sądem, Prokuraturą i Policją w zakresie pomocy w wykrywaniu zagroŝeń, - współdziałanie i konsultowanie się z pełnomocnikiem Wojewody oraz podejmowanie wspólnych działań, - współpraca z oddziałami odwykowymi w Świeciu, Radziejowie i innymi z których korzystają mieszkańcy gminy i miasta Janikowia, - doposaŝenie jak i zakup materiałów edukacyjnych, papierniczych dla placówek lecznictwa odwykowego w których z leczenia korzystają mieszkańcy miasta i gminy Janikowo, - opłacenie pobytu i terapii osób dowiezionych do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień w Inowrocławiu, - finansowanie bieŝącej działalności, zajęć, warsztatów oraz zatrudnienia w świetlicy środowiskowej URWISY działającej przy MGOPS w Janikowie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, - finansowanie i dofinansowywanie działań profilaktycznych, sportowych dla mieszkańców miasta i gminy Janikowo na festynach promujących zdrowy tryb Ŝycia (zakup nagród, Ŝywności), - dofinansowanie i zakup paczek świątecznych (Wielkanoc, Dzień Dziecka, Gwiazdka), - dofinansowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach, stowarzyszenia Dar Serca w Janikowie, - dofinansowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych realizowanych przez Komisariat Policji w Janikowie, - finansowanie programów wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej dla młodzieŝy zagroŝonej uzaleŝnieniem od alkoholu i narkotyków Fred goes net, - dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, nagród, upominków pamiątkowych dla uczestników programu profilaktyczno-edukacyjno-sportowego pt.: Pomocna Doń w skład którego wchodzi Integracyjny Turniej Ping-Ponga realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, - dofinansowanie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i uŝywania środków odurzających skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, - dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych, wypoczynku na koloniach półkoloniach (letnich i zimowych) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, - finansowanie udziału w szkoleniach dla członków komisji, osób prowadzących zajęcia w świetlicy środowiskowej, nauczycieli, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji oraz innych osób działających na terenie gminy, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie, - dofinansowanie imprez, akcji, zajęć rekreacyjno-sportowych dla dorosłych i młodzieŝy na terenie gminy promujących Ŝycie bez alkoholu, narkotyków i innych uŝywek, 5

6 - dofinansowanie zakupu nagród dla dzieci oraz mieszkańców gminy uczestniczących w grach i zawodach sportowych podczas gminnych doŝynek i innych imprez plenerowych promujących zdrowy tryb Ŝycia, - zakupienie nagród dla dzieci i młodzieŝy biorącej udział w konkursie na logo antynarkotykowe, które zostanie wykorzystane na koszulkach, ulotkach i plakatach we wrześniowej akcji pt. Obudź się oraz zorganizowanie tej akcji, - dofinansowanie działań realizwowanych przez zespół interdyscyplinarny, - zorganizwanie Dnia Dziecka z elementami profilaktyki dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - zorganizowanie profilaktycznego pikniku dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - wspieranie procedury Niebieskiej karty ochrona rodzin przed przemocą, Niebieska linia - pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie, - dofinansowanie utrzymania witryny internetowej, prezentacji multimedialnych promujących treści antyalkoholowe dla mieszkańców gminy Janikowa - zakup materiałów papierniczych i innych niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, świetlicach, - zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy komisji, - zakup nagłośnienia niezbędnego do prowadzenia imprez plenerowych organizowanych przez komisję, - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, - zakup środków czystości, VII. REALIZATORZY I WSPÓŁREALIZATORZY PROGRAMU NA TERENIE GMINY I MIASTA JANIKOWO W 2015 ROKU. - Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo, - Rada Miejska w Janikowie, - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - Pracownicy Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych gminy - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janikowie, - Komisariat Policji w Janikowie, - Zakłady Opieki Zdrowotnej, - Oddziały Odwykowe w Świeciu i Radziejowie, - Odwykowo-Psychiatryczny Ośrodek Leczniczy w Inowrocławiu, - Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UzaleŜnień w Inowrocławiu, - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie, - Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku, - Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe, - Szkoły Podstawowe i Gimnazjum, - Świetlica Środowiskowa URWISY, - Klub Zefir, PTTK, - Telewizja Jan-Sat, - Zakłady Pracy z terenu Gminy i Miasta Janikowo, - Społeczność lokalna, organizacje społeczne, grupy nieformalne 6

7 VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA. - środki finansowe pozyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych, IX. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W FORMIE MIESIĘCZNYCH DIET. Przewodniczący - 994,00 zł. Członkowie - 200,00 zł. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy i Miasta Janikowo na 2015 rok winien być przyjęty uchwałą Rady Miejskiej. Niniejszy program jak i zadania będą realizowane od początku stycznia do końca grudnia 2015 roku. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 4 niniejszej ustawy do Programu włącza się uchwałę Rady Miejskiej w Janikowie określającą dla terenu gminy liczbę punktów sprzedaŝy napojów powyŝej 4,5% alkoholu oraz uchwałę określającą zasady usytuowania na terenie gminy punktów sprzedaŝy napojów alkoholowych. Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie Grzegorz Czerwiński 7

8 PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE MIASTA I GMINY JANIKOWA NA 2015 ROK. Planowany dochód z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu na 2015 rok wynosi ,00 zł. Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii ,00 zł Zakup materiałów i wyposaŝenia - zakup narkotestów, ulotek, materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, 4300 Zakup usług pozostałych - opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzaleŝnienia od narkotyków, - szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii, - dofinansowanie imprez, akcji na terenie gminy promujących Ŝycie bez narkotyków, profilaktykę antynarkotykową, Wydatki związane ze realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 zł dotacja celowa - współfinansowanie telefonu Kujawsko Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia na podstawie porozumieniazawartego z Województwem Kujawsko Pomorskim, 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji, 4010 Wynagrodzenie osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, umowy zlecenia dla specjalistów za udzielone porady w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie bezosobowe za pracę w Komisji - wynagrodzenie za porady prawne, psychiatryczne, terapeutyczne, - wynagrodzenie dla osób realizujących zajęcia profilaktyczno-rekreacyjno-sportowe dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich, zagroŝonych alkoholizmem, narkomanią i przemocą w rodzinie, 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia - finansowanie i dofinansowywanie działań profilaktycznych dla mieszkańców gminy na festynach promujących zdrowy tryb Ŝycia (zakup nagród, Ŝywności), 8

9 - dofinansowanie i zakup paczek świątecznych (Wielkanoc, Dzień Dziecka oraz Gwiazdka), - dofinansowanie działań realizowanych przez zespół interdyscyplinarny, - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia Dnia Dziecka z elementami profilaktyki dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - zakup materiałów do zorganizowania profilaktycznego pikniku dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - dofinansowanie imprez popularyzujących zdrowy styl Ŝycia, tj. warsztaty pt. Rodzinne spotkania z rzeźbą, konkursy plastyczne, Wielkie malowanie, moje wymarzone wakacje bez uzaleŝnień, i inne, - dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii realizowanych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, - dofinansowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w zajęciach w Darze Serca oraz świetlicy środowiskowej URWISY w Janikowie, - dofinansowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych realizowanych przez Komisariat Policji w Janikowie, - dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego, nagród, medali dla uczestników programu pt.: Pomocna Dłoń, dla uczestników Integracyjnego Turnieju Ping-Ponga, rodzinnego rajdu rowerowego oraz turnieju warcabowego organizowanego i realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, - dofinansowanie działań realizowanych przez klub Zefir, koło PTTK promujących zdrowy tryb Ŝycia, - dofinansowanie działań związanych z kampaniami pt. Zachowaj trzeźwy umysł, Wyhamuj w porę, Nie bo tak, Postaw na rodzinę, Obudź Się oraz innymi, - zakup materiałów papierniczych, edukacyjnych i innych niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych w szkołach, świetlicy środowiskowej, - zakup materiałów biurowych oraz sprzętu niezbędnego do pracy komisji, - zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych, - zakup środków czystości, - oraz inne zakupy związane z działaniami wyszczególnionymi w zadaniach komisji, 4300 Zakup usług pozostałych - finansowanie i dofinansowanie wypoczynku dzieci na koloniach i półkoloniach (letnie i zimowe), - opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzaleŝnienia od alkoholu, - szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy w rodzinie, - dofinansowanie imprez, akcji, zajęć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy promujących Ŝycie bez alkoholu, - dofinansowanie dojazdu na zajęcia edukacyjne, oświatowe w tym zajęcia wyrównawcze w nauce języków obcych dla dzieci i młodzieŝy ze środowisk zagroŝonych alkoholizmem i narkomanią, - dofinansowanie działań związanych z kampaniami pt. Zachowaj trzeźwy umysł, Wyhamuj w porę, Nie bo tak Postaw na rodzinę, Obudź Się oraz innymi, - dofinansowanie utrzymania witryny internetowej, prezentacji multimedialnych promujących treści antyalkoholowe dla mieszkańców gminy Janikowa, - dofinansowanie działań realizwowanych przez grupę interdyscyplinarną, - zakup usług niezbędnych do przeprowadzenia Dnia Dziecka z elementami profilaktyki dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, - zakup usług niezbędnychy do zorganizowania profilaktycznego pikniku dla dzieci mieszkańców gminy i miasta Janikowa, 9

10 - dofinansowanie imprez popularyzujących zdrowy styl Ŝycia, tj. warsztaty pt. Rodzinne spotkania z rzeźbą, konkursy plastyczne, Wielkie malowanie, moje wymarzone wakacje bez uzaleŝnień, i inne, - dofinansowanie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii realizowanych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, - finansowanie bieŝącej działalności oraz zatrudnienia w świetlicy środowiskowej działającej przy MGOPS w Janikowie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, - oraz zakup innych usług związanych z działaniami wyszczególnionymi w zadaniach komisji, 4370 opłata za telefon 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe, delegacje - podróŝe słuŝbowe, delegacje związane z realizacją programu 4440 Odpisy ZFŚS Przewodniczący Rady Miejskiej w Janikowie Grzegorz Czerwiński 10

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Ilość osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych, ilość udzielonych porad. Ilość Punktów Konsultacyjnych w plenerze. Ilość zakupionych materiałów

Ilość osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych, ilość udzielonych porad. Ilość Punktów Konsultacyjnych w plenerze. Ilość zakupionych materiałów PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE MIASTA I GMINY JANIKOWA NA 2015 ROK. (art.4 1 ustawy). CEL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku Projekt U C H W A Ł Y Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Załącznik do Uchwały Nr XLIII/215/2014 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 stycznia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK. Na samorządy gminne został

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na 2012 rok Załącznik do uchwały Nr XIII/86/11 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania I. Postanowienia ogólne Problemów Alkoholowych na 2012 rok Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku

U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku U C H W A Ł A Nr XVI / 127 /2015 R A D Y M I E J S K I E J w A L W E R N I z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 UCHWAŁA NR 31/V/VI/2011 RADY GMINY LINIA z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r.

U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej. z dnia 29 grudnia 2009r. U C H W A Ł A Nr XXXVI/272/2009 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE. z dnia 26 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXXII/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 18 grudnia 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXVII/240/2009 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok w Gminie Parchowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwała Nr XXVIII/176/20 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 28 stycznia 20 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 20 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA

ETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA PLAN BUDśETU 2007 -------- 125.000 ZŁ - GKRPA - I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu - psycholog ----------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy śórawina. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy śórawina z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy śórawina na rok 2011 oraz Gminnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W MIŁORADZU W 2008r. Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne za nadzór Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.78.2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/55/07 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 grudnia 2007r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Świdnica 2008 rok GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek na rok 2013 Załącznik do uchwały Nr XXX/280/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA Nr XXVII/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Borne Sulinowo na rok 2013.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XVIII/176/13 Rady Gminy Wilczęta z dnia 20 listopada 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.169.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 3. MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zgodnie z treścią ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982r. samorządy gminne mają obowiązek realizacji

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do uchwały Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Tworzony jest

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV / 191 /07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 grudnia 2007 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 I. WSTĘP Ustawa o wychowaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA SULMIERZYCE NA 2008 ROK. Rodzaj przedsięwzięcia Odpowiedzialny Termin

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA SULMIERZYCE NA 2008 ROK. Rodzaj przedsięwzięcia Odpowiedzialny Termin Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/78/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 18 stycznia 2008 r. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA SULMIERZYCE NA 2008 ROK Rodzaj

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK.

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA Załącznik nr 1, do Uchwały nr XVIII/129/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KONARZYNACH w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz planu wydatków na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ 126 /09 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 19 marca 2009r

UCHWAŁA NR XXVI/ 126 /09 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 19 marca 2009r UCHWAŁA NR XXVI/ 126 /09 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 19 marca 2009r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r i Przeciwdziałania Narkomanii Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/281/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 1009 r. Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok.

Uchwała Nr XLI/281/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 1009 r. Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok. Uchwała Nr XLI/281/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 1 grudnia 1009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Włodawa na 2016 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 9 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 9 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Bardziej szczegółowo

P R I O R Y T E T Y G M I N N E G O P R O G R A M U. Lp. Z A D A N I E R E A L I Z A T O R

P R I O R Y T E T Y G M I N N E G O P R O G R A M U. Lp. Z A D A N I E R E A L I Z A T O R P R I O R Y T E T Y G M I N N E G O P R O G R A M U PRZECIWDZIAŁANIA UZALEśNIENIOM W R O K U 2 0 0 7. Lp. Z A D A N I E R E A L I Z A T O R 1. Prowadzeniu punktu konsultacyjnego dla Pełnomocnik Wójta i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/227/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2014, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII.83.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII.83.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 28 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.83.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 2016r.

UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 2016r. -projekt - UCHWAŁA NR / /2016 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2008 I. CELE

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2008 I. CELE Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/07 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2008 I. CELE Zapobieganie powstawaniu problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII.174.2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 23 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII.174.2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 23 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XXXVII.174.2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo