UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna na 2005r. Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z dnia r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2002r Nr 147 poz ze zmianami / w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz ze zmianami / Rada Miejska w uchwala co następuje : 1 Mając na uwadze ustalenia i wnioski zawarte w opracowanej diagnozie Problemów UzaleŜnień i ZagroŜenia Przemocą w Rodzinie dla Gminy Leśna, przyjmuje do realizacji Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna na 2005 rok.

2 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Leśna na 2005 rok I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzaleŝnionych od alkoholu. 1. Kontynuacja prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w. 2. Współpraca z Poradnią Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu, ŁuŜyckie Centrum Medyczne w Lubaniu. 3. Wspomaganie organizacji abstynenckich. 4. Współpraca z placówkami leczenia zamkniętego. 5. Motywowanie osób uzaleŝnionych od alkoholu do podejmowania dobrowolnego leczenia w Poradni Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu, ŁuŜyckie Centrum Medyczne w Lubaniu. 6. W przypadku powstania lokalnego centrum integracji społecznej, jego współfinansowania we współpracy z innymi gminami. II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 1. Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego w. 2. Współpraca z Poradnią Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu, ŁuŜyckie Centrum Medyczne w Lubaniu w realizacji programów pomocy rodzinie. 3. Zabezpieczenie finansowych moŝliwości kształcenia osób podejmujących pracę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 4. Kontynuowanie funkcjonowania Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w. III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla młodzieŝy 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności w środowisku gminy Leśna. 2. Profilaktyka i promowanie zdrowego stylu Ŝycia bez spoŝywania alkoholu.

3 3. Kontynuowanie programu motywacyjno - profilaktycznego dla dzieci i młodzieŝy wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym. 4. Profilaktyka z wykorzystaniem bazy rekreacyjnej umoŝliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych w środowisku. 5. Informowanie mieszkańców gminy i okolic na temat działalności i funkcjonowania istniejących placówek profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie IV. Działanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzaleŝnionych od alkoholu. 2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaŝy z uchwałami rady miejskiej 3. Rozpatrywanie spraw bieŝących V. Zasady wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w : 1. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 7% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 2. Od naliczanego wynagrodzenia pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych 3. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność na posiedzeniu Komisji i podpisanie listy obecności VI. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 1. Współpraca między innymi z : -Poradnią Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia od Alkoholu, ŁuŜyckie Centrum Medyczne

4 - Policją - Placówkami lecznictwa zamkniętego - Organizacjami abstynenckimi - SłuŜbą Zdrowia - Szkołami - Ośrodkiem Pomocy Społecznej - M-G Ośrodkiem Kultury i Sportu w - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu - Kościołem - Inne 2. Szkolenia - członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w - pracowników Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w - osób fizycznych i prawnych podejmujących działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 3. Organizowanie imprez masowych podejmujących problematykę uzaleŝnień i promujących postawy trzeźwościowe VII. Analiza i realizacja wniosków wynikających z monitoringu problemów uzaleŝnień w gminie Leśna 1. Kontynuacja badań monitorujących realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. VIII. Koordynatorem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Leśna jest Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w. 2

5 Przyjmuje do realizacji Harmonogram rzeczowo-finansowy miejskogminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok :

6 Harmonogram rzeczowo-finansowy na 2005 r do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lp Wyszczególnienie Termin realizacji Odpowiedzialny Koszt Uwagi Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzaleŝnionych i I - XII Instruktor terapii 2.500,- krzywdzonych przez osoby naduŝywające alkoholu Miejsko-Gminny 2. Współfinansowanie Festiwalu Zespołów Muzycznych Klubów VII - VIII Ośrodek Kultury i 2.500,- Sportu w Abstynenckich 3. Organizowanie imprez podejmujących problematykę uzaleŝnień I - XII - II ,- Stołówka przy Gimnazjum w : 4. DoŜywianie dzieci z rodzin uzaleŝnionych i zagroŝonych I - XII Ośrodek Pomocy ,- Społecznej w uzaleŝnieniem alkoholowym realizujących program świetlicy 5. środowiskowej Finansowanie programu motywacyjno - profilaktycznego dla dzieci i młodzieŝy wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym I - XII Wytypowany członek KRPA oraz księgowość UM w ,- Pełnomocnik Burmistrza 6. Funkcjonowanie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w I - XII ds. rpa w ,- 7. Opłaty pocztowe, telefoniczne i inne I - XII Pełnomocnik Burmistrza 1.500,- ds. rpa oraz księgowość Urzędu Miejskiego w 8. Wynagrodzenia dla członków KRPA,wynagrodzenie Pełnomocnika Burmistrza ds. I - XII - II ,- rpa, wynagrodzenie biegłych orzekających o uzaleŝnieniu 9. Sfinansowanie kolonii z programem zajęć profilaktycznych w VII - VIII Ośrodek Pomocy Społecznej w 7.000,- zakresie problemów alkoholowych

7 10. Zakup niezbędnych materiałów i przedmiotów biurowych, I - XII Pełnomocnik Burmistrza broszur, publikacji z zakresu profilaktyki i rpa dla świetlicy środowiskowej Centrum Profilaktyki UzaleŜnień ds. rpa oraz księgowość 6.000,- Urzędu Miejskiego w 11. Finansowanie kształcenia osób podejmujących pracę w zakresie I - XII KRPA w 1.000,- profilaktyki i uzaleŝnienia alkoholowego oraz rozwiązujących problemy alkoholowe; Zwrot kosztów podróŝy 12. Opłaty za lokal, energię elektryczną, ciepło i wodę oraz ścieki I - XII Pełnomocnik Burmistrza 8.000,- ds. rpa oraz księgowość Urzędu Miejskiego w 13. Sfinansowanie zajęć profilaktyczno - terapeutycznych uzaleŝnień I - XII Urząd Miejski w 7.000,- 14 Współfinansowanie wyjazdu dla dzieci z rodzin uzaleŝnionych i zagroŝonych uzaleŝnieniem alkoholowym na obóz wypoczynkowo - językowy do Holandii 15 Finansowanie zakupu usług remontowych sprzętu komputerowego I - XII Sporządzanie wywiadów środowiskowych przy kierowaniu osób uzaleŝnionych na leczenie Finansowanie programów profilaktyki z wykorzystaniem bazy rekreacyjnej umoŝliwiającej promowanie postaw trzeźwościowych w środowisku gminy Leśna VI - X KRPA w 6.700,- I - XII I - XII Pełnomocnik Burmistrza ds. rpa oraz księgowość Urzędu Miejskiego w Wytypowani pracownicy OSP w Urząd Miejski w 1.000, , ,-

8 RAZEM ,-

9 3 Realizatorem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Leśna jest Urząd Miejski w. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Leśna. 5 4 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI

GMINNA STRATEGIA ROZWI Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr XIII/59/08 Rady Gminy Godzianów z dnia 18 stycznia 2008 r. G O D Z I A N Ó W GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2008 2013 Styczeń 2008 Rozdział I

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WARSZAWA 2006 Spis treści Wstęp.. 3 I. Cele Programu.5 II. ZałoŜenia Programu...5 III. Działania uprzedzające 8 1. Strategie diagnozujące 8 2. Strategie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/713/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2008 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU MIASTA MYSŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009 ROKU Wstęp Rada Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE PROFILAKTYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ W POLSCE

PODSTAWY PRAWNE PROFILAKTYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ W POLSCE Andrzej Margasiński Akademia J.Długosza w Częstochowie PODSTAWY PRAWNE PROFILAKTYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ W POLSCE Tekst ukazał się w pracy: K.Socha Kołodziej, B.Zajęcka (red.) Profilaktyka, opieka, wychowanie,

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015

Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015 Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015 Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Program Pomocy Osobom Uzależnionym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo