Copernicus Yachts Group S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copernicus Yachts Group S.A."

Transkrypt

1 Copernicus Yachts Group S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY III KWARTAŁ 2014r. (dane za okres r. do r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Warszawa, dnia r.

2 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: Copernicus Yachts Group S.A. 1. Podsumowanie III kwartału Podstawowe informacje o Emitencie Struktura akcjonariatu Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Oświadczenie Zarządu Emitenta Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o stosowanych zasadach (polityki)rachunkowości Jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe skrócone sprawozdanie finansowe zawierające BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN w KAPITALE WŁASNYM oraz RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki Informacje na temat realizacji celów emisyjnych i komentarz Emitenta odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogram Prognozy finansowe Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty...

3 1. PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2014 R. Trzeci kwartał 2014 roku w działalności Emitenta oraz tworzonej przez niego Grupy Kapitałowej to okres wzmożonej pracy nad realizacją planów rozwoju związanych z sektorem jachtowym oraz wykorzystaniem dotychczasowej działalności Emitenta w budowie nowej, silnej marki na polskim i światowym rynku. Zarząd Spółki ma nadzieję, że podjęte działania będą mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację ekonomiczną Emitenta. Prezes Zarządu Eryk Nyckowski

4 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Dane Spółki Firma: Copernicus Yachts Group Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: Ul. Ząbkowska 22/24/26 lok 36 Tel fax: Internet: KRS: REGON: NIP: Zarząd 1. Eryk Nyckowski - Prezes Zarządu 1.3. Rada Nadzorcza 1. Andrzej Wojno - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Mariusz Matusiak - Członek Rady Nadzorczej 3. Arkadiusz Kuich Członek Rady Nadzorczej 4. Magdalena Katarzyna Pawluk - Członek Rady Nadzorczej 5. Michał Łukasz Ławski - Członek Rady Nadzorczej

5 3. STRUKTURA AKCJONARIATU Copernicus Yachts Group S.A. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień r. przedstawia się następująco: Lp. Imię i nazwisko Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach (w akcjonariusza (w szt.) zakładowym proc.) (w proc.) 1 Veno Spółka Akcyjna * ,64 78,64 2 Tomasz Swadkowski ,5 12,5 3 Pozostali - 8,86 8,86 RAZEM * z podmiotami zależnymi 4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent tworzy grupę kapitałową. Copernicus Yachts Group S.A. Copernicus Yachts S.A. Struktura akcjonariatu Copernicus Yachts S.A. na dzień r. przedstawia się następująco: Lp. Imię i nazwisko akcjonariusza Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach (w proc.) (w szt.) zakładowym (w proc.) 1 Copernicus Yachts Group S.A RAZEM

6 5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA Copernicus Yachts Group S.A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Dotyczące informacji finansowych i danych za III kwartał 2014 r. Zarząd Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Emitent ) przedstawia raport za okres od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r., na który składają się: Jednostkowe dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w III kwartale 2014 r. w wysokości ,67 zł, Skonsolidowane dane finansowe Emitenta zamykające się stratą netto w III kwartale 2014 r. w wysokości ,76 zł Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Zarząd Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy. Eryk Nyckowski Prezes Zarządu

7 6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Raport za III kwartał 2014 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Skrócone sprawozdania finansowe obejmują okres od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U poz. 330). Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, ustalenie wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego, jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku. Przyjęte zasady rachunkowości: a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu. b) Zapasy Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj. pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Zapasy wyceniane są według cen zakupu lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytkowe lub przydatność, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją a także gdy zalegają dłużej niż jeden rok na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto.

8 c) Należności Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. d) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty.

9 7. DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, BILANS, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE, PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY

10 BILANS /JEDNOSTKOWY/ Copernicus Yachts Group S.A.

11

12 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE Copernicus Yachts Group S.A.

13 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Copernicus Yachts Group S.A.

14 KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE. Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r., jednostkowe dane finansowe zamknęła stratą netto w wysokości ,67 zł. Emitent w tym okresie nie realizował sprzedaży, generując koszty prowadzonej działalności. W miesiącu wrześniu Zarząd Spółki podjął decyzję o przeprowadzce do większej hali produkcyjnej, która pozwoli w sposób płynny prowadzić dalsze prace nad modelem jachtu. Emitent w swojej ofercie posiada model 39-cio stopowy motorowy jacht stalowy. Jest jacht morski, choć uzyskane parametry pozwalają na swobodne użytkowanie jednostki również na śródlądziu. Rynkami sprzedaży dla tej jednostki są w pierwszej kolejności kraje Europy Zachodniej (w szczególności Niemcy, Holandia, Francja) oraz państwa skandynawskie. Jacht jest luksusowo wyposażony, stąd klient docelowy dla tego typu jednostek tzw. klasa średnia-wyższa we wskazanych lokalizacjach. Cena jachtu plasuje się w przedziale tys. EUR. W 2015 w ofercie spółki pojawić się mają również modele mniejsze niż 39 stóp, a krótki cykl ich budowy ma korzystnie wpłynąć na przyszłe wyniki spółki i stanowić odrębną gałąź produkcji. Produkty te są realizowane na indywidualne zlecenie klienta, według jego potrzeb i wymagań. Tym samym niezbędne są wysokie nakłady kapitałowe do rozpoczęcia realizacji sprzedaży oraz usług około sprzedażowych. W okresie III kwartału Zarząd Emitenta prowadził liczne rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz klientami, budując tym samym portfel zamówień i możliwości realizacyjne. Segment na którym działa spółka jest dość specyficznym. Charakteryzuje go bowiem długi okres negocjacji poprzedzający podpisanie umów sprzedażowych, a następnie realizacji zleceń, którymi jest budowa jachtów i łodzi.

15 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Copernicus Yachts Group S.A.

16 SKONSOLIDOWANY BILANS Copernicus Yachts Group S.A.

17

18

19 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

20 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

21

22 8.ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W okresie raportowanego kwartału Zarząd Emitenta prowadził nadal prace związane realizacją strategii budowy grupy kapitałowej działającej w branży jachtowej. W ocenie zarządu jest to kierunek rozwoju, który będzie miał istotny wpływ na dalszy rozwój Emitenta. Emitent w III kwartale 2014 nie odnotował przychodów z działalności operacyjnej. Spółka z grupy kapitałowej Copernicus Yachts S.A. w III kwartale 2014 również nie odnotowała przychodów z działalności operacyjnej. Przemysł jachtowy jest ważnym segment polskiej gospodarki. Tworzy go ponad 900 przedsiębiorstw zatrudniających razem ponad 13 tys. osób, wg szacunków Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych, roczne zdolności produkcyjne w naszym kraju to ponad jednostek jachtowych zarówno żaglowych jak i motorowych. Ponad 90% finalnych produktów trafia na eksport. Polski przemysł jachtowy od wielu lat buduje coraz mocniejszą pozycję na europejskim i światowym rynku jachtów, a za główne regiony wzrostu w najbliższych latach uważa się Europę oraz rejon Azji i Pacyfiku. Polska produkcja jachtowa jest rozpoznawalna i coraz bardziej ceniona wśród konsumentów europejskich. Mając na uwadze powyższe Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. w okresie III kwartału 2014 roku realizował przyjęte założenia co do kierunków rozwoju Spółki i tworzonej grupy kapitałowej. Wszystkie działania zarządcze w okresie r r. skierowane były przez Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. na wmodelowanie Spółki oraz budującej się Grupy w dość niszowy segment rynku, definiując udział i rolę Emitenta w tym segmencie. Mając na uwadze realia i wymogi stawiane przez rynek oraz model pozyskiwania klientów Zarząd w okresie III kwartału 2014 roku realizował następujące działania: - Copernicus Yachts Group S.A. jako podmiot dominujący zarządzał spółkami z grupy i kontrolował ich działalność. Emitent kontynuując swoją dotychczasową działalność także realizował strategie marketingowe oraz PR'owe spółek i marek będących w grupie. - Copernicus Yachts S.A. jest spółką produkcyjną stocznią jachtową. W okresie III kwartału spółka kontynuowała budowę swojej jednostki flagowej, jachtu motorowego Copernicus 39. Równocześnie przygotowując dokumentację do produkcji mniejszej jednostki motorowej. W okresie lipiec wrzesień 2014 Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. nadal kontynuował prace związane z zamiarem utworzenia bądź przejęcia na zasadach akwizycji dwóch podmiotów rozszerzających grupę kapitałową i poszerzających zakres rynku docelowego o elementy wyposażenia jachtów. W tym celu Zarząd dokonał niezbędnych analiz i odbył rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

23 Do istotnych wydarzenia w okresie III kwartału 2014 roku należy zaliczyć:: -odstąpienie regulatora ASO od procedowania złożonego przez Copernicus Yacht Group S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku dokumentu informacyjnego, gdyż nie widział on możliwość zwolnienia ze spełnienia w stosunku do akcji serii E wymogu o którym mowa w 3 ust 1a pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W związku z powyższym Zarząd Spółki skierował do Regulatora stosowne pismo o wycofanie, złożonego w dniu 30 czerwca 2014 r. wniosku o wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu. Po upływie 12 miesięcy od dnia podjęcia decyzji o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E, tj. po 25 października br Zarząd ponowi wniosek o wprowadzenie przedmiotowych akcji do obrotu. -rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą z dnia 17 października 2013 r. o świadczenia usług autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu, aneksowaną w dniu 27 czerwca 2014 r. 9. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM. Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. W okresie raportowanego kwartału kontynuował prace zgodne z przyjętymi założeniami co do kierunków rozwoju Spółki i tworzonej grupy kapitałowej oraz koordynował działania rozpoczęte po włączeniu w skład grupy Copernicus Yachts S.A. 10. PROGNOZY FINANSOWE. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. 11. INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE. W okresie objętym przedmiotowym raportem Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

24 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudniała osób na pełny etat. Osoby współpracują ze spółką w oparciu o powołanie do organów spółki lub w oparciu o umowy cywilnoprawne. Prezes Zarządu - Eryk Nyckowski Warszawa, dnia r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport ERNE VENTURES S.A. za II kwartał 2015 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport ERNE VENTURES S.A. za II kwartał 2015 r. 09/08/2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport ERNE VENTURES S.A. za II kwartał 2015 r. Spis treści Podstawowe informacje o Spółce...2 Zarząd i Rada Nadzorcza...3 Struktura akcjonariatu...3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport ERNE VENTURES S.A. za IV kwartał 2014 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport ERNE VENTURES S.A. za IV kwartał 2014 r. 14/02/2015 Jednostkowy i skonsolidowany raport ERNE VENTURES S.A. za IV kwartał 2014 r. Spis treści Podstawowe informacje o Spółce...2 Zarząd i Rada Nadzorcza...3 Struktura akcjonariatu...3 Informacje

Bardziej szczegółowo

M10 S.A. RAPORT za IV kwartał 2013 r. 1 październik 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

M10 S.A. RAPORT za IV kwartał 2013 r. 1 październik 2013 r. 31 grudnia 2013 r. M10 S.A. RAPORT za IV kwartał 2013 r. 1 październik 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Zduńska Wola, 14 luty 2014 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU. (za okres od 01.10.2013r. do 31.12.2013r.) MOBILE FACTORY S.A. WARSZAWA, 3 LUTY 2014 ROKU

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU. (za okres od 01.10.2013r. do 31.12.2013r.) MOBILE FACTORY S.A. WARSZAWA, 3 LUTY 2014 ROKU RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU (za okres od 01.10.2013r. do 31.12.2013r.) MOBILE FACTORY S.A. WARSZAWA, 3 LUTY 2014 ROKU Pl. Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa Tel. +48 22 350

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A.

Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. Raport kwartalny spółki Macro Games S.A. za okres I kwartału 2014 r. (od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.) SPIS TREŚCI I. Podstawowe informacje o Emitencie... 3 II. Informacje o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.10.2013-31.12.2013 Warszawa 13 luty 2013 r. 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce....3 2. Informacja o strukturze akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA III KWARTAŁ 2013 MIDVEN SA za okres od dnia 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku Warszawa, dnia 14 listopada 2013 roku Spis treści SPIS TREŚCI 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 11 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, dnia 14 Maja 2015 r.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, dnia 14 Maja 2015 r. Turystyka przyszłości. Raport Kwartalny I kwartał 2015 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, dnia 14 Maja 2015 r. Spis treści List Prezesa Zarządu...3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny EBC Solicitors S.A. za okres 01.10.2014-31.12.2014 Warszawa, dnia 7 lutego 2015 roku SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE

Bardziej szczegółowo

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r. Turystyka przyszłości. Raport Kwartalny IV kwartał 2014 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.10.2014 r. 31.12.2014 r. Warszawa, dnia 14 LUTEGO 2015 r. Spis treści List Prezesa Zarządu...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 r. SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A. Opole, 14 maja 2015 r. 1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. II KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 12.08. 2014 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za II kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Rybnik, 14 luty 2014 r.

Rybnik, 14 luty 2014 r. R A P O R T G R U P Y K A P I T A Ł O W E J S A R E S. A. ZA IV K W A R T A Ł 2 0 1 3 R O K U Rybnik, 14 luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE... 3 2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2015 r.

Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2015 r. Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 17/2015 Data: 2015-05-12 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Raport kwartalny za I kwartał 2015 r. Treść raportu: Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.07.2013r do 30.09.2013r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3. KWARTALNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku

MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486. Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA 00-241 WARSZAWA, UL. DŁUGA 44/50 NIP: 952-20-40-486 Raport okresowy za czwarty kwartał 2013 roku Warszawa, 14 luty 2013 Szanowni Inwestorzy, Przedstawiam Państwu Raport z

Bardziej szczegółowo

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 22 STYCZNIA 2014 r.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 22 STYCZNIA 2014 r. Turystyka przyszłości. Raport Kwartalny IV kwartał 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.10.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 22 STYCZNIA 2014 r. Spis treści List Prezesa Zarządu...3

Bardziej szczegółowo

ZA I I K W A R T A Ł 2 0 1 4 R O K U

ZA I I K W A R T A Ł 2 0 1 4 R O K U R A P O R T G R U P Y K A P I T A Ł O W E J S A R E S A ZA I I K W A R T A Ł 2 0 1 4 R O K U Rybnik, 14 sierpnia 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE... 3 2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r.

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r. Raport okresowy IV kwartał 2014 Wrocław, dnia 12.02.2015 r. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PiLab SA przedstawiam raport okresowy. W IV kwartale minionego roku

Bardziej szczegółowo

Korekta do raportu z dnia 14.08.2014. Raport za II kwartał 2014r. Grupy kapitałowej INDATA Software SA po korekcie

Korekta do raportu z dnia 14.08.2014. Raport za II kwartał 2014r. Grupy kapitałowej INDATA Software SA po korekcie Korekta do raportu z dnia 14.08.2014 Raport za II kwartał 2014r. Grupy kapitałowej INDATA Software SA po korekcie Spis treści I. Informacje ogólne II. III. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku. 14 sierpnia 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku. 14 sierpnia 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku 14 sierpnia 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku

Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Raport kwartalny za okres obrotowy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku Warszawa, 1 października 2014 roku Firma Spółki: Astro Spółka Akcyjna Siedziba, adres: Warszawa, ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A.

Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Raport okresowy Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 Warszawa, 8 maja 2015 roku SPIS TREŚCI WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny Futuris S.A. za II kwartał 2015 roku. Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku

Jednostkowy raport kwartalny Futuris S.A. za II kwartał 2015 roku. Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku Jednostkowy raport kwartalny Futuris S.A. za II kwartał 2015 roku Warszawa, 14 sierpnia 2015 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa Futuris Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo