Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów doktoranckich (doktorantów) Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Postanowienia ogólne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów doktoranckich (doktorantów) Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów doktoranckich (doktorantów) Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Postanowienia ogólne Podstawa prawna : - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), dalej zwana Ustawą, - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn.zm.) - ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.), - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.16) - ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2006 r., nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U z 2011 r., nr 127, poz. 721) 2. Regulamin określa rodzaje i wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zwanej dalej Akademią oraz warunki i tryb ich przyznawania i wypłacania. 3. Wysokość świadczeń określa załącznik nr 1 do regulaminu Doktorant moŝe ubiegać się o pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) zapomogi, 3) stypendium dla najlepszych doktorantów, 4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 2. Doktorant zobowiązany jest do złoŝenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niŝ jednym kierunku. 1

2 3. Doktorant moŝe ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim Akademii, jeśli codzienny dojazd do uczelni uniemoŝliwiałby mu, lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 4. Doktorant studiujący na studiach stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej moŝe otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niŝ dom studencki, jeŝeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŝliwiałoby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 5. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku o którym mowa w ust. 4, moŝe otrzymywać doktorant, równieŝ z tytułu zamieszkania z niepracującym małŝonkiem lub dzieckiem studenta. 6. Na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zgodnie z art. 43 Ustawy, o świadczenia pomocy materialnej mogą ubiegać się doktoranci będący obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy spełniający poniŝsze warunki : a. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się, b. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, c. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a takŝe członkowie ich rodzin, jeŝeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, f. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy o cudzoziemcach, g. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, h. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu, 7. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą 2

3 podejmować i dobywać studia wyŝsze, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a takŝe uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym Ŝe osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w art. 43 ust 3 i 4 ustawy. 8. Posiadacze waŝnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyŝsze, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a takŝe uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w art. 43 ust 3 i 4 ustawy. Czy ze względu na odwołanie się do pkt. 3 i 4 z art. 43 ustawy czytelne są powyŝsze ustępy 7 i 8? Czy moŝna to tak zostawić? II. Komisja stypendialna doktorantów. 1. Wydziałowe Komisje Stypendialne Doktorantów; Wydziału Wychowania Fizycznego (WKSDWF) i Wydziału Fizjoterapii (WKSDF) powołuje Rektor. W skład komisji wychodzą: Kierownik Studiów Doktoranckich danego wydziału oraz doktoranci (od 2 do 4 osób), delegowani przez Radę samorządu doktorantów. 2. Odwołania doktorantów od decyzji WKSDWF i WKSDF rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów (OKSD) powołana przez Rektora, wspólna dla obu wydziałów. 3. Kierownicy Studiów Doktoranckich są Przewodniczącymi odpowiednio WKSDWF i WKSDF. 4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. 5. Kadencja Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Komisji Odwoławczej trwa jeden rok. 3 3 III. Zasady przyznawania świadczeń Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej doktorant składa do Działu Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego Uczelni. 2. Od decyzji podjętej przez WKSDWF i WKSDF, doktorantowi przysługuje prawo odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów (OKSD), w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji. Doktorant składa odwołanie w Dziale Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego, załączając wszelkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę odwołania. 3. Prorektor moŝe uchylić decyzję WKSDWF, WKSDF i OKSD niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym regulaminem.

4 5 1. Świadczenia pomocy materialnej o których mowa w 2 przyznawane są doktorantowi wpisanemu na semestr, na pisemny i udokumentowany wniosek studenta. Wzory wniosków i dokumentów zawierają załączniki nr od 2 do Stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na okres do dziesięciu miesięcy (na rok akademicki) i wypłacane jest co miesiąc. Zapomoga moŝe być przyznana dwa razy w roku. 3. Świadczenia o których mowa w 2 mogą być pobierane tylko na jednym kierunku studiów doktoranckich, wskazanym przez doktoranta. 2. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest według kryteriów określonych w Załączniku nr1, przy czym: a. na pierwszym roku studiów doktoranckich moŝe być przyznane stypendium doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, b. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich moŝe być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: - uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, - wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, - wykazał się szczególnym zaangaŝowaniem w pracy dydaktycznej. 5. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa udokumentowany wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 10 października. W przypadku, gdy doktorant w terminie późniejszym nabędzie uprawnienia do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, moŝe wnioskować o to świadczenie składając wniosek, po otrzymaniu stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 6. Pracownik przyjmujący wniosek wpisuje datę przyjęcia wniosku. 7. W przypadku, kiedy wniosek jest niekompletny, doktorant zostaje wezwany do uzupełnienia braków w dokumentach w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków w powyŝszym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (KPA art. 64 2). 8. JeŜeli po przyjęciu wniosku, w dalszym postępowaniu, zachodzi konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, za datę przyjęcia wniosku traktuje się datę, wpisaną na wniosku. 9. W przypadku, gdy opóźnienie w dostarczeniu wymaganego dokumentu wynika z faktu, iŝ właściwa do tego instytucja, nie wydała go w ustawowo określonym terminie, w odrębnych przepisach, a wnioskodawca moŝe to 4

5 udokumentować, wówczas o terminie przyjęcia wniosku i przyznaniu świadczenia, decyduje data złoŝenia wniosku. 10. Świadczeń pomocy materialnej nie przyznaje się wstecz, za wyjątkiem decyzji wydanych przez OKSD. 11. Doktorant składa wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę wykorzystując jednolite formularze z oświadczeniami ( 2 ust.2), dla wszystkich stopni studiów, umieszczone na portalu studenckim i stronie internetowej Działu Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego. 12. Doktorant starający się o stypendium dla najlepszych doktorantów pisze samodzielnie podanie, kierując je do Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów danego wydziału, odpowiednio motywując je oraz dołączając, stosowne zaświadczenia, dokumenty potwierdzające, osiągnięcia doktoranta w nauce, do podania dołącza oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niŝ jednym kierunku. 13. Doktorant zobowiązany jest podać aktualne dane, w tym równieŝ telefon, mail i adres do korespondencji Doktorant traci prawo, ubiegania się w danym roku akademickim o pomoc materialną lub otrzymywania przyznanych świadczeń pomocy materialnej, jeśli: a. został skreślony z listy doktorantów, b. został zawieszony w prawach doktoranta, c. ukończył studia, d. uzyskał świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych. 2. Od dnia uchylenia decyzji o skreśleniu, prawo do wypłacenia świadczeń zostaje przywrócone, a świadczenia zostają wypłacone w najbliŝszym terminie wypłat dla studentów doktorantów. 3. W trakcie zawieszenia w prawach doktoranta nie rozpatruje się wniosków o świadczenia pomocy materialnej Pomoc materialna uzyskana przez doktoranta na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi w całości. 2. Za prawdziwość danych podanych dla celów przyznawania świadczeń pomocy materialnej, osoby składające wnioski ponoszą pełną odpowiedzialność prawną. 3. Wymienione stypendia i zapomogi w 2 ust. 1 dla doktorantów zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 5

6 III. Stypendium socjalne Stypendium socjalne otrzymuje doktorant będący w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. 2. Wysokość dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor w porozumieniu z Radą samorządu doktorantów, z tym Ŝe ustalona w uczelni miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta nie moŝe być niŝsza niŝ 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, oraz wyŝsza niŝ 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 3. Podstawą określenia sytuacji materialnej doktoranta są informacje o dochodach doktoranta oraz członków jego najbliŝszej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, rodzeństwa lub małŝonka doktoranta i jego dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w miejscu stałego zamieszkania doktoranta. Opiekunem faktycznym jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeŝeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka (art. 3 pkt 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych). 4. Do dochodów wliczają się: a. przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, b. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, c. inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit.c ww. ustawy m.in.: - alimenty na rzecz dzieci, - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego obliczone na podstawie powierzchni uŝytków rolnych wyraŝonych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, którego wysokość ogłaszana jest na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumują się. - dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

7 5. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez : a. doktoranta, b. małŝonka doktoranta, a takŝe, będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małŝonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku Ŝycia, a jeŝeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. c. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŝeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 6. Do dochodów doktoranta nie wlicza się : a. dochodów, o którym mowa w ust. 5 pkt c, jeŝeli doktorant jest samodzielny finansowo, b. świadczeń pomocy materialnej dla studentów (art. 173 Ustawy), doktorantów (art. 199 ust. 1 Ustawy), (tj. stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych studentów, doktorantów, stypendiów ministra oraz zapomogi) c. stypendiów przyznawanym w ramach: - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, - nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, d. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie oświaty e. świadczeń przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, f. stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez osoby fizyczne lub prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, g. stypendiów doktoranckich h. kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób. 7. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeŝeli on lub jego małŝonek spełnia łącznie następujące warunki: a. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b. posiadał stałe źródło dochodów w roku bieŝącym, w tym równieŝ w miesiącu w którym składa wniosek o przyznanie stypendium, c. jego miesięczny dochód w okresach o których mowa w punkcie a. i b, nie jest mniejszy niŝ 1,30 sumy kwot określonych w art.5 ust. 1 i art.6 ust. 2 pkt.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 7

8 Kwota obowiązująca w danym roku podana jest w załączniku nr 1. d. nie złoŝył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich. W pozostałych przypadkach tj. gdy doktorant nie jest samodzielny finansowo według powyŝszej definicji, jego sytuacja materialna, będzie ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa. 8. Doktorant pozostający w związku małŝeńskim dokumentuje swoją sytuację materialną: a. przedstawiając dochody własnego gospodarstwa domowego, odrębnego od rodziców, jeŝeli małŝeństwo jest samodzielne finansowo, b. przedstawiając dochody małŝonka, dochody swoich rodziców oraz własne, jeŝeli małŝeństwo nie jest samodzielne finansowo, przy czym w skład rodziny doktoranta nie zalicza się rodziców jego małŝonka (teściów). 9. Doktorant, który pozostaje w związku nieformalnym, nie moŝe przy ustalaniu sytuacji materialnej uwzględnić dochodu partnera, nawet jeŝeli posiadają wspólne dzieci Doktorant składający wniosek o stypendium socjalne obowiązany jest udokumentować sytuację materialną swoją oraz członków rodziny ( 8 ust. 5), dostarczając: a. potwierdzone przez właściwy Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach rodziców, opiekunów (prawnych, faktycznych), a takŝe pełnoletniego rodzeństwa, o którym mowa w 8 ust. 6 i doktoranta wnioskodawcy. Wzór zaświadczenia określa Załącznik nr 4, b. oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności, Załącznik nr 6, c. oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (składają osoby pełnoletnie, pobierające takie dochody) Załącznik 6, d. Oświadczenie o wysokości dochodu w ostatnim roku rozliczeniowym, jeŝeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku podatkowym (ryczałt i karta podatkowa), pomniejszone o naleŝny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne e. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, figurowanie jako podatnik rozliczający się na podstawie uproszczonych form opodatkowania (ryczałt i karta podatkowa) za ostatni rok rozliczeniowy, albo decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego (nie zwalnia to z przedstawienia zaświadczenia o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych-załącznik nr 5 ), 8

9 f. oświadczenie o samodzielności finansowej doktoranta (dotyczy tylko konkretnej sytuacji) Załącznik 8, g. zaświadczenie z Pomocy Społecznej o wsparciu udzielonym rodzinie w przypadku dochodu mniejszego niŝ 351 zł na członka rodziny załącznik nr Zaświadczenie o dochodach powinno zawierać następujące informacje: a. Wysokość dochodu brutto, b. Wysokość naleŝnego podatku, c. Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, d. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. 3. JeŜeli stałe miejsce zamieszkania rodziców (opiekunów) doktoranta jest na terenie gminy wiejskiej, doktorant obowiązany jest przedstawić zaświadczenie z urzędu gminy, lub nakaz płatniczy, określający wielkość gospodarstwa rolnego, wyraŝoną w liczbie hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym, oraz określonym na tej podstawie przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą o podatku rolnym, załącznik nr 6. a. umowę dzierŝawy (kopię, oryginał do wglądu), zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta w dzierŝawę, b. umowę dzierŝawy (kopię, oryginał do wglądu), zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uŝytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, c. umowę dzierŝawy (kopię, oryginał do wglądu), w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierŝawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 4. Dla członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat (a nie ukończyli 26 lat) i pobierają naukę, doktorant obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni), do której uczęszczają uczący się członkowie rodziny. 5. Dla członków rodziny, którzy nie ukończyli 18 lat (rodzeństwo, dzieci) doktorant obowiązany jest dostarczyć kserokopię aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu oryginał). 6. Doktorant obowiązany jest dostarczyć dodatkowe poświadczenia, dotyczące innych dochodów członków rodziny. Są to : 9

10 a. decyzja ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej, lub odmowie przyznania takiej renty, b. odpis wyroku sądu, protokołu ugody sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie, lub odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, czy kopia prawomocnego orzeczenia sądowego zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka załącznik nr 6, c. w przypadku gdy alimenty nie zostały zasądzone przez sąd a są płacone dobrowolnie, oświadczenie potwierdzające ten fakt, d. decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń i ich wysokości, e. zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji komorniczej w przypadku gdy zasądzone alimenty nie są płacone, f. potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku (netto), g. oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Załącznik nr 5), potwierdzone zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości naleŝnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy, h. oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodów nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami: zaświadczenie z MOPS w przypadku osiągania dochodu niŝszego niŝ 351 zł/osobę w rodzinie, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni wszystkich członków rodziny pobierających naukę wraz z informacją o pobieranych stypendiach, zaświadczenie o uzyskanym stypendium z funduszu Unii Europejskiej oraz stypendium z jednostek samorządowych i innych organizacji przydzielających stypendia, inne poświadczenie dochodu nie wykazanego w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego na zasadzie zwolnienia przedmiotowego określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 7. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego. 8. Doktorant zobowiązany jest dodatkowo udokumentować swoją sytuację materialną na Ŝądanie organu przyznającego świadczenia. JeŜeli wykazany średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 10

11 ustawy o pomocy społecznej, organ przyznający świadczenia ma prawo Ŝądać poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego. Dochód netto określany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 179 Ustawy 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego doktorant składa wraz z dokumentami w terminie określonym w 4 ust.4. Wzór wniosku określa Załącznik nr Dochód netto oblicza się przez odjęcie od łącznego dochodu członków rodziny wykazanych w zaświadczeniu Urzędu Skarbowego: a. podatku, b. kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, c. kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne policzone według wzoru: S=Sp (P Sus) gdzie: S - Składka na ubezpieczenie zdrowotne wyraŝony w złotych, Sp Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie 9%), P przychód wyraŝony w złotych, Sus Składka na ubezpieczenia społeczne wyraŝona w złotych. Tak policzone dochody netto członków rodziny, sumuje się i wylicza średni miesięczny dochód netto na osobę. 4. Dochód małŝeństwa doktoranta prowadzącego własne gospodarstwo domowe odrębne od rodziców lub teściów oblicza się wg następujących zasad: a. małŝonkowie dokumentują własne dochody oraz obliczają dochód we własnym gospodarstwie domowym (wg definicji dochodu własnego doktoranta jak w 8 ust 4 i 5 regulaminu), b. do dochodu małŝeństwa doliczone są, z tytułu obowiązku alimentacyjnego, świadczenia ze strony rodziców (opiekunów prawnych, faktycznych) tego z małŝonków, który nie ukończył 26 roku Ŝycia i pobiera naukę w szkołach publicznych lub niepublicznych, c. wysokość rocznego świadczenia ze strony rodziców (opiekunów prawnych, faktycznych) doliczonego do dochodu małŝeństwa doktoranta z tytułu obowiązku alimentacyjnego, oblicza się jako łączny dochód w rodzinie rodziców (opiekunów prawnych, faktycznych) przypadający na osobę w rodzinie, obliczony z uwzględnieniem zainteresowanego w 11

12 liczbie osób i jego uczącego się rodzeństwa, lecz bez wliczania jego własnych przychodów, d. wysokość rocznego świadczenia ze strony rodziców (opiekunów prawnych, faktycznych) ustala się na podstawie dokumentów o których mowa w Dochód doktoranta, który deklaruje swoją samodzielność finansową (wg definicji dochodu własnego doktoranta jak w 8 ust. 7) i złoŝy stosowne oświadczenie oblicza się wg następujących zasad: a. doktorant dokumentuje własne dochody za ostatni rozliczony rok podatkowy, a jeśli przebywa w związku małŝeńskim równieŝ dochody małŝonka. b. jeŝeli stałe miejsce zamieszkania doktoranta jest na terenie gminy wiejskiej, doktorant zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z Urzędu Gminy, lub nakaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego wyraŝoną w liczbie hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym oraz określonym na tej podstawie przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą o podatku rolnym, c. pozostałe dokumenty jak 9 ust. 1 podpunkt b., c., d.,e., oraz ust. 4,5,6,7. 6. Stypendium socjalne przyznaje się wg kategorii i stawek podstawowych zawartych w Załączniku nr 1 W indywidualnych przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją, doktorantowi, którego średni dochód netto przypadający na jednego członka rodziny przekracza kwotę ustaloną w najniŝszej kategorii (III) nie więcej niŝ o 2%, moŝe być przyznane stypendium socjalne w kategorii najniŝszej (III). 7. Organ przyznający stypendium w szczególnych przypadkach moŝe przyjąć za podstawę oceny średni miesięczny dochód w okresie późniejszym niŝ określony w 10, ust. 1, jeśli dostarczone dokumenty wskazują, Ŝe sytuacja materialna doktoranta uległa istotnej zmianie w sposób trwały. Wówczas doktorant obowiązany jest przedstawić: a. dokumenty, o których mowa w 10 ust. 3, b. inne dokumenty potwierdzające trwałe zmniejszenie dochodów w stosunku do wykazywanych za rok kalendarzowy. 8. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. 9. Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 12

13 3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a takŝe emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierŝawą gospodarstwa rolnego, 5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 10. Dochodu rodziny nie pomniejsza się o dochód utracony, jeŝeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed złoŝeniem wniosku o stypendium, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 11. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny dodaje się przeciętną miesięczną kwotę dochodu uzyskanego. 12. Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: 1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 2) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, 3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a takŝe emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierŝawą gospodarstwa rolnego, 5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 13. Do wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego lub uzyskanego naleŝy dołączyć dokument potwierdzający jego utratę lub uzyskanie, zgodnie z 10 pkt. 7 lub pkt 10 przez członka rodziny oraz załącznik nr Obowiązkiem doktoranta jest zgłoszenie w ciągu 14 dni, faktu uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny. 13

14 15. W przypadku ujawnienia, Ŝe przedstawione udokumentowanie dochodów jest fałszywe lub niepełne, doktorant podlega odpowiedzialności, a świadczenia pobrane podlegają zwrotowi. 16. Kategorie i wysokość stypendium socjalnego określa Załącznik nr 1. IV. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŝe otrzymywać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek doktoranta. 2. Ubiegając się o to świadczenie naleŝy przedłoŝyć w uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uznaje równowaŝność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a takŝe orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998r. jeŝeli przed tą datą orzeczenie nie utraciło waŝności. 3. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. z 2009 r. Dz.U. nr 153, poz. 1227) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyŝej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998r. które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 4. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeŝeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z 14

15 grup inwalidów nie utraciło mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, Ŝe orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 5. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeŝeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 6. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant składa wraz z dokumentami w terminie określonym w 4 pkt 4. Wzór wniosku określa Załącznik nr 11. V. Zapomogi Zapomoga moŝe być przyznana na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną w takim przypadku doktorant moŝe ubiegać się o stypendium socjalne. Zadaniem losowym moŝe być np. choroba doktoranta, śmierć lub cięŝka choroba członka rodziny doktoranta, klęski Ŝywiołowe (np. poŝar, powódź) i in., na skutek których doktorant losowo, znalazł się nagle w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wniosek doktoranta ubiegającego się o przyznanie zapomogi, powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie, na podstawie którego doktorant występuje o zapomogę (np. wypisy ze szpitala, dokumenty lekarskie, akt zgonu, z policji, straŝy poŝarnej itp.). Wzór wniosku określa Załącznik nr 9. 15

16 3. Zapomoga jest przyznawana w formie pienięŝnej dwa razy w roku akademickim, przy czym nie moŝe być przyznana więcej, niŝ raz z tego samego powodu. 4. Maksymalna wysokość zapomogi nie moŝe być wyŝsza niŝ 90% najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. VI. Postanowienia końcowe W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego, w trybie odwołania moŝe przyznać po zapoznaniu się z opinią Komisji stypendialnej doktorantów: a. stypendium socjalne kategorii wyŝszej od przysługującej na zasadach określonych w Załączniku nr 1 b. stypendium socjalne wyŝsze od kwoty ustalonej dla najwyŝszej kategorii, c. stypendium kategorii III jeśli dochód przekracza kwotę określoną w Załączniku nr 1. d. zapomogę w kwocie przekraczającej ustalony limit wypłaty jednorazowej oraz limit wypłaty w semestrze. 2. W przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową funduszu pomocy materialnej uczelni Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego w porozumieniu z Komisją Stypendialną Doktorantów moŝe zdecydować o podwyŝszeniu lub obniŝeniu uprzednio ogłoszonych progów średnich za wyniki w nauce. 3. Wysokość kaŝdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w 2 ust.1, musi uwzględniać wskaźnik określony w rozporządzeniu przez właściwego ministra. 4. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego (wraz ze zwiększeniem) i stypendium rektora dla najlepszych studentów nie moŝe być wyŝsza niŝ 90% najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczyciela akademickich Przy określaniu średniego dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka rodziny naleŝy wykazać kwotę, wyraŝoną w pełnych złotych, bez groszy wyliczoną na podstawie przedstawionych dokumentów. 16

17 2. Wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń wymaganych dla uzyskania świadczeń pomocy materialnej podają Załączniki nr: od 2 do Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na konto bankowe doktoranta (doktorant ma obowiązek jego aktualizacji do 5 października kaŝdego roku) lub w kasie uczelni 5 dnia kaŝdego miesiąca (za wyjątkiem dni wolnych od pracy). 4. Wszystkie przyznane świadczenia, przelewane są na jedno podane, aktualne konto doktoranta. 5. W przypadku zmiany konta w trakcie roku akademickiego, aktualny numer rachunku naleŝy podać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego wypłatę świadczenia. 15 Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 17

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2010/2011 zarządzenie nr 49 /2010 Rektora PW z

Bardziej szczegółowo

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: ZASIŁEK RODZINNY Komu przysługuje zasiłek rodzinny Osobą uprawnioną do zasiłku rodzinnego jest: obywatel polski, cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, cudzoziemiec przebywający

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 65/2008 z dnia 23 września 2008 r. Regulamin pomocy materialnej dla studentów I. ZASADY OGÓLNE Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 zarządzenie nr 37 /2015 Rektora PW Zasady

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Warszawa 2009 Postanowienia ogólne 1 1. Fundusz pomocy materialnej (skrótowo

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Zarządzenie Rektora AWF nr 31/2006 z dnia

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta Stypendium socjalne Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną określa się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez członków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 8 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie funduszu alimentacyjnego Wymagane dokumenty : W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek (druk

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne str. 1 ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE 1 Postanowienia ogólne 1. Wysokość stypendiów oraz sposób ich przyznawania ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. W celu obliczenia wysokości dochodu w rodzinie sumuje się wszystkie dochody uzyskane przez studenta i jego rodzinę w roku

Bardziej szczegółowo

przykładowy Student + rodzice + rodzeństwo o okresie, w którym dochód był osiągany o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne

przykładowy Student + rodzice + rodzeństwo o okresie, w którym dochód był osiągany o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne Szczegółowy wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne zawiera załącznik nr 1. Proszę się z nim zapoznać (znajduje się na końcu tego pliku). Poniżej przedstawiono przykładowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr... roku ak..

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr... roku ak.. WYśSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek / stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Informacje pomocnicze przy wypełnianiu wniosków o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Składając wnioski o przyznanie pomocy materialnej wykazujecie Państwo wszystkie dochody, jakie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, do ukończenia przez dziecko: ŚWIADCZENIA RODZINNE Świadczenia rodzinne obejmują: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; zaliczkę alimentacyjną.

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta

Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta Wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej przez doktoranta (dot. wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego oraz

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w roku akademickim 2015/16 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - -

Nazwisko i imię studenta. Imię ojca. matki. Nr albumu Rok studiów Kierunek Nr konta bankowego: - - - - - - Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSKS w Gdyni Dziekan Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Nazwisko i imię studenta Adres stałego zamieszkania Telefon

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla Studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej Zarządzenie nr 46/2008 Rektora PW z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto.

Dochód brutto podatek składka na ubezpieczenie społeczne składka na ubezpieczenie zdrowotne (z zaświadczenia z ZUS/KRUS) = dochód netto. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA I DOKTORANTA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Do obliczania dochodu w rodzinie studenta przyjmuje się dochody w wysokościach netto. Ciężar udowodnienia posiadania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i jego rodziny, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIIE STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSZ im. J.A. Komeńskiego Lesznie z dnia 09.06.2011r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Niepaństwowej WyŜszej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku 1 Student moŝe ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie:

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi

Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku. Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 03.09.2007 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Sprawę załatwia Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie, ul. Zefirka 6, Muszyna

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne. Sprawę załatwia Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie, ul. Zefirka 6, Muszyna Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne Sprawę załatwia Ośrodek Pomocy Społecznej w Muszynie, ul. Zefirka 6, 33-370 Muszyna e-mail: ops_muszyna@op.pl Do wniosku o zasiłek rodzinny naleŝy dołączyć odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA I DOKUMENTOWANIA DOCHODU

ZASADY USTALANIA I DOKUMENTOWANIA DOCHODU I. Podstawowe definicje Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom SGGW wprowadzonego zarządzeniem nr 77 Rektora SGGW z dnia 28.09.2011 r. ZASADY USTALANIA I DOKUMENTOWANIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej

Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej Do wniosku należy dołączyć: Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej we Wszechnicy Świętokrzyskiej DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY: 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 04/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 17 lutego 2005 r.

Zarządzenie nr 04/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 17 lutego 2005 r. Zarządzenie nr 04/2005 Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów Kolegium Karkonoskiego na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 34/2015 z 23 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM od 1 października 2011 w sem. Zimowym 11z W ramach środków z funduszy pomocy materialnej Politechniki Wrocławskiej, student może starać się o uzyskanie następujących form

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można pobrać w siedzibie MOPS w Wolborzu lub ze strony internetowej MOPS Od dnia 1 września 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolborzu przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej: Pomoc materialna Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Student ubiegający się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. w roku akademickim 2012/2013 studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa:

1. Rozporządzenie określa: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 47/13 Rektora UMB z dnia 02.07.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy regulamin zwany dalej,,regulaminem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)1 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7, 89-115Mrocza. 2. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych.

Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Od 1 maja 2004 r. w MOPS funkcjonuje dział świadczeń rodzinnych. Udzielane są świadczenia: - świadczenia rodzinne, - świadczenia opiekuńcze, - fundusz alimentacyjna, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U.2015.2284 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych

Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Dokumentowanie i ustalanie dochodu do celów stypendialnych Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: Rodzina następujących członków rodziny a) studenta; b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta

Bardziej szczegółowo

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r., Nr 1228, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa sprawy: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków

1. Nazwa sprawy: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków 1. Nazwa sprawy: Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków 2. Symbol: 4700 do zasiłku rodzinnego 3. Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do

Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do Kto moŝe się starać o zasiłek rodzinny...2 Dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego...3 Rodzaje i wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego...4 Świadczenia opiekuńcze...5 Becikowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 2947 UCHWAŁA NR XXV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 3/09/2015 Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2015 r. ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA Sytuację materialną studenta ubiegającego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty od wnioskodawcy

Dokumenty od wnioskodawcy Piątek, 11 lipca 2008 Dokumenty od wnioskodawcy Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od )

brzmienie pierwotne (od ) brzmienie pierwotne (od 2016-01-02) obowiązuje do: 2017-04-01 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

I. STYPENDIUM SOCJALNE:

I. STYPENDIUM SOCJALNE: Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Tarnowskiej Szkoły Wyższej I. STYPENDIUM SOCJALNE: Student ubiegający się o stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UCZELNI WARSZAWSKIEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pomoc materialna dla studentów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia nr 23/2011 Rektora WSZ Edukacja we Wrocławiu z dnia 01.10.2011r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STYPENDIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 INFORMACJE OGÓLNE ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej następuje wyłącznie na wniosek studenta, wniosek naleŝy złoŝyć w Dziale Spraw Socjalnych Studentów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE I. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć: 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 298 poz. 1770 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Możesz się starać o: 1) stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysoko ci, przyznawania i wypłacania wiadcze

Regulamin ustalania wysoko ci, przyznawania i wypłacania wiadcze Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne Załącznik nr23 do Regulaminu Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 2 regulaminu) 2. Zaświadczenia z urzędu

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania pomocy materialnej: DLA WSZYSTKICH PEŁNOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 I. Stypendium socjalne Studenci, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Podstawy prawne Podstawy prawne 1/2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Nowelizacja: Ustawa z dnia 18 marca 2011

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SOCJALNE / ZAPOMOGA

STYPENDIUM SOCJALNE / ZAPOMOGA STYPENDIUM SOCJALNE / ZAPOMOGA Podstawowe dokumenty dołączane do wniosku: Pełną listę dokumentów które mogą się przydać w celu złożenia wniosku o stypendium socjalne zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Zasady ustalania i dokumentowania dochodu 1 Słowniczek Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: rodzina następujących członkowie rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń

Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa do świadczeń Składanie wniosku i ustalenie prawa Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku Wypłata Składanie wniosku i ustalenie prawa Ustalenie prawa do świadczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo