Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów doktoranckich (doktorantów) Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Postanowienia ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów doktoranckich (doktorantów) Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów studiów doktoranckich (doktorantów) Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I. Postanowienia ogólne Podstawa prawna : - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), dalej zwana Ustawą, - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), - ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - ustawa z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn.zm.) - ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.), - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.16) - ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2006 r., nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U z 2011 r., nr 127, poz. 721) 2. Regulamin określa rodzaje i wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zwanej dalej Akademią oraz warunki i tryb ich przyznawania i wypłacania. 3. Wysokość świadczeń określa załącznik nr 1 do regulaminu Doktorant moŝe ubiegać się o pomoc materialną w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) zapomogi, 3) stypendium dla najlepszych doktorantów, 4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 2. Doktorant zobowiązany jest do złoŝenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niŝ jednym kierunku. 1

2 3. Doktorant moŝe ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim Akademii, jeśli codzienny dojazd do uczelni uniemoŝliwiałby mu, lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 4. Doktorant studiujący na studiach stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej moŝe otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niŝ dom studencki, jeŝeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŝliwiałoby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 5. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku o którym mowa w ust. 4, moŝe otrzymywać doktorant, równieŝ z tytułu zamieszkania z niepracującym małŝonkiem lub dzieckiem studenta. 6. Na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zgodnie z art. 43 Ustawy, o świadczenia pomocy materialnej mogą ubiegać się doktoranci będący obywatelami polskimi oraz cudzoziemcy spełniający poniŝsze warunki : a. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się, b. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, c. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, d. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a takŝe członkowie ich rodzin, jeŝeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, f. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy o cudzoziemcach, g. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, h. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu, 7. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą 2

3 podejmować i dobywać studia wyŝsze, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a takŝe uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym Ŝe osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w art. 43 ust 3 i 4 ustawy. 8. Posiadacze waŝnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyŝsze, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a takŝe uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w art. 43 ust 3 i 4 ustawy. Czy ze względu na odwołanie się do pkt. 3 i 4 z art. 43 ustawy czytelne są powyŝsze ustępy 7 i 8? Czy moŝna to tak zostawić? II. Komisja stypendialna doktorantów. 1. Wydziałowe Komisje Stypendialne Doktorantów; Wydziału Wychowania Fizycznego (WKSDWF) i Wydziału Fizjoterapii (WKSDF) powołuje Rektor. W skład komisji wychodzą: Kierownik Studiów Doktoranckich danego wydziału oraz doktoranci (od 2 do 4 osób), delegowani przez Radę samorządu doktorantów. 2. Odwołania doktorantów od decyzji WKSDWF i WKSDF rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów (OKSD) powołana przez Rektora, wspólna dla obu wydziałów. 3. Kierownicy Studiów Doktoranckich są Przewodniczącymi odpowiednio WKSDWF i WKSDF. 4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. 5. Kadencja Wydziałowych Komisji Stypendialnych oraz Komisji Odwoławczej trwa jeden rok. 3 3 III. Zasady przyznawania świadczeń Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej doktorant składa do Działu Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego Uczelni. 2. Od decyzji podjętej przez WKSDWF i WKSDF, doktorantowi przysługuje prawo odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów (OKSD), w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji. Doktorant składa odwołanie w Dziale Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego, załączając wszelkie niezbędne dokumenty stanowiące podstawę odwołania. 3. Prorektor moŝe uchylić decyzję WKSDWF, WKSDF i OKSD niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym regulaminem.

4 5 1. Świadczenia pomocy materialnej o których mowa w 2 przyznawane są doktorantowi wpisanemu na semestr, na pisemny i udokumentowany wniosek studenta. Wzory wniosków i dokumentów zawierają załączniki nr od 2 do Stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznaje się na okres do dziesięciu miesięcy (na rok akademicki) i wypłacane jest co miesiąc. Zapomoga moŝe być przyznana dwa razy w roku. 3. Świadczenia o których mowa w 2 mogą być pobierane tylko na jednym kierunku studiów doktoranckich, wskazanym przez doktoranta. 2. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest według kryteriów określonych w Załączniku nr1, przy czym: a. na pierwszym roku studiów doktoranckich moŝe być przyznane stypendium doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, b. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich moŝe być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: - uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, - wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, - wykazał się szczególnym zaangaŝowaniem w pracy dydaktycznej. 5. Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa udokumentowany wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 10 października. W przypadku, gdy doktorant w terminie późniejszym nabędzie uprawnienia do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, moŝe wnioskować o to świadczenie składając wniosek, po otrzymaniu stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 6. Pracownik przyjmujący wniosek wpisuje datę przyjęcia wniosku. 7. W przypadku, kiedy wniosek jest niekompletny, doktorant zostaje wezwany do uzupełnienia braków w dokumentach w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków w powyŝszym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (KPA art. 64 2). 8. JeŜeli po przyjęciu wniosku, w dalszym postępowaniu, zachodzi konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów, za datę przyjęcia wniosku traktuje się datę, wpisaną na wniosku. 9. W przypadku, gdy opóźnienie w dostarczeniu wymaganego dokumentu wynika z faktu, iŝ właściwa do tego instytucja, nie wydała go w ustawowo określonym terminie, w odrębnych przepisach, a wnioskodawca moŝe to 4

5 udokumentować, wówczas o terminie przyjęcia wniosku i przyznaniu świadczenia, decyduje data złoŝenia wniosku. 10. Świadczeń pomocy materialnej nie przyznaje się wstecz, za wyjątkiem decyzji wydanych przez OKSD. 11. Doktorant składa wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogę wykorzystując jednolite formularze z oświadczeniami ( 2 ust.2), dla wszystkich stopni studiów, umieszczone na portalu studenckim i stronie internetowej Działu Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego. 12. Doktorant starający się o stypendium dla najlepszych doktorantów pisze samodzielnie podanie, kierując je do Wydziałowej Komisji Stypendialnej Doktorantów danego wydziału, odpowiednio motywując je oraz dołączając, stosowne zaświadczenia, dokumenty potwierdzające, osiągnięcia doktoranta w nauce, do podania dołącza oświadczenie o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niŝ jednym kierunku. 13. Doktorant zobowiązany jest podać aktualne dane, w tym równieŝ telefon, mail i adres do korespondencji Doktorant traci prawo, ubiegania się w danym roku akademickim o pomoc materialną lub otrzymywania przyznanych świadczeń pomocy materialnej, jeśli: a. został skreślony z listy doktorantów, b. został zawieszony w prawach doktoranta, c. ukończył studia, d. uzyskał świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych. 2. Od dnia uchylenia decyzji o skreśleniu, prawo do wypłacenia świadczeń zostaje przywrócone, a świadczenia zostają wypłacone w najbliŝszym terminie wypłat dla studentów doktorantów. 3. W trakcie zawieszenia w prawach doktoranta nie rozpatruje się wniosków o świadczenia pomocy materialnej Pomoc materialna uzyskana przez doktoranta na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi w całości. 2. Za prawdziwość danych podanych dla celów przyznawania świadczeń pomocy materialnej, osoby składające wnioski ponoszą pełną odpowiedzialność prawną. 3. Wymienione stypendia i zapomogi w 2 ust. 1 dla doktorantów zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 5

6 III. Stypendium socjalne Stypendium socjalne otrzymuje doktorant będący w trudnej sytuacji materialnej, na jego wniosek. 2. Wysokość dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o to świadczenie ustala Rektor w porozumieniu z Radą samorządu doktorantów, z tym Ŝe ustalona w uczelni miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta nie moŝe być niŝsza niŝ 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, oraz wyŝsza niŝ 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 3. Podstawą określenia sytuacji materialnej doktoranta są informacje o dochodach doktoranta oraz członków jego najbliŝszej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, rodzeństwa lub małŝonka doktoranta i jego dzieci) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w miejscu stałego zamieszkania doktoranta. Opiekunem faktycznym jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeŝeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka (art. 3 pkt 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych). 4. Do dochodów wliczają się: a. przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, b. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, c. inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit.c ww. ustawy m.in.: - alimenty na rzecz dzieci, - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego obliczone na podstawie powierzchni uŝytków rolnych wyraŝonych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, którego wysokość ogłaszana jest na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumują się. - dochody uzyskiwane za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

7 5. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez : a. doktoranta, b. małŝonka doktoranta, a takŝe, będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małŝonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku Ŝycia, a jeŝeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. c. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŝeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 6. Do dochodów doktoranta nie wlicza się : a. dochodów, o którym mowa w ust. 5 pkt c, jeŝeli doktorant jest samodzielny finansowo, b. świadczeń pomocy materialnej dla studentów (art. 173 Ustawy), doktorantów (art. 199 ust. 1 Ustawy), (tj. stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych studentów, doktorantów, stypendiów ministra oraz zapomogi) c. stypendiów przyznawanym w ramach: - funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, - nie podlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), - umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, d. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy o systemie oświaty e. świadczeń przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, f. stypendiów za wyniki w nauce przyznawanych przez osoby fizyczne lub prawne nie będące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi, g. stypendiów doktoranckich h. kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób. 7. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeŝeli on lub jego małŝonek spełnia łącznie następujące warunki: a. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b. posiadał stałe źródło dochodów w roku bieŝącym, w tym równieŝ w miesiącu w którym składa wniosek o przyznanie stypendium, c. jego miesięczny dochód w okresach o których mowa w punkcie a. i b, nie jest mniejszy niŝ 1,30 sumy kwot określonych w art.5 ust. 1 i art.6 ust. 2 pkt.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 7

8 Kwota obowiązująca w danym roku podana jest w załączniku nr 1. d. nie złoŝył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich. W pozostałych przypadkach tj. gdy doktorant nie jest samodzielny finansowo według powyŝszej definicji, jego sytuacja materialna, będzie ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa. 8. Doktorant pozostający w związku małŝeńskim dokumentuje swoją sytuację materialną: a. przedstawiając dochody własnego gospodarstwa domowego, odrębnego od rodziców, jeŝeli małŝeństwo jest samodzielne finansowo, b. przedstawiając dochody małŝonka, dochody swoich rodziców oraz własne, jeŝeli małŝeństwo nie jest samodzielne finansowo, przy czym w skład rodziny doktoranta nie zalicza się rodziców jego małŝonka (teściów). 9. Doktorant, który pozostaje w związku nieformalnym, nie moŝe przy ustalaniu sytuacji materialnej uwzględnić dochodu partnera, nawet jeŝeli posiadają wspólne dzieci Doktorant składający wniosek o stypendium socjalne obowiązany jest udokumentować sytuację materialną swoją oraz członków rodziny ( 8 ust. 5), dostarczając: a. potwierdzone przez właściwy Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach rodziców, opiekunów (prawnych, faktycznych), a takŝe pełnoletniego rodzeństwa, o którym mowa w 8 ust. 6 i doktoranta wnioskodawcy. Wzór zaświadczenia określa Załącznik nr 4, b. oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności, Załącznik nr 6, c. oświadczenie o dochodzie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (składają osoby pełnoletnie, pobierające takie dochody) Załącznik 6, d. Oświadczenie o wysokości dochodu w ostatnim roku rozliczeniowym, jeŝeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku podatkowym (ryczałt i karta podatkowa), pomniejszone o naleŝny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne e. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, figurowanie jako podatnik rozliczający się na podstawie uproszczonych form opodatkowania (ryczałt i karta podatkowa) za ostatni rok rozliczeniowy, albo decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego (nie zwalnia to z przedstawienia zaświadczenia o dochodach opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych-załącznik nr 5 ), 8

9 f. oświadczenie o samodzielności finansowej doktoranta (dotyczy tylko konkretnej sytuacji) Załącznik 8, g. zaświadczenie z Pomocy Społecznej o wsparciu udzielonym rodzinie w przypadku dochodu mniejszego niŝ 351 zł na członka rodziny załącznik nr Zaświadczenie o dochodach powinno zawierać następujące informacje: a. Wysokość dochodu brutto, b. Wysokość naleŝnego podatku, c. Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, d. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu. 3. JeŜeli stałe miejsce zamieszkania rodziców (opiekunów) doktoranta jest na terenie gminy wiejskiej, doktorant obowiązany jest przedstawić zaświadczenie z urzędu gminy, lub nakaz płatniczy, określający wielkość gospodarstwa rolnego, wyraŝoną w liczbie hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym, oraz określonym na tej podstawie przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą o podatku rolnym, załącznik nr 6. a. umowę dzierŝawy (kopię, oryginał do wglądu), zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta w dzierŝawę, b. umowę dzierŝawy (kopię, oryginał do wglądu), zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do uŝytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, c. umowę dzierŝawy (kopię, oryginał do wglądu), w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierŝawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 4. Dla członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat (a nie ukończyli 26 lat) i pobierają naukę, doktorant obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni), do której uczęszczają uczący się członkowie rodziny. 5. Dla członków rodziny, którzy nie ukończyli 18 lat (rodzeństwo, dzieci) doktorant obowiązany jest dostarczyć kserokopię aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu oryginał). 6. Doktorant obowiązany jest dostarczyć dodatkowe poświadczenia, dotyczące innych dochodów członków rodziny. Są to : 9

10 a. decyzja ZUS w przypadku pobierania renty rodzinnej, lub odmowie przyznania takiej renty, b. odpis wyroku sądu, protokołu ugody sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie, lub odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, czy kopia prawomocnego orzeczenia sądowego zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka załącznik nr 6, c. w przypadku gdy alimenty nie zostały zasądzone przez sąd a są płacone dobrowolnie, oświadczenie potwierdzające ten fakt, d. decyzja Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń i ich wysokości, e. zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji komorniczej w przypadku gdy zasądzone alimenty nie są płacone, f. potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku (netto), g. oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Załącznik nr 5), potwierdzone zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości naleŝnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy, h. oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodów nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami: zaświadczenie z MOPS w przypadku osiągania dochodu niŝszego niŝ 351 zł/osobę w rodzinie, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni wszystkich członków rodziny pobierających naukę wraz z informacją o pobieranych stypendiach, zaświadczenie o uzyskanym stypendium z funduszu Unii Europejskiej oraz stypendium z jednostek samorządowych i innych organizacji przydzielających stypendia, inne poświadczenie dochodu nie wykazanego w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego na zasadzie zwolnienia przedmiotowego określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 7. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dokonuje ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego. 8. Doktorant zobowiązany jest dodatkowo udokumentować swoją sytuację materialną na Ŝądanie organu przyznającego świadczenia. JeŜeli wykazany średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie na podstawie 10

11 ustawy o pomocy społecznej, organ przyznający świadczenia ma prawo Ŝądać poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest średni miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny, za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający rozpoczęcie roku akademickiego. Dochód netto określany jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 179 Ustawy 2. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego doktorant składa wraz z dokumentami w terminie określonym w 4 ust.4. Wzór wniosku określa Załącznik nr Dochód netto oblicza się przez odjęcie od łącznego dochodu członków rodziny wykazanych w zaświadczeniu Urzędu Skarbowego: a. podatku, b. kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, c. kwoty wpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne policzone według wzoru: S=Sp (P Sus) gdzie: S - Składka na ubezpieczenie zdrowotne wyraŝony w złotych, Sp Stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie 9%), P przychód wyraŝony w złotych, Sus Składka na ubezpieczenia społeczne wyraŝona w złotych. Tak policzone dochody netto członków rodziny, sumuje się i wylicza średni miesięczny dochód netto na osobę. 4. Dochód małŝeństwa doktoranta prowadzącego własne gospodarstwo domowe odrębne od rodziców lub teściów oblicza się wg następujących zasad: a. małŝonkowie dokumentują własne dochody oraz obliczają dochód we własnym gospodarstwie domowym (wg definicji dochodu własnego doktoranta jak w 8 ust 4 i 5 regulaminu), b. do dochodu małŝeństwa doliczone są, z tytułu obowiązku alimentacyjnego, świadczenia ze strony rodziców (opiekunów prawnych, faktycznych) tego z małŝonków, który nie ukończył 26 roku Ŝycia i pobiera naukę w szkołach publicznych lub niepublicznych, c. wysokość rocznego świadczenia ze strony rodziców (opiekunów prawnych, faktycznych) doliczonego do dochodu małŝeństwa doktoranta z tytułu obowiązku alimentacyjnego, oblicza się jako łączny dochód w rodzinie rodziców (opiekunów prawnych, faktycznych) przypadający na osobę w rodzinie, obliczony z uwzględnieniem zainteresowanego w 11

12 liczbie osób i jego uczącego się rodzeństwa, lecz bez wliczania jego własnych przychodów, d. wysokość rocznego świadczenia ze strony rodziców (opiekunów prawnych, faktycznych) ustala się na podstawie dokumentów o których mowa w Dochód doktoranta, który deklaruje swoją samodzielność finansową (wg definicji dochodu własnego doktoranta jak w 8 ust. 7) i złoŝy stosowne oświadczenie oblicza się wg następujących zasad: a. doktorant dokumentuje własne dochody za ostatni rozliczony rok podatkowy, a jeśli przebywa w związku małŝeńskim równieŝ dochody małŝonka. b. jeŝeli stałe miejsce zamieszkania doktoranta jest na terenie gminy wiejskiej, doktorant zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z Urzędu Gminy, lub nakaz płatniczy określający wielkość gospodarstwa rolnego wyraŝoną w liczbie hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym oraz określonym na tej podstawie przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym zgodnie z ustawą o podatku rolnym, c. pozostałe dokumenty jak 9 ust. 1 podpunkt b., c., d.,e., oraz ust. 4,5,6,7. 6. Stypendium socjalne przyznaje się wg kategorii i stawek podstawowych zawartych w Załączniku nr 1 W indywidualnych przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją, doktorantowi, którego średni dochód netto przypadający na jednego członka rodziny przekracza kwotę ustaloną w najniŝszej kategorii (III) nie więcej niŝ o 2%, moŝe być przyznane stypendium socjalne w kategorii najniŝszej (III). 7. Organ przyznający stypendium w szczególnych przypadkach moŝe przyjąć za podstawę oceny średni miesięczny dochód w okresie późniejszym niŝ określony w 10, ust. 1, jeśli dostarczone dokumenty wskazują, Ŝe sytuacja materialna doktoranta uległa istotnej zmianie w sposób trwały. Wówczas doktorant obowiązany jest przedstawić: a. dokumenty, o których mowa w 10 ust. 3, b. inne dokumenty potwierdzające trwałe zmniejszenie dochodów w stosunku do wykazywanych za rok kalendarzowy. 8. W przypadku utraty przez członka rodziny dochodu, od dochodu rodziny odejmuje się przeciętną miesięczną kwotę utraconego dochodu. 9. Przez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: 1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 2) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 12

13 3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a takŝe emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierŝawą gospodarstwa rolnego, 5) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 10. Dochodu rodziny nie pomniejsza się o dochód utracony, jeŝeli w tym samym roku kalendarzowym osoba uzyskała inny dochód i nie utraciła go przed złoŝeniem wniosku o stypendium, bez względu na przerwę w uzyskiwaniu dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 11. W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny dodaje się przeciętną miesięczną kwotę dochodu uzyskanego. 12. Przez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: 1) zakończeniem urlopu wychowawczego, 2) uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych, 3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, 4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a takŝe emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierŝawą gospodarstwa rolnego, 5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. 13. Do wniosku o uwzględnienie dochodu utraconego lub uzyskanego naleŝy dołączyć dokument potwierdzający jego utratę lub uzyskanie, zgodnie z 10 pkt. 7 lub pkt 10 przez członka rodziny oraz załącznik nr Obowiązkiem doktoranta jest zgłoszenie w ciągu 14 dni, faktu uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny. 13

14 15. W przypadku ujawnienia, Ŝe przedstawione udokumentowanie dochodów jest fałszywe lub niepełne, doktorant podlega odpowiedzialności, a świadczenia pobrane podlegają zwrotowi. 16. Kategorie i wysokość stypendium socjalnego określa Załącznik nr 1. IV. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŝe otrzymywać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek doktoranta. 2. Ubiegając się o to świadczenie naleŝy przedłoŝyć w uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uznaje równowaŝność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a takŝe orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998r. jeŝeli przed tą datą orzeczenie nie utraciło waŝności. 3. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. z 2009 r. Dz.U. nr 153, poz. 1227) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyŝej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998r. które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 4. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeŝeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z 14

15 grup inwalidów nie utraciło mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, Ŝe orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 5. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeŝeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 6. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant składa wraz z dokumentami w terminie określonym w 4 pkt 4. Wzór wniosku określa Załącznik nr 11. V. Zapomogi Zapomoga moŝe być przyznana na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną w takim przypadku doktorant moŝe ubiegać się o stypendium socjalne. Zadaniem losowym moŝe być np. choroba doktoranta, śmierć lub cięŝka choroba członka rodziny doktoranta, klęski Ŝywiołowe (np. poŝar, powódź) i in., na skutek których doktorant losowo, znalazł się nagle w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wniosek doktoranta ubiegającego się o przyznanie zapomogi, powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zdarzenie, na podstawie którego doktorant występuje o zapomogę (np. wypisy ze szpitala, dokumenty lekarskie, akt zgonu, z policji, straŝy poŝarnej itp.). Wzór wniosku określa Załącznik nr 9. 15

16 3. Zapomoga jest przyznawana w formie pienięŝnej dwa razy w roku akademickim, przy czym nie moŝe być przyznana więcej, niŝ raz z tego samego powodu. 4. Maksymalna wysokość zapomogi nie moŝe być wyŝsza niŝ 90% najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. VI. Postanowienia końcowe W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego, w trybie odwołania moŝe przyznać po zapoznaniu się z opinią Komisji stypendialnej doktorantów: a. stypendium socjalne kategorii wyŝszej od przysługującej na zasadach określonych w Załączniku nr 1 b. stypendium socjalne wyŝsze od kwoty ustalonej dla najwyŝszej kategorii, c. stypendium kategorii III jeśli dochód przekracza kwotę określoną w Załączniku nr 1. d. zapomogę w kwocie przekraczającej ustalony limit wypłaty jednorazowej oraz limit wypłaty w semestrze. 2. W przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową funduszu pomocy materialnej uczelni Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego w porozumieniu z Komisją Stypendialną Doktorantów moŝe zdecydować o podwyŝszeniu lub obniŝeniu uprzednio ogłoszonych progów średnich za wyniki w nauce. 3. Wysokość kaŝdego ze świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w 2 ust.1, musi uwzględniać wskaźnik określony w rozporządzeniu przez właściwego ministra. 4. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego (wraz ze zwiększeniem) i stypendium rektora dla najlepszych studentów nie moŝe być wyŝsza niŝ 90% najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczyciela akademickich Przy określaniu średniego dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka rodziny naleŝy wykazać kwotę, wyraŝoną w pełnych złotych, bez groszy wyliczoną na podstawie przedstawionych dokumentów. 16

17 2. Wzory wniosków, zaświadczeń i oświadczeń wymaganych dla uzyskania świadczeń pomocy materialnej podają Załączniki nr: od 2 do Wypłata świadczeń odbywa się przelewem na konto bankowe doktoranta (doktorant ma obowiązek jego aktualizacji do 5 października kaŝdego roku) lub w kasie uczelni 5 dnia kaŝdego miesiąca (za wyjątkiem dni wolnych od pracy). 4. Wszystkie przyznane świadczenia, przelewane są na jedno podane, aktualne konto doktoranta. 5. W przypadku zmiany konta w trakcie roku akademickiego, aktualny numer rachunku naleŝy podać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego wypłatę świadczenia. 15 Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. 17

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA REKTORA PWSZ W ELBLĄGU NR 29/2012 Z 27.09.2012 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA, WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM PWSZ W ELBLĄGU PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr R 56/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2014/2015 Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydany na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego DOP-0212-14/11 Poznań, 28 stycznia 2011 roku Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do zarządzenia nr 24/2011 Rektora AM w Szczecinie z dnia 08.11.2011 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab. Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu Katal@ i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr70/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 lipca 2013 roku REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania, zasad przyznawania i wypłacania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ustalony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2012 z dnia 25 sierpnia 2012 roku REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY FIZJOTERAPII Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM I SPECJALNYM

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM I SPECJALNYM SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM I SPECJALNYM KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O STYPENDIUM SOCJALNE I SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH O pomoc materialną mogą się ubiegać zarówno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2014 z dnia 23.09.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2014 z dnia 23.09.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38/2014 z dnia 23.09.2014 r. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie Regulamin pomocy materialnej, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: a) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo