Regulamin ustalania wysoko ci, przyznawania i wypłacania wiadcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin ustalania wysoko ci, przyznawania i wypłacania wiadcze"

Transkrypt

1 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) SPIS TREŚCI 1. PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. STYPENDIUM SOCJALNE 3. ZAPOMOGI 4. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 5. STYPENDIUM NA WYśYWIENIE 6. STYPENDIUM MIESZKANIOWE 7. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8. TRYB WYDAWANIA DECYZJI ORAZ ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMISJI STYPENDIALNYCH 9. PRZEPISY KOŃCOWE

2 1 PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialna przyznawana jest z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów utworzonego przez Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 2. Pomoc materialną moŝe otrzymać doktorant, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. nr 1 z 2007 r. poz. 3) i w niniejszym regulaminie. 3. Doktorant moŝe ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budŝecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) zapomogi, 3) stypendium za wyniki w nauce, 4) stypendium na wyŝywienie, 5) stypendium mieszkaniowego, 6) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych. 4. Świadczenia, o których mowa w ust. 3 są przyznawane przez Prorektora ds. Nauki na wniosek doktoranta. 5. Świadczenia o których mowa w ust. 3 pkt. 1, 3-6 mogą być przyznawane przez okres do 4 lat studiów. 6. Łączna miesięczna wysokość stypendiów: socjalnego, za wyniki w nauce, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowego nie moŝe być większa niŝ 90% najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, w miesiącu poprzedzającym decyzję o przyznaniu stypendium, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich, o ile Minister właściwy do spraw szkół wyŝszych nie określi w drodze rozporządzenia maksymalnej łącznej ich wysokości w sposób odmienny. 7. Stypendia przyznawane są na rok akademicki. 8. Rektor, w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów, ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowe. JednakŜe wysokość dochodu ustalona przez Rektora, nie moŝe być niŝsza niŝ kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz wyŝsza niŝ suma kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późniejszymi zmianami). 2

3 9. Rektor, w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów ustala podział środków na poszczególne rodzaje świadczeń pomocy materialnej w drodze zarządzenia. 10. Rektor, po zasięgnięciu opinii Zarządu Samorządu doktorantów ustala równieŝ: 1) rodzaj dokumentacji koniecznej do obliczenia dochodu w rodzinie doktoranta; 2) termin i miejsce złoŝenia tej dokumentacji; 3) wysokość świadczeń pomocy materialnej; 4) szczegółowe zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta. 11. Doktorant AP moŝe otrzymywać stypendia, o których mowa w 1 ust. 3 pkt. 1, 3-6 w danym roku akademickim przez okres do 10 miesięcy. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane co miesiąc z zastrzeŝeniem, Ŝe stypendia za miesiąc październik wypłaca się w listopadzie, bez zaległych odsetek. 12. Pomoc materialna zostaje wstrzymana doktorantowi przy ewentualnym złoŝeniu zawiadomienia o popełnieniu przez niego przestępstwa w związku z podejrzeniem o podanie fałszywych danych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej do czasu wyjaśnienia sprawy. 13. Przywrócenie wypłacania świadczeń (z ewentualnym wyrównaniem za miesiące poprzednie) odbywa się, decyzją Rektora na wniosek doktoranta, po ustaniu okoliczności uzasadniających wstrzymanie wypłaty świadczeń. 14. Doktorant traci prawo do świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 3 od następnego miesiąca po obronie pracy doktorskiej. 15. Doktorant traci prawo do świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 3 jeŝeli: 1) nie zaliczył roku studiów; 2) został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej. 16. Doktoranci AP skierowani na studia do innych uczelni w kraju i za granicą mogą otrzymywać wszystkie świadczenia pomocy materialnej, o ile spełniają wszystkie warunki niezbędne do otrzymania tych świadczeń. Aby otrzymać stypendium mieszkaniowe w okresie tych studiów naleŝy dodatkowo udokumentować zamieszkanie w domu studenckim lub obiekcie innym, niŝ dom studencki w okresie odbywania studiów poza uczelnią macierzystą. Otrzymanie stypendium mieszkaniowego jest moŝliwe tylko w przypadku, gdy studia poza uczelnią macierzystą odbywają się na zasadzie oddelegowania przez uczelnię i dotyczą uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich. 17. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane przelewem na ndywidualne konto bankowe doktoranta. 3

4 2 STYPENDIUM SOCJALNE 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Stypendium socjalne przyznawane jest na udokumentowany wniosek doktoranta na okres roku akademickiego. 3. Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny doktoranta. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny doktoranta oraz doktoranta z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie doktoranta oblicza się sumując te dochody, a następnie dzieląc je przez liczbę miesięcy w roku kalendarzowym i liczbę osób w rodzinie doktoranta. 4. Do obliczenia dochodów w rodzinie doktoranta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych członków rodziny doktoranta oraz doktoranta w wysokościach po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i naleŝnego podatku. 5. W przypadku, gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni uŝytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 6. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) doktoranta; 2) małŝonka doktoranta, a takŝe będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małŝonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŝeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku Ŝycia, a jeŝeli 26 rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 7. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 4

5 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.nr 228, poz.2255) z uwzględnieniem ust. 6 Regulaminu oraz z zastrzeŝeniem, Ŝe do dochodu nie wlicza się: 1) dochodów, o których mowa w 2 ust. 6 pkt. 3 Regulaminu, jeŝeli doktorant jest samodzielny finansowo; 2) świadczeń, o których mowa w 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu; o ile Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyŝszego nie określi w drodze rozporządzenia powyŝszego kryterium w sposób odmienny. 8. Doktorant jest samodzielny finansowo, jeŝeli on lub jego małŝonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieŝącym; 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2 nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złoŝenia wniosku o przyznanie stypendium; 4) nie złoŝył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, bądź jednym z nich. 9. Szczegółowy wykaz dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się doktoranta o pomoc materialną stanowi integralną część niniejszego regulaminu. 10. Listy z dochodami i z zaznaczonymi świadczeniami, ubiegających się o te świadczenia doktorantów sporządza Kierownik Studiów Doktoranckich. 3 ZAPOMOGI 1. Zapomoga moŝe być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w roku akademickim, w którym ubiega się o przyznanie tego świadczenia. 2. Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek złoŝony przez doktoranta. 3. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie przez doktoranta z wnioskiem o przyznanie zapomogi zalicza się w szczególności: kradzieŝ, poŝar, powódź, cięŝką chorobę doktoranta lub członka jego najbliŝszej rodziny, śmierć najbliŝszego członka rodziny, a takŝe urodzenie dziecka. 4. O zapomogę w związku z urodzeniem dziecka moŝe ubiegać się tylko jeden z rodziców dziecka. 5. Wniosek o przyznanie zapomogi składa się w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia określonego w ust Zdarzenia podane przez doktoranta jako podstawę ubiegania się o zapomogę naleŝy udokumentować. 5

6 7. Doktorant moŝe otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 8. Maksymalną kwotę jednorazowej zapomogi ustala Rektor w porozumieniu Zarządem Samorządu Doktorantów. 4 STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 1. Stypendium za wyniki w nauce: 1) na pierwszym roku studiów doktoranckich moŝe otrzymać doktorant, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, 2) na drugim i kolejnych latach studiów moŝe otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, c) wykazał się szczególnym zaangaŝowaniem w pracy dydaktycznej oraz w działalności naukowo-organizacyjnej. 2. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest przez Prorektora ds. Nauki na okres 10 miesięcy roku akademickiego. 3. Stypendium za wyniki w nauce, za wyjątkiem 4, ust 1, pkt. 1, moŝe otrzymać doktorant, który złoŝył indeks wraz ze sprawozdaniem z przebiegu studiów doktoranckich za dany rok akademicki w terminie wyznaczonym przez Kierownika Studiów Doktoranckich, zaliczył rok studiów w terminie określonym w Regulaminie studiów doktoranckich i złoŝył wniosek zgodnie z niniejszym Regulaminem. 4. Stypendium moŝe otrzymać do 20 % najlepszych doktorantów osiągających dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazujących postępy w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz szczególne zaangaŝowanie w pracy dydaktycznej, na kaŝdym roku danego kierunku. Za najlepszych doktorantów uwaŝa się zajmujących najwyŝsze miejsca na liście rankingowej. Listę rankingową sporządza Kierownik Studiów Doktoranckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów % doktorantów stanowią wszyscy doktoranci, którzy zostali wpisani na kaŝdy rok akademicki danego kierunku. 6. Wysokość stypendium za wyniki w nauce i przedział procentowy uprawnionych doktorantów jest jednakowy na wszystkich kierunkach studiów. Ustala je Rektor na kaŝdy rok akademicki w porozumieniu z Zarządem Samorządu Doktorantów w drodze zarządzenia o którym mowa 1 ust Dokładny termin przekazania list i wniosków studentów ubiegających się o stypendium za wyniki w nauce ustala Rektor w porozumieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich i Zarządem Samorządu Doktorantów. 6

7 5 STYPENDIUM NA WYśYWIENIE 1. Stypendium na wyŝywienie moŝe otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Do ustalenia sytuacji materialnej doktoranta oraz określenia zasad przyznawania tego stypendium, jak równieŝ do ustalenia wysokości tego stypendium oraz jego wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy 2 niniejszego Regulaminu. 6 STYPENDIUM MIESZKANIOWE 1. Stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niŝ dom studencki moŝe otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, jeŝeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŝliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 2. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich, w przypadku, o którym mowa w ust.1, moŝe otrzymywać zwiększone stypendium mieszkaniowe w związku z zamieszkaniem w domu studenckim lub obiekcie innym, niŝ dom studencki ze swoim niepracującym małŝonkiem lub dzieckiem/dziećmi doktoranta. 3. Stypendium mieszkaniowe z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie niŝ dom studencki, moŝe otrzymać doktorant zakwaterowany w domu studenckim lub tym obiekcie przez pełny miesiąc, w okresie, przez okres do 10 miesięcy w okresie roku akademickiego. 4. Doktorant zamieszkujący w obiekcie innym, niŝ dom studencki moŝe otrzymać stypendium mieszkaniowe dla siebie i swojego niepracującego małŝonka pod warunkiem przedłoŝenia na uczelni umowy najmu potwierdzonej w urzędzie skarbowym i poświadczenia tymczasowego zameldowania pod adresem wskazanym w umowie najmu wydanego przez odpowiedni urząd gminy. 5. Do ustalenia sytuacji materialnej doktoranta oraz określenia zasad przyznawania stypendium mieszkaniowego, jak równieŝ jego wysokości stypendium oraz jego wypłaty stosuje się odpowiednio przepisy 2 niniejszego Regulaminu. 7

8 6. Stypendium mieszkaniowe przysługuje za pełne miesiące zakwaterowania w domu studenckim lub, zgodnie z przedłoŝonym przez doktoranta zameldowaniem tymczasowym i umową najmu, w obiekcie innym, niŝ dom studencki. 7. Stypendium mieszkaniowe wypłacane jest dopiero po przedłoŝeniu pracownikowi odpowiedzialnemu w Uczelni za pomoc materialną potwierdzenia wpłaty za zamieszkanie, co naleŝy uczynić do dnia 10 kaŝdego miesiąca. Stypendium to jest wypłacane w danym miesiącu za miesiąc poprzedni. Potwierdzeniem opłaty za zamieszkanie są: potwierdzenia pocztowe, przelewy bankowe oraz oświadczenia pisemne osoby wynajmującej lokal potwierdzające wpłatę kwoty określonej w umowie najmu łącznie z aktualną umową najmu. 8. Doktorant ma obowiązek pod, rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej i utraty pobranych świadczeń, powiadomienia Kierownika Studiów Doktoranckich w terminie 7 dni od momentu zdarzenia o: 1) swojej rezygnacji z zakwaterowania w domu studenckim i (lub) swojego małŝonka, 2) wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy najmu, 3) podjęciu pracy przez małŝonka wspólnie mieszkającego. 7 STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŝe otrzymywać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 2. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzaleŝniona od stopnia niepełnosprawności. 3. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 2) całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 3) stałą i/albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach i posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów. 4. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza: 1) niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 2) całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów. 5. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza: 8

9 1) niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 2) częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 3) posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów. 6. Organami uprawnionymi do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności są: Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (lub inne właściwe), a o niezdolności do pracy orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 7. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala Rektor w porozumieniu Uczelnianą Doktorancką Komisją Stypendialną. Wysokość ta jest uzaleŝniona od przeznaczonych przez Uczelnię na ten cel środków z dotacji na świadczenia pomocy materialnej oraz od stopnia niepełnosprawności. 8. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres 10 miesięcy w czasie roku akademickiego. JeŜeli w trakcie roku akademickiego wygaśnie waŝność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu waŝności orzeczenia. 9. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŝe być przyznane w trakcie trwania roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od następnego miesiąca po złoŝeniu wniosku, bez moŝliwości wyrównania za poprzednie miesiące. 8 TRYB WYDAWANIA DECYZJI ORAZ ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE KOMISJI STYPENDIALNYCH 1. Pomoc materialną wymienioną w 1 ust. 3 przyznaje, z upowaŝnienia Rektora, Prorektor ds. Nauki po wcześniejszym rozpoznaniu wniosku przez Uczelnianą Doktorancką Komisję Stypendialną. 2. Uczelnianą Doktorancką Komisję Stypendialną powołuje Rektor spośród doktorantów delegowanych przez Zarząd Samorządu Doktorantów i pracowników Uczelni, przy czym doktoranci powinni stanowić większość składu Komisji. W skład Komisji z urzędu wchodzi Kierownik Studiów Doktoranckich. 3. Stanowisko Uczelnianej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej dotyczące świadczeń pomocy materialnej zapada większością głosów całkowitej liczby członków Komisji. 9

10 4. Decyzja jest doręczana doktorantowi za pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich lub pocztą na adres wskazany przez doktoranta we wniosku za potwierdzeniem odbioru. 5. Decyzje są ostateczne. Doktorant niezadowolony z decyzji moŝe zwrócić się z wnioskiem do Prorektora ds. Nauki o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. MoŜe teŝ zaskarŝyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Prorektora ds. Nauki w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 6. Do postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002, Nr 153, poz.1270). 9 PRZEPISY KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyŝszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki uczelni Dz. U. z 2007 r. nr 1, poz. 3) oraz przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 2. Regulamin niniejszy wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą od 1 października 2006 r. 10

11 WYKAZ DOKUMENTACJI PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC MATERIALNĄ Załącznik Nr 1 - wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej; Załącznik Nr 2 - oświadczenie o uzyskaniu dochodu nie podlegającego opodatkowaniu; Załącznik Nr 3 - oświadczenie o wysokości dochodu osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; Załącznik Nr 4 oświadczenie o prawdziwości danych Załącznik Nr 5 - wykaz dokumentów do obliczenia dochodu w rodzinie doktoranta; Załącznik Nr 6 - wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce; Załącznik Nr 7 wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce na I roku studiów Załącznik Nr 8 - wzór wniosku o zapomogę: 11

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budŝetu państwa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Chemii Fizycznej PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budżetu państwa, którymi dysponuje Instytut

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania, zasad przyznawania i wypłacania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ustalony

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego DOP-0212-14/11 Poznań, 28 stycznia 2011 roku Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku DO-0130/72/2012 Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 sierpnia 2012 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 15.09.2011r. Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA REKTORA PWSZ W ELBLĄGU NR 29/2012 Z 27.09.2012 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA, WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM PWSZ W ELBLĄGU PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31. Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. z dnia 1 października 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31. Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. z dnia 1 października 2007 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2014/2015 Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydany na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 63/R/11 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I Formy pomocy materialnej 1 Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela Regulamin pomocy materialnej dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela Rozdział I Zagadnienia wstępne 1 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej studentom Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie Regulamin pomocy materialnej, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: a) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: - art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do zarządzenia nr 24/2011 Rektora AM w Szczecinie z dnia 08.11.2011 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA R E G U L A M I N

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA R E G U L A M I N Załącznik do Zarządzenia Nr 46/2012 Rektora PK z dnia 27.08.2012 r. POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo