Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW"

Transkrypt

1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW SGGW Warszawa 2009

2 Postanowienia ogólne 1 1. Fundusz pomocy materialnej (skrótowo FPM) doktorantów tworzy się i przeznacza jego środki na cele i w trybie określonym w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących szkolnictwa wyŝszego Doktorant moŝe ubiegać się o pomoc materialną formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium za wyniki w nauce; 4) stypendium na wyŝywienie; 5) stypendium mieszkaniowego; 6) zapomogi. 2. Świadczenia, o których mowa w ust 1, są przyznawane przez Rektorską Komisję Stypendialną na wniosek doktoranta. 3. Terminy składania wniosków oraz posiedzenia Rektorskiej Komisji Stypendialnej ustala przewodniczący Komisji. 4. Doktorant moŝe ubiegać się ponadto o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni i wyŝywienie w stołówce studenckiej uczelni. 5. Doktorant moŝe ubiegać się o zakwaterowanie małŝonka i dziecka w domu studenckim uczelni Rektorską Komisję Stypendialną i Rektorską Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Rektor, spośród doktorantów delegowanych przez Radę Doktorantów oraz pracowników uczelni, przy czym doktoranci stanowią większość składu Komisji. 2. Przewodniczący danej Komisji wybiera, z pośród członków Komisji, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza komisji. 3. W przypadku braku przewodniczącego w posiedzeniu Komisji, upowaŝnia on pisemnie wiceprzewodniczącego do przewodniczenia Komisji, 4. W przypadku nieobecności sekretarza, obowiązki jego przejmuje wiceprzewodniczący. 5. Rektorska Komisja Stypendialna i Rektorska Odwoławcza Komisja Stypendialna podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu komisji. 6. Do obowiązków Rektorskiej Komisji Stypendialnej naleŝy terminowe rozpatrywanie złoŝonych przez doktorantów wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Do obowiązków Rektorskiej Komisji Odwoławczej naleŝy rozpatrywanie odwołań doktorantów od decyzji Rektorskiej Komisji Stypendialnej. 8. Decyzje o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczenia podpisuje przewodniczący lub upowaŝniony wiceprzewodniczący. Decyzja wysyłana jest na adres, do korespondencji, wskazany we wniosku. 9. Sekretarz Komisji sporządza protokół z posiedzenia komisji. 10. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy informacji zawartych we wnioskach. 11. Od decyzji Rektorskiej Komisji Stypendialnej doktorantowi przysługuje prawo odwołania w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem do Rektorskiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu świadczeń. Odwołanie, po zaopiniowaniu przez Kierownika studiów doktoranckich, składa się, za pośrednictwem Biura Nauki, do sekretarza Rektorskiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 2

3 12. Nadzór nad działalnością Rektorskiej Komisji Stypendialnej i Rektorskiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Rektor. 13. W ramach nadzoru Rektor moŝe uchylić odpowiednio decyzję Rektorskiej Komisji Stypendialnej lub Rektorskiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej jeŝeli narusza ona powszechnie obowiązujące przepisy prawa, statutu SGGW lub niniejszego regulaminu Wnioski o stypendia doktoranci składają u kierownika studiów doktoranckich. Termin składania wniosków ustala kierownik studiów doktoranckich nie później niŝ na 14 dni przed posiedzeniem Rektorskiej Komisji Stypendialnej. 2. Kierownik studiów doktoranckich w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, po sprawdzeniu kompletności złoŝonej dokumentacji, przekazuje go Rektorskiej Komisji Stypendialnej. 3. Stypendia, o których mowa w 2 ust 1 pkt 1-5 są przyznawane na rok akademicki (10 miesięcy) a w przypadkach losowych mogą być przyznane na semestr (5 miesięcy). Stypendia wypłacane są z góry kaŝdego miesiąca. 4. Wysokość stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium za wyniki w nauce, stypendium na wyŝywienie, stypendium mieszkaniowego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie moŝe być niŝsza niŝ 10% wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, 5. Łączna kwota stypendium socjalnego, na wyŝywienie, mieszkaniowego oraz za wyniki w nauce nie moŝe być większa niŝ 90% najniŝszego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, obniŝa się wysokość świadczeń. Decyzję podejmuje Komisja Doktorant moŝe otrzymać jednocześnie kilka świadczeń pomocy materialnej np. stypendium socjalne jednocześnie ze stypendium za wyniki w nauce lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Komisja Stypendialna moŝe wstrzymać doktorantowi świadczenia pomocy materialnej w następujących przypadkach: 1) wszczęcia przeciwko doktorantowi postępowania dyscyplinarnego; 2) nie zaliczenia przez doktoranta semestru (roku). 2. W przypadku wydania orzeczenia dyscyplinarnego, uniewinniającego - doktorant otrzymuje wstrzymane stypendia za cały okres od podjęcia decyzji o wstrzymaniu (w następnym miesiącu od daty wydania orzeczenia). 3. Doktorant traci prawo do otrzymywania stypendiów w następujących przypadkach: 1) skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 2) rezygnacji ze studiów doktoranckich; 3) uzyskania świadczeń pomocy materialnej na podstawie nieprawdziwych danych; 4) ukończenia studiów przed terminem określonym w planie studiów; 4. W okresie wyjazdu zagranicznego, związanego z programem studiów doktoranckich, doktorant moŝe utrzymać zakwaterowanie w DS. oraz moŝe otrzymać świadczenia pomocy materialnej. 5. Pobrane przez doktoranta nienaleŝne mu świadczeń podlega zwrotowi na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego. 6. Doktorant zobowiązany jest - bez wezwania - do niezwłocznego powiadomienia sekretarza Rektorskiej Komisji Stypendialnej oraz Kierownika studiów doktoranckich o kaŝdej zmianie sytuacji materialnej na podstawie, której zostały przyznane świadczenia. 3

4 Świadczenia socjalne 7 1. Doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej moŝe otrzymać: 1) stypendium socjalne; 2) stypendium na wyŝywienie; 3) stypendium mieszkaniowe z tym, Ŝe stypendium mieszkaniowe nie przysługuje doktorantom studiów niestacjonarnych Wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w danym roku akademickim ustala Rektor w porozumieniu z Radą Doktorantów, z tym Ŝe miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta nie moŝe być niŝsza niŝ suma kwot określonych wart. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 63, poz. 593, Nr 99, poz i Nr 273, poz oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) oraz wyŝsza niŝ suma kwot określonych w art.5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późno zm.). 2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o świadczenia socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 i podaje do wiadomości doktorantów (wywieszając informację na wydziałowych tablicach informacyjnych przy dziekanatach) przed rozpoczęciem roku akademickiego. 3. Przy ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyŝywienie i stypendium mieszkaniowe uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) doktoranta, 2) małŝonka doktoranta, a takŝe będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małŝonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku Ŝycia, a jeŝeli 26. rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców i opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku Ŝycia, a jeŝeli 26. rok Ŝycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 4. Doktorant jest samodzielny finansowo jeŝeli on lub jego małŝonek spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym; 2) posiada stałe źródło dochodów w roku bieŝącym; 3) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2 nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złoŝenia wniosku o przyznanie stypendium; 4) nie złoŝył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich. 5. Za dochód rodziny uwaŝa się: 1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, naleŝny podatek dochodowy, zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenia zdrowotne; 2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, pomniejszony o naleŝny zryczałtowany 4

5 podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 3) inne dochody nie podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz z późn. zm.); 4) dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni uŝytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada '. o podatku rolnym (Dz. U. Z '. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.); 5) w przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się; 6. Do dochodu nie wlicza się: 1) świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych); 2) świadczeń z pomocy społecznej (zasiłków stałych, okresowych, celowych); 3) dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE; 4) stypendiów i zapomóg dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie WyŜszym; 5) stypendiów unijnych dla uczniów i studentów; 6) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty; 7) świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 8) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób Doktorant ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium na wyŝywienie, stypendium mieszkaniowe dołącza do wniosku: 1) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny, w przypadku dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; 2) oświadczenie doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 3) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyraŝonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w przypadku dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego uzyskiwanego przez doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny; 4) oświadczenia doktoranta lub doktoranta i członków jego rodziny o wysokości uzyskiwanych innych dochodów; 5) oświadczenie o stałym i tymczasowym miejscu zamieszkania; 6) oraz inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie doktoranta Wysokość świadczeń socjalnych określa Rektor w formie ustaleń pisemnych w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu doktorantów na kaŝdy rok akademicki przed rozpoczęciem semestru i podaje do wiadomości doktorantom poprzez wysłanie informacji pisemnej do właściwych dziekanatów wydziałów. 5

6 11 1. Stypendium mieszkaniowe moŝe otrzymać doktorant studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niŝ dom studencki, jeŝeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemoŝliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał uczestnictwo w studiach doktoranckich. 2. W przypadku zamieszkiwania w obiekcie innym niŝ dom studencki SGGW do wniosku dołącza się: zaświadczenia właściciela lokalu potwierdzającego zamieszkiwanie w tym lokalu lub umowę najmu lokalu. 3. Doktorant studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. l, moŝe otrzymać stypendium mieszkaniowe równieŝ z tytułu zamieszkania z niepracującym małŝonkiem lub dziećmi doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niŝ dom studencki. 4. Sytuację materialną doktoranta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego Stypendium na wyŝywienie jest przyznawane doktorantowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na jego pisemny wniosek. Sytuację materialną doktoranta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych moŝe otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (zespoły orzekające, lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanym przed dniem l stycznia 1998 r. jeŝeli nie utraciły waŝności). 14 Domy studenckie 1. Pierwszeństwo w uzyskaniu zakwaterowania w domu studenckim przysługuje doktorantowi SGGW, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemoŝliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. 2. Wysokość opłaty wnoszonej przez doktoranta za miejsce w domu studenckim ustala dla poszczególnych domów studenckich Rektor w porozumieniu z Radą Doktorantów. 3. Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku SGGW doktorant składa w formie pisemnej do Komisji Mieszkaniowej Zapomoga moŝe być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej: 1) nieszczęśliwym wypadkiem doktoranta lub członka najbliŝszej rodziny, dziecka znajdującego się pod jego prawną opieką lub małŝonka doktoranta; 2) przewlekłą chorobą doktoranta lub członka najbliŝszej rodziny, dziecka znajdującego się pod jego prawną opieką lub małŝonka doktoranta; 3) narodzinami dziecka; 4) śmiercią członka najbliŝszej rodziny; 5) innymi zdarzeniami losowymi. 2. Kwota przyznanej z danego tytułu zapomogi nie moŝe przekroczyć kwoty podanej w ustaleniach Rektora na dany rok akademicki. 3. Doktorant moŝe otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. l, nie częściej niŝ dwa razy w roku akademickim. 4. Zapomoga moŝe być przyznana na pisemny wniosek doktoranta lub organu samorządu 6

7 doktorantów. 5. Do wniosku powinny być dołączone odpowiednie dokumenty uzasadniające przyznanie zapomogi. 6. Wnioski o przyznanie zapomogi rozpatrywane są przez Rektorską Komisję Stypendialną co najmniej raz na semestr. 16 Stypendium za wyniki w nauce: 1. Na pierwszym roku studiów doktoranckich moŝe być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre lub dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym. 2. Na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich moŝe być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, 2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, 3) wykazał się szczególnym zaangaŝowaniem w pracy dydaktycznej. 3. Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są na podstawie rankingu utworzonego w postępowaniu określonym w załączniku nr 4, osobno dla kaŝdego rocznika studiów doktoranckich. 4. Ranking o którym mowa w ust. 3 tworzony jest przez Komisję Wydziałową, którą powołuje Dziekan Wydziału, w składzie: Prodziekan ds. Nauki lub Dziekan Wydziału, Kierownicy Studiów Doktoranckich, minimum dwóch przedstawicieli doktorantów. Zgłoszenie uczestnika w postępowaniu odbywa się na podstawie wniosku doktoranta złoŝonego do Kierownika Studiów Doktoranckich. 17 Załączniki do regulaminu: Załącznik nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/stypendium na wyŝywienie/stypendium mieszkaniowego; Załącznik nr 1 a Wzór oświadczenia o wysokości dochodu niepodlegajacego opodatkowaniu; Załącznik nr 1 b Wzór oświadczenia o wysokości dochodu osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym; Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie zapomogi; Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium naukowego; Załącznik nr 4a Wykaz osiągnięć doktoranta oraz kryteria przyznawania punktów rankingowych doktorantom II, III, IV Ustalenia Rektora podjęte wspólnie z przedstawicielami Samorządu Doktorantów na dany rok akademicki podawane są do wiadomości doktorantom przed rozpoczęciem roku akademickiego. 2. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności dotyczące szkolnictwa wyŝszego. R e k t o r Prof. dr hab. Alojzy Szymański 7

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne

Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2011 Rektora Akademii Sztuk Pięknych z dnia 15.09.2011r. Regulamin ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego DOP-0212-14/11 Poznań, 28 stycznia 2011 roku Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Fizyki PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budŝetu państwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania, zasad przyznawania i wypłacania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ustalony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA REKTORA PWSZ W ELBLĄGU NR 29/2012 Z 27.09.2012 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA, WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM PWSZ W ELBLĄGU PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31. Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. z dnia 1 października 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31. Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. z dnia 1 października 2007 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 31 Rektora Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie : Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Chemii Fizycznej PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budżetu państwa, którymi dysponuje Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia 64/2014/2015 Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie wydany na podstawie art. 186

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 63/R/11 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Rozdział I Formy pomocy materialnej 1 Student Uniwersytetu Gdańskiego może ubiegać

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie

REGULAMIN. ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik do zarządzenia nr 24/2011 Rektora AM w Szczecinie z dnia 08.11.2011 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Morskiej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie: - art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo