Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku. Ad. 1 Otwarcie. XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie. Obrady o godzinie 8.00 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Niedziałek. Powitał wójta, przybyłych radnych, zaproszonych gości, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy (według załączonych list obecności). Na sesji obecni byli wszyscy radni, zatem Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe jest niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady zapytał zebranych, czy ktoś ma uwagi lub propozycję zmian do zaproponowanego w zawiadomieniu o sesji, porządku obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. 4. Wystąpienie Kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Kraśniku w sprawie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 2013 rok. 5. Wystąpienie przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kraśniku w sprawie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2013 rok, 6. Wystąpienie Kierownika Zespołu Doradztwa Rolniczego w sprawie planu działania na 2013 rok, 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gościeradów, b) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŝecie Gminy Gościeradów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki, c) zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2013 roku e) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą. Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i zabezpieczeniu wkładu własnego. 8. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji. 9. Interpelacje radnych. Zapytania i wolne wnioski. 10. Zakończenie obrad.

2 Nikt nie zgłosił propozycji zmian do porządku obrad. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku wraz z przyjętą zmianą, w głosowaniu brało udział 15 radnych z czego: - za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 1. Porządek obrad został przyjęty. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji. Radny Paweł Tomczyk zgłosił uwagę dot. pomyłki zmiany imienia radnego oraz wypowiedzi radnych, Ŝe jedne są bardziej dokładne, inne ogólne. Radna Maria Gołda odczytała część protokołu dot. swojej wypowiedzi odnośnie Radnego Sylwestra Wilczaka i wskazała na zbyt ogólny zapis dot. jej wypowiedzi, przez co zdaniem Radnej, jej wypowiedź mogła być nie zrozumiała dla czytających protokół, bądź zrozumiana opatrznie. Wskazała na konieczność precyzowania wypowiedzi w protokole. Nikt więcej nie zgłosił uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji XXIV. W głosowaniu brało udział 15 radnych, z czego: - za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, - przeciw 0 - wstrzymało się 6. Protokół z XXIV sesji został przyjęty. Ad.4 Wystąpienie Kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Kraśniku w sprawie wniosków o przyznanie płatności obszarowych na 2013 rok. Pan Patryk Stawczyk omówił zasady przyznawania płatności obszarowych i odpowiedział na pytania zebranych. Przewodniczący Rady Robert Niedziałek zgłosił wniosek o zmianę kolejności punktów 5 z 6 z uwagi na to, Ŝe przedstawiciel KRUS jeszcze nie dojechał na sesję. Innych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanej przez niego zmiany w porządku obrad, w głosowaniu brało udział 15 radnych: - za wprowadzeniem zmiany głosowało -15 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 0. Rada Gminy przyjęła zmianę porządku obrad. Ad. 6 Wystąpienie Kierownika Zespołu Doradztwa Rolniczego w sprawie planu działania na 2013 rok, Pan Filip Pastucha podziękował za zaproszenie na sesję i omówił plan działania Zespołu Doradztwa Rolniczego na 2013 rok.

3 Ad. 5 Wystąpienie przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kraśniku w sprawie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2013 rok, Pan Piotr Dorot i Pani Magdalena Madej omówili ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników, a następnie udzielili odpowiedzi na zadane pytania. Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie: a) rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gościeradów, Radna Halina Kowal odczytała protokół Komisji Rewizyjnej - Dyskusja Radna Maria Gołda zadała pytanie odnośnie uchwały, kto ją pisał? Adwokat Leszek Kuśmiderski poinformował, iŝ on jest autorem uchwały napisanej w oparciu o materiały, które otrzymał w UG. Radny pan Grzegorz Latawiec poprosił jeszcze raz o odczytanie przez Radną Halinę Kowal protokołu Komisji Rewizyjnej Radna odczytała ponownie protokół. Radny Henryk Filipczak poinformował, iŝ Pana Rolaka nikt w urzędzie dobrze nie poinformował, nie wytłumaczył oraz nie pomógł w sprawie dot. stypendium. Wójt Gminy Jan Filipczak poinformował, iŝ wstępnie szkoła rozpatrywała sprawę stypendium pana Rolaka i rok wcześniej równieŝ wstępnie nie otrzymał stypendium, zaś z dodatkowego przydziału. Gmina nie mogła zmienić decyzji dyrekcji szkoły po rozpatrzeniu złoŝonych dokumentów i uwaŝam, iŝ szkoła równieŝ powinna dbać o swoich uczniów i im pomagać. Radny Grzegorz Latawiec stwierdził, Ŝe po analizie przez wicedyrektora i zespołu do tego powołanego, wszyscy uczniowie spełniali kryteria, to z Urzędu Gminy otrzymałem decyzję, Ŝe ta wyprawka się nie naleŝy, więc Pan Rolak powinien zostać poinformowany o złoŝeniu podania o ponowne rozpatrzenie, iŝ jest ojcem samotnie wychowującym. Radny Sylwester Wilczak poinformował, iŝ Pan Rolak podania o ponowne rozpatrzenie przydzielenia stypendium nie umiał napisać, zaś skargę do ministerstwa mógł napisać i wiedział, jakie dokumenty dostarczyć, zaś do UG wszystkich nie dostarczył, to takie dla mnie dziwne. Radna Maria Gołda poinformowała, iŝ to jest przykre, jeśli lekcewaŝy się petenta przez pracownika. Takie stypendia przyznawane są dwa razy do roku, to ten pracownik niech to robi dobrze i pomaga petentowi. Adwokat Leszek Kuśmiderski poinformował, iŝ raz w tygodniu udzielane są informację prawne w UG przez radców prawnych i nie ma problemu Ŝeby do nas się zwrócić i wiele osób się zgłasza o poradę prawną. Mam uwagę do p. radnych i p. sołtysów, aby odsyłać do nas po porady prawne i takich sytuacji nie będzie. Radny Grzegorz Latawiec poinformował, Ŝe do tego problemu nie powinno dojść, ale jak dogłębnie się to przeanalizuje, to wina tkwi w systemie, w szkole powinno złoŝyć się kwestionariusz z dokumentami, zaś decyzyjność powinna być podejmowana przez Gminę, poniewaŝ szkoła nie ma wglądu do dokumentów OPS i dokumentów innych świadczeń, które dany petent w danym roku pobiera, na przyszłość zróbmy wszystko, Ŝeby takich problemów nie było.

4 Radna Maria Gołda poinformowała, iŝ pan adwokat bardzo dobrze powiedział, Ŝe jeśli byłaby dobra komunikacja z petentem i pracownikiem UG, to do tej sytuacji nie doszłoby, moŝna było tylko poinformować petenta, Ŝe takich dokumentów brakuje. Radny Sylwester Wilczak poinformował, Ŝe jeśli umowę dzierŝawy p. Rolak zgłosiłby do wniosku w UG, tak jak zgłosił do ministerstwa, tej sytuacji nie byłoby. Adwokat Leszek Kuśmiderski poinformował p. Marię Gołda, iŝ źle zinterpretowała jego wypowiedź, ja mówiłem o pomocy prawnej, a nie o braku kompetencji urzędników. Dyskusja został zamknięta. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gościeradów, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W głosowaniu brało udział 15 radnych: - za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się - 2. W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów podjęła uchwałę Nr XXV/131/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Gościeradów, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęcie uchwały w sprawie: b) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŝecie Gminy Gościeradów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki, Przewodniczący Rady wystąpił o poradę do adwokata jak zagłosować odnośnie tej uchwały. Adwokat Leszek Kuśmiderski poinformował, iŝ w poprzednim roku były podejmowane dwie uchwały pierwsza za przyjęciem, zaś druga za niewyraŝenie dot. funduszu sołeckiego. Jeśli zostanie przyjęta pierwsza uchwała za wyraŝeniem zgody na wyodrębnienie w budŝecie gminy środków funduszu sołeckiego, to druga uchwała o nie wyraŝeniu zgody jest bezprzedmiotowa i nie podlega głosowaniu. Radny Mirosław Mostrąg odczytał protokół Komisji Rolnictwa i Infrastruktury w sprawie projektu uchwały rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŝecie Gminy Gościeradów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury wyraziła pozytywną opinię 4 głosami za na temat projektu uchwały Radny Grzegorz Tyzo odczytał protokół Komisji BudŜetu i Finansów w sprawie projektu uchwały rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŝecie Gminy Gościeradów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła pozytywną opinię większością głosów na temat projektu uchwały Radna Halina Kowal odczytała protokół Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu uchwały rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŝecie Gminy Gościeradów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

5 Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię większością głosów na temat projektu uchwały Radna Ewa Brania odczytała protokół Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŝecie Gminy Gościeradów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Komisja wyraziła pozytywną opinię większością głosów na temat projektu uchwały Wójt Gmin Jan Filipczak zgłosił swoją uwagę do projektu uchwały o skreślenie się przy słowie wyraŝa aby pozostało samo słowo wyraŝa. Zostało wykreślone się z projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwał rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŝecie Gminy Gościeradów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki w głosowaniu brało udział 15 radnych, z czego: - za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, - przeciw 2, - wstrzymało się 1, W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów podjęła Uchwałę Nr XXV/132/13 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budŝecie Gminy Gościeradów na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęcie uchwały w sprawie: Przerwa c) zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Radny Mirosław Mostrąg odczytał protokół Komisji Rolnictwa i Infrastruktury w sprawie projektu uchwały zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały Radny Grzegorz Tyzo odczytał protokół Komisji BudŜetu i Finansów w sprawie projektu uchwały zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

6 Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię na temat projektu uchwały Radna Halina Kowal odczytała protokół Komisji Rewizyjne w sprawie projektu uchwały zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Komisja Rewizyjna wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię na temat projektu uchwały Radna Ewa Brania odczytała protokół Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię na temat projektu uchwały protokół w załączeniu. Radny Paweł Tomczyk odczytała protokół komisji Kultury i Oświaty oraz komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Komisja Kultury i Oświaty oraz Komisja Spraw Społecznych wyraziły jednogłośnie pozytywną opinię na temat projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. w głosowaniu brało udział 15 radnych z czego: - za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 0, W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/133/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Gościeradów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęcie uchwały w sprawie: d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2013 roku

7 Radny Mirosław Mostrąg odczytał protokół Komisji Rolnictwa i Infrastruktury w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2013 roku. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały Radna Ewa Brania odczytała protokół Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2013 roku. Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię na temat projektu uchwały protokół w załączeniu. Radny Grzegorz Tyzo odczytał protokół Komisji BudŜetu i Finansów w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2013 roku Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię na temat projektu uchwały Radna Halina Kowal odczytała protokół Komisji Rewizyjne w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2013 roku Komisja Rewizyjna wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię na temat projektu uchwały Radny Paweł Tomczyk odczytała protokół komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały dot. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2013 roku Komisja Kultury i Oświaty oraz Komisja Spraw Społecznych wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2013 roku w głosowaniu brało udział 15 radnych z czego: - za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 0, W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/134/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów w 2013 roku, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podjęcie uchwały w sprawie: e) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą. Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego w ramach

8 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i zabezpieczeniu wkładu własnego. Radna Ewa Brania odczytała protokół Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą. Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i zabezpieczeniu wkładu własnego. Komisja wyraziła pozytywną opinię większością głosów na temat projektu uchwały Radny Mirosław Mostrąg odczytał protokół Komisji Rolnictwa i Infrastruktury w sprawie projektu uchwały przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą. Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i zabezpieczeniu wkładu własnego. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały Radny Grzegorz Tyzo odczytał protokół Komisji BudŜetu i Finansów w sprawie projektu uchwały przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą. Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i zabezpieczeniu wkładu własnego. Komisji BudŜetu i Finansów wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię na temat projektu uchwały Radna Halina Kowal odczytała protokół Komisji Rewizyjne w sprawie projektu uchwały przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą. Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i zabezpieczeniu wkładu własnego. Komisja Rewizyjna wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię na temat projektu uchwały Radny Paweł Tomczyk odczytał protokół komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą. Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i zabezpieczeniu wkładu własnego. Komisja Kultury i Oświaty oraz Komisja Spraw Społecznych wyraziły pozytywną opinię na temat projektu uchwały Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą. Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i zabezpieczeniu wkładu własnego. w głosowaniu brało udział 15 radnych z czego: - za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych,

9 - przeciw 0, - wstrzymało się 0, W wyniku głosowania Rada Gminy Gościeradów jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/135/13 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą. Budowa Infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i zabezpieczeniu wkładu własnego, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad.8 Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji. Wójt Gminy Jan Filipczak poinformował, Ŝe w czasie od ostatniej sesji wydał następujące zarządzenia: - w sprawie regulaminu udzielania dotacji na usuwanie eternitu. Następnie omówił sprawy inwestycyjne: - poinformował o wyniku przetargu na dostawę kruszywa Wykonawca- FTH, Bogdan Myszka, ul. Szkolna 18, Skopanie cena brutta 50,774,40 zł. - poinformował, Ŝe zostanie ogłoszony kolejny przetarg na sprzedaŝ budynku byłej szkoły w Marynopolu. Ponadto Wójt poinformował, iŝ w dniu 25 marca brał udział w posiedzeniu Rady Społecznej SPZOS w Kraśniku, podczas którego podjęto trzy uchwały - sprawie przyjęcia zmiany planu finansowego SPZOS na rok 2013, uchwała w sprawie zaopiniowania tego planu, - w sprawie opinii planu inwestycyjnego na rok 2013, po czym przedstawił plan finansowy SPZOS z podaniem nazw zadań i kwot finansowych na konkretne zadanie. Ad. 9 Interpelacje radnych. Zapytania i wolne wnioski Przewodniczący Rady Gminy Robert Niedziałek poinformował, iŝ wycieczka do Zawady gdzie jest wiertnia Chevronu nie odbędzie się, gdyŝ odwiert juŝ zakończono. Poinformował równieŝ, iŝ wpłynęły Ŝyczenia świąteczne od Dyrekcji Szkół, GOK-u, Biblioteki, Powiatowego Starostwa w Kraśniku. Wpłynęła równieŝ anonimowa skarga na dyrektora Szkoły w KsięŜomierzy w tej sprawie oddaje głos radcy prawnemu, który wyjaśnił, Ŝe skargi nie podpisane pozostawia się bez rozpoznania. Przewodniczący Rady złoŝył wszystkim Ŝyczenia z okazji zbliŝających się Świąt Wielkanocnych. Radna Maria Gołda odniosła się do tematu anonimowej skargi podnosząc fakt, iŝ pojawiła się ona w kontekście nadchodzącego konkursu na dyrektora szkoły. Zaapelowała do wszystkich, aby podchodzili z szacunkiem dla pracy na stanowisku dyrektora, aby konkurs odbywał się na ludzkich warunkach, zadała publiczne pytanie, dlaczego o zarzutach podnoszonych w anonimie nie mówiło się wcześniej tylko teraz. Wójt Gminy Jan Filipczak odniósł się do wypowiedzi p. Gołdy, iŝ skarga wpłynęła kilka dni temu i zastanawiał się skąd znana jest treść skargi, wskazał takŝe, Ŝe w świetle prawa skarga nie istnieje, a wiec dyskusja w tej sprawie jest bezprzedmiotowa.

10 Radny Adam Ufniarz wystąpił z prośbą o zajęcie się drogami, bo są one w bardzo złym stanie. Radny Paweł Tomczyk odniósł się pozytywnie do informacji, Ŝe jest po przetargu na kruszywo i zwrócił się z prośba o naprawę drogi na Osiedlu Zachód przy lesie. Z- ca Wójta Tomasz Najs poinformował, iŝ na dzień dzisiejszy wpłynęło ponad 700 deklaracji odnośnie opłat śmieciowych, wyjaśnił zasadę wypełniania deklaracji o wysokości opłat dot. zagospodarowania odpadami komunalnymi. Poinformował równieŝ, Ŝe wszyscy mieszkańcy otrzymali informacje, jak składać w/w deklaracje. Odnośnie przedsiębiorców i sklepów umowy nie muszą być wypowiadane. Radna Maria Gołda poinformowała, iŝ niektórzy mieszkańcy wypowiadają się, Ŝe niektórzy mieszkańcy nie będą składać deklaracji i zadała pytanie, jak widziany będzie obowiązek składania deklaracji przez mieszkańców niechętnych. Z-ca Wójta poinformował, iŝ mieszkańcy, którzy nie złoŝyli deklaracji pierwszej, będą informowani telefonicznie i jeśli nie złoŝą, będzie prowadzone postępowanie administracyjne. Radna Maria Gołda Czy wystarczy oświadczenie gospodarza odnośnie, Ŝe dane osoby, które zamieszkują w danej nieruchomości są studentami lub za granicą. Z-ca Wójta poinformował, iŝ deklaracja jest oświadczeniem i mieszkaniec danej nieruchomości składa, ile osób ja zamieszkuje, odnośnie studentów moŝna będzie przynieść zaświadczenie z akademika lub uczelni i będzie zrobiona korekta złoŝonej deklaracji. Dyskusja została zakończona. Ad. 10. Zakończenie obrad. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy dziękując za uczestnictwo. Protokołowała Małgorzata Bartos Przewodniczący Rady Gminy Robert Niedziałek

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice. w dniu 25 lutego 2013r.

Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice. w dniu 25 lutego 2013r. Protokół nr XVI/13 z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice w dniu 25 lutego 2013r. Na ogólną liczbę 15 radnych na sali obrad obecnych było 14 radnych, co według Przewodniczącego Rady stanowiło quorum zdolne

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00

Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 Protokół z XVI Sesji Rady Gminy V Kadencji z dnia 23.06.2008r., godz. 09:00 1.Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego Rady. Posiedzenie Rady Gminy Jastków otworzył Przewodniczący Rady Gminy p.witold Nakonieczny.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 30.11.2009r. godz. 15.30 18.15

Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 30.11.2009r. godz. 15.30 18.15 Protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Świętajno w dniu 30.11.2009r. godz. 15.30 18.15 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał Radną Mariolę Szewczyk.

Ad. 2. Na sekretarza obrad Przewodniczący powołał Radną Mariolę Szewczyk. Protokół Nr XXIX/2009 z sesji Rady Gminy Barciany odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 r. Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nosek. Sesję rozpoczęto o godz. 11 00, a zakończono o godz.

Bardziej szczegółowo

Na stan radnych 15, w obradach udział wzięło 15 radnych zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.

Na stan radnych 15, w obradach udział wzięło 15 radnych zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 11 do protokółu. Nr 0002/6/2011 P R O T O K Ó Ł Nr 6/11 z obrad VI Sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin w dniu 18 maja 2011 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, a zakończono o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XIX sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 czerwca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku.

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Or. 0002. 3. 2011 R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Protokół zawiera: 1. Uchwała Nr VI/23/2011w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2010 SESJI RADY GMINY MICHAŁÓW, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2010 ROKU W SALI OBRAD URZĘDU GMINY W MICHAŁOWIE Stan radnych 9 osób Obecnych 9 osób Sesję rozpoczęto o godzinie 12:30,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.15 a zakończono o godzinie 13.40.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1

PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU P U N K T 1 1 PROTOKÓŁ NR XIV/2012 Z XIV SESJI RADY GMINY GRODZIEC ODBYTEJ 26 STYCZNIA 2012 ROKU W SALI NARAD URZĘDU GMINY W GRODŹCU Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. P U N K T 1 Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010

PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010 PROTOKÓŁ Nr XLIII/2010 z przebiegu XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Jan Mazur powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/ 2012 z sesji Rady Gminy Tereszpol z dnia 25 maja 2012 roku

PROTOKÓŁ Nr XIX/ 2012 z sesji Rady Gminy Tereszpol z dnia 25 maja 2012 roku PROTOKÓŁ Nr XIX/ 2012 z sesji Rady Gminy Tereszpol z dnia 25 maja 2012 roku Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 13 05 w sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy Tereszpol. Radni obecni na sesji (załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r.

Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 z obrad Sesji Rady Gminy Karczmiska odbytej 11 grudnia 2014 r. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Karczmiskach. 1. Otwarcie. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/07 z VII Sesji Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 czerwca 2007 r.

Protokół Nr VII/07 z VII Sesji Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 czerwca 2007 r. Data publikacji : 01.10.2007 Protokól z VII Sesji Rady Gminy Poświętne z dnia 28 czerwca 2007r. Protokół Nr VII/07 z VII Sesji Rady Gminy w Poświętnem z dnia 28 czerwca 2007 r. Ad.1 VII zwyczajna Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku Otwarcia X - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz. Przywitał Panie i Panów radnych oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/2013 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XXIX Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu

Bardziej szczegółowo