Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek Ochrona konsumenta w praktyce na przykładzie usług telekomunikacyjnych i turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek Ochrona konsumenta w praktyce na przykładzie usług telekomunikacyjnych i turystycznych"

Transkrypt

1 Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek Ochrona konsumenta w praktyce na przykładzie usług telekomunikacyjnych i turystycznych Rybnik 28 III 2011 r.

2 Zarys systemu ochrony konsumentów --->Organizacje państwowe Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szczebel rządowy (centralny) (siedziba Warszawa, biura w dużych miastach np. Katowice) (naruszenie zbiorowych interesów konsumentów) rzecznicy konsumentów (ok. 350) szczebel samorządowy (regionalny) + miejscy rzecznicy konsumentów + powiatowi rzecznicy konsumentów (sprawy indywidualne) --->Organizacje prywatne Federacja Konsumentów sieć 50 klubów terenowych tzw. poradnie konsumenckie Stowarzyszenie Konsumentów Polskich różne grupy ekspertów w konkretnej dziedzinie (bezpieczeństwo produktów, ochrona prawna lub reklama)

3 Instrumenty ochrony konsumentów ---> Nadzór nad rynkiem: kontrole w supermarketach wycofywanie niebezpiecznych produktów z handlu sprawdzanie ryzyka pod względem bezpieczeństwa system informacji o niebezpiecznych produktach postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prawo kontroli wzorców stosowanych w umowach z udziałem konsumentów klauzule niedozwolone (Rejestr klauzul niedozwolonych)

4 Rozwiązywanie sporów instytucje ---> Sądy powszechne ---> Sądy polubowne: sieć polubownych sądów konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej (16 oraz 15 ośrodków zamiejscowych) polubowny sąd konsumencki przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) spory związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych i pocztowych Arbiter bankowy (przy Związku Banków Polskich) spory dot. usług bankowych Sąd Polubowny przy Rzeczniku Ubezpieczonych spory dot. ubezpieczeń, PTE

5 Charakter działania sądów polubownych ---> wyrok sądu konsumenckiego = wyrok sądu powszechnego (po stwierdzeniu przez ten sąd ich wykonalności) ---> konieczna zgoda obu stron na sąd polubowny ---> tylko spory: między konsumentami i przedsiębiorcami wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług tylko spory o prawa majątkowe niezależnie od wartości przedmiotu sporu ---> kto wnosi sprawę: konsument przedsiębiorca organizacja konsumencka miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów

6 Usługi telekomunikacyjne Podstawa świadczenia: ---> umowa: forma pisemna [wyjątek: budka telefoniczna, pre-paid] zabronione warunki: + uniemożliwianie lub utrudnianie prawa do zmiany dostawcy usług + kary umowne za wypowiedzenie umowy przed terminem + długie (3-mies.) okresy wypowiedzenia umów + wyjątek ---> umowy promocyjne kara = zwrot ulgi ---> regulamin: przy podpisaniu umowy (nieodpłatnie) na każde żądanie abonenta zmiana na niekorzyść abonenta = prawo rozwiązania umowy bez konsekwencji (nawet w okresie promocji)

7 Prawo do przeniesienia przydzielonego numeru Prawo przysługuje: w przypadku przeprowadzki w przypadku zmiany operatora Odmowa przeniesienia: brak możliwości technicznych, potwierdzony decyzją Prezesa UKE nowa lokalizacja znajduje się poza obszarem sieci Operatora nowa lokalizacja znajduje się w innej strefie numeracyjnej Prawo nie przysługuje: przy przeniesieniu numeru pomiędzy sieciami stacjonarnymi i komórkowymi Przeniesienie ---> prawo do jednorazowej opłaty z cennika (wysokość nie może zniechęcać do korzystania z uprawnienia)

8 Reklamacja usług telekomunikacyjnych Forma reklamacji: ustnie do protokołu (w oddziale firmy) ---> obowiązek potwierdzenia przyjęcia reklamacji na piśmie telefonicznie pisemnie (list, faks, poczta elektroniczna) ---> obowiązek potwierdzenia na piśmie (do 14 dni) ---> wyjątek ---> operator udzieli odpowiedzi do 14 dni Podstawy reklamacji: niedotrzymanie określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi nieprawidłowe obliczenie należności za usługę

9 Reklamacja usług telekomunikacyjnych cd. 1 Treść reklamacji: imię i nazwisko, adres zamieszkania; określenie przedmiotu reklamacji i reklamowanego okresu przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację; numer ewidencyjny (z umowy lub na rachunku) / nadany numer reklamacji (jeśli ponownie zwracamy się w sprawie) wysokość kwoty odszkodowania (jeśli żądamy jej wypłaty); numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania podpis (dotyczy reklamacji pisemnej) Brak któregoś z elementów ---> wezwanie do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni Brak uzupełnienia ---> reklamacja bez rozpoznania

10 Termin na wniesienie reklamacji: w ciągu 12 miesięcy: od końca miesiąca, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych od dnia nienależytego wykonania lub niewykonania, od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności za usługi Termin odpowiedzi na reklamację: 30 dni od dnia jej złożenia odpowiedź odmowna ---> pełne uzasadnienie faktyczne i prawne + doręczenie przesyłką poleconą Brak odpowiedzi do 30 dni = uwzględnienie reklamacji (liczy się dzień w którym konsument miał możliwość zapoznania się)

11 Rekompensata za wadliwe usługi Odszkodowanie ---> za każdy dzień przerwy 1/15 średniej opłaty miesięcznej liczonej według rachunków z ostatnich 3 okr. rozl. ---> za okres nie dłuższy niż ostatnie 12 miesięcy ---> nie przysługuje gdy w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 h Zwrot opłaty abonamentowej ---> 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej ---> za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa trwająca dłużej niż 12 h ---> niezależne od ww. odszkodowania Przedawnienie roszczeń ---> upływ 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego

12 Sposoby rozwiązywania sporów telekomunikacyjnych: (po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego) ---> postępowanie mediacyjne prowadzone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) ---> postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE ---> sąd powszechny

13 Kiedy operator telefonii stacjonarnej może ograniczyć usługi lub wyłączyć telefon? ---> prawo ograniczenia usług ---> zaległość w płatności rachunku co najmniej miesiąc (blokada połączeń wychodzących) ---> nadal możliwość odbioru połączeń + dzwonienia na numery bezpłatne, alarmowe ---> prawo rozwiązania umowy (z winy abonenta) ---> upływ pełnego okresu rozliczeniowego + wezwanie do zapłaty z terminem min. 15 dni ---> upływ tego terminu Brak ww. operator możliwości przed zakończeniem postępowania reklamacyjnego dot. faktury Telefonia komórkowa ---> powyższe nie dotyczy ---> decyduje regulamin świadczenia usług

14 Czy mamy prawo domagać się szczegółowego wykazu połączeń? ---> podstawowy wykaz połączeń ---> na fakturze ---> szczegółowy wykaz połączeń + na żądanie + do 12 miesięcy wstecz + opłata według cennika ---> billing związany z uznaną reklamacją ---> brak obciążenia taką opłatą

15 Nieuczciwe praktyki przykłady z działalności UOKiK Opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy proporcjonalne zmniejszanie (casus Play) Ulga za zakup telefonu po promocyjnej cenie ---> umowa na określony czas Wcześniejsze rozwiązanie umowy ---> zwrot różnicy (kwota ulgi pomniejszona proporcjonalnie do okresu trwania umowy) Podpisywanie umowy bez czytania (casus PTK Centertel) Umowa zawierana na odległość (infolinia, www) ---> obowiązek doręczenia umowy + możliwość zapoznania się Dokumenty (umowa, aneks, regulamin, cennik) ---> kurier ---> konsument Krótka wizyta kuriera ---> możliwość podpisania lub rezygnacji z umowy ---> brak możliwości zatrzymania i zapoznania się z dokumentami i podpisania ich w innym terminie = presja natychmiastowego podpisania umowy

16 Rejestr niedozw. zapisów umownych (telekomunikacja) Okres wypowiedzenia liczony jest od dnia złożenia w punkcie sprzedaży (obsługi) wypowiedzenia umowy lub dnia wpłynięcia do Działu Obsługi Klienta listu poleconego zawierającego wypowiedzenie umowy W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w 6 pkt 2 Abonent traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego z tytułu niezgodności z umową Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług wynikłe z faktu niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku telefonicznego kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Abonenta

17 ---> przewodnickie ---> hotelarskie ---> inne świadczone turystom Usługi turystyczne Złożony charakter ---> konieczność zapewnienia konsumentom lepszej ochrony prawnej ---> ustawa o usługach turystycznych

18 Co to jest impreza turystyczna? ---> pakiet usług turystycznych dających jednolity program i objętych wspólną ceną ---> warunek ---> usługi obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo program przewiduje zmianę miejsca pobytu, np. transport i zakwaterowanie ---> usługi w pakiecie ---> świadczenia różnych przedsiębiorców + przelot liniami lotniczymi + noclegi w hotelu + przejazd autokarem + posiłki w restauracji ---> wiele usług + wielu przedsiębiorców ---> jeden odpowiedzialny ---> organizator turystyki (np. biuro podróży)

19 Jak sprawdzić wiarygodność biura podróży? ---> wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych ---> gdzie można sprawdzić: + u wojewody właściwego dla siedziby przedsiębiorcy (Oddział Turystyki Urzędu Wojewódzkiego) + w Departamencie Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy w Warszawie [tel. (22) ] + w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Tur.

20 Na co zwrócić uwagę, przeglądając ofertę biura podróży? ---> przestudiować ofertę + informacje zawarte w broszurach, folderach, katalogach. Szczególna uwaga na: cena + obca waluta ---> według kursu jakiego banku --->z którego dnia (dzień wpłaty zaliczki lub ostatecznej kwoty) + czy cena obejmuje wszystkie usługi, czy za niektóre i jakie? będziemy musieli zapłacić na miejscu? położenie hotelu rzeczywiste usytuowanie kategoria hotelu + brak jednolitych standardów kategoryzacji obiektów ---> informacja o wyposażeniu danego hotelu oraz pokoju wyżywienie + posiłki w restauracji hotelowej, w sieci restauracji samoobsługowych.

21 Obowiązki informacyjne organizatora turystyki Organizator turystyki jest obowiązany wskazać w materiałach (broszurach, folderach i katalogach): 1) cenę usługi turystycznej / sposób jej ustalenia 2) miejsce pobytu lub trasę imprezy 3) rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu 4) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu 5) ilość i rodzaj posiłków 6) program zwiedzania i atrakcji turystycznych 7) kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny 8) termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń Powyższe informacje --->zawarcie umowy ---> część składowa umowy Zalecenie ---> zabierz katalogi i broszury ---> rób notatki ---> świadkowie

22 Dalsze obowiązki organizatora turystyki Umowa o świadczenie usług turystycznych ---> forma pisemna ---> konieczne regulacje (zgodnie z przepisami) Przed rozpoczęciem imprezy informacja: - do kogo może zwracać się w razie problemów Zmiana warunków ---> prawo odstąpienia od umowy ---> udział w imprezie zastępczej (kwestia standardu) ---> prawo zwrotu wpłaconych pieniędzy ---> prawo odszkodowania (zwrot różnicy w cenie usługi zastępczej) Prawo odwołania usługi z powodu: - zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie - siły wyższej powodującej niemożność wykonania usługi (powódź) ---> nie przysługuje prawo do odszkodowania

23 Podwyższenie ceny Warunki: ---> tylko jeśli przewiduje to umowa ---> nie później niż na 20 dni przed wyjazdem ---> tylko wtedy gdy wzrosły (konieczność udokumentowania): 1) koszty transportu; 2) opłaty urzędowe, podatki lub opłaty należne za takie usługi 3) kursy walut W przypadku zmiany ceny ---> prawo odstąpienia od umowy, (zmiana ceny = zmiana istotnego warunku umowy)

24 Niewykonywanie usług Niewykonywanie istotnej części usług ---> obowiązek świadczenia zastępczego (ta sama jakość) ---> bez dodatkowych kosztów dla klienta ---> niższa jakość św. zast. = prawo obniżenia ceny imprezy Zakaz świadczenia zastępczego ---> ze względu na cel umowy Gdyby się zdarzyło: ---> powrót klienta do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca na koszt organizatora ---> prawo do odszkodowania lub ---> prawo zmniejszenia ceny wyjazdu Ograniczenie odpowiedzialności (wyjątek szkody na osobie) ---> dopuszczalne w umowie Limit ---> dwukrotność ceny imprezy turystycznej

25 Pomoc przy określaniu roszczeń konsumenta ---> tzw. tabela Frankfurcka ---> procentowe bonifikaty ceny umownej: ---> obniżka w zakresie ceny w zakresie wyżywienia : - monotonny jadłospis 5%; - niewystarczająca liczba ciepłych posiłków 10%; - zepsute posiłki (nienadające się do spożycia) do 30%. Tabela może być stosowana wyłączenie pomocniczo ---> brak charakteru wiążącego.

26 Terminy reklamacyjne Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia ---> do wykonawcy usługi oraz organizatora turystyki Sposób reklamacji określają warunki umowy: ---> do kogo (np. rezydent, kierowca autokaru) ---> w jakiej formie (np. na piśmie, telefonicznie) ---> w jakim terminie (np. w ciągu jednego lub trzech dni) Wskazówka ---> mieć zawsze przy sobie umowę Niedotrzymanie ewentualnych krótkich terminów nie oznacza wygaśnięcia uprawnień klienta

27 Niedozwolone postanowienia umowne Podczas trwania imprezy Biuro Podróży nie bierze na siebie odpowiedzialności za: e) biuro podróży nie jest odpowiedzialne za niedogodności w hotelu spowodowane np. czasowym odcięciem ciepłej wody, ogrzewania lub klimatyzacji, naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż klientów w przypadku jego zamiany, zapomnienia lub kradzieży. Rezygnacja z imprezy następuje w momencie złożenia przez klienta rezygnacji w formie pisemnej. Organizator z uwagi na poniesione koszty organizacji ma prawo dokonać potrąceń w sposób określony niniejszymi warunkami (...) Określone potrącenie może być podniesione nie więcej niż 15% w przypadku wykazania przez AXET poniesienia wyższych kosztów w związku z rozliczeniami z kontrahentami. Jeżeli koszt wycieczki wzrośnie o więcej niż 10% Klient ma prawo do jej anulowania i odzyskania w całości wpłaconej kwoty. Decyzja ta jednak 60 musi zapaść w ciągu 2 dni od chwili otrzymania informacji o wzroście ceny, nie później niż 24 godziny przed wyjazdem.

28 Dziękuję za uwagę Adwokat Sławomir Derek Kancelaria Adwokacka Sławomir Derek Pl. Wolności Rybnik tel./fax: +48 (32) mobile:

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTENETOWYCH PRZEZ INFONET Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez INFONET.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy Regulamin Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych (dalej: Regulamin) obowiązuje dla Usług świadczonych przez BIALL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych zwany dalej Regulaminem, określa warunki I zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne

Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Poradnik dla konsumentów usługi telekomunikacyjne Warszawa, czerwiec 2014 r. Opracowanie: Departament Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 1. Zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r.

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r. Regulamin Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo