im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Humanistyczna Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi Leszno Tel. (65) , (65) , (65) Regulamin praktyk w Wyższej Szkole Humanistycznej 1 1. Studenci zobowiązani są do odbycia praktyk, jeżeli plan studiów, zatwierdzony przez Senat Uczelni je przewiduje. 2. Formę, miejsce oraz czas trwania praktyk na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów określają Plany i ramowe programy praktyk, stanowiące załączniki nr 1-15 do niniejszego Regulaminu. 3. Student ma prawo do odbycia praktyki w wybranej przez siebie albo wskazanej przez Uczelnię placówce. 4. Student przed rozpoczęciem praktyki zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem praktyk oraz Planem i ramowym programem praktyk obowiązującym na danym kierunku i specjalności studiów. 5. Student jest zobowiązany do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki. Na kierunku Kosmetologia oraz Dietetyka wymagane jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC. Koszty ubezpieczenia związanego z odbywaniem praktyki ponosi student. 6. Studentowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu odbywanej praktyki. Za okres praktyki Uczelnia nie pokrywa kosztów zakwaterowania, dojazdu oraz wyżywienia Student może na podstawie Regulaminu Studiów w Wyższej szkole Humanistycznej zostać zwolniony przez Opiekuna Praktyk z obowiązku odbywania praktyki pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego (obecne lub w ciągu ostatnich trzech lat) zatrudnienie/odbycie stażu/odbycie praktyki w szkołach/placówkach/instytucjach zgodnych 1

2 poprzez charakter działań ze studiowaną specjalnością. Na zaświadczeniu winny znajdować się następujące informacje: miejsce pracy, okres zatrudnienia, stanowisko pracy, charakter pracy (zakres obowiązków), jeśli nie wynika on ze stanowiska pracy. Do zaświadczenia należy dołączyć wniosek do Opiekuna Praktyk (załączniki nr 16-18). W uzasadnionych przypadkach Opiekun Praktyk może zwolnić studenta z obowiązku odbycia praktyki pomimo innego niż wskazany uprzednio terminu zatrudnienia/odbycia stażu/odbycia praktyki. 2. Studenci studiów I i II stopnia specjalności Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna mogą starać się o zwolnienie z praktyk zawodowych tylko na podstawie zatrudnienia lub stażu na stanowisku nauczyciela. Do wniosku należy również dołączyć obowiązujące portfolio Rektor Uczelni powołuje Merytorycznych Opiekunów Praktyk na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów oraz Opiekuna Praktyk Studenckich z zakresu organizacji praktyk. Merytoryczni Opiekunowie Praktyk dokonują zaliczenia praktyki na danym kierunku i specjalności studiów oraz współpracują z Opiekunem Praktyk Studenckich z zakresu organizacji praktyk odpowiedzialnym za organizację praktyk w Uczelni, bezpośrednią obsługę studentów w zakresie praktyk oraz współpracę z placówkami, w których studenci odbywają praktyki Student odbywający praktykę jest zobowiązany do prowadzenia dziennika praktyk (załączniki nr 19-31), w którym zapisuje czynności wykonywane podczas praktyki, potwierdzone pieczątką oraz podpisem Zakładowego Opiekuna Praktyki. W skład dziennika praktyk wchodzą: strona tytułowa dziennika harmonogram praktyk karta przebiegu praktyk opinia i ocena praktyki zawodowej lub pedagogicznej wystawiona przez Zakładowego Opiekuna Praktyk (w zależności od rodzaju odbywanej praktyki) sprawozdanie z praktyki ocena opiekuna praktyk zawodowych lub pedagogicznych (w zależności od rodzaju odbywanej praktyki) 2

3 2. Student dołącza do dziennika PORTFOLIO, którego zawartość określa Plan i ramowy program praktyk na danym kierunku i specjalności studiów. 3. Student jest zobowiązany do złożenia dziennika praktyk wraz z portfolio, a także wniosku do Opiekuna Praktyk o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/odbycia stażu/odbycia praktyki w szkołach/placówkach/instytucjach zgodnych poprzez charakter działań ze studiowaną specjalnością w Biurze Dziekana w terminie wynikającym z Organizacji roku akademickiego. 4. Na podstawie analizy ww. dokumentów, a także na podstawie Opinii i oceny praktyki zawodowej/pedagogicznej wystawionej przez Zakładowego Opiekuna Praktyk, Merytoryczny Opiekun Praktyk dokonuje oceny i zaliczenia praktyki Student może otrzymać indywidualne skierowanie na praktykę, jeśli wymaga tego instytucja przyjmująca. Skierowanie należy odebrać w Biurze Dziekana. 2. W przypadku jeżeli placówka przyjmująca studenta na praktykę wymaga podpisania porozumienia z Uczelnią, student winien jest zgłosić w Biurze Dziekana następujące informacje: nazwę instytucji, dane adresowe, imię i nazwisko przedstawiciela instytucji (osoby podejmującej decyzję o ewentualnym przyjęciu na praktykę), termin odbywanej praktyki, dane osobowe studenta. Na tej podstawie Uczelnia zawiera z placówką porozumienie. 6 Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2014 r. REKTOR Wyższej Szkoły Humanistycznej prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki 3

4 Wykaz załączników: (załączniki znajdują się w odpowiednich zakładkach na poszczególnych kierunkach studiów) Załącznik nr 1 Plan i ramowy program praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka studia I stopnia Załącznik nr 2 Plan i ramowy program praktyk zawodowych na kierunku Kosmetologia studia I stopnia Załącznik nr 3 - Plan i ramowy program praktyk zawodowych na kierunku Praca Socjalna studia I stopnia Załącznik nr 4 - Plan i ramowy program praktyk zawodowych na kierunku Pedagogika studia I stopnia - specjalność Pedagogika Resocjalizacyjna i Terapia Pedagogiczna Załącznik nr 5 Plan i ramowy program praktyk zawodowych na kierunku Pedagogika studia I stopnia specjalność Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna oraz Terapia Pedagogiczna Załącznik nr 6 Plan i ramowy program praktyk pedagogicznych na kierunku Pedagogika studia I stopnia - specjalność Pedagogika Resocjalizacyjna i Terapia Pedagogiczna Załącznik nr 7 Plan i ramowy program praktyk pedagogicznych z zakresu terapii pedagogicznej na kierunku Pedagogika studia I stopnia Załącznik nr 8 Plan i ramowy program praktyk zawodowych z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych na kierunku Pedagogika studia II stopnia dla specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna Załącznik nr 9 Plan i ramowy program praktyk zawodowych z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych na kierunku Pedagogika studia II stopnia dla specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza Załącznik nr 10 Plan i ramowy program praktyk zawodowych z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych na kierunku Pedagogika studia II stopnia dla specjalności Doradztwo Zawodowe i Personalne Załącznik nr 11 - Plan i ramowy program praktyk zawodowych z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych na kierunku Pedagogika studia II stopnia dla specjalności Socjoterapia Załącznik nr 12 - Plan i ramowy program praktyk zawodowych z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych na kierunku Pedagogika studia II stopnia dla specjalności Gerontologia Załącznik nr 13 - Plan i ramowy program praktyk zawodowych z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych na kierunku Pedagogika studia II stopnia dla specjalności Promocja Zdrowia Załącznik nr 14 - Plan i ramowy program praktyk zawodowych z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych na kierunku Pedagogika studia II stopnia dla specjalności Wychowanie Przedszkolne I Edukacja Wczesnoszkolna Załącznik nr 15 Plan i ramowy program praktyk pedagogicznych w ramach przygotowania pedagogicznego na kierunku Pedagogika studia II stopnia Załącznik nr 16 Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka - studia I stopnia Załącznik nr 17 Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych na kierunku Kosmetologia, Praca Socjalna oraz Pedagogika studia I stopnia Załącznik nr 18 Wniosek o zaliczenie praktyk zawodowych z różnic programowych dla studentów kierunku Pedagogika studia II stopnia Załącznik nr 19 Dziennik praktyk zawodowych dla kierunku Dietetyka studia I stopnia Wstępna praktyka w szpitalu Załącznik nr 20 Dziennik praktyk zawodowych dla kierunku Dietetyka studia I stopnia Praktyka z technologii potraw Załącznik nr 21 Dziennik praktyk zawodowych dla kierunku Dietetyka studia I stopnia Praktyka w dziale żywienia szpitala oraz w poradni dietetycznej 4

5 Załącznik nr 22 - Dziennik praktyk zawodowych dla kierunku Dietetyka studia I stopnia Praktyka w Domu Pomocy Społecznej Załącznik nr 23 - Dziennik praktyk zawodowych dla kierunku Dietetyka studia I stopnia Praktyka w poradni chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych Załącznik nr 24 - Dziennik praktyk zawodowych dla kierunku Dietetyka studia I stopnia Praktyka w zakresie żywienia niemowląt oraz dzieci starszych Załącznik nr 25 - Dziennik praktyk zawodowych dla kierunku Kosmetologia studia I stopnia Załącznik nr 26 - Dziennik praktyk zawodowych dla kierunku Praca Socjalna studia I stopnia Załącznik nr 27 - Dziennik praktyk zawodowych dla kierunku Pedagogika studia I stopnia Załącznik nr 28 - Dziennik praktyk pedagogicznych z zakresu terapii pedagogicznej dla kierunku Pedagogika studia I stopnia Załącznik nr 29 - Dziennik praktyk pedagogicznych z zakresu przygotowania pedagogicznego dla kierunku Pedagogika studia I stopnia Załącznik nr 30 Dziennik praktyk zawodowych z różnic programowych dla kierunku Pedagogika studia II stopnia Załącznik nr 31 Dziennik praktyk pedagogicznych z zakresu przygotowania pedagogicznego dla kierunku Pedagogika studia II stopnia 5

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2014. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 września 2014 roku

Zarządzenie Nr 67/2014. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 września 2014 roku Zarządzenie Nr 67/2014 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładu Praktyk oraz organizacji obowiązkowych praktyk studenckich

Regulamin Zakładu Praktyk oraz organizacji obowiązkowych praktyk studenckich Załącznik nr 1 do Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej Regulamin Zakładu Praktyk oraz organizacji obowiązkowych praktyk studenckich Regulamin określa zakres działania Zakładu Praktyk

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie 1 ust.2 Zarządzenia nr 115/2013

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 Informacje ogólne 1. Na kierunku budownictwo praktyki podlegają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 6 grudnia 2012r. 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia bałtycka w ramach specjalności głównej lituanistyka i specjalności dodatkowej letonistyka profil studiów ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie organizacji praktyk nie objętych programem

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych dla studentów specjalności: Promocja zdrowia, studia II stopnia

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych dla studentów specjalności: Promocja zdrowia, studia II stopnia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH z różnic

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Polonistyki na kierunku filologia polska, specjalności: literaturoznawczo-językoznawcza i literatura polska i język polski w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN 260 260 IV SEMESTRZE 8 100 III SEMESTRZE 160 VI SEMESTRZE

LICZBA GODZIN 260 260 IV SEMESTRZE 8 100 III SEMESTRZE 160 VI SEMESTRZE WYMIAR I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia w AJD w Częstochowie są integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku fizjoterapia. Studenci studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalności: Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych; Edukacja dla Bezpieczeństwa; Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR

Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR Celem praktyki jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą oraz zapoznanie studentów z organizacją

Bardziej szczegółowo

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawa prawna: Regulamin Studiów (Zarządzenie Rektora Nr 22/2012 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Program praktyk pedagogicznych studia licencjackie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Program praktyk pedagogicznych studia licencjackie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Jolanta Pułka Program praktyk pedagogicznych studia licencjackie kierunek: pedagogika specjalności nauczycielskie: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 37/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunku: DIETETYKA dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunku: DIETETYKA dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH na kierunku: DIETETYKA dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu I. Zasady organizowania i odbywania zajęd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo