ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 2 W SKIERNIEWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 DO STATUTU PRZEDSZKOLA NR 2 W SKIERNIEWICACH"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2010 Zgodnie z Ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty/ tekst jednolity: Dz.U nr256, poz ze zm./; Ustawa z 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U nr 145, poz.917); Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; 3 pkt3 ust c uchylono: c. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnego z organizacją placówki i planem zawodowym nauczycieli odbywających staż, 2 pkt 9 uchylono: 9.Na pisemny wniosek rodziców dziecko może odebrać rodzeństwo, które ukończyło 10 lat ( Ustawa o ruchu drogowym art. 33 Dz.U. nr 98 poz. 602) pkt 8 c zmienia brzmienie na : c ) agresywnego zachowywania się dziecka, stanowiącego zagrożenie dla siebie i pozostałych dzieci w grupie w sytuacji, gdy rodzice nie podejmują współpracy z przedszkolem w niwelowaniu i udzielaniu pomocy dziecku w przezwyciężaniu trudności wychowawczych Z powyższymi zmianami w Statucie Przedszkola nr 2 zapoznano w dniu r.:

2 ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2011 Zgodnie z Ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty/ tekst jednolity: Dz.U nr256, poz ze zm./; Ustawa z 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U nr 145, poz.917); Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487) W 2 pkt 4 dopisuje się: 9) W przedszkolu dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci, ich rodziców i nauczycieli. 10) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana - dzieciom w formie: zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia - rodzicom i nauczycielom w formie: porad, szkoleń, warsztatów, konsultacji. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne. 1.3 Przedszkole realizuje dla 6- letnich roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz prawo dzieci 5-letnich do edukacji. Rodzice dziecka sześcioletniego dopełniają czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i mają obowiązek zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. Zmienia brzmienie: 1.3 Przedszkole realizuje dla dzieci 6- letnich roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dla dzieci 5-letnich. Rodzice dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dopełniają czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola i mają obowiązek zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 3.2 W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej. 3.3 Powołana komisja kwalifikacyjna składa się: - z dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej - z dwóch przedstawicieli Rady Rodziców 3.4 Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.

3 Zmienia brzmienie: 3.2 W przypadku, gdy liczba zgłoszeń do przedszkola dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor może odstąpić od powoływania komisji rekrutacyjnej 3.3 Powołana komisja rekrutacyjna składa się: - z dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej - z dwóch przedstawicieli Rady Rodziców 3.4 Komisji rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola. 3.6 W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci: - sześcioletnie celem odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci pięcioletnie - dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących - dzieci już uczęszczające do danego przedszkola oraz ich rodzeństwa - dzieci rodziców pracujących - dzieci z rodzin wielodzietnych zmienia brzmienie na : 3.6 : W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: - dzieci sześcioletnie, które podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, - dzieci pięcioletnie podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, - dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, - dzieci z rodzin zastępczych, - dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, - dzieci już uczęszczające do Przedszkola Nr 2, - dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Nr 2 i będzie kontynuowało edukację w roku, na który jest prowadzona rekrutacja. Z powyższymi zmianami w Statucie Przedszkola nr 2 zapoznano w dniu r.

4 ZAŁĄCZNIK NR 2/ 2011 Zgodnie z Ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty/ tekst jednolity: Dz.U nr256, poz ze zm./; Ustawa z 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U nr 145, poz.917); Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU 2010 nr 228, poz. 1487) w 2 pkt 4. Dopisuje się : 11) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na: a) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych b) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych c) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców 12) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: dziecka, rodziców dziecka, nauczyciela lub specjalisty, poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej 13) Do zadań zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej, powołanego przez dyrektora należy: a) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy c) zakładanie i prowadzenie Karty indywidualnych potrzeb dziecka d) opracowanie dla dziecka, Planu działań wspierających lub w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, e) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku f) formułowanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy, określenie form, sposobów, okresów udzielania dziecku dalszej pomocy g) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. W rozdziale V 11 pkt 5 ust.5.5 dopisuje się : a) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej b) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka i planuje sposób ich zaspokojenia c) prowadzi obserwację pedagogiczną, którą w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły zakańcza analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole

5 d) informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologicznopedagogiczną Wysokość opłaty za świadczenia przez placówkę określa uchwała Rady Miasta Skierniewice (Uchwała nr 6/31/01 z dnia 25 stycznia 2001 r. 1) informacja podawana jest do wiadomości rodziców na początku roku kalendarzowego. 6. Wysokość opłaty niezależna jest od frekwencji dziecka w przedszkolu. a) opłata za drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola wynosi 50% opłaty ponoszonej na pierwsze dziecko. b) opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 7. Opłata, o której mowa w pkt. 6 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, z wyjątkiem szczególnych przypadków, które rozpatruje Dyrektor Przedszkola 9. Opłata za posiłki jest wnoszona przez rodziców systematycznie co miesiąc w dniach ustalonych przez dyrektora przedszkola i Radę Pedagogiczną, jednak nie później niż do 15 każdego miesiąca. 10. W przedszkolu dzieci korzystają z 3 lub 2 posiłków, bądź tylko z jednego posiłku. 11. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest dzienna stawka żywieniowa pomnożona przez liczbę dni nieobecnych. 12. Opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach KP (kwitariusz przychodowy),które są drukami ścisłego zarachowania. Kwit wystawiany jest w oryginale i dwóch kopiach. Oryginał otrzymuje rodzic. 12. Pracownicy korzystający z wyżywienia wnoszą za nie opłaty w wysokości ustalonej przez organ prowadzący. 14. W razie nieterminowego uiszczania należności wysyła się upomnienie do rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka. 15. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, języki obce itp.).uzgodnione jest to na początku roku szkolnego z rodzicami i dotyczy całego roku szkolnego. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od decyzji rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. zmienia brzmienie na : Wysokość opłaty za świadczenia przez placówkę określa uchwała Rady Miasta Skierniewice (UCHWAŁA NR XIII/98/11 Rady Miasta Skierniewice z dn.13 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad opłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, prowadzone przez Miasto Skierniewice). 6. Miesięczna wysokość opłaty dla dziecka 1 stanowi iloczyn: a) stawki godzinowej określonej na podstawie uchwały Rady Miasta Skierniewice, b) zadeklarowanej w karcie zgłoszenia dziecka liczby godzin pobytu w przedszkolu zgodnie z zawartą umową,

6 c) liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, d) Naliczenie należności za odpłatne świadczenia przedszkola dokonywane są z dokładnością do 0,5 godz. 7. Opłata, o której mowa ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń. Nieobecność dziecka jest odliczana na podstawie dziennika zajęć przedszkola. Zwrot następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica dokonuje się wypłaty tej należności. a) opłata za drugie i każde kolejne dziecko uczęszczające w danym roku szkolnym do tego samego przedszkola wynosi 50% opłaty ponoszonej na pierwsze dziecko. b) opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 8. W okresie przerwy pracy przedszkola, ustalanej corocznie przez organ prowadzący opłata, o której mowa pobierana jest w sytuacji, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola dyżurującego. Opłatę wnosi się w przedszkolu pełniącym dyżur. 9. Opłaty, o których mowa w 10 statutu, płatne są z góry w dniach od 10 go do 20-go dnia każdego miesiąca; płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu informacji u intendenta przedszkola o wysokości wymaganej wpłaty lub u intendenta przedszkola. 10.W przedszkolu dzieci korzystają z 3 lub 2 posiłków, bądź tylko z jednego posiłku. 11.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest dzienna stawka żywieniowa pomnożona przez liczbę dni nieobecnych. 12.Opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach KP (kwitariusz przychodowy),które są drukami ścisłego zarachowania. Kwit wystawiany jest w oryginale i dwóch kopiach. Oryginał otrzymuje rodzic. 13. Pracownicy korzystający z wyżywienia wnoszą za nie opłaty w wysokości ustalonej przez organ prowadzący. 14. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości. W razie nieterminowego uiszczania należności wysyła się upomnienie do rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka. 15.Przedszkole na życzenie rodziców organizuje zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne, języki obce itp.).uzgodnione jest to na początku roku szkolnego z rodzicami i dotyczy całego roku szkolnego. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od decyzji rodziców w porozumieniu z dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Z powyższymi zmianami w Statucie Przedszkola nr 2 zapoznano w dniu r.

7 ZAŁĄCZNIK NR 1/ 2012 Zgodnie z Ustawą z 7 września 1991r. o systemie oświaty/ tekst jednolity: Dz.U nr256, poz ze zm./; Ustawa z 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U nr 145, poz.917); Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół; 3.3 Powołana komisja rekrutacyjna składa się: - z 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej - skreślono w pkt dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Nr 2 i będzie kontynuowało edukację w roku, na który jest prowadzona rekrutacja. zmienia brzmienie na: - dzieci, których rodzeństwo w roku szkolnym, w którym jest prowadzona rekrutacja uczęszczają do Przedszkola nr 2. Z powyższymi zmianami w Statucie Przedszkola nr 2 zapoznano w dniu r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r.

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE. Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia 2012r. STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RYDZYNIE Statut Przedszkola Publicznego w Rydzynie zatwierdzono jednogłośnie Uchwałą Nr 1/2012/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Rydzynie z dnia 28 sierpnia

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH

Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W PYRZYCACH Statut PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W PYRZYCACH Statut opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie Oświaty (t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r.

Statut. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu. Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Przedszkola Nr 48 w Poznaniu Niniejszy statut zatwierdzony został Uchwałą nr 6/2014/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 10 marca 2015 r. Statut przedszkola opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH

STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH P-14-0110/1/2013/DD STATUT PRZEDSZKOLA NR 14 W TYCHACH PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 256 z 2004 r. poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Akty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU

STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU STATUT PRZEDSZKOLA NR 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 WE WROCŁAWIU Wrocław 2014r. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU

STATUT NR 2 W ZAMOŚCIU 1 STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZAMOŚCIU ZAMOŚĆ marzec 2014 2 SPIS TREŚCI 1. Nazwa i typ placówki... str.3 2. Cele i zadania przedszkola... str.4 3. Organy przedszkola i ich kompetencje... str.9

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W ŁAŃCUCIE 1 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI ROZDZIAŁ VII ROZDZIAŁ VIII ROZDZIAŁ IX ROZDZIAŁ X Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3

Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Statut Przedszkola nr 74 we Wrocławiu ul. Krzywa 3 Przedszkole nr 74 we Wrocławiu zwane dalej Przedszkolem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A

STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WROCŁAWIU AL.J.KASPROWICZA 89A Wrocław - kwiecień 2011r. Przedszkole Nr 1,, Planeta Uśmiechu 1 Uchwała Nr 7/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 Planeta Uśmiechu we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym i jest przedszkolem

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1. Przedszkole Nr 69, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną, która: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ 1. I II III Postanowienia ogólne Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola. ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola. ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy

ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola. ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola. ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań przedszkola ROZDZIAŁ IV Organy przedszkola ROZDZIAŁ V Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach Tekst jednolity SPIS TREŚCII ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań

Bardziej szczegółowo