RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej"

Transkrypt

1 RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Nazwa Uczelni: Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiań skiego 27, Wrocław tel.: (0...71) fax.: (0...71) Władze Uczelni: Rektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty, prof. zwyczajny Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką : prof. dr hab. inż. Tadeusz Wię ckowski, prof. nadzwyczajny Prorektor ds. Nauczania: dr hab. inż. Jerzy Ś wią tek, prof. nadzw. PWr. Prorektor ds. Organizacji: dr hab. inż. Ernest Kubica, prof. nadzw. PWr. Prorektor ds. Rozwoju: prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. nadzwyczajny Prorektor ds. Studenckich: dr inż. Krzysztof Rudno-Rudziń ski Dyrektor Administracyjny: mgr inż. Andrzej Kaczkowski Kwestor: mgr inż. Alicja Maniak Jednostki prowadzące oceniany kierunek: Wydział Podstawowych Problemów Techniki Wybrzeże Wyspiań skiego 27, Wrocław tel.: (0...71) fax.: (0...71) Władze Wydziału: Dziekan: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz, prof. zwyczajny Instytut Matematyki ul. Janiszewskiego 14a, Wrocław tel.: (0...71) fax.: (0...71) Władze Instytutu Matematyki: Dyrektor: prof. dr hab. Ryszard Grzą ś lewicz, prof. zwyczajny Wrocław, styczeń 2004

2 Spis treści 1. Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 3 2. Krótka prezentacja Uczelni Rok założenia historia Misja Uczelni Relacje z otoczeniem Struktura organizacyjna Uczelni Ogólna liczba nauczycieli akademickich Liczba studentów Rozmiary rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej Liczby absolwentów Uczelni w latach Ogólna struktura budżetu (Uczelni i Wydziału) 5 3. Prezentacja jednostki organizacyjnej Wydział prowadzący kierunek Instytut prowadzący kierunek 6 4. Kadra kierunku studiów Informatyka Ogólne zestawienie kadry Szczegółowe zestawienie kadry Charakterystyka systemu oceny kadr Polityka kadrowa i jej realizacja trudności i problemy kadrowe Pracownicy inżynieryjno-techniczni i administracyjni 9 5. Kształcenie Informacja o zasadach rekrutacji Liczba studentów kierunku Informatyka Odsiew studentów na poszczególnych latach studiów Sylwetka absolwenta Stosowane metody dydaktyczne Dostęp do komputerów i Internetu Wyposażenie laboratoryjne Realizacja praktyk zawodowych Wykorzystywane materiały dydaktyczne Zasoby biblioteczne oraz dostęp do biblioteki System oceny studentów a System punktowy i ECTS b Zasady dyplomowania Opis procedur zapewnienia jakości kształcenia Organizacja kształcenia w systemie studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Liczebność grup studenckich Oferta kształcenia w językach obcych Oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych Indywidualizacja kształcenia Obsługa administracyjna studentów Informacja o oferowanym kształceniu dodatkowym, w tym pedagogicznym Sprawy studenckie Organizacje studenckie Koła naukowe i koła zainteresowań Stypendia i czesne Sprawy socjalne Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych Działalność naukowa Kategoria KBN Granty wraz z wyszczególnieniem ich rodzajów (dane dotyczą jedynie projektów związanych z kierunkiem Informatyka) a Granty KBN w latach b Granty KBN c Granty europejskie d Inne granty zagraniczne Najważniejszych 5 tematów w ramach działalności statutowej Najważniejszych 5 tematów w ramach badań własnych Patenty wdrożone Inne prace naukowo badawcze, w tym prace zlecone 24 Strona 1 z 30

3 7.7 Organizacja (współorganizacja) konferencji naukowych, udział pracowników w konferencjach naukowych Publikacje pracowników związanych z kierunkiem Informatyka Publikacje z udziałem studentów Rozwój naukowy kadry (uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe dotyczące kierunku) Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa Wymiana studentów i kadry Tematy prac naukowych i dydaktycznych realizowanych wspólnie z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi Najważniejsze osiągnięcia Kadra mająca szczególne uznanie krajowe i międzynarodowe Uzyskane nagrody i wyróżnienia (pozauczelniane) Wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie informatyki Znaczące wzbogacenie materialnej bazy naukowo-dydaktycznej dla pracowników Słabości Plany na najbliższą przyszłość 29 Strona 2 z 30

4 RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 1. Skład zespołu przygotowującego raport samooceny Raport samooceny przygotował zespół w składzie: 1. prof. dr hab. Jacek Cichoń, prof. nadzwyczajny 2. prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz, prof. zwyczajny, Dyrektor Instytutu Matematyki 3. dr hab. Wojciech Kordecki, adiunkt, Prodziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 4. prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, prof. zwyczajny 5. dr hab. Tadeusz Radzik, prof. nadzw. PWr., z-ca Dyr. Ośrodka Zamiejscowego w Jeleniej Górze 6. dr Magdalena Rutkowska, z-ca Dyr. Instytutu Matematyki ds. Dydaktyki Raport był opiniowany i konsultowany z: 1. Prodziekanem WPPT, dr hab. Włodzimierzem Salejdą, prof. nadzw. PWr. 2. Przewodniczącym Uczelnianej Rady Akredytacyjnej, prof. dr hab. inż. Andrzejem Matynią 3. Pracownikami Instytutu Matematyki uwzględnionymi w minimum kadrowym 2. Krótka prezentacja Uczelni 2.1 Rok założenia historia Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu (Königliche Technische Hochschule Breslau) rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 października 1910 roku. Po I wojnie światowej nastąpiła zmiana nazwy Uczelni na Technische Hochschule. Do roku 1945 istniały cztery wydziały: Wydział Nauk Ogólnych, Wydział Budownictwa, Wydział Maszynoznawstwa i Elektrotechniki, Wydział Gospodarki Materiałowej. Obecnie Politechnika Wrocławska jest państwową, autonomiczną, akademicką uczelnią techniczną, działającą na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym i Statutu. Politechnika Wrocławska została oficjalnie powołana do życia 24 sierpnia 1945 roku dekretem Krajowej Rady Narodowej. Pierwszy wykład odbył się 15 listopada 1945 roku. Politechnika Wrocławska ma osobowość prawną. Siedzibą Politechniki Wrocławskiej jest Wrocław. Historia Politechniki Wrocławskiej jest opisana szerzej na stronie: 2.2 Misja Uczelni Zgodnie ze Statutem Uczelni podstawowymi zadaniami Politechniki Wrocławskiej są: a) kształcenie studentów i ich wychowywanie w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa, b) prowadzenie badań naukowych, c) przygotowanie kandydatów do pracy naukowej i dydaktycznej, d) kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób, które mają tytuły zawodowe i wykonują zawody praktyczne, e) rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu technicznego, a także współdziałanie w szerzeniu wiedzy w społeczeństwie, f) podejmowanie inicjatyw zmierzających do wykorzystania osiągnięć nauki i techniki w gospodarce narodowej, a także wyrażanie opinii dotyczących rozwoju gospodarczego kraju, g) dokładanie starań, aby w środowisku akademickim panował kult prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości, h) dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studentów. Strategia rozwoju Uczelni jest przedstawiona na stronie: 2.3 Relacje z otoczeniem Politechnika Wrocławska współpracuje z uczelniami, instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi. Uczelnia uczestniczy w programach dydaktycznych i badawczych Unii Europejskiej (Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci 8 realizowanych projektów, V Programie Ramowym 25 obecnie realizowanych projektów i VI Programie Ramowym w 2003 r. zatwierdzono kilkanaście projektów). Politechnika Wrocławska realizuje współpracę w ramach 136 umów międzynarodowych, z czego 106 to umowy międzyuczelniane, a 30 umów stanowią umowy międzywydziałowe/międzyinstytucjonalne. Strona 3 z 30

5 Ponadto Uczelnia aktywnie współdziała w dziedzinie dydaktyki z: Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Państwową Komisją Akredytacyjną, Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych. Politechnika Wrocławska jest członkiem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (przewodniczącym jest JM Rektor PWr.), a także Kolegium Prorektorów ds. Kształcenia oraz ds. Studenckich Uczelni Wrocławia i Opola (przewodniczącym jest Prorektor ds. Nauczania PWr.). 2.4 Struktura organizacyjna Uczelni Politechnika Wrocławska kierowana jest przez rektora i pięciu prorektorów: ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, ds. nauczania, ds. organizacji, ds. studenckich i ds. rozwoju. Są oni powoływani na trzyletnie kadencje, które tylko raz można przedłużyć. Najwyższym organem Uczelni jest Senat. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział, którego organem kolegialnym jest Rada Wydziału. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być instytuty wydziałowe, katedry i zakłady wydziałowe. Na Politechnice Wrocławskiej jest dwanaście wydziałów: Architektury, Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemiczny, Elektroniki, Elektryczny, Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska, Informatyki i Zarządzania, Mechaniczno-Energetyczny, Mechaniczny, Podstawowych Problemów Techniki oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Uczelnia posiada trzy zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, działające w największych miastach regionu dolnośląskiego w: Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Szczegółowe informacje na temat struktury organizacyjnej Uczelni dostępne są w Internecie pod adresem: 2.5 Ogólna liczba nauczycieli akademickich (wg stanu na r.) Uczelni Wydziału PPT Profesorowie tytularni Doktorzy habilitowani Doktorzy Pozostali Razem Liczba studentów (wg stanu na r.) Uczelni Wydziału PPT Dzienni Wieczorowi 214 Zaoczni Inni Razem Liczba uczestników studiów doktoranckich w Uczelni (wg stanu na r.): I rok II rok III rok IV rok powyżej IV roku Razem: 1055 Liczba słuchaczy studiów podyplomowych (wg stanu na r.): Czas trwania: Razem: semestralne 2-semestralne 3-semestralne 4-semestralne Rozmiary rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej Rok Rekrutacja Strona 4 z 30

6 2.8 Liczby absolwentów Uczelni w latach Absolwenci Uczelni Typ studiów Rok akademicki 1999/ / / /03 Magisterskie dzienne + wieczorowe Inżynierskie dzienne Inżynierskie zaoczne Uzupełniające magisterskie zaoczne + dzienne RAZEM Ogólna struktura budżetu (Uczelni i Wydziału) w tym środki przeznaczone na wyposażenie bibliotek i laboratoriów studenckich Budżet Uczelni mgr inż. Alicja Maniak, Kwestor PWr., W-w, (informacje według wykonania za 2002 rok) Przychody ogółem PLN 100% w tym: Przychody z działalności dydaktycznej PLN 67,9% Przychody z działalności badawczej PLN 28% Pozostałe przychody PLN 4,1% Nakłady inwestycyjne ogółem w tym: Zakupy inwestycyjne Zakupy aparatury w ramach działalności badawczej Koszt Biblioteki Głównej ogółem Zakupy książek i czasopism PLN PLN PLN PLN PLN Sprawozdanie finansowe Uczelni znajduje się pod adresem W tym budżet Wydziału: Kwota budżetu Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Ogółem PLN PLN PLN W tym: Fundusz osobowy PLN PLN PLN z pochodnymi Stypendia doktorskie, habilitacyjne i doktoranckie PLN PLN PLN Wydatki na studenckie laboratoria komputerowe na Wydziale: Remont wydziałowego laboratorium komputerowego i wyposażenie go w nowe komputery (32 stanowiska, sala 140 w budynku A-1, wrzesień 2003) PLN Wyposażenie wydziałowego laboratorium komputerowego i mikroprocesorowego w nowe komputery i mikroprocesory (16 stanowisk, sala 4 w budynku E-4, grudzień 2003) PLN Wyposażenie instytutowego laboratorium komputerowego w nowe komputery (12 stanowisk, sala 404 w budynku C-11, luty 2002) PLN Wyposażenie wydziałowego laboratorium Unix-owego w nowe komputery typu SunBlade 100 (16 stanowisk, sala 333C w budynku D-2, wrzesień 2001) PLN Wyposażenie w software do programowania kart kryptograficznych Gemplus, Schlumberger, IBM (GEMPLUS, IBM udostępnili bezpłatnie) PLN Ogółem: PLN Strona 5 z 30

7 3. Prezentacja jednostki organizacyjnej 3.1 Wydział prowadzący kierunek Wydział Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) powstał w 1968 roku. W skład WPPT wchodzą: Instytut Fizyki (I 9), Instytut Matematyki (I 18) oraz Wydziałowy Zakład Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej (W11/Z1). Szczegółowe informacje o każdej jednostce są dostępne na stronach www: Instytut Fizyki, Instytut Matematyki, Wydziałowy Zakład Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej. W roku akad. 1997/1998 na Wydziale PPT uruchomiono nowy typy studiów dzienne studia inżynierskie na kierunku Matematyka, specjalność informatyka matematyczna. W roku akad. 2000/2001 dzienne studia inżynierskie, specjalność informatyka matematyczna zostały przekształcone w odrębny kierunek studiów Informatyka. W roku akad. 2001/2002 uruchomiono dzienne studia magisterskie na kierunku Informatyka. Kierunek Informatyka prowadzony jest przez Instytut Matematyki. Istnieje jednak ścisła współpraca z Wydziałowym Zakładem Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej (realizacja przedmiotu Podstawy Elektroniki i Miernictwa, Programowanie Niskopoziomowe) oraz Instytutem Fizyki (realizacja zajęć z fizyki ukierunkowanych na potrzeby technik informacyjnych). 3.2 Instytut prowadzący kierunek Instytut Matematyki nie dzieli się na zakłady, istnieje natomiast nieformalna struktura zespołów badawczych skupionych wokół poszczególnych seminariów. Przy Instytucie Matematyki działa Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa. W latach 80-tych i 90-tych dominującą w Instytucie Matematyki tematyką badawczą była probabilistyka i statystyka matematyczna. W latach 90-tych rozpoczął się trwający do dziś proces większej dywersyfikacji uprawianej tematyki badawczej, która niemal każdego roku wzbogaca się o nowe działy matematyki (teoria miary, teoria mnogości, analiza funkcjonalna, geometria różniczkowa, podstawy matematyki, matematyka finansowa, teoria gier, analiza stochastyczna, teoria ergodyczna, zastosowania matematyki, niekomutatywna teoria prawdopodobieństwa, analiza kombinatoryczna, równania różniczkowe, układy dynamiczne, modelowanie stochastyczne) oraz informatyki. Badania informatyczne koncentrują się wokół kryptografii, bezpieczeństwa komputerowego i ochrony prywatności (zespół prof. dra hab. M. Kutyłowskiego), zastosowań logiki matematycznej oraz teorii mnogości w informatyce (zespół prof. dra hab. J. Cichonia oraz prof. dra hab. B. Węglorza), algebry numerycznej (dr hab. K. Ziętak, prof. nadzw. PWr.), algorytmów optymalizacji i teorii gier oraz modelowania stochastycznego (zespół dra hab. K. Szajowskiego, prof. nadzw. PWr. i dra hab. T. Radzika, prof. nadzw. PWr.), algorytmów randomizacyjnych i rozproszonych (zespół dra hab. W. Kordeckiego i prof. dra hab. M. Kutyłowskiego), algorytmów on-line (zespół dra hab. M. Morayne, prof. nadzw. PWr.), teorii grafów (zespół dra hab. W. Kordeckiego), badań operacyjnych (dr P. Zieliński). Rozwijane są również prace w zakresie cyfrowych znaków wodnych (prof. dr hab. R. Grząślewicz), planowania sieci telekomunikacyjnych (zespół dra M. Gębali), genetyki obliczeniowej (prof. dr hab. W. Klonecki), gromadzenia i analizy danych medycznych (dra hab. K. Szajowski, prof. nadzw. PWr.). W Instytucie prowadzonych jest 20 seminariów naukowych: 1. Algorytmy, Złożoność Obliczeniowa i Metody Randomizacyjne, dr hab. Michał Morayne, prof. nadzw. PWr., dr hab. Wojciech Kordecki, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski 2. Analiza Kombinatoryczna, dr hab. Barbara Rokowska, dr Zbigniew Romanowicz 3. Dynamika Nieliniowa. Losowość Chaos, prof. dr hab. Karina Weron (Instytut Fizyki), dr Agnieszka Jurlewicz, prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski) 4. Entropia w Układach Dynamicznych, dr hab. Tomasz Downarowicz, prof. nadzw. PWr., dr Jacek Serafin 5. Genetyka, prof. dr hab. Witold Konecki 6. Geometria Przestrzeni Banacha, prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz 7. Geometria Różniczkowa, dr hab. Zbigniew Olszak, prof. nadzw. PWr., prof. dr hab. Witold Roter 8. Kombinatoryka Nieskończona, prof. dr hab. Jacek Cichoń, prof. dr hab. Bogdan Węglorz 9. Kryptografia i Bezpieczeństwo Komputerowe, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, dr hab. Krzysztof Loryś, prof. nadzw. UWr. 10. Matematyka Finansowa, prof. dr hab. Aleksander Weron 11. Modele Stochastyczne Optymalizacja Teoria Gier, dr hab. Andrzej Nowak, prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Tadeusz Radzik, prof. nadzw. PWr., dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr. 12. Modelowanie Stochastyczne, prof. dr hab. Aleksander Weron 13. Procesy Stochastyczne, prof. dr hab. Tomasz Byczkowski, dr hab. Krzysztof Bogdan, prof. nadzw. PWr., dr hab. Michał Ryznar Strona 6 z 30

8 14. Równania Różniczkowe i Układy Dynamiczne, dr Jan Goncerzewicz, dr hab. Janusz Mierczyński, dr hab. Wojciech Mydlarczyk 15. Statystyka Matematyczna, prof. dr hab. Ryszard Magiera 16. Statystyka Obliczeniowa w Ubezpieczeniach i Finansach, dr Rafał Weron, dr Krzysztof Burnecki 17. Statystyka Procesów Stochastycznych i Pól Losowych, dr hab. Roman Różański, prof. nadzw. PWr. 18. Teoretyczne Podstawy Informatyki, prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr Robert Rałowski, dr Przemysław Szczepaniak 19. Teoria Ergodyczna, dr hab. Zbigniew Kowalski, prof. nadzw. PWr. 20. Teoria Miary, prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski Seminaria 1, 5, 9, 12, 16, 18 są poświęcone informatyce. Instytut Matematyki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka oraz (od roku 2003) stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (wcześniej uprawnienia te były związane z Wydziałem Podstawowych Problemów Techniki). Instytut Matematyki prowadzi studia na kierunkach Matematyka i Informatyka. Na kierunku Matematyka prowadzone są studia magisterskie w specjalnościach: statystyka matematyczna, informatyka matematyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Oprócz tych specjalności od wielu lat istnieje możliwość studiowania matematyki o profilu teoretycznym. Instytut Matematyki prowadzi zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku Matematyka w specjalności matematyczne podstawy informatyki. Instytut Matematyki prowadzi kształcenie podstawowe w zakresie matematyki dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Wrocławskiej oraz kursy dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej w zakresie matematyki i informatyki teoretycznej. Instytut Matematyki prowadzi studia podyplomowe: Inżynieria Finansowa, Podpis Elektroniczny i Infrastruktura Klucza Publicznego. 4. Kadra kierunku studiów Informatyka 4.1 Ogólne zestawienie kadry Następujący pracownicy wchodzą w skład minimum kadrowego kierunku Informatyka: Pracownicy samodzielni 1. prof. dr hab. Jacek Cichoń 2. dr hab. Tomasz Downarowicz, prof. nadzw. PWr. 3. prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz 4. dr hab. Krzysztof Kołodziejczyk 5. dr hab. Wojciech Kordecki 6. prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski 7. dr hab. Michał Morayne, prof. nadzw. PWr. 8. dr hab. Wojciech Mydlarczyk 9. dr hab. Tadeusz Radzik, prof. nadzw. PWr. 10. dr hab. Roman Różański, prof. nadzw. PWr. 11. dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr. 12. prof. dr hab. Bogdan Węglorz 13. dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw. PWr. Pozostali pracownicy 1. dr Zdzisław Porosiński (po kolokwium habilitacyjnym w dniu Rada Instytutu Matematyki nadała stopień dra hab.) 2. dr Małgorzata Bogdan 3. dr Wiesław Cupała 4. dr Maciej Gębala 5. mgr Adam Izydorczyk 6. dr Anna Jaśkiewicz 7. dr Przemysław Kajetanowicz 8. dr Rafał Kapelko 9. dr Marcin Kik 10. dr Łukasz Krzywiecki 11. dr Małgorzata Kuchta 12. dr Adam Marczak 13. dr Bogdan Pawlik 14. dr Robert Rałowski 15. dr Dawid Ramsey 16. dr Stanisław Roguski Strona 7 z 30

9 17. dr Przemysław Scherwentke 18. dr Witold Seredyński 19. dr Zbigniew Skoczylas 20. dr Przemysław Szczepaniak 21. dr Zbigniew Szczepaniak 22. dr Rafał Weron 23. dr Jędrzej Wierzejewski 24. dr Maciej Wilczyński 25. dr Adam Zagdański 26. dr Jan Zatopiański 27. dr Paweł Zieliński 28. dr Marcin Zygmunt Inni pracownicy związani dydaktycznie i naukowo z informatyką 1. prof. dr hab. Witold Klonecki zatrudniony na 1/4 etatu. 2. prof. dr hab. Witold Roter zatrudniony na 1/2 etatu. Wymienione osoby osiągnęły wiek emerytalny i nadal pracują w Instytucie Matematyki jako w głównym miejscu zatrudnienia. 3. Dr Marek Zakrzewski jest zatrudniony na 1/2 etatu; od będzie ponownie zatrudniony na pełnym etacie na podstawie mianowania. Doktoranci prowadzący badania i realizujący zadania dydaktyczne w zakresie informatyki 1. mgr inż. Przemysław Biecek 1 rok 2. mgr inż. Marcin Gomułkiewicz 3 rok 3. mgr inż. Przemysław Grądalski 3 rok 4. mgr inż. Jan Iwanik 1 rok 5. mgr inż. Jędrzej Kabarowski 2 rok 6. mgr inż. Marcin Karpiński 2 rok 7. mgr inż. Marek Klonowski 1 rok 8. mgr inż. Łukasz Krajna 4 rok 9. mgr Anna Łyczkowska Hanćkowiak 4 rok 10. mgr inż. Daria Olszewska 3 rok 11. mgr inż. Bartłomiej Różański 2 rok 12. mgr inż. Wojciech Rutkowski 3 rok 13. mgr inż. Marcin Zawada 2 rok Pozostali pracownicy Instytutu Matematyki wymienieni są w załączniku 5. Liczba studentów przypadająca na pracownika samodzielnego wymienionego w minimum kadrowym wynosi 678 : 13 = 52,1 Liczba studentów przypadająca na pracownika wymienionego w minimum kadrowym wynosi 678 : 41 = 16,5 Pracownicy i doktoranci posiadający praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki (poza szkolnictwem): prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr hab. Wojciech Kordecki, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr., dr Wiesław Cupała, dr Maciej Gębala, dr Przemysław Kajetanowicz, dr Rafał Weron, dr Jędrzej Wierzejewski, dr Jan Zatopiański, dr Marcin Zygmunt, mgr Przemysław Biecek, mgr Marcin Gomułkiewicz, mgr Przemysław Grądalski, mgr Jan Iwanik, mgr Marcin Karpiński, mgr Marek Klonowski, mgr Łukasz Krajna, mgr Bartłomiej Różański, mgr Wojciech Rutkowski, mgr Marcin Zawada. 4.2 Szczegółowe zestawienie kadry Szczegółowe zestawienie kadry prowadzącej zajęcia na kierunku Informatyka w semestrze zimowym w roku akad. 2003/2004 znajduje się w załączniku 6.1. Szczegółowe zestawienie kadry prowadzącej zajęcia na kierunku Informatyka w roku akad. 2002/2003 znajduje się w załączniku 6.2. Spis głównych publikacji wskazujących na powiązania z kierunkiem, charakteryzujący dorobek naukowy, znajduje się w załączniku Charakterystyka systemu oceny kadr Ocena okresowa pracowników akademickich przeprowadzana jest zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 17/2002 Rektora PWr. raz na cztery lata. W Instytucie Matematyki opracowane zostały i zatwierdzone Uchwałą Rady Instytutu Matematyki szczegółowe zasady oceny pracowników (załącznik 9). Oceniane są: aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna. Oceny dokonuje Komisja Oceniająca powoływana przez Radę Naukową Instytutu Matematyki na podstawie informacji uzyskanych od pracownika oraz na podstawie informacji uzyskanych w ramach systemu oceny jakości kształcenia (patrz punkt 5.12). Pracownik ma prawo do odwołania się. Strona 8 z 30

10 4.4 Polityka kadrowa i jej realizacja trudności i problemy kadrowe Prowadzone są intensywne działania w kierunku kadrowego wsparcia kierunku Informatyka. W tym celu: 1. pozyskiwana jest kadra z zewnątrz, 2. wspierane jest podnoszenie kwalifikacji dotychczasowej kadry, 3. podejmowane są przedsięwzięcia polegające na poszerzeniu zaplecza dla studiów informatycznych na Wydziale. ad 1. Następujące osoby zasiliły zespół informatyczny: prof. dr hab. J. Cichoń (uprzednio UWr.), prof. dr hab. M. Kutyłowski (uprzednio UWr. i UAM), prof. dr hab. B. Węglorz (uprzednio UWr.), dr hab. K. Ziętak, prof. nadzw. PWr., (uprzednio UWr.), dr M. Gębala (uprzednio Uniwersytet Opolski), dr M. Kik (uprzednio UWr.), dr Ł. Krzywiecki (uprzednio doktorant PWr. na Wydziale Informatyki i Zarządzania), dr J. Zatopiański (doktorat pod kierunkiem prof. M. Kutyłowskiego, uprzednio działalność gospodarcza), dr P. Zieliński (uprzednio Uniwersytet Opolski). Planowane jest dalsze pozyskiwanie kadry informatycznej. Warunkiem wstępnym zatrudnienia jest prowadzenie badań naukowych na międzynarodowym poziomie. W ramach współpracy naukowej i dydaktycznej zajęcia prowadzą również: prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz (UWr.), dr hab. Aleksander Janicki, prof. nadzw. UWr. Współpraca rozciąga się również na opiekę nad magistrantami i doktorantami. ad 2. Podjęliśmy wysiłki w celu zmiany profilu badań naukowych w kierunku informatyki i działów interdyscyplinarnych, znajdujących się pomiędzy matematyką a informatyką. Pracownicy zachęcani są do podejmowania się obowiązków dydaktycznych na kierunku Informatyka oraz do podejmowania współpracy z przemysłem. Z drugiej strony konsekwentnie realizowana jest polityka, iż osoby na stanowiskach naukowych muszą legitymować się odpowiednią działalnością naukową/wdrożeniową, zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny pracowników. ad 3. Pierwszą inicjatywą jest opracowanie szczegółowych programów kursów fizyki dla informatyków, z uwzględnieniem najbardziej nowoczesnych treści w tym zakresie. Kursem pilotażowym jest uruchomiony w bieżącym semestrze wykład Fizyka Technologii Informacyjnych. Zostanie opracowany od podstaw program wszystkich kursów fizyki oferowanych specjalnie dla studentów Informatyki. Trwa interakcja ze specjalnością Fizyczne podstawy informatyki na kierunku Fizyka. Drugą inicjatywą jest wsparcie Wydziałowego Zakładu Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej (kierownictwo objął dr hab. W. Kordecki). Zakład będzie realizował na potrzeby kierunku zajęcia z zakresu podstaw elektroniki i miernictwa. Zakład realizuje budowę laboratorium programowania niskopoziomowego. 4.5 Pracownicy inżynieryjno-techniczni i administracyjni Liczba pracowników etatowych wynosi 10. Dodatkowo, funkcje związane z administrowaniem systemem komputerowym pełnią doktoranci (3 osoby), serwer studencki jest administrowany w całości przez studentów informatyki. 5. Kształcenie 5.1 Informacja o zasadach rekrutacji Zasady rekrutacji na rok akad. 2004/2005 określa Uchwała Senatu Uczelni z Zasady te oraz informacje o wydziałach, kierunkach studiów dla kandydatów na studia są dostępne w dziekanacie, w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w informatorze dla kandydatów na studia wydawanym corocznie oraz pod adresem: Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY; o jego wartości decydują oceny maturalne z matematyki, z fizyki, z języka polskiego, wybrane oceny końcowe (z matematyki, fizyki, języka polskiego i języka obcego), a ponadto kandydat może uzupełnić lub poprawić ww. oceny z matematyki i z fizyki na dobrowolnym egzaminie wstępnym organizowanym przez Politechnikę Wrocławską. Odrębne zasady dotyczą absolwentów Olimpiad Przedmiotowych: Fizycznej, Matematycznej i Informatycznej. 5.2 Liczba studentów kierunku Informatyka (sem. zimowy 2003/2004) Liczba studentów z podziałem ze względu na tryb studiowania Forma studiów Liczba studentów Razem Dziennych Wieczorowych Zaocznych Licencjackie / inżynierskie Magisterskie jednolite Uzupełniające magisterskie RAZEM Podyplomowe Strona 9 z 30

11 Liczba studentów z podziałem na lata studiów Kierunek Informatyka Rok studiów Inżynierskie Inżynierskie (Zamiejscowy Magisterskie Razem Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze) 1 rok rok rok rok rok 2 2 RAZEM Absolwenci kierunku Informatyka 2000/ / /03 RAZEM Studia dzienne Zawodowe licencjackie/inżynierskie Magisterskie jednolite Uzupełniające magisterskie RAZEM Odpłatność za studia Z wyjątkiem studiów podyplomowych Podpis Elektroniczny i Infrastruktura Klucza Publicznego wszystkie formy kształcenia na kierunku Informatyka są nieodpłatne. 5.3 Odsiew studentów na poszczególnych latach studiów Studia inżynierskie Rok w roku Liczba studentów Liczba studentów Liczba studentów Liczba studentów akad. 2003/2004 w roku 2000/01 w roku 2001/02 w roku 2002/03 w roku 2003/04 IV III II Studia magisterskie Rok w roku Liczba studentów Liczba studentów Liczba studentów Liczba studentów akad. 2003/2004 w roku 2000/01 w roku 2001/02 w roku 2002/03 w roku 2003/04 IV 13 III II Zasadniczy odsiew studentów na kierunku Informatyka /dzienne studia magisterskie/ następuje po pierwszym semestrze studiów (ok. 42%), zaś na studiach inżynierskich po pierwszym semestrze następuje wzrost liczby studentów (studenci studiów magisterskich przenoszą się na studia inżynierskie). Następnie niewielki odsiew ma miejsce po I roku studiów (od 8 20%) i po II roku studiów (ok. 5%). Od roku III liczba studentów stabilizuje się. 5.4 Sylwetka absolwenta Na kierunku Informatyka sylwetka absolwenta określona została nadrzędnym aktem prawnym: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca Wcześniejsza wersja Sylwetki absolwenta brzmiała: Na kierunku Informatyka prowadzone są 5 letnie studia magisterskie oraz 3,5 letnie studia inżynierskie. Studenci tego kierunku otrzymują wykształcenie informatyczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymagających zaawansowanych umiejętności matematycznych. Na studiach magisterskich prowadzone są specjalności: algorytmy i systemy informatyczne, bezpieczeństwo komputerowe, metody numeryczne i grafika komputerowa, systemy informacyjne, statystyka obliczeniowa. Program studiów przewiduje szczególny nacisk na zdobycie umiejętności projektowania i realizacji oprogramowania w zaawansowanych technologicznie dziedzinach. Główne bloki zajęć to: Strona 10 z 30

12 programowanie, konstrukcja i analiza algorytmów, bazy danych i systemy informacyjne, logika algorytmiczna, metody stochastyczne i statystyka obliczeniowa, metody numeryczne, kryptografia. Absolwenci znajdą zatrudnienie jako programiści i projektanci zaawansowanych systemów informatycznych, administratorzy systemów, specjaliści bezpieczeństwa komputerowego. 5.5 Stosowane metody dydaktyczne Większość przedmiotów prowadzonych jest w systemie wykładów z ćwiczeniami bądź zajęciami laboratoryjnymi. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci są zobowiązani wykonać zadania projektowe zlecone przez prowadzącego. Zajęcia z programowania zespołowego zorganizowane są w szczególny sposób. Zaliczenie odbywa się na podstawie wyników pracy całej grupy realizującej określone zadanie. Niektóre kursy są prowadzone w formie wykładów bez ćwiczeń (system amerykański). Równolegle do materiału przedstawianego na wykładach studenci powinni rozwiązywać listy zadań. Wymaga to od nich dużej samodzielności i dyscypliny. Podejmowane są prace w kierunku wspomagania procesu dydaktycznego przez zamieszczanie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Wobec sukcesywnego wyposażenia sal w rzutniki multimedialne coraz częstsze staje się ich wykorzystanie w trakcie wykładów. Prowadzone są kursy dla pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie technik informatycznych do wykorzystania w dydaktyce. Na początku każdego semestru pracownicy dydaktyczni są zobowiązani do ustalenia 4 godzin tygodniowo konsultacji dla studentów. Rozkład konsultacji jest dostępny w Instytucie Matematyki oraz w Internecie. Ponadto pracownicy dydaktyczni są zobowiązani do przebywania w Instytucie Matematyki w godzinach kontaktowych. Studenci mogą również kontaktować się przez pocztę elektroniczną. 5.6 Dostęp do komputerów i Internetu We wszystkich laboratoriach pozostających w dyspozycji Instytutu Matematyki studenci mają dostęp do Internetu. Poza godzinami, w których laboratoria wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, studenci mają prawo korzystania z komputerów. Braki lokalowe Uczelni uniemożliwiają szeroki dostęp studentów do laboratoriów. Sytuacja ta może ulec poprawie dzięki zapowiadanej przez władze Uczelni budowie pawilonów dydaktycznych. Pojemność łączy jest zadowalająca (Instytut Matematyki posiada połączenie 100Mbs z routerem we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym stanowiącym główny węzeł wrocławskiej sieci akademickiej). Technologia komputerowa i Internet są coraz szerzej stosowane w procesie dydaktycznym. Poza oczywistym wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania w czasie zajęć laboratoryjnych będących częścią kursów informatycznych, pracownicy Instytutu Matematyki na coraz większą skalę stosują technologię komputerową na wykładach. Wykorzystanie komputerów na wykładach ma różnorodną formę w zależności od konkretnych potrzeb. Na ogół zajęcia wspomagane są demonstracjami przygotowanymi za pomocą specjalistycznego oprogramowania i prezentowanymi za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. Dotyczy to zarówno zajęć na kierunku Informatyka, jak na kierunku Matematyka. Rośnie liczba pracowników Instytutu Matematyki, którzy wykorzystują techniki komputerowe również na zajęciach z matematyki prowadzonych na innych wydziałach Politechniki Wrocławskiej. Główne moce obliczeniowe w Instytucie stanowi uruchomiony w 2002 roku klaster PC. Aktualnie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze dysponuje czteroma laboratoriami komputerowymi I IV oraz "kącikiem studenckim" czterech komputerów w czytelni biblioteki. Wszystkie komputery są połączone w sieć lokalną z dostępem do Internetu. Pierwsze trzy laboratoria I III służą głównie do zajęć dydaktycznych, w wolnym czasie są dostępne dla studentów. Laboratorium IV oraz wspomniany wyżej kącik studencki służą wyłącznie studentom. Ze względu na tendencje występujące w krajach Unii Europejskiej wykorzystujemy w coraz szerszym stopniu oprogramowanie typu open source i oparte o licencję GNU. Wybór oprogramowania oparty jest o opracowanie studyjne "Oprogramowanie Pracowni Komputerowych Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej" autorów: prof. dra hab. J. Cichonia, dra P. Kajetanowicza i dra J. Wierzejewskiego z dnia (załącznik 10). 5.7 Wyposażenie laboratoryjne W laboratoriach komputerowych pozostających w dyspozycji Instytutu Matematyki zainstalowane jest licencjonowane oprogramowanie wykorzystywane w procesie dydaktycznym na kierunkach Informatyka i Matematyka. Wszystkie komputery podłączone są do Internetu i posiadają publiczne adresy IP. Wyposażenie poszczególnych laboratoriów przedstawione jest w zestawieniu niżej. Strona 11 z 30

13 Laboratorium 402 w budynku C-11 liczba komputerów wynosi 8. Parametry wszystkich komputerów: Procesor RAM Monitor Oprogramowanie z licencją Pentium MB 15 cali Windows 95, MMX Emulator X-terminali, Statistica, Borland C++ dla systemu DOS Laboratorium 404 w budynku C-11 liczba komputerów wynosi 12. Parametry wszystkich komputerów: Procesor RAM Monitor Oprogramowanie z licencją Pentium IV 1,5 GHz 256 MB 15 cali Windows 2000, Matlab R12, Statistica 6, Sas 8.2, Borland C++ 5, Borland Builder 6 Laboratorium 140 w budynku A-1 liczba komputerów wynosi 34. Parametry: Procesor RAM Monitor HDD CD/CD-RW/ DVD AMD 256 MB 17 cali 40 GB 10 x CD-RW, Duron 24x CD-ROM, 1,6 GHz 1x DVD Oprogramowanie z licencją (liczba instalacji) Windows XP (33), Matlab R12 (32), Statistica 6 (16), Borland C++ 5 (33) W laboratorium działa ponadto serwer plików oparty o system Windows 2003Server. Procesor RAM Monitor HDD CD-RW Drukarka Skaner Intel Pentium IV 1GB 17 cali 4x 80 GB tak HP LJ 1300 tak 3,0 GHz Komputery połączone są przez 48 portowy przełącznik (switch). Serwer licencji 403 w budynku C-11 (dla wszystkich laboratoriów komputerowych Instytutu Matematyki i pracowników) Serwer oparty o system Windows 2003 Server. Procesor RAM Monitor HDD CD-RW/ Oprogramowanie z licencją DVD P IV 3.2 GHz 1GB 19 cali 2 x 120GB tak Matlab R13, Matlab R12, Statistica 6, Sas 8.2, Borland C++ 5, Borland Builder 6, SPSS (dla 1 użytkownika w danym momencie) Laboratorium 4 w budynku E-4 liczba komputerów wynosi 16. Parametry wszystkich komputerów: Procesor RAM Monitor HDD CD Oprogramowanie z licencją AMD Athlon MB 17 cali 40 GB tak Windows XP, Matlab R12, Borland Builder 6, Borland C++ 5 Strona 12 z 30

14 W laboratorium działa ponadto serwer (2 procesory) oparty o system Windows 2003 Server. Procesor RAM Monitor HDD CD CD-RW Pentium III 1,0 GHz 512 MB 17 cali 60 GB tak Laboratorium 333C w budynku D2 liczba komputerów wynosi 16. Laboratorium jest wyposażone w 16 stacji Sun Blade 100 o następujących technicznych parametrach: Procesor RAM Monitor HDD CD Karta sieciowa Karta graficzna Czytnik kart magnetycznych Ultra Sparc IIe 500 MHz 128 MB 17 cali IDE 15GB 10/100MB/s 48x CD tak tak tak oraz serwer Netra X1 o następujących parametrach technicznych: Procesor RAM Monitor HDD Karta sieciowa 10/100MB/s Ultra Sparc IIi 500 MHz 512 MB 17 cali IDE 40GB tak Stacje i serwer pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Solaris 8 (licencja bezterminowa), wzbogacone o liczne oprogramowania "freeware" np: edytory: emacs, pico, vim, mc, staroffice, TeX kompilatory: gcc, g++, g77, java, perl przeglądarki: netscape, gs, ghostview, acroread, mc, xv pakiety obliczeniowe: scilab, octavo serwery baz danych: mysql, interbase przetwarzanie równoległe: pvm serwer WWW: apache Ogółem zainstalowane jest ponad 1.5 GB oprogramowania "freeware". Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze Laboratorium I liczba komputerów wynosi 18. Parametry wszystkich komputerów: Procesor RAM Monitor HDD CD Zainstalowane programy z licencją I II P166 Hz 16 MB 15 cali 1,6 GB Windows 95 Laboratorium II liczba komputerów wynosi 16. Procesor RAM Monitor HDD CD Zainstalowane programy z licencją I II Duron 1600 Hz 128 MB 15 cali 20GB tak Windows 2000 Autocad 2002PL Laboratorium III liczba komputerów wynosi 18. Procesor RAM Monitor HDD CD Zainstalowane programy z licencją I II Athlon 1800 Hz 256 MB+C75 17 cali 40GB tak Windows XP Laboratorium IV liczba komputerów wynosi 11. Procesor RAM Monitor HDD CD Zainstalowane programy z licencją I II Pentium 100 Hz 16 MB 15 cali 800 MB tak Windows 95 Strona 13 z 30

15 Kącik studencki w czytelni liczba komputerów wynosi 4. Procesor RAM Monitor HDD CD Zainstalowane programy z licencją I II Pentium MMX 200 Hz 32 MB 15 cali 1,6 GB tak Windows Realizacja praktyk zawodowych Przyjęto następującą politykę prowadzenia praktyk zawodowych: praktyki zawodowe są zalecane, studenci będą mocno zachęcani do odbycia praktyk, propozycja praktyki zawodowej podlega merytorycznej akceptacji przez wyznaczonego członka komisji programowej (w celu eliminacji fikcyjnych praktyk i innych patologii), Instytut Matematyki rozwija ofertę praktyk we współpracy z firmami i innymi jednostkami. Student (studiów magisterskich i inżynierskich) ma prawo zaliczyć praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni, zaliczenie praktyki daje 3 punkty w systemie punktowym PWr. Podjęto pilotażowe przedsięwzięcia w tym zakresie. Trzech studentów odbyło praktykę w Prokom Software SA (programowanie kart mikroprocesorowych), jeden student w Siemens AG (programowanie do analizy ruchu telekomunikacyjnego). Zawarliśmy porozumienie w kwestii odbywania praktyk z następującymi jednostkami: Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej (prof. dr hab. E. Macha, oprogramowanie specjalistycznych urządzeń), Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (prof. dr hab. B. Licznerski, wspomaganie prac badawczych w zakresie konstrukcji efektywnych rozwiązań software owych), AXIT Polska (platforma AX4), AXIT AG (obsługa klientów korporacyjnych), TI Consulting (bezpieczeństwo teleinformatyczne), Hewlett Packard. Istnieją również perspektywy odbywania praktyk w Siemens Mobile (Berlin), TP Internet (Warszawa). Wspieramy inwencję studentów w zakresie praktyk. Wspierać będziemy projekty o charakterze produkcji oprogramowania open source organizowane przez studentów w ramach działalności naukowej. Na Wydziale PPT powołany został pełnomocnik ds. praktyk studenckich, dr Stanisława Szarska. 5.9 Wykorzystywane materiały dydaktyczne Wybrane skrypty i podręczniki opracowane przez pracowników Instytutu Matematyki PWr. 1. Jacek Cichoń, Wykłady ze Wstępu do Matematyki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław Wiesław Cupała, Internet wirtualny przewodnik dla początkujących hackerów, Wyd. CROMA Jolanta Długosz, Funkcje zespolone. Teoria, przykłady, zadania, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania, Wyd. VII, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Elementy analizy wektorowej. Teoria, przykłady, zadania, Wyd. IV, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Tadeusz Inglot, Teresa Ledwina, Zofia Ławniczak, Materiały do ćwiczeń z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wyd. 2 popr., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania, Wyd. III, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera, Modele i metody statystyki matematyczne w zadaniach, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Wojciech Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Wyd. IV, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Witold Klonecki, Elementy statystyki dla inżynierów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Mirosław Kutyłowski, Willy-B. Strothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa Ryszard Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej, Wyd. I, Oficyna Wydawnicza Wrocław GiS, Reinhard Wobst, przekład: Bartłomiej Różański, Kryptografia. Budowa i łamanie zabezpieczeń, Wydawnictwo RM, Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Kombinatoryka, prawdopodobieństwo, zdrowy rozsądek, Wyd. 2, Quadrivium, Wrocław Strona 14 z 30

16 5.10 Zasoby biblioteczne oraz dostęp do biblioteki Biblioteka i Ośrodek Informacji Instytutu Matematyki została powołana w 1971 roku. Podstawą jej są zbiory biblioteczne i informacyjne gromadzone do obsługi badań naukowych i procesu dydaktycznego, prowadzonego przez Instytut Matematyki. W szczególności gromadzone są książki i czasopisma polskie i zagraniczne, wydawnictwa informacyjne, zbiory specjalne, m.in.: prace naukowo-badawcze (publikacje) pracowników Instytutu Matematyki, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, dokumenty elektroniczne. Tematyka księgozbioru odzwierciedla specjalności naukowe reprezentowane w Instytucie Matematyki. Gromadzone są zbiory z zakresu: analizy matematycznej, algebry, teorii miary, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej, geometrii różniczkowej, kombinatoryki, teorii ergodycznej, topologii, informatyki matematycznej oraz procesów stochastycznych gromadzonych dla Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa. W bibliotece znajdują się cenne zbiory po Bibliothek der Technischen Hochschule zakwalifikowane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zbiory biblioteczne obejmują: ponad woluminów książek, ponad woluminów czasopism, 65 tytułów czasopism bieżących (w tym 39 tytułów zagranicznych), prace naukowo-badawcze pracowników Instytutu Matematyki zdokumentowane w systemie DONA. Biblioteka i Ośrodek Informacji Instytutu Matematyki wchodzi w skład zintegrowanego systemu bibliotecznoinformacyjnego Politechniki Wrocławskiej. Wyposażona jest w trzy komputery umożliwiające dostęp do źródeł informacyjnych krajowych i zagranicznych. Katalog komputerowy działający w bibliotece stanowi podstawowe źródło informacji o gromadzonych zbiorach w Bibliotece Głównej, bibliotekach wydziałowych, instytutowych i studiów. Umożliwia wyszukiwanie informacji w sześciu bazach danych: książki PWr. od 1978 roku, beletrystyka PWr., czasopisma PWr., czasopisma zagraniczne w bibliotekach wrocławskich, dorobek naukowy pracowników PWr., dokumenty elektroniczne PWr. Do wyszukiwania informacji zarówno o aktualnie ukazujących się na świecie publikacjach dotyczących określonej tematyki, jak i o stanie wiedzy w danej dziedzinie, obejmującej okres kilku lub kilkunastu lat wykorzystuje się: komputerowe bazy bibliograficzne z zakresu nauk podstawowych i technicznych gromadzonych na dyskach optycznych jak np.: INSPEC, CURRENT CONTENTS, SCIENCE CITATION INDEX i inne; międzynarodowy serwis informacyjny STN (International Scientific and Technical Information Network) 200 baz danych (w tym również matematyka). Szeroki dostęp do Internetu pozwala na korzystanie z czasopism elektronicznych. Zgromadzony warsztat biblioteczno-informacyjny jest dostępny w formie tradycyjnej oraz skomputeryzowanej zarówno pracownikom naukowym jak i studentom Wydziału. Bieżąca literatura dotycząca kryptografii i bezpieczeństwa komputerowego jest udostępniona zespołowi prof. dra hab. M. Kutylowskiego przez firmę TP Interent. Księgozbiór obejmuje kilkadziesiąt pozycji głównie materiałów konferencyjnych. Biblioteka posiada czytelnię, wypożyczalnię i magazyn na zbiory biblioteczne. Zbiory udostępniane są na miejscu w czytelni oraz wypożyczane poza obręb biblioteki. Literaturę, której nie ma w zbiorach biblioteki, sprowadza się z innych bibliotek krajowych oraz bibliotek zagranicznych w formie wypożyczeń międzybibliotecznych. Zespół informatyczny korzysta z podręcznej biblioteki gromadzonej wspólnie z Zakładem Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów oraz Zakładem Języków Programowania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownicy naukowi i studenci mogą również szeroko korzystać z usług Biblioteki Głównej, gdzie znajdują się bogate zbiory z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz najnowocześniejsze narzędzia umożliwiające uzyskanie informacji na temat literatury naukowej na całym świecie System oceny studentów Zgodnie z 14 oraz 15 Regulaminu Studiów przy zaliczeniach kursów i egzaminach stosuje się następujące oceny: celujący (5,5), bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Regulamin studiów ( 25) podaje również zasadę wyznaczania oceny średniej z przebiegu Strona 15 z 30

17 studiów, oceny końcowej za studia (na którą składa się średnia ocena z przebiegu studiów z wagą 3/5, ocena z pracy dyplomowej z wagą 1/5 i ocena z egzaminu dyplomowego z wagą 1/5) oraz oceny za studia wpisywanej do dyplomu ukończenia studiów (dopuszcza się dla tej oceny: celującą, bardzo dobrą, dobrą i dostateczną). Zgodnie z 14 Regulaminu studiów każdy kurs zalicza się na ocenę, a w przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu na podstawie egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. Uzyskiwane oceny są poufne ( 5 Regulaminu studiów). Szczegółowe zasady i tryb zaliczeń ustalane są i podawane do wiadomości studentom na początku semestru. 5.11a System punktowy i ECTS System punktowy został wprowadzony od roku akademickiego 2000/2001 Uchwałą Senatu z dnia r. Kwestie szczegółowe reguluje Zarządzenie Wewnętrzne 20/2000 z w sprawie minimalnych wymogów programowych i punktów w systemie punktowym na Politechnice Wrocławskiej oraz Zarządzenie Wewnętrzne 50/2000 z w sprawie dokumentowania programów nauczania i planów studiów. System punktowy stosowany w PWr. zgodny jest ze standardem ECTS (European Credit Transfer System). Ogólne jego zasady określają przepisy 9 Regulaminu Studiów na PWr.; 8 Regulaminu studiów precyzuje wymagania dotyczące programu nauczania ( 10 odnosi się do planu studiów). Programy nauczania i plany studiów zawierają punkty przyporządkowane kursom. Zasady ogólne systemu punktowego: liczba punktów przyporządkowana danemu kursowi ma odzwierciedlać przewidywany nakład pracy studenta niezbędny do zaliczenia kursu; punkty przyporządkowane są wszystkim kursom występującym w programie nauczania, które podlegają ocenie; łączna liczba punktów przyporządkowanych wszystkim kursom każdego semestru studiów wynosi 30; uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia danego kursu i nie ma związku z otrzymaną oceną. 5.11b Zasady dyplomowania Procedura zgłaszania tematów prac dyplomowych przez nauczycieli akademickich dla studentów poszczególnych kierunków kształcenia odbywa się pod nadzorem Dziekana z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem liczba tematów przewyższa liczbę dyplomantów. Następnie odbywa się weryfikacja i opiniowanie przez Komisje Programowe kierunków studiów i zatwierdzanie przez Radę Wydziału tematów prac dyplomowych. Zatwierdzone tematy prac dyplomowych ogłasza się studentom na tablicy ogłoszeń i w Internecie. Po tym następują konsultacje studentów z pracownikami proponującymi tematy i studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej. Studenci studiów magisterskich dokonują wyboru tematu, a tym samym opiekuna, pod koniec ósmego semestru studiów, natomiast studenci studiów inżynierskich podejmują decyzje pod koniec szóstego semestru studiów. Studenci zgłaszają na odpowiednim formularzu temat pracy, który składają w dziekanacie do końca semestru poprzedzającego semestr realizacji pracy dyplomowej. Regulamin studiów dopuszcza możliwość uściślenia lub korekty tematu realizowanej pracy, nie później jednak, niż dwa tygodnie po rozpoczęciu ostatniego semestru studiów. Praca dyplomowa jest oceniana przez recenzenta i niezależnie przez opiekuna. Złożenie pracy dyplomowej wraz z recenzjami następuje w dziekanacie w okresie sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów i po realizacji programu nauczania. Towarzyszy temu przygotowanie stosownej dokumentacji (wypis z indeksu, dokument określający zasady archiwizacji pracy). Egzamin dyplomowy organizuje Dziekan w okresie jednego miesiąca od złożenia pracy i obejmuje on: zwięzłe przedstawienie celu i najważniejszych osiągnięć pracy oraz odpowiedzi na pytania członków Komisji Egzaminacyjnej, która powoływana jest przez Dziekana oddzielnie dla każdej specjalności kształcenia. Absolwenci otrzymują dyplomy z rąk Dziekana podczas podniosłej uroczystości organizowanej na początku każdego roku akademickiego w auli PWr. w obecności Rektora lub Prorektorów. Trwają prace Komisji Programowej na temat skodyfikowania zasad prowadzenia egzaminu dyplomowego i oceny pracy dyplomowej. W szczególności proponowane są zasady oceny prac dyplomowych, według których ocena bardzo dobra pracy magisterskiej może być uzyskana jedynie wtedy, gdy praca ta zawiera oryginalne pod względem naukowym rozwiązania Opis procedur zapewnienia jakości kształcenia Procedura zapewnienia jakości kształcenia funkcjonuje na podstawie Uchwały Senatu z dnia r. wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (Zarządzenie Wewnętrzne 29/2003 z ). Zasadniczymi celami Systemu są: (1) doskonalenie jakości kształcenia w PWr.; (2) podniesienie rangi pracy dydaktycznej, (3) informowanie społeczeństwa, w tym w szczególności uczniów szkół średnich kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli, o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów. System obejmuje: monitorowanie standardów akademickich, ocenę realizacji programów nauczania, ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, dostępność informacji na temat kształcenia, wypracowanie instrumentów służących do realizacji ww. zadań. Ponadto Rektor PWr. powołał Uczelnianą Radę Akredytacyjną, której zadaniem jest nadzorowanie i koordynowanie prac prowadzonych w ramach Systemu. Ankiety studenckie Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia ( 4 ww. Uchwały Senatu) wprowadza obligatoryjne ocenianie jakości zajęć dydaktycznych przez studentów, którzy dobrowolnie wypełniają anonimową ankietę oceny kursu. Ankieta oceny kursu obowiązuje na wszystkich wydziałach, które mają możliwość jej Strona 16 z 30

18 uzupełnienia o dodatkowe pytania uwzględniające specyfikę realizowanego na wydziale kierunku. Formularz ankiety znajduje się w załączniku 7. Instytut Matematyki przygotował dodatkowo ankietę w wersji elektronicznej. W celu stałego zasięgania opinii absolwentów System wprowadza dobrowolne i anonimowe ankietyzowanie absolwentów (patrz Hospitacje zajęć Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadza także obligatoryjnie okresowe hospitacje zajęć. Hospitacje dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich, a przede wszystkim doktorantów i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Hospitacje na kierunku Informatyka WPPT są prowadzone głównie przez profesorów tytularnych. Plan hospitacji, dotyczący bieżącego semestru, został przekazany Dziekanowi WPPT w pierwszych dniach listopada br. Po każdej hospitacji hospitujący wypełnia formularz pt. Protokół z hospitacji (patrz załącznik 8), do którego wpisuje opinię merytoryczną, wystawia ocenę oraz przeprowadza rozmowę z osobą hospitowaną, która po zapoznaniu się z treścią sprawozdania przyjmuje do wiadomości proponowaną im ocenę. Wyniki hospitacji są brane pod uwagę przy zatrudnieniach, awansach i okresowych ocenach pracowników. Niezależny studencki system oceny. Studenci Politechniki Wrocławskiej prowadzą niezależny serwis internetowy oceny wykładowców. Serwis dostępny jest pod adresem Serwis ten jest źródłem wyjątkowo cennych informacji o prowadzonych zajęciach. Dane uzyskane w ramach procedury zapewnienia jakości kształcenia wykorzystywane są przy okresowej ocenie pracowników i brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę Organizacja kształcenia w systemie studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Nie prowadzimy studiów na kierunku Informatyka w systemie zaocznym i wieczorowym. W załączniku podano następujące plany studiów kierunku Informatyka na WPPT: plan dziennych studiów magisterskich załącznik 2.1 plan dziennych studiów inżynierskich załącznik 2.2 Programy kursów pozostają pod merytoryczną opieką pracowników samodzielnych i są weryfikowane przez Komisję Programową w składzie: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (przewodniczący), prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz, prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr hab. Wojciech Kordecki, dr hab. Michał Moralne, prof. nadzw. PWr., dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr., dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw. PWr. Programy te spełniają standardy nauczania określone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu jak również zalecenia Senatu Politechniki Wrocławskiej. Szczegółowe programy wszystkich przedmiotów (łącznie z ofertą dla doktorantów i przedmiotami do realizacji w innych semestrach) znajdują się w bazie danych dostępnej za pomocą strony internetowej dla studentów i pracowników Instytutu Matematyki. Programy przedmiotów obejmują między innymi: realizowane tematy z rozbiciem na godziny, prerekwizyty, literatura podstawowa i uzupełniająca, sposób zaliczenia, autora programu i zespół realizujący dany przedmiot. Baza danych zbudowana została w roku akademickim 2002/2003 w oparciu o własne oprogramowanie (autor: dr M. Gębala). Administratorem bazy danych jest pracownik sekretariatu dydaktycznego. Pracownicy dydaktyczni wyznaczeni przez Komisję Programową mają dostęp do wyznaczonych rekordów bazy z prawem modyfikacji, odpowiadają również za ich zawartość merytoryczną Liczebność grup studenckich Średnie liczebności grup studenckich na kierunku Informatyka wyniosły w semestrze letnim roku akad. 2002/2003 oraz semestrze zimowym roku akad. 2003/2004 na studiach magisterskich: 57 studentów w grupie wykładowej 29 studentów w grupie ćwiczeniowej 14 studentów w grupie laboratoryjnej na studiach inżynierskich: 91 studentów w grupie wykładowej 29 studentów w grupie ćwiczeniowej 14 studentów w grupie laboratoryjnej 20 studentów w grupie seminaryjnej Liczebności grup studenckich są zgodne z Zarządzeniem Wewnętrznym Rektora w sprawie zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum w roku akad. 2003/2004 (Zarządzenie Wewnętrzne nr 35/2003). Punkt 5 ustala następujące minimalne liczebności grup studenckich: wykłady ogólne od 70 osób, wykłady kierunkowe od 30 osób, ćwiczenia od 25 osób, seminaria od 15 osób, projektowanie, laboratoria od 10 osób Oferta kształcenia w językach obcych Obecnie nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne w językach obcych. Planowane są zajęcia w formie bloków tematycznych w ramach współpracy z Brandenburgische Technische Universität przez wykładowców niemieckich w języku angielskim (osoba kontaktowa Prof. T. Vierhaus). Również przymierzamy się do pilotażowego Strona 17 z 30

19 prowadzenia zajęć na WPPT w języku angielskim i niemieckim dla studentów niemieckich i polskich. Forma i rozmiar zajęć zależy od chłonności polskich studentów i przygotowania językowego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzeby intensyfikacji nauki języków obcych studentów i szerszego korzystania z materiałów obcojęzycznych Oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych Studia na kierunku Informatyka są w naturalny sposób szczególnie atrakcyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie występują bariery merytoryczne ani architektoniczne utrudniające studiowanie (patrz punkt 6.5). Indywidualizacja kształcenia pozwala na dostosowywanie trybu studiowania do szczególnych potrzeb. Budynki C-11 i A-1, gdzie głównie odbywają się zajęcia studentów Informatyki, są przystosowane dla osób niepełnosprawnych Indywidualizacja kształcenia Studenci Informatyki na WPPT realizują studia przy dużym stopniu indywidualizacji. Część możliwości wynika z ogólnego systemu przedmiotów wybieralnych. Dodatkowo wprowadzono procedury konsultowania i opiniowania wniosków studenckich w tym zakresie. Podania studenckie poza typowymi przypadkami kierowane są do zaopiniowania merytorycznego przez Przewodniczącego Komisji Programowej. Od semestru letniego roku akad. 2003/2004 formuła ta zostanie rozszerzona na opiekunów specjalności. Studenci mają prawo realizować zajęcia informatyczne (za zgodą prowadzących owe zajęcia) na innych wydziałach (Elektronika, Elektronika Mikrosystemów i Fotoniki) oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczególnie intensywna wymiana studentów ma miejsce z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Studenci Informatyki na WPPT mają możliwość przenoszenia się ze studiów magisterskich na inżynierskie i odwrotnie. Decyzję podejmuje Dziekan uwzględniając wyniki w nauce i opinię pracowników dydaktycznych. Liczba przeniesień (obu typów) jest dosyć znaczna. Studenci Informatyki 4 i 5 roku (w roku akademickim 2003/2004) studiują wyłącznie wg indywidualnych planów studiów Obsługa administracyjna studentów W dziekanacie Wydziału PPT jest zatrudnionych 5 pracowników administracyjnych, w tym kierownik dziekanatu. Wszyscy pracownicy mają wyższe wykształcenie, w 80% są absolwentami naszego Wydziału (zatrudniani bezpośrednio po ukończeniu studiów). Pozostali pracownicy administracyjni zatrudniani są w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (instytuty, zakład wydziałowy). Organizacja pracy dziekanatu Wydziału: dziekanat mieści się w gmachu głównym Politechniki (budynek A 1, p.149). Pracują w nim: dziekan, trzej prodziekani (w tym prodziekan ds. studenckich), kierownik dziekanatu wraz z innymi zatrudnionymi osobami. Dziekanat prowadzi obsługę studentów obejmującą sprawy osobowe, socjalnobytowe, kontrolę postępów w realizacji programów nauczania i planów studiów. Przygotowuje proces dyplomowania (egzaminy dyplomowe, przygotowanie dyplomów) i organizuje archiwizowanie prac dyplomowych. Osoby zatrudnione w dziekanacie uczestniczą także w pracach administracyjnych związanych z rozwojem kadry naukowej Wydziału (procedury przyznawania stopni i tytułu naukowego, konkursy), z działalnością finansową Wydziału (budżet, środki na badania naukowe), obsługują posiedzenia Rady Wydziału i jej Prezydium oraz przedsięwzięcia takie, jak: kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia, Studium Talent, rekrutacja, studia podyplomowe, kursy specjalne oraz Międzynarodowy Konkurs Gier Matematycznych i Logicznych. Studenci obsługiwani są codziennie w godz przez cztery osoby. Prodziekan ds. Studenckich przyjmuje interesantów 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Praca dziekanatu jest w pełni skomputeryzowana. Prowadzone są komputerowe zapisy na kursy. Funkcjonujący w dziekanacie komputerowy system obejmuje m.in. rekrutację kandydatów na studia, ewidencję studentów, prowadzenie ewidencji ocen, pomoc materialną, archiwizację danych studentów i absolwentów. Sieć komputerowa dziekanatu jest powiązana z systemem ogólnouczelnianym. W okresach nasilenia, pracę dziekanatu wspomagają studenci, którzy uczestniczą w załatwianiu spraw stypendialnych, w zapisach komputerowych i wpisie na semestr. Usprawnienie obsługi studenta może być związane z pełną komputeryzacją ta jednak wymaga zmian obowiązujących przepisów. Wydział jest przygotowany technologicznie do przeprowadzenia takich zmian Informacja o oferowanym kształceniu dodatkowym, w tym pedagogicznym Szczegółowe informacje o dodatkowym kształceniu umieszczone są pod adresem: w dziale Dydaktyka / STUDIA PODYPLOMOWE i KURSY. Kurs pedagogiczny jest oferowany przez Wydział Informatyki i Zarządzania, może być realizowany odpłatnie przez studentów wszystkich kierunków PWr. również w czasie trwania studiów (Pedagogika, 2 semestry). W ofercie znajduje się też odpłatny 1-semestralny Specjalny Kurs Pedagogiczny, prowadzony przez Studium Nauk Humanistycznych. Strona 18 z 30

20 6. Sprawy studenckie 6.1 Organizacje studenckie Na terenie Uczelni działa wiele organizacji studenckich, np. Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne, Akademicki Związek Sportowy, AIESEC, Samorząd Studencki, NZS, ZSP. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: 6.2 Koła naukowe i koła zainteresowań Koło naukowe studentów Informatyki WPPT powstało w semestrze zimowym Przypuszczalnie wszystkie z tym związane formalności zostaną zakończone do końca stycznia Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. Jacek Cichoń. Celem i zadaniem Koła jest: 1. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, 2. prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy informatyczno-ekonomicznej przez studentów, 3. promowanie Uczelni, 4. rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów, 5. rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, 6. pomoc w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu, 7. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła. Powyższe cele realizowane będą poprzez: 1. samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów i ankiet, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych itp., 2. wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami, organizowanie i udział w obozach naukowych, 3. wydawanie biuletynów, broszur z dziedziny informatyki i jej zastosowań w gospodarce, 4. założenie i utrzymanie księgozbioru, 5. prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej, 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni, 7. tworzenie Sekcji do wykonywania określonych zadań, 8. rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, 9. prowadzenie szkoleń i kursów dla studentów i przedsiębiorców w zakresie szeroko pojmowanej informatyki gospodarczej. Pracownicy Instytutu Matematyki planują wsparcie działalności naukowej Koła poprzez organizację spotkań z czołowymi postaciami informatyki z Polski (spotkania trwają od semestru zimowego roku akad. 2003/2004). Drugą formą wsparcia będzie formułowanie i wsparcie merytoryczne w zakresie studenckich projektów informatycznych. W obecnej chwili trwają przygotowania do uruchomienia kilku takich projektów (zakres tematyczny: bezpieczne systemy komunikacji, e-prawo, systemy autoryzacji). Opiekę nad działalnością Kół Naukowych sprawuje Prorektor ds. Studenckich, dr inż. K. Rudno-Rudziński. 6.3 Stypendia i czesne Studenci WPPT, w tym kierunku Informatyka otrzymują stypendia: Stypendium socjalne Wysokość Dochód na osobę w zł stypendium w zł 190 do Stypendium socjalne spośród studentów Informatyki we Wrocławiu pobiera 69 studentów, co stanowi ok. 13% studentów. Strona 19 z 30

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki. Raport Samooceny Kierunku Matematyka

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki. Raport Samooceny Kierunku Matematyka Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Raport Samooceny Kierunku Matematyka Wrocław, luty 2004 Spis treści 1. Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 3 2. Krótka prezentacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2014 r. na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w obszarach nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych na poziomie studiów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH

INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH INFORMATOR DLA STUDENTÓW WOJSKOWYCH STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN SPECJALNOŚĆ EKSPLOATACJA SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Białystok, 15 maja 2014 r. Profesor Leon Bobrowski Dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej

Białystok, 15 maja 2014 r. Profesor Leon Bobrowski Dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej (PB) celebruje w tym roku swoje 25-lecie. Podczas tego ćwierćwiecza Wydział Informatyki stał się najsilniejszym akademickim ośrodkiem informatycznym w Polsce

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Wydanie IV uwzględniające regulacje prawne i wymogi wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji Uchwała

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej.

Sprawozdanie. z działalności Biblioteki Głównej. i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego. Politechniki Warszawskiej. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 Opracowanie: Jolanta Stępniak Elżbieta Mroczek Marzec 2015 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 6-7 czerwca 2014 r. na kierunku zarządzanie prowadzonym w ramach obszaru nauk społecznych na poziomie studiów I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo