RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej"

Transkrypt

1 RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Nazwa Uczelni: Politechnika Wrocławska Wybrzeże Wyspiań skiego 27, Wrocław tel.: (0...71) fax.: (0...71) Władze Uczelni: Rektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty, prof. zwyczajny Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką : prof. dr hab. inż. Tadeusz Wię ckowski, prof. nadzwyczajny Prorektor ds. Nauczania: dr hab. inż. Jerzy Ś wią tek, prof. nadzw. PWr. Prorektor ds. Organizacji: dr hab. inż. Ernest Kubica, prof. nadzw. PWr. Prorektor ds. Rozwoju: prof. dr hab. inż. Adam Grzech, prof. nadzwyczajny Prorektor ds. Studenckich: dr inż. Krzysztof Rudno-Rudziń ski Dyrektor Administracyjny: mgr inż. Andrzej Kaczkowski Kwestor: mgr inż. Alicja Maniak Jednostki prowadzące oceniany kierunek: Wydział Podstawowych Problemów Techniki Wybrzeże Wyspiań skiego 27, Wrocław tel.: (0...71) fax.: (0...71) Władze Wydziału: Dziekan: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz, prof. zwyczajny Instytut Matematyki ul. Janiszewskiego 14a, Wrocław tel.: (0...71) fax.: (0...71) Władze Instytutu Matematyki: Dyrektor: prof. dr hab. Ryszard Grzą ś lewicz, prof. zwyczajny Wrocław, styczeń 2004

2 Spis treści 1. Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 3 2. Krótka prezentacja Uczelni Rok założenia historia Misja Uczelni Relacje z otoczeniem Struktura organizacyjna Uczelni Ogólna liczba nauczycieli akademickich Liczba studentów Rozmiary rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej Liczby absolwentów Uczelni w latach Ogólna struktura budżetu (Uczelni i Wydziału) 5 3. Prezentacja jednostki organizacyjnej Wydział prowadzący kierunek Instytut prowadzący kierunek 6 4. Kadra kierunku studiów Informatyka Ogólne zestawienie kadry Szczegółowe zestawienie kadry Charakterystyka systemu oceny kadr Polityka kadrowa i jej realizacja trudności i problemy kadrowe Pracownicy inżynieryjno-techniczni i administracyjni 9 5. Kształcenie Informacja o zasadach rekrutacji Liczba studentów kierunku Informatyka Odsiew studentów na poszczególnych latach studiów Sylwetka absolwenta Stosowane metody dydaktyczne Dostęp do komputerów i Internetu Wyposażenie laboratoryjne Realizacja praktyk zawodowych Wykorzystywane materiały dydaktyczne Zasoby biblioteczne oraz dostęp do biblioteki System oceny studentów a System punktowy i ECTS b Zasady dyplomowania Opis procedur zapewnienia jakości kształcenia Organizacja kształcenia w systemie studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Liczebność grup studenckich Oferta kształcenia w językach obcych Oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych Indywidualizacja kształcenia Obsługa administracyjna studentów Informacja o oferowanym kształceniu dodatkowym, w tym pedagogicznym Sprawy studenckie Organizacje studenckie Koła naukowe i koła zainteresowań Stypendia i czesne Sprawy socjalne Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych Działalność naukowa Kategoria KBN Granty wraz z wyszczególnieniem ich rodzajów (dane dotyczą jedynie projektów związanych z kierunkiem Informatyka) a Granty KBN w latach b Granty KBN c Granty europejskie d Inne granty zagraniczne Najważniejszych 5 tematów w ramach działalności statutowej Najważniejszych 5 tematów w ramach badań własnych Patenty wdrożone Inne prace naukowo badawcze, w tym prace zlecone 24 Strona 1 z 30

3 7.7 Organizacja (współorganizacja) konferencji naukowych, udział pracowników w konferencjach naukowych Publikacje pracowników związanych z kierunkiem Informatyka Publikacje z udziałem studentów Rozwój naukowy kadry (uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe dotyczące kierunku) Współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa Wymiana studentów i kadry Tematy prac naukowych i dydaktycznych realizowanych wspólnie z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi Najważniejsze osiągnięcia Kadra mająca szczególne uznanie krajowe i międzynarodowe Uzyskane nagrody i wyróżnienia (pozauczelniane) Wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie informatyki Znaczące wzbogacenie materialnej bazy naukowo-dydaktycznej dla pracowników Słabości Plany na najbliższą przyszłość 29 Strona 2 z 30

4 RAPORT SAMOOCENY KIERUNKU INFORMATYKA Na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej 1. Skład zespołu przygotowującego raport samooceny Raport samooceny przygotował zespół w składzie: 1. prof. dr hab. Jacek Cichoń, prof. nadzwyczajny 2. prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz, prof. zwyczajny, Dyrektor Instytutu Matematyki 3. dr hab. Wojciech Kordecki, adiunkt, Prodziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 4. prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, prof. zwyczajny 5. dr hab. Tadeusz Radzik, prof. nadzw. PWr., z-ca Dyr. Ośrodka Zamiejscowego w Jeleniej Górze 6. dr Magdalena Rutkowska, z-ca Dyr. Instytutu Matematyki ds. Dydaktyki Raport był opiniowany i konsultowany z: 1. Prodziekanem WPPT, dr hab. Włodzimierzem Salejdą, prof. nadzw. PWr. 2. Przewodniczącym Uczelnianej Rady Akredytacyjnej, prof. dr hab. inż. Andrzejem Matynią 3. Pracownikami Instytutu Matematyki uwzględnionymi w minimum kadrowym 2. Krótka prezentacja Uczelni 2.1 Rok założenia historia Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu (Königliche Technische Hochschule Breslau) rozpoczęła działalność dydaktyczną 1 października 1910 roku. Po I wojnie światowej nastąpiła zmiana nazwy Uczelni na Technische Hochschule. Do roku 1945 istniały cztery wydziały: Wydział Nauk Ogólnych, Wydział Budownictwa, Wydział Maszynoznawstwa i Elektrotechniki, Wydział Gospodarki Materiałowej. Obecnie Politechnika Wrocławska jest państwową, autonomiczną, akademicką uczelnią techniczną, działającą na podstawie Ustawy o szkolnictwie wyższym i Statutu. Politechnika Wrocławska została oficjalnie powołana do życia 24 sierpnia 1945 roku dekretem Krajowej Rady Narodowej. Pierwszy wykład odbył się 15 listopada 1945 roku. Politechnika Wrocławska ma osobowość prawną. Siedzibą Politechniki Wrocławskiej jest Wrocław. Historia Politechniki Wrocławskiej jest opisana szerzej na stronie: 2.2 Misja Uczelni Zgodnie ze Statutem Uczelni podstawowymi zadaniami Politechniki Wrocławskiej są: a) kształcenie studentów i ich wychowywanie w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa, b) prowadzenie badań naukowych, c) przygotowanie kandydatów do pracy naukowej i dydaktycznej, d) kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób, które mają tytuły zawodowe i wykonują zawody praktyczne, e) rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu technicznego, a także współdziałanie w szerzeniu wiedzy w społeczeństwie, f) podejmowanie inicjatyw zmierzających do wykorzystania osiągnięć nauki i techniki w gospodarce narodowej, a także wyrażanie opinii dotyczących rozwoju gospodarczego kraju, g) dokładanie starań, aby w środowisku akademickim panował kult prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości, h) dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studentów. Strategia rozwoju Uczelni jest przedstawiona na stronie: 2.3 Relacje z otoczeniem Politechnika Wrocławska współpracuje z uczelniami, instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi. Uczelnia uczestniczy w programach dydaktycznych i badawczych Unii Europejskiej (Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci 8 realizowanych projektów, V Programie Ramowym 25 obecnie realizowanych projektów i VI Programie Ramowym w 2003 r. zatwierdzono kilkanaście projektów). Politechnika Wrocławska realizuje współpracę w ramach 136 umów międzynarodowych, z czego 106 to umowy międzyuczelniane, a 30 umów stanowią umowy międzywydziałowe/międzyinstytucjonalne. Strona 3 z 30

5 Ponadto Uczelnia aktywnie współdziała w dziedzinie dydaktyki z: Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Kuratorium Oświaty, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Państwową Komisją Akredytacyjną, Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych. Politechnika Wrocławska jest członkiem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola (przewodniczącym jest JM Rektor PWr.), a także Kolegium Prorektorów ds. Kształcenia oraz ds. Studenckich Uczelni Wrocławia i Opola (przewodniczącym jest Prorektor ds. Nauczania PWr.). 2.4 Struktura organizacyjna Uczelni Politechnika Wrocławska kierowana jest przez rektora i pięciu prorektorów: ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, ds. nauczania, ds. organizacji, ds. studenckich i ds. rozwoju. Są oni powoływani na trzyletnie kadencje, które tylko raz można przedłużyć. Najwyższym organem Uczelni jest Senat. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział, którego organem kolegialnym jest Rada Wydziału. Jednostkami organizacyjnymi wydziału mogą być instytuty wydziałowe, katedry i zakłady wydziałowe. Na Politechnice Wrocławskiej jest dwanaście wydziałów: Architektury, Budownictwa Lądowego i Wodnego, Chemiczny, Elektroniki, Elektryczny, Geoinżynierii Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska, Informatyki i Zarządzania, Mechaniczno-Energetyczny, Mechaniczny, Podstawowych Problemów Techniki oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Uczelnia posiada trzy zamiejscowe ośrodki dydaktyczne, działające w największych miastach regionu dolnośląskiego w: Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Szczegółowe informacje na temat struktury organizacyjnej Uczelni dostępne są w Internecie pod adresem: 2.5 Ogólna liczba nauczycieli akademickich (wg stanu na r.) Uczelni Wydziału PPT Profesorowie tytularni Doktorzy habilitowani Doktorzy Pozostali Razem Liczba studentów (wg stanu na r.) Uczelni Wydziału PPT Dzienni Wieczorowi 214 Zaoczni Inni Razem Liczba uczestników studiów doktoranckich w Uczelni (wg stanu na r.): I rok II rok III rok IV rok powyżej IV roku Razem: 1055 Liczba słuchaczy studiów podyplomowych (wg stanu na r.): Czas trwania: Razem: semestralne 2-semestralne 3-semestralne 4-semestralne Rozmiary rekrutacji w Politechnice Wrocławskiej Rok Rekrutacja Strona 4 z 30

6 2.8 Liczby absolwentów Uczelni w latach Absolwenci Uczelni Typ studiów Rok akademicki 1999/ / / /03 Magisterskie dzienne + wieczorowe Inżynierskie dzienne Inżynierskie zaoczne Uzupełniające magisterskie zaoczne + dzienne RAZEM Ogólna struktura budżetu (Uczelni i Wydziału) w tym środki przeznaczone na wyposażenie bibliotek i laboratoriów studenckich Budżet Uczelni mgr inż. Alicja Maniak, Kwestor PWr., W-w, (informacje według wykonania za 2002 rok) Przychody ogółem PLN 100% w tym: Przychody z działalności dydaktycznej PLN 67,9% Przychody z działalności badawczej PLN 28% Pozostałe przychody PLN 4,1% Nakłady inwestycyjne ogółem w tym: Zakupy inwestycyjne Zakupy aparatury w ramach działalności badawczej Koszt Biblioteki Głównej ogółem Zakupy książek i czasopism PLN PLN PLN PLN PLN Sprawozdanie finansowe Uczelni znajduje się pod adresem W tym budżet Wydziału: Kwota budżetu Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Ogółem PLN PLN PLN W tym: Fundusz osobowy PLN PLN PLN z pochodnymi Stypendia doktorskie, habilitacyjne i doktoranckie PLN PLN PLN Wydatki na studenckie laboratoria komputerowe na Wydziale: Remont wydziałowego laboratorium komputerowego i wyposażenie go w nowe komputery (32 stanowiska, sala 140 w budynku A-1, wrzesień 2003) PLN Wyposażenie wydziałowego laboratorium komputerowego i mikroprocesorowego w nowe komputery i mikroprocesory (16 stanowisk, sala 4 w budynku E-4, grudzień 2003) PLN Wyposażenie instytutowego laboratorium komputerowego w nowe komputery (12 stanowisk, sala 404 w budynku C-11, luty 2002) PLN Wyposażenie wydziałowego laboratorium Unix-owego w nowe komputery typu SunBlade 100 (16 stanowisk, sala 333C w budynku D-2, wrzesień 2001) PLN Wyposażenie w software do programowania kart kryptograficznych Gemplus, Schlumberger, IBM (GEMPLUS, IBM udostępnili bezpłatnie) PLN Ogółem: PLN Strona 5 z 30

7 3. Prezentacja jednostki organizacyjnej 3.1 Wydział prowadzący kierunek Wydział Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) powstał w 1968 roku. W skład WPPT wchodzą: Instytut Fizyki (I 9), Instytut Matematyki (I 18) oraz Wydziałowy Zakład Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej (W11/Z1). Szczegółowe informacje o każdej jednostce są dostępne na stronach www: Instytut Fizyki, Instytut Matematyki, Wydziałowy Zakład Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej. W roku akad. 1997/1998 na Wydziale PPT uruchomiono nowy typy studiów dzienne studia inżynierskie na kierunku Matematyka, specjalność informatyka matematyczna. W roku akad. 2000/2001 dzienne studia inżynierskie, specjalność informatyka matematyczna zostały przekształcone w odrębny kierunek studiów Informatyka. W roku akad. 2001/2002 uruchomiono dzienne studia magisterskie na kierunku Informatyka. Kierunek Informatyka prowadzony jest przez Instytut Matematyki. Istnieje jednak ścisła współpraca z Wydziałowym Zakładem Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej (realizacja przedmiotu Podstawy Elektroniki i Miernictwa, Programowanie Niskopoziomowe) oraz Instytutem Fizyki (realizacja zajęć z fizyki ukierunkowanych na potrzeby technik informacyjnych). 3.2 Instytut prowadzący kierunek Instytut Matematyki nie dzieli się na zakłady, istnieje natomiast nieformalna struktura zespołów badawczych skupionych wokół poszczególnych seminariów. Przy Instytucie Matematyki działa Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa. W latach 80-tych i 90-tych dominującą w Instytucie Matematyki tematyką badawczą była probabilistyka i statystyka matematyczna. W latach 90-tych rozpoczął się trwający do dziś proces większej dywersyfikacji uprawianej tematyki badawczej, która niemal każdego roku wzbogaca się o nowe działy matematyki (teoria miary, teoria mnogości, analiza funkcjonalna, geometria różniczkowa, podstawy matematyki, matematyka finansowa, teoria gier, analiza stochastyczna, teoria ergodyczna, zastosowania matematyki, niekomutatywna teoria prawdopodobieństwa, analiza kombinatoryczna, równania różniczkowe, układy dynamiczne, modelowanie stochastyczne) oraz informatyki. Badania informatyczne koncentrują się wokół kryptografii, bezpieczeństwa komputerowego i ochrony prywatności (zespół prof. dra hab. M. Kutyłowskiego), zastosowań logiki matematycznej oraz teorii mnogości w informatyce (zespół prof. dra hab. J. Cichonia oraz prof. dra hab. B. Węglorza), algebry numerycznej (dr hab. K. Ziętak, prof. nadzw. PWr.), algorytmów optymalizacji i teorii gier oraz modelowania stochastycznego (zespół dra hab. K. Szajowskiego, prof. nadzw. PWr. i dra hab. T. Radzika, prof. nadzw. PWr.), algorytmów randomizacyjnych i rozproszonych (zespół dra hab. W. Kordeckiego i prof. dra hab. M. Kutyłowskiego), algorytmów on-line (zespół dra hab. M. Morayne, prof. nadzw. PWr.), teorii grafów (zespół dra hab. W. Kordeckiego), badań operacyjnych (dr P. Zieliński). Rozwijane są również prace w zakresie cyfrowych znaków wodnych (prof. dr hab. R. Grząślewicz), planowania sieci telekomunikacyjnych (zespół dra M. Gębali), genetyki obliczeniowej (prof. dr hab. W. Klonecki), gromadzenia i analizy danych medycznych (dra hab. K. Szajowski, prof. nadzw. PWr.). W Instytucie prowadzonych jest 20 seminariów naukowych: 1. Algorytmy, Złożoność Obliczeniowa i Metody Randomizacyjne, dr hab. Michał Morayne, prof. nadzw. PWr., dr hab. Wojciech Kordecki, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski 2. Analiza Kombinatoryczna, dr hab. Barbara Rokowska, dr Zbigniew Romanowicz 3. Dynamika Nieliniowa. Losowość Chaos, prof. dr hab. Karina Weron (Instytut Fizyki), dr Agnieszka Jurlewicz, prof. dr hab. Piotr Garbaczewski (Instytut Fizyki, Uniwersytet Zielonogórski) 4. Entropia w Układach Dynamicznych, dr hab. Tomasz Downarowicz, prof. nadzw. PWr., dr Jacek Serafin 5. Genetyka, prof. dr hab. Witold Konecki 6. Geometria Przestrzeni Banacha, prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz 7. Geometria Różniczkowa, dr hab. Zbigniew Olszak, prof. nadzw. PWr., prof. dr hab. Witold Roter 8. Kombinatoryka Nieskończona, prof. dr hab. Jacek Cichoń, prof. dr hab. Bogdan Węglorz 9. Kryptografia i Bezpieczeństwo Komputerowe, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, dr hab. Krzysztof Loryś, prof. nadzw. UWr. 10. Matematyka Finansowa, prof. dr hab. Aleksander Weron 11. Modele Stochastyczne Optymalizacja Teoria Gier, dr hab. Andrzej Nowak, prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr hab. Tadeusz Radzik, prof. nadzw. PWr., dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr. 12. Modelowanie Stochastyczne, prof. dr hab. Aleksander Weron 13. Procesy Stochastyczne, prof. dr hab. Tomasz Byczkowski, dr hab. Krzysztof Bogdan, prof. nadzw. PWr., dr hab. Michał Ryznar Strona 6 z 30

8 14. Równania Różniczkowe i Układy Dynamiczne, dr Jan Goncerzewicz, dr hab. Janusz Mierczyński, dr hab. Wojciech Mydlarczyk 15. Statystyka Matematyczna, prof. dr hab. Ryszard Magiera 16. Statystyka Obliczeniowa w Ubezpieczeniach i Finansach, dr Rafał Weron, dr Krzysztof Burnecki 17. Statystyka Procesów Stochastycznych i Pól Losowych, dr hab. Roman Różański, prof. nadzw. PWr. 18. Teoretyczne Podstawy Informatyki, prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr Robert Rałowski, dr Przemysław Szczepaniak 19. Teoria Ergodyczna, dr hab. Zbigniew Kowalski, prof. nadzw. PWr. 20. Teoria Miary, prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski Seminaria 1, 5, 9, 12, 16, 18 są poświęcone informatyce. Instytut Matematyki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka oraz (od roku 2003) stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka (wcześniej uprawnienia te były związane z Wydziałem Podstawowych Problemów Techniki). Instytut Matematyki prowadzi studia na kierunkach Matematyka i Informatyka. Na kierunku Matematyka prowadzone są studia magisterskie w specjalnościach: statystyka matematyczna, informatyka matematyczna, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Oprócz tych specjalności od wielu lat istnieje możliwość studiowania matematyki o profilu teoretycznym. Instytut Matematyki prowadzi zaoczne uzupełniające studia magisterskie na kierunku Matematyka w specjalności matematyczne podstawy informatyki. Instytut Matematyki prowadzi kształcenie podstawowe w zakresie matematyki dla studentów wszystkich wydziałów Politechniki Wrocławskiej oraz kursy dla doktorantów Politechniki Wrocławskiej w zakresie matematyki i informatyki teoretycznej. Instytut Matematyki prowadzi studia podyplomowe: Inżynieria Finansowa, Podpis Elektroniczny i Infrastruktura Klucza Publicznego. 4. Kadra kierunku studiów Informatyka 4.1 Ogólne zestawienie kadry Następujący pracownicy wchodzą w skład minimum kadrowego kierunku Informatyka: Pracownicy samodzielni 1. prof. dr hab. Jacek Cichoń 2. dr hab. Tomasz Downarowicz, prof. nadzw. PWr. 3. prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz 4. dr hab. Krzysztof Kołodziejczyk 5. dr hab. Wojciech Kordecki 6. prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski 7. dr hab. Michał Morayne, prof. nadzw. PWr. 8. dr hab. Wojciech Mydlarczyk 9. dr hab. Tadeusz Radzik, prof. nadzw. PWr. 10. dr hab. Roman Różański, prof. nadzw. PWr. 11. dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr. 12. prof. dr hab. Bogdan Węglorz 13. dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw. PWr. Pozostali pracownicy 1. dr Zdzisław Porosiński (po kolokwium habilitacyjnym w dniu Rada Instytutu Matematyki nadała stopień dra hab.) 2. dr Małgorzata Bogdan 3. dr Wiesław Cupała 4. dr Maciej Gębala 5. mgr Adam Izydorczyk 6. dr Anna Jaśkiewicz 7. dr Przemysław Kajetanowicz 8. dr Rafał Kapelko 9. dr Marcin Kik 10. dr Łukasz Krzywiecki 11. dr Małgorzata Kuchta 12. dr Adam Marczak 13. dr Bogdan Pawlik 14. dr Robert Rałowski 15. dr Dawid Ramsey 16. dr Stanisław Roguski Strona 7 z 30

9 17. dr Przemysław Scherwentke 18. dr Witold Seredyński 19. dr Zbigniew Skoczylas 20. dr Przemysław Szczepaniak 21. dr Zbigniew Szczepaniak 22. dr Rafał Weron 23. dr Jędrzej Wierzejewski 24. dr Maciej Wilczyński 25. dr Adam Zagdański 26. dr Jan Zatopiański 27. dr Paweł Zieliński 28. dr Marcin Zygmunt Inni pracownicy związani dydaktycznie i naukowo z informatyką 1. prof. dr hab. Witold Klonecki zatrudniony na 1/4 etatu. 2. prof. dr hab. Witold Roter zatrudniony na 1/2 etatu. Wymienione osoby osiągnęły wiek emerytalny i nadal pracują w Instytucie Matematyki jako w głównym miejscu zatrudnienia. 3. Dr Marek Zakrzewski jest zatrudniony na 1/2 etatu; od będzie ponownie zatrudniony na pełnym etacie na podstawie mianowania. Doktoranci prowadzący badania i realizujący zadania dydaktyczne w zakresie informatyki 1. mgr inż. Przemysław Biecek 1 rok 2. mgr inż. Marcin Gomułkiewicz 3 rok 3. mgr inż. Przemysław Grądalski 3 rok 4. mgr inż. Jan Iwanik 1 rok 5. mgr inż. Jędrzej Kabarowski 2 rok 6. mgr inż. Marcin Karpiński 2 rok 7. mgr inż. Marek Klonowski 1 rok 8. mgr inż. Łukasz Krajna 4 rok 9. mgr Anna Łyczkowska Hanćkowiak 4 rok 10. mgr inż. Daria Olszewska 3 rok 11. mgr inż. Bartłomiej Różański 2 rok 12. mgr inż. Wojciech Rutkowski 3 rok 13. mgr inż. Marcin Zawada 2 rok Pozostali pracownicy Instytutu Matematyki wymienieni są w załączniku 5. Liczba studentów przypadająca na pracownika samodzielnego wymienionego w minimum kadrowym wynosi 678 : 13 = 52,1 Liczba studentów przypadająca na pracownika wymienionego w minimum kadrowym wynosi 678 : 41 = 16,5 Pracownicy i doktoranci posiadający praktyczne doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki (poza szkolnictwem): prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr hab. Wojciech Kordecki, prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr., dr Wiesław Cupała, dr Maciej Gębala, dr Przemysław Kajetanowicz, dr Rafał Weron, dr Jędrzej Wierzejewski, dr Jan Zatopiański, dr Marcin Zygmunt, mgr Przemysław Biecek, mgr Marcin Gomułkiewicz, mgr Przemysław Grądalski, mgr Jan Iwanik, mgr Marcin Karpiński, mgr Marek Klonowski, mgr Łukasz Krajna, mgr Bartłomiej Różański, mgr Wojciech Rutkowski, mgr Marcin Zawada. 4.2 Szczegółowe zestawienie kadry Szczegółowe zestawienie kadry prowadzącej zajęcia na kierunku Informatyka w semestrze zimowym w roku akad. 2003/2004 znajduje się w załączniku 6.1. Szczegółowe zestawienie kadry prowadzącej zajęcia na kierunku Informatyka w roku akad. 2002/2003 znajduje się w załączniku 6.2. Spis głównych publikacji wskazujących na powiązania z kierunkiem, charakteryzujący dorobek naukowy, znajduje się w załączniku Charakterystyka systemu oceny kadr Ocena okresowa pracowników akademickich przeprowadzana jest zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym 17/2002 Rektora PWr. raz na cztery lata. W Instytucie Matematyki opracowane zostały i zatwierdzone Uchwałą Rady Instytutu Matematyki szczegółowe zasady oceny pracowników (załącznik 9). Oceniane są: aktywność naukowa, dydaktyczna oraz organizacyjna. Oceny dokonuje Komisja Oceniająca powoływana przez Radę Naukową Instytutu Matematyki na podstawie informacji uzyskanych od pracownika oraz na podstawie informacji uzyskanych w ramach systemu oceny jakości kształcenia (patrz punkt 5.12). Pracownik ma prawo do odwołania się. Strona 8 z 30

10 4.4 Polityka kadrowa i jej realizacja trudności i problemy kadrowe Prowadzone są intensywne działania w kierunku kadrowego wsparcia kierunku Informatyka. W tym celu: 1. pozyskiwana jest kadra z zewnątrz, 2. wspierane jest podnoszenie kwalifikacji dotychczasowej kadry, 3. podejmowane są przedsięwzięcia polegające na poszerzeniu zaplecza dla studiów informatycznych na Wydziale. ad 1. Następujące osoby zasiliły zespół informatyczny: prof. dr hab. J. Cichoń (uprzednio UWr.), prof. dr hab. M. Kutyłowski (uprzednio UWr. i UAM), prof. dr hab. B. Węglorz (uprzednio UWr.), dr hab. K. Ziętak, prof. nadzw. PWr., (uprzednio UWr.), dr M. Gębala (uprzednio Uniwersytet Opolski), dr M. Kik (uprzednio UWr.), dr Ł. Krzywiecki (uprzednio doktorant PWr. na Wydziale Informatyki i Zarządzania), dr J. Zatopiański (doktorat pod kierunkiem prof. M. Kutyłowskiego, uprzednio działalność gospodarcza), dr P. Zieliński (uprzednio Uniwersytet Opolski). Planowane jest dalsze pozyskiwanie kadry informatycznej. Warunkiem wstępnym zatrudnienia jest prowadzenie badań naukowych na międzynarodowym poziomie. W ramach współpracy naukowej i dydaktycznej zajęcia prowadzą również: prof. dr hab. Andrzej Kisielewicz (UWr.), dr hab. Aleksander Janicki, prof. nadzw. UWr. Współpraca rozciąga się również na opiekę nad magistrantami i doktorantami. ad 2. Podjęliśmy wysiłki w celu zmiany profilu badań naukowych w kierunku informatyki i działów interdyscyplinarnych, znajdujących się pomiędzy matematyką a informatyką. Pracownicy zachęcani są do podejmowania się obowiązków dydaktycznych na kierunku Informatyka oraz do podejmowania współpracy z przemysłem. Z drugiej strony konsekwentnie realizowana jest polityka, iż osoby na stanowiskach naukowych muszą legitymować się odpowiednią działalnością naukową/wdrożeniową, zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny pracowników. ad 3. Pierwszą inicjatywą jest opracowanie szczegółowych programów kursów fizyki dla informatyków, z uwzględnieniem najbardziej nowoczesnych treści w tym zakresie. Kursem pilotażowym jest uruchomiony w bieżącym semestrze wykład Fizyka Technologii Informacyjnych. Zostanie opracowany od podstaw program wszystkich kursów fizyki oferowanych specjalnie dla studentów Informatyki. Trwa interakcja ze specjalnością Fizyczne podstawy informatyki na kierunku Fizyka. Drugą inicjatywą jest wsparcie Wydziałowego Zakładu Pomiarowej i Medycznej Aparatury Elektronicznej (kierownictwo objął dr hab. W. Kordecki). Zakład będzie realizował na potrzeby kierunku zajęcia z zakresu podstaw elektroniki i miernictwa. Zakład realizuje budowę laboratorium programowania niskopoziomowego. 4.5 Pracownicy inżynieryjno-techniczni i administracyjni Liczba pracowników etatowych wynosi 10. Dodatkowo, funkcje związane z administrowaniem systemem komputerowym pełnią doktoranci (3 osoby), serwer studencki jest administrowany w całości przez studentów informatyki. 5. Kształcenie 5.1 Informacja o zasadach rekrutacji Zasady rekrutacji na rok akad. 2004/2005 określa Uchwała Senatu Uczelni z Zasady te oraz informacje o wydziałach, kierunkach studiów dla kandydatów na studia są dostępne w dziekanacie, w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w informatorze dla kandydatów na studia wydawanym corocznie oraz pod adresem: Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY; o jego wartości decydują oceny maturalne z matematyki, z fizyki, z języka polskiego, wybrane oceny końcowe (z matematyki, fizyki, języka polskiego i języka obcego), a ponadto kandydat może uzupełnić lub poprawić ww. oceny z matematyki i z fizyki na dobrowolnym egzaminie wstępnym organizowanym przez Politechnikę Wrocławską. Odrębne zasady dotyczą absolwentów Olimpiad Przedmiotowych: Fizycznej, Matematycznej i Informatycznej. 5.2 Liczba studentów kierunku Informatyka (sem. zimowy 2003/2004) Liczba studentów z podziałem ze względu na tryb studiowania Forma studiów Liczba studentów Razem Dziennych Wieczorowych Zaocznych Licencjackie / inżynierskie Magisterskie jednolite Uzupełniające magisterskie RAZEM Podyplomowe Strona 9 z 30

11 Liczba studentów z podziałem na lata studiów Kierunek Informatyka Rok studiów Inżynierskie Inżynierskie (Zamiejscowy Magisterskie Razem Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze) 1 rok rok rok rok rok 2 2 RAZEM Absolwenci kierunku Informatyka 2000/ / /03 RAZEM Studia dzienne Zawodowe licencjackie/inżynierskie Magisterskie jednolite Uzupełniające magisterskie RAZEM Odpłatność za studia Z wyjątkiem studiów podyplomowych Podpis Elektroniczny i Infrastruktura Klucza Publicznego wszystkie formy kształcenia na kierunku Informatyka są nieodpłatne. 5.3 Odsiew studentów na poszczególnych latach studiów Studia inżynierskie Rok w roku Liczba studentów Liczba studentów Liczba studentów Liczba studentów akad. 2003/2004 w roku 2000/01 w roku 2001/02 w roku 2002/03 w roku 2003/04 IV III II Studia magisterskie Rok w roku Liczba studentów Liczba studentów Liczba studentów Liczba studentów akad. 2003/2004 w roku 2000/01 w roku 2001/02 w roku 2002/03 w roku 2003/04 IV 13 III II Zasadniczy odsiew studentów na kierunku Informatyka /dzienne studia magisterskie/ następuje po pierwszym semestrze studiów (ok. 42%), zaś na studiach inżynierskich po pierwszym semestrze następuje wzrost liczby studentów (studenci studiów magisterskich przenoszą się na studia inżynierskie). Następnie niewielki odsiew ma miejsce po I roku studiów (od 8 20%) i po II roku studiów (ok. 5%). Od roku III liczba studentów stabilizuje się. 5.4 Sylwetka absolwenta Na kierunku Informatyka sylwetka absolwenta określona została nadrzędnym aktem prawnym: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca Wcześniejsza wersja Sylwetki absolwenta brzmiała: Na kierunku Informatyka prowadzone są 5 letnie studia magisterskie oraz 3,5 letnie studia inżynierskie. Studenci tego kierunku otrzymują wykształcenie informatyczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wymagających zaawansowanych umiejętności matematycznych. Na studiach magisterskich prowadzone są specjalności: algorytmy i systemy informatyczne, bezpieczeństwo komputerowe, metody numeryczne i grafika komputerowa, systemy informacyjne, statystyka obliczeniowa. Program studiów przewiduje szczególny nacisk na zdobycie umiejętności projektowania i realizacji oprogramowania w zaawansowanych technologicznie dziedzinach. Główne bloki zajęć to: Strona 10 z 30

12 programowanie, konstrukcja i analiza algorytmów, bazy danych i systemy informacyjne, logika algorytmiczna, metody stochastyczne i statystyka obliczeniowa, metody numeryczne, kryptografia. Absolwenci znajdą zatrudnienie jako programiści i projektanci zaawansowanych systemów informatycznych, administratorzy systemów, specjaliści bezpieczeństwa komputerowego. 5.5 Stosowane metody dydaktyczne Większość przedmiotów prowadzonych jest w systemie wykładów z ćwiczeniami bądź zajęciami laboratoryjnymi. W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci są zobowiązani wykonać zadania projektowe zlecone przez prowadzącego. Zajęcia z programowania zespołowego zorganizowane są w szczególny sposób. Zaliczenie odbywa się na podstawie wyników pracy całej grupy realizującej określone zadanie. Niektóre kursy są prowadzone w formie wykładów bez ćwiczeń (system amerykański). Równolegle do materiału przedstawianego na wykładach studenci powinni rozwiązywać listy zadań. Wymaga to od nich dużej samodzielności i dyscypliny. Podejmowane są prace w kierunku wspomagania procesu dydaktycznego przez zamieszczanie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Wobec sukcesywnego wyposażenia sal w rzutniki multimedialne coraz częstsze staje się ich wykorzystanie w trakcie wykładów. Prowadzone są kursy dla pracowników naukowo-dydaktycznych w zakresie technik informatycznych do wykorzystania w dydaktyce. Na początku każdego semestru pracownicy dydaktyczni są zobowiązani do ustalenia 4 godzin tygodniowo konsultacji dla studentów. Rozkład konsultacji jest dostępny w Instytucie Matematyki oraz w Internecie. Ponadto pracownicy dydaktyczni są zobowiązani do przebywania w Instytucie Matematyki w godzinach kontaktowych. Studenci mogą również kontaktować się przez pocztę elektroniczną. 5.6 Dostęp do komputerów i Internetu We wszystkich laboratoriach pozostających w dyspozycji Instytutu Matematyki studenci mają dostęp do Internetu. Poza godzinami, w których laboratoria wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, studenci mają prawo korzystania z komputerów. Braki lokalowe Uczelni uniemożliwiają szeroki dostęp studentów do laboratoriów. Sytuacja ta może ulec poprawie dzięki zapowiadanej przez władze Uczelni budowie pawilonów dydaktycznych. Pojemność łączy jest zadowalająca (Instytut Matematyki posiada połączenie 100Mbs z routerem we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym stanowiącym główny węzeł wrocławskiej sieci akademickiej). Technologia komputerowa i Internet są coraz szerzej stosowane w procesie dydaktycznym. Poza oczywistym wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania w czasie zajęć laboratoryjnych będących częścią kursów informatycznych, pracownicy Instytutu Matematyki na coraz większą skalę stosują technologię komputerową na wykładach. Wykorzystanie komputerów na wykładach ma różnorodną formę w zależności od konkretnych potrzeb. Na ogół zajęcia wspomagane są demonstracjami przygotowanymi za pomocą specjalistycznego oprogramowania i prezentowanymi za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. Dotyczy to zarówno zajęć na kierunku Informatyka, jak na kierunku Matematyka. Rośnie liczba pracowników Instytutu Matematyki, którzy wykorzystują techniki komputerowe również na zajęciach z matematyki prowadzonych na innych wydziałach Politechniki Wrocławskiej. Główne moce obliczeniowe w Instytucie stanowi uruchomiony w 2002 roku klaster PC. Aktualnie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze dysponuje czteroma laboratoriami komputerowymi I IV oraz "kącikiem studenckim" czterech komputerów w czytelni biblioteki. Wszystkie komputery są połączone w sieć lokalną z dostępem do Internetu. Pierwsze trzy laboratoria I III służą głównie do zajęć dydaktycznych, w wolnym czasie są dostępne dla studentów. Laboratorium IV oraz wspomniany wyżej kącik studencki służą wyłącznie studentom. Ze względu na tendencje występujące w krajach Unii Europejskiej wykorzystujemy w coraz szerszym stopniu oprogramowanie typu open source i oparte o licencję GNU. Wybór oprogramowania oparty jest o opracowanie studyjne "Oprogramowanie Pracowni Komputerowych Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej" autorów: prof. dra hab. J. Cichonia, dra P. Kajetanowicza i dra J. Wierzejewskiego z dnia (załącznik 10). 5.7 Wyposażenie laboratoryjne W laboratoriach komputerowych pozostających w dyspozycji Instytutu Matematyki zainstalowane jest licencjonowane oprogramowanie wykorzystywane w procesie dydaktycznym na kierunkach Informatyka i Matematyka. Wszystkie komputery podłączone są do Internetu i posiadają publiczne adresy IP. Wyposażenie poszczególnych laboratoriów przedstawione jest w zestawieniu niżej. Strona 11 z 30

13 Laboratorium 402 w budynku C-11 liczba komputerów wynosi 8. Parametry wszystkich komputerów: Procesor RAM Monitor Oprogramowanie z licencją Pentium MB 15 cali Windows 95, MMX Emulator X-terminali, Statistica, Borland C++ dla systemu DOS Laboratorium 404 w budynku C-11 liczba komputerów wynosi 12. Parametry wszystkich komputerów: Procesor RAM Monitor Oprogramowanie z licencją Pentium IV 1,5 GHz 256 MB 15 cali Windows 2000, Matlab R12, Statistica 6, Sas 8.2, Borland C++ 5, Borland Builder 6 Laboratorium 140 w budynku A-1 liczba komputerów wynosi 34. Parametry: Procesor RAM Monitor HDD CD/CD-RW/ DVD AMD 256 MB 17 cali 40 GB 10 x CD-RW, Duron 24x CD-ROM, 1,6 GHz 1x DVD Oprogramowanie z licencją (liczba instalacji) Windows XP (33), Matlab R12 (32), Statistica 6 (16), Borland C++ 5 (33) W laboratorium działa ponadto serwer plików oparty o system Windows 2003Server. Procesor RAM Monitor HDD CD-RW Drukarka Skaner Intel Pentium IV 1GB 17 cali 4x 80 GB tak HP LJ 1300 tak 3,0 GHz Komputery połączone są przez 48 portowy przełącznik (switch). Serwer licencji 403 w budynku C-11 (dla wszystkich laboratoriów komputerowych Instytutu Matematyki i pracowników) Serwer oparty o system Windows 2003 Server. Procesor RAM Monitor HDD CD-RW/ Oprogramowanie z licencją DVD P IV 3.2 GHz 1GB 19 cali 2 x 120GB tak Matlab R13, Matlab R12, Statistica 6, Sas 8.2, Borland C++ 5, Borland Builder 6, SPSS (dla 1 użytkownika w danym momencie) Laboratorium 4 w budynku E-4 liczba komputerów wynosi 16. Parametry wszystkich komputerów: Procesor RAM Monitor HDD CD Oprogramowanie z licencją AMD Athlon MB 17 cali 40 GB tak Windows XP, Matlab R12, Borland Builder 6, Borland C++ 5 Strona 12 z 30

14 W laboratorium działa ponadto serwer (2 procesory) oparty o system Windows 2003 Server. Procesor RAM Monitor HDD CD CD-RW Pentium III 1,0 GHz 512 MB 17 cali 60 GB tak Laboratorium 333C w budynku D2 liczba komputerów wynosi 16. Laboratorium jest wyposażone w 16 stacji Sun Blade 100 o następujących technicznych parametrach: Procesor RAM Monitor HDD CD Karta sieciowa Karta graficzna Czytnik kart magnetycznych Ultra Sparc IIe 500 MHz 128 MB 17 cali IDE 15GB 10/100MB/s 48x CD tak tak tak oraz serwer Netra X1 o następujących parametrach technicznych: Procesor RAM Monitor HDD Karta sieciowa 10/100MB/s Ultra Sparc IIi 500 MHz 512 MB 17 cali IDE 40GB tak Stacje i serwer pracują pod kontrolą systemu operacyjnego Solaris 8 (licencja bezterminowa), wzbogacone o liczne oprogramowania "freeware" np: edytory: emacs, pico, vim, mc, staroffice, TeX kompilatory: gcc, g++, g77, java, perl przeglądarki: netscape, gs, ghostview, acroread, mc, xv pakiety obliczeniowe: scilab, octavo serwery baz danych: mysql, interbase przetwarzanie równoległe: pvm serwer WWW: apache Ogółem zainstalowane jest ponad 1.5 GB oprogramowania "freeware". Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze Laboratorium I liczba komputerów wynosi 18. Parametry wszystkich komputerów: Procesor RAM Monitor HDD CD Zainstalowane programy z licencją I II P166 Hz 16 MB 15 cali 1,6 GB Windows 95 Laboratorium II liczba komputerów wynosi 16. Procesor RAM Monitor HDD CD Zainstalowane programy z licencją I II Duron 1600 Hz 128 MB 15 cali 20GB tak Windows 2000 Autocad 2002PL Laboratorium III liczba komputerów wynosi 18. Procesor RAM Monitor HDD CD Zainstalowane programy z licencją I II Athlon 1800 Hz 256 MB+C75 17 cali 40GB tak Windows XP Laboratorium IV liczba komputerów wynosi 11. Procesor RAM Monitor HDD CD Zainstalowane programy z licencją I II Pentium 100 Hz 16 MB 15 cali 800 MB tak Windows 95 Strona 13 z 30

15 Kącik studencki w czytelni liczba komputerów wynosi 4. Procesor RAM Monitor HDD CD Zainstalowane programy z licencją I II Pentium MMX 200 Hz 32 MB 15 cali 1,6 GB tak Windows Realizacja praktyk zawodowych Przyjęto następującą politykę prowadzenia praktyk zawodowych: praktyki zawodowe są zalecane, studenci będą mocno zachęcani do odbycia praktyk, propozycja praktyki zawodowej podlega merytorycznej akceptacji przez wyznaczonego członka komisji programowej (w celu eliminacji fikcyjnych praktyk i innych patologii), Instytut Matematyki rozwija ofertę praktyk we współpracy z firmami i innymi jednostkami. Student (studiów magisterskich i inżynierskich) ma prawo zaliczyć praktykę zawodową w wymiarze 4 tygodni, zaliczenie praktyki daje 3 punkty w systemie punktowym PWr. Podjęto pilotażowe przedsięwzięcia w tym zakresie. Trzech studentów odbyło praktykę w Prokom Software SA (programowanie kart mikroprocesorowych), jeden student w Siemens AG (programowanie do analizy ruchu telekomunikacyjnego). Zawarliśmy porozumienie w kwestii odbywania praktyk z następującymi jednostkami: Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej (prof. dr hab. E. Macha, oprogramowanie specjalistycznych urządzeń), Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (prof. dr hab. B. Licznerski, wspomaganie prac badawczych w zakresie konstrukcji efektywnych rozwiązań software owych), AXIT Polska (platforma AX4), AXIT AG (obsługa klientów korporacyjnych), TI Consulting (bezpieczeństwo teleinformatyczne), Hewlett Packard. Istnieją również perspektywy odbywania praktyk w Siemens Mobile (Berlin), TP Internet (Warszawa). Wspieramy inwencję studentów w zakresie praktyk. Wspierać będziemy projekty o charakterze produkcji oprogramowania open source organizowane przez studentów w ramach działalności naukowej. Na Wydziale PPT powołany został pełnomocnik ds. praktyk studenckich, dr Stanisława Szarska. 5.9 Wykorzystywane materiały dydaktyczne Wybrane skrypty i podręczniki opracowane przez pracowników Instytutu Matematyki PWr. 1. Jacek Cichoń, Wykłady ze Wstępu do Matematyki, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław Wiesław Cupała, Internet wirtualny przewodnik dla początkujących hackerów, Wyd. CROMA Jolanta Długosz, Funkcje zespolone. Teoria, przykłady, zadania, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania, Wyd. VII, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas, Elementy analizy wektorowej. Teoria, przykłady, zadania, Wyd. IV, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Tadeusz Inglot, Teresa Ledwina, Zofia Ławniczak, Materiały do ćwiczeń z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wyd. 2 popr., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania, Wyd. III, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Alicja Jokiel-Rokita, Ryszard Magiera, Modele i metody statystyki matematyczne w zadaniach, Wyd. II, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Wojciech Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Wyd. IV, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław Witold Klonecki, Elementy statystyki dla inżynierów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Mirosław Kutyłowski, Willy-B. Strothmann, Kryptografia. Teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa Ryszard Magiera, Modele i metody statystyki matematycznej, Wyd. I, Oficyna Wydawnicza Wrocław GiS, Reinhard Wobst, przekład: Bartłomiej Różański, Kryptografia. Budowa i łamanie zabezpieczeń, Wydawnictwo RM, Marek Zakrzewski, Tomasz Żak, Kombinatoryka, prawdopodobieństwo, zdrowy rozsądek, Wyd. 2, Quadrivium, Wrocław Strona 14 z 30

16 5.10 Zasoby biblioteczne oraz dostęp do biblioteki Biblioteka i Ośrodek Informacji Instytutu Matematyki została powołana w 1971 roku. Podstawą jej są zbiory biblioteczne i informacyjne gromadzone do obsługi badań naukowych i procesu dydaktycznego, prowadzonego przez Instytut Matematyki. W szczególności gromadzone są książki i czasopisma polskie i zagraniczne, wydawnictwa informacyjne, zbiory specjalne, m.in.: prace naukowo-badawcze (publikacje) pracowników Instytutu Matematyki, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, dokumenty elektroniczne. Tematyka księgozbioru odzwierciedla specjalności naukowe reprezentowane w Instytucie Matematyki. Gromadzone są zbiory z zakresu: analizy matematycznej, algebry, teorii miary, rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej, geometrii różniczkowej, kombinatoryki, teorii ergodycznej, topologii, informatyki matematycznej oraz procesów stochastycznych gromadzonych dla Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa. W bibliotece znajdują się cenne zbiory po Bibliothek der Technischen Hochschule zakwalifikowane do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Zbiory biblioteczne obejmują: ponad woluminów książek, ponad woluminów czasopism, 65 tytułów czasopism bieżących (w tym 39 tytułów zagranicznych), prace naukowo-badawcze pracowników Instytutu Matematyki zdokumentowane w systemie DONA. Biblioteka i Ośrodek Informacji Instytutu Matematyki wchodzi w skład zintegrowanego systemu bibliotecznoinformacyjnego Politechniki Wrocławskiej. Wyposażona jest w trzy komputery umożliwiające dostęp do źródeł informacyjnych krajowych i zagranicznych. Katalog komputerowy działający w bibliotece stanowi podstawowe źródło informacji o gromadzonych zbiorach w Bibliotece Głównej, bibliotekach wydziałowych, instytutowych i studiów. Umożliwia wyszukiwanie informacji w sześciu bazach danych: książki PWr. od 1978 roku, beletrystyka PWr., czasopisma PWr., czasopisma zagraniczne w bibliotekach wrocławskich, dorobek naukowy pracowników PWr., dokumenty elektroniczne PWr. Do wyszukiwania informacji zarówno o aktualnie ukazujących się na świecie publikacjach dotyczących określonej tematyki, jak i o stanie wiedzy w danej dziedzinie, obejmującej okres kilku lub kilkunastu lat wykorzystuje się: komputerowe bazy bibliograficzne z zakresu nauk podstawowych i technicznych gromadzonych na dyskach optycznych jak np.: INSPEC, CURRENT CONTENTS, SCIENCE CITATION INDEX i inne; międzynarodowy serwis informacyjny STN (International Scientific and Technical Information Network) 200 baz danych (w tym również matematyka). Szeroki dostęp do Internetu pozwala na korzystanie z czasopism elektronicznych. Zgromadzony warsztat biblioteczno-informacyjny jest dostępny w formie tradycyjnej oraz skomputeryzowanej zarówno pracownikom naukowym jak i studentom Wydziału. Bieżąca literatura dotycząca kryptografii i bezpieczeństwa komputerowego jest udostępniona zespołowi prof. dra hab. M. Kutylowskiego przez firmę TP Interent. Księgozbiór obejmuje kilkadziesiąt pozycji głównie materiałów konferencyjnych. Biblioteka posiada czytelnię, wypożyczalnię i magazyn na zbiory biblioteczne. Zbiory udostępniane są na miejscu w czytelni oraz wypożyczane poza obręb biblioteki. Literaturę, której nie ma w zbiorach biblioteki, sprowadza się z innych bibliotek krajowych oraz bibliotek zagranicznych w formie wypożyczeń międzybibliotecznych. Zespół informatyczny korzysta z podręcznej biblioteki gromadzonej wspólnie z Zakładem Złożoności Obliczeniowej i Algorytmów oraz Zakładem Języków Programowania Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownicy naukowi i studenci mogą również szeroko korzystać z usług Biblioteki Głównej, gdzie znajdują się bogate zbiory z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz najnowocześniejsze narzędzia umożliwiające uzyskanie informacji na temat literatury naukowej na całym świecie System oceny studentów Zgodnie z 14 oraz 15 Regulaminu Studiów przy zaliczeniach kursów i egzaminach stosuje się następujące oceny: celujący (5,5), bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Regulamin studiów ( 25) podaje również zasadę wyznaczania oceny średniej z przebiegu Strona 15 z 30

17 studiów, oceny końcowej za studia (na którą składa się średnia ocena z przebiegu studiów z wagą 3/5, ocena z pracy dyplomowej z wagą 1/5 i ocena z egzaminu dyplomowego z wagą 1/5) oraz oceny za studia wpisywanej do dyplomu ukończenia studiów (dopuszcza się dla tej oceny: celującą, bardzo dobrą, dobrą i dostateczną). Zgodnie z 14 Regulaminu studiów każdy kurs zalicza się na ocenę, a w przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu na podstawie egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. Uzyskiwane oceny są poufne ( 5 Regulaminu studiów). Szczegółowe zasady i tryb zaliczeń ustalane są i podawane do wiadomości studentom na początku semestru. 5.11a System punktowy i ECTS System punktowy został wprowadzony od roku akademickiego 2000/2001 Uchwałą Senatu z dnia r. Kwestie szczegółowe reguluje Zarządzenie Wewnętrzne 20/2000 z w sprawie minimalnych wymogów programowych i punktów w systemie punktowym na Politechnice Wrocławskiej oraz Zarządzenie Wewnętrzne 50/2000 z w sprawie dokumentowania programów nauczania i planów studiów. System punktowy stosowany w PWr. zgodny jest ze standardem ECTS (European Credit Transfer System). Ogólne jego zasady określają przepisy 9 Regulaminu Studiów na PWr.; 8 Regulaminu studiów precyzuje wymagania dotyczące programu nauczania ( 10 odnosi się do planu studiów). Programy nauczania i plany studiów zawierają punkty przyporządkowane kursom. Zasady ogólne systemu punktowego: liczba punktów przyporządkowana danemu kursowi ma odzwierciedlać przewidywany nakład pracy studenta niezbędny do zaliczenia kursu; punkty przyporządkowane są wszystkim kursom występującym w programie nauczania, które podlegają ocenie; łączna liczba punktów przyporządkowanych wszystkim kursom każdego semestru studiów wynosi 30; uzyskanie przez studenta punktów związane jest jedynie z faktem zaliczenia danego kursu i nie ma związku z otrzymaną oceną. 5.11b Zasady dyplomowania Procedura zgłaszania tematów prac dyplomowych przez nauczycieli akademickich dla studentów poszczególnych kierunków kształcenia odbywa się pod nadzorem Dziekana z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem liczba tematów przewyższa liczbę dyplomantów. Następnie odbywa się weryfikacja i opiniowanie przez Komisje Programowe kierunków studiów i zatwierdzanie przez Radę Wydziału tematów prac dyplomowych. Zatwierdzone tematy prac dyplomowych ogłasza się studentom na tablicy ogłoszeń i w Internecie. Po tym następują konsultacje studentów z pracownikami proponującymi tematy i studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej. Studenci studiów magisterskich dokonują wyboru tematu, a tym samym opiekuna, pod koniec ósmego semestru studiów, natomiast studenci studiów inżynierskich podejmują decyzje pod koniec szóstego semestru studiów. Studenci zgłaszają na odpowiednim formularzu temat pracy, który składają w dziekanacie do końca semestru poprzedzającego semestr realizacji pracy dyplomowej. Regulamin studiów dopuszcza możliwość uściślenia lub korekty tematu realizowanej pracy, nie później jednak, niż dwa tygodnie po rozpoczęciu ostatniego semestru studiów. Praca dyplomowa jest oceniana przez recenzenta i niezależnie przez opiekuna. Złożenie pracy dyplomowej wraz z recenzjami następuje w dziekanacie w okresie sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru studiów i po realizacji programu nauczania. Towarzyszy temu przygotowanie stosownej dokumentacji (wypis z indeksu, dokument określający zasady archiwizacji pracy). Egzamin dyplomowy organizuje Dziekan w okresie jednego miesiąca od złożenia pracy i obejmuje on: zwięzłe przedstawienie celu i najważniejszych osiągnięć pracy oraz odpowiedzi na pytania członków Komisji Egzaminacyjnej, która powoływana jest przez Dziekana oddzielnie dla każdej specjalności kształcenia. Absolwenci otrzymują dyplomy z rąk Dziekana podczas podniosłej uroczystości organizowanej na początku każdego roku akademickiego w auli PWr. w obecności Rektora lub Prorektorów. Trwają prace Komisji Programowej na temat skodyfikowania zasad prowadzenia egzaminu dyplomowego i oceny pracy dyplomowej. W szczególności proponowane są zasady oceny prac dyplomowych, według których ocena bardzo dobra pracy magisterskiej może być uzyskana jedynie wtedy, gdy praca ta zawiera oryginalne pod względem naukowym rozwiązania Opis procedur zapewnienia jakości kształcenia Procedura zapewnienia jakości kształcenia funkcjonuje na podstawie Uchwały Senatu z dnia r. wprowadzającej Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (Zarządzenie Wewnętrzne 29/2003 z ). Zasadniczymi celami Systemu są: (1) doskonalenie jakości kształcenia w PWr.; (2) podniesienie rangi pracy dydaktycznej, (3) informowanie społeczeństwa, w tym w szczególności uczniów szkół średnich kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli, o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów. System obejmuje: monitorowanie standardów akademickich, ocenę realizacji programów nauczania, ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, dostępność informacji na temat kształcenia, wypracowanie instrumentów służących do realizacji ww. zadań. Ponadto Rektor PWr. powołał Uczelnianą Radę Akredytacyjną, której zadaniem jest nadzorowanie i koordynowanie prac prowadzonych w ramach Systemu. Ankiety studenckie Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia ( 4 ww. Uchwały Senatu) wprowadza obligatoryjne ocenianie jakości zajęć dydaktycznych przez studentów, którzy dobrowolnie wypełniają anonimową ankietę oceny kursu. Ankieta oceny kursu obowiązuje na wszystkich wydziałach, które mają możliwość jej Strona 16 z 30

18 uzupełnienia o dodatkowe pytania uwzględniające specyfikę realizowanego na wydziale kierunku. Formularz ankiety znajduje się w załączniku 7. Instytut Matematyki przygotował dodatkowo ankietę w wersji elektronicznej. W celu stałego zasięgania opinii absolwentów System wprowadza dobrowolne i anonimowe ankietyzowanie absolwentów (patrz Hospitacje zajęć Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadza także obligatoryjnie okresowe hospitacje zajęć. Hospitacje dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich, a przede wszystkim doktorantów i młodszych pracowników naukowo-dydaktycznych. Hospitacje na kierunku Informatyka WPPT są prowadzone głównie przez profesorów tytularnych. Plan hospitacji, dotyczący bieżącego semestru, został przekazany Dziekanowi WPPT w pierwszych dniach listopada br. Po każdej hospitacji hospitujący wypełnia formularz pt. Protokół z hospitacji (patrz załącznik 8), do którego wpisuje opinię merytoryczną, wystawia ocenę oraz przeprowadza rozmowę z osobą hospitowaną, która po zapoznaniu się z treścią sprawozdania przyjmuje do wiadomości proponowaną im ocenę. Wyniki hospitacji są brane pod uwagę przy zatrudnieniach, awansach i okresowych ocenach pracowników. Niezależny studencki system oceny. Studenci Politechniki Wrocławskiej prowadzą niezależny serwis internetowy oceny wykładowców. Serwis dostępny jest pod adresem Serwis ten jest źródłem wyjątkowo cennych informacji o prowadzonych zajęciach. Dane uzyskane w ramach procedury zapewnienia jakości kształcenia wykorzystywane są przy okresowej ocenie pracowników i brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę Organizacja kształcenia w systemie studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych Nie prowadzimy studiów na kierunku Informatyka w systemie zaocznym i wieczorowym. W załączniku podano następujące plany studiów kierunku Informatyka na WPPT: plan dziennych studiów magisterskich załącznik 2.1 plan dziennych studiów inżynierskich załącznik 2.2 Programy kursów pozostają pod merytoryczną opieką pracowników samodzielnych i są weryfikowane przez Komisję Programową w składzie: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski (przewodniczący), prof. dr hab. Ryszard Grząślewicz, prof. dr hab. Jacek Cichoń, dr hab. Wojciech Kordecki, dr hab. Michał Moralne, prof. nadzw. PWr., dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw. PWr., dr hab. Krystyna Ziętak, prof. nadzw. PWr. Programy te spełniają standardy nauczania określone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu jak również zalecenia Senatu Politechniki Wrocławskiej. Szczegółowe programy wszystkich przedmiotów (łącznie z ofertą dla doktorantów i przedmiotami do realizacji w innych semestrach) znajdują się w bazie danych dostępnej za pomocą strony internetowej dla studentów i pracowników Instytutu Matematyki. Programy przedmiotów obejmują między innymi: realizowane tematy z rozbiciem na godziny, prerekwizyty, literatura podstawowa i uzupełniająca, sposób zaliczenia, autora programu i zespół realizujący dany przedmiot. Baza danych zbudowana została w roku akademickim 2002/2003 w oparciu o własne oprogramowanie (autor: dr M. Gębala). Administratorem bazy danych jest pracownik sekretariatu dydaktycznego. Pracownicy dydaktyczni wyznaczeni przez Komisję Programową mają dostęp do wyznaczonych rekordów bazy z prawem modyfikacji, odpowiadają również za ich zawartość merytoryczną Liczebność grup studenckich Średnie liczebności grup studenckich na kierunku Informatyka wyniosły w semestrze letnim roku akad. 2002/2003 oraz semestrze zimowym roku akad. 2003/2004 na studiach magisterskich: 57 studentów w grupie wykładowej 29 studentów w grupie ćwiczeniowej 14 studentów w grupie laboratoryjnej na studiach inżynierskich: 91 studentów w grupie wykładowej 29 studentów w grupie ćwiczeniowej 14 studentów w grupie laboratoryjnej 20 studentów w grupie seminaryjnej Liczebności grup studenckich są zgodne z Zarządzeniem Wewnętrznym Rektora w sprawie zlecania zajęć dydaktycznych i rozliczania pensum w roku akad. 2003/2004 (Zarządzenie Wewnętrzne nr 35/2003). Punkt 5 ustala następujące minimalne liczebności grup studenckich: wykłady ogólne od 70 osób, wykłady kierunkowe od 30 osób, ćwiczenia od 25 osób, seminaria od 15 osób, projektowanie, laboratoria od 10 osób Oferta kształcenia w językach obcych Obecnie nie są prowadzone zajęcia dydaktyczne w językach obcych. Planowane są zajęcia w formie bloków tematycznych w ramach współpracy z Brandenburgische Technische Universität przez wykładowców niemieckich w języku angielskim (osoba kontaktowa Prof. T. Vierhaus). Również przymierzamy się do pilotażowego Strona 17 z 30

19 prowadzenia zajęć na WPPT w języku angielskim i niemieckim dla studentów niemieckich i polskich. Forma i rozmiar zajęć zależy od chłonności polskich studentów i przygotowania językowego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzeby intensyfikacji nauki języków obcych studentów i szerszego korzystania z materiałów obcojęzycznych Oferta kształcenia dla studentów niepełnosprawnych Studia na kierunku Informatyka są w naturalny sposób szczególnie atrakcyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie występują bariery merytoryczne ani architektoniczne utrudniające studiowanie (patrz punkt 6.5). Indywidualizacja kształcenia pozwala na dostosowywanie trybu studiowania do szczególnych potrzeb. Budynki C-11 i A-1, gdzie głównie odbywają się zajęcia studentów Informatyki, są przystosowane dla osób niepełnosprawnych Indywidualizacja kształcenia Studenci Informatyki na WPPT realizują studia przy dużym stopniu indywidualizacji. Część możliwości wynika z ogólnego systemu przedmiotów wybieralnych. Dodatkowo wprowadzono procedury konsultowania i opiniowania wniosków studenckich w tym zakresie. Podania studenckie poza typowymi przypadkami kierowane są do zaopiniowania merytorycznego przez Przewodniczącego Komisji Programowej. Od semestru letniego roku akad. 2003/2004 formuła ta zostanie rozszerzona na opiekunów specjalności. Studenci mają prawo realizować zajęcia informatyczne (za zgodą prowadzących owe zajęcia) na innych wydziałach (Elektronika, Elektronika Mikrosystemów i Fotoniki) oraz na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczególnie intensywna wymiana studentów ma miejsce z Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Studenci Informatyki na WPPT mają możliwość przenoszenia się ze studiów magisterskich na inżynierskie i odwrotnie. Decyzję podejmuje Dziekan uwzględniając wyniki w nauce i opinię pracowników dydaktycznych. Liczba przeniesień (obu typów) jest dosyć znaczna. Studenci Informatyki 4 i 5 roku (w roku akademickim 2003/2004) studiują wyłącznie wg indywidualnych planów studiów Obsługa administracyjna studentów W dziekanacie Wydziału PPT jest zatrudnionych 5 pracowników administracyjnych, w tym kierownik dziekanatu. Wszyscy pracownicy mają wyższe wykształcenie, w 80% są absolwentami naszego Wydziału (zatrudniani bezpośrednio po ukończeniu studiów). Pozostali pracownicy administracyjni zatrudniani są w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (instytuty, zakład wydziałowy). Organizacja pracy dziekanatu Wydziału: dziekanat mieści się w gmachu głównym Politechniki (budynek A 1, p.149). Pracują w nim: dziekan, trzej prodziekani (w tym prodziekan ds. studenckich), kierownik dziekanatu wraz z innymi zatrudnionymi osobami. Dziekanat prowadzi obsługę studentów obejmującą sprawy osobowe, socjalnobytowe, kontrolę postępów w realizacji programów nauczania i planów studiów. Przygotowuje proces dyplomowania (egzaminy dyplomowe, przygotowanie dyplomów) i organizuje archiwizowanie prac dyplomowych. Osoby zatrudnione w dziekanacie uczestniczą także w pracach administracyjnych związanych z rozwojem kadry naukowej Wydziału (procedury przyznawania stopni i tytułu naukowego, konkursy), z działalnością finansową Wydziału (budżet, środki na badania naukowe), obsługują posiedzenia Rady Wydziału i jej Prezydium oraz przedsięwzięcia takie, jak: kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia, Studium Talent, rekrutacja, studia podyplomowe, kursy specjalne oraz Międzynarodowy Konkurs Gier Matematycznych i Logicznych. Studenci obsługiwani są codziennie w godz przez cztery osoby. Prodziekan ds. Studenckich przyjmuje interesantów 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Praca dziekanatu jest w pełni skomputeryzowana. Prowadzone są komputerowe zapisy na kursy. Funkcjonujący w dziekanacie komputerowy system obejmuje m.in. rekrutację kandydatów na studia, ewidencję studentów, prowadzenie ewidencji ocen, pomoc materialną, archiwizację danych studentów i absolwentów. Sieć komputerowa dziekanatu jest powiązana z systemem ogólnouczelnianym. W okresach nasilenia, pracę dziekanatu wspomagają studenci, którzy uczestniczą w załatwianiu spraw stypendialnych, w zapisach komputerowych i wpisie na semestr. Usprawnienie obsługi studenta może być związane z pełną komputeryzacją ta jednak wymaga zmian obowiązujących przepisów. Wydział jest przygotowany technologicznie do przeprowadzenia takich zmian Informacja o oferowanym kształceniu dodatkowym, w tym pedagogicznym Szczegółowe informacje o dodatkowym kształceniu umieszczone są pod adresem: w dziale Dydaktyka / STUDIA PODYPLOMOWE i KURSY. Kurs pedagogiczny jest oferowany przez Wydział Informatyki i Zarządzania, może być realizowany odpłatnie przez studentów wszystkich kierunków PWr. również w czasie trwania studiów (Pedagogika, 2 semestry). W ofercie znajduje się też odpłatny 1-semestralny Specjalny Kurs Pedagogiczny, prowadzony przez Studium Nauk Humanistycznych. Strona 18 z 30

20 6. Sprawy studenckie 6.1 Organizacje studenckie Na terenie Uczelni działa wiele organizacji studenckich, np. Akademickie Stowarzyszenie Informatyczne, Akademicki Związek Sportowy, AIESEC, Samorząd Studencki, NZS, ZSP. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: 6.2 Koła naukowe i koła zainteresowań Koło naukowe studentów Informatyki WPPT powstało w semestrze zimowym Przypuszczalnie wszystkie z tym związane formalności zostaną zakończone do końca stycznia Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. Jacek Cichoń. Celem i zadaniem Koła jest: 1. rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, 2. prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu wyrobienia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy informatyczno-ekonomicznej przez studentów, 3. promowanie Uczelni, 4. rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów, 5. rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej, 6. pomoc w zorganizowaniu dostępu do literatury przedmiotowej i innych środków pomocnych w studiowaniu, 7. rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła. Powyższe cele realizowane będą poprzez: 1. samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów i ankiet, zjazdów oraz konferencji naukowych i dydaktycznych itp., 2. wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, spotkania z podobnymi organizacjami, organizowanie i udział w obozach naukowych, 3. wydawanie biuletynów, broszur z dziedziny informatyki i jej zastosowań w gospodarce, 4. założenie i utrzymanie księgozbioru, 5. prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej, 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć własnych Koła oraz Uczelni, 7. tworzenie Sekcji do wykonywania określonych zadań, 8. rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, 9. prowadzenie szkoleń i kursów dla studentów i przedsiębiorców w zakresie szeroko pojmowanej informatyki gospodarczej. Pracownicy Instytutu Matematyki planują wsparcie działalności naukowej Koła poprzez organizację spotkań z czołowymi postaciami informatyki z Polski (spotkania trwają od semestru zimowego roku akad. 2003/2004). Drugą formą wsparcia będzie formułowanie i wsparcie merytoryczne w zakresie studenckich projektów informatycznych. W obecnej chwili trwają przygotowania do uruchomienia kilku takich projektów (zakres tematyczny: bezpieczne systemy komunikacji, e-prawo, systemy autoryzacji). Opiekę nad działalnością Kół Naukowych sprawuje Prorektor ds. Studenckich, dr inż. K. Rudno-Rudziński. 6.3 Stypendia i czesne Studenci WPPT, w tym kierunku Informatyka otrzymują stypendia: Stypendium socjalne Wysokość Dochód na osobę w zł stypendium w zł 190 do Stypendium socjalne spośród studentów Informatyki we Wrocławiu pobiera 69 studentów, co stanowi ok. 13% studentów. Strona 19 z 30

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny

Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA. Ryszard Parkitny Ocena kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa dokonana przez PKA Ryszard Parkitny Podstawa oceny 1. Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin seminariów magisterskich (dyplomowych) i uzyskiwania tytułu zawodowego magistra lub licencjata w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Praca magisterska (dyplomowa) jest najważniejszą

Bardziej szczegółowo

SZJK NA SKRÓTY PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE I PROWADZENIU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PROCESEM DYDAKTYCZNYM

SZJK NA SKRÓTY PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE I PROWADZENIU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PROCESEM DYDAKTYCZNYM SZJK NA SKRÓTY PODSTAWOWE INFORMACJE O SYSTEMIE I PROWADZENIU DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z PROCESEM DYDAKTYCZNYM Otwarte spotkanie informacyjne dla pracowników i doktorantów Wydziału Chemicznego, Gliwice 7

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI

Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI Rozdział 1 Wydziały 35 1. Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni jest wydział. Poza siedzibą Uczelni mogą być tworzone wydziały zamiejscowe. 2. Wydziały tworzy,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku

Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku Uchwała Nr 000-6/3/2009 Senatu Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: 1) zmiany uchwały Senatu Nr 000-4/9/2009 z dnia 28 maja 2009 r. określającej zasady

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA DANYCH NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015 Zatwierdzono:

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

PROCES DYPLOMOWANIA NA KIERUNKU BUDOWNICTWO 1/5 1. Zakres procedury Procedura dotyczy procesu dyplomowania studentów wszystkich rodzajów i form studiów. 2. Osoby odpowiedzialne za wykonanie działań objętych procedurą Dziekan Prodziekan ds. Nauczania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.55.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Biblioteczno Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MATEMATYCZNA

STATYSTYKA MATEMATYCZNA Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim STATYSTYKA MATEMATYCZNA Nazwa w języku angielskim Mathematical Statistics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów.

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów. Uchwała nr 42/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż.

Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska. Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Edukacja dualna Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski I Konferencja Edukacja Dualna EDUAL Gliwice, 06.03.2017 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo