ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH"

Transkrypt

1 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - Instytut Inżynierii Rolniczej - ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski www:

2 Struktury podstawy Algorytmy i struktury danych Struktura jest zbiorem logicznie powiązanych ze sobą danych. Struktura to złożony typ danych zbudowany z elementów innych typów (mogą to być typy wbudowane w język jak i zdefiniowane przez programistę).

3 Struktury podstawy Algorytmy i struktury danych Definicję struktury rozpoczyna słowo struct po nim następuje nazwa struktury (w naszym przykładzie jest to słowo 'punkt'). struct punkt float x; float y; };

4 Struktury podstawy Algorytmy i struktury danych struct punkt float x; float y; }; Nazwa struktury wykorzystywana jest do deklarowania tzw. zmiennych strukturalnych. W nawiasach klamrowych deklaruje się poszczególne są składowe struktury którymi mogą być zarówno zmienne jak i funkcje.

5 Struktury podstawy Algorytmy i struktury danych Składowe struktury muszą mieć różne nazwy, co oznacza że nie możemy zdefiniować struktury w ten sposób : struct punkt float x; float x; };

6 Struktury podstawy Algorytmy i struktury danych Dwie różne struktury mogą mieć składowe o tych samych nazwach. struct punkt float x; float y; }; struct punkt3d float x; float y; float z; };

7 Struktury podstawy Algorytmy i struktury danych Zmienne strukturalne są tworzone dokładnie w taki sam sposób jak inne zmienne. Jeśli chcemy utworzyć egzemplarz struktury typu punkt piszemy : punkt A; Jeśli chcemy utworzyć całą tablicę punków deklarujemy ją w ten sposób : punkt Punkty[100];

8 Struktury podstawy Algorytmy i struktury danych Dostęp do zmiennych składowych uzyskujemy dzięki dwóm operatorom : operatorowi kropki oraz operatorowi ->('strzałki'). Kropką posługujemy się wówczas, gdy mamy zmienną lub referencję do struktury np. : punkt A; A.x=1.01; A.y=23.12; cout<<a.x<<' '<<A.y<<endl; &ARef=A; ARef.x=10; ARef.y=9; cout<<a.x<<' '<<A.y<<endl;

9 Struktury podstawy Deklarację struktury można połączyć z utworzeniem odpowiedniej zmiennej strukturalnej. W tym celu należy umieścić nazwę zmiennej pomiędzy zamykającym nawiasem klamrowym a następującym po nim średnikiem. struct punkt float x; float y; } góralewo, góraprawo;

10 Struktury - przykład wykorzystania Program obsługujący listy adresowe (Kent Reisdorph Borland C++ Builder 3 ) Rozwiązanie 1: Utworzyć szereg tablic dla imion, nazwisk i pozostałych elementów adresu. Rozwiązanie 2: Utworzyć pojedynczą strukturę grupującą wszystkie pola w jedną spójną całość.

11 Struktury - przykład wykorzystania Aby móc wykorzystać strukturę, trzeba wpierw zdefiniować jej postać, a następnie utworzyć zmienne, które przechowywać będą rzeczywiste dane. Definicję struktury rozpoczynamy słowem kluczowym struct. Następnie definiujemy poszczególne pola. struct mailinglistrecord char firstname[20]; char lastname[20]; char address[50]; char city[20]; char state[5]; int zip; bool afriend; };

12 Struktury - przykład wykorzystania Po opisaniu postaci struktury możemy już ją urzeczywistnić. Tworzymy zmienną strukturalną wpisując poniższą linię kodu wewnątrz funkcji main(). mailinglistrecord record; Powyższa deklaracja powoduje zarezerwowanie bloku pamięci oraz utworzenie zmiennej strukturalnej record. Zmienna ta zawiera wszystkie pola wchodzące w skład struktury.

13 Struktury - przykład wykorzystania Wypełnienie zmiennej możemy dokonać wykorzystując funkcję strcpy(). strcpy(record.firstname, Jan ); strcpy(record.lastname, Kowalski ); strcpy(record.address, Polna 22 ); strcpy(record.city, Poznan ); strcpy(record.state, Wielkopolska ); record.zip = 64444; record.afriend = true;

14 Struktury - przykład wykorzystania Lub bezpośrednio podczas deklaracji: mailinglistrecord rec = Jan, Kowalski, Polna 22, Poznan, Wielkopolska, 64444, true };

15 Struktury - przykład wykorzystania 01: #include <condefs.h> 02: #include <iostream.h> 03: #include <conio.h> 04: #pragma hdrstop 05: #include "structur.h" 06: void displayrecord(int, mailinglistrecord mlrec); 07: int main(int, char**) 08: // utwórz tablicę struktur typu mailinglistrecord 09: mailinglistrecord listarray[3]; 10: cout << endl; 11: int index = 0; // wprowadź trzy rekordy 12: do 13: cout << "Imię: "; 14: cin.getline(listarray[index].firstname,sizeof(listarray[index].firstname) - 1); 15: cout << "Nazwisko: "; 16: cin.getline(listarray[index].lastname,sizeof(listarray[index].lastname) - 1); 17: cout << "Ulica i nr domu: "; 18: cin.getline(listarray[index].address,sizeof(listarray[index].address) - 1); 19: cout << "Miasto: "; 20: cin.getline(listarray[index].city,sizeof(listarray[index].city) - 1); 21: cout << "Stan: "; 22: cin.getline(listarray[index].state,sizeof(listarray[index].state) - 1); 23: char buff[10]; 24: cout << "Kod pocztowy: "; 25: cin.getline(buff, sizeof(buff) - 1); 26: listarray[index].zip = atoi(buff); 27: index++; 28: cout << endl; 29: } 30: while (index < 3); 31: clrscr(); // wyczyść ekran 32: for (int i=0;i<3;i++) // wyświetl trzy rekordy 33: 34: displayrecord(i, listarray[i]); 35: } // zapytaj użytkownika o numer rekordu 36: cout << "Podaj numer rekordu: "; 37: int rec; // czy podano właściwy numer? 38: do 39: rec = getch(); 40: rec -= 49; 41: } while (rec < 0 rec > 2); // przepisz rekord do tymczasowej struktury 42: mailinglistrecord temp = listarray[rec]; 43: clrscr(); 44: cout << endl; // wyświetl rekord 45: displayrecord(rec, temp); 46: getch(); 47: return 0; 48: } 49: void displayrecord(int num, mailinglistrecord mlrec) 50: 51: cout << "Rekord " << (num + 1) << ":" << endl; 52: cout << "Nazwisko: " << mlrec.firstname << " "; 53: cout << mlrec.lastname; 54: cout << endl; 55: cout << "Adres: " << mlrec.address; 56: cout << endl << " "; 57: cout << mlrec.city << ", "; 58: cout << mlrec.state << " "; 59: cout << mlrec.zip; 60: cout << endl << endl; 61: }

16 Struktury - przykład wykorzystania Dołączony plik nagłówkowy z definicją struktury #ifndef _STRUCTUR_H #define _STRUCTUR_H struct mailinglistrecord char firstname[20]; char lastname[20]; char address[50]; char city[20]; char state[5]; int zip; }; fragment kodu (tzw. strażnik, sentry) mający na celu sprawdzenie czy dany plik został już włączony do programu. #endif

17 Struktury - przykład wykorzystania 01: #include <condefs.h> 02: #include <iostream.h> 03: #include <conio.h> 04: #pragma hdrstop 05: #include "structur.h" 06: void displayrecord(int, mailinglistrecord mlrec); 07: int main(int, char**) 08: // utwórz tablicę struktur typu mailinglistrecord 09: mailinglistrecord listarray[3]; 10: cout << endl; 11: int index = 0; // wprowadź trzy rekordy 12: do 13: cout << "Imię: "; 14: cin.getline(listarray[index].firstname,sizeof(listarray[index].firstname) - 1); 15: cout << "Nazwisko: "; 16: cin.getline(listarray[index].lastname,sizeof(listarray[index].lastname) - 1); 17: cout << "Ulica i nr domu: "; 18: cin.getline(listarray[index].address,sizeof(listarray[index].address) - 1); 19: cout << "Miasto: "; 20: cin.getline(listarray[index].city,sizeof(listarray[index].city) - 1); 21: cout << "Stan: "; 22: cin.getline(listarray[index].state,sizeof(listarray[index].state) - 1); 23: char buff[10]; 24: cout << "Kod pocztowy: "; 25: cin.getline(buff, sizeof(buff) - 1); 26: listarray[index].zip = atoi(buff); 27: index++; 28: cout << endl; 29: } 30: while (index < 3); 31: clrscr(); // wyczyść ekran funkcja getline() pobierająca całą linię z dowolnego urządzenia wejściowego funkcja atoi() konwertująca char na int

18 Struktury - przykład wykorzystania Fragment kodu określający numer rekordu wybranego przez użytkownika. Ponieważ rekordy w tablicy numeruje się od 0, instrukcja cyklu do-while pobiera kod danego klawisza 1-3 a następnie odejmuje kod ASCII znaku 1 czyli : for (int i=0;i<3;i++) // wyświetl trzy rekordy 33: 34: displayrecord(i, listarray[i]); 35: } // zapytaj użytkownika o numer rekordu 36: cout << "Podaj numer rekordu: "; 37: int rec; // czy podano właściwy numer? 38: do 39: rec = getch(); 40: rec -= 49; 41: } while (rec < 0 rec > 2); // przepisz rekord do tymczasowej struktury 42: mailinglistrecord temp = listarray[rec]; 43: clrscr(); 44: cout << endl; // wyświetl rekord 45: displayrecord(rec, temp); 46: getch(); 47: return 0; 48: } 49: void displayrecord(int num, mailinglistrecord mlrec) 50: 51: cout << "Rekord " << (num + 1) << ":" << endl; 52: cout << "Nazwisko: " << mlrec.firstname << " "; 53: cout << mlrec.lastname; 54: cout << endl; 55: cout << "Adres: " << mlrec.address; 56: cout << endl << " "; 57: cout << mlrec.city << ", "; 58: cout << mlrec.state << " "; 59: cout << mlrec.zip; 60: cout << endl << endl; 61: }

19 Struktury - przykład wykorzystania zmiennej temp przypisanie zawartości jednej ze struktur z tablicy listarray 32: for (int i=0;i<3;i++) // wyświetl trzy rekordy 33: 34: displayrecord(i, listarray[i]); 35: } // zapytaj użytkownika o numer rekordu 36: cout << "Podaj numer rekordu: "; 37: int rec; // czy podano właściwy numer? 38: do 39: rec = getch(); 40: rec -= 49; 41: } while (rec < 0 rec > 2); // przepisz rekord do tymczasowej struktury 42: mailinglistrecord temp = listarray[rec]; 43: clrscr(); 44: cout << endl; // wyświetl rekord 45: displayrecord(rec, temp); 46: getch(); 47: return 0; 48: } 49: void displayrecord(int num, mailinglistrecord mlrec) 50: 51: cout << "Rekord " << (num + 1) << ":" << endl; 52: cout << "Nazwisko: " << mlrec.firstname << " "; 53: cout << mlrec.lastname; 54: cout << endl; 55: cout << "Adres: " << mlrec.address; 56: cout << endl << " "; 57: cout << mlrec.city << ", "; 58: cout << mlrec.state << " "; 59: cout << mlrec.zip; 60: cout << endl << endl; 61: }

20 Funkcje jako elementy struktury struct Data int dzien, miesiac, rok; void Fdrukuj(); Data(); }; //Definicja struktury //Prototyp funkcji //Konstruktor struktury void Data::Fdrukuj() //Definicja funkcji char *mon[] =... }; cout << dzien << ". " << mon[miesiac-1] << ". " << rok; } Data::Data(void) //Początkowa data - Konstruktor dzien = 3; miesiac = 11; rok = 1979; } int main() Data NStruktura; //Inicjujemy strukturę cout << "\n Sprawdzamy: "; NStruktura.Fdrukuj(); //Wywołanie funkcji cout << " = "; cout << NStruktura.dzien << ". " << NStruktura.miesiac << ". " << NStruktura.rok; (...) return 0; }

21 Konstruktory (1/6) Algorytmy i struktury danych W C++ stosuje się praktykę inicjowania zmiennych, a nie tylko ich alokowania. Do inicjacji zmiennych służą konstruktory. Konstruktor to związana automatycznie z daną strukturą funkcja o nazwie identycznej z nazwą struktury. Konstruktory uruchamiane są automatycznie w chwili tworzenia egzemplarza struktury (zmiennej strukturalnej). Konstruktory pomagają unikać błędów związanych z niezainicjowanymi danymi.

22 Konstruktory (2/6) #include <iostream.h> #include <assert.h> struct punkt float x; float y; punkt (float xx, float yy) x=xx; y=yy; } }; int main() punkt *aptr=new punkt(10,20); assert(aptr!=0); cout<<aptr->x<<' '<<aptr->y<<endl; delete aptr; aptr=0; return 0; }

23 Konstruktory (3/6) Linie : punkt (float xx, float yy) x=xx; y=yy; } to konstruktor struktury. Składowym x i y struktury przypisujemy wartości podane w momencie tworzenia struktury.

24 Konstruktory (4/6) (operatory new i delete) #include <iostream.h> #include <assert.h> struct punkt float x; float y; punkt (float xx, float yy) x=xx; y=yy; } }; int main() } punkt *aptr=new punkt(10,20); assert(aptr!=0); cout<<aptr->x<<' '<<aptr->y<<endl; delete aptr; aptr=0; return 0;

25 Konstruktory (5/6) (operatory new i delete) W powyższym programie użyte zostały dwa operatory new i delete. punkt *aptr=new punkt(10,20); Operator new tworzy automatycznie obiekt o odpowiedniej wielkości*, wywołuje odpowiedni konstruktor i zwraca wskaźnik właściwego typu**. * w powyższym przykładzie jest to obiekt wielkości struktury point ** w powyższym przykładzie jest to wskaźnik do struktury typu point Jeśli z jakiś powodów nie można zaalokować wystarczającej ilości pamięci to (w zależności od wieku kompilatora) albo zwracany jest wskaźnik o wartości 0 (NULL), albo generowany jest wyjątek bad_alloc [1].

26 Konstruktory (6/6) (operatory new i delete) Jeśli nie potrzebujemy już pamięci zarezerwowanej za pomocą operatora new możemy ją zwrócić systemowi operacyjnemu za pomocą operatora delete. Bardzo ważne jest właściwe korzystanie z tych operatorów. Jeśli alokujemy pamięć dla tablicy np.: int *intptr=new int [100]; należy ją zwolnić korzystając z operatora delete w ten sposób : delete [] intptr;

27 Destruktory (1/2) Destruktor jest funkcją wywoływaną w czasie likwidacji zmiennej strukturalnej. Destruktor jest funkcjonalnym przeciwieństwem konstruktora. Do jego zadań należy najczęściej zwalnianie zasobów wykorzystywanych przez zmienną strukturalną. Deklarowanie Destruktora nie jest konieczne (zostanie on utworzony automatycznie), jednak definiować można go tylko raz. Destruktor jest funkcją bezparametrową i nie zwracającą wartości.

28 Destruktory (2/2) struct Rect int wysokosc=5, szerokosc=5; Rect(); //konstruktor ~Rect(); //destruktor }; Rect()::~Rect() cout << Teraz działa destruktor } main() Rect A; delete A; } deklaracja Destruktora definicja Destruktora wywołane Destruktora

29 Hermetyzacja (1) Hermetyzacja mechanizm pozwalający na ochronę danych zawartych w elementach składowych struktury przed dostępem funkcji z zewnątrz struktury. Zasady dostępu określa się w C++ przy pomocy słów: public - publiczny, dostępny, protected - chroniony, dostępny z ograniczeniami, private - niedostępny spoza struktury.

30 Hermetyzacja (2) #include "iostream.h" struct Zwierzak private: int schowek; //DANE PRYWATNE - niedostępne public: void SCHOWAJ(int Xwe);//Funkcje dostępne z zewnątrz int ODDAJ(void); }; void Zwierzak::SCHOWAJ(int Xwe) //definicja funkcji schowek = Xwe; } int Zwierzak::ODDAJ(void) return (schowek); } main() Zwierzak Ciapek, Azor, Kotek; // Struktury "Zwierzak" int Piggy; // zwykla zmienna Ciapek.SCHOWAJ(1); Azor.SCHOWAJ(22); Kotek.SCHOWAJ(-333); Piggy = -4444; cout << "Ciapek ma: " << Ciapek.ODDAJ() << "\n"; cout << "Azor ma: " << Azor.ODDAJ() << "\n"; cout << "Kotek ma: " << Kotek.ODDAJ() << "\n"; cout << "Panna Piggy ma: " << Piggy << "\n"; return 0; }

31 Hermetyzacja (3) Próba nieautoryzowanego dostępu do danych prywatnych zmiennej: cout << Ciapek.schowek; printf("%d", Ciapek.schowek); nie powiedzie się, kompilator wyświetli komunikat o błędzie: Error: 'Zwierzak::schowek' is not accessible in function main() atrybut schowek zmiennej strukturalnej typu Zwierzak (np. Ciapek) nie jest dostępne z wnętrza funkcji main().

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

C++Builder 6. Æwiczenia

C++Builder 6. Æwiczenia IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRECI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG C++Builder 6. Æwiczenia Autor: Andrzej Daniluk ISBN: 83-7197-986-X Format: B5, stron: 128 Przyk³ady na ftp: 1391

Bardziej szczegółowo

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa

Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa Język C++ historia, współczesność, przyszłość Język C++ jest wieloparadygmatowym językiem programowania. Stworzony w latach osiemdziesiątych XX wieku przez Bjarne Stroustrupa C++98 ISO/IEC 14882:1998 C++03

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++

Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++ Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++ (wersja 0.1) Marcin Kośmider Instytut Fizyki Uniwersytet Zielonogórski M.Kosmider@proton.if.uz.zgora.pl 8 grudzień 2010 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Spis treści 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obiektowości

Wprowadzenie do obiektowości Wprowadzenie do obiektowości Obiekt jest abstrakcją pewnego konkretnego bytu ze świata rzeczywistego, reprezentujący rzecz (obiekt fizyczny), pojęcie (obiekt konceptualny) lub pewny byt programistyczny

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Skrypt do nauki języka c++

Skrypt do nauki języka c++ Skrypt do nauki języka c++ Na podstawie i z wykorzystaniem przykładów z książek: 1. Symfonia c++ Standard Jerzy Grębosz 2. Od podstaw Visual C++ 2005 Ivor Horton Z własnymi ćwiczeniami T. Roszczyk Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C

PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C PODRĘCZNIK WPROWADZENIE DO JĘZYKA SKRYPTOWEGO C Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Przykładowe aplikacje i rozwiązanie zawarte w tym podręczniku należy traktować jako uproszczone i niekompletne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ 1. Pierwszy program w C++ Przykład 1.1. pierwszy_program.cpp 1: #include //Dołączenie do programu biblioteki 2: using namespace std; //Deklaracja przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania

Podstawy Programowania Podstawy Programowania Łukasz Kuszner http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@kaims.pl Wykład, 2012/13 : Strona 1 z 78 1. Zasady Cel Poznać podstawy języka C, zbudować dobre podstawy do dalszej nauki programowania.

Bardziej szczegółowo

Wstêp do programowania w jêzyku C++

Wstêp do programowania w jêzyku C++ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2004-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania - 1

Podstawy programowania - 1 Podstawy programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Wykład: sobota B, godz. 10.30 12.55 sala 12 Laboratorium: sobota B, godz. 13.00 15.25 sala 2 sobota B, godz. 15.30-17.55 sala 2 e-mail: tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników.

Programowanie w C. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Programowanie w C Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolny podręczników. Wersja. z dnia listopada Copyright - użytkownicy Wikibooks. Udziela się zezwolenia do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM]

1 / 38 JAVA - OOP. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] 1 / 38 JAVA - OOP Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład -01[SUM] Plan wykładu 2 / 38 Obiektowa analiza i projektowanie - wstęp do programowania obiektowego w Javie Paradygmaty programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I

29 listopada 2005. Kurs C# cz. I 29 listopada 2005 Kurs C# cz. I Daniel Celeda Wersja off-line Junkers 29 listopada 2005 Spis treści 01. "Programowanie" - z czym to się je?... 3 Programowanie czyli tworzenie aplikacji... 3 Algorytm...

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo