System 1200 Newsletter Nr 54 Sieci RTK - Przykłady studialne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System 1200 Newsletter Nr 54 Sieci RTK - Przykłady studialne"

Transkrypt

1 NEWSLETTERY SIECI RTK - PRZYPOMNIENIE Niniejszy numer Newslettera kończy trzyczęściową serię dotyczącą sieci RTK. Zanim zagłębimy się w szczegóły tego numeru przypomnimy tematy dwóch poprzednich numerów. Newsletter 52 Wprowadzenie: Wprowadzenie do tematu sieci RTK, krótki opis ich funkcjonowania w porównaniu do pojedynczej stacji bazowej RTK, oraz podkreślenie korzyści ekonomicznych płynących z użycia sieci RTK, którymi są: Oszczędność pieniędzy wynikająca z tego iż nie jest potrzebny zakup odbiornika pracującego jako stacja referencyjna. Nie ma potrzeby ustawiania stacji referencyjnej w terenie. Dzięki wykorzystaniu sieci RTK, pomiary mogą być prowadzone na dużych obszarach bez pogarszania dokładności pomiarów (długie linie bazowe) i straty czasu (przenoszenie stacji referencyjnej). Newsletter 53 Różne metody: Opisano różne metody przesyłania poprawek w sieci RTK, w tym: Metody niestandaryzowane to i-max oraz VRS (wirtualne stacje referencyjne) - odbiornik ruchomy wysyła swoją przybliżona pozycję do serwera, który następnie oblicza rozwiązanie sieciowe i redukuje błędy powstałe przez wpływ odległości; W metodzie MAX (Master Auxiliary Concept), która jest metodą standaryzowaną, odbiornik ruchomy otrzymuje z sieci pełne obserwacje surowe oraz informacje o współrzędnych stacji głównej, obserwacje zredukowane o nieoznaczoności i różnice współrzędnych dla stacji pomocniczych. Odbiornik ruchomy może wykorzystać wszystkie informacje do obliczenia zoptymalizowanego rozwiązania RTK. W niniejszym numerze przeanalizowano także zalety, wady oraz wydajność pracy w kontekście możliwości odtworzenia i powtórzenia pomiaru oraz spójności danych, które są istotną cechą metody MAC. Leica Geosystems opracowała metodę zwiększenia wydajności metody MAC przez połączenie jej z algorytmem tworząc metodę nazywaną MAX. POMIARY W SIECI RTK Z LEICA GEOSYSTEMS Wydajność pomiarów w sieci RTK zwiększa się, gdy są one prowadzone za pomocą odbiorników z serii Leica Viva, a sieć jest kontrolowana przez oprogramowanie Leica Spider. Wysoka wydajność jest efektem korzystania z metody MAC/MAX służącej do przesyłania poprawek oraz algorytmu, który został dołączony do oprogramowania odbiorników z serii Viva. MAC/MAX & Terminy MAC, MAX oraz są synonimami światowej klasy technologii pomiarów satelitarnych. Znaczenie tych terminów jest zapewne znane wielu czytelnikom, natomiast ich krótka definicja pomoże nowym użytkownikom lepiej zrozumieć opisywane zagadnienia: MAC: skrót ten oznacza Master Auxiliary Concept, jest to najbardziej zaawansowana i jedyna międzynarodowa standaryzowana metoda do sieciowych pomiarów RTK. W metodzie MAC odbiornik ruchomy otrzymuje wszystkie dostępne informacje dotyczące stacji referencyjnych w sieci i widocznych satelitów, na podstawie tych danych jest w stanie najlepiej wyznaczyć swoją pozycję. MAX: to standard poprawek Leica, które wykorzystują metodę MAC. Metoda MAX jest obsługiwana przez odbiorniki z serii Leica Viva i oprogramowanie Spider Net. : to oprogramowanie RTK działające w odbiornikach Leica Viva, które inteligentnie łączy dane surowe i skorygowane dane satelitarne celem poprawienia dokładności wyznaczania pozycji przez zwiększenie wykorzystania wszystkich dostępnych danych (Ujednolicone obliczenie pozycji); optymalizuje połączenie obserwacji L1 oraz L2 celem zapewnienia spójności rozwiązania, nawet po zmianie metody wyznaczania rozwiązania (dekorelacja atmosferyczna). Najlepsze rezultaty są osiągane, gdy trzy powyższe elementy współdziałają ze sobą, np. Sieć działająca pod kontrolą oprogramowania Spider wykorzystuje poprawki MAX celem wysłania informacji MAC do odbiornika Leica Viva korzystającego z oprogramowania. WYDAJNOŚĆ POMIARÓW W SIECIACH RTK Wszystkie metody pomiarów w sieciach RTK umożliwiają użytkownikom pracę na dużych obszarach bez potrzeby częstego konfigurowania odbiornika, dodatkowo pozwalają zaoszczędzić znaczne sumy pieniędzy. Korzyści płynące z pracy w sieciach RTK zależą od stosowanej metody. 1 z 6

2 Algorytm wykorzystywany wraz z poprawkami MAC w formacie RTCM 3.1 powoduje, że odbiornik w większym stopniu wykorzystuje dane satelitarne, minimalizuje błędy wyznaczania pozycji oraz inne dodatkowe błędy. Powyższe możliwe jest dzięki dwóm koncepcją: Powiązanej informacji sieciowej i obserwacjom surowym oraz Dekorelacji atmosferycznej. Wysoką wydajność pracy zaprezentowano na przykładzie danych rzeczywistych opisanych w dwóch studiach przypadków: 1. Łączenie wszystkich dostępnych danych celem obliczenia jednolitego rozwiązania pozycji. 2. Optymalizacja wykorzystania danych L1 oraz L2 i modelowania jonosferycznego korzystając z dekorelatora atmosferycznego. STUDIUM PRZYPADKU 1: MAKSYMALIZACJA WYKORZYSTANIA DANYCH ŁĄCZENIE INFORMACJI SIECIOWYCH I SURO- WYCH OBSERWACJI W tradycyjnych metodach obliczania rozwiązań RTK, obserwacje nie zawierające odpowiednich informacji sieciowych nie są wykorzystywane. Oznacza to, że satelity muszą być śledzone przez wszystkie stacje znajdujące się w sieci a także przez odbiornik ruchomy, aby dane przekazywane przez te satelity mogły zostać wykorzystane. Odległości między stacjami znajdującymi się w sieci mogą być duże dlatego możliwe jest, że gdy odbiornik ruchomy znajduje się w pobliżu jednej ze stacji referencyjnej, zarówno odbiornik jak i ta stacja będą śledzić satelity, których inne stacje nie mogą śledzić. Dzięki technologii możliwe jest wykorzystanie wszystkich obserwacji surowych oraz poprawek (np. danych z satelitów, które są widoczne przez wszystkie stacje w sieci oraz dane z satelitów, które są widoczne przez część stacji). Jako przykład można podać sytuację, w której odbiornik ruchomy pracuje w sieci składającej się z 4 stacji, 3 z nich śledzą tylko natomiast odbiornik i najbliższa mu stacja referencyjna śledzą po (Rys. 1), w takiej sytuacji możliwe są dwa rozwiązania. 1. Obliczenie rozwiązania na podstawie wspólnych satelitów widocznych przez wszystkie stacje bazowe. 2. Obliczenie rozwiązana z wykorzystaniem jednej linii bazowej, wykorzystane zostaną satelity widoczne zarówno przez odbiornik i stację główną. główna Rysunek 1: Sieć, w której odbiornik i stacja główna śledzą więcej satelitów niż stacje pomocnicze. Rozwiązanie 1 posiada tradycyjne zalety, błędy spowodowane odległością zostaną zminimalizowane, odległość od odbiornika ruchomego do stacji głównej nie ma większego znaczenia, do obliczenia rozwiązania zostanie wykorzystanych tylko, mimo że odbiornik ruchomy może śledzić znacznie więcej satelitów. W rozwiązaniu 2 do obliczenia pozycji zostanie wykorzystanych, ale będzie to rozwiązanie obliczone w oparciu o jedną linię bazową, dlatego odległość między odbiornikiem ruchomym i stacją główną ma duże znaczenie i błędy mogą wzrosnąć wraz ze wzrostem odległości. Technologia pozwala na wykorzystanie trzeciej opcji, Ujednoliconego obliczenia pozycji, w którym dane z śledzonych przez wszystkie stacje w sieci zostaną użyte w połączeniu z danymi z dodatkowych 3 satelitów, które są widoczne tylko przez odbiornik ruchomy i stację główną (Rys. 2). Odb. ruchomy pomocni Odb. ruchomy główna Rysunek 2: Rozwiązanie, w którym wykorzystywane są dane ze wszystkich możliwych satelitów celem poprawy dokładności obliczenia pozycji odbiornika ruchomego. 2 z 6

3 Potencjalne korzyści płynące z wykorzystania technologii to szybsza inicjalizacja pomiaru, zwiększona dokładność, a w niektórych przypadkach możliwość wyznaczenia pozycji w sytuacji, gdy nie jest możliwe obliczenie rozwiązania metodami tradycyjnymi. SIEĆ RTK Studium przypadku opisuje wpływ na obliczenie pozycji. Dane były gromadzone w sieci stacji referencyjnych (Rys. 3). Odb. ruchomy główna W okresie uwzględnionym na wykresie, tylko było jednocześnie widocznych przez wszystkie stacje w sieci, podczas gdy stacja główna i odbiornik ruchomy odbierały sygnały z co najmniej 6 satelitów, a na początku sesji z. POZYCJA POZIOMA Zebrane dane porównano ze względu na dokładności wyznaczenia pozycji 2D w odniesieniu do różnych metod RTK. Porównano tradycyjne pomiary i te wykonane z użyciem względem metody korzystającej z jednej linii bazowej (Rys. 5). i tradycyjny pomiar w sieci RTK - składowa pozioma Rysunek 3: Sieć wykorzystana w Studium Przypadku 1, odbiornik znajduje się około 15km od stacji bazowej. Dane zgromadzone w tej sieci zostały przeliczone trzy razy za pomocą następujących modeli RTK: 1. między odbiornikiem a stacją główną 2. Tradycyjne obliczenie sieci km 3. Obliczenia wykonane z użyciem algorytmu. Dane były gromadzone przez pewien okres czasu, dlatego ilość widocznych satelitów zmieniała się podczas sesji pomiarowej (Rys. 4) Rysunek 5: Błędy wyznaczania pozycji poziomej w przypadku trzech metod RTK obliczone na danych ze Studium Przypadku 1. Na powyższych wykresach (Rys. 5) widać bardzo małą różnicę między rozwiązaniami obliczonym w oparciu o jedną linię bazową lub pomiary sieciowe w przypadku pozycji poziomej obliczonej na podstawie analizowanych danych. POZYCJA PIONOWA W przypadku wyznaczania pozycji przez pomiary GNSS, składowa pionowa pozycji jest zwykle dwukrotnie mniej dokładna od składowej poziomej. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie obserwowane satelity znajdują się ponad horyzontem, dlatego należy ocenić dokładność wyznaczania składowej pionowej w przypadku różnych metod (Rys. 6 i Rys. 7). i tradycyjny pomiar w sieci RTK - składowa pionowa Dostępne satelity Wszystkie satelity Cała sieć Rysunek 4: Satelity widoczne przez odbiornik i stację główną (skumulowane) oraz wszystkie stacje w sieci. Rysunek 6: Pionowy błąd pozycji w przypadku tradycyjnej metody pomiaru RTK i metody z użyciem jednej linii bazowej. 3 z 6

4 Rysunek 7: Pionowy błąd pozycji w przypadku pomiaru i metody z użyciem jednej linii bazowej. Na wykresach wyraźnie widać (Rys. 6 i 7), że mimo dokładnego wyznaczenia pozycji poziomej, tradycyjna metoda wyznaczania pozycji nie jest tak dokładna w przypadku obliczania pozycji pionowej, jak metoda wykorzystująca jedną linię bazową lub. Na rysunku 7 widać, iż najlepiej sprawdza się przy wyznaczaniu pozycji pionowej. Charakteryzuje się niższym odchyleniem standardowym (0,006) niż metoda korzystająca z jednej linii bazowej (0,007) i metoda tradycyjna (0,010). Na rysunku 4 widać, iż do rozwiązania sieciowego wykorzystano, tyle było widocznych podczas sesji pomiarowej; to ograniczenie sprawiło, iż pozycja pionowa została wyznaczona mniej dokładnie gdyż geometria satelitów była słabsza (wysoka wartość VDOP). Rozwiązanie obliczone w oparciu o jedną linię bazową daje dokładniejsze wyniki niż rozwiązanie sieciowe, gdyż wykorzystywane są dodatkowe satelity poprawiające geometrię. W związku z powyższym, zapewnia najdokładniejsze obliczenie pozycji, ponieważ odbiornik wykorzystuje dane ze wszystkich dostępnych satelitów. łączy w sobie korzyści płynące z tradycyjnej metody pomiaru i metody wykorzystującej jedną linię bazowa. WIDOCZNOŚĆ SATELITÓW W krótkim czasie po rozpoczęciu pomiarów, ilość dostępnych satelitów widocznych przez odbiorniki w całej sieci spadła do 5, podczas gdy w tym samym Błąd poziomy (m) Błąd wysokości (m) i pomiar z użyciem - wysokość Rysunek 8: Błędy wyznaczania pozycji pionowej i poziomej w metodzie i tradycyjnej. Tradycyjny pomiar w sieci RTK i pomiar z użyciem czasie odbiornik ruchomy i stacja główna śledziły co najmniej 6 satelitów. Spadek ilości śledzonych satelitów przekłada się na dokładność obliczenia pozycji w tradycyjnej metodzie pomiarów sieciowych (Rys. 8). Na rysunku 8 widać iż po epoce , pozycja w metodzie tradycyjnej nie jest już wyznaczana, podczas gdy metoda zapewnia dalsze wyznaczanie dokładnej pozycji 3D. Jak pokazano na wykresie dotyczącym dokładności wyznaczania pozycji pionowej, pominięcie satelitów które nie są śledzone przez całą sieć powoduje ograniczenie dokładności pozycji obliczanej za pomocą tradycyjnej metody pomiarów RTK, staje się to jeszcze bardziej widoczne, gdy ilość satelitów śledzonych przez wszystkie odbiorniki w sieci spada poniżej 5 i pozycja nie jest już wyznaczana. PODSUMOWANIE Dane zaprezentowane w Studium Przypadku 1 stanowią praktyczny przykład korzyści płynących z wykorzystania technologii podczas wyznaczania pozycji odbiornika. Z analizy danych jasno wynika, iż metoda umożliwia wyznaczenie pozycji w sytuacji, gdy tradycyjna metoda pomiaru zawodzi. W sytuacji gdy wyznaczenie pozycji jest możliwie obiema metodami, to zapewnia większą dokładność pomiaru. Zwykle umożliwia wykorzystanie od 1 do 3 satelitów więcej podczas obliczania pozycji, gdy odbiornik znajduje się w pobliżu stacji głównej i wysyłane są poprawki MAC. STUDIUM PRZYPADKU 2: POCZUJ ATMOSFERĘ DEKORELACJA ATMOSFERYCZNA W celu osiągnięcia wysokiej dokładności pomiaru GNSS RTK, mechanizm powstawania błędów musi zostać zrozumiany, natomiast błędy należy wymodelować i zminimalizować. Zwykle, wraz ze wzrostem odległości odbiornika od stacji bazowej rosną błędy wyznaczania pozycji. Błędy te muszą zostać wymodelowane celem ułatwienia ich usunięcia. Niedokładne modelowanie tych błędów może spowodować powstanie dodatkowych błędów. Od dawna wiadomo, iż wartość błędów wywołanych przez ziemską atmosferę, w szczególności troposferę i jonosferę, rośnie wraz ze wzrostem odległości miedzy stacją bazową a odbiornikiem. Błędy wywołane przez troposferę są zwykle zmniejszane za pomocą modeli empirycznych - Sasstamoinen a lub Hopfield a. Opóźnienie jonosferyczne może zostać 4 z 6

5 skutecznie zmniejszone przez utworzenie wolnej od wpływu jonosfery liniowej kombinacji obserwacji pozyskiwanych na częstotliwościach Li i L2, powszechnie zwanych L3. Obserwacje L3 są około 3 razy mniej dokładne niż L1 i L2 i powinny być wykorzystywane tylko w przypadku, gdy wartości błędów jonosferycznych są znaczne. Konwencjonalna metoda działania to przejście na rozwiązanie L3 przy wcześniej zdefiniowanej długości linii bazowej (Rys. 9). Takie podejście jest zasadne podczas tradycyjnych pomiarów RTK (pojedyncza linia bazowa). Typ rozwiązania Bez wpływu jonosfery L1L2 Odległość graniczna Odległość od stacji referencyjnej Rysunek 9: Prezentacja przejścia z rozwiązania L1/L2 na wolne od wpływu jonosfery rozwiązanie L3, przy zadanej odległości. Odległość, przy której nastąpi zmiana typu rozwiązania może zależeć od producenta odbiornika. Wartość odległości została określona empirycznie na podstawie dużej ilości danych, należy przy tym pamiętać, iż uzyskane wyniki zostały opracowane pod kątem uzyskania najlepszego rozwiązania dla większości przypadków pomiarowych. W rezultacie może to spowodować, iż dla danych warunków atmosferycznych obliczone rozwiązanie nie będzie tym najlepszym. W przypadku pomiarów w sieci RTK, zależne od odległości błędy troposferyczne i jonosferyczne występujące w danych rejestrowanych przez odbiornik ruchomy są modelowane przez oprogramowanie do zarządzania siecią. W rezultacie, wartość poprawek zależy w większym stopniu od modelowania atmosferycznego niż długości linii bazowej. Dlatego w przypadku oceny dokładności obserwacji potrzebne jest bardziej realistyczne podejście celem optymalnego połączenia obserwacji L1 i L2. W przypadku podejście do problemu jest inne. Algorytm stale monitoruje błędy atmosferyczne obserwacji rejestrowanych przez odbiornik ruchomy. Informacje o błędach są wykorzystywane do optymalnego połączenia i nadania wag obserwacjom L1 i L2 celem wyznaczania pozycji z jednolitą dokładnością w całej sieci, w której pracuje odbiornik. Dzięki czemu używana jest najbardziej odpowiednia kombinacja satelitów i unika się negatywnego efektu związanego z przechodzeniem między różnymi stacjami referencyjnymi, jak ma to miejsce w tradycyjnych metodach. SIEĆ W niniejszym studium przypadku opisano skutki działania dekorelacji atmosferycznej algorytmu. Dane zostały zgromadzone w sieci, gdzie odbiornik ruchomy znajdował się bliżej (ponad 20 km) stacji pomocniczej niż stacji głównej (ponad 40 km) (Rys. 10) km główna Odb. ruchomy Rysunek 10: Sieć użyta w Studium przypadku 2, odbiornik znajduje się około 43 km od stacji głównej. Tak jak w przypadku pierwszego studium przypadku, dane zostały zebrane w sieci i przeliczone 3 razy, jako pomiary wykonane przy użyciu jednej linii bazowej, tradycyjne pomiary w sieci RTK i pomiary z użyciem. PORÓWNANIE POMIARÓW Z UŻYCIEM JED- NEJ LINII BAZOWEJ I TRADYCYJNYCH POMIA- RÓW W SIECI RTK Pierwszy test opisany w niniejszym studium przypadku polegał na określeniu potencjalnych korzyści płynących z użycia tradycyjnej metody pomiaru w sieci RTK w stosunku do metody korzystającej z jednej linii bazowej. Porównane zostały zarówno błędy poziome jak i pionowe (Rys. 11) Na rysunku 11 dokładnie widać, iż pomiary z użyciem jednej linii bazowej są mniej dokładne (z powodu dłuższych linii bazowych) niż te uzyskane w Studium przypadku 1, gdzie błędy wyznaczania pozycji nie przekraczały 10 mm. Wystąpiły błędy o wartości niemal 90 mm świadczące, że występują błędy zależne od odległości mające wpływ na obliczenie rozwiązania. 5 z 6

6 Błąd poziomy (m) Błąd wysokości (m) Rysunek 11: Poziome i pionowe błędy występujące w pomiarach tradycyjnych w porównaniu do pomiarów z wykorzystaniem jednej linii bazowej. Dokładności rozwiązania uzyskane podczas pomiarów sieciowych są wyższe niż te z użyciem jednej linii bazowej, ale błędy wyznaczania pozycji są nadal większe niż w Studium przypadku 1. Wykorzystanie rozwiązania uzyskanego podczas pomiarów sieciowych ma swoje zalety. Jednakże, oczywiste jest że błędy mające wpływ na obliczenie rozwiązania na podstawie pomiarów uzyskanych z użyciem jednej linii bazowej powodują także dodatkowe błędy w tradycyjnych pomiarach w sieci RTK. PORÓWNANIE POMIARÓW Z UŻYCIEM SMAR- TRTK I TRADYCYJNYCH POMIARÓW W SIECI RTK Mimo że rozwiązanie sieciowe jest korzystne, nadal istnieją błędy, które mogą zostać zmniejszone - dzieje się to w przypadkach wykorzystania dekorelacji atmosferycznej. Podejście do błędów zastosowane w algorytmie polega na użyciu optymalnej kombinacji obserwacji pozyskiwanych na częstotliwościach L1 i L2 i modelowaniu stochastycznemu błędów jonosferycznych, dzięki czemu algorytm może lepiej obliczać błędy i minimalizować ich wpływ na rozwiązanie. Drugim testem przeprowadzonym w niniejszym studium przypadku było porównanie algorytmu i jego dekoleratora atmosferycznego z tradycyjną metodą pomiarów w sieci RTK (Rys. 12). Błąd poziomy (m) Tradycyjny pomiar w sieci RTK i pojedyncza linia bazowa Tradycyjny pomiar w sieci RTK i pomiar z użyciem Na wykresach (Rys. 12) wyraźnie widać, że rozwiązanie jest dokładniejsze niż tradycyjne rozwiązanie sieciowe. Duże błędy pozycji widoczne między epokami oraz w metodzie pomiaru z wykorzystaniem pojedynczej linii bazowej i tradycyjnej metodzie pomiarów sieciowych, są zdecydowanie mniejsze w przypadku metody korzystającej z dekorelacji atmosferycznej. PODSUMOWANIE zapewnia dużo lepsze wyniki niż dwie wcześniej opisywane metody. Dzieje się tak z powodu innego podejścia do błędów zależnych od odległości. Niniejsze opracowanie jest praktycznym dowodem, na istnieje znacznych korzyści płynących z wykorzystania algorytmu i jego dekoleratora atmosferycznego. Dzięki możliwe jest wyznaczanie pozycji w całej sieci RTK ze stałą dokładnością, nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. WARTO ZAPAMIĘTAĆ Użycie i poprawek MAC do obliczenia rozwiązania pozwala na wykorzystanie większej ilości danych niż w każdej innej metodzie RTK służącej do pomiaru pozycji. Dodatkowe informacje wykorzystywane przez oraz poprawki MAC zwiększają powtarzalność, wiarygodność i zapewniają jednorodną wysoką dokładność obliczenia rozwiązania przy jednoczesnym zminimalizowaniu błędów zależnych od odległości. Nawet w przypadku sieci RTK, gdy poprawki MAC nie są wykorzystywane, dekorelator atmosferyczny działa i odbiorniki z serii Leica Viva będą działać z najwyższą dokładnością. Sieci RTK są zakładane w coraz większej ilości krajów w tym Polsce, więcej informacji na temat sieci RTK w Polsce (ASG-EUPOS oraz Smart- Net) uzyskasz u Inżyniera Sprzedaży Leica oraz pod adresem: Błąd wysokości (m) Rysunek 12: Poziome i pionowe błędy pozycji obliczonej za pomocą w porównaniu do pozycji obliczonej tradycyjną metodą pomiarów sieciowych. 6 z 6

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu

GEOMATYKA program podstawowy. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu GEOMATYKA program podstawowy 2017 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Wyznaczenie pozycji anteny odbiornika może odbywać się w dwojaki sposób: na zasadzie pomiarów

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS

Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Precyzyjne pozycjonowanie w oparciu o GNSS Załącznik nr 2 Rozdział 1 Techniki precyzyjnego pozycjonowania w oparciu o GNSS 1. Podczas wykonywania pomiarów geodezyjnych metodą precyzyjnego pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

System 1200 Newsletter Nr 52 Sieci RTK Wprowadzenie

System 1200 Newsletter Nr 52 Sieci RTK Wprowadzenie SIECI RTK - PRZYSZŁOŚĆ Dziesięć lat temu, zwykłe pomiary RTK wymagały dwóch odbiorników GPS (bazowy i ruchomy), dużo kabli i baterii, dwóch radiomodemów, statywu, oraz tyczki i plecaka do noszenia tego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI

ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI ZAŁOŻENIA I STAN AKTUALNY REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski M., Bosy J., Krankowski A., Bogusz J., Kontny B., Wielgosz P. Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS. Artur Oruba specjalista administrator systemu ASG-EUPOS

Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS. Artur Oruba specjalista administrator systemu ASG-EUPOS Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS Artur Oruba specjalista administrator systemu ASG-EUPOS Plan prezentacji Techniki DGNSS/ RTK/RTN Przygotowanie do pomiarów Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS)

Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS) Sieciowe Pozycjonowanie RTK używając Virtual Reference Stations (VRS) Mgr inż. Robert Dudek GEOTRONICS KRAKÓW GSI Japan - 21st of June 1999 Wprowadzenie u Dlaczego Sieci stacji referencyjnych GPS? u Pomysł

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS

Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ

WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ WYZNACZANIE WYSOKOŚCI Z WYKORZYSTANIEM NIWELACJI SATELITARNEJ Karol DAWIDOWICZ Jacek LAMPARSKI Krzysztof ŚWIĄTEK Instytut Geodezji UWM w Olsztynie XX Jubileuszowa Jesienna Szkoła Geodezji, 16-18.09.2007

Bardziej szczegółowo

Technologia Z-Blade. Analiza techniczna Marzec 2013

Technologia Z-Blade. Analiza techniczna Marzec 2013 Technologia Z-Blade Analiza techniczna Marzec 2013 Wzrost wydajności pomiarów w trudnych warunkach terenowych dzięki technologii Z-Blade firmy Spectra Precision Spectra Precision Westminster, Colorado,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+

AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ AKTUALNY STAN REALIZACJI PROJEKTU ASG+ Figurski Mariusz Centrum Geomatyki Stosowanej WAT Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT Realizacja grantu badawczo-rozwojowego własnego pt.: "Budowa modułów wspomagania

Bardziej szczegółowo

Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS

Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS Pomiary różnicowe GNSS i serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO, KODGIS, NAWGIS Artur Oruba specjalista administrator systemu ASG-EUPOS Plan prezentacji Techniki DGNSS/ RTK/RTN Przygotowanie do pomiarów Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS

Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 Moduły ultraszybkiego pozycjonowania GNSS Paweł Wielgosz Jacek Paziewski Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki Grybów, 25-27 września 2014 Ryszard Szpunar, Dominik Próchniewicz, Janusz Walo Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie sieci ASG EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych

Wykorzystanie sieci ASG EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych Wykorzystanie sieci ASG EUPOS w zadaniach związanych z realizacją systemu odniesień przestrzennych Marcin Ryczywolski 1, Tomasz Liwosz 2 1 Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Geodezji, Kartografii

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA GOSPODARCZA PROMOTOR Dr hab. Zofia Rzepecka, prof. UWM Dr inż. Dariusz Gościewski Analiza możliwości wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS

SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS Katowice 2012 SERWIS INTERAKTYWNEGO MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SIECI ASG-EUPOS K. Szafranek, A. Araszkiewicz, J. Bogusz, M. Figurski Realizacja grantu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS

Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS Jacek Paziewski Paweł Wielgosz Katarzyna Stępniak Katedra Astronomii i Geodynamiki Uniwersytet Warmińsko Mazurski w

Bardziej szczegółowo

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D

Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy postprocessingu POZGEO i POZGEO D Marcin Ryczywolski specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS. Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce w latach 2007-2013 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu drogami wojewódzkimi na przykładzie systemu zarządzania opartego na technologii GPS-GPRS.

Bardziej szczegółowo

Procedura obliczeniowa zakładania osnowy pomiarowej dwufunkcyjnej odbiornikami AZUS Star i AZUS L1Static

Procedura obliczeniowa zakładania osnowy pomiarowej dwufunkcyjnej odbiornikami AZUS Star i AZUS L1Static Procedura obliczeniowa zakładania osnowy pomiarowej dwufunkcyjnej odbiornikami AZUS Star i AZUS L1Static Procedura jest określona postanowieniami wycofanego standardu technicznego (instrukcji) G-2 z 2001

Bardziej szczegółowo

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce

ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce ASG-EUPOS wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania i nawigacji w Polsce Jarosław Bosy, Marcin Leończyk Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS

Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Serwisy czasu rzeczywistego: NAWGEO KODGIS NAWGIS Artur Oruba specjalista Szkolenie Służby Geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Typowe konfiguracje odbiorników geodezyjnych GPS. dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Typowe konfiguracje odbiorników geodezyjnych GPS. dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Typowe konfiguracje odbiorników geodezyjnych GPS dr hab. inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie 1) RTK (Real Time Kinematics) Wymaga dwóch pracujących jednocześnie odbiorników oraz łącza radiowego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista

Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista Wiesław Graszka naczelnik wydziału Szymon Wajda główny specjalista Konferencja Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji Wrocław 02-04. czerwca 2011 r. Wprowadzenie Zakres

Bardziej szczegółowo

Uczenie sieci typu MLP

Uczenie sieci typu MLP Uczenie sieci typu MLP Przypomnienie budowa sieci typu MLP Przypomnienie budowy neuronu Neuron ze skokową funkcją aktywacji jest zły!!! Powszechnie stosuje -> modele z sigmoidalną funkcją aktywacji - współczynnik

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska

Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE Zastosowanie pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego i Starego Miasta Gdańska Radosław Baryła 1), Stanisław Oszczak 1), Paweł Wielgosz

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK

Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK Badania wpływu charakterystyki dokładnościowej korekt różnicowych na poprawne wyznaczenie nieoznaczoności w pozycjonowaniu GNSS-RTK Rozprawa doktorska Warszawa, 15 maja 214 r. Dominik Próchniewicz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i monitoringowych. GEOTRONICS POLSKA Sp. z o.o. Jedyny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODBIORNIKÓW LEICA GPS 1200 W GEODEZYJNYCH POMIARACH TERENOWYCH

WYKORZYSTANIE ODBIORNIKÓW LEICA GPS 1200 W GEODEZYJNYCH POMIARACH TERENOWYCH WYKORZYSTANIE ODBIORNIKÓW LEICA GPS 1200 W GEODEZYJNYCH POMIARACH 93 Łukasz Śliwiński WYKORZYSTANIE ODBIORNIKÓW LEICA GPS 1200 W GEODEZYJNYCH POMIARACH TERENOWYCH Wstęp Dynamicznie rozwijająca się technologia

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Budowa i zasada działania Łukasz Kowalewski

1. Wstęp. 2. Budowa i zasada działania Łukasz Kowalewski 01.06.2012 Łukasz Kowalewski 1. Wstęp GPS NAVSTAR (ang. Global Positioning System NAVigation Signal Timing And Ranging) Układ Nawigacji Satelitarnej Określania Czasu i Odległości. Zaprojektowany i stworzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie techniczne

Sprawozdanie techniczne Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Sprawozdanie techniczne Autor: Ryszard Sobański, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski

Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Dział Osnów Podstawowych Wyrównanie podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze Polski Ewa Kałun kierownik działu osnów podstawowych CODGiK Warszawa,

Bardziej szczegółowo

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego msg M 7-1 - Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Zagadnienia: prawa dynamiki Newtona, moment sił, moment bezwładności, dynamiczne równania ruchu wahadła fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera.

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera. ĆWICZENIE WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO Opis ćwiczenia Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena błędów systematycznych związanych ze strukturą CCD danych astrometrycznych prototypu Pi of the Sky

Ocena błędów systematycznych związanych ze strukturą CCD danych astrometrycznych prototypu Pi of the Sky Ocena błędów systematycznych związanych ze strukturą CCD danych astrometrycznych prototypu Pi of the Sky Maciej Zielenkiewicz 5 marca 2010 1 Wstęp 1.1 Projekt Pi of the Sky Celem projektu jest poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM

ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM ZAŁOŻENIA BUDOWY MODUŁÓW OPRACOWANIA SIECI ASG-EUPOS I MONITOROWANIA WSPÓŁRZĘDNYCH STACJI SYSTEMU W CZASIE PRAWIE-RZECZYWISTYM Figurski M., Szafranek K., Araszkiewicz A., Szołucha M. Realizacja grantu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA I STAN REALIZACJI PRAC W ZAKRESIE OPRACOWANIA SERWISU POZYCJONOWANIA Z WYKORZYSTANIEM TELEFONÓW GSM Z MODUŁEM GNSS

ZAŁOŻENIA I STAN REALIZACJI PRAC W ZAKRESIE OPRACOWANIA SERWISU POZYCJONOWANIA Z WYKORZYSTANIEM TELEFONÓW GSM Z MODUŁEM GNSS Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji Wrocław 2 ZAŁOŻIA I STA RALIZACJI PRAC W ZAKRSI OPRACOWAIA SRWISU POZYCJOOWAIA Z WYKORZYSTAIM TLFOÓW GSM Z MODUŁM GSS Saczuk

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowe systemy GNSS

Powierzchniowe systemy GNSS Systemy GNSS w pomiarach geodezyjnych 1/58 Powierzchniowe systemy GNSS Jarosław Bosy Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu e-mail: jaroslaw.bosy@up.wroc.pl Systemy GNSS

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Marcin Ryczywolski

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Opracowanie: Ryszard

Bardziej szczegółowo

Ruch jednostajnie przyspieszony wyznaczenie przyspieszenia

Ruch jednostajnie przyspieszony wyznaczenie przyspieszenia Doświadczenie: Ruch jednostajnie przyspieszony wyznaczenie przyspieszenia Cele doświadczenia Celem doświadczenia jest zbadanie zależności drogi przebytej w ruchu przyspieszonym od czasu dla kuli bilardowej

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie modelu do danych

Dopasowywanie modelu do danych Tematyka wykładu dopasowanie modelu trendu do danych; wybrane rodzaje modeli trendu i ich właściwości; dopasowanie modeli do danych za pomocą narzędzi wykresów liniowych (wykresów rozrzutu) programu STATISTICA;

Bardziej szczegółowo

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF

Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Pomiary statyczne GNSS i serwisy postprocessingu: POZGEO, POZGEO D i POZGEO DF Szymon Wajda główny

Bardziej szczegółowo

Rys Szkic sieci kątowo-liniowej. Nr X [m] Y [m]

Rys Szkic sieci kątowo-liniowej. Nr X [m] Y [m] 5.14. Ścisłe wyrównanie sieci kątowo-liniowej z wykorzystaniem programu komputerowego B. Przykłady W prezentowanym przykładzie należy wyznaczyć współrzędne płaskie trzech punktów (1201, 1202 i 1203) sieci

Bardziej szczegółowo

Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR. Agrocom Polska Jerzy Koronczok

Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR. Agrocom Polska Jerzy Koronczok Poprawa dokładności prowadzenia równoległego maszyn i ciągników rolniczych dzięki zastosowaniu serwisu NAWGEO VRS CMR Agrocom Polska Jerzy Koronczok Poprawki korekcyjne dostępne w Polsce Odpowiednia dokładność

Bardziej szczegółowo

zmianie ulegają postanowienia:

zmianie ulegają postanowienia: Informujemy, że w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny

Rys. 1. Wynik działania programu ping: n = 5, adres cyfrowy. Rys. 1a. Wynik działania programu ping: l = 64 Bajty, adres mnemoniczny 41 Rodzaje testów i pomiarów aktywnych ZAGADNIENIA - Jak przeprowadzać pomiary aktywne w sieci? - Jak zmierzyć jakość usług sieciowych? - Kto ustanawia standardy dotyczące jakości usług sieciowych? - Jakie

Bardziej szczegółowo

FastStatic czyli jak wykonać pomiar statyczny

FastStatic czyli jak wykonać pomiar statyczny FastStatic czyli jak wykonać pomiar statyczny POMIAR W TERENIE Aby wykonać pomiar statyczny nie ma potrzeby uprzedniego nawiązywania połączenia internetowego, ani rozpoczynania procedury podłączenia do

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO...

Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO... Spis treści PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO....................... XI 1. WPROWADZENIE DO GEODEZJI WYŻSZEJ..................... 1 Z historii geodezji........................................ 1 1.1. Kształt

Bardziej szczegółowo

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic)

O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) 1. Wstęp O technologii pomiarów GPS RTK (Real Time Kinematic) Pomiar RTK to na dzień dzisiejszy najnowocześniejsza na świecie technologia dokładnych pomiarów uzyskiwanych w czasie rzeczywistym bez wykonywania

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia zawód: zawód: technik elektronik 311 [07] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami.

Komentarz Sesja letnia zawód: zawód: technik elektronik 311 [07] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. Komentarz Sesja letnia zawód: zawód: technik elektronik 311 [07] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. 1 2 3 4 5 6 1. Przykładowe rozwiązania zadania egzaminacyjnego wraz z komentarzem

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI I PRACOWNIA FIZYCZNA C w Gliwicach Gliwice, ul. Konarskiego 22, pokoje 52-54 Regulamin pracowni i organizacja zajęć Sprawozdanie (strona tytułowa, karta pomiarowa)

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania danych grawimetrycznych do redukcji obserwacji geodezyjnych Tomasz Olszak Małgorzata Jackiewicz Stanisław Margański

Źródła pozyskiwania danych grawimetrycznych do redukcji obserwacji geodezyjnych Tomasz Olszak Małgorzata Jackiewicz Stanisław Margański Źródła pozyskiwania danych grawimetrycznych do redukcji obserwacji geodezyjnych Tomasz Olszak Małgorzata Jackiewicz Stanisław Margański Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Motywacja

Bardziej szczegółowo

Janusz Śledziński. Technologie pomiarów GPS

Janusz Śledziński. Technologie pomiarów GPS Janusz Śledziński Technologie pomiarów GPS GPS jest globalnym wojskowym systemem satelitarnym, a jego głównym użytkownikiem są siły zbrojne USA. Udostępniono go również cywilom, ale z pewnymi dość istotnymi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 6 Seria: Technologie Informacyjne 2008 Mariusz Chmielecki, Agnieszka Jurkowska, Karol Rudziński, Cezary Specht, Jakub Szulwic, Tadeusz Widerski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 1 z 6 Zespół Dydaktyki Fizyki ITiE Politechniki Koszalińskiej Ćw. nr 3 Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 Cel ćwiczenia Pomiar okresu wahań wahadła z wykorzystaniem bramki optycznej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DŁUGOŚCI CZASU POMIARU TECHNIKĄ RTK GPS W SYSTEMIE ASG-EUPOS NA DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTU

WPŁYW DŁUGOŚCI CZASU POMIARU TECHNIKĄ RTK GPS W SYSTEMIE ASG-EUPOS NA DOKŁADNOŚĆ WYZNACZANIA WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTU INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 2/IV/2012, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 99 104 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Wpływ długości

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej.

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Andrzej Hantz Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG Wagi Elektroniczne Pomiary w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia"

Ćwiczenie: Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia Ćwiczenie: "Pomiary mocy w układach trójfazowych dla różnych charakterów obciążenia" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską

Bardziej szczegółowo

Analiza korelacyjna i regresyjna

Analiza korelacyjna i regresyjna Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Analiza korelacyjna i regresyjna Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, kwiecień 2014 Podstawy Metrologii i

Bardziej szczegółowo

Pomiary GPS RTK (Real Time Kinematic)

Pomiary GPS RTK (Real Time Kinematic) Geomatyka RTK Pomiary GPS RTK (Real Time Kinematic) Metoda pomiaru kinetycznego RTK jest metodą różnicową stosującą poprawkę na przesunięcie fazowe GPS do wyliczenia współrzędnych z centymetrową dokładnością.

Bardziej szczegółowo

POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+

POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+ BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010 POZGEO-2 - moduł ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+ P. Wielgosz,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS

Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS Pozyskiwanie Numerycznego Modelu Terenu z kinematycznych pomiarów w GPS dr hab. inż.. Mariusz FIGURSKI mgr inż.. Marcin GAŁUSZKIEWICZ mgr inż.. Paweł KAMIŃSKI Plan prezentacji Postawienie zadania Pomiary

Bardziej szczegółowo

Zachowania odbiorców. Grupa taryfowa G

Zachowania odbiorców. Grupa taryfowa G Zachowania odbiorców. Grupa taryfowa G Autor: Jarosław Tomczykowski Biuro PTPiREE ( Energia elektryczna luty 2013) Jednym z założeń wprowadzania smart meteringu jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS

Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS Budownictwo i Architektura 12(4) (2013) 251-256 Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka 2015 Wprowadzenie: Modelowanie i symulacja PROBLEM: Podstawowy problem z opisem otaczającej

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie systemu ASG-EUPOS i wyrównanie współrzędnych stacji z lat 2008-2012

Monitorowanie systemu ASG-EUPOS i wyrównanie współrzędnych stacji z lat 2008-2012 Monitorowanie systemu ASG-EUPOS i wyrównanie współrzędnych stacji z lat 2008-2012 Mariusz Figurski, Karolina Szafranek, Andrzej Araszkiewicz Centrum Geomatyki Stosowanej WAT Warszawa 21.05.2012 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym"

Ćwiczenie: Pomiary rezystancji przy prądzie stałym Ćwiczenie: "Pomiary rezystancji przy prądzie stałym" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE

PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PRZEPISY PRAWNE I STANDARDY TECHNICZNE CZĘŚĆ 2 : STANDARDY TECHNICZNE Opracowanie: Ryszard Pażus

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESU 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z podstawami wdrażania i stosowania metod

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Imię i Nazwisko... Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Opracowanie: Piotr Wróbel 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu, metodą różnicy czasu przelotu. Drgania

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA TECHNICZNE

ZALECENIA TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZALECENIA TECHNICZNE Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS Warszawa, 2011 r. Zalecenia techniczne opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/12 Jednostka: KATEDRA GEODEZJI SATELITARNEJ I NAWIGACJI Specjalność: GEODEZJA I GEOINFORMATYKA Prof. dr hab. inż. Stanisław 1. Wyznaczenie dokładności

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów pomiarów geodezyjnych

Teoria błędów pomiarów geodezyjnych PodstawyGeodezji Teoria błędów pomiarów geodezyjnych mgr inŝ. Geodeta Tomasz Miszczak e-mail: tomasz@miszczak.waw.pl Wyniki pomiarów geodezyjnych będące obserwacjami (L1, L2,, Ln) nigdy nie są bezbłędne.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life

Wykorzystanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej w aspekcie uruchomienia serwisu Safety-of-Life UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Wykorzystanie systemu

Bardziej szczegółowo

Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu Spectrum Survey Field dla odbiornika Sokkia GRX-1

Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu Spectrum Survey Field dla odbiornika Sokkia GRX-1 Ustawienia trybu pomiarów statycznych (Static) w oprogramowaniu Spectrum Survey Field dla odbiornika Sokkia GRX-1 (Opracowanie: I.Romanyszyn) Czynność Wyświetlacz 1. Włączamy odbiornik. Czekamy na załadowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS

Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS Prezentacja najnowszych odbiorników GNSS Spectra Precision (Ashtech) i oprogramowania DigiTerra Explorer oferowanych przez firmę SmallGIS Bartosz Smaczny Specjalista GNSS SmallGIS Sp. z o.o. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Warsztat nauczyciela: Badanie rzutu ukośnego

Warsztat nauczyciela: Badanie rzutu ukośnego Warsztat nauczyciela: Badanie rzutu ukośnego Patryk Wolny Dydaktyk Medialny W nauczaniu nic nie zastąpi prawdziwego doświadczenia wykonywanego przez uczniów. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Pomiarowa baza badawcza na terenie PWSTE Measurement research base at the Higher School of Technology and Economics in Jarosław (PWSTE)

Pomiarowa baza badawcza na terenie PWSTE Measurement research base at the Higher School of Technology and Economics in Jarosław (PWSTE) Konferencja naukowa Jarosław 09.03.2017 r. Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych Pomiarowa baza badawcza na terenie PWSTE Measurement research base at the Higher

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Udostępnianie danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych

Tabela 1. Udostępnianie danych obserwacyjnych GNSS ze stacji referencyjnych KOMUNIKAT NR 2 Rejestracja w bazie danych użytkowników, składanie wniosków o udostępnienie danych i udzielenie licencji oraz wnoszenie opłat za dane i usługi systemu ASG-EUPOS Zgodnie z ustawą o zmianie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP.

Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP. Modyfikacja algorytmów retransmisji protokołu TCP. Student Adam Markowski Promotor dr hab. Michał Grabowski Cel pracy Celem pracy było przetestowanie i sprawdzenie przydatności modyfikacji klasycznego

Bardziej szczegółowo

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA)

Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Gwarancja jakości świadczenia usług (SLA) Janmedia Interactive Sp. z o.o. Data aktualizacji: 02.11.2015r. / Wersja 2015-02 1. Poziom gwarancji dostępności usług Janmedia gwarantuje dostępność usług na

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka mierników do badania oświetlenia Obiektywne badania warunków oświetlenia opierają się na wynikach pomiarów parametrów świetlnych. Podobnie jak każdy pomiar, również te pomiary, obarczone

Bardziej szczegółowo

GPSz2 WYKŁAD 15 SZCZEGÓŁOWA WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA

GPSz2 WYKŁAD 15 SZCZEGÓŁOWA WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA GPSz2 WYKŁAD 15 SZCZEGÓŁOWA WYSOKOŚCIOWA OSNOWA GEODEZYJNA 1 STANDARD TECHNICZNY ZAŁACZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA 2 3 4 5 TO TZW. POŚREDNIE WYMAGANIA DOKŁADNOŚCIOWE 6 Przy niwelacji w druku dziennika pomiaru

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów. ĆWICZENIE 3 Tranzystory bipolarne. Małosygnałowe parametry tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie małosygnałowych parametrów tranzystorów bipolarnych na podstawie ich charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu modernizacji podstawowej osnowy grawimetrycznej kraju

Realizacja projektu modernizacji podstawowej osnowy grawimetrycznej kraju Realizacja projektu modernizacji podstawowej osnowy grawimetrycznej kraju Jan Kryński 1), Marcin Barlik 2) 1) Instytut Geodezji i Kartografii 2) Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Wyrównanie ciągu poligonowego dwustronnie nawiązanego metodą przybliżoną.

Wyrównanie ciągu poligonowego dwustronnie nawiązanego metodą przybliżoną. Wyrównanie ciągu poligonowego dwustronnie nawiązanego metodą przybliżoną. Uwagi wstępne należy przeczytać przed przystąpieniem do obliczeń W pierwszej kolejności należy wpisać do dostarczonego formularza

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. Łukasz Kutyła Numer albumu: 5199

PRACA DYPLOMOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. Łukasz Kutyła Numer albumu: 5199 PRACA DYPLOMOWA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Łukasz Kutyła Numer albumu: 5199 Temat pracy: Metody kompresji obrazu implementowane we współczesnych systemach telewizji cyfrowej opartej o protokół IP Cel i

Bardziej szczegółowo

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych

Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych inż. Marek Duczkowski Metoda określania pozycji wodnicy statków na podstawie pomiarów odległości statku od głowic laserowych słowa kluczowe: algorytm gradientowy, optymalizacja, określanie wodnicy W artykule

Bardziej szczegółowo

Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia.

Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia. inż. Mieczysław Konstanciak Obliczanie oraz analiza potrzeb w rejonowej sieci średniego i niskiego napięcia. Wrocław - 2001 r. - 2 - Spis treści str. 1. Wstęp... 4 2. Dane dotyczące rozpatrywanego obszaru

Bardziej szczegółowo