Lasery w stomatologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lasery w stomatologii"

Transkrypt

1 3 /2012 INNOWACYJNY GABINET W 1963 roku pojawiły się pierwsze doniesienia na temat prób zastosowania laserów w medycynie klinicznej (1). Dla rozwoju stomatologii ogromne znaczenie miał niewątpliwie rok 1964 w którym po raz pierwszy Stern Sognnaes i Goldman zaaplikowali wiązkę lasera rubinowego na powierzchnię zęba (2). W 1964 roku na podstawie obserwacji mikroskopowych stwierdzono że szkliwo poddane działaniu wiązki lasera rubinowego ulega zmatowieniu i podpowierzchniowemu stopieniu (3). W 1966 roku miały miejsce pierwsze badania dotyczące opracowywania szkliwa i zębiny za pomocą lasera rubinowego w kontekście usuwania tkadr hab. n. med. Marta Tanasiewicz Lasery w stomatologii Wostatnich latach obserwuje się duże zainteresowanie możliwością szerokiego zastosowania promieniowania laserowego w stomatologii. Dotyczy to zarówno laserów niskoenergetycznych używanych do terapii biostymulacyjnej jak i urządzeń wysokoenergetycznych przeznaczonych do wykonywania licznych zabiegów głównie z zakresu chirurgii stomatologicznej protetyki i stomatologii zachowawczej. nek zmienionych próchnicowo i modyfikowania ich powierzchni w celu poprawienia jakości (4). Od 1968 roku datuje się zastosowania stomatologiczne lasera CO 2 (5). W 1969 roku wprowadzono do medycyny lasery biostymulacyjne. Endre Mester zastosował laser HeNe o mocy 05 W i argonowy o mocy 1 W do leczenia trudno gojących się owrzodzeń skóry (6). W 1974 roku zainicjowano w medycynie doświadczenia z laserem Nd:YAG (5). Kolejnym etapem był rok 1981 w którym Toshio Oshiro przeprowadził badania porównawcze dotyczące terapii laserowej małej mocy (LLLT). W 1985 roku Terry Meyers wdrożył laser Nd:YAG do zastosowań stomatologicznych związanych głównie z leczeniem endodontycznym. W 1988 r. miało miejsce pierwsze kliniczne zastosowanie lasera Er:YAG jako narzędzia do usuwania twardych tkanek zęba dotkniętych procesem próchnicowym (7). WŁAŚCIWOŚCI PROMIENIOWANIA LASEROWEGO Promieniowanie laserowe ma wyróżniające własności. Lasery stanowiąc źródło światła o niespotykanej dotąd gęstości spektralnej generują promieniowanie elektromagnetyczne w postaci fal o długości w zakresie obszarów głębokiej podczerwieni poprzez zakres światła widzialnego aż do promieniowania ultrafioletowego a nawet promieniowania rentgenowskiego. Z fizycznego punktu widzenia promienie laserowe cha- rakteryzują się kolimacją kierunkowością generacji i monochromatycznością z którą z kolei związana jest koherencja wiązki promieniowania polegająca na tym że wszystkie fotony występują w tej samej fazie (8). Parametry urządzeń laserowych determinują charakter ich oddziaływania na tkanki biologiczne. Możliwe interakcje z tkankami obejmują efekt fotobiochemiczny fototermiczny i fotojonizacyjny (9). Efekt fotobiochemiczny odpowiedzialny jest za procesy biostymulacyjne generowane w tkankach przez fotoindukcję fotorezonans i fotoaktywację (10). Ponadto prowadzi do zintensyfikowania wymiany energii pomiędzy komórkami w wyniku wzrostu syntezy ATP hiperpolaryzacji błon komórkowych i przyspieszenia mitozy (11). Efekt fototermiczny wywołuje w tkankach docelowych w zależności od temperatury odparowanie koagulację lub karbonizację (5). W procesach opartych na oddziaływaniach termicznych najważniejszą rolę odgrywają: woda proteiny pigmenty i inne związki np. kwasy. Efekty zmian zależą od temperatury jaką można wywołać w tkance. W temperaturze do 45 C dochodzi do rozrywania makromolekuł tkanki biologicznej oraz zmiany struktury błony komórkowej. W przedziale C zostają rozerwane błony komórkowe a proteiny przenoszone są poza struktury komórkowe; następuje spiekanie tkanek. Przy temperaturze około 60 C dochodzi 99

2 INNOWACYJNY GABINET T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y do ich nekrozy w wyniku koagulacji. Przy 100 C mamy do czynienia z ostrą martwicą i pełnym rozbiciem struktur tkankowych. Temperatura w granicach 150 C wywołuje szybkie odparowywanie tkanek (12). Natomiast procesy fotojonizacyjne mają charakter oddziaływań nietermicznych zaliczamy do nich fotoablację i fotodekompozycję (9). Procesy fotoablacji i fotodekompozycji powodują dysocjację molekuł tkankowych i gwałtowne rozerwanie struktur komórkowych któremu towarzyszy ich wyrywanie z podłoża. Fotoablację charakteryzuje progowa wartość mocy i szybkość ablacji (12). Ten typ oddziaływania elektromechanicznego manifestuje się przy bardzo dużych gęstościach mocy i nie jest zależny od współczynnika pochłaniania. Wykorzystywany jest w ośrodkach o wysokiej transmisji promieniowania. Impuls o znacznej mocy jest skupiany na bardzo małej powierzchni a występujące w miejscu skupienia silne pole elektryczne prowadzi do zjonizowania ośrodka. Następuje efekt optycznego przebicia i powstania mikroplazmy która rozprzestrzeniając się wywołuje silną falę uderzeniową niszczącą strukturę tkanki (12). KLASYFIKACJA PROMIENIOWANIA LASEROWEGO I URZĄDZEŃ LASEROWYCH Wiązka laserowa przechodząc przez kolejne warstwy tkanek ulega odbiciu rozproszeniu transmisji i częściowej absorpcji a nasilenie tych zjawisk uwarunkowane jest stopniem uwodnienia i budową tkanki. Z drugiej strony oddziaływanie zależne jest od długości fali światła laserowego zaaplikowanej mocy czasu naświetlania i techniki przeprowadzania zabiegu metodą kontaktową lub bezkontaktową (13). Z doświadczeń wynika że głębokość wnikania promieniowania laserowego zależy w znacznym stopniu od długości fali (11). Zakresy widmowe działania laserów pozwalają na przeprowadzenie podziału promieniowania na klasy. W klasie A mieści się promieniowanie ultrafioletowe w zakresie nm oraz widzialne i podczerwień w zakresie nm w klasie B i C ultrafioletowe w zakresie nm i podczerwień w obszarze nm (14). Odmiennie prezentuje się klasyfikacja wg stopnia zagrożenia promieniowania dla operatora i pacjenta. Wyróżnić można tu klasę 1 obejmującą urządzenia o niewielkiej mocy i promieniowaniu bezpiecznym dla wzroku klasę 2 w której mieszczą się lasery emitujące promieniowanie widzialne bezpieczne dla wzroku przez czas krótszy niż 025 s. Klasa 3A obejmuje lasery średniej mocy których promieniowanie jest bezpieczne dla wzroku przez czas ok. 60 s. Klasa 3B obejmuje lasery średniej mocy o promieniowaniu niebezpiecznym w przypadku spoglądania bezpośrednio w promień lub jego zwierciadlane odbicie. Klasa 4 dotyczy laserów dużej mocy których promieniowanie jest niebezpieczne dla wzroku i skóry nawet w postaci odbicia dyfuzyjnego (15). Lasery można klasyfikować również ze względu na charakter ich pracy wyróżniane są urządzenia pracujące w sposób ciągły bądź impulsowy (8). Dla prawidłowej charakterystyki promieniowania laserowego ważna jest ponadto moc impulsu (W) gęstość powierzchniowa promieniowania (J/cm 2 ) oraz szerokość i częstotliwość repetycji impulsów (Hz) (11). Oprócz podziału uwzględniającego kinetykę pracy przydatna jest klasyfikacja laserów ze względu na rodzaj ośrodka i charakter wymuszenia promieniowania laserowego. W związku z tym dzielimy lasery na: gazowe atomowe gazowe jonowe gazowe oparte fot. Thinkstock Zjawisko biostymulacji laserowej zachodzi wtedy gdy stosowana moc promieniowania laserowego nie wywołuje podniesienia temperatury tkanek o więcej niż C. Skutek biostymulacji występuje w tkankach jako efekt wtórny. 100

3 3 /2012 INNOWACYJNY GABINET na parach metali gazowe molekularne jonowe na ciele stałym półprzewodnikowe ekscymerowe barwnikowe chemiczne na swobodnych elektronach i rentgenowskie (8). Dokonano również podziału ze względu na metody doprowadzania promieniowania do tkanek docelowych: kontaktową i bezkontaktową. Technika bezkontaktowa może mieć charakter punktowy lub powierzchniowy a laseroaplikacja zachodzi z udziałem sondy naświetlającej dany obszar wieloma wiązkami promieniowania równocześnie lub przez przemiatanie (skanowanie) pojedynczą wiązką. Spośród technik kontaktowych najczęściej stosuje się przemiatanie technikę z uciskiem i technikę z uciskiem pulsacyjnym (12). Z medycznego punktu widzenia niezwykle istotna i ułatwiająca przyporządkowanie lasera do określonej funkcji jest klasyfikacja ze względu na moc promieniowania która pozwala na wyróżnienie urządzeń małej mocy do 05 W emitujących atermiczną energię promieniowania i dużej mocy powyżej 05 W (4). Często można spotkać się z określaniem laserów małej mocy mianem miękkich (soft) a wysokoenergetycznych twardych (hard) (16). Ścisły podział na lasery miękkie i twarde ulega obecnie przekształceniu gdyż używane w piśmiennictwie fachowym określenie soft laser jest zarezerwowane dla urządzeń HeNe podczas gdy wprowadzony termin mid laser dla odróżnienia określa półprzewodnikowe lasery podczerwieni. Dochodzi ponadto do niwelowania różnic pomiędzy wysokoenergetycznym a niskoenergetycznym promieniowaniem laserowym rozumianym w znaczeniu generowanych przez te urządzenia mocy; często bowiem stosuje się lasery Nd:YAG w procedurach biostymulacyjnych które do tej pory zarezerwowane były wyłącznie dla laserów niskoenergetycznych (17). Podejmowane są próby systematyzacji zastosowań technik laserowych w naukach medycznych w tym również stomatologii. Jeden z obowiązujących podziałów obejmuje następujące procedury i dziedziny w których stosuje się techniki laserowe: A. Badania podstawowe: oddziaływanie laser tkanka odkrywanie nowych możliwości zastosowań. B. Pomiary i diagnostyka: spektroskopia i diagnostyka próchnicy dopplerowska laserowa przepływometria holografia (lasery: HeNe diodowy). C. Chirurgia jamy ustnej: cięcie i koagulacja (lasery: CO 2 Nd:YAG argonowy Ho:YAG diodowy). D. Analgezja i biostymulacja: (lasery: HeNe diodowy Nd:YAG). E. Stomatologia zachowawcza: uszczelnianie bruzd (lasery: CO 2 Nd:YAG Ho:YAG) leczenie próchnicy (lasery: ekscymerowy CO 2 Nd:YAG Er:YAG Ho:YAG) polimeryzacja materiałów kompozytowych (lasery: Ar 2 He:Cd) poprawa jakości powierzchni tkanek zębowych (lasery: ekscymerowy CO 2 Nd:YAG Er:YAG Ho:YAG) leczenie kanałowe (lasery: ekscymerowy CO 2 Nd:YAG Er:YAG Ho:YAG) apiektomia (lasery: CO 2 Nd:YAG Ho:YAG). F. periodontologia: skaling (CO 2 Er:YAG Ho:YAG) (21). Ogólna klasyfikacja wyróżnia lasery nisko- i średnioenergetyczne stosowane w procedurach diagnostycznych analgetycznych biostymulacyjnych oraz wysokoenergetyczne stosowane w chirurgii stomatologicznej leczeniu profilaktyce próchnicy oraz chorób przyzębia i błon śluzowych jamy ustnej (17). LASERY NISKOENERGETYCZNE Niskoenergetyczne lasery stosowane w procedurach biostymulacyjnych analgetycznych do detekcji próchnicy i spektroskopii w dopplerowskiej przepływometrii holografii to najczęściej laser HeNe diodowy i argonowy (9). Biostymulacją laserową nazywamy zmianę aktywności komórek i tkanek wywołaną naświetlaniem słabą wiązką laserową o długości fali światła zawartej w przedziale nm. Wybór takiego zakresu fal wynika z niewielkiego w tym obszarze widma absorpcji wody co umożliwia głębsze wnikanie światła w struktury tkanek. W działaniu biostymulacyjnym siła reakcji tkanki zależy od ilości energii przez nią zaabsorbowanej i jest opisywana przez krzywą Arndta-Schultza z modyfikacją Oshiro. Wynika z niej że słabe i średnie wartości energii od 01 J/cm 2 do 12 J/cm 2 pobudzają aktywność fizjologiczną umiarkowane w zakresie od 12 J/cm 2 do 16 J/cm 2 sprzyjają aktywności fizjologicznej natomiast silne powyżej 16 J/cm 2 hamują ją. Skuteczne dawki dla biostymulacji tkanek stosowane w stomatologii zawierają się w przedziale J/cm 2 (10). Zjawisko biostymulacji laserowej zachodzi wtedy gdy stosowana moc promieniowania laserowego nie wywołuje podniesienia temperatury tkanek o więcej niż C. Skutek biostymulacji występuje w tkankach jako efekt wtórny. Po zaabsorbowaniu padającej wiązki światła monochromatycznego emitowanego przez lasery małej i średniej mocy na poziomie komórkowym dochodzi do pierwotnych reakcji biochemicznych bioelektrycznych i bioenergetycznych (6). W komórkach następuje przyspieszenie wymiany elektrolitowej pomiędzy wnętrzem a ich otoczeniem wzrost aktywności mitotycznej i działania antymutagennego zmiana struktury ciekłokrystalicznej błon biologicznych zwiększenie syntezy enzymów oraz ATP i DNA. Wymienione zjawiska noszą nazwę reakcji pierwotnych a zachodząc w tkankach naświetlonych stanowią punkt wyjścia dla reakcji wtór- 101

4 INNOWACYJNY GABINET T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y nych które mają miejsce w tkankach sąsiadujących (6). Obserwuje się przekazywanie energii drogą bezpromienistą do odległych struktur podskórnych stwierdzając przemiany fotochemiczne analogiczne do zachodzących pod wpływem światła zewnętrznego. Proces ten nazwany jest często fotobiochemią bez światła i odpowiada odległemu efektowi systemowemu prowadzącemu do zmian charakterystycznych dla naświetlania promieniowaniem laserowym w miejscach oddalonych od aplikacji wiązki (10 17). Na poziomie tkankowym obserwuje się: poprawę mikrokrążenia wzrost amplitudy potencjałów czynnościowych włókien nerwowych działanie immunomodulacyjne hipokoagulacyjne a także pobudzenie angiogenezy. Do wtórnych efektów terapii laserowej zalicza się ponadto działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne (w miejscu działania dochodzi do przyspieszenia procesów metabolicznych). Stosując odpowiednio dobrane dawki w zabiegu biostymulacji osiąga się maksymalny stopień skuteczności (MSS) który jest zależny od części promieniowania laserowego absorbowanej przez daną objętość tkanki. Jest to zależność stosunku mocy światła lasera jaką należy stosować w terapii do ilości mocy zużytkowanej przez procesy biostymulacyjne. Aby uzyskać MSS dla laserów typu soft należy zapewnić maksymalny kontakt końcówki lasera z tkanką wilgotną powierzchnię naświetlania i kąt padania promienia w stosunku do tkanki wynoszący około 90 (6 10). Prezentowane w literaturze możliwości zastosowania laserów małej i średniej mocy obejmują między innymi terapię pomocniczą w przypadkach: dentitio difficilis dolor post extractionem i przygotowania do wykonania anaesthesiae localis per conductionem (18). Najpopularniejszym z laserów niskoenergetycznych był do tej pory HeNe o długości fali 633 nm pracujący w sposób ciągły i mogący generować promieniowanie w zakresie widzialnym i podczerwieni. Jest on skuteczny w naświetlaniach zmian powierzchownych gdyż głębsze zmiany patologiczne wymagają wiązki głębiej penetrującej tkanki o długości fali 830 nm 850 nm 904 nm lub 950 nm wytwarzanej przez lasery półprzewodnikowe (19). Posiada on również inne zastosowania medyczne. Istnieje możliwość jego wykorzystania do detekcji próchnicy gdyż w jego świetle ognisko próchnicowe uwidacznia się na tle zdrowych tkanek. Dopplerowski przepływomierz oparty na laserze HeNe używany jest ponadto do oceny żywotności miazgi. Dzięki temu laserowi można uzyskać hologramy obrazujące badane obiekty w trzech wymiarach z submikronową dokładnością pomiaru. Na szczególną uwagę zasługują wykorzystujące laser HeNe techniki interferometrii holograficznej i profilometrii pozwalające na dokładną ocenę zmian kształtu lub położenia określonych struktur w jamie ustnej w wyniku porównania wstępnych i końcowych hologramów (8 20). Obecnie coraz szerszy zakres zastosowań mają lasery diodowe np. laser półprzewodnikowy z diodą arsenkowo-galową o długości fali 904 nm emitujący promieniowanie podczerwone stosowany w procedurach biostymulacyjnych. Charakteryzuje się on działaniem przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym wykorzystywanym w leczeniu szczękościsku a ponadto podnosi próg bólowy w leczeniu próchnicy przyspiesza gojenie ran poekstrakcyjnych i pourazowych. Podejmowano również zakończone sukcesem terapeutycznym próby leczenia takich stanów chorobowych jak: gingivitis stomatitis aphtosa sinusitis maxillaris arthritis tempomandibularis neuritis nervi trigemini ( ). Należy też podkreślić znaczenie niskoenergetycznego lasera argonowego emitującego wiązkę światła widzialnego o długości 488 nm w zakresie spektrum niebiesko-zielonego który stosowany do polimeryzacji materiałów dentystycznych na bazie żywic może redukować ich skurcz polimeryzacyjny i utwardzać je nawet na głębokość 30 mm siła wiązania wypełnienia z zębem ma być po takim postępowaniu większa natomiast czas utwardzania o około 25% krótszy (16). Ponadto laser argonowy jest stosowany do detekcji próchnicy. Ząb podświetlany jest przez niebiesko-zielone światło promieniowania a obszary zdemineralizowane ujawniają się w postaci ciemnych plam. Stopień ich wysycenia pozwala na przeliczenie ilościowej utraty składników mineralnych opisywanej jako QLF. Dla porównania oceny laserowej wykorzystuje się często mikroradiografię rentgenowską (22). LASERY WYSOKOENERGETYCZNE W stomatologii i innych dyscyplinach medycznych stosowane są lasery wysokoenergetyczne takie jak: CO 2 Nd:YAG Er:YAG a obecnie trwają próby upowszechnienia również urządzeń ekscymerowych barwnikowych i Ho:YAG (17). W chirurgii stomatologicznej znalazł zastosowanie głównie gazowy molekularny laser CO 2 o długości fali nm mocy od 1 W do 15 W pracujący w sposób ciągły lub impulsowy metodą kontaktową lub bezkontaktową. Jest on doposażony we wbudowany laser HeNe którego wiązka stanowi marker prowadzący dla niewidocznej wiązki pracującej. Laser CO 2 jest wykorzystywany w chirurgii stomatologicznej i periodontologii ze względu na powinowactwo do tkanek uwodnionych i przyspieszającą zabiegi możliwość pracy 102

5 3 /2012 INNOWACYJNY GABINET ciągłej. Laserowa preparatyka tkanek miękkich obejmuje cięcie koagulację i usuwanie powierzchowne. Wykorzystanie tego lasera do bez krwawego nacinania tkanek miękkich jest możliwe dzięki wytwarzaniu podczas zabiegu mikrokoagulatów tkankowych. Zaletą tych urządzeń cenną w zastosowaniach chirurgicznych jest fakt że w większości przypadków nie wymagają kontaktu roboczej części lasera z tkankami a rana pozabiegowa jest zwykle niewielka i czysta krwawienie nieznaczne natomiast gojenie przebiega łagodnie (4 16). Dzięki temu że promieniowanie lasera CO 2 wnika na głębokość od 5 mm do 10 mm łatwiej można kontrolować procesy ablacji tkanek miękkich niż w przypadku lasera Nd:YAG. Obwódka koagulacyjna wynosi tu od 05 mm do 15 mm natomiast podobnie zastosowany laser Nd:YAG pozostawia obwódkę koagulacyjną o średnicy ok. 5 mm. Proces gojenia po cięciu jest krótszy gdyż już praktycznie po 7-10 dniach zaobserwować można bliznę wyglądem zbliżoną do dniowej wykonanej cięciem konwencjonalnym. Waporyzacja tkanek pod wpływem wiązki lasera CO 2 jest zmienna w zależności od tego czy mamy do czynienia z wiązką zogniskowaną (duża moc na małej powierzchni większa głębokość penetracji) czy rozproszoną (duża powierzchnia działania mniejsza moc i mniejsza głębokość penetracji) (23). Wszelkie aplikacje lasera CO 2 w obrębie tkanek twardych w badaniach in vivo (kości zębina) wykazują że szybciej podlegają one procesom naprawczym i reparacyjnym. Z relacji pacjentów wynika że zabieg przebiega bardziej komfortowo i jest mniej bolesny (24). Wiązka lasera CO 2 zastosowana z zalecaną mocą nie prowadzi do uszkodzenia tkanki kostnej leżącej poniżej tkanek poddawanych aplikacji. Jednorazowe usunięcie ziarniny za pomocą lasera CO 2 hamuje jej ponowny wzrost (25). Laser ten jest szczególnie efektywny w usuwaniu wczesnych postaci takich zmian chorobowych jak: epulis fibroma papilloma a także w precyzyjnych zabiegach w obrębie przyzębia takich jak: gingiwektomia frenulotomia westibuloplastyka likwidacja dehiscencji ponadto usuwanie naczyniowych zmian chorobowych przygotowanie jamy ustnej do protezowania odsłanianie śródkostnych elementów nośnych implantów i cięcie gałązek nerwów czaszkowych. Po przeprowadzeniu prób użycia lasera do usuwania złogów i osadów z powierzchni korzeni zębów ekstrahowanych (laser LX-20 moc 6 W częstotliwość repetycji impulsów 20 Hz czas trwania impulsu 001 s gęstość energii promieniowania 240 J/cm 2 ) okazało się że jest on skuteczny również w tego typu zabiegach lecz tylko w ograniczonym zakresie. Szorstkość powierzchni jest zbliżona do tej po ręcznym usuwaniu złogów za to wytworzona temperatura jest bardzo wysoka i szkody dla zębów oraz tkanek otaczających mogą być niewspółmierne do korzyści. Poza tym zarówno ręczna kireta jak i laser pozostawiają na powierzchni cementu warstwę nieusuniętych złogów które w przypadku lasera ulegają stopieniu i wtórnemu połączeniu z cementem korzeniowym. W porównaniu z laserem Nd:YAG utrudnieniem w stosowaniu lasera CO 2 do zabiegów periodontologicznych jest niewygodne przegubowe ramię optyczne o dużej objętości i ciężarze (16). Kolejny laser wysokoenergetyczny stosowany w stomatologii zachowawczej do opracowywania zmienionych próchnicowo twardych tkanek zęba usuwania złogów nazębnych przygotowywania zębiny pod materiały adhezyjne prób usuwania starych wypełnień dentystycznych to laser Er:YAG. Jego struktura jest oparta Laserowa preparatyka tkanek miękkich obejmuje cięcie koagulację i usuwanie powierzchowne. Wykorzystanie lasera do bezkrwawego nacinania tkanek miękkich jest możliwe dzięki wytwarzaniu podczas zabiegu mikrokoagulatów tkankowych. na ciele stałym gdzie w krystaliczny granat itrowo-glinowy wbudowano pierwiastek ziem rzadkich erb. Emituje on wiązkę o długości 2940 nm z częstotliwością repetycji impulsów w zakresie od 1 Hz do 30 Hz która jest najsilniej absorbowana przez twarde tkanki zęba spośród wszystkich fal laserowych (17 26). Jego promieniowanie jest najintensywniej pochłaniane przez wodę i grupy hydroksylowe zlokalizowane w nieorganicznych strukturach budulcowych zębiny i szkliwa (27). Powinowactwo wiązki lasera Er:YAG do wody jest 10 razy większe niż promieniowania o podobnej mocy emitowanego przez laser CO 2 (28). Obecność wody przyspiesza proces ablacji twardych tkanek i nie dopuszcza do wzrostu temperatury w tkankach otaczających powyżej 3 C. Lasery Er:YAG mogą być skuteczne w usuwaniu twardych tkanek zęba zmienionych próchnicowo gdyż zarówno szkliwo jak i zębina mają maksimum absorpcji w zakresie nm a jego promieniowanie jest deponowane głębiej niż wynika to ze współczynnika absorpcji dla czystej wody (27). Proces oddziaływania tego lasera ma charakter fotoablacyjny i nie obserwuje się efektu nadtapiania powierzchni tkanek co jest charakterystyczne dla pracy laserami Nd:YAG i CO 2 (29). Część emitowanego ciepła w zetknięciu z tkankami zostaje rozproszona wraz z usuwanymi cząstka- 103

6 INNOWACYJNY GABINET T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y mi a tylko niewielka ilość jest pochłaniana przez tkanki otaczające miejsce aplikacji. Dodatkowo skuteczność i poziom bezpieczeństwa pracy z tym laserem można zwiększyć przez rozpylanie na powierzchni tkanek docelowych warstwy wody. Promieniowanie wnika w obręb cząsteczek wody sprawiając że wzrost wibracji tych cząstek prowadzi do podwyższenia ciśnienia i temperatury w strefie aplikacji i inicjuje w ten sposób procesy ablacyjne. W obrębie poddanych działaniu lasera tkanek dochodzi do mikroeksplozji kierowanych przez uderzenie ciepła i waporyzację (30). Następny wysokoenergetyczny laser oparty na ciele stałym to Nd:YAG zbudowany na krysztale granatu itrowo-glinowego domieszkowanego jonami neodymu o długości fali 1064 nm z wyjściem światłowodowym o średnicy 032 mm. Pracuje on kontaktowo lub bezkontaktowo ze zmienną repetycją impulsów w zakresie od 1 Hz do 30 Hz (możliwość regulacji co 1 Hz) o energii w impulsie od 005 J do 2 J (możliwość regulacji co 005 J). Tor pracy jest podświetlany widzialnym promieniowaniem lasera półprzewodnikowego o długości fali 650 nm i mocy 003 W. Moc maksymalna stomatologicznego lasera Nd:YAG wynosi 9 W. Ten wysokoenergetyczny laser oddziałuje z tkankami docelowymi dzięki zachodzącym w ich obrębie zjawiskom: transmisji rozpraszania odbicia i absorpcji. Pierwsze trzy procesy nie zawsze wywołują efekt pozytywny gdyż prowadzą do utraty części energii emitowanej (odbicie) niezamierzonego efektu wzrostu temperatury tkanek sąsiadujących z poddawanymi laseroaplikacji (rozproszenie) i penetracji promieniowania w głąb tkanek (transmisja). Zjawiskiem pozytywnym jest natomiast absorpcja dzięki której możliwe jest np. wygładzanie ścian kanałów korzeniowych (31). Interakcje pomiędzy promieniowaniem tego lasera a tkankami docelowymi determinują zakres jego zastosowań w stomatologii. Należy pamiętać ze działa on szczególnie intensywnie na tkanki pigmentowane (różnice widać nawet w obrębie pojedynczych zębów w różnych ich obszarach) a jego światło ma powinowactwo do wody i dlatego swobodnie penetruje tkanki uwodnione rozchodząc się na odległość 60 mm (16 32). W stomatologii laser ten może być stosowany do terapii zarówno tkanek miękkich jak i twardych. Do tej pory wykorzystywano go jako narzędzie pomocnicze w usuwaniu zmian zapalnych przygotowywaniu pola protetycznego leczeniu stomatitis aphtosa herpes simplex labialis a także w plastyce dziąseł i do zatrzymywania krwawienia. Zabieg kiretażu laserowego pozwala na usuwanie komórek nekrotycznych ziarniny i zmienionego zapalnie nabłonka. Laser pracuje w kontakcie z tkankami przyzębia. Dochodzi do redukcji liczby komórek bakteryjnych głównie Bacillus subtilis Bacteroides species. Ponieważ promieniowanie lasera jest absorbowane przez ciemniejsze elementy dlatego patogeny produkujące melaninę są redukowane selektywnie w tym Actinobacillus do 40% (33). Laser Nd:YAG może być stosowany w obrębie twardych tkanek zęba do usuwania złogów i płytki bakteryjnej znoszenia nadwrażliwości zębiny dezynfekcji kanałów korzeniowych i terapii tkanek okołowierzchołkowych. Zastosowanie lasera w leczeniu endodontycznym oparte jest na jego działaniu bakteriobójczym a także związane jest z tym że jego promieniowanie przyczynia się do stapiania zębiny i zamykania kanalików bocznych. Zastosowanie lasera Nd:YAG do znoszenia nadwrażliwości zębiny polega na zamykaniu kanalików zębinowych bez niszczenia jej powierzchni. W badaniach z zastosowaniem SEM stwierdzono że u pacjentów skarżących się na nadmierną reaktywność zębów kanaliki zębinowe mają większą średnicę którą można zniwelować za pomocą wiązki lasera Nd:YAG (34). Istnieje również możliwość zastosowania Nd:YAG do opracowywania i oczyszczania trudno dostępnych bruzd zębów trzonowych. Laser ten pozwala na usunięcie włókien zabrudzeń i złogów ze szczelin przy minimalnej energii i bez naruszenia integralności szkliwa (35). Pożądane efekty przynosi również stosowanie lasera Nd:YAG w przygotowywaniu zębów do uszczelniania bruzd poprzez wygładzanie nierówności i jednoczesne niszczenie flory bakteryjnej w szczelinach. Opisywane w doniesieniach anestetyczne działanie lasera Nd:YAG polega na tym że energia lasera (15 W przez ok. 60 s na każdą powierzchnię korony) wchodzi w interakcję z pompą sodowo-potasową i zmienia wrażliwość błony komórkowej na bodźce bólowe (36). Jeśli chodzi o oddziaływanie lasera na twarde tkanki zęba to wykorzystywane są tu głównie zdolności wiązki do stapiania. Właściwość promieniowania lasera Nd:YAG polegającą na wywoływaniu efektu stopienia częściowego zamknięcia kanalików zębinowych poprzez koagulację kolagenu zębiny wykorzystywano w terapii złamań korzeni zębów. Uzyskano wygładzenie i rekonsolidację uszkodzonych brzegów złamanych korzeni (37). Energia lasera Nd:YAG nieprzekraczająca progu tolerancji miazgi pozwala również na skuteczne opracowanie zmienionego chorobowo cementu korzeniowego i usunięcie jego zainfekowanych warstw (35). Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Bytom plac Akademicki 17. Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz Piśmiennictwo dostępne w redakcji 104

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D

LASER KTP. CZAJOWSKA Justyna 32D LASER KTP CZAJOWSKA Justyna 32D WSTĘP Lasery coraz częściej są stosowne we współczesnej medycynie. Efekt oddziaływania światła laserowego na organizm jest wypadkową właściwości fizycznych światła lasera

Bardziej szczegółowo

Anybeam K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Anybeam K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Widmo absorbcji w tkankach K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Laser Stomatologiczny to najnowocześniejszy kombajn laserowy dla stomatologii, stanowiący połączenie aż trzech laserów. Dzięki takiemu połączeniu

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH

LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH LASER VARILITE 532/940 NM SYSTEM LASEROWY DO USUWANIA ZMIAN NACZYNIOWYCH NA TWARZY I KOŃCZYNACH DOLNYCH, ZMIAN PIGMENTACYJNYCH I SKÓRNYCH System VariLite firmy Iridex (USA) stanowi kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie

Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie W HILTERAPIA stosuje się pulsacyjną emisję promieniowania laserowego. Wysoka szczytowa moc impulsu, krótki czas jego trwania oraz długie przerwy między impulsami sprawiają, że odpowiednio duża dawka energii

Bardziej szczegółowo

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej,

- obrzęk po złamaniu kości oraz zwichnięciach i skręceniach stawów, - ostre zapalenie tkanek miękkich okołostawowych (ścięgien, torebki stawowej, Fizykoterapia jest działem lecznictwa, w którym stosuje się występujące w przyrodzie naturalne czynniki fizyczne, jak czynniki termiczne, promieniowanie Słońca oraz czynniki fizyczne wytworzone przez różnego

Bardziej szczegółowo

Szybciej oczaruj swoich pacjentów.

Szybciej oczaruj swoich pacjentów. Ne w Szybciej oczaruj swoich pacjentów. Najlepszy wybór Wyłącznie od BIOLASE Rozpoczęcie leczenia, szybciej Zadowolenie pacjenta szybkość leczenia i powrót do zdrowia Wybierz standardowe diodowe końcówki

Bardziej szczegółowo

LASER JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE W WYKRYWANIU PRÓCHNICY

LASER JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE W WYKRYWANIU PRÓCHNICY Renata Chałas 4. LASER JAKO NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE W WYKRYWANIU PRÓCHNICY Wykorzystanie laserów we współczesnej stomatologii staje się coraz częściej standardem zarówno w postępowaniu diagnostycznym,

Bardziej szczegółowo

www.pandm.prv.pl LASEROTERAPIA

www.pandm.prv.pl LASEROTERAPIA LASEROTERAPIA Laser- termin ten oznacza światło zwielokrotnione przez wymuszenie emisji promieniowania. Jest to aparat wytwarzający promieniowanie laserowe (pl) Do biostymulacji medycznej używa się promieniowania

Bardziej szczegółowo

ń ś ł Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu Średnica: 8 mm Długość: 200 mj Maksymalna dopuszczalna energia :

ń ś ł Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir Stożkowa, szafir 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu Średnica: 8 mm Długość: 200 mj Maksymalna dopuszczalna energia : ń ś ł 1.3 mm do 0.6 mm na wyjściu * Kod produktu: 72937 dla wersji głowicy C, D (72938 dla wersji A, B) Wszystkie procedury w tkankach twardych i miękkich, w łatwo dostępnych, wąskich przestrzeniach Gęstość

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL. FOTONA LightWalker AT

STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL. FOTONA LightWalker AT STOMATOLOGIA TOMMY MEDICAL FOTONA LightWalker AT LASERY STOMATOLOGICZNE biuro@tommymedical.pl LightWalker AT Możliwości laserów FOTONA LightWalker: opracowywanie ubytków usuwanie kamienia nazębnego chirurgia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie fizyki w medycynie

Zastosowanie fizyki w medycynie Zastosowanie fizyki w medycynie Zastosowanie lasera w medycynie 1. Światło laserowe 2. Korekcja wzroku 3. Zabiegi laserowe 4. Stomatologia, utwardzanie plomb Laser Urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Ogólne cechy ośrodków laserowych

Ogólne cechy ośrodków laserowych Ogólne cechy ośrodków laserowych Gazowe Cieczowe Na ciele stałym Naturalna jednorodność Duże długości rezonatora Małe wzmocnienia na jednostkę długości ośrodka czynnego Pompowanie prądem (wzdłużne i poprzeczne)

Bardziej szczegółowo

Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto

Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto Laser MEDIOSTAR NEXT Cena ok. 180.000 zł brutto Laser MedDioStar NeXT to doskonałe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej kliniki estetycznej, gwarantujący najwyższą jakość zabiegu, przy zachowaniu maksymalnego

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.

LINSCAN. BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka. LINSCAN LINSCAN Najefektywniejszy laser diodowy do epilacji BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl www.btlestetyka.pl Wszystkie prawa

Bardziej szczegółowo

Focushape K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Focushape K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E łączy w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ogniskowania fali ultradźwiękowej oraz w dziedzinie destrukcji błony komórkowej, za pomocą fali mechanicznej. Rezultatem

Bardziej szczegółowo

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej

lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej lasery wysokoenergetyczne rewolucja w terapii laserowej BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków Zastosowanie a erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków The application of Erbium in dental surgery Autorka_Kinga Grzech-Leśniak Streszczenie: W chirurgii stomatologicznej szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

Biorad K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Odpowiednio dawkowane ciepło może zmienić kształt włókien kolagenu. Na skutek ciepła kolagen przechodzi denaturację, powodującą obkurczenie i skrócenie włókien kolagenowych,

Bardziej szczegółowo

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska

Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska Mechanizm działania terapii fotodynamicznej w diagnozowaniu i leczeniu nowotworów Anna Szczypka Aleksandra Tyrawska Metody fotodynamiczne PDT Technika diagnostyczna i terapeutyczna zaliczana do form fotochemioterapii

Bardziej szczegółowo

Najszybsze wiertło laserowe na świecie

Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Najszybsze wiertło laserowe na świecie Dzięki najszybszemu z dostępnych na rynku wiertłu laserowemu lekarze dentyści nie muszą już stawać przed dylematem wyboru pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita Niezwykłe światło ultrakrótkie impulsy laserowe Laboratorium Procesów Ultraszybkich Zakład Optyki Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Światło Fala elektromagnetyczna Dla światła widzialnego długość

Bardziej szczegółowo

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I

Renas K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E P O R Ó W N A N I E R Ó Ż N Y C H T E C H N O L O G I I FRAKCYJNY SYSTEM NIEABLACYJNY K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E, bazujący na zaawansowanej technologii laserów światłowodowych Fiber Laser, działa na skórę mikroskopijnymi wiązkami laserowymi w trybie

Bardziej szczegółowo

Q.Light - profesjonalna fototerapia

Q.Light - profesjonalna fototerapia Q.Light - profesjonalna fototerapia Urządzenie Q.Light 70 NT IR pozwala na prowadzenie skutecznej terapii w szerokim zakresie stosowania właściwemu dla światła spolaryzowanego. Q.Light 70 NT IR jest bardzo

Bardziej szczegółowo

Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej

Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej Dyrektor CDTL PŁ dr n. med. Cezary Peszyński-Drews 215 Wolczanska str. Lodz, Poland tel. +4842 6313648, fax. +4842 6816139 HISTORIA CDTL Centrum

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

(półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej

(półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej Zastosowanie stałokrystalicznego (półprzewodnikowego) lasera Katana LaserSoft w chirurgii refrakcyjnej Matteo Piovella, Fabrizio I. Camesasca i Barbara Kusa Zastosowanie techniki laserowej w chirurgii

Bardziej szczegółowo

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomagające uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS ZASTOSOWANIA LASERÓW W GINEKOLOGICZNYCH ZABIEGACH NIEINWAZYJNEJ LASEROTERAPII BIOSTYMULACJA LASEROWA

OPIS ZASTOSOWANIA LASERÓW W GINEKOLOGICZNYCH ZABIEGACH NIEINWAZYJNEJ LASEROTERAPII BIOSTYMULACJA LASEROWA 22 OPIS ZASTOSOWANIA LASERÓW W GINEKOLOGICZNYCH ZABIEGACH NIEINWAZYJNEJ LASEROTERAPII BIOSTYMULACJA LASEROWA Lasery w ginekologii część II W POPRZEDNIM NUMERZE NOWEGO GABINETU GINEKOLOGICZNEGO OPUBLIKOWALIŚMY

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia modulacyjna

Spektroskopia modulacyjna Spektroskopia modulacyjna pozwala na otrzymanie energii przejść optycznych w strukturze z bardzo dużą dokładnością. Charakteryzuje się również wysoką czułością, co pozwala na obserwację słabych przejść,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia

Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia Depilacja laserowa laserowe usuwanie owłosienia USTUPSKA-KUBECZEK Katarzyna Mechanizm działania światła lasera na mieszek włosowy i włos Laser stosowany do zabiegów depilacji działa powierzchownie, nie

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS

OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS OZNACZANIE ŻELAZA METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV/VIS Zagadnienia teoretyczne. Spektrofotometria jest techniką instrumentalną, w której do celów analitycznych wykorzystuje się przejścia energetyczne zachodzące

Bardziej szczegółowo

IPL z technologią Btl PostLight TM

IPL z technologią Btl PostLight TM Exilite IPL z technologią Btl PostLight TM BTL Polska Sp. z o.o. ul. Leonidasa 49 02-239 Warszawa tel. 22 667 02 76, 22 882 42 51 fax 22 667 95 39 btlnet@btlnet.pl, www.btlnet.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER CHARATERYSTYA WIĄZI GENEROWANEJ PRZEZ LASER ształt wiązki lasera i jej widmo są rezultatem interferencji promieniowania we wnęce rezonansowej. W wyniku tego procesu powstają charakterystyczne rozkłady

Bardziej szczegółowo

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH

BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Stanisław ŻMUDA BADANIE ROZKŁADU TEMPERATURY W TKANKACH JAMY USTNEJ OŚWIETLANYCH PROMIENIOWANIEM LASEROWYM IR W ZABIEGACH STOMATOLOGICZNYCH STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe

Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe Zagrożenia powodowane przez promieniowanie laserowe Laser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, wzmacniacz kwantowy dla światła,

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI

BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI BEZPIECZE STWO PRACY Z LASERAMI Szkodliwe dzia anie promieniowania laserowego dotyczy oczu oraz skóry cz owieka, przy czym najbardziej zagro one s oczy. Ze wzgl du na kierunkowo wi zki zagro enie promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni

Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby?

Ryzyko próchnicy? Nadwrażliwość zębów? Choroby dziąseł? Profilaktyka u dzieci. Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? 3M ESPE Skuteczna ochrona jamy ustnej Ryzyko próchnicy? Choroby dziąseł? Nadwrażliwość zębów? Profilaktyka u dzieci Co może dać Ci profilaktyczne dbanie o zęby? Drogi Pacjencie, Czy odczuwasz ból podczas

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek

VII Wybrane zastosowania. Bernard Ziętek VII Wybrane zastosowania Bernard Ziętek 1. Medycyna Oddziaływanie światła z tkanką: 1. Fotochemiczne (fotowzbudzenie, fotorezonans, fotoaktywakcja, fotoablacja, fotochemoterapia, biostymulacja, synteza

Bardziej szczegółowo

Extreme LP P O D S TAW O W E A P L I K A C J E : G Ł Ó W N E Z A L E T Y. u s u w a n i e z b ę d n e g o o w ł o s i e n i a

Extreme LP P O D S TAW O W E A P L I K A C J E : G Ł Ó W N E Z A L E T Y. u s u w a n i e z b ę d n e g o o w ł o s i e n i a LASER Nd:YAG LONG PULSE Extreme LP Urządzenie EXTREME LP to nowoczesny laser Neodymowy Nd:YAG Long Pulse z pompowaniem diodowym. Jego główne przeznaczenie to usuwania zbędnego owłosienia oraz zamykania

Bardziej szczegółowo

Opracowały: Beata Śpiewak, laseroterapeuta Hanna Cichecka-Adamczyk, laseroterapeuta

Opracowały: Beata Śpiewak, laseroterapeuta Hanna Cichecka-Adamczyk, laseroterapeuta Opracowały: Beata Śpiewak, laseroterapeuta Hanna Cichecka-Adamczyk, laseroterapeuta Laseroterapia czyli zastosowanie monochromatycznej, linearnej i wzmocnionej fali światła jest stosunkowo młodą metodą

Bardziej szczegółowo

Źródła promieniowania optycznego problemy bezpieczeństwa pracy. Lab. Fiz. II

Źródła promieniowania optycznego problemy bezpieczeństwa pracy. Lab. Fiz. II Źródła promieniowania optycznego problemy bezpieczeństwa pracy Lab. Fiz. II Reakcje w tkankach wywołane przez promioniowanie optyczne (podczerwień, widzialne, ultrafiolet): Reakcje termiczne ze wzrostem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie fizyki w medycynie. Bartosz Rosiak Łukasz Myszkowski

Zastosowanie fizyki w medycynie. Bartosz Rosiak Łukasz Myszkowski Zastosowanie fizyki w medycynie Bartosz Rosiak Łukasz Myszkowski Czym jest fizyka medyczna? Fizyka medyczna jest działem fizyki zajmującym się wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej.

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE LASERÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ZASTOSOWANIE LASERÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA ZASTOSOWANIE LASERÓW W OCHRONIE ŚRODOWISKA W tym przypadku lasery pozwalają na prowadzenie kontroli stanu sanitarnego Powietrza, Zbiorników wodnych, Powierzchni i pokrycia terenu. Stosowane rodzaje laserów

Bardziej szczegółowo

Co to jest termografia?

Co to jest termografia? Co to jest termografia? Słowo Termografia Pochodzi od dwóch słów "termo" czyli ciepło i "grafia" rysować, opisywać więc termografia to opisywanie przy pomocy temperatury zmian zachodzących w naszym organiźmie

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 13 Temat: Biostymulacja laserowa Istotą biostymulacji laserowej jest napromieniowanie punktów akupunkturowych ciągłym, monochromatycznym

Bardziej szczegółowo

w obszarze linii Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric oscillator)

w obszarze linii Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric oscillator) Rodzaj przestrajania Lasery przestrajalne dyskretne wybór linii widmowej wyższe harmoniczne w obszarze linii szerokie szerokie pasmo Podziały z różnych punktów widzenia lasery oscylatory (OPO optical parametric

Bardziej szczegółowo

RF i laser biostymulacyjny w zabiegach kosmetycznych razem, czy osobno? Dr n. o kul.fiz. Agnieszka Pisula-Lewandowska, fizjoterapeuta

RF i laser biostymulacyjny w zabiegach kosmetycznych razem, czy osobno? Dr n. o kul.fiz. Agnieszka Pisula-Lewandowska, fizjoterapeuta RF i laser biostymulacyjny w zabiegach kosmetycznych razem, czy osobno? Dr n. o kul.fiz. Agnieszka Pisula-Lewandowska, fizjoterapeuta W kosmetyce coraz częściej wykorzystuje się akinoterapię (grec. aktinos

Bardziej szczegółowo

Laseroterapia wysokoenergetyczna i biostymulacyjna Polaris HP S

Laseroterapia wysokoenergetyczna i biostymulacyjna Polaris HP S Polaris HP S To jeden z nielicznych aparatów umożliwiających wykonywanie zabiegów laseroterapii wysokoenergetycznej, jak i biostymulacyjnej. Skuteczność terapii wysokoenergetycznej aparatem Polaris HP

Bardziej szczegółowo

Wielomodowe, grubordzeniowe

Wielomodowe, grubordzeniowe Wielomodowe, grubordzeniowe i z plastykowym pokryciem włókna. Przewężki i mikroelementy Multimode, Large-Core, and Plastic Clad Fibers. Tapered Fibers and Specialty Fiber Microcomponents Wprowadzenie Włókna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego.

Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego. Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego. Zmienne pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne i odwrotnie zmienne pole elektryczne jest źródłem zmiennego pola magnetycznego

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie laserowe

Promieniowanie laserowe Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2010, nr 1(63), s. 5 78 dr inż. AGNIESZKA WOLSKA mgr inż. PIOTR GŁOGOWSKI Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Bardziej szczegółowo

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI zaawansowane, nieinwazyjne leczenie cellulitu pomaga osiągnąć gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj występują wgłębienia potwierdzona naukowo metoda zabiegów estetycznych

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Lasery budowa, rodzaje, zastosowanie Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Budowa i zasada działania lasera Laser (Light Amplification by Stimulated

Bardziej szczegółowo

A new concept of body slimming and figure reshaping

A new concept of body slimming and figure reshaping Firma GSD została założona w roku 1995 i w początkowym okresie działalności rozpoczęła badania rozwojowe w zakresie sprzętu anestezjologicznego. Po dziesięcioleciu dynamicznego rozwoju pod kontrolą ostrych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego SOL Moc: 0,8 W 1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ. Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech!

SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ. Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech! SERIA PRODUKTÓW TIENS DO HIGIENY JAMY USTNEJ Zdrowe zęby, wspaniały uśmiech! Znaczenie opieki stomatologicznej Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 12 września Zęby mają wpływ na: Rozdrabnianie pokarmu Poprawność

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Laseroterapia w endodoncji

Laseroterapia w endodoncji Badacze i lekarze najwięcej uwagi poświęcają zagadnieniu eliminacji szczepu bakterii Enterococcus faecalis ze względu na jego zdolność do głębokiego wnikania w kanaliki zębinowe, adaptacji do zmieniających

Bardziej szczegółowo

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.

PRESSPACK. Dr B A R O N. Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron. Dr B A R O N CENTRUM ST OMA T O L OGII ESTET Y CZN E J PRESSPACK Dr Baron Centrum Stomatologii Estetycznej ul. Kościuszki 30/2, 45-062 Opole tel.: 77 453 65 90 mail: rejestracja@drbaron.pl www.drbaron.pl

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Lasery Inne oblicze optyki

Lasery Inne oblicze optyki Lasery Inne oblicze optyki dr inż. Ireneusz Owczarek CMF PŁ ireneusz.owczarek@p.lodz.pl http://cmf.p.lodz.pl/iowczarek 2012/13 Spis treści 1. Zasada działania lasera 2 1.1. Wstęp...................................................

Bardziej szczegółowo

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7 Dzień dobry BARWA ŚWIATŁA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki Co to jest światło? Światło to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA Drgania wysokiej częstotliwości Arsonwalizacja Arsonwalizacja HF08 aparat do arsonwalizacji Zastosowanie: Jest to urządzenie elektroniczne, działa

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

Fale radiowe w kosmetyce

Fale radiowe w kosmetyce Fale radiowe w kosmetyce Działanie kosmetyczne fal radiowych polega na termolizie (diatermii) przy pomocy prądu szybkozmiennego o wysokim napięciu. Zmiana energii powoduje wytwarzanie ciepła, które rozgrzewa

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy z laserami

Bezpieczeństwo pracy z laserami Bezpieczeństwo pracy z laserami Oddziaływania: cieplne, fotochemiczne, nieliniowe. Grupy: UV-C (0 280 nm), UV-B (280 315 nm), UV-A (315 00 nm), IR-A (780 00 nm), IR-B (100 3000 nm), IR-C (3000 nm 1 mm).

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Terapia vectorowa bezbolesny powrót przyzębia do zdrowia W terapii tej wykorzystujemy najlepszą dostępną technologię Vector Paro, która gwarantuje delikatne i bezbolesne leczenie przyczynowe oraz podtrzymujące,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E

K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Omnislim Głowica robocza podciśnieniowa Głowica robocza ART RF K R Ó T K I E W P R O WA D Z E N I E Obecnie, w obliczu różnorodności sprzętu na rynku urządzeń dla medycyny estetycznej, Omnislim otwiera

Bardziej szczegółowo

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji

7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji 7. Wyznaczanie poziomu ekspozycji Wyznaczanie poziomu ekspozycji w przypadku promieniowania nielaserowego jest bardziej złożone niż w przypadku promieniowania laserowego. Wynika to z faktu, że pracownik

Bardziej szczegółowo

jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła

jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła jednolity węglik spiekany doskonała geometria 3 rodzaje liczby nacięć safetip dla ochrony dziąsła DLACZEGO WYBRAĆ FINIR A NIE DIAMENT? FINIR DIAMENT to instrument specjalnie zaprojektowany do opracowywania

Bardziej szczegółowo

Specjalne funkcje programu SigmaNEST do obsługi przecinarek laserowych

Specjalne funkcje programu SigmaNEST do obsługi przecinarek laserowych Specjalne funkcje programu SigmaNEST do obsługi przecinarek laserowych Wstęp Cięcie laserem jest stosunkowo nową technologią, która pozwala na uzyskanie bardzo dobrej jakości krawędzi blachy, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia fluorescencyjna

Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskopia fluorescencyjna Mikroskop fluorescencyjny to mikroskop świetlny, wykorzystujący zjawisko fluorescencji większość z nich to mikroskopy tzw. epi-fluorescencyjne zjawisko fotoluminescencji: fluorescencja

Bardziej szczegółowo