implants wydanie polskie _Badania Z amania implantów fizyczne mechanizmy niepowodzeƒ cieranie powierzchni z bów i uzupe nieƒ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "implants 22011 wydanie polskie _Badania Z amania implantów fizyczne mechanizmy niepowodzeƒ cieranie powierzchni z bów i uzupe nieƒ"

Transkrypt

1 ISSN Cena: 29 PLN Vol. 6 czerwiec 2/2011 implants international magazine of oral implantology wydanie polskie _Badania Z amania implantów fizyczne mechanizmy niepowodzeƒ _Badania cieranie powierzchni z bów i uzupe nieƒ _Opinie Sterowana implantacja

2 Nowa tomografia ORTHOPHOS XG 3D Najwyższa jakość obrazu Minimalna dawka Intuicyjne oprogramowanie Wydajna praca ORTHOPHOS XG 3D to najnowszy aparat all-in-one aparat posiada pole obrazowania o średnicy 8 cm, wysokości 8 cm i woksel 0,1 lub 0,2 mm. Dostępny również jako opcja rozbudowy do aparatów Orthophos XG. Białystok tel Gdynia tel Katowice tel Lublin tel Szczecin tel Warszawa tel Wrocław tel amadar.pl

3 Od wydawcy Drodzy Czytelnicy! _Za nami niezwykle pracowite miesiące, które obfitowały w ciekawe spotkania stomatologiczne. Mam nadzieję, że udało się Państwu uczestniczyć, chociaż w niektórych z nich. W niniejszym numerze staraliśmy się nawiązać tematyką do niedawnych kongresów. W dziale Badania zgromadziliśmy szereg tekstów przywołujących analizy i wyniki badań, dotyczące tematów doskonale znanych z codziennej praktyki. Autorzy publikacji otwierającej numer, starali się odpowiedzieć na pytanie: ile implantów powinno się stosować przy odbudowa pojedynczego zęba trzonowego? Z kolei dr Almog przedstawił swoje rozważania na temat fizycznych mechanizmów złamań implantów. Również ciekawie prezentują się wyniki badania in vitro ścierania szkliwa zębów kontaktujących w zwarciu z tlenkiem cyrkonu YTZP oraz różnymi rodzajami polerowanej porcelany. Dwa ostatnie artykuły przedstawiają opinie użytkowników i koncentrują się na możliwościach diagnostycznych, jakie dają najnowsze technologie obrazowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania zabiegu, wszczepiania implantów i wykonania odbudowy protetycznej. Na koniec nie sposób nie wspomnieć o jesiennych wydarzeniach w branży stomatologicznej. Już we wrześniu kolejna edycja wystawy CEDE, podczas której odbędzie się niezwykle obiecująca sesja implantologiczna NYU, zorganizowana przy współpracy z Nowojorskim Uniwersytetem. Natomiast w październiku odbędzie się 7. Sympozjum CEIA (Central European Implant Academy) w Krakowie. Oba spotkania skupią światowej sławy wykładowców, których zdecydowanie warto wysłuchać. Życzę Państwu owocnej lektury, Prof. Andrzej Wojtowicz implants 03

4 Spis treêci _ implants Odbudowa pojedynczego z ba trzonowego_6 Złamania implantów fizyczne mechanizmy niepowodzeƒ_12 Leczenie implantologiczne przede wszystkim bezpieczeƒstwo_22 I Od wy dawcy 03 Drodzy Czytelnicy! _ Prof. Andrzej Wojtowicz I Badania _ Odbudowa pojedynczego braku 06 Odbudowa pojedynczego zęba trzonowego Jeden szeroki implant, czy dwa konwencjonalne? _ prof. dr Amr Abdel Azim, dr Amani Zaki, dr Mohamed el Anwar _ Z amania implantów 12 Złamania implantów: fizyczne mechanizmy niepowodzeń _ dr Dov M. Almog, dr Odalys Hector, dr Samuel Melcer, dr Kenneth Cheng _ Powierzchnia z bów i uzupe nieƒ 14 Badania in vitro ścierania szkliwa zębów kontaktujących w zwarciu z tlenkiem cyrkonu YTZP oraz różnymi rodzajami polerowanej porcelany _ T. R. Tambra, M. E. Razzoog, B. R. Lang, R. F. Wang, B. E. Lang I Opinie _ Bezpieczne leczenie implantologiczne 24 Leczenie implantologiczne przede wszystkim bezpieczeństwo _ dr Neal S. Patel & dr Jay B. Reznick _ Sterowana implantacja 28 Sterowana implantacja z punktu widzenia pacjenta: projektowanie, wszczepianie i odbudowa protetyczna _ dr Götz Grebe & dr Melanie Grebe 38 O wy dawcy Zdjęcie na okładce wykorzystane dzięki uprzejmości firmy Camlog Biotechnologies AG. 04 implants

5

6 Badania _ Odbudowa pojedynczego braku Odbudowa pojedynczego zęba trzonowego Jeden szeroki implant, czy dwa konwencjonalne? Autorzy _ prof. dr Amr Abdel Azim, dr Amani Zaki, dr Mohamed El Anwar Ryc. 1_Rozkład obcià eƒ w czasie ucia widoczne znacznie wi ksze obcià enia w okolicy z bów trzonowych i przedtrzonowych. 23 Ryc. 2_Widok od strony powierzchni ujàcej, brak pierwszego z ba trzonowego. Odcinek bezz bny ma du y wymiar mezjalno-dystalny, niemo liwy do skompensowania przez uzupełnienie, dlatego dystalnie pozostałà wolna przestrzeƒ. Ryc. 3_Dêwignia proksymalna widoczna na zdj ciu radiologicznym pierwszego z ba trzonowego po prawej stronie, uzupełnionego przy u yciu standardowego implantu Brånemark ze standardowym łàcznikiem (Nobel Biocare). 1 _Odbudowa braku pojedynczego zęba to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów w implantologii stomatologicznej. 1 Często zdarza się, że w bocznych odcinkach łuków zębowych nie ma dostatecznej objętości i gęstości kości. Obciążenia zwarciowe są w tej okolicy większe i niezależnie od występowania czy braku parafunkcji mogą z łatwością doprowadzić do utraty stabilizacji odbudowy (Ryc. 1). 2, 3 Uzupełnienia pojedynczych zębów trzonowych oparte na implantach stanowiły w przeszłości wyzwanie pod względem morfologicznym i czynnościowym. Wymiar mezjalno-dystalny zęba trzonowego przewyższa wymiary standardowych implantów (3,75 do 4,0mm). Stwarzało to ryzyko przeciążenia czynnościowego, prowadzącego do niepowodzenia leczenia złamania implantu lub problemów z utrzymaniem uzupełnienia (Ryc. 2 i 3). 4 Implanty o większej średnicy można stosować pojedynczo w przypadku niewielkich przestrzeni bezzębnych (8,0 do 11,0mm), kiedy szerokość wyrostka zębodołowego wynosi co najmniej 8mm (Ryc. 4a). 5 Dokonując wyboru proponowanego uzupełnienia należy starannie rozważyć aspekty kliniczne w świetle dostępności implantów i innych elementów, które razem dają miliardy możliwości odnośnie średnicy, budowy platformy i łączników protetycznych. Wiele nowszych systemów przeznaczonych do stosowania w tych przypadkach oferuje obiecujące efekty w badaniach klinicznych. 6 8 Davarpanah i wsp. 9, Balshi i wsp. 2. English i wsp. 10 oraz Bahat i Handelsman 11 zasugerowali, że idealnym rozwiązaniem w przypadku uzupełnień opartych na implantach, odbudowujących brak pojedynczego zęba trzonowego, może być użycie kilku wszczepów (Ryc. 4b i c). Większość standardowych implantów oraz przeznaczonych do nich elementów protetycznych, stosowanych w połączeniu z kilkoma implantami, nie będzie pasowało do dostępnej przestrzeni zajmowanej kiedyś przez ząb trzonowy, jeśli nie zostanie ona powiększona (przynajmniej do 12mm). 4 Moscovitch sugeruje, że dla zastosowania 2 implantów konieczna jest dostępność silnych i stabilnych wszczepów o średnicy co najmniej 3,5mm. Ponadto w idealnej sytuacji także stosowane wraz z nimi elementy protetyczne nie powinny przekraczać tej średnicy. 2 Analiza elementów skończonych (FEA) to technika inżynierska, która pozwala badaczom na ocenę obciążeń i naprężeń powstających w obrębie materiałów stałych FEA pozwala na obliczenie obciążeń i odkształceń każdego elementu oddzielnie oraz wszystkich elemen- Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc implants

7 Badania _ Odbudowa pojedynczego braku Ryc. 4a Ryc. 4b Ryc. 4c Ryc. 6a Ryc. 6b Ryc. 5 tów jako całości. Model elementów skończonych tworzy się poprzez rozbicie jednorodnego przedmiotu na szereg oddzielnych elementów, łączących się we wspólnych węzłach. Każdemu elementowi przypisuje się konkretne właściwości, odpowiadające właściwościom struktury, która ma być modelowana. Do modelu przykłada się warunki brzegowe, symulując interakcje ze środowiskiem. 14 Ten model pozwala na symulację przykładania sił do określonych punktów systemu, prowadząc do wizualizacji obciążeń, jakie w efekcie powstają w otaczających strukturach. Metoda elementów skończonych jest szczególnie przydatna dla potrzeb analizy stomatologicznych uzupełnień protetycznych opartych na implantach Przeprowadzono analizę metodą FEA dwóch modeli, aby porównać uzupełnienie odbudowujące dolny pierwszy ząb trzonowy, oparte na szerokim implancie oraz na dwóch implantach. _Materiał i metody W ramach symulacji badanych przypadków modelowano trzy różne fragmenty: kość szczęki lub żuchwy, implant w połączeniu z łącznikiem oraz koronę. Dwie z tych części (kość oraz implant z łącznikiem) rysowano w trzech wymiarach przy użyciu komercyjnego oprogramowania CAD/ CAM do ogólnego użytku ( AutoDesk Inventor wer. 8.0). Części te mają regularną, symetryczną budowę, a ich wymiary można bez trudu zmierzyć, nie pomijając żadnych szczegółów. Z kolei korona ma zbyt skomplikowaną budowę geometryczną, dlatego też nie było możliwe jej narysowanie w trzech wymiarach z dostateczną precyzją. W związku z tym koronę modelowano przy użyciu trójwymiarowego skanera Roland MDX-15, uzyskując w ten sposób chmurę punktów lub trójkątów, którą należało przyciąć przed zastosowaniem w jakikolwiek inny sposób. Kolejnym etapem, na którym mogą pojawić się pewne trudności w rozwiązaniu kwestii inżynierskich, jest importowanie i praca z trzema elementami, z których jeden jest skanem, a dwa zostały wymodelowane lub narysowane, w ramach jednego komercyjnego pakietu do analizy elementów skończonych. Większość pakietów CAD/CAM i programów graficznych traktuje poszczególne części jak skorupki (uwzględniając tylko ich zewnętrzną powierzchnię). Z drugiej strony natomiast analiza obciążeń, niezbędna dla przeprowadzenia tego badania, opiera się na objętości poszczególnych materiałów. 3 Dlatego konieczne jest przeprowadzenie szeregu operacji, takich jak cięcie brył, dodawanie i odejmowanie objętości, co pozwala na uzyskanie trzech przestrzennych brył, reprezentu- Ryc. 4a_Obraz radiologiczny szerokiego implantu, zastosowanego w celu odbudowy brakujàcego pierwszego z ba trzonowego w uchwie. 1, 24 Ryc. 4b_Widok od strony policzkowej dwa standardowe łàczniki nachylone pod kàtem 20 stopni na implantach Astra Tech o Êrednicy 3,5 mm, zastosowanych w celu odbudowy pierwszego z ba trzonowego uchwy po prawej stronie. 1, 24 Ryc. 4c_ Obraz radiologiczny odbudowy. 1, 24 Ryc. 5_ Korona, implant i koêç uwzgl dnione w modelu (program do analizy elementów skoƒczonych). Ryc. 6a i b_ Siły von Mises działàjàce na koron (a. szeroki implant; b. dwa implanty). Tab. 1_WłaÊciwoÊci materiałów. Materia Wspó czynnik Poisson Modu Younga MPa Warstwa licowa (porcelana) ,200 Uzupe nienia (z oto) ,000 Implanty (tytan) ,000 Ko ç gàbczasta Ko ç zbita ,500 implants 07

8 Badania _ Odbudowa pojedynczego braku Ryc. 7a Ryc. 7b Ryc. 8a Ryc. 7a i b_odkształcenia koêci gàbczastej w kierunku osiowym (a. szeroki implant; b. dwa implanty). Ryc. 8a i b_odkształcenia koêci zbitej w kierunku osiowym (a. szeroki implant; b. dwa implanty). jących kość, implant z łącznikiem oraz koronę. 2 W ramach symulacji kość traktowano jako walec, składający się z dwóch części. Część wewnętrzna odpowiadała kości gąbczastej (walec o średnicy 14mm i wysokości 22mm) i wypełniała część zewnętrzną ( skorupki o grubości 1mm), odpowiadającą kości zbitej (średnica 16mm i wysokość 24mm). Wymodelowano dwa implanty, jeden o średnicy 3,7mm, drugi o średnicy 6,0mm. Kształt i budowę implantów oraz łączników oparto na katalogu stomatologicznym firmy Zimmer (Ryc. 5). Przeprowadzono liniową analizę statyczną. Modelowanie brył i analizę elementów skończonych przeprowadzono na komputerze Intel Pentium IV z procesorem 2,8GHz i 1,0GB RAM. W celu stworzenia siatki zastosowano oprogramowanie ANSYS w wersji 9.0. Elementem zastosowanym podczas tworzenia siatek dla wszystkich trzech modeli był element Brick o ośmiu węzłach (SOLID45) i o trzech stopniach swobody (translacje w kierunkach świata). Listę ma - teriałów użytych dla tej analizy można znaleźć w tabeli 1. Oba modele poddano obciążeniu osiowemu równemu 120N, rozłożonemu w sposób równomierny (20N na każdy z sześciu punktów symulujących zwarcie po jednym na każdym guzku i jeden w bruździe centralnej). Z drugiej strony warunkiem brzegowym było unieruchomienie podstawy walca kości zbitej we wszy - stkich kierunkach _Wyniki i ich omówienie Wyniki EFA przyniosły mnóstwo szczegółów na temat obciążeń i zniekształceń powstających we wszystkich częściach dwóch modeli objętych tym badaniem. Na rycinach 6a i b przedstawiono graficzne porównanie pomiędzy koronami w tych dwóch modelach, które są bezpieczne w tym zakresie obciążeń (zakres bezpieczeństwa był taki sam dla koron licowanych porcelaną, koron złotych oraz implantów). Nie stwierdzono znaczących różnic dla tych części systemu. Wszystkie zaobserwowane różnice wynikają z różnic dotyczących punktów podparcia i absorpcji energii obciążenia przez objętość każdej z części (równanie 2).** Generalnie korona osadzona na dwóch implantach jest słabsza niż taka sama korona osadzona na jednym implancie. Ten fakt znajduje swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w przypadku korony licowanej porcelaną i dwóch implantów, kiedy stwierdzono więcej odchyleń. Porównując model z szerokim implantem z modelem z dwoma implantami z geometrycznego punktu widzenia, można bez trudu zauważyć, że powierzchnia przekroju zmalała o 43,3%, podczas gdy powierzchnia boczna wzrosła o 6,5%. Przeprowadzając szczegółowe porównanie dwóch modeli przy użyciu równania (1) oraz pojedynczego implantu jako modelu referencyjnego uzyskano dane dotyczące licowania porcelaną, koron złotych, implantów, oraz kości gąbczastej i zbitej, przedstawione w tabeli 2. Tab. 2_ Wyniki. Ró nica % Warstwa licowa Korona z ota Implanty Ko ç Ko ç zbita z porcelany (1 mm) gàbczasta U sum U S sum S S int S eqv implants

9 Badania _ Odbudowa pojedynczego braku Ryc. 9_ Energia napr enia = pole powierzchni pod krzywà. Ryc. 8b Ryc. 9 Różnica % = {Wynik dla jednego implantu Wynik dla dwóch implantów}*100/wynik dla jednego implantu (1) Deformacja i obciążenia działające na kość gąbczastą (Tab. 2) wydają się nie różnić pomiędzy tymi dwoma przypadkami. Można wyciągnąć prosty i szybki wniosek, że stosowanie jednego szerokiego implantu jest równoważne użyciu dwóch konwencjonalnych implantów. Z drugiej strony można też wyciągnąć inny, bardzo ważny wniosek, że w chwili działania obciążenia osiowego 10% wzrost powierzchni bocznej implantu równoważy redukcję pola powierzchni jego przekroju o 50%. Innymi słowy zwiększanie powierzchni bocznej implantu może mieć pięciokrotnie bardziej korzystny wpływ na poziom obciążeń występujących w obrębie kości po obciążeniu osiowym niż zwiększanie pola powierzchni przekroju implantu. Poczynając od rycin 7a i b można zauważyć niewielkie różnice pomiędzy tymi dwoma modelami w obrębie kości gąbczastej. Obciążenia działające na kość gąbczastą są o około 5% mniejsze w modelu z dwoma implantami w porównaniu do jednego implantu o dużej średnicy. Wyjątek stanowi względny wzrost maksymalnych sił ściskających i odkształceń, odpowiednio o 12% i 0,3%. Jak wiadomo, kość najlepiej reaguje na siły ściskające, najgorzej zaś na siły rozrywające. 22 Tak więc biorąc pod uwagę, że różnica dotycząca sił ściskających jest mniej istotna, dwa implanty wywierają bardziej korzystny wpływ na kość gąbczastą. Z kolei na rycinach 8a i b przedstawiono korzystniejszą sytuację w obrębie kości zbitej w przypadku zastosowania jednego szerokiego implantu w porównaniu do dwóch implantów. Odkształcenia w obrębie kości zbitej są mniejsze o 20%, natomiast obciążenia są mniejsze o około 40%. Obciążenia i odkształcenia były znacząco większe w modelu obejmującym dwa implanty ze względu na istnienie dwóch położonych blisko siebie otworów, pomiędzy którymi istnieje słaby punkt. _Wnioski Przeprowadzone badanie dało różne wyniki w obrębie kości zbitej i gąbczastej. Oczekiwano, że największe obciążenia w obrębie kości zbitej będą powstawały w słabym punkcie pomiędzy dwoma implantami. Ponadto spodziewano się, że będą one większe niż w przypadku stosowania jednego szerokiego implantu. Chociaż środkowa część kości gąbczastej ulegała w obu przypadkach takim samym obciążeniom, stosując dwa implanty uzyskiwano absorpcję energii obciążenia** przez większą objętość kości gąbczastej, co prowadziło do większego rozpraszania sił i łagodzenia ich skutków poprzez odsuwanie ich od implantów. Z mechanicznego punktu widzenia taki rozkład obciążeń uważa się za bardziej korzystny, co może prowadzić do uzyskania większej trwałości. Licowa warstwa porcelany wykazywała mniejsze obciążenia w przypadku dwóch implantów, dlatego można oczekiwać, że będzie bardziej odporna na pękanie. Tymczasem w przypadku korony ze złota osadzonej na dwóch implantach stwierdzono istnienie większych obciążeń, co może wynikać z jej zmniejszonej objętości (mniejsza objętość materiału poddawanego takim samym obciążeniom). Jest to wyraźnie widoczne podczas zwiększania nacisku na oba implanty. W przypadku słabszej korony obserwowano bardziej nasilone przenoszenie obciążeń na dwa implanty. Maksymalne obciążenia w obrębie implantów powstawały w okolicy poniżej korony. Szeroki implant wykazywał istnienie największych obciążeń w okolicy wierzchołka. Oceniano także absorpcję energii** i koncentrację obciążeń w całym systemie, poczynając od warstwy licowej po kość gąbczastą i zbitą. Poziom obciążeń był zbyt niski i nie istniało ryzyko pękania, natomiast możliwe było wyciągnięcie sformułowanych niżej wniosków. Uzyskane wyniki przemawiają na korzyść dwóch implantów jeśli chodzi o kość gąbczastą i pojedynczego szerokiego implantu w kontekście kości zbitej. Jednak wyrostek zębodołowy składa się z kości gąbczastej otoczonej warstwą kości zbitej. implants 09

10 Badania _ Odbudowa pojedynczego braku Ryc. 10_ Równanie 2 (energia napr enia). 10 implants Wiadomo także, że w zależności od gęstości tkanki kostnej kość wyrostka klasyfikuje się jako D 1,2,3,4, w kolejności malejącej. 23 Jeśli więc tylko pozwala na to ukształtowanie bezzębnego wyrostka po usunięciu zęba trzonowego, zaleca się stosowanie pojedynczego szerokiego implantu w obrębie twardszej kości (D 1,2 ) oraz dwóch średniej wielkości implantów w obrębie kości miękkiej (D 3,4 ). Dlatego bardziej szczegółowe badania, mające na celu określenie pożądanej zależności pomiędzy rozmiarem implantów a dostępną przestrzenią, mogą zapewnić, że wartości powstających sił będą się mieściły w bezpiecznym, dopuszczalnym i możliwym do kontroli zakresie mimo działających znacznych obciążeń. ** Pole powierzchni pod krzywà odpowiadajàce danemu napr eniu to całkowita energia mechaniczna przypadajàca na jednostk obj toêci, pochłaniana przez materiał napr ony do tej wartoêci (Ryc. 9). Jest to dobrze widoczne po przeanalizowaniu równania 2: Ryc. 10 _Podsumowanie Odbudowa braku pojedynczego zęba trzonowego przy pomocy implantów napotyka wiele problemów najczęstszym z nich jest powstająca dźwignia mezjalno-dystalna na skutek bardzo szerokiej powierzchni zwarciowej. Duże siły zwarciowe działające w odcinkach bocznych dodatkowo nasilają ten problem i zwiększają ryzyko niepowodzenia. W celu zniwelowania tego problemu sugerowano stosowanie implantu o szerokiej średnicy albo dwóch implantów o mniejszej średnicy. Niniejsze badanie miało na celu określenie najlepszego rozwiązania, które wywiera najkorzystniejszy wpływ na kość wyrostka po przyłożeniu osiowego obciążenia. W tym celu przeprowadzono wirtualne doświadczenie, wykorzystując analizę elementów skończonych przy pomocy oprogramowania ANSYS w wersji 9. Zastosowano uproszczoną symulację kości gąbczastej i zbitej wyrostka jako dwóch współosiowych walców. Wykonano także bardzo szczegółową i dokładną symulację implantu, korony i warstwy licowej. Porównanie obejmowało różnego rodzaju obciążenia i odkształcenia pojedynczego szerokiego implantu oraz dwóch standardowych implantów, następujące przy takich samych warunkach brzegowych i przykładanych siłach. W porównaniu modeli uwzględniono trzy główne typy powstających sił, ściskające, pociągające i ścinające, a także odpowiadające im naprężenia, odkształcenia w wymiarze pionowym i odkształcenia całkowite. Uzyskane wyniki przedstawiano w formie procentowej, wykorzystując jako referencyjne wartości dotyczące szerokiego implantu. Kość gąbczasta podlegała o około 5% mniejszym obciążeniom w modelu z dwoma implantami w porównaniu do jednego szerokiego implantu. Wyjątek stanowi względny wzrost maksymalnych sił ściskających i odkształceń, odpowiednio o 12% i 0,3%. Obciążenia i odkształcenia blaszki zbitej kości były większe w modelu obejmującym dwa implanty ze względu na istnienie dwóch położonych blisko siebie otworów, pomiędzy którymi istnieje słaby punkt. Reakcja kości gąbczastej na dwa implanty była lepsza pod względem rozkładu powstających sił (energii absorbowanej przez kość gąbczastą**). Stąd też wyciągnięto wniosek, że wybór jednego implantu o dużej średnicy lub dwóch typowych implantów zależy przede wszystkim od przypadku. Jeśli dostępna jest dostateczna szerokość kości w wymiarze mezjalno-dystalnym i policzkowojęzykowym, wybór będzie zależał od rodzaju kości. W przypadku kości typu D1 i 2, która jest twardsza i ma grubszą warstwę korową, lepszym wyborem jest implant o dużej średnicy. Kość typu D3 lub 4 ma więcej utkania gąbczastego i cieńszą warstwę zbitą, w tych przypadkach lepiej jest zastosować dwa implanty._ Piśmiennictwo dostępne u autora. Niniejszy artykuł został opublikowany w międzynarodowym wydaniu Implants International Magazine of Oral Implantology Nr 4/2010. _kontakt Prof. Dr Amr A. Azim Wydział Stomatologii, Uniwersytet w Kairze Dr Amani M. Zaki GBOI. 2009, Egipt Dr Mohamed El Anwar Pracownik naukowy, Mechanical Engineering Department, National Research Center, Egipt implants

11 MIS Corporation. All rights Reserved. SEVEN ø Make it Simple GARMED ror w Poe

12 Badania _ Z amania implantów Złamania implantów: fizyczne mechanizmy niepowodzeń Autorzy _ dr Dov M. Almog, dr Odalys Hector, dr Samuel Melcer, dr Kenneth Cheng Ryc. 1a i b_ Implanty w okolicy 12 i 13 (Lifecore Biomedical, 3,3 mm x 15 mm) przed (a) i po złamaniu (b). Ryc. 2a i b_ Retrospektywna analiza okolicy implantów 12 i 13 (a) wykazała znaczny nagryz pionowy, w zwiàzku z czym dla spełnienia oczekiwaƒ estetycznych konieczne było wykonanie długich koron (b). JednoczeÊnie w przeciwstawnym łuku wyst powało znaczne starcie powierzchni zwarciowych. _Etiologia i fizyczne mechanizmy pękania implantów były w ciągu ostatnich lat przedmiotem licznych badań i analiz 1 8. Z przeprowadzonych badań wynika, że do uzupełnień osadzonych na implantach nie można stosować zaleceń opartych na stosunku wysokości korony do korzenia w naturalnych zębach. Według tych badań w przypadkach, w których uzyskano na etapie badania sukces terapeutyczy stosunek długości korony do implantu był taki sam jak w przypadkach, w których doszło do niepowodzenia. Z części badań wynika, że wytyczne stosowane przez niektórych lekarzy w celu określenia rokowania co do uzupełnień opartych na implantach mają zwykle charakter empiryczny. Brak jest naukowej weryfikacji potencjalnych przyczyn pękania implantów. Z drugiej jednak strony, implantologia stomatologiczna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii, tak więc poznanie procesów prowadzących do niepowodzeń, w tym dokładne zrozumienie kluczowych kwestii anatomicznych, protetycznych i mechanicznych, może spowodować, że lekarze praktycy zaczną podejmować działania zapobiegawcze, które pozwolą w przyszłości na uniknięcie złamań implantów. _Prezentacja przypadku W ostatnim czasie do naszego gabinetu zgłosił się 72-letni mężczyzna. Szczegółowe badanie jamy ustnej i twarzoczaszki, w tym zdjęcie radiologiczne, wykazały między innymi złamanie 2. implantów śródkostnych w okolicy brakujących zębów 12 i 13, co było zgodne z główną przyczyną zgłoszenia się pacjenta (Ryc. 1a i b). Były to implanty o wymiarach 3,3 mm x 15mm (Lifecore Biomedical), osadzone i obciążone w 2003 r. Implanty wszczepiono zgodnie z zalecanym protokołem, przy użyciu szablonu chirurgicznego z dwiema tulejami prowadzącymi (De-Plaque). Implanty pozostawiono na 6 miesięcy w celu ich osteointegracji. Na tym etapie nie stwierdzono żadnych powikłań chirurgicznych. Po upływie 6-ciu miesięcy odsłonięto implanty w tradycyjny sposób i założono łączniki gojące. Następnie wykonano odbudowę protetyczną na implantach korony, które pełniły swoją funkcję przez około 6 lat, do czasu kiedy implanty uległy złamaniu. Wykonując korony uwzględniono warunki zwarciowe i mechaniczne panujące w jamie ustnej pacjenta, a także jego nawyki. Retrospektywna analiza po złamaniu implantów wykazała na osadzonych w artykulatorze modelach, rozległy prześwit zwarciowy i znaczne starcie przeciwstawnych zębów (Ryc. 2a i b). Kiedy pacjent zgłosił się do naszego gabinetu, z wykonanej uprzednio pracy protetycznej pozostał jedynie łącznik nadal osadzony na złamanym implancie w okolicy zęba 13. Łącznik zdjęto przy użyciu sześciokątnego wkrętaka (Ryc. 3a i b). Przeprowadzono staranną retrospektywną analizę dostępnych danych diagnostycznych. Po dalszej rozmowie z pacjentem sformułowano kilka hipotez i opracowano plan dalszego postępowania, uwzględniający zastąpienie koron opartych na implantach przez ruchome, częściowe uzupełnienie protetyczne. Ryc. 1a Ryc. 1b Ryc. 2a Ryc. 2b 12 implants

13 Badania _ Z amania implantów Ryc. 3a Ryc. 3b Ryc. 4a Ryc. 4b Ryc. 4c Podejmując decyzję o usunięciu złamanych implantów należy wziąć pod uwagę ryzyko spowodowania jeszcze większych szkód. Dlatego też zdecydowano się na usunięcie pozostałego łącznika i złamanego fragmentu implantu w okolicy zęba 13, tak aby możliwe było pierwotne zamknięcie tkanek miękkich ponad zachowanymi fragmentami implantów 13 i 12, które miały pozostać w uśpieniu (Ryc. 4a c). Następnie wprowadzono do jamy ustnej natychmiastowe, ruchome, akrylowe uzupełnienie protetyczne. W przyszłości zostanie ono zastąpione protezą częściową. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia argumentu przemawiającego za uwzględnieniem mechanizmów fizycznych jako potencjalnych czynników przyczyniających się do pękania implantów. Nadal istnieją kontrowersje dotyczące możliwości wykorzystania stosunku długości korony do korzenia jako niezależnego czynnika ryzyka utrzymania zęba 9. To samo dotyczy oczywiście stosunku długości korony do implantu, jeśli nie bierze się pod uwagę wielu innych uwarunkowań klinicznych, m.in. takich jak stosunki zwarciowe, parafunkcje i elektrochemiczne problemy związane z użytymi materiałami. Powstawanie złamań implantów jest uznawane za jeden z poważniejszych problemów w implantologii stomatologicznej. Dotyczy to szczególnie opóźnionego pękania implantów wykonanych z tytanu na skutek korozji chemicznej i zmęczenia materiału 2. Po starannym przeanalizowaniu dostępnego piśmiennictwa, zdaliśmy sobie sprawę, że większość artykułów w znacznym stopniu potwierdza naszą teorię, zgodnie z którą pękanie implantów jest skutkiem działania wielu czynników. Są to między innymi: wielkość, lokalizacja, częstotliwość, kierunek i czas trwania obciążeń ściskających, pociągających i ścinających; położenie implantu w obrębie szczęki lub żuchwy; typ kości otaczającej implant; punkt podparcia względem powierzchni kontaktu łącznika; kształt implantu; wewnętrzna struktura implantu; czas od osadzenia w jamie ustnej, który wiąże się ze zmianami metalurgicznymi, jakie zachodzą z czasem w obrębie tytanu; stan zdrowia tkanek dziąsła oraz stosunek długości korony do implantu. Uwzględniając liczne czynniki przyczyniające się do pękania implantów, zarówno o charakterze fizycznym, jak i biologicznym, można jedynie zakładać, że do złamania dochodzi zwłaszcza wtedy, kiedy siły zwarcia lub parafunkcji przewyższają wytrzymałość implantu, szczególnie jeśli działają przez dłuższy czas. Dlatego też lekarz praktyk powinien koniecznie mieć świadomość istnienia różnorodnych czynników ryzyka złamania zanim zaproponuje pacjentowi leczenie z użyciem implantów stomatologicznych. Błędna ocena potencjalnych czynników przyczyniających się do złamania jest najczęstszym powodem niepowodzenia leczenia implantologicznego. _Podsumowanie Chociaż zgodnie z piśmiennictwem wykorzystanie stosunku długości korony do implantu w połączeniu z innymi wskaźnikami klinicznymi nie stanowi najlepszego czynnika prognostycznego i pomimo braku jednoznacznych zaleceń, jak uniknąć pękania implantu, należy się spodziewać rosnącej liczby niepowodzeń leczenia implantologicznego, głównie związanych z późnymi złamaniami i wynikających z rosnącej popularności implantów stomatologicznych 8. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia argumentu przemawiającego za uwzględnieniem mechanizmów fizycznych jako potencjalnych czynników przyczyniających się do pękania i złamań implantów. Kluczowe znaczenie ma dla nas zapoznanie się ze zrozumieniem i uwzględnianie w diagnostyce różnorakich czynników, zwiększających ryzyko złamania implantu. Każdy stwierdzony czynnik z pewnością poprawi jakość diagnozy i planowanego leczenia._ Piśmiennictwa dostępne u wydawcy. Niniejszy artykuł został opublikowany w międzynarodowym wydaniu Implants International Magazine of Oral Implantology Nr 4/2010. Ryc. 3a i b_ Z zasad fizyki wynika, e po osiàgni ciu osteointegracji implantu z koêcià najsłabszym punktem jest punkt podparcia, gdzie wewn trzna Êruba wchodzi do wn trza implantu (a). Prosz zwróciç uwag na poziom złamania implantu w miejscu 12 oraz lini p kni cia implantu 13 (b). Ryc. 4a, b i c_usuni to zachowany łàcznik i złamany fragment implantu 13, co umo liwiło pierwotne zamkni cie tkanek mi kkich ponad pozostałymi w koêci fragmentami implantów (a, b). Nast pnie osadzono natychmiastowà, akrylowà protez ruchomà (c). (Fot. dr Dov M. Almog) _kontakt implants Dr Dov M. Almog, DMD VA New Jersey Health Care System (VANJHCS) 385 Tremont Ave., East Orange, N.J implants 13

14 Badania _ Powierzchnia z bów i uzupe nieμ Badania in vitro ścierania szkliwa Badania zębów kontaktujących w zwarciu z tlenkiem cyrkonu YTZP oraz różnymi rodzajami polerowanej porcelany Autorzy _ T. R. Tambra, M. E. Razzoog, B. R. Lang, R. F. Wang, B. E. Lang Ryc. 1a Ryc. 1b _Wprowadzenie Uzupełnienia z porcelany napalanej na metal to obecnie najpowszechniej stosowane rozwiązanie w stomatologii. Jednak w niektórych przypadkach brak miejsca w zwarciu nie pozwala na naniesienie na metalową podbudowę dostatecznie grubej warstwy porcelany opakerowej i zębinowej. W efekcie może być widoczna warstwa opakerowa, która daje matowy, martwy wygląd ostatecznemu uzupełnieniu. Lekarz powinien także brać pod uwagę wpływ, jaki zastosowany materiał będzie wywierać na szkliwo zębów przeciwstawnych. Twardość materiału ceramicznego traktowano jako parametr określający jego potencjał ścierania ludzkiego szkliwa. Dlatego też producenci podejmowali próby opracowania porcelany o twardości odpowiadającej szkliwu, która mogłaby rozwiązać problem ścierania zębów. 1, 2 Jednak w rzeczywistości problem ścierania zależy także od mikrostrukturalnej budowy 3, 4, 5 porcelany i od jej odporności na pękanie. Próby odtworzenia koloru, tekstury, przezierności i kształtu naturalnych zębów doprowadziły do opracowania całego szeregu systemów porcelany stomatologicznej. Wiele z tych systemów składa się z materiału zrębowego o dużej gęstości, zastępującego podbudowę metalową, na który nanosi się warstwę licową z porcelany stomatologicznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu estetycznego. Szybko materiałem zrębowym z wyboru, stosowanym w uzupełnieniach pełnoceramicznych (zarówno opartych na implantach, jak i na zębach własnych) stał się tlenek cyrkonu. Przezierność i kolor rdzenia pozwala technikowi na uzyskanie naturalnie wyglądającego, estetycznego uzupełnienia. Jednym z materiałów tego typu jest tlenek cyrkonu stabilizowany itrem (ang. Yttrium-Stabilized-Zirconia, YTZP). Wiele firm wprowadziło ostatnio systemy na bazie CAD/CAM, przeznaczone do frezowania podbudowy z YTZP. Właściwości fizyczne tlenku cyrkonu doczekały się obszernej dokumentacji. Nie został jednak dokładnie przebadany wpływ tych materiałów na naturalne zęby oraz na inne materiały odtwórcze. Jeśli dojdzie do starcia warstwy licowej porcelany (korekta zwarcia przeprowadzona przy fotelu przez lekarza dentystę lub atrycja), rdzeń z tlenku cyrkonu może wejść w bezpośredni kontakt z przeciwstawnymi zębami. Inny przykład prowadzącej do tego sytuacji to brak dostatecznej ilości miejsca pomiędzy łukami na naniesienie warstwy porcelany licowej. W efekcie mogą istnieć w zwarciu punkty kontaktu z tworzącym zrąb tlenkiem cyrkonu. W takim przypadku należy zastanowić się, czy jest dopuszczalne działanie sił zwarciowych bezpośrednio na podbudowę z tlenku cyrkonu oraz jakie są Ryc. 2 Ryc implants

15 Badania _ Powierzchnia z bów i uzupe nieμ Ryc. 4 Ryc. 5 Ryc. 6 potencjalne skutki bezpośredniego kontaktu tlenku cyrkonu z przeciwstawnymi zębami. W obu przypadkach ścieranie tych powierzchni będzie prowadziło do utraty zarówno szkliwa zęba, jak i materiału odtwórczego. Leczenie odtwórcze ma na celu uzyskanie takiej powierzchni, która będzie miała identyczne właściwości ścierne jak ludzkie szkliwo. Celem niniejszego badania było porównanie w warunkach in vitro właściwości ściernych ludzkiego szkliwa oraz materiału zrębowego na bazie tlenku cyrkonu poddanego dwóm metodom wykańczania powierzchni, a także różnych materiałów porcelanowych przeznaczonych do licowania tlenku cyrkonu i tlenku glinu. Materiał zrębowy na bazie tlenku cyrkonu badano w stanie takim, w jakim jest dostarczany od producenta, a także po wypolerowaniu odpowiednim zestawem polerskim i diamentową pastą polerską. Powierzchnię porcelany stomatologicznej poddawano różnego rodzaju zabiegom, w tym także procesowi polerowania identycznemu jak w przypadku tlenku cyrkonu, co pozwalało na bezpośrednie porównanie powierzchni z tlenku cyrkonu i porcelany. Wypolerowana powierzchnia złota typu IV służyła w badaniach starcia jako powierzchnia kontrolna. Do oceny starcia próbek porcelany, złota i tlenku cyrkonu na skutek abrazji przez szkliwo zębów zastosowano metodę wideografii laserowej (Mitutoyo/MTI corp. Aurora Ill ). W niniejszym artykule zostaną jednak przedstawione wyłącznie dane dotyczące ścierania szkliwa. _Materiał i metody Krążki z tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem o średnicy 13,0mm i grubości 2,0mm (Ryc. 1 i 2) dostarczył producent YTZP (Procera; Nobel Biocare). Dla potrzeb niniejszego artykułu termin tlenek cyrkonu będzie oznaczał materiał zrębowy na bazie tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem. Badacz wykonał krążki ze złota typu IV o takich samych wymiarach, które służyły jako powierzchnia kontrolna, oznaczona w tabelach i na wykresach jako G. Próbki tlenku cyrkonu podzielono na dwie grupy: _Grupa niemodyfikowana oznaczona w tabelach i na wykresach jako Za, próbki o powierzchni pozostawionej bez zmian po dostarczeniu od producenta (Procera; Nobel Biocare). _Grupa polerowana oznaczona jako Z w tabelach i na wykresach; powierzchnia badana próbek z tlenku cyrkonu została poddana polerowaniu z użyciem odpowiedniego systemu polerskiego (Dialite, system do polerowania ceramiki, Brasseler ) i diamentowej pasty polerskiej (Ultradent ). Krążki porcelany stomatologicznej o średnicy 20mm i grubości 3 5mm dostarczali także różni producenci, wymienieni poniżej (Ryc. 3). Porcelanę poddawano jednej z trzech metod obróbki powierzchniowej, to znaczy: _nałożeniu zewnętrznej glazury (glazura w proszku); Ryc. 7 Ryc. 8 Ryc. 9 Ryc. 10 implants 15

16 Badania _ Powierzchnia z bów i uzupe nieμ Ryc. 11_Starcie szkliwa przez tlenek cyrkonu i złoto (w mikronach). Ryc. 12_Starcie szkliwa przez tlenek cyrkonu i złoto (procentowo). _autoglazurowaniu (procedura samoistnego glazurowania); _mechanicznemu polerowaniu (taką samą metodą jak w przypadku materiału zrębowego z tlenku cyrkonu). W ramach badania oceniano następujące materiały ceramiczne: _CZR Cerabien specjalna porcelana do stosowania z tlenkiem cyrkonu (Noritake ) oznaczona w tabelach i na wykresach jako C. _Cerabien specjalna porcelana do stosowania z podbudową z tlenku glinu (Noritake ) oznaczona w tabelach i na wykresach jako C. _Willi Geller Creation AV do stosowania z materiałami zrębowymi na bazie tlenku glinu, InCeram Spinell oraz InCeram Zirconia (Jensen Industries ) oznaczone w tabelach i na wykresach literą J. _VITA Alpha 900 porcelana przeznaczona do stosowania z tlenkiem glinu (VITA Zahnfabrik ) oznaczone w tabelach i na wykresach literą V. Badane porcelany z grupy 1 i 2 (CZR Cerabien oraz Cerabien) mają to samo oznaczenie C. W większości systemów ostateczną warstwę porcelany podczas wykonywania korony stanowi porcelana szkliwna. Natomiast firma Noritake opracowała systemy CZR Cerabien i Cerabien, które stosuje się jako drugą, niezależną warstwę porcelany szkliwnej o bardzo drobnych cząstkach, nakładaną na wierzch podstawowej porcelany szkliwnej. Miało to na celu poprawę właściwości ściernych uzupełnień. Warstwę tę nazywa się porcelaną typu Luster. Jest to niewypalana glazura. Uzasadnieniem stworzenia porcelany typu Luster jest fakt, że dla właściwości ściernych materiału znacznie większe znaczenie niż twardość ma wielkość cząstek szkła. Warstwa Luster w systemach CZR Cerabien i Cerabien to ostateczna, wykańczająca warstwa powierzchowna, zbudowana z tego samego materiału. Dlatego też stworzono tylko jedną grupę próbek z porcelany typu Luster. Wyniki badania dotyczącego ścieralności dotyczą obu rodzajów porcelany, ponieważ warstwa typu Luster jest poddawana wszelkim metodom obróbki powierzchniowej. Dlatego oznaczenie C nadaje się zarówno porcelanie CZR Cerabien (przeznaczonej do tlenku cyrkonu), jak i Cerabien (do stosowania z tlenkiem glinu). Polerowanie było jedyną metodą obróbki powierzchni, której poddano zarówno porcelanę stomatologiczną, jak i zrębowy materiał na bazie tlenku cyrkonu, dlatego w niniejszym artykule przedstawione zostaną tylko dane dotyczące tego porównania. Kontrolną próbkę ze złota typu IV polerowano na wysoki połysk za pomocą środków przeznaczonych do polerowania złota oraz krążka założonego na tarczę polerską. Do polerowania próbek porcelany i tlenku cyrkonu stosowano odpowiedni firmowy zestaw polerski (Dialite ). System ten zawiera zestaw kodowanych kolorystycznie, impregnowanych ziarnem diamentowym ściernych tarcz o coraz mniejszym nasypie: niebieska ma nasyp gruby, czerwona średni, a szara bardzo drobny. Po ukończeniu całej sekwencji polerowania systemem Dialite przeprowadzano ostateczne polerowanie diamentową pastą polerską o średnicy ziarna równej 1 mikronowi (Ultradent ) i flanelową tarczą (Brasseler ). Wykonano maszynową maszynę ścierającą, symulującą przyspieszone ścieranie ludzkiego szkliwa pod wpływem różnych powierzchni (Ryc. 4). Maszyna ścierająca zawierała mikrosilnik o zmiennej szybkości obrotów połączony z obracającym się bębnem za pomocą pasa napędowego. W ten sposób napędzano serię prętów z zamocowanymi próbkami szkliwa. Bloki z próbkami ustawiano poniżej obracającego się bębna w kąpieli wodnej. Kąpiel stanowił roztwór zawierający 50% gliceryny i 50% etanolu. Był to jednocześnie środek, w którym przechowywano i konserwowano próbki szkliwa. Pręty były utrzymywane na swoim miejscu przez tuleję, która przechodziła przez obracający się bęben w kierunku równoległym do osi obrotu Ryc. 11 Ryc implants

17 Badania _ Powierzchnia z bów i uzupe nieμ bębna, ale nie w jego środku. W efekcie pręty wykonywały ruch okrężny. Wewnętrzna średnica ich toru miała 7mm, a maksymalna średnica zewnętrzna 12mm. Dzięki mikrosilnikowi o zmiennej prędkości możliwe było włączanie urządzenia z częstotliwością 0 100rpm. Wszystkie badane próbki poddawano ścieraniu z częstotliwością 65rpm. Do każdego pręta z próbką szkliwa przykładano zewnętrzną siłę równą 500g poprzez umieszczenie na pręcie ciężarka. Każdą próbkę włączano na cykli (Ryc. 5 i 6). W celu uzyskania odpowiednich próbek wykorzystywano świeżo usunięte, wolne od próchnicy, ludzkie trzecie zęby trzonowe. Wszystkie zęby przechowywano w roztworze składającym się z 50% gliceryny i 50% alkoholu etylowego, tak aby uniknąć ich wysychania i zachować integralność szkliwa. Za pomocą wiertła trepanowego (stosowanego do pobierania biopsji kości) nawiercano powierzchnię szkliwa, aby ułatwić pobieranie próbek o podobnych wymiarach. Skrawanie przeprowadzano wiertłami diamentowymi na końcówce szybkoobrotowej z obfitym płukaniem, tak aby zapobiec przegrzaniu szkliwa i przesuszeniu próbek. Szkliwo skrawano w taki sposób, aby uzyskać walce o średnicy 3mm, sięgające na głębokość co najmniej 5mm, po czym umieszczano w roztworze do przechowywania. Następnie mocowano walce szkliwa do końca referencyjnego prętów przy użyciu małej kropelki żywicy cyjanoakrylowej, po czym wzmacniano żywicą z metakrylanu polimetylu (Ryc. 7). Zębinową powierzchnię próbek szkliwa dociskano do płaskiego końca pręta, tak że szkliwo było eksponowane na ścieranie. Wszystkich pomiarów szkliwa (Ryc. 8) dokonywano przy pomocy cyfrowego mikrometru podróżnego (Mitutoyo ) z dokładnością do 0,001mm. Na końcu referencyjnym każdego pręta rysowano cienką linię wokół obwodu pręta na jego końcu oraz w odległości 10mm od końca. Następnie rysowano drugi zestaw linii równolegle do długiej osi każdego pręta, dzieląc początkowo narysowaną linię pod kątem 90 stopni i uzyskując oznaczenia w kształcie czterech skrzyżowanych linii. Jedno ze skrzyżowanych oznaczeń miało dodatkowo umieszczoną kropkę. Stanowiło ono pozycję referencyjną 1 (Ryc. 8). Dokonywano pomiarów długości szkliwa od każdego punktu referencyjnego do skraju szkliwa za pomocą cyfrowego mikrometru podróżnego. Średnią arytmetyczną czterech odczytów dla każdej próbki traktowano jako ogólną długość próbki. Odejmując wartość pomiaru po serii ścierania od początkowej wielkości pomiaru uzyskuje się stopień starcia szkliwa, do jakiego doszło w trakcie trwania doświadczenia (w mikronach). Nakładka wykonana indywidualnie z bloczka aluminium wraz ze śrubą blokującą zapewniała ustawienie pręta (i próbki szkliwa) na stoliku mikrometru cyfrowego w powtarzalnym ustawieniu (Ryc. 9) do przeprowadzenia pomiaru. Oznacza to, że wszystkie pomiary szkliwa były przeprowadzone przy ustawieniu krzyżowych oznaczeń w tej samej płaszczyźnie ogniskowej, zarówno podczas pomiaru wstępnego, jak i po zakończeniu ścierania. Podczas każdego pomiaru ustawiano implants AD 17

18 Badania _ Powierzchnia z bów i uzupe nieμ Ryc. 13 Ryc. 14 pozycję referencyjną 1 w jednej linii ze śrubą blokującą indywidualnej nakładki, tak aby wszystkie pomiary przeprowadzane były w tej samej kolejności, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wszystkie pomiary przeprowadzał ten sam obserwator, dzięki czemu uniknięto błędów pomiędzy obserwatorami. Każdy pomiar dla każdej pozycji referencyjnej powtarzano pięć razy (i liczono ich arytmetyczną średnią), dzięki czemu wszystkie pomiary były bardziej dokładne. Każda próbka szkliwa była ustawiana prostopadle do badanego materiału, dzięki czemu uzyskano równomierne starcie. Najpierw próbki szkliwa poddawano w maszynie ścierającej działaniu papieru ściernego z nasypem z węgliku krzemu o średnicy ziarna 600 mikronów w środowisku sztucznej śliny, tak aby uzyskać gładką, jednorodnie płaską powierzchnię z zachowaną warstwą szkliwa o grubości co najmniej 0,5mm. Następnie wyjmowano próbkę z maszyny ściernej i rejestrowano początkową długość próbek w sposób opisany powyżej. Następnie umieszczano badany bloczek w wanience do kąpieli wodnej wypełnionej substytutem śliny i umieszczano w maszynie ściernej. Próbki szkliwa przekładano wtedy przez obracający się bęben w tulei i ustawiano w jednej linii z odpowiednią badaną próbką. Wykonywano 1 obrót bez obciążenia, tak aby upewnić się, czy dochodzi do ścierania szkliwa wokół środka badanej próbki. Następnie mocowano badany bloczek w maszynie ściernej za pomocą dwóch klamer typu C. Pręt obciążano z siłą 500g, a następnie uruchamiano maszynę ścierającą z prędkością obrotową 65rpm do wykonania dokładnie cykli obrotów. Proces ten powtarzano dla każdej badanej próbki w każdej badanej grupie (Ryc. 10 i 11). Oceniano także stopień starcia badanej powierzchni pod wpływem działania ludzkiego szkliwa. Pomiar ten przeprowadzano metodą wideografii laserowej. W tym celu wykonywano skan powierzchni próbki (przed i po serii ścierania szkliwa), aby ocenić, jak bardzo starła się badana powierzchnia pod wpływem abrazji przez ludzkie szkliwo. W ten sposób oceniano w mikronach całkowity stopień starcia następujące w tym układzie, obejmującym szkliwo i drugi substrat. Wartość ta stanowiła 100% całkowitego starcia, jakie miało miejsce w danej grupie próbek. Przekształcając wartości pomiarów w mikronach w stosunek liczb określano procentową wielkość starcia. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej jednokierunkowym testem ANOVA przy poziomie znamienności statystycznej p = 0,05. _Omówienie Ścieranie tkanek twardych zębów to naturalny i nieunikniony proces. Jednak kiedy szkliwo zębów kontaktuje w zwarciu z porcelaną (lub innym materiałem odtwórczym), ulega szybszemu starciu. Przez pewien czas uważano, że rozwiązaniem problemu ścierania szkliwa będzie stworzenie materiału o twardości odpowiadającej naturalnym zębom 1, 2. Obecnie wiadomo jednak, że znacznie ważniejsze od twardości są różnice w budowie mikrostrukturalnej i zmiany topografii powierzchni 3. W celu kontroli tych zmiennych modyfikowano (i cały czas trwają próby modyfikacji) skład chemiczny porcelany służącej do licowania, tworząc materiały przeznaczone do pracy z konwencjonalną porcelaną na bazie tlenku glinu, np. VITADUR ALPHA, porcelanę do frezowania, np. VITA Mark II, oraz porcelanę hydrotermiczną, np. Duceram-LFC. Badania dotyczące właściwości ściernych tych materiałów przynosiły sprzeczne wyniki 13,14,15, nie obserwowano jednak znaczącej zmiany ich ścierności w porównaniu do ludzkiego szkliwa. Przebieg abrazji szkliwa zależy od stosowanego systemu ceramiki oraz od cech charakterystycznych powierzchni materiału. 4,6,7,8,9,13,16 Stopień starcia powierzchni odbudowywanej oraz szkliwa przeciwstawnych zębów jest ważnym problemem w stomatologii, ponieważ wpływa na przesuwanie się zębów oraz na wysokość zwarcia. Prowadząc leczenie odtwórcze chcielibyśmy uzy- 18 implants

19 Badania _ Powierzchnia z bów i uzupe nieμ _Wyniki Legenda do nagłówków tabel: SS = suma kwadratów (ang. Sum of Squares), MS = średni kwadrat (ang. Mean Squares), SD = odchylenie standardowe (ang. Standard Deviation), SE = błąd standardowy (ang. Standard Error, MD = różnica średnich (ang. Mean Difference), CD = znacząca różnica (ang. Critical Difference). Tab. 1 Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tab. 6 Tab. 7 Tab. 8 Tab. 9 Tab. 1_ Âredni stopieƒ utraty szkliwa (w mikronach) pod wpływem działania tlenku cyrkonu w postaciu dostarczonej przez producenta oraz po wypolerowaniu. Tab. 2_Jednostronny test ANOVA z uwzgl dnieniem tlenku cyrkonu poddawanego ró nej obróbce powierzchniowej (Za, Z) oraz kontroli ze złota (G): p = 0,05). Tabela ANOVA z danymi dotyczàcymi starcia szkliwa [mm] Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych Tab. 3_Tabela ANOVA z danymi dotyczàcymi starcia szkliwa [%] Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych Tab. 4_Tabela wartoêci Êrednich danych dotyczàcych starcia szkliwa [mm] Efekt: sposób wykoƒczenia powierzchni Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych Tab. 5_ Tabela wartoêci Êrednich danych dotyczàcych starcia szkliwa [%] Efekt: sposób wykoƒczenia powierzchni Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych Tab. 6_PLSD Fishera dla starcia szkliwa [mm] Efekt: sposób wykoƒczenia powierzchni Poziom znamiennoêci: 5% Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych Tab. 7_PLSD Fishera dla starcia szkliwa [%] Efekt: sposób wykoƒczenia powierzchni Poziom znamiennoêci: 5% Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych Tab. 8_Jednostronny test ANOVA dotyczàcy materiałów, wykoƒczenie polerowanej powierzchni. p = 0,05 C (CZR, Cerabien), J (Willi Geller Creation AV), V (VITA Alpha 900), Z (tlenek cyrkonu), G (złoto). Tabela ANOVA z danymi dotyczàcymi starcia szkliwa [mm] Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych Tab. 9_ Tabela ANOVA dla danych dotyczàcych starcia szkliwa [%] Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych. implants 19

20 Badania _ Powierzchnia z bów i uzupe nieμ Tab. 10_Tabela wartoêci Êrednich danych dotyczàcych starcia szkliwa [mm] Efekt: materiał Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych Tab. 11_ Tabela wartoêci Êrednich danych dotyczàcych starcia szkliwa [%] Efekt: materiał Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych Tab. 10 Tab. 11 Tab. 12 Tab. 13 Tab. 12_PLSD Fishera dla starcia szkliwa [mm] Efekt: materiał Poziom znamiennoêci: 5% Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych Tab. 13_PLSD Fishera dla starcia szkliwa [%] Efekt: materiał Poziom znamiennoêci: 5% Wykluczone wiersze: patrz zestaw danych skać powierzchnię uzupełnienia, która sama jest odporna na ścieranie, ale przede wszystkim nie powoduje nadmiernego starcia przeciwstawnych zębów. 4,5 Główną siłę napędową w stomatologii stanowi dziś estetyka. Powstało już kilka systemów pełnoceramicznych. W większości tych systemów stosuje się materiał zrębowy, na który nanosi się porcelanę licową. Do najbardziej przebadanych systemów należą między innymi Dicor (lana ceramika szklana), IPS Empress (zrąb z leucytu lub z dwukrzemianu litu w systemach Empress II i E-max) oraz In-Ceram (zrąb z tlenku glinu). Powstanie udoskonalonych systemów opartych na tlenku cyrkonu, takich jak Procera i Etkon, doprowadziło do szerokiej dostępności tych systemów na współczesnym rynku. Jednak wszystkie te systemy opierają się na stosowaniu porcelany licowej, a wiele badań wykazało, że ten rodzaj porcelany powoduje silniejsze ścieranie ludzkiego szkliwa niż sam materiał zrębowy. 4,6,7,8,9,13,16 Ostatnio wprowadzono systemy oparte na zrębie z tlenku cyrkonu. Wiele firm sprzedaje systemy CAD/CAM, pozwalające na wykonanie zrębu pod uzupełnienia oparte na zębach własnych, ale też łączników i podbudowy mostów, przeznaczonych do wykonywania pojedynczych i kilkupunktowych uzupełnień opartych na implantach. W ramach niniejszego badania oceniano w warunkach in vitro stopień ścierania szkliwa ludzkiego w kontakcie z materiałem zrębowym na bazie tlenku cyrkonu (YTZP), poddanym dwojakiego rodzaju wykończeniu powierzchni, oraz różnych materiałów ceramicznych, przeznaczonych do licowania zrębu z tlenku cyrkonu lub tlenku glinu w celu wykonania uzupełnień pełnoceramicznych. Wypolerowana powierzchnia złota typu IV służyła jako powierzchnia kontrolna. Porównywano powierzchnię porcelany z powierzchnią tlenku cyrkonu, tak aby ocenić, czy nałożenie porcelany licującej wpływa korzystnie czy niekorzystnie na ludzkie szkliwo, tzn. co jest mniej szkodliwe dla szkliwa: pozostawienie obnażonego zrębu z tlenku cyrkonu czy pokrycie go warstwą licową? Badania wykazały, że wypolerowana powierzchnia porcelany stomatologicznej to najmniej abrazyjna dla szkliwa zębów ze wszystkich metod wykończenia powierzchni. 10,11,12 W pełnym badaniu oceniano także wykończenie powierzchni metodą autoglazurowania oraz glazury w proszku, jednak tylko metoda polerowania wyglądała tak samo w przypadku tlenku cyrkonu i powierzchni badanej porcelany, dlatego tylko te dane przedstawiono w niniejszym artykule. Ścieranie nie następuje w odosobnieniu. Nie dotyczy jedynie szkliwa, ale także przeciwstawnej powierzchni uzupełnienia. Idealnie byłoby, gdyby zarówno szkliwo, jak i kontaktujący z nim materiał wypełniający miały takie same właści- 20 implants

Odbudowa pojedynczego zęba trzonowego

Odbudowa pojedynczego zęba trzonowego Odbudowa pojedynczego zęba trzonowego Jeden szeroki implant, czy dwa konwencjonalne? Autorzy _ prof. dr Amr Abdel Azim, dr Amani Zaki, dr Mohamed El Anwar Ryc. 1_Rozkład obcià eƒ w czasie ucia widoczne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MODELOWANIE I SYMULACJA ZAGADNIEŃ BIOMEDYCZNYCH Symulacja naprężeń i przemieszczeń materiału w koronie implantu zęba podczas zgryzu Wykonali:

Bardziej szczegółowo

Badania in vitro ścierania szkliwa Badania zębów kontaktujących w zwarciu z tlenkiem cyrkonu YTZP oraz różnymi rodzajami polerowanej porcelany

Badania in vitro ścierania szkliwa Badania zębów kontaktujących w zwarciu z tlenkiem cyrkonu YTZP oraz różnymi rodzajami polerowanej porcelany Badania in vitro ścierania szkliwa Badania zębów kontaktujących w zwarciu z tlenkiem cyrkonu YTZP oraz różnymi rodzajami polerowanej porcelany Autorzy _ T. R. Tambra, M. E. Razzoog, B. R. Lang, R. F. Wang,

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

180zł/pkt PROMOCJA 3M LAVA ULTIMATE. Cena promocyjna: 180zł/pkt. Cena poza promocją 340zł/pkt. podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów,

180zł/pkt PROMOCJA 3M LAVA ULTIMATE. Cena promocyjna: 180zł/pkt. Cena poza promocją 340zł/pkt. podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów, 180zł/pkt PROMOCJA podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów, promocje nie łączą się oferta dotyczy tylko wybranych materiałów (3M LAVA ULTIMATE, VITA TRILUXE, IPS EMPRESS CAD) 3M LAVA ULTIMATE Ceramika

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE

SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE SYSTEM POBIERANIA WYCISKU ENCODE Osiągnięcie precyzyjnej estetyki i zwiększenie wydajności przy wykorzystaniu systemu pobierania wycisku ROZWIĄZANIA Z CYRKONU I TYTANU NA PLATFORMY PROTETYCZNE OD 3,4 DO

Bardziej szczegółowo

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych

Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Jak prawdziwe zęby Zalety implantów dentystycznych Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent Hanson, lat 60 Implanty dentystyczne

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Kent Hanson,

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl

Jak naturalne zęby. Zalety implantów dentystycznych. www.jaknaturalnezeby.pl Jak naturalne zęby Zalety implantów dentystycznych www.jaknaturalnezeby.pl Wstęp Opcje zastępowania zębów implantami dentystycznymi Dobra inwestycja, która będzie procentować przez całe moje życie Kent

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4 Prosimy aby osoby chcące uczestniczyć w szkoleniach kontaktowały się bezpośrednio z nami telefonicznie lub e-mailem ( kursy@ciapdent.pl ). PoniewaŜ obecnie szkolenia są przeprowadzane tylko w systemie

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 1 nowe dna PEŁNEJ CERAMIKI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI Wraz z Frauenhofer Institut oraz firmą VITA opracowaliśmy nową klasę materiałową dla ceramiki szklanej

Bardziej szczegółowo

RS PRO. Rafał Skuza Tech. dentystyczny Główny Konsultant CAD-CAM DeguDent

RS PRO. Rafał Skuza Tech. dentystyczny Główny Konsultant CAD-CAM DeguDent RS PRO Rafał Skuza Tech. dentystyczny Główny Konsultant CAD-CAM DeguDent Pracownia nasza istnieje na rynku od przeszło 15 lat, oferujemy pełen zakres prac od akrylu po cyrkon i implanty. Pracujemy na najnowszych

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Ceramika uzasadnienie wyboru materiału

Ceramika uzasadnienie wyboru materiału Ceramika uzasadnienie wyboru materiału Autorzy_ Edward A. McLaren, Yair Y. Whiteman Ryc. 1 Ryc. 2 Ryc. 3 Ryc. 1_Obraz przygotowanego zęba: Znaczne obnażenie zębiny na całej proponowanej długości. Co najmniej

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU

WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU Wytrzymałościowe badanie porównawcze podbudowy cyrkonowej wykonanej w systemie CAD/CAM Kamińska Gabriela Praca dyplomowa napisana napisana

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Rekonstrukcja wysokości zwarcia za pomocą licówek i koron pełnoceramicznych Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Tech. dent. Iwona Wilkowska, Łódź Z powodu znacznego starcia zębów doszło

Bardziej szczegółowo

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach take Klasyczne stopy szlachetne Duceram Kiss Uniwersalne stopy szlachetne i nieszlachetne oraz ceramika prasowana Duceragold Kiss Stopy

Bardziej szczegółowo

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC.

UNC. Program Implantologii Stomatologicznej DENTISTRY. Department of Prosthodontics. UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. Program Implantologii Stomatologicznej UNC DENTISTRY Department of Prosthodontics MEDITERRANEAN PROSTHODONTIC INSTITUTE Castellon, Spain UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA Chapel Hill, NC. USA Recognized by

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 25 Poz. 1462 Załącznik nr 4 Wykaz świadczeń stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS, oraz warunki ich realizacji Tabela

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. O wkładach koronowych.

1. Wstęp. O wkładach koronowych. 1. Wstęp O wkładach koronowych. Wkłady koronowe są uznaną metodą rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba (fot.1-3). Ich kształt oraz wielkość zależą od klasy ubytku (klasyfikacja według Blacka).W

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA www.atlantisabutment.com

ORYGINALNA www.atlantisabutment.com ORYGINALNA www.atlantisabutment.com Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób Ty i Twoi pacjenci możecie odnieść korzyści, wybierając indywidualne łączniki Atlantis. 79357-PL-1212 2012 DENTSPLY IH

Bardziej szczegółowo

mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu

mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej w Ustroniu Wytrzymałość mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu Ireneusz Podkowinski Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji

Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M AT O L O G I C Z N Y T E M AT N U M E R U Zastosowanie tomografii stożkowej (CBCT) we współczesnej endodoncji tech. radiolog Jakub Baran www.3dtomo.pl P rzystępując do leczenia

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most

Protetyka. Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed. dniu o godz. Natychmiastowy most fast & fixed Protetyka Koncepcja terapeutyczna kątowej implantacji w odcinkach bocznych fast&fixed Możliwość użycia wszczepów w celu stabilizacji protezy bez zastosowania leczenia augumentacyjnego wymaga

Bardziej szczegółowo

Bądź w pełni sobą. Odbuduj swoje zęby, odzyskaj z powrotem własne życie.

Bądź w pełni sobą. Odbuduj swoje zęby, odzyskaj z powrotem własne życie. Bądź w pełni sobą. Odbuduj swoje zęby, odzyskaj z powrotem własne życie. Czy unikasz uśmiechania się z powodu braku jednego lub więcej zębów? Kiedy ostatnio zagłębiłeś zęby w chrupiące jabłko? A może przestałeś

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne Materiały Reaktorowe Właściwości mechaniczne Naprężenie i odkształcenie F A 0 l i l 0 l 0 l l 0 a. naprężenie rozciągające b. naprężenie ściskające c. naprężenie ścinające d. Naprężenie torsyjne Naprężenie

Bardziej szczegółowo

IMPLANTY...PLN GUIDE ANALIZA KOMPUTEROWA...PLN. Wirtualne zaprojektowanie implantów**...200. implanty, korony, mosty, licówki, protezy, ortodoncja

IMPLANTY...PLN GUIDE ANALIZA KOMPUTEROWA...PLN. Wirtualne zaprojektowanie implantów**...200. implanty, korony, mosty, licówki, protezy, ortodoncja IMPLANTY...PLN Korona na implancie, punkt w moście cementowanym - metal...250 Korona na implancie, punkt w moście przykręcanym - metal (+cena części)...300 Korona na implancie z teleskopem...400 Korona

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2016

Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2016 Ivoclar-Vivadent Polska Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 78 00-175 Warszawa Kursy organizowane przez Ivoclar-Vivadent Polska 2016 Informacje, zapisy oraz rejestracja: Robert Tywonek tel. 22 635 54 96 / 635

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462

Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Dziennik Ustaw 4 Poz. 1462 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1462) Załącznik nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych oraz warunki ich realizacji Wykaz

Bardziej szczegółowo

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex Sukces systemu implantologicznego nie może być określony tylko przez jedną cechę. Tak jak w przypadku wszystkich systemów w naturze, potrzeba kilku niezależnych

Bardziej szczegółowo

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony

Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Technika zabiegu sinuslift metodą otwartą polega na stworzeniu dostępu poprzez wykonanie okna w bocznej ścianie zatoki szczękowej, podniesieniu błony Schneidera i umieszczeniu pod nią biomateriału. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM OZONU CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

Więcej Rozwiązań dla Wąskich Przestrzeni

Więcej Rozwiązań dla Wąskich Przestrzeni Więcej Rozwiązań dla Wąskich Przestrzeni System NICE: Więcej Możliwości dla Wąskich Przestrzeni Jakość Alpha-Bio Tec prezentuje nowe, zaawansowane rozwiązanie - Wąski Implant NICE, który przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny

CENNIK MATERNIAK. Prywatny Gabinet Stomatologiczny CENNIK MATERNIAK Prywatny Gabinet Stomatologiczny 2017 RENTGENODIAGNOSTYKA RTG punktowe RTG pantomograficzne Tomografia CBCT 1 łuk Tomografia CBCT 2 łuki Tomografia CBCT mikro 100 30 80 200 350 150 PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne 130-180zł Leczenie kanałowe : 1 kanał 3 2 kanały 480zł 3 kanały 600zł

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów

Metha System protez krótkotrzpieniowych. Informacje dla pacjentów Metha System protez krótkotrzpieniowych Informacje dla pacjentów nformacje dla pacjentów Metha system protez krótkotrzpieniowych Co to jest proteza z krótkim trzpieniem? Krótki trzpień oznacza nowe pokolenie

Bardziej szczegółowo

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu.

CS 9300. Innowacyjny System Obrazowania CS 9300. Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. CS 9300 Innowacyjny System Obrazowania CS 9300 Prawdziwa wszechstronność. Nieograniczone możliwości. Wszystkie formaty w zasięgu. Wyjątkowa funkcjonalność. Niespotykana dokładność. Poczynając od obrazowania

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy)

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 3. PAZDRO Plan jest wykazem wiadomości i umiejętności, jakie powinien mieć uczeń ubiegający się o określone oceny na poszczególnych etapach edukacji

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH CEL PRACY Celem pracy było

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł

CENNIK USŁUG. 20 zł 200 zł 300 zł 450 zł 0,80 zł/strona 8 zł. 30 zł. 50 zł. 100 zł 100 zł 900 zł. 195 zł 100 zł 100 zł. 80 zł. 120 zł 150 zł 90 zł CENNIK USŁUG KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA Wizyta konsultacyjna - ustalenie planu leczenia Laserowa diagnostyka próchnicy DIAGNOdent (całość uzębienia) RTG panoramiczne RTG przylegające Tomografia szczęki

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH

NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH NOWOCZESNY SYSTEM IMPLANTÓW STOMATOLOGICZNYCH Miłe Panie, Szanowni Panowie! Wszyscy wiemy, jak duży wpływ na jakość naszego życia ma kompletne, funkcjonalne i estetyczne uzębienie. Strata jednego lub więcej

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH

STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH Stereometria jest działem geometrii, którego przedmiotem badań są bryły przestrzenne oraz ich właściwości. WZAJEMNE POŁOŻENIE PROSTYCH W PRZESTRZENI 2 proste

Bardziej szczegółowo

1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza

1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza 1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza Tematyka zajęć: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 3 POZIOM PODSTAWOWY Potęga o wykładniku rzeczywistym powtórzenie Funkcja wykładnicza i jej własności

Bardziej szczegółowo

Łączniki indywidualne w odcinku bocznym

Łączniki indywidualne w odcinku bocznym Łączniki indywidualne w odcinku bocznym Individual abutments in lateral teeth Autorzy_ SvenRinke i Paul Görlach Streszczenie: Implanty stomatologiczne od wielu lat sprawdzają się jako podparcie dla koron

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Karta implantologiczna

Karta implantologiczna REGULAMIN PRODUKTU Karta implantologiczna Wariant 3000/5000/10000 1. Definicje. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: Medicover, ORGANIZATOR Medicover Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella

ĆWICZENIE NR 9. Zakład Budownictwa Ogólnego. Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Zakład Budownictwa Ogólnego ĆWICZENIE NR 9 Stal - pomiar twardości metali metodą Brinella Instrukcja z laboratorium: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Strona 9.1. Pomiar

Bardziej szczegółowo

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy

Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy Badanie retrospektywne oceniające prawdopodobieństwo udanego zastosowania dwóch różnych systemów implantów o zmniejszonej średnicy V.E. Karapetian, M. Roels, J. Neugebauer, J. E. Zoeller 1. Wstęp 2 2.Cel

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali 2.1. Wstęp Próba statyczna ściskania jest podstawowym sposobem badania materiałów kruchych takich jak żeliwo czy beton, które mają znacznie lepsze

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1

DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 DOKŁADNOŚĆ POMIARU DŁUGOŚCI 1 I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE Niepewności pomiaru standardowa niepewność wyniku pomiaru wielkości mierzonej bezpośrednio i złożona niepewność standardowa. Przedstawianie wyników

Bardziej szczegółowo

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach

Znieczulenie 30,00 zł 35,00 zł Wypełnienie: jednopowierzchniowe:- I powierzchnia żująca, III powierzchnia styczna w siekaczach i kłach CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Aktualizacja: 24.06.2015r. ZACHOWAWCZA + RTG Częściowa zapłata za usługę stomatologiczną 0,00 zł 0,00 zł Przegląd 0,00 zł 0,00 zł Konsultacja/ porada podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USLUG STOMATOLOGICZNYCH Doro-Dent STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Lp. Procedura CENA PLN 1 Konsultacja stomatologiczna 50,00 2 Wydanie zaświadczenia, orzeczenia 50,00 3 Badanie stomatologiczne jamy ustnej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

3.5. Biomateriały stosowane w stomatologii.

3.5. Biomateriały stosowane w stomatologii. JAROSŁAW RAMS Rozdział pracy dyplomowej Materiały konstrukcyjne stosowane w medycynie. Autorzy: Grzegorz Kisman, Grzegorz Mazurkiewicz Promotor: mgr inż.. Jarosław Rams 3.5. Biomateriały stosowane w stomatologii.

Bardziej szczegółowo

PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl

PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl WSZYSCY TWORZYMY DLA CIEBIE PRZYSZŁOŚĆ PROTETICA ul. Snycerzy 23 80-298 Gdańsk tel. 512 216 416 e-mail: biuro@protetica.com.pl www.protetica.com.pl TRIOS. Twój klucz do perfekcji Kolorowy przekaz bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

"DROBNA" RÓŻNICA DLA PODBUDOWY CYRKONOWEJ

DROBNA RÓŻNICA DLA PODBUDOWY CYRKONOWEJ "DROBNA" RÓŻNICA DLA PODBUDOWY CYRKONOWEJ Zrealizowane przez Dominique Olivier WYSOKOTOPLIWA MIKROCERAMIKA FELDSZPATOWA NA WSZELKIE PODBUDOWY Z CYRKONU Vintage ZR jest porcelaną o szczególnie drobnej,

Bardziej szczegółowo

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana

Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Przedkliniczna Stomatologia Zintegrowana II rok zblokowane zajęcia praktyczne + seminaria Rok akademicki 2012/13 Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE TWORZYW SZTUCZNYCH OZNACZENIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH PRZY STATYCZNYM ROZCIĄGANIU

Bardziej szczegółowo

Finezja różu i moc IPS e.max

Finezja różu i moc IPS e.max Finezja różu i moc IPS e.max Autor_ Rafael Santrich i Larry Grillo _W przypadku rozległych uszkodzeń zębów, które uniemożliwiają ich odbudowę, leczeniem z wyboru były konwencjonalne uzupełnienia protetyczne.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN

ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE EFEKTÓW ROZDRABNIANIA POJEDYNCZYCH ZIAREN Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Rozprawa doktorska ANALIZA ROZDRABNIANIA WARSTWOWEGO NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE. Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu PRZEKROJE RYSUNKOWE CZ.1 PRZEKROJE PROSTE Opracował : Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu IDEA PRZEKROJU stosujemy, aby odzwierciedlić wewnętrzne, niewidoczne z zewnątrz, kształty przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5

Stomatologia zachowawcza. Przegląd bez pisemnego planu leczenia. Przegląd z pisemnym planem leczenia. Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 Trudne warunki leczenia Porada Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Bryła sztywna Zadanie domowe

Bryła sztywna Zadanie domowe Bryła sztywna Zadanie domowe 1. Podczas ruszania samochodu, w pewnej chwili prędkość środka przedniego koła wynosiła. Sprawdź, czy pomiędzy kołem a podłożem występował poślizg, jeżeli średnica tego koła

Bardziej szczegółowo

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie

Cennik. 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Projekt: Metoda elementów skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz STRĘK prof. nadzw. Autorzy: Małgorzata Jóźwiak Mateusz

Bardziej szczegółowo