Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce"

Transkrypt

1 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number Praca poglądowa Review Article Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce Place of laboratory diagnostics in basic acts regulating organization and funding of health care in Poland Anna Augustynowicz 1, Henryk Owczarek 2 1 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2 Katedra Analityki Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Omówiono rolę badań laboratoryjnych w lecznictwie szpitalnym oraz ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Dokonano także analizy pod kątem uznania czynności diagnostyki laboratoryjnej za świadczenia zdrowotne. Summary In present article the place of laboratory diagnostics in basic acts regulating organization and funding of health care in Poland has been shown. One could find a discussion over topics concerning the role of laboratory examinations in hospital s health service and ambulant health care. What is more, an analysis has been made at an angle of recognition of laboratory diagnostics for health care services. Słowa kluczowe: działalność lecznicza, świadczenia zdrowotne, czynności diagnostyki laboratoryjne Key words: therapeutic activity, health care services, laboratory diagnostics activities Wstęp Podstawowym aktem prawnym określającym zasady organizacji systemu ochrony zdrowia a także funkcjonowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą jest ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 112, poz. 654 z późn. zm.). Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zasady i tryb finansowania świadczeń określa ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz z późn. zm.). Badania laboratoryjne stanowią istotny element procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Są one podstawę około 60% decyzji lekarskich, generują około 10% kosztów opieki zdrowotnej, co przy ich właściwym doborze oraz należytej interpretacji wyników czyni badania laboratoryjne jednym z elementów decydujących o skuteczności i ekonomicznej efektywności ochrony zdrowia. Znaczenie badań laboratoryjnych kształtuje się odmiennie w dwóch podstawowych segmentach opieki zdrowotnej, tj. w medycynie zapobiegawczej i medycynie naprawczej. W medycynie zapobiegawczej badania laboratoryjne są stosowane jako jedna z form badań przesiewowych (screening testes), których celem jest wykrycie zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby lub jej wczesnej, bezobjawowej fazy. W medycynie naprawczej można określić dwa obszary wykorzystania badan laboratoryjnych. Pierwszy z nich to wykrywanie i rozpoznawanie chorób. Drugi wiąże się z wykorzystaniem badań laboratoryjnych do monitorowania przebiegu i leczenia chorób [1]. Jako istotny element systemu ochrony zdrowia diagnostyka laboratoryjna powinna znaleźć właściwe odzwierciedlenie w dwóch wyżej wymienionych aktach prawnych. Czy zatem ustawodawca konstruując system opieki zdrowotnej uwzględnił w nim w dostateczny sposób rolę badań laboratoryjnych? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga przedstawienia najważniejszych przepisów odnoszących się do badań laboratoryjnych w dwóch podstawowych aktach prawnych. 461

2 Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej... Ustawa o działalności leczniczej a czynności diagnostyki laboratoryjnej Na podstawie art. 16 ustawy z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 144, poz z późn. zm.) wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium. Laboratorium jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej. Laboratorium może być także jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, instytutu badawczego albo uczelni medycznej (art. 17 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca szczególną rolę przypisał badaniom diagnostycznym w ambulatoryjnych świadczeniach zdrowotnych. Ustawa o działalności leczniczej wyróżnia dwa rodzaje działalności leczniczej, a mianowicie: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (czyli szpitalne i inne niż szpitalne) oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (art. 8 ustawy o działalności leczniczej). Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego (art. 11 ustawy o działalności leczniczej). Należy rozważyć czy użyte w art. 11 określenie badania diagnostyczne obejmuje również badania laboratoryjne. Autorzy jednego z komentarzy do ustawy o działalności leczniczej uznają, że definicja czynności diagnostyki laboratoryjnej określona w art. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej nie daje w tym względzie jednoznacznej odpowiedzi. W konsekwencji z pewną dozą ostrożności przyjmują, że badania diagnostyczne wspomniane w art. 11 ustawy o działalności leczniczej to m. in. czynności diagnostyki laboratoryjnej. Jako argument przemawiający za takim stanowiskiem podają treść art. 12 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej wskazujący, że ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także zakładzie badań diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym [2]. Z autorami komentarza zgodzić się należy, co do jednego, że badania diagnostyczne to m.in. czynności diagnostyki laboratoryjnej. Niezrozumiałe jest natomiast wskazanie, że definicja czynności diagnostyki laboratoryjnej nie daje jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie i w konsekwencji przyjęcie prezentowanego stanowiska z pewną dozą ostrożności. Już sama definicja czynności diagnostyki daje podstawę do uznania czynności diagnostyki laboratoryjnej za badania diagnostyczne. Zgodnie z definicją wynikającą z ustawy o diagnostyce laboratoryjnej czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują m.in. badania laboratoryjne ( ) dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych a także mikrobiologiczne badania laboratoryjne ( ) dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarnoepidemiologicznych. Ponadto pamiętać należy, iż określenie badania diagnostyczne obejmuje szereg badań, w tym badania obrazowe, endoskopowe, elektrofizjologiczne a także laboratoryjne. Badania laboratoryjne są integralnym elementem procesu diagnostycznego dla większości schorzeń, a dla niektórych wyniki tych badań stanowią rekomendowane kryteria rozpoznania lub wykluczenia (np. cukrzyca) [3]. W tym miejscu warto chwilę uwagi poświęcić art. 12 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, określającym, że ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się m.in. w zakładzie badań diagnostycznych i w medycznym laboratorium diagnostycznym. Medyczne laboratorium diagnostyczne zdefiniowane zostawało w art. 17 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Wątpliwości budzi niezdefiniowane w żadnym akcie prawnym określenie zakład badań diagnostycznych. Autorzy wspomnianego wyżej komentarza uznają, że nazwa przedsiębiorstwa może wskazywać na swoistą alternatywę dla medycznego laboratorium diagnostycznego, jednakże nie podlegającą przepisom o diagnostyce laboratoryjnej [4]. Nie wdając się w bliższą polemikę z autorami tego poglądu stwierdzić należy, iż na gruncie obowiązujących przepisów regulujących wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej nie można mówić o zakładzie badań laboratoryjnych jako alternatywie dla medycznego laboratorium diagnostycznego. Czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane są w laboratorium, spełniającym określone w przepisach prawnych wymogi. Czynności te wykonywane przez osoby posiadające do tego uprawnienia (art. 6 i nast. Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej) zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu z 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 128). Wszelkie działania wykonane poza reżimem przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i aktów wykonawczych nie stanowią czynności diagnostyki laboratoryjnej. Tym samym nie mogą być podstawą postępowania diagnostyczno-terapeutycznego (poza określonymi w przepisach wyjątkami np. przyłóżkowe oznaczenie parametrów krytycznych). Dalsza analiza ustawy o działalności leczniczej prowadzi do pytania co do roli diagnostyki w działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Dlaczego przepis podkreślający rolę badań laboratoryjnych nie został uwzględniony zwłaszcza przy charakterystyce świadczeń szpitalnych. Taka niekonsekwencja ustawodawcy może budzić pewne wątpliwości, zwłaszcza, że nie dokonano precyzyjnego określenia na czym polega działalność szpitalna [5]. Wskazano natomiast definicję świadczenia szpitalnego. Są to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych 462

3 świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. Uwzględniając powyższe rozważania uznające czynności diagnostyki laboratoryjnej za badania diagnostyczne uznać należy, że definicja świadczenia szpitalnego obejmuje także swym zakresem również te czynności. Aczkolwiek szkoda, że na wzór ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych nie zostało to bardzie wyeksponowane. Czynności diagnostyki laboratoryjnej jako świadczenia zdrowotne Określenie miejsca czynności diagnostyki laboratoryjnej w obowiązujących przepisach prawnych wymaga także odpowiedzi na pytanie czy czynności te są świadczeniami zdrowotnymi. Definicję pojęcia świadczenia zdrowotnego odnajdujemy w ustawie o działalności leczniczej oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 świadczenia zdrowotne są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Dana czynność może być uznana za świadczenie zdrowotne tylko wtedy gdy jest udzielana przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach (art. 3 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt. 3) [6]. W rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczenia zdrowotne stanowią element pojęcia świadczenia opieki zdrowotnej. Świadczenia opieki zdrowotnej to obok świadczeń zdrowotnych, świadczenia zdrowotne rzeczowe (związane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, i środki pomocnicze) i świadczenia towarzyszące (zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego) - art. 5 pkt 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Świadczeniem zdrowotnym, w myśl przepisów tejże ustawy są działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w tym m.in. związane z badaniem diagnostycznym, w tym analityką medyczną (art. 5 pkt 40). Co istotne ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej definiując pojęcia świadczenia zdrowotnego wyraźniej w porównaniu z ustawą o działalności leczniczej stawia na pierwszym miejscu działania służące profilaktyce [7]. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują m.in. badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych a także mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych. Upraszczając skoro czynności diagnostyki laboratoryjnej są wykonywane dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych a świadczenia zdrowotne służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i przywracaniu lub poprawie zdrowia to nie ma wątpliwości, że czynności diagnostyki laboratoryjnej są świadczeniami zdrowotnymi. Uznanie czynności diagnostyki laboratoryjnej za świadczenia zdrowotne może mieć dalsze konsekwencje, a mianowicie czynności diagnostyki laboratoryjnej jako świadczenia zdrowotne mogą być bezpośrednio kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia należy m.in. zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 97 ust. 3 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych pomiędzy świadczeniodawcą, a dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ. Nie ma zatem żadnych przeszkód prawnych aby Narodowy Fundusz Zdrowia zawierał umowy bezpośrednio z medycznymi laboratoriami diagnostycznymi. Postulat bezpośredniego kontraktowania badań laboratoryjnych zgłasza Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. W razie bezpośredniego kontraktowania badań laboratoryjnych, w opinii Izby, świadczeniodawca nie byłby zainteresowany oszczędzaniem na badaniach diagnostycznych czy zlecaniem badań pacjentowi do wykonania we własnym zakresie, czyli za odpłatnością dokonywaną przez pacjenta [8]. Ponadto z informacji jakie otrzymała Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż do części oddziałów docierały skargi co do zlecania wykonania jako odpłatnych badań laboratoryjnych, które wyszczególnione są jako bezpłatne dla świadczeniobiorcy. W roku 2009 i w pierwszej połowie 2010 r. zastrzeżenia zgłoszono co do 135,1 mln porad w podstawowej opiece zdrowotnej oraz 84, 8 mln. badań diagnostycznych.[9]. Wydaje się, że z postulatem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych nie zgadza się przynajmniej Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Mimo braku bezpośredniego kontraktowania badań laboratoryjnych z roku na rok ich liczba rośnie. Ze sprawozdań świadczeniodawców wynika, że w województwie mazowieckim w roku 2010 lekarze zlecili około 2,8 mln. badań hematologicznych, rok później ponad 3 mln. Podobny wzrost zaobserwowano w przypadku badań biochemicznych i immunochemicznych. W roku 2010 wykonano ich ponad 7 mln., w roku ,3 mln. [10]. 463

4 Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej... Badania laboratoryjne jako świadczenia gwarantowane Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza pojęcie świadczeń gwarantowanych. Są to świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie (art. 5 pkt 35 ustawy). Na podstawie art. 15 tejże ustawy świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane m.in. z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, ratownictwa medycznego, programów zdrowotnych a także innych wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dodatkowo świadczenia gwarantowane, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, przysługują na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto pacjent ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego (art. 32 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Szczegółowy wykaz świadczeń przysługujących pacjentowi w poszczególnych zakresach określają rozporządzenia Ministra Zdrowia. I tak na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139) świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcom, w kosztach własnej działalności, dostęp do badań diagnostycznych, w tym badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, których wykaz określa to rozporządzenie. W załączniku do tego rozporządzenia w części IV wymienione są należne pacjentowi świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Na podstawie 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. Nr 111, poz. 653) w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie m.in. badania diagnostyczne. Wykaz badań laboratoryjnych, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Na podstawie rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (Dz.U. Nr 140, poz z późn. zm.) w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne. Na podstawie rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. Nr 140, poz ) w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze ( 4 ust. 1 rozporządzenia). Zatem ustawodawca określając zakresy świadczeń gwarantowanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrezygnował z odrębnego uregulowania zakresu badań laboratoryjnych przysługujących pacjentowi. I tu powstaje pytanie, czy takie rozwiązanie stanowi utrudnienie w dostępie do badań laboratoryjnych? A w tym miejscu warto podkreślić, że Polska ma jeden z najniższych nakładów finansowych na diagnostykę laboratoryjną w Europie. I tak np. w Republice Czeskiej jest prawie 2,5 razy więcej nakładów na diagnostykę niż w Polsce. Oba te kraje mają zbliżony PKB. W Hiszpanii, gdzie w przybliżeniu jest tyle samo mieszkańców co w Polsce, nakłady na diagnostykę są 5-krotnie wyższe co stanowi średnią europejską [11]. Być może można by wskazać, że takie rozwiązanie nie docenia roli diagnostyki laboratoryjnej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Nie wydaje się jednak, że przyjęta konstrukcja prawna stanowi utrudnienie dostępu do badań laboratoryjnych. Wyraźnie bowiem w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje się, że pacjent ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania. Zatem ostateczną decyzję o ewentualnym wykonaniu gwarantowanych badań laboratoryjnych określa lekarz (co zresztą wynika z art. 27 zd. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). Podsumowanie Wracając do zadanego na wstępie pytania, czy ustawodawca konstruując system opieki zdrowotnej uwzględnił w nim w dostateczny sposób rolę badań laboratoryjnych? Z całą pewnością ustawodawca stworzył ramy prawne funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Być może niewystarczające i wymagające doprecyzowania a niejednokrotnie zmian [12]. Ale warto pamiętać, że przed uchwaleniem ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, w zakresie formalno-prawnych aspektów jej funkcjonowania panował chaos kompetencyjny. Pojęcie czynności diagnostyki laboratoryjnej i tytuł diagnosty laboratoryjnego w obrocie prawnym nie istniały. Dziś w nomenklaturze prawnej związanej z ochroną zdrowia ugruntowały się te pojęcia. Dzięki tym działaniom możemy dokonywać analizy podstawowych aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia pod kątem uwzględnienia roli diagnostyki laboratoryjnej. Można zatem stwierdzić, że podstawowe ramy prawne umożliwiające należyte funkcjonowanie diagnostyki laboratoryjnej zostały stworzone. To jeden z warunków jej właściwego funkcjonowania. Jednakże obok przepisów prawnych niezbędne jest współdziałanie wszystkich uczestników sektora ochrony zdrowia: organizatora systemu, płatnika, świad- 464

5 czeniodawców. Tylko wówczas stworzymy system opieki zdrowotnej uwzględniający rolę wszystkich jego sektorów, w tym również sektora diagnostyki laboratoryjnej. Wówczas zapewne nie będą się pojawiały następujące wypowiedzi: Od dawna wiadomo, że badania diagnostyczne nie leczą, są tylko badaniami dodatkowymi, pomocniczymi. Podstawą diagnozowania i leczenia jest wywiad i badania fizykalne, a nie badania diagnostyczne. Nie mogą więc zastąpić lekarzy i ich wiedzy. To, co obniża koszty leczenia i poprawia stan zdrowotny społeczeństwa to profilaktyka, promocja zdrowia i podstawowa opieka zdrowotna, a nie diagnostyka i ilość wykonanych badań [13]. Bibliografia 1. Solnica B. Znaczenie badań laboratoryjnych w medycynie zapobiegawczej i naprawczej. Prawo i Medycyna 4/2010: 41 (vol. 12): Borowicz K, Puzoń W, Ryba M. Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi aktami wykonawczymi. Warszawa 2012: Solnica B. Znaczenie badań laboratoryjnych w medycynie zapobiegawczej i naprawczej, Prawo i Medycyna 4/2010; 41 (12): Borowicz K, Puzoń W, Ryba M. Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi aktami wykonawczymi. Warszawa 2012, s Dercz M, Rek T. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa 2012, s Dercz M, Rek T. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa 2012, s Dercz M, Rek T. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa 2012, s Puls Medycyny Nr 10 z 13 czerwca 2012 r., s Owczarek H, Augustynowicz A. Propozycje zmian w systemie diagnostyki laboratoryjnej. Diagn Lab 2010; 46: Wypowiedź Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Puls Medycyny Nr 10 z 13 czerwca 2012 r., s Jakubiec J.L. Nakłady na diagnostykę in vitro (IVD) w Unii Europejskiej i w Polsce. Polityka Zdrowotna. NR VII, grudzień 2008/ styczeń 2009, s Zob. szerzej Owczarek H, Augustynowicz A. Propozycje zmian w systemie diagnostyki laboratoryjnej. Diagn Lab; 2010: 46: Wypowiedź Prezesa Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Puls Medycyny Nr 10 z 13 czerwca 2012 r., s. 5. Adres do korespondencji: Dr n. prawn. Anna Augustynowicz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Warszawa; ul. Kleczewska 61/63 tel Zaakceptowano do publikacji:

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E Warszawa, 29 maja 2013 r. S T A N O W I S K O Osoba pracująca w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym nie może używać tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów za badania laboratoryjne będące świadczeniami gwarantowanymi?

Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów za badania laboratoryjne będące świadczeniami gwarantowanymi? diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 2 153-158 Praca poglądowa Review Article Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów za badania

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska

Zasady prawne w opiece długoterminowej opracowała mgr Janina Żurawska Zasady prawne w opiece długoterminowej Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział w Łodzi (ptp.lodz@gmail.com) Łódź, 14 czerwca 2010 r. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące wzmacnianiu, zachowaniu,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dz.U.2009.140.1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy

Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego Tel.: 883-925-879, e-mail: biuro@cdpm.pl, info@cdpm.pl, www.cdpm.pl Prawo medyczne zespół norm prawnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r. Sygn. akt KIO/KD 27/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 18 marca 2014 r., zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 18.00. Natomiast w godz. 18.00 8.00 dnia następnego oraz całodobowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński Warszawa, 05 czerwiec 2012 roku Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jan Cedzyński Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Na podstawie artykułu 191 i 192 uchwały Sejmu z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 12 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w Polsce 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucyjna ochrona zdrowia Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ. Prezesa. Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 4 listopada 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Na postawie

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Analiza prawna Pakietu Onkologicznego. Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Analiza prawna Pakietu Onkologicznego Mec. Adam Twarowski Warszawa, 13 czerwca 2015 r. Podstawy ustawowe to 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o: konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia

Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Pracownicze Programy Zdrowotne (PPZ) Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia Podłoże i cele Częściowe odciążenie systemu publicznego przesunięcie części popytu na świadczenia na sektor

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie grudzień, 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok

PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU. 1. Plan finansowy na 2014 rok 2 518 2 704 3 003 3 481 4 139 4 507 4 668 4 736 4 977 5 302 5 302 PLAN FINANSOWY ORAZ ŚRODKI NA KONTRAKTY W 2014 ROKU Wartość planów finansowych MOW NFZ koszty świadczeń zdrowotnych 2011-2014 r. w mln

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 18 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 88/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piastun zwany dalej Zakładem jest samodzielnym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Moja Przychodnia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach. Moja Przychodnia. Rozdział 1. Postanowienia ogólne S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą Samodzielny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Tekst pierwotny: Dz.U.2013.931 Wersja z dnia: 2015-01-14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA (1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego Poprzednia zmiana:

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE. I. Postanowienia ogólne.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE. I. Postanowienia ogólne. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE I. Postanowienia ogólne. 1 1, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie - zwany dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 19 kwietnia 2011 r. ILPP1/443-94/11-2/MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 19 kwietnia 2011 r. ILPP1/443-94/11-2/MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 19 kwietnia 2011 r. ILPP1/443-94/11-2/MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu

Bardziej szczegółowo

Diagnosta laboratoryjny w laboratorium formy prawne nawiązania współpracy

Diagnosta laboratoryjny w laboratorium formy prawne nawiązania współpracy diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 4 467-471 Praca poglądowa Review Article Diagnosta laboratoryjny w laboratorium formy prawne nawiązania współpracy Laboratory

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 65/2009/DGL. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 24 kwietnia 2009 roku. Pan Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce WK.60/412/K-20/09. al. Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce

Wrocław, 24 kwietnia 2009 roku. Pan Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce WK.60/412/K-20/09. al. Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce Wrocław, 24 kwietnia 2009 roku WK.60/412/K-20/09 Pan Ryszard Pacholik Wójt Gminy Kobierzyce al. Pałacowa 1 55-040 Kobierzyce Regionalna Izba Obrachunkowa działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Informacje ogólne. 3. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w 1, są finansowane z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku Prezesa NFZ Zasady przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17grudnia 2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I. CZĘŚĆ A. 1. Opis problemu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 1887 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r.) Dz.U.05.214.1816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/KND/13/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Zamawiający: Szpital w Śremie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego

Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego Wykorzystanie danych publicznych przez biegłego możliwości i problemy Autor: mgr Andrzej Śliwczyński Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie i w Łodzi w zakresie marketingu i marketingu farmaceutycznego Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Środzie Wlkp.

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Środzie Wlkp. STATUT Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej W Środzie Wlkp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp., zwany dalej Zespołem, jest

Bardziej szczegółowo

Zapis potwierdzający wcześniejsze uwagi, autonomia w kontraktowaniu, możliwość preferowania określonej, zalecanej grupy świadczeniodawców.

Zapis potwierdzający wcześniejsze uwagi, autonomia w kontraktowaniu, możliwość preferowania określonej, zalecanej grupy świadczeniodawców. s. 3: Proponuje się powołanie wojewódzkich funduszy zdrowia, jako autonomicznych, regionalnych instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, posiadających osobowość prawną, wraz z zagwarantowaniem realnego wpływu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego MTP Gryfice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego MTP Gryfice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego MTP Gryfice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I. Postanowienia ogólne 1. Na mocy uchwały nr 1 Zarządu spółki MTP Gryfice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne

O P I N I A P R A W N A. dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki szkolne Opole, dnia 20 września 2013 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca zasad organizacji udzielenia świadczeń przez pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Kraków, 10.04.2012r Grupy pacjentów uprzywilejowanych Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska w

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 r. I. CZĘŚĆ A. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 1. Opis problemu

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/473/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY RADECZNICA 2012 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PRAWA PACJENTA Prawa pacjenta są zbiorem praw przysługujących pacjentowi z tytułu

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A

O P I N I A P R A W N A Warszawa 17-02-2015 Związek Pracodawców Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Szanowny Pan Przemysław Daroszewski O P I N I A P R A W N A na temat: problematyki rozliczania świadczeń specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

O P I N I A P R A W N A. dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu re ferencyjnym

O P I N I A P R A W N A. dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej do ośrodka o wyższym stopniu re ferencyjnym Opole, dnia 2 grudnia 2014 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole O P I N I A P R A W N A dotycząca samodzielnej opieki położnej podczas transportu kobiety ciężarnej

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kowala Nr XIX/106/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kowali Kowala 105, 26-624 Kowala-Stępocina I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej dla uprzywilejowanych grup pacjentów Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ 30 marca 2012r. Grupy osób posiadających uprawnienia szczególnych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Podmiotu leczniczego Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ 138/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 19 czerwca 2012 r. STATUT Podmiotu leczniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy:

II. Do podstawowych zadań Pododdziału Rehabilitacji Dziennej należy: Regulamin Porządkowy Pododdziału Rehabilitacji Dziennej I. Charakterystyka Pododdziału 1. Pododdział Rehabilitacji Dziennej jest wydzieloną częścią Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałami i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 61/2009/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 1327 UCHWAŁA Nr XXI/395/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2431 UCHWAŁA NR XI/214/15 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 29 grudnia 2010 r. Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju:

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywane ostatnio skargi obywateli dotyczące treści zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydawanych na podstawie art.

Rozpatrywane ostatnio skargi obywateli dotyczące treści zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydawanych na podstawie art. Rozpatrywane ostatnio skargi obywateli dotyczące treści zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wydawanych na podstawie art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014

Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie toksykologii klinicznej za rok 2014 Warszawa, dnia 13.02.2015 r. Katarzyna Kalinko Pododdział Toksykologii Szpital Praski w Warszawie ul. Aleja Solidarności 67 03-401 Warszawa fax.: 22 6196654 email: k.kalinko@onet.eu Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów

STATUT. Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów Załącznik do uchwały Nr 4/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów STATUT Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Czynności diagnostyki laboratoryjnej analiza definicji oraz postulaty zmian

Czynności diagnostyki laboratoryjnej analiza definicji oraz postulaty zmian diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2011 Volume 47 Number 1 91-97 Praca poglądowa Review Article Czynności diagnostyki laboratoryjnej analiza definicji oraz postulaty zmian Laboratory

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU Wydanie 3 Data wydania: 02.01.2013 r. CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. wnoszę o

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. wnoszę o RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz RPO-740411-V-13/GH 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład

Reguły prowadzenia list oczekujących przez Zakład ZASADY PROWADZENIA LISTY OCZEKUJĄCYCH NA UDZIELENIE ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ, FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W RAMACH UMOWY ZAWARTEJ Z NARODOWYM FUDUSZEM ZDROWIA, W PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ UMOWA CYWILNO PRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Zawarta w dniu w Woźnikach pomiędzy: Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z siedzibą przy ul. Dworcowej 21 42-289 Woźniki reprezentowanym przez:.zwanym

Bardziej szczegółowo

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy

Pan. Zwracam się do Pana Ministra w sprawie pominięcia lekarzy geriatrów w wykazie lekarzy RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-706913-V/12/GM 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w IŁŻY

STATUT GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w IŁŻY Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/185/09 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 25.02.2009 r. STATUT GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w IŁŻY Rozdział I Przepisy ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r.

Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego. Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Kluczowe aspekty i problemy pakietu onkologicznego Jerzy Gryglewicz Warszawa 13 czerwca 2015 r. Raport Uczelni Łazarskiego styczeń 2013 r. ANALIZA DOSTĘPNOŚCI DO LECZENIA ONKOLOGICZNEGO ORAZ FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/2012/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 10 października 2012 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 84/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk

Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Co powinien wiedzieć każdy pacjent publicznej opieki zdrowotnej? Kinga Wojtaszczyk Płacę składki, więc mi się należy! Nie wszystko Nie od razu Świadczeniodawca też ma obowiązki Obowiązki świadczeniodawcy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 12 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ Załącznik do uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. 2014 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego. (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) Dz.U.2004.274.2724 2005.06.24 zm. Dz.U.2005.101.850 2006.07.01 zm. Dz.U.2006.94.655 2007.05.01 zm. Dz.U.2007.69.466 2007.10.03 zm. Dz.U.2007.168.1185 2009.03.15 zm. Dz.U.2009.40.330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo