Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce"

Transkrypt

1 diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number Praca poglądowa Review Article Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce Place of laboratory diagnostics in basic acts regulating organization and funding of health care in Poland Anna Augustynowicz 1, Henryk Owczarek 2 1 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2 Katedra Analityki Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Omówiono rolę badań laboratoryjnych w lecznictwie szpitalnym oraz ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Dokonano także analizy pod kątem uznania czynności diagnostyki laboratoryjnej za świadczenia zdrowotne. Summary In present article the place of laboratory diagnostics in basic acts regulating organization and funding of health care in Poland has been shown. One could find a discussion over topics concerning the role of laboratory examinations in hospital s health service and ambulant health care. What is more, an analysis has been made at an angle of recognition of laboratory diagnostics for health care services. Słowa kluczowe: działalność lecznicza, świadczenia zdrowotne, czynności diagnostyki laboratoryjne Key words: therapeutic activity, health care services, laboratory diagnostics activities Wstęp Podstawowym aktem prawnym określającym zasady organizacji systemu ochrony zdrowia a także funkcjonowanie podmiotów prowadzących działalność leczniczą jest ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 112, poz. 654 z późn. zm.). Warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zasady i tryb finansowania świadczeń określa ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz z późn. zm.). Badania laboratoryjne stanowią istotny element procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Są one podstawę około 60% decyzji lekarskich, generują około 10% kosztów opieki zdrowotnej, co przy ich właściwym doborze oraz należytej interpretacji wyników czyni badania laboratoryjne jednym z elementów decydujących o skuteczności i ekonomicznej efektywności ochrony zdrowia. Znaczenie badań laboratoryjnych kształtuje się odmiennie w dwóch podstawowych segmentach opieki zdrowotnej, tj. w medycynie zapobiegawczej i medycynie naprawczej. W medycynie zapobiegawczej badania laboratoryjne są stosowane jako jedna z form badań przesiewowych (screening testes), których celem jest wykrycie zwiększonego ryzyka wystąpienia choroby lub jej wczesnej, bezobjawowej fazy. W medycynie naprawczej można określić dwa obszary wykorzystania badan laboratoryjnych. Pierwszy z nich to wykrywanie i rozpoznawanie chorób. Drugi wiąże się z wykorzystaniem badań laboratoryjnych do monitorowania przebiegu i leczenia chorób [1]. Jako istotny element systemu ochrony zdrowia diagnostyka laboratoryjna powinna znaleźć właściwe odzwierciedlenie w dwóch wyżej wymienionych aktach prawnych. Czy zatem ustawodawca konstruując system opieki zdrowotnej uwzględnił w nim w dostateczny sposób rolę badań laboratoryjnych? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga przedstawienia najważniejszych przepisów odnoszących się do badań laboratoryjnych w dwóch podstawowych aktach prawnych. 461

2 Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej... Ustawa o działalności leczniczej a czynności diagnostyki laboratoryjnej Na podstawie art. 16 ustawy z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 144, poz z późn. zm.) wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium. Laboratorium jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej. Laboratorium może być także jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, instytutu badawczego albo uczelni medycznej (art. 17 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca szczególną rolę przypisał badaniom diagnostycznym w ambulatoryjnych świadczeniach zdrowotnych. Ustawa o działalności leczniczej wyróżnia dwa rodzaje działalności leczniczej, a mianowicie: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (czyli szpitalne i inne niż szpitalne) oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (art. 8 ustawy o działalności leczniczej). Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego (art. 11 ustawy o działalności leczniczej). Należy rozważyć czy użyte w art. 11 określenie badania diagnostyczne obejmuje również badania laboratoryjne. Autorzy jednego z komentarzy do ustawy o działalności leczniczej uznają, że definicja czynności diagnostyki laboratoryjnej określona w art. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej nie daje w tym względzie jednoznacznej odpowiedzi. W konsekwencji z pewną dozą ostrożności przyjmują, że badania diagnostyczne wspomniane w art. 11 ustawy o działalności leczniczej to m. in. czynności diagnostyki laboratoryjnej. Jako argument przemawiający za takim stanowiskiem podają treść art. 12 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej wskazujący, że ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się w ambulatorium (przychodni, poradni, ośrodku zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych), a także zakładzie badań diagnostycznych i medycznym laboratorium diagnostycznym [2]. Z autorami komentarza zgodzić się należy, co do jednego, że badania diagnostyczne to m.in. czynności diagnostyki laboratoryjnej. Niezrozumiałe jest natomiast wskazanie, że definicja czynności diagnostyki laboratoryjnej nie daje jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie i w konsekwencji przyjęcie prezentowanego stanowiska z pewną dozą ostrożności. Już sama definicja czynności diagnostyki daje podstawę do uznania czynności diagnostyki laboratoryjnej za badania diagnostyczne. Zgodnie z definicją wynikającą z ustawy o diagnostyce laboratoryjnej czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują m.in. badania laboratoryjne ( ) dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych a także mikrobiologiczne badania laboratoryjne ( ) dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarnoepidemiologicznych. Ponadto pamiętać należy, iż określenie badania diagnostyczne obejmuje szereg badań, w tym badania obrazowe, endoskopowe, elektrofizjologiczne a także laboratoryjne. Badania laboratoryjne są integralnym elementem procesu diagnostycznego dla większości schorzeń, a dla niektórych wyniki tych badań stanowią rekomendowane kryteria rozpoznania lub wykluczenia (np. cukrzyca) [3]. W tym miejscu warto chwilę uwagi poświęcić art. 12 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, określającym, że ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych udziela się m.in. w zakładzie badań diagnostycznych i w medycznym laboratorium diagnostycznym. Medyczne laboratorium diagnostyczne zdefiniowane zostawało w art. 17 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Wątpliwości budzi niezdefiniowane w żadnym akcie prawnym określenie zakład badań diagnostycznych. Autorzy wspomnianego wyżej komentarza uznają, że nazwa przedsiębiorstwa może wskazywać na swoistą alternatywę dla medycznego laboratorium diagnostycznego, jednakże nie podlegającą przepisom o diagnostyce laboratoryjnej [4]. Nie wdając się w bliższą polemikę z autorami tego poglądu stwierdzić należy, iż na gruncie obowiązujących przepisów regulujących wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej nie można mówić o zakładzie badań laboratoryjnych jako alternatywie dla medycznego laboratorium diagnostycznego. Czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonywane są w laboratorium, spełniającym określone w przepisach prawnych wymogi. Czynności te wykonywane przez osoby posiadające do tego uprawnienia (art. 6 i nast. Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej) zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu z 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 128). Wszelkie działania wykonane poza reżimem przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej i aktów wykonawczych nie stanowią czynności diagnostyki laboratoryjnej. Tym samym nie mogą być podstawą postępowania diagnostyczno-terapeutycznego (poza określonymi w przepisach wyjątkami np. przyłóżkowe oznaczenie parametrów krytycznych). Dalsza analiza ustawy o działalności leczniczej prowadzi do pytania co do roli diagnostyki w działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Dlaczego przepis podkreślający rolę badań laboratoryjnych nie został uwzględniony zwłaszcza przy charakterystyce świadczeń szpitalnych. Taka niekonsekwencja ustawodawcy może budzić pewne wątpliwości, zwłaszcza, że nie dokonano precyzyjnego określenia na czym polega działalność szpitalna [5]. Wskazano natomiast definicję świadczenia szpitalnego. Są to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych 462

3 świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. Uwzględniając powyższe rozważania uznające czynności diagnostyki laboratoryjnej za badania diagnostyczne uznać należy, że definicja świadczenia szpitalnego obejmuje także swym zakresem również te czynności. Aczkolwiek szkoda, że na wzór ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych nie zostało to bardzie wyeksponowane. Czynności diagnostyki laboratoryjnej jako świadczenia zdrowotne Określenie miejsca czynności diagnostyki laboratoryjnej w obowiązujących przepisach prawnych wymaga także odpowiedzi na pytanie czy czynności te są świadczeniami zdrowotnymi. Definicję pojęcia świadczenia zdrowotnego odnajdujemy w ustawie o działalności leczniczej oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 świadczenia zdrowotne są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Dana czynność może być uznana za świadczenie zdrowotne tylko wtedy gdy jest udzielana przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach (art. 3 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt. 3) [6]. W rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczenia zdrowotne stanowią element pojęcia świadczenia opieki zdrowotnej. Świadczenia opieki zdrowotnej to obok świadczeń zdrowotnych, świadczenia zdrowotne rzeczowe (związane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, i środki pomocnicze) i świadczenia towarzyszące (zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego) - art. 5 pkt 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Świadczeniem zdrowotnym, w myśl przepisów tejże ustawy są działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w tym m.in. związane z badaniem diagnostycznym, w tym analityką medyczną (art. 5 pkt 40). Co istotne ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej definiując pojęcia świadczenia zdrowotnego wyraźniej w porównaniu z ustawą o działalności leczniczej stawia na pierwszym miejscu działania służące profilaktyce [7]. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują m.in. badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych a także mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych. Upraszczając skoro czynności diagnostyki laboratoryjnej są wykonywane dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych a świadczenia zdrowotne służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i przywracaniu lub poprawie zdrowia to nie ma wątpliwości, że czynności diagnostyki laboratoryjnej są świadczeniami zdrowotnymi. Uznanie czynności diagnostyki laboratoryjnej za świadczenia zdrowotne może mieć dalsze konsekwencje, a mianowicie czynności diagnostyki laboratoryjnej jako świadczenia zdrowotne mogą być bezpośrednio kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia. Do zakresu działania Narodowego Funduszu Zdrowia należy m.in. zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 97 ust. 3 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych pomiędzy świadczeniodawcą, a dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ. Nie ma zatem żadnych przeszkód prawnych aby Narodowy Fundusz Zdrowia zawierał umowy bezpośrednio z medycznymi laboratoriami diagnostycznymi. Postulat bezpośredniego kontraktowania badań laboratoryjnych zgłasza Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. W razie bezpośredniego kontraktowania badań laboratoryjnych, w opinii Izby, świadczeniodawca nie byłby zainteresowany oszczędzaniem na badaniach diagnostycznych czy zlecaniem badań pacjentowi do wykonania we własnym zakresie, czyli za odpłatnością dokonywaną przez pacjenta [8]. Ponadto z informacji jakie otrzymała Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych z Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, iż do części oddziałów docierały skargi co do zlecania wykonania jako odpłatnych badań laboratoryjnych, które wyszczególnione są jako bezpłatne dla świadczeniobiorcy. W roku 2009 i w pierwszej połowie 2010 r. zastrzeżenia zgłoszono co do 135,1 mln porad w podstawowej opiece zdrowotnej oraz 84, 8 mln. badań diagnostycznych.[9]. Wydaje się, że z postulatem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych nie zgadza się przynajmniej Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Mimo braku bezpośredniego kontraktowania badań laboratoryjnych z roku na rok ich liczba rośnie. Ze sprawozdań świadczeniodawców wynika, że w województwie mazowieckim w roku 2010 lekarze zlecili około 2,8 mln. badań hematologicznych, rok później ponad 3 mln. Podobny wzrost zaobserwowano w przypadku badań biochemicznych i immunochemicznych. W roku 2010 wykonano ich ponad 7 mln., w roku ,3 mln. [10]. 463

4 Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej... Badania laboratoryjne jako świadczenia gwarantowane Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza pojęcie świadczeń gwarantowanych. Są to świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie (art. 5 pkt 35 ustawy). Na podstawie art. 15 tejże ustawy świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane m.in. z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, ratownictwa medycznego, programów zdrowotnych a także innych wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dodatkowo świadczenia gwarantowane, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, przysługują na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto pacjent ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego (art. 32 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Szczegółowy wykaz świadczeń przysługujących pacjentowi w poszczególnych zakresach określają rozporządzenia Ministra Zdrowia. I tak na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139) świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcom, w kosztach własnej działalności, dostęp do badań diagnostycznych, w tym badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, których wykaz określa to rozporządzenie. W załączniku do tego rozporządzenia w części IV wymienione są należne pacjentowi świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Na podstawie 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. Nr 111, poz. 653) w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie m.in. badania diagnostyczne. Wykaz badań laboratoryjnych, udzielanych w warunkach ambulatoryjnych określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Na podstawie rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (Dz.U. Nr 140, poz z późn. zm.) w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne. Na podstawie rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. Nr 140, poz ) w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze ( 4 ust. 1 rozporządzenia). Zatem ustawodawca określając zakresy świadczeń gwarantowanych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zrezygnował z odrębnego uregulowania zakresu badań laboratoryjnych przysługujących pacjentowi. I tu powstaje pytanie, czy takie rozwiązanie stanowi utrudnienie w dostępie do badań laboratoryjnych? A w tym miejscu warto podkreślić, że Polska ma jeden z najniższych nakładów finansowych na diagnostykę laboratoryjną w Europie. I tak np. w Republice Czeskiej jest prawie 2,5 razy więcej nakładów na diagnostykę niż w Polsce. Oba te kraje mają zbliżony PKB. W Hiszpanii, gdzie w przybliżeniu jest tyle samo mieszkańców co w Polsce, nakłady na diagnostykę są 5-krotnie wyższe co stanowi średnią europejską [11]. Być może można by wskazać, że takie rozwiązanie nie docenia roli diagnostyki laboratoryjnej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Nie wydaje się jednak, że przyjęta konstrukcja prawna stanowi utrudnienie dostępu do badań laboratoryjnych. Wyraźnie bowiem w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wskazuje się, że pacjent ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania. Zatem ostateczną decyzję o ewentualnym wykonaniu gwarantowanych badań laboratoryjnych określa lekarz (co zresztą wynika z art. 27 zd. 2 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). Podsumowanie Wracając do zadanego na wstępie pytania, czy ustawodawca konstruując system opieki zdrowotnej uwzględnił w nim w dostateczny sposób rolę badań laboratoryjnych? Z całą pewnością ustawodawca stworzył ramy prawne funkcjonowania diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Być może niewystarczające i wymagające doprecyzowania a niejednokrotnie zmian [12]. Ale warto pamiętać, że przed uchwaleniem ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, w zakresie formalno-prawnych aspektów jej funkcjonowania panował chaos kompetencyjny. Pojęcie czynności diagnostyki laboratoryjnej i tytuł diagnosty laboratoryjnego w obrocie prawnym nie istniały. Dziś w nomenklaturze prawnej związanej z ochroną zdrowia ugruntowały się te pojęcia. Dzięki tym działaniom możemy dokonywać analizy podstawowych aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia pod kątem uwzględnienia roli diagnostyki laboratoryjnej. Można zatem stwierdzić, że podstawowe ramy prawne umożliwiające należyte funkcjonowanie diagnostyki laboratoryjnej zostały stworzone. To jeden z warunków jej właściwego funkcjonowania. Jednakże obok przepisów prawnych niezbędne jest współdziałanie wszystkich uczestników sektora ochrony zdrowia: organizatora systemu, płatnika, świad- 464

5 czeniodawców. Tylko wówczas stworzymy system opieki zdrowotnej uwzględniający rolę wszystkich jego sektorów, w tym również sektora diagnostyki laboratoryjnej. Wówczas zapewne nie będą się pojawiały następujące wypowiedzi: Od dawna wiadomo, że badania diagnostyczne nie leczą, są tylko badaniami dodatkowymi, pomocniczymi. Podstawą diagnozowania i leczenia jest wywiad i badania fizykalne, a nie badania diagnostyczne. Nie mogą więc zastąpić lekarzy i ich wiedzy. To, co obniża koszty leczenia i poprawia stan zdrowotny społeczeństwa to profilaktyka, promocja zdrowia i podstawowa opieka zdrowotna, a nie diagnostyka i ilość wykonanych badań [13]. Bibliografia 1. Solnica B. Znaczenie badań laboratoryjnych w medycynie zapobiegawczej i naprawczej. Prawo i Medycyna 4/2010: 41 (vol. 12): Borowicz K, Puzoń W, Ryba M. Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi aktami wykonawczymi. Warszawa 2012: Solnica B. Znaczenie badań laboratoryjnych w medycynie zapobiegawczej i naprawczej, Prawo i Medycyna 4/2010; 41 (12): Borowicz K, Puzoń W, Ryba M. Ustawa o działalności leczniczej z komentarzem oraz wybranymi aktami wykonawczymi. Warszawa 2012, s Dercz M, Rek T. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa 2012, s Dercz M, Rek T. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa 2012, s Dercz M, Rek T. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz. Warszawa 2012, s Puls Medycyny Nr 10 z 13 czerwca 2012 r., s Owczarek H, Augustynowicz A. Propozycje zmian w systemie diagnostyki laboratoryjnej. Diagn Lab 2010; 46: Wypowiedź Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Puls Medycyny Nr 10 z 13 czerwca 2012 r., s Jakubiec J.L. Nakłady na diagnostykę in vitro (IVD) w Unii Europejskiej i w Polsce. Polityka Zdrowotna. NR VII, grudzień 2008/ styczeń 2009, s Zob. szerzej Owczarek H, Augustynowicz A. Propozycje zmian w systemie diagnostyki laboratoryjnej. Diagn Lab; 2010: 46: Wypowiedź Prezesa Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Puls Medycyny Nr 10 z 13 czerwca 2012 r., s. 5. Adres do korespondencji: Dr n. prawn. Anna Augustynowicz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Warszawa; ul. Kleczewska 61/63 tel Zaakceptowano do publikacji:

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E Warszawa, 29 maja 2013 r. S T A N O W I S K O Osoba pracująca w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym nie może używać tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej

Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 4 411-417 Praca poglądowa Review Article Odpowiedzialność karna za błędy medyczne w diagnostyce laboratoryjnej Criminal

Bardziej szczegółowo

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE

FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE FORMY PRYWATNEGO FINANSOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ PRZEZ PACJENTÓW W POLSCE Małgorzata Paszkowska 1 Streszczenie Udział prywatnych wydatkach pacjentów na opiekę zdrowotną stale wzrasta. Polscy pacjenci płacą

Bardziej szczegółowo

Raport NFZ. za 2007 rok

Raport NFZ. za 2007 rok Raport NFZ za 2007 rok Warszawa, sierpień 2008 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Od autorów... 6 1.2 Podstawowe pojęcia występujące w Raporcie... 6 2 Informacje o systemie ubezpieczeń zdrowotnych w 2007 r.... 9

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia 1. Wprowadzenie W polskim systemie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO I.UWAGI OGÓLNE Słowo pacjent pochodzi z języka łacińskiego i oznacza osobę cierpiącą 1. Jako pacjenta należy

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług medycznych zagadnienia wybrane

Umowa o świadczenie usług medycznych zagadnienia wybrane Aleksandra Ulanowska Umowa o świadczenie usług medycznych zagadnienia wybrane Wstęp Do niedawna szeroko rozumiane usługi medyczne świadczone były jedynie przez podmioty państwowej służby zdrowia, jednak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia 23.04.2013 Spis

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ PRZEZ FUNDACJE

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ PRZEZ FUNDACJE PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 2013 nr 1 (7) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ PRZEZ FUNDACJE HEALTHCARE SERVICE ACTIVITIES PROVIDED BY A FOUNDATION PIOTR HOROSZ * Abstract The paper raises several

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/17/15/IPW Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 r. DECYZJA Nr DKK - 79/15 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna diagnosty laboratoryjnego

Odpowiedzialność cywilna diagnosty laboratoryjnego diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2013 Volume 49 Number 4 419-424 Praca poglądowa Review Article Odpowiedzialność cywilna diagnosty laboratoryjnego Liability laboratory diagnostician

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Redakcja

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-amil: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Adres: Kasprowicza 14, 31-523 Kraków Wstęp W opracowaniu została podjęta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - projekt - Projekt uwzględnia: - dobre i złe doświadczenia związane z funkcjonowaniem Kas Chorych i NFZ, - programy PiS i PO dotyczące służby zdrowia, - wnioski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2008.164.1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Bardziej szczegółowo

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r.

Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. Prawa pacjenta - stan prawny na marzec 2014 r. I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej udzielonych

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI mgr Małgorzata Macuda RACHUNEK WYNIKÓW SZPITALA Z WYKORZYSTANIEM JEDNORODNYCH GRUP PACJENTÓW Rozprawa doktorska Promotor dr

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2012 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo