Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne"

Transkrypt

1 Miron J. MUSIA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ prze³omu wieków Mog³oby siê wydawaæ, e Bia³oruœ to pañstwo w pe³ni demokratyczne naród wybra³ prezydenta w demokratycznych wyborach, przekazanie w³adzy nast¹pi³o w sposób pokojowy. Ale wszystko by³o zupe³nie inaczej «partia w³adzy» zmieni³a jedynie swoje oblicze i tylko tym mo - na wyt³umaczyæ fakt, e nowy prezydent bez problemów zaadaptowa³ siê w œrodowisku 1. Powy szy cytat wymaga s³ów wyjaœnienia, gdy diametralnie odmiennie ni wiêkszoœæ autorów charakteryzuje proces, który mia³ miejsce na Bia³orusi w latach Dodaæ nale y na wstêpie, i jego autorzy nie s¹ ca³kowicie w swoich os¹dach osamotnieni; wiele z nieznanych faktów z ycia Aleksandra Grigorjewicza ukaszenki ujawniaj¹ w nielegalnej na Bia³orusi pozycji Zwyczajny prezydent Pawe³ Szeremiet i Swiet³ana Kaliakin oraz w wydanej w Moskwie ukaszenko polityczna biografia Aleksander Fieduta 2. Wiêkszoœæ politologów uwa a, e w roku 1994 powsta³y na Bia³orusi system nosi³ znamiona typowe dla ówczeœnie budowanych demokracji w pozosta³ych pañstwach by³ego bloku sowieckiego co, jak nale y podkreœliæ, z politologicznego punktu widzenia nie budzi w¹tpliwoœci. Jest jednak e niewielka grupa badaczy i publicystów, którzy byæ mo e maj¹c racjê doszukuje siê w tym procesie starannie sterowanego przejêcia w³adzy przez grupy w ³onie nomenklatury, maj¹ce œwiadomoœæ nadchodz¹cego krachu systemu, w którym siê wychowali; usi³uj¹cych zachowaæ stan posiadania oraz wp³ywy [ekonomiczne]. Obraz, który wy³ania siê z publikacji Owsiannika i Strie³kowej choæ publicystyczny ma charakter rzeczowego, popartego dowodami wywodu, precyzyjnego i dok³adnego, bez zbêdnego koloryzowania typowego dla niektórych wydañ; z bogat¹ baz¹ Ÿród³ow¹. Poparcie ukaszen- 1 S. Owsiannik, J. Strie³kowa, W³adza a spo³eczeñstwo. Bia³oruœ , Warszawa 1999, s Fieducie nie mo na odmówiæ wiedzy o systemie; przez d³ugi okres by³ on rzecznikiem prasowym prezydenta Aleksandra ukaszenki.

2 242 Miron J. Musia³ SP 2 07 ki na jego drodze do prezydentury, i wczeœniej od w³aœciwie pierwszej podjêtej przez niego pracy wygl¹daj¹ na celowe dzia³anie, sprawnie realizowany plan. Nie istniej¹ jednak dostateczne dowody poza poszlakami by poparcie ex-sowieckich s³u b przyj¹æ za rzeczywistoœæ. * * * Z. Blok przy deskrypcji etapu tranzycji pos³u y³ siê nastêpuj¹cym okreœleniem: tranzycja jest tym etapem, który jest obarczony du ym ryzykiem niepewnoœci wystêpuje bowiem zagro enie powrotu do starego re imu. Ukszta³towany po rozpadzie rz¹dów autorytarnych system polityczny ma na ogó³ charakter hybrydoidalny instytucje starego re imu koegzystuj¹ z nowymi, stare elity polityczne dziel¹ siê w³adz¹ z nowymi na zasadzie uk³adu b¹dÿ w drodze konfliktu [ ]. Tranzycja jest terminem, który mo na przypisaæ prawie wy³¹cznie do zmian politycznych, dotyczy bowiem tylko «zinstytucjonalizowania demokracji». Z powy szej definicji wynikaj¹ dwa istotne fakty, mianowicie koniecznoœæ dokonania syntetycznego porównania okresu istnienia BSRR z tzw. ³ukaszyzmem, co ma daæ odpowiedÿ na pytanie czy bia³oruski model przejœcia ku demokracji [a pojmowany jako tranzycja] zakoñczy³ siê w chwili dojœcia do w³adzy Aleksandra ukaszenki [lub póÿniej, zale y który moment przyjêty zostanie za odejœcie od budowy systemu demokratycznego i postawienie podwalin pod system autokratyczny]; oraz próbê zmierzenia, metodami obiektywnymi, si³y spo³eczeñstwa w parciu ku zmianie co ma wyjaœniæ kwestiê czy proces zosta³, czy te nie jest umownie zakoñczony. Literalne potraktowanie definicji prowadziæ mo e do wypaczenia rezultatu badawczego: koniec procesu transformacji, jak i koniec procesu tranzycji jest trudny do jednoznacznego uchwycenia i zale y od zapatrywañ badacza podejmuj¹cego problematykê. Traktuj¹c natomiast w sensie stricte wzmiankowany zapis o ryzyku niepewnoœci postawiæ mo na w przypadku Rzeczpospolitej Polskiej hipotezê, i sposób sprawowania w³adzy przez braci Kaczyñskich i obecn¹ [2006/7 rok] ekipê rz¹dz¹c¹ jest powrotem do tzw. pierwszosekretarstwa, co przekreœla zakoñczenie procesu konsolidacji jako odejœcie od demokracji. Podobny problem mia³/ma miejsce w przypadku Ukrainy czy Federacji Rosyjskiej, gdzie w pierwszym z wymienionych pañstw transformacja zakoñczy³a siê dopiero Pomarañczow¹ Rewolucj¹, a w drugim nie by³o transformacji, a tranzycja zakoñczy³a siê ponown¹ autokratyzacj¹ w chwili dojœcia do w³adzy W³adimira Putina. To, jak elastycznie potraktowane zostanie pojêcie transformacji i tranzycji wp³ynie w³aœciwie jedynie na wyznaczenie daty koñcowej

3 SP 2 07 Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ owego procesu. Bior¹c pod uwagê wydarzenia w Kirgistanie [Rewolucja Ró ], Ukrainie [Pomarañczowa Rewolucja] oraz w Gruzji, trudno mówiæ o wydarzeniu wieñcz¹cym przemiany. Wynika to z faktu, i generaln¹ tendencj¹ pocz¹tku XXI wieku na terenie Europy jest usuwanie [pomijaj¹c sposób dokonania usuniêcia na skutek wewnêtrznego fermentu, zewnêtrznej ingerencji bezpoœredniej lub inspiracji] re imów niedemokratycznych na rzecz tworzenia/przejœcia ku re imom demokratycznym. Konkluduj¹c, obecnie okreœlana mianem stabilnie autorytarnej, sytuacja na Bia³orusi ewoluuje w bli ej nieokreœlonym okresie ku systemowi demokratycznemu. Nie stanowi kwestii priorytetowej odpowiedÿ na pytanie, czy w przypadku Bia³orusi mamy do czynienia z transformacj¹, tranzycj¹ czy konwersj¹ wewn¹trzsystemow¹, bêd¹c¹ szczególnym przypadkiem zachodz¹cych zmian; wynika to z faktu, i dla potrzeb niniejszej pracy znaczenie ma jedynie i to umowne punkt pocz¹tkowy. Jak ujê³a to Gra yna Strnad [niepublikowana dysertacja doktorska], w analizie przejœcia do demokracji mo na okreœliæ moment pocz¹tkowy, strukturê procesu zmiany, a tak e jej wynik koñcowy. Za pocz¹tek tranzycji przyjmuje siê moment sformu³owania deklaracji o przeprowadzeniu rywalizacyjnych wyborów 3, natomiast za wynik koñcowy «zainstalowanie» systemu demokratycznego uto samiane z przeprowadzeniem pierwszych rywalizacyjnych wyborów 4, pierwsz¹ alternacj¹ w³adzy 5, b¹dÿ najczêœciej z konsolidacj¹ demokratycznych regu³ gry, w której element niepewnoœci ju nie wystêpuje 6. Pocz¹tkiem okresu przejœcia dla ówczeœnie jeszcze Bia³oruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jest data deklaracji niepodleg³oœci; nadal nie istnieje metoda badawcza wyznaczenia daty koñcowej owego procesu. Propozycje, mo liwe do zaakceptowania w przypadku zachodnich, rozwiniêtych i ugruntowanych demokracji nie znajduj¹ zastosowania w badaniach, w których czynnikiem równania s¹ pañstwa posowieckie. 3 J. J. Linz, Transitions to Democracy, Washington Quarterly 1990, vol. 13, no. 3, s L. Morlino, Democratic Establishment: A Dimensional Analysis, w: Comparing New Democracies: Transition and Consolidation in Mediterranean Europe in the Southern Cone, red. E. A. Baloyra, Westview Press, Boulder CO London 1987, s D. Share, Transition to Democracy and Transition through Transaction, Comparative Political Studies, January 1987, vol. 19, no. 4, s G. Pridham, Southern European Democracies on the Road to Consolidation, w: Securing Democracy: Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe, red. G. Pridham, Routledge, London New York 1990, s. 9.

4 244 Miron J. Musia³ SP 2 07 Doskonale owe niuanse charakteryzuj¹ m.in. Krygier i Czarnota, choæ ich praca jest jedynie wstêpnym [i pionierskim] zarysowaniem problematyki przeniesienia tradycyjnych, choæ na poziomie œwiadomoœciowym nieustrukturalizowanych i nieoczywistych, dzia³añ do sfery legalnej. Podobn¹ propozycjê wysuwa Nina Antonowicz, wyk³adowca nauk politycznych Uniwersytetu Pañstwowego w Miñsku, zauwa aj¹c e by dokonaæ pe³nej analizy systemu typu posowieckiego nale y wzi¹æ pod uwagê co najmniej trzy jego elementy: 1) strukturê organów w³adzy (i ich wzajemne powi¹zania 7 ); 2) rolê biurokracji jako niezale nego aktora stosunków politycznych (lecz ów aspekt zawiera w sobie element subiektywnego stopniowania); 3) korupcjê 8. Fenomem korupcji uwypukla równie Wo³odymyr Po³okha³o, dyrektor ukraiñskiego kwartalnika Myœl polityczna, w pozycji The political analysis of postcommunism, jednak e odmiennie od Antonowicz ju we wstêpie, wi¹ ¹c go z biurokracj¹. Sam¹ korupcjê okreœla jako komponent mechanizmu, w którym machina biurokratyczna mo e wykorzystywaæ spo³eczeñstwo, wskazuj¹c jednoczeœnie na element alienacji «of public servants» [wyobcowanych i oderwanych od zarz¹dzanego spo³eczeñstwa] w badanym okresie. Jak sformu³owa³ to Walenty Jakuszyk, jak pokazuje doœwiadczenie pañstw postkomunistycznych, korupcja tworzy specyficzn¹ dystrybucjê w³adzy lub, bardziej precyzyjnie, dystrybucjê w³adzy pomiêdzy ró nego rodzaju polityków: pragmatyków lojalnych narodowemu liderowi, cz³onków klanu lidera, osoby których wzajemne zaufanie i wspó³praca doprowadzi³y do pozbycia siê innych ludzi, ró nego rodzaju romantycy, których polityczna orientacja mo e ró niæ siê od kulturalnych i politycznych pogl¹dów wiêkszoœci, wreszcie krêgi mafijne, reprezentuj¹ce narodowy kapita³ kryminalny, zainteresowane jego uwiarygodnieniem oraz wtórna 7 Czyli klasyczne elementy ujêcia strukturalnego (instytucjonalnego), jak formu³uje to m.in. S. Ehrlich, Z. Jarosz, S. Zawadzki, J. Kowalski, H. Lisiecka, J. Hausner i inni. 8 N. Antonowicz, The Structure and Transformation of Organs of Power in the Republic of Belarus, w: The Political System of Belerus and the 2001 Presidental Election, Warszawa 2001, s Patrz równie : tzw. Corruption Perception Index, gdzie w zestawieniu 146 pañstw dokonanym przez Transparency International Bia- ³oruœ zajê³a 74 miejsce; Freedom House Report: The Worst of the Worst 2005 czy te A. Wielikij, Patrijnaja nomenklatura w komunisticzieskoj Bie³arusi: Sozdanie, razwitie, krah, Informacionnyj biuletin. Statii i projekty wypusknikow amerykanskih programm obmiena, nr 8, paÿdziernik grudzieñ 2003.

5 SP 2 07 Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ bur uazja 9. Wczeœniej wymieni³ równie, wœród grup zainteresowanych anomi¹ struktur pañstwowych, osoby prywatne zaanga owane w nielegalne interesy, lecz równie krajowe i zagraniczne firmy, organizacje polityczne i NGO, obce s³u by wywiadowcze. Nie umieszcza natomiast na liœcie szczególnie w œwietle ostatniego wymienionego podmiotu s³u b specjalnych danego pañstwa, co czyni m.in. Piotra Natczuk w artykule The belarusian nomenclature and line of cleavage in Lukashenka s cadre policy 10. Odmienne zdanie czêœciowo poparte danymi statystycznymi [choæ te traktowaæ nale y jedynie jako przybli one] wyra a A. Muhin; który Bia³oruœ stawia w jednej linii z niektórymi pañstwami Zachodu porównuj¹c szare strefy w gospodarce 11. Interesuj¹c¹ publicystyczn¹ analizê, zbli on¹ do wy ej wymienionych, lecz nieodleg³¹ od rzeczywistoœci, da³ Herman Teutsch, zastêpca redaktora naczelnego hiszpañskiego El-Pais, pisz¹c o ogromnym wiêzieniu za³o onym przez politycznego mafiosa na pó³nocnym wschodzie Starego Kontynentu, na samej granicy Unii Europejskiej: W Europie osta³ siê ju tylko ukaszenko na czele po³¹czonych si³ mafii, aparatu administracyjnego, przemys³u, wojska i milicji. * * * Ken Jowitt tu po rozpadzie ZSRR napisa³: w 1989 roku blok sowiecki wygin¹³; partie komunistyczne doda³y utratê w³adzy politycznej do wczeœniejszej straty ideologicznego prawa bytu z okresu realnego socjalizmu; zaœ Zwi¹zek Radziecki by³ ju tylko tolerowany, ale przeznaczony do upadku. Rezultatem jest dziura w europejskiej koncepcji geografii, nie mniejsza ni w 1918 roku 12. Interesuj¹cym pozostaje dlaczego region, w którym nigdy nie istnia³ poza teoretycznymi i normatywnymi za³o eniami komunizm po 1991 roku nagle sta³ siê postkomunistyczny. Jak twierdz¹ Czarnota i Kry- 9 W. Jakuszyk, Corruption in Postcommunist Societies, w: The Political Analysis of Postcommunism, red. W. Po³okhaj³o, Kijów 1995, s Natczuk dokonuje uporz¹dkowania czynników, które wp³ywaj¹ na relacje wewn¹trz bia³oruskiej nomenklatury w pocz¹tkowych latach jej istnienia. Patrz: P. Natczuk, The belarusian nomenclature and line of cleavage in Lukashenka s cadre policy, w: The Political System of Belarus and the 2001 Presidental Election, Miñsk 2001, s A. Muhin, Igra tieniej. Diengi KGB protiv dienieg KPSS, Moskwa 2005, s Patrz równie : Argumenty i Fakty (kwiecieñ) 2001, nr K. Jowitt, The New World Disorder. The Leninist Extinction, Berkeley 1992, s. 284.

6 246 Miron J. Musia³ SP 2 07 gier nalepka nie jest niewinna, gdy reprezentuje pewien dokonany wybór i stawia kilka tez. Po pierwsze, w hybrydzie postkomunizm, nacisk powinien zostaæ po³o ony na prefiks lub na sufiks. I to czyni ró nicê. Jeœli region jest postrzegany jako przede wszystkim postkomunistyczny, to znaczy e uwa amy komunistyczn¹ przesz³oœæ jako jakiœ rodzaj snu lub koszmaru, który bezpowrotnie znika po przebudzeniu. Wielu œwie o upieczonych ekspertów i doradców z Zachodu usi³uje faworyzowaæ tê interpretacjê, czêsto bezrozumnie. Komunizm by³ przesz³oœci¹ i prawdopodobnie zostawi³ œmieci, które nale y usun¹æ; zaœ postkomunizm jest teraÿniejszoœci¹ i przysz³oœci¹. Im bardziej w to wierzysz, tym mniej rozumiesz komunizm. Lecz jeœli bierzesz pod rozwagê region zwany postkomunistycznym, to pojawia siê od razu oczywista sugestia e komunistyczna przesz³oœæ, lub jej nastêpstwa maj¹ efekty w teraÿniejszoœci. A to wydaje siê g³upie próbowaæ zrozumieæ lub dzia³aæ w dniu dzisiejszym, bez zrozumienia tego co go poprzedza³o. M¹droœæ le y w determinacji nie tego, która z tych spolaryzowanych opcji powinna zostaæ wybrana, lecz jaka ich synteza rozjaœnia kompleksowoœæ, sprzecznoœci i wybory postkomunistycznego œwiata. Po drugie: jest znacz¹ca ró nica lub niejasnoœæ [ang. bias szum M.M.] w tym terminie. Okres i stan rozwoju wypadków jest zdefiniowany tym, co go poprzedza³o przez to s¹ one domniemanie post-raczej, ni tym czym s¹ obecnie. To nie przypadek. Wiemy, lub przynajmniej nam siê wydaje, e znamy naturê komunizmu. Nie znamy jednak natury tego co mia³o nadejœæ, lub nie jest jasnym czy wiemy. Po trzecie: nazywanie regionu postkomunistycznym jest wyborem znacz¹cego jednego elementu z przesz³oœci raczej ni innych. I choæ wielu badaczy uwa a to za naturalne, wcale takie nie jest. Przede wszystkim, pañstwa tego regionu chronologicznie zawsze bêd¹ postkomunistyczne, ale te s¹ prócz tego post-ró ne inne, bez wy³¹cznoœci tego pierwszego. I wiele z tych innych znaczeñ ma równie wp³yw na wspó³czesnoœæ [r]ewolucyjne zmiany i ostatnie transformacje w postkomunistycznej Europie Œrodkowej [a] pod powierzchni¹ szybkich zmian konstytucyjnych znacznie wolniejsze procesy instytucjonalne i kulturalne zmiany, w których kontynuacja i sta³oœæ graj¹ znacznie bardziej esencjonaln¹ rolê 13. Niejednoznacznoœæ nie jest wy³¹cznie domen¹ badaczy prawa: wyra- enie tranzycja pochodzi od ³aciñskiego okreœlenia transitio; lecz jego 13 J. Priban, P. Roberts, J. Young (red.), Systems of Justice in Transition, s. 1.

7 SP 2 07 Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ rozumienie w j. polskim oparte jest g³ównie na bazie nomenklatury anglojêzycznej (fr. transition, ang. transition). Okreœla ono przejœcie [w w¹skim znaczeniu tzw. proces demokratyzacyjny] od systemu niedemokratycznego (totalitarnego/autorytarnego) do systemu demokratycznego lub odwrotnie od systemu demokratycznego do niedemokratycznego; zaœ u ywaj¹c anglojêzycznej nomenklatury do autokratyzmu, tj. systemu autorytarnego lub totalitarnego. Tak jak postkomunizm o czym poni ej, czy demokracja u ywana bez przymiotnika jest terminem wieloznacznym, z domniemanym celem i charakterem. Zawê ony termin u ywany jest dualnie ku okreœleniu jak przyjmuje Z. Blok wycinka rzeczywistoœci politycznej w danym pañstwie, bez analizy sytuacji gospodarczej czy spo³ecznej lub polityki bezpieczeñstwa 14 lub fazy, której wynik nie jest znany 15. Zaznaczyæ nale y, i wiêkszoœæ autorów u ywa okreœlenia tranzycja oraz transformacja [bez przymiotnika] zamiennie bez zasadniczej weryfikacji. Bia³oruskie przemiany posiadaj¹ swe charakterystyczne wyró niki, nietypowe dla pañstw przechodz¹cych podobny proces; jednoczeœnie jednak nosz¹ pewien generalny ryt, wspólny dla pañstw w okresie przejœciowym. Jest to typowe, jako e ma zwi¹zek z t¹ sfer¹ dzia³alnoœci ludzkiej, która nie poddaje siê sztampowym i eleganckim rozwi¹zaniom znanym z matematyki lub fizyki 16. Oceniaj¹c przeobra enia i stosuj¹c jako miarê krótki okres mo na postawiæ wrêcz hipotezê, i okres przeobra eñ na Bia³orusi zakoñczy³ siê, zostaj¹c zast¹pionym u ywaj¹c neologizmu 14 Z. Blok, Teoria polityki. Studia, s Z. Blok, Leksykon politologii, s Patrz równie : M. Krygier, A. Czarnota, After Postcommunism: the Next Phase, Annual Review of Law and Social Science 2006, vol. 2, s : Transition is a situation, a condition, a predicament if you will, on a kind of indeterminate but whiggishly inclined trajectory from hateful past to liberal future. But in that space people make decisions, make mistakes, seek to serve their interests, etc., for many different reasons. 16 A. Wolff-Powêska ujmuje to w nastêpuj¹cy sposób: region œrodkowoeuropejski przyci¹ga uwagê jako okreœlona ca³oœæ zarówno poprzez podobieñstwa, jak i zró - nicowanie. Na tym obszarze wspólnych doœwiadczeñ realnego socjalizmu trwa proces poszukiwania nowej osobowoœci politycznej, wykazuj¹cy zdumiewaj¹co wiele analogii. Jednoczeœnie jednak uwarunkowania miêdzynarodowe oraz uwolnienie pewnych procesów emancypacyjnych i narodowych zadecydowa³o tutaj o specyfice i szczególnej drodze transformacji. Za: Oswojona rewolucja, s Temu s³u y równie m.in. podzia³ z pierwszego rozdzia³u wymienionej pozycji, gdzie autorka wyró nia 3 perspektywy oceny wydarzeñ: uniwersaln¹, regionaln¹ i szczególnej drogi.

8 248 Miron J. Musia³ SP 2 07 B. Górowskiej demokratur¹ 17, sytuacj¹ stabilnie autorytarn¹ czy jak chce Siergiej Siannikow totalitaryzmem w pocz¹tkowej fazie rozwoju 18 [co jednak równie znamionuje proces zmiany i ma równie teoretyczn¹ podbudowê wœród polskich badaczy]. Nie mo na oczywiœcie podwa yæ takiego toku rozumowania, jako e zale ny jest on od potrzeb badawczych autora stawiaj¹cego hipotezê [Siannikow jest przedstawicielem anty³ukaszenkowskiej opozycji, przewodnicz¹cym Charter 97; przyk³adu próby modyfikacji rzeczywistoœci s³owem pisanym dostarcza m.in. jego tekst The Accidental Dictatorship of Alexander Lukashenko opublikowany w opiniotwórczym SAIS Review w 2005 roku 19 ]. Jednak e wiêkszoœæ badaczy, przyjmuj¹c do wiadomoœci i akceptuj¹c system demokratyczny jako szczytowe osi¹gniêcie rozwoju typologii systemów politycznych umo liwiaj¹cy nieskrêpowan¹ partycypacjê i kultywowanie swobód obywatelskich etc., maj¹c na wzglêdzie œredni okres trwania dyktatury 20, odrzuci stabilnoœæ a priori. Celowo nie podejmujê rozwa añ nad celowoœci¹ i zasadnoœci¹ dokonywania oceny pewnego wycinka obcej kultury [niezachodniej/prawos³awnej] na bazie doœwiadczeñ wypracowanych podczas tworzenia i umacniania zdobyczy zachodniej cywilizacji, gdy po pierwsze: nie jest to cel niniejszej pracy, po drugie: materia³ ma charakter 17 Za: M. Czerwiñski, Bia³oruœ, w: Systemy polityczne pañstw Europy Œrodkowej i Wschodniej, red. E. Pioskowik, M. Barañski, Katowice A. Siannikow; Bie³aruski tatalitaryzm realnoœæ, news/2003/07/25/sannikov. Jak twierdzi Siannikow, poza masow¹ monoparti¹ wystêpuj¹ [w systemie] w³aœciwie wszystkie elementy pañstwa totalitarnego. 19 Siannikow jest by³ym ministrem spraw zagranicznych Bia³orusi; zrezygnowa³ z funkcji w 1996 roku na znak protestu przeciw sfa³szowanemu referendum. We wzmiankowanym tekœcie usi³uje rozprawiæ siê z piêcioma mitami czy te b³êdnym odbiorem, który jego zdaniem istnieje w œwiadomoœci zachodnich badaczy Bia³orusi. Zaprzecza m.in. prawie nieistniej¹cej to samoœci narodowej, niskiemu znaczeniu i s³aboœci opozycji bia³oruskiej, wysokiemu poparciu obecnego bia³oruskiego lidera na wsi czy zanikowi jêzyka bia³oruskiego w powszechnej komunikacji. 20 Zarówno szanse oddzia³ywania, jak i mo liwoœæ konsolidacji oraz stabilizacji systemu w przypadku demokracji okaza³y siê znacznie wy sze ani eli w przypadku dyktatur. Podczas gdy próg przetrwania piêtnastu lat, stwarzaj¹cy umown¹ granicê odpornoœci na zmiany, sta³ siê ju dla demokracji regu³¹, dla dyktatury jest on niemal nieprzekraczalny. Zjawisko to t³umaczy m.in. fakt, e dyktatura opiera siê na autorytaryzmie jednostki. Jej za³amanie, czy klêska s¹ zazwyczaj jednoznaczne z upadkiem systemu. A. Wolff-Powêska, Oswojona rewolucja, s. 23. Kwestiê trwa³oœci podejmuje równie Barbara Geddes w: What Do We Know about Democratization after Twenty Years?, Annual Review of Political Science 2, s

9 SP 2 07 Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ zbyt obszerny nawet dla krótkiej dygresji, po trzecie: istniej¹ pozycje, które tê tematykê poruszaj¹ 21. J. Igrickij z Rosyjskiej Akademii Nauk okreœli³, u ywaj¹c s³ów wêgierskiego badacza Arpada Sakolczai ego, ów fenomen nastêpuj¹co: wraz z ca³¹ Europ¹ Wschodni¹ [Rosja] wst¹pi³a na permanentny stan przejœcia : kruszenie porz¹dku to trudne wyzwanie i mo e doprowadziæ do powa nego kryzysu. OdpowiedŸ mo e przyjœæ tylko po d³ugim okresie prób i b³êdów, albo wcale nie przyjœæ, jak pokazuje zanik wielu kultur i cywilizacji. Jeœli odpowiedÿ na kryzys nie przychodzi od razu, czasowy stan przejœcia mo e siê przed³u yæ i spo³eczeñstwo lub ca³a cywilizacja mo e utkn¹æ w tym przed³u aj¹cym siê przejœciu, gdzie [stany] czasowe, przechodnie, nietypowe, efemeryczne i nadzwyczajne stanowi¹ standard, normê, zwyczajnoœæ, przyjmowane s¹ jako niezbêdne. Dok³adnie to sta³o siê w Centralno-Wschodniej Europie 22. Sam okreœli³ natomiast czas po 1991 roku dla Rosji w nastêpuj¹cy sposób: rosyjskich uczonych wyrêcza rosyjska historia i znajomy dla niej ojczysty termin: smuta. Jeszcze mniej dogmatyczny okaza³ siê P. Hassner, pisz¹c e ka dy charakteryzowany okres jest przechodnim, ale niektóre s¹ bardziej prze- 21 Patrz m.in. J. Sobczak, Zmierzch cywilizacji, Poznañ 2002; J. Diec Cywilizacje bez okien. Teoria Miko³aja Danilewskiego i póÿniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych, Kraków 2002; pozycje M. Zdziechowskiego czy A. Jab³oñski, który konkluduje: g³ówna oœ konfliktu politycznego obecnej ery przebiega zdaniem Huntingtona miêdzy cywilizacj¹ Zachodu a œwiatem nie-zachodnim. Autor odrzuca tezê o uniwersalizacji wartoœci zachodnich. Podstawowe wartoœci zachodniej kultury politycznej s¹ z wielkim trudem adaptowane w innych cywilizacjach. Zachodnie idee indywidualizmu, liberalizmu, konstytucjonalizmu, praw cz³owieka, równoœci, wolnoœci, rz¹dów prawa, demokracji, wolnego rynku, rozdzia³u koœcio³a od pañstwa znajduj¹ s³aby rezonans w kulturach Islamu, Konfucjanizmu, Hinduizmu, Japanizmu, Buddyzmu i Ortodoksji, za: A. W. Jab³oñski, Kultura polityczna: tradycje i teorie, w: Teoretyczne i metodologiczne problemy badañ nad kultur¹ polityczn¹, red. Z. Blok, Poznañ 2005, s. 20. Jest to oczywiœcie w pe³ni to same z rozumowaniem poczynionym przez Huntingtona, który pisa³: A wave of democratization is a group of transitions from nondemocratic to democratic regimes that occur within a specifed period of time and that significantly outnumber transitions in the opposite direction during that period of time. A wave also usually involves liberalization or partial democratization in political systems that do not become fully democratic. (Third Wave, s. 15). Poszczególne fale datuj¹ siê na: First wave, long ; First reverse wave ; Second, short ; Second reverse wave ; Third wave 1974 present. 22 A. Sakolczai, In a Permanent State of Transition: Theorising the East European Condition, European University Institute working papers, s. 4.

10 250 Miron J. Musia³ SP 2 07 chodnie od innych 23. Z kolei L. Ray podwa a czêœæ istniej¹cych teorii konstatuj¹c: antykomunistyczne rewolucje oznaczaj¹ nie powrót do przesz³oœci, nie s¹ konwergencj¹ z wspó³czesnoœci¹ (obrazu zachodniego), lecz wynikaniem nowych struktur w bezprecedensowej jak dot¹d sytuacji. Zachodnie koncepcje rozumienia sytuacji nie pasuj¹ do tych spo³ecznych zmian 24 ; co podobne jest do percepcji J. Staniszkis, która uwa a postkomunizm za fa³szywy obraz [i jednoczeœnie umacnia stanowisko Owsiannika i Strie³kowej]; gdy wci¹ u w³adzy pozostaj¹ te same jednostki: instytucje demokratyczne i wolnorynkowe w krajach postkomunistycznych s¹ jedynie dekoracj¹ utrzymuj¹cych siê nadal rz¹dów dawnej elity w³adzy 25. Podobnie wyra a siê Wolff-Powêska we wstêpie do Oswojonej rewolucji: praca nie uwzglêdnia regionu postsowieckiego, t³umacz¹c to od razu w nastêpuj¹cy sposób: zadecydowa³ o tym zarówno czynnik iloœciowy wieloœæ procesów transformacji w by³ych republikach by³ego Zwi¹zku Radzieckiego oraz jakoœciowy odmiennoœæ napiêtnowanego wielowiekow¹ tradycj¹ carsk¹ oraz ponad siedemdziesiêcioletnim totalitaryzmem komunistycznym obszaru zmian. Fakt, e spo³eczeñstwa postsowieckie musz¹ uwolniæ siê od systemu totalitarnego rodzimego pochodzenia, narzuconego przez w³asne, a nieobce w³adze, ma okreœlony wp³yw na tempo i charakter przemian 26. Jedno z istotnych za³o eñ Huntingtona, wyra one przez T. Carothersa, przyjmuje nastêpuj¹c¹ formu³ê: demokratyzacja rozwija siê etapami [ ]. Etap nie musi mieæ charakteru ci¹g³ego procesu, mo e zostaæ wstrzymany, odwrócony, przyœpieszony. Mo e równie dojœæ do wstrzymania, przeci¹gniêcia lub odwrócenia którejœ z faz podrzêdnych 27. Szara strefa [gray zone] Analizuj¹c ró norakie propozycje teoretyczne i podejœcia metodologiczne uwa am, e przedstawiæ nale y kilka istotnych za³o eñ, które we 23 P. Hassner, The Priority of Constructing Western Europe, w: G. F. Treverton, Europe and America beyond 2000, s L. J. Ray, Rethinking Critical Theory: Emancipation in an Age of Global Social Movements, s J. Staniszkis, W poszukiwaniu paradygmatu transformacji, ISP PAN, s A. Wolff-Powêska, Oswojona rewolucja, Instytut Zachodni 1998, s T. Carothers, The End of Transition Paradigm, Journal of Democracy 2002, 13:1, John Hopkins University Press, National Endowement for Democracy.

11 SP 2 07 Transformacja, tranzycja, okres przejœcia. Bia³oruœ w³aœciwy sobie sposób charakteryzuj¹ mnogoœæ koncepcji i brak jednoznacznych wskaÿników, które nale y czy mo na stosowaæ. Klasykê stanowi mimo swoich wad Samuel Huntington, twórca Trzeciej Fali, który stwierdzi³ m.in. i 1) aden pojedynczy czynnik nie jest wystarczaj¹cy dla wyjaœnienia rozwoju demokracji we wszystkich krajach lub w jednym kraju; 2) aden pojedynczy czynnik nie jest niezbêdny dla rozwoju demokracji we wszystkich krajach; 3) demokratyzacja w poszczególnych krajach jest rezultatem szeregu przyczyn; 4) zestaw przyczyn prowadz¹cych do demokracji jest ró ny w ró nych krajach; 5) zestaw przyczyn le ¹cych ogólnie rzecz bior¹c u Ÿróde³ jednej fali demokratyzacji ró ni siê od tych, które powodowa³y inne fale; 6) przyczyny le ¹ce u podstaw pierwszego etapu zmian systemowych w fali demokratyzacji prawdopodobnie bêd¹ ró ne od przyczyn powoduj¹cych dalsze zmiany systemowe w danej fali 28. Karol B. Janowski, w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych pisa³: z koñcem lat osiemdziesi¹tych w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej dosz³o do zmian otwieraj¹cych proces przeobra eñ, maj¹cy znamiona transformacji ustrojowo-politycznej i spo³eczno-ekonomicznej. Jednakowo owe zmiany nie zosta³y poprzedzone prognoz¹, która zapowiada³aby fina³ dotychczasowego porz¹dku. Zapewne stanowi to przyczynek do s³aboœci teorii polityki, a zw³aszcza tej jej czêœci, która dotyczy zmian politycznych. Wieloaspektowe ujêcie dziej¹cego siê procesu wprawdzie nie gwarantuje pe³nego obrazu, jednak e pozwala na uzyskiwanie co najmniej wstêpnych odpowiedzi na pytania dotycz¹ce genezy, uwarunkowañ oraz przebiegu i skutków tego, co okreœlane jest jako transformacja, tranzycja, przeobra enia itp. 29 Znaczenie dla niniejszego dyskursu maj¹ równie s³owa Andrzeja W. Jab³oñskiego, który, przywo³uj¹c Z. Bloka, skonstatowa³: transformacja systemowa to proces przechodzenia od spo³eczeñstw totalitarnych lub autorytarnych do demokratycznych lub quasi demokratycznych, lub odwrotnie od demokracji do autorytaryzmu (Blok, 1999) 30. Ten e autor, w pozycji Transformacja jako konwersja funkcji wewn¹trzsystemowych 28 S. P. Huntington, Trzecia fala, s K. B. Janowski, Przeobra enia polityczne w Polsce a transformacja na Wschodzie, w: Polska wobec transformacji na Wschodzie, Materia³y miêdzynarodowej konferencji naukowej, Poznañ, 6 7 czerwca 1995 r., s Z. Blok, Teoretyczne i metodologiczne problemy badañ nad kultur¹ polityczn¹, Poznañ 2005.

12 252 Miron J. Musia³ SP 2 07 na przyk³adzie Polski definiuje transformacjê, u ywaj¹c pojêcia konwersji; proces po 1989 roku zyska³ miano rekonwersji, konwersja (proces pierwotny) umiejscowiony zosta³ zaraz po drugiej wojnie œwiatowej jako totalizacja okresu stalinizmu. Dla Bia³orusi ujêcie takie z racji uwarunkowañ historycznych nie mo e zostaæ zastosowane; konwersja z racji faktu istnienia pañstwa bia³oruskiego jako podmiotu prawa miêdzynarodowego jedynie przez kilkanaœcie lat nie mia³a miejsca. Si³a ka dej teorii co nie wymaga w adnym wypadku jakiegokolwiek komentarza tkwi w mo liwoœci jej praktycznego udowodnienia, zastosowania w rzeczywistoœci, wyniesienia poza grunt teoretyczny. Z prawie 100 pañstw 31, okreœlanych w ostatnich latach jako w okresie tranzycji/przejœcia, zaledwie 20 jest obecnie funkcjonuj¹cymi lepiej [liberalnymi] lub gorzej [elektoralnymi] demokracjami. Wœród nich o czym wspomina Larry Diamond w Is the Third Wave Over? 32 jest i Polska, i pañstwa Pribaltiki, i Po³udniowa Korea. Jak ujêli to Aurel Croissant i Wolfgang Merkel, jest to doœæ pesymistyczna wizja [trzeciej fali]. Jak wskazuj¹ empiryczne dowody, e w pewnym momencie trzecia fala demokratyzacji mo e staæ siê w mniejszym stopniu tryumfem politycznego liberalizmu i liberalnej demokracji, a bardziej tryumfem hybrydowych lub wieloznacznych re imów [ambiguous regimes], delegowanych, uszkodzonych, pó³-, nieliberalnych demokracji, wspó³zawodnicz¹cego/rywalizacyjnego [competitive] autorytaryzmu lub autorytaryzmu wyborczego. Systemy te tworz¹ potiomkinowskie demokracje, gdzie fasada demokracji przykrywa autorytarne, etnokratyczne, plebiscytowo-populistyczne metody sprawowania w³adzy; czêsto z cechami su³tañskimi [sultanistic] st¹d okreœlenie fa³szywe demokracje. Czêstokroæ s¹ to demokracje elektoralne [wyborcze], z mniej lub bardziej wolnymi wyborami; w których jednak jak to okreœla O Donnell wiele segmentów spo³eczeñstwa posiada obywatelstwo o niskiej intensywnoœci [ ]. Przez wiele lat w literaturze panowa³a tranzycjologia i konsolidacjologia, ³¹cz¹ce wiarê w to, e nowe demokracje mog¹ wybraæ jedynie jedn¹ z dwóch dróg rozwoju: powrót do systemu niedemokratycznego lub konsolidacjê liberalnej demokracji. Rzeczywistoœæ polityczna opowiedzia³a inn¹ historiê: problem instytucjonalizacji liberalnej demokracji nie jest posadowiony na adopcji nowej konstytucji i implementacji wolnych i uczciwych wyborów jakkolwiek 31 Oko³o 20 w Ameryce aciñskiej, 25 w Europie Wschodniej i by³ym Zwi¹zku Radzieckim, 30 w regionie subsaharyjskim, 10 w Azji i 5 na Bliskim Wschodzie. 32 Journal of Democracy (lipiec 1996), s