OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE"

Transkrypt

1 ELMAX s.c. K. Zdrojewska, B. Zdrojewski ul. Warzywnicza 10, Reda Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Numer projektu: POIG /11 Tytuł projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ELMAX poprzez wdrożenie nowej technologii OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE Reda, r. 1

2 ZAMAWIĄJĄCY: ELMAX s.c. K. Zdrojewska, B. Zdrojewski ul. Warzywnicza 10, Reda Osoba do kontaktu: Bogusław Zdrojewski Numer telefonu: PRZEDMIOT ZAKUPU: a. Postanowienia ogólne: 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, do wycofania zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny. 8. Oferta może dotyczyć zarówno nowego jak i używanego sprzętu, o ile zachowane zostaną wymagane w niniejszym zapytaniu parametry. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia do godziny w siedzibie firmy: ELMAX s.c. K. Zdrojewska, B. Zdrojewski ul. Warzywnicza 10, Reda 9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. b. Opis przedmiotu zakupu: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Automatyczny magazyn Charakterystyka i parametry nabywanego urządzenia: 2

3 System do automatycznego transportowania i efektywnego magazynowania elementów płytowych. - bezpieczny transport ciężkich materiałów - optymalne wykorzystanie powierzchni - optymalny przepływ materiału Wyposażenie: - most - wózek jezdny - urządzenie podnoszące - trawersa ssąca 1. Konstrukcja podstawowa - szkielet podstawowy, zamontowany do podłoża hali - jednostka transportu elementów Wymiary: - długość szkieletu (x): mm - szerokość mocowania (y): mm - wysokość sztapla w magazynie: maks mm 2. Parametry elementu i sztapla - długość elementu: mm - szerokość elementu: mm - grubość elementu mm 3. Wyposażenie w agregaty 3.1 most 3.2 wózek jezdny 3.3 urządzenie podnoszące 3.4 trawersa 4. Sterowane magazynem 5. Wyposażenie elektryczne - napięcie robocze: 400 volt (+/- 10%), 50 hz - szafa sterująca wbudowana w maszynie, przy zastosowaniu agregatu chłodzącego szafa sterująca wolnostojąca - zainstalowane zgodnie z normą europejską en przystosowanie do napięcia w Polsce Transformator (opcjonalnie) - temperatura robocza od +10 do +40 stopni celsjusza 6. Urządzenia zabezpieczające 2. Piła panelowa do rozkroju płyt Charakterystyka i parametry nabywanego urządzenia: Automatyczna piła do precyzyjnego rozkroju, bez wyszczerbień płyt laminowanych, nielaminowanych i innych drewnopochodnych. 1. Cechy główne: - Trzy podwójne chwytaki 3

4 - Centralny docisk boczny - Motoryczne przestawianie piły podcinacza - Prędkość belki pozycjonującej: 60 m/min. - Posuw wózka piły: m/min. - Silnik piły głównej: 9,2 kw - Sterowanie z grafiką 3D - 17 calowy płaski monitor TFT z funkcją Touch 2. Tylny stół maszynowy Pozycjonowanie materiału wejściowego realizowane jest na tylnym stole maszynowym wyposażonym w wysokiej klasy profilowane szyny z osadzonymi rolkami. 3. Belka pozycjonująca Po wyrównaniu pakietów płyt są one chwytane poprzez podwójne chwytaki umieszczone na belce pozycjonującej. Z otwartymi szczękami chwytaków płyty są wyrównywane. Po wyrównaniu pakietu chwytaki się zamykają i belka pozycjonująca przemieszcza płyty w pozycję pierwszego cięcia. 4. Stół roboczy (korpus wózka piłowego). Stół wyposażony w poduszkę powietrzną, również w obszarze belki dociskowej. Stół roboczy posiada dużą płaszczyznę odporną na ścieranie z żywicy fenylowej, z wybraniami w obrębie pracy chwytaków belki pozycjonującej. 5. Belka dociskająca Optymalne trzymanie płyt na stole roboczym. 6. Wózek piłowy + docisk boczny rozcinanych pasów Wózek piłowy posiada mocną konstrukcję stalową i wyposażony jest w piłę główną i podcinacz jak również centralny docisk boczny 7. Sterowanie : Nowoczesny system sterowania, który został przygotowany specjalnie dla zadań produkcyjnych. 3. Centrum obróbcze Charakterystyka i parametry nabywanego urządzenia: 1. Maszyna podstawowa - rama maszyny w stabilnej wersji bramowej - portal poruszający się w kierunku X - suport poprzeczny poruszający się w kier. Y i Z - bezpośredni odciąg na przekładni wiercącej i wrzecionie frezującym oraz niezależne przyłącze odciągu do instalacji odciągowej Klienta 2. System prowadnic i system napędowy - pyłoszczelny system prowadnic liniowych - podwójny napęd poprzez listwy zębate w kierunku X, napęd poprzez listwę 4

5 zębatą w kierunku Y oraz obiegowe łożyskowanie kulkowe w kierunku Z 3. Stół obróbczy System podciśnieniowy do mocowania elementów na całym stole. Pole robocze obsługiwane przez wszystkie agregaty obróbcze bez ograniczeń. Stół przystosowany do mocowania szablonów i ssawek podciśnienia. 4. Konfiguracja Przystosowane do automatycznej wymiany narzędzi osadzonych w automatycznym magazynie. 5.Nowoczesny system sterowania 6. Zabezpieczenia CE - płotki zabezpieczające z boku i z tyłu z drzwiczkami - zabezpieczenie kutyną świetlną (fotokomórki) przodu maszyny dla układania na jednym polu. c. Termin realizacji zamówienia: Zleceniodawca planuje podpisanie umowy najpóźniej do dnia SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia. 3. Jeżeli zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest Bogusław Zdrojewski. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. W ofercie należy podać m.in.: a. pełną nazwę oferenta, b. adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz NIP, c. informacje techniczne o oferowanej technologii, 5

6 d. cenę oferty (wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT). Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. e. termin ważności nie krótszy niż do r. 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. 3. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wyboru oferty. 4. W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert: KRYTERIUM WAGA (%) Cena 70 Gwarancja 30 Punktacja za cenę i gwarancję będzie obliczana na podstawie wzorów: P C = C N x waga C R P otrzymane punkty C N cena netto oferty najkorzystniejszej C R cena netto oferty rozpatrywanej Punktacja za gwarancję będzie obliczana w sposób następujący: P G = G N x waga G R P otrzymane punkty G N okres gwarancji w najkorzystniejszej ofercie G R okres gwarancji w rozpatrywanej ofercie Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. Ilości punków za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 1. Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 6

7 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ OPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedawca zostanie poinformowany pisemnie. 7

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Zakup plotera tnąco bigującego do opakowań. Korzybie, dnia 02.06.2014 r.

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Zakup plotera tnąco bigującego do opakowań. Korzybie, dnia 02.06.2014 r. Dotyczy realizacji projektu nr POIG.04.03.00-00-163/11-00 pt. Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych współfinansowanego ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Wykrawarka laserowa typu FIBER. Korzybie dnia 30.10.2014 r.

OGŁOSZENIE O DOKONYWANYM ZAKUPIE. Dotyczy zamówienia na: Wykrawarka laserowa typu FIBER. Korzybie dnia 30.10.2014 r. Dotyczy realizacji projektu nr POIG.04.03.00-00-63/-00 pt. Wdrożenie własnej technologii wykonania szaf blaszanych, zwłaszcza dekoracyjnych szaf hydrantowych współfinansowanego ze środków publicznych z

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotyczy realizacji projektu w ramach PO IG 4.3 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form wtryskowych do opakowań z efektem 3D w przedsiębiorstwie DOMIK sp. z o. o. w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DROBNE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE W ZAKRESIE ADAPTACJI HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DROBNE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE W ZAKRESIE ADAPTACJI HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM 1 S t r o n a Łódź, 6 lutego 2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DROBNE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE W ZAKRESIE ADAPTACJI HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM Dotyczy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Łódź, dnia 2011-12-06 Ogłoszenie o zamówieniu W związku z realizacją projektu pt. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Eco-Wood poprzez udoskonalenie świadczonych usług cięcia i okleinowania płyt meblowych,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 Łódź, dnia 20.05.2013 r. Dane Zamawiającego: Nazwa: P.H.U. MAGO Małgorzata Gostyńska Adres: 93-613 Łódź, ul. Kolumny 220 A Numer NIP: 729 011 26 49 REGON: 470774594 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/2013 W

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja duże

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. Łódź, dn.14.06.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Warszawa, 21-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-14-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Systemu filtrowentylacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Systemu filtrowentylacji. Warszawa, 11-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4-4.1 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POIG.01.04.00-14-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Stołu montażowego 26 szt..

ZAPYTANIE OFERTOWE. W związku z powyższym poszukujemy dostawcy Stołu montażowego 26 szt.. Warszawa, 18-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Solaris Laser S.A. realizuje zadania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4.3 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POIG.04.03.00-00-750/11-00

Bardziej szczegółowo

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe.

3. Zakup oraz instalacja automatycznego dwupoziomowego systemu transportowo - montażowego wyposażonego w 3 stanowiska montażowe. Mrągowo, 18.07.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DOTACJE NA INNOWACJE Luzino, 15.07.2015 r. Pragniemy poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy do zrealizowania w ramach projektu ZAKUPU LINII TECHNOLOGICZNEJ w ramach zaplanowanych zadań nr:

Bardziej szczegółowo

PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI)

PRODUKTOWĄ I PROCESOWĄ NA POZIOMIE PRZEDSIĘBIORSTWA (Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI) Wrocław,03.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Mrągowo, 07.08.2014 roku

Mrągowo, 07.08.2014 roku Mrągowo, 07.08.2014 roku I. NAZWA I ADRES SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE 11-700 Mrągowo tel. +48 89 741 32 48, fax +48 89 741 32 47, NIP 742-000-31-44, II. TRYB PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA Składający zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania hali produkcyjnej + Załącznik Łódź, dn. 09.02.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów.

Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanałów. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg.

Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. Dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego 10 szt. samochodów osobowo-ciężarowych do 3500 kg. I. Zamawiający Nr sprawy: TL5/241A/142/11 Lublin, 26.08.2011r. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Ozimek Zamawiający: Gmina Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B 46-040 Ozimek Z A T W I E R D Z A M Ozimek dn. 08.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony powyżej

Bardziej szczegółowo

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Zakup urządzenia ssąco- ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej Nr sprawy: ZP.272.11.2013 Tryb: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH INS/NO-11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Uniwersalna maszyna do badań wytrzymałościowych I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Stawiski, dnia 04.02.2008r. Zakup samochodu dziewięcioosobowego typu bus przystosowanego do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 37/2011 Kraków, 24 listopada 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE na dostawę 12 autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo