Dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Dotyczy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie Rewitalizacja duże miasta Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich poprzez budowę placów rekreacyjnych na osiedlu Złote Łany w Bielsku-Białej O g ł o s z e n i e Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany informuje, że wystosowała zapytania ofertowe do firm wyspecjalizowanych w produkcji urządzeń oraz realizacji placów zabaw o złożenie ofert na wykonanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego trzech placów zabaw położonych w Bielsku- Białej na os. Złote Łany na działkach Nr 345/262, 345/136, 345/195 i 345/215. Zamówienie obejmuje następujące elementy: 1) montaż obiektów zabawowych dla dzieci typu huśtawki, urządzenia ruchowe, zestawy rekreacyjne, piaskownice; 2) montaż urządzeń rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla dorosłych siłownia na świeżym powietrzu; 3) prace budowlane dotyczące nawierzchni syntetycznej, boiska asfaltowego, obrzeży, płotu ogradzającego, bramki wejściowej, podestu scenicznego, 4) montaż elementów gier zespołowych; 5) montaż elementów małej architektury; 6) zagospodarowanie zieleni. Termin realizacji : sukcesywnie do r. Termin składania ofert: r. Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w niniejszym postępowaniu prosi się o zgłoszenie do Spółdzielni Dział GZM wejście A pokój Nr 4 celem pobrania zapytania ofertowego. Bielsko-Biała, r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPIS TREŚCI: I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego II. Postanowienia ogólne. III. Opis przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia. V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. VI. Opis sposobu przygotowania ofert. VII. Miejsce oraz termin składania ofert. VIII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczenia ceny IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XI. Załączniki

3 I. ZAMAWIAJĄCY Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany ul. Jutrzenki 22, Bielsko-Biała II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania ofertowego. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi budowlane oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci i dorosłych w ramach projektu Zagospodarowanie przestrzeni miejskich poprzez budowę placów rekreacyjnych na osiedlu Złote Łany w Bielsku-Białej. Inwestycja prowadzona będzie przy ulicy Jutrzenki w Bielsku-Białej, na działkach nr 345/136, 345/195, 345/262 wszystkie obręb Lipnik. W ramach robót budowlanych i montażu urządzeń należy wykonać: 7) montaż obiektów zabawowych dla dzieci typu huśtawki, urządzenia ruchowe, zestawy rekreacyjne, piaskownice; 8) montaż urządzeń rekreacyjno-rehabilitacyjnych dla dorosłych siłownia na świeżym powietrzu; 9) prace budowlane dotyczące nawierzchni syntetycznej (demontażu i montażu), obrzeży, płotu ogradzającego, bramki wejściowej, 10)montaż elementów gier zespołowych; 11)prace budowlane dotyczące oświetlenia; 12)montaż elementów małej architektury; 13)zagospodarowanie zieleni.

4 W ramach inwestycji należy uwzględnić poniższy wykaz środków trwałych: Plac zabaw nr 1 (Obok budynku Jutrzenki 26) Lp. Nazwa urządzenia Ilość Piaskownica wraz z montażem i dowozem o wymiarach 2 x 3 m Huśtawka wahadłowe (podwójna KUBEŁEK + DESECZKA) wraz z montażem i dowozem Zestaw rekreacyjny (dwie wieże, zjeżdżalnia, drabinka, wejście linowe, rura do zjeżdżania, kładka do przechodzenia) wraz z montażem i dowozem Ławki (3 szt. z oparciem, 2 szt. bez oparcia) 1 szt. 1 szt. 1 szt. 5 szt. 5 Kosz na śmieci 1 szt. 6 Płot ogradzający plac zabaw (26 elementów) 1 kpl. 7 Bramka wejściowa 1 szt. 8 Syntetyczna nawierzchnia ok. 96 m 2 1 kpl Zestaw rekreacyjno-rehabilitacyjny dla dorosłych siłownia na świeżym powietrzu ( TWISTER + WIOŚLARZ, BIEGACZ + KOŁA TAI-CHI) Nawierzchnia brukowa 45 m 2 wraz z obrzeżem Oświetlenie terenu 2 punkty oświetleniowe (lampy solarne) 1 kpl. 2 szt. 1 kpl. 1 kpl. 2 szt. 12 Regulamin placu zabaw 1 szt.

5 Plac zabaw nr 2 (obok Placu zabaw Agnieszka) Lp. Nazwa urządzenia Ilość 1. Demontaż istniejącej nawierzchni ok. 10 m2 1 kpl. 2. Boisko asfaltowe o pow. 128 m 2 1 kpl. 3. Nawierzchnia brukowa ok. 30 m 2 1 kpl. 4. Obrzeża ok. 50 mb 1 kpl Tablice do koszykówki wraz z montażem Stolik z ławkami "Szach" stolik do gry w szachy Zestaw rekreacyjno-rehabilitacyjny dla dorosłych siłownia na świeżym powietrzu wraz z montażem i dowozem koła TAI-CHI 2 szt. 1 szt. 1 element 8. Ławki 2 szt. 9. Piłkochwyty 2 kpl. 10. Kosz na śmieci 1 szt. 11 Stojak na rowery 1 szt. 12 Altanka pergola wraz z montażem 1 szt. 13 Zagospodarowanie zieleni 1 kpl. 14 Regulamin placu zabaw 1 szt. Zamówienie ofertowe należy wykonać w oparciu o: przekazaną dokumentację oraz tabelę z wyszczególnionym wykazem środków trwałych,

6 wizję lokalną przeprowadzoną na terenie, na którym realizowane będzie zadanie W celu uzyskania bliższych informacji, Oferentów zainteresowanych realizacją projektu i zapoznaniem się z projektem umowy prosi się o kontakt z : 1. Panią Wiesławą Miler: telefon 33/ , 2. Panią Lucyną Nalborczyk: telefon 33/ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji max do r. V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci przekazują pisemnie, faksem, drogą elektroniczną lub bezpośredniego doręczenia. 3. Jeżeli zamawiający lub oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogą elektroniczną i bezpośredniego doręczenia każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z oferentami są: Wiesława Miler Specjalista ds. nieruchomości tel fax Lucyna Nalborczyk - Z-ca Kierownika GZM Inspektor Nadzoru tel VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1) W ofercie należy podać datę jej sporządzenia, osobę upoważnioną do kontaktu, termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni) oraz cenę w rozbiciu na poszczególne środki trwałe zgodne z zamieszczoną w punkcie III tabelą

7 w kwotach netto oraz zbiorczą kwotę netto, podatek VAT, kwotę brutto załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2) W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu złożenia oferty. VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia r. do godziny w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany, ul. Jutrzenki 22, Bielsko-Biała. 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. VIII. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego oferenta, zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert: KRYTERIUM: Cena netto 100% Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru: Pc=(Cnx100)/Cr Pc - otrzymane punkty Cn - cena netto oferty najkorzystniejszej Cr - cena netto oferty rozpatrywanej IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ogłoszenie o wyborze Oferenta nastąpi w dniu roku w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany, ul. Jutrzenki 22, Bielsko-Biała. Jeżeli firma, której oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

8 X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. O miejscu i terminie zawarcia umowy wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie... (pieczęć i podpis Zamawiającego) Załączniki: - Zał. Nr 1 cenowy formularz ofertowy XI. ZAŁĄCZNIKI.. Pieczątka firmowa Załącznik nr 1 cenowy formularz ofertowy

9 1 Nazwa firmy 2 3 Osoba upoważniona do kontaktu Termin ważności oferty 4 Data sporządzenia oferty FORMULARZ CENOWY PLAC ZABAW nr 1 (obok budynku Jutrzenki 26) Lp. Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnej lub prawnej / innych wydatków związanych z realizacją projektu Ilość (jedn. miary) wydatków netto w PLN podatku VAT wydatków brutto w PLN 1 Piaskownica o wymiarach 2x3m wraz z montażem i dowozem

10 2 Huśtawka wahadłowe podwójna wraz z montażem i dowozem 1 szt. 3 Zestaw rekreacyjny (dwie wieże, zjeżdżalnia, drabinka, wejście linowe, rura do zjeżdżania, kładka do przechodzenia) wraz z montażem i dowozem) 1 kpl. 4 Ławki (3 szt. z oparcie, 2 szt. bez) 5 Kosz na śmieci 1 szt. 6 Płot ogradzający plac zabaw 26 elementów 7 Bramka wejściowa 1 szt. 8 Syntetyczna nawierzchnia o pow. ok. 96 m 2 9 Zestaw rekreacyjno-rehabilitacyjny dla dorosłych siłownia na świeżym powietrzu TWISTER + WIOŚLARZ, BIEGACZ + KOŁA TAI-CHI 10 Nawierzchnia brukowa 45 m 2 wraz z obrzeżem 11 Oświetlenie terenu 2 punkty oświetleniowe lampy solarne 12 Regulamin placu zabaw 1 szt. ŁĄCZNIE: PLAC ZABAW nr 2 (obok Placu Zabaw Agnieszka) Lp. Nazwa środka trwałego / wartości niematerialnej lub prawnej / innych wydatków związanych z realizacją projektu Ilość (jedn. miary) wydatków netto w PLN podatku VAT wydatków brutto w PLN 1. Demontaż istniejącej nawierzchni ok. 10 m2 2. Boisko asfaltowe ok. 128 m 2 3. Nawierzchnia brukowa ok. 30 m2

11 4. Obrzeża ok. 50 mb 5. Tablice do koszykówki wraz z montażem 2 szt. 6. Stolik z ławkami "Szach" stolik do gry w szachy 1 szt. 7. Zestaw rekreacyjno-rehabilitacyjny dla dorosłych siłownia na świeżym powietrzu wraz z montażem i dowozem koła TAI-CHI 8. Ławki 2 szt. 9. Piłkochwyty 2 szt. 10. Kosz na śmieci 1 szt. 11. Stojak na rowery 1 szt. 12. Altanka pergola wraz z montażem 1 szt. 13. Zagospodarowanie zieleni 14. Regulamin placu zabaw 1 szt. ŁĄCZNIE: Miejscowość i data (Pieczątka i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania firmy)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DROBNE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE W ZAKRESIE ADAPTACJI HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DROBNE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE W ZAKRESIE ADAPTACJI HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM 1 S t r o n a Łódź, 6 lutego 2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DROBNE ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE W ZAKRESIE ADAPTACJI HALI PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM Dotyczy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 669/W/15/Tczew, Starogard Gdański, Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 669/W/15/Tczew, Starogard Gdański, Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 669/W/15/Tczew, Starogard Gdański, Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich.

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. KONKURS OFERT Przedmiot: Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ul. Wieczorka 7a 41-100

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE

TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE TOWARZYSTWO EKONOMICZNO SPOŁECZNE ZAPYTANIE OFERTOWE Z/02/05/2009 (wraz ze specyfikacją zamówienia) z dnia 25 maja 2009 roku dotyczące: zamówienia usług księgowych na potrzebę realizacji projektu Fabryka

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BI.271.02.01.2015 Lędziny, dn. 27.01.2015r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 636/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Część I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Część II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warszawa, 02.09.2010 rok... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Doskonalenie kadr spółdzielni spożywczych w ramach Poddziałania 2.1.1 POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 644/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 644/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 644/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 634/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 634/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 634/W/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 670/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 670/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 670/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul. Marynarki

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 633/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 641/W/15/Kartuzy o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 DOTYCZY: usługi szkolenia zawodowego (CPV 80530000 8) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Postępowanie znak: ZP.271.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia : 2013-02-15 na : zakup wartości niematerialnych i prawnych: System B2B moduł CRM (1 szt.) Moduł ERP (Enterprice Resource Planning) (1 szt.) Moduł DMS (Document Management

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zamawiający: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 tel/fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo