CO S YCHAÆ W RACIECHOWICACH. Pi¹tek ( r.) godz. 17:00 godz. 19:00. Sobota ( r.) godz. 6:00. godz. 11:00. godz. 12:00. godz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO S YCHAÆ W RACIECHOWICACH. Pi¹tek (06.07.2007 r.) godz. 17:00 godz. 19:00. Sobota (07.07.2007 r.) godz. 6:00. godz. 11:00. godz. 12:00. godz."

Transkrypt

1 CO S YCHAÆ W RACIECHOWICACH ISSN Gazetka lokalna Nr 6, czerwiec r. Nr 6 Impreza odbêdzie siê w kompleksie sportowym LKS GRODZISKO Program VIII Mistrzostw Polski Amatorów w Rajdach D³ugodystansowych oraz XIII Regionalnego Rajdu Koni Ma³opolskich Pi¹tek ( r.) godz. 17:00 godz. 19:00 Przegl¹d wewterynaryjny Odprawa techniczna Sobota ( r.) godz. 6:00 godz. 11:00 godz. 12:00 godz. 16:30 godz. 19:00 Start Uroczyste otwarcie Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach Zakoñczenie rajdu Uroczysta Sesja Rady Gminy Zabawa taneczna Organizatorzy Niedziela ( r.) godz. 9:00 godz. 10:00 godz. 10:30 Msza œw. w Koœciele Parafialnym w Raciechowicach Rozstrzygniêcie konkursu BEST CONTITION Uroczyste otwarcie VIII Mistrzostw Polski godz. 11:00 godz. 12:15 godz. 13:00 godz. 14:00-15:00 godz. 15:40 Wystêp orkiestry dêtej z Raciechowic Bajka XXI wieku - Akrobatyczny Show Konkurs Kota Dachowca Wystêp orkiestry dêtej z Dobczyc Wrêczenie nagród Wystêp zespo³u wokalnego AD HOCK godz. 16:30 godz. 17:30-18:45 godz. 19:00 godz. 20:30-1:00 godz. 22:00 Wystêp zespo³u rockowego DEFORMACJA Losowanie nagród - Loteria Fantowa Koncert Zespo³u WYRWANI Zabawa taneczna - gra zespó³ - GRAND BAND Pokaz sztucznych ogni i XIII Rajdu Amatorów Urz¹d Gminy w Raciechowicach z Gminnego Oœrodka Kultury z Gryfina Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Turystyczna Podkowa W trakcie trwania festynu bêdzie mo na posiliæ siê regionalnymi wyrobami, prezentowanymi przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich z obszaru dzia³ania LGD Turystyczna Podkowa

2 III ETAP WYŒCIGU KOLARSKIEGO W niedzielê 3 czerwca br. rozegrany zosta³ III Etap XXV Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego Dobczyce, bêd¹cy równoczeœnie Mistrzostwami Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Juniorów. Peleton w nie najlepszej pogodzie pokona³ trasê 122 km. Zwyciêzcami etapu Dobczyce - Raciechowice zostali: I Sztobryn Piotr - KS POGOÑ MOSTOSTAL PU II Pac Pawe³ - WLUKK BRZEG - NYSA III Patyñski Dawid - MGLKS B ÊKITNI DOBRAWA IV Gradek Kamil - MGLKS B ÊKITNI DOBRAWA V Sztobryn Pawe³ - KS POGOÑ MOSTOSTAL - PU VI Majka Rafa³ - WLKS KRAKUS - MATEO Zwyciêzc¹ ca³ego XXV Wyœcigu Kolarskiego Juniorów trwaj¹cego od 1 do 3 czerwca zosta³ mieszkaniec Gminy Raciechowice zawodnik WLKS KRAKUS-MATEO - Rafa³ Majka. Zwyciêzcy gratulujemy. Szeœciu zwyciêzcom tego etapu w towarzystwie w³adz Ma³opolskiego Zrzeszenia LZS nagrody wrêczy³ Wójt Gminy Pan Marek Gabzdyl. Nagrodzenie szeœciu zawodników by³o mo liwe dziêki hojnoœci sponsorów, którymi w tym roku byli: Wójt Gminy Raciechowice Pan Marek Gabzdyl, Gminna Spó³dzielnia SCh w Raciechowicach, Sklep Spo ywczo - Przemys³owy Renata Kurek, Jan Sêdzik - Przerób kamienia na materia³y budowlane SKALNEX, Zak³ad Kamieniarski SJENIT - Jacek Sêdzik Czas³aw, Producenci Okien PCV, Andrzej Œliwa i Krzysztof Bukowiec, Sk³ad Materia³ów Budowlanych KAL-BUD S³awomir Kalemba Czas³aw nr 186, Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego LENART Raciechowice, Firma Handlowo - Us³ugowa - Tomasz Bêtkowski Raciechowice, Biuro Nieruchomoœci - Stanis³aw Spytek Dobczyce. Napoje ch³odz¹ce dla zawodników ufundowa³a Firma Handlowo - Us³ugowa El bieta i Jacek Spytek ELKA z Raciechowic. Kwiaty dla naszych zwyciêzców jak co roku podarowali Pañstwo Danuta i Zygmunt Ska³kowie z Raciechowic. Wszystkim sponsorom i ofiarodawcom sk³adamy wyrazy podziêkowania za przyczynienie siê do tego, by najlepsi m³odzi ludzie pokonuj¹cy trudne odcinki mile wspominali nasz¹ gminê i opuœcili j¹ z prezentami. Informacje dotycz¹ce stypendium szkolnego na rok szkolny /2008 B. Mi¹sko Stypendium szkolne mo e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê w rodzinie, w szczególnoœci, gdy w rodzinie wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak e, gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe. Przyjmuje siê, e z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje siê dochód miesiêczny w wysokoœci 207 z³. Miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie ucznia uprawniaj¹ca do ubiegania siê o stypendium szkolne nie mo e byæ wiêksza ni kwota 351 z³. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie/sta³e zameldowanie na terenie Gminy Raciechowice. Stypendium nie przys³uguje: - uczniom klas zerowych, - uczniom, którzy nie mieszkaj¹ na terenie gminy. Stypendium szkolne nie przys³uguje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze œrodków publicznych z wyj¹tkiem sytuacji, kiedy ³¹czna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 z³. (rocznie). Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: 1. rodziców niepe³noletniego ucznia po zasiêgniêciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szko³y 2. pe³noletniego ucznia, po zasiêgniêciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szko³y 3. dyrektora szko³y. W ROKU SZKOLNYM /2008 WNIOSKI SK ADAÆ NALE Y W TERMINIE - OD 1 DO 15 WRZEŒNIA W URZÊDZIE GMINY pok. Nr 4 DECYZJA DOTYCZ CA STYPENDIUM SZKOLNEGO WYDAWANA BÊDZIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI: Zaœwiadczenia o dochodach tj. 1. zaœwiadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o enie wniosku, 2. zaœwiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o enie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasi³ku), 3. oœwiadczenia o pozostawaniu bez pracy, nieosi¹ganiu dochodu w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o enie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy, 4. zaœwiadczenie lub decyzja z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej o otrzymywanych œwiadczeniach (zasi³ek rodzinny, zasi³ek pielêgnacyjny, dodatek mieszkaniowy), 5. zaœwiadczenie z gminy o wielkoœci posiadanych hektarów przeliczeniowych, 6. wyroki s¹dowe mówi¹ce o wysokoœci zas¹dzonych alimentów lub zaœwiadczenia komornika, 7. odcinek renty/emerytury, 8. oœwiadczenia rodziców o wysokoœci dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych. Wniosek zawieraj¹cy opiniê Dyrektora Szko³y w formie postanowienia (wype³nia Dyrektor Szko³y z podaniem do wiadomoœci wnioskodawcom). 2 Nr 6

3 Wszystkich ubiegaj¹cych siê o stypendium szkolne prosi siê o bezwzglêdne kompletowanie dokumentów do wniosku, co pozwoli na sprawne rozpatrywanie wniosków Przy wnioskach sk³adanych we wrzeœniu wnioskodawcy przedstawiaj¹ informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w sierpniu. Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzaæ siê z liczb¹ osób w rodzinie wpisan¹ na za³¹czniku do wniosku (do rodziny nale ¹: rodzice, dzieci, rodzeñstwo pozostaj¹ce na utrzymaniu rodziców do 24 roku ycia, ma³ onek, opiekunowie faktycznymi i prawni). Osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ s¹ zobowi¹zane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2006 r., np.: w formie zaœwiadczenia z Urzêdu Skarbowego, a w przypadku dzia³alnoœci gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zrycza³towanych formach opodatkowania nale y przyj¹æ kwotê zadeklarowan¹ przez wnioskodawcê na oœwiadczeniu. Z A R Z D B A N K U S P Ó D Z I E L C Z E G O Jadwigi Piwowarczyk W DOBCZYCACH Wioletty Kalisz ZARZ D SPÓ DZIELNI PRODUKCYJNEJ Józefa Olesia W RACIECHOWICACH Jolanty i Leszka Szwajdychów PIEKARNI Gminna Spó³dzielnia SCh DOBCZYCE Agaty i Wies³awa Piechników HURT - DETAL ARTYKU ÓW SPO YWCZO - Rady Rodziców Przedszkola PRZEMYS OWYCH - Jerzy Rymarczyk Rady Pedagogicznej F.H.U. ELKA s.c. - El bieta i Jacek Spytkowie Pracowników Przedszkola Krystyny i Jana Bêtkowskich Najpiêkniej jest œwiadczyæ dobrodziejstwa tym, którzy siê nam odwdziêczyæ nie mog¹. Dyrektor Samorz¹dowego Przedszkola w Raciechowicach pragnie wyraziæ gor¹ce i serdeczne podziêkowania za otrzyman¹ pomoc dla Naszego Przedszkola dla: DZIÊKUJÊ Za okazane zrozumienie, yczliwoœæ i ofiarnoœæ. Szanowni Rodzice! Drogie dzieci! Koniec wieñczy dzie³o. Dla przedszkolaków z Przedszkola Samorz¹dowego w Raciechowicach nadszed³ pierwszy finisz zamykaj¹cy pewien etap w yciu m³odego cz³owieka. Przez wiele dni wspólnie siê bawiliœmy, ale nie tylko. Stawialiœmy te razem litery i cyfry, przygotowywaliœmy wiele przedszkolnych uroczystoœci, przedstawieñ na ró ne okazje, organizowaliœmy wystawy naszych prac, jeÿdziliœmy na wycieczki. To wszystko nie tylko nas bawi³o, ale te du o uczy³o. Teraz stoj¹ przed Wami, drogie dzieci, kolejne - zupe³nie nowe wyzwania. Idziecie do szko³y - czeka was znacznie wiêcej nauki. Wasze ukochane zabawki bêd¹ odt¹d mia³y trochê wiêcej czasu dla siebie, gdy Wam przybywaæ bêdzie obowi¹zków. yczê Wam, abyœcie osi¹gali same sukcesy, a Waszym Rodzicom i najbli szym - by zawsze mogli z Was byæ zadowoleni i dumni. Mam nadziejê, e nigdy nie zapomnicie chwil spêdzonych w naszym przedszkolu i zawsze mi³o bêdziecie je wspominaæ. ABSOLWENCI PRZEDSZKOLA SAMORZ DOWEGO W RACIECHOWICACH ROKU 2006/07 Dyrektor Samorz¹dowego Przedszkola w Raciechowicach mgr Irena Holboj 1. Piotr Bi³ek 11. Monika Knapik 21. Maciej Misior 31. Ilona Ryba 2. Jacek Daniel 12. Mateusz Konieczny 22. Angelika Murzyn 32. Magdalena Skiba 3. Mateusz Dudek 13. Sebastian Konieczny 23. Sebastian Murzyn 33. Gabriela Szymoniak 4. Dawid Dudzik 14. Dawid Krupa 24. Aleksandra Piechnik 34. Sebastian Szwajdych 5. Magdalena Jêdruch 15. Dominika Kuœ 25. Ma³gorzata Piechowicz 35. Arkadiusz Zió³kowski 6. Zuzanna Kalemba 16. Natalia Lenart 26. Paulina Popielak 7. Bart³omiej Kalemba 17. Bart³omiej Lenart 27. Kludia Ptak Wychowawcy: 8. Jakub Kalemba 18. Kacper Leœniak 28. Krystian Rakoczy - mgr Paulina Boczoñ 9. Krzysztof Kasprzyk 19. Karolina ukasik 29. Iwona Rokosz - mgr Urszula Migut 10. Krystian Kêdra 20. Patryk Migut 30. Hubert Rokosz - mgr Iwona Wierzba Nr 6 3

4 W zwi¹zku z proœb¹ mieszkañców ponawiamy artyku³ jak za³o yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ KROK PO KROKU ZAK ADAMY W ASN FIRMÊ KROK 1 Wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej Najpierw musisz siê udaæ do urzêdu gminy gdzie dokonasz zg³oszenia swojej dzia³alnoœci do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Tam otrzymasz formularz, który musisz wype³niæ. Musisz w nim wskazaæ: swoje imiê i nazwisko, PESEL oraz nazwê w³asn¹ firmy, miejsce zamieszkania, miejsce wykonywania swojej dzia³alnoœci gospodarczej, jaki rodzaj dzia³alnoœci zamierzasz wykonywaæ, kiedy zamierzasz rozpocz¹æ dzia³alnoœæ jako przedsiêbiorca Zabierz ze sob¹ dowód osobisty i 100 z³ na wpisowe. Urz¹d ma 14 dni od daty z³o enia wniosku na wydanie zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Bêdzie ono potrzebne do uzyskania numerów REGON i NIP. Uwaga! Sk³adaj¹c wniosek o wpis do ewidencji, mo esz tak e z³o yæ wniosek o nadanie numeru REGON i zg³oszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP. Urz¹d gminy w ci¹gu 3 dni od dokonania wpisu przesy³a wniosek o REGON i twoje zg³oszenie do w³aœciwego urzêdu statystycznego i skarbowego. KROK 2 REGON w Urzêdzie Statystycznym Jeœli nie korzystasz z poœrednictwa gminy, po uzyskaniu zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej musisz udaæ siê do urzêdu statystycznego (w³aœciwego wed³ug Twojego miejsca zamieszkania) w celu z³o enia wniosku o nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON (formularz RG-1). Masz na to 14 dni od uzyskania zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. REGON otrzymasz w ci¹gu 7 dni. Dokumenty, które musisz mieæ ze sob¹: dowód osobisty zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej KROK 3 Uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej w Urzêdzie Skarbowym Etap ten nale y rozpocz¹æ od z³o enia wniosku o nadanie numeru NIP. Je eli w przesz³oœci sk³ada³eœ zeznania podatkowe, to masz ju swój numer NIP. Bêdzie on równoczeœnie numerem identyfikacji podatkowej prowadzonej dzia³alnoœci. Musisz jednak zaktualizowaæ dane objête zg³oszeniem identyfikacyjnym s³u y do tego formularz NIP - 1. Dokumenty, które musisz mieæ ze sob¹: dowód osobisty zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej dokument potwierdzaj¹cy nadanie numeru REGON dokument potwierdzaj¹cy prawo do lokalu, w którym bêdzie mia³a siedzibê Twoja firma umowê rachunku bankowego(jeœli posiadasz ju rachunek bankowy wi¹zany z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹) Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: Musisz równie zdecydowaæ siê, w jakiej formie bêdziesz p³aciæ podatek dochodowy. Masz do wyboru: 4 Nr 6

5 Zasady ogólne, czyli ksi¹ ka przychodów i rozchodów: P³acisz podatek wed³ug stawek: 19, 30 i 40 procent. Zaleta tej formy jest mo liwoœæ odliczenia od przychodu kosztów prowadzenia firmy(benzyny, op³at za lokal). Mo na równie rozliczaæ siê razem z ma³ onkiem i korzystaæ z innych ulg. O zaprowadzeniu ksiêgi przychodów i rozchodów musisz poinformowaæ US w ci¹gu 20 dni od dnia rozpoczêcia dzia³alnoœci. Kartê podatkow¹ Mo esz siê na ni¹ zdecydowaæ, jeœli zamierzasz prowadziæ dzia³alnoœæ us³ugow¹. Nie musisz prowadziæ ksi¹g i sk³adaæ deklaracji, masz jednak obowi¹zek prowadziæ uproszczon¹ ewidencjê VAT-owsk¹, aby wiedzieæ, kiedy przekroczysz kwotê 10 tyœ. euro (p³acisz VAT). Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej (PIT-16A) musisz z³o yæ przed dniem rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej. Rycza³t ewidencjonowany Je eli zak³adasz, e koszty dzia³alnoœci, które prawo pozwala odpisaæ od podatku, nie przekraczaj¹ 50 proc. Przychodu, mo esz zdecydowaæ siê na te formê opodatkowania. Oœwiadczenie o wyborze rycza³tu musisz z³o yæ do dnia poprzedzaj¹cego rozpoczêcie dzia³alnoœci. KROK 4 Piecz¹tka Zanim pójdziesz do banku musisz wyrobiæ firmow¹ piecz¹tkê, na której nale y umieœciæ NIP, REGON, nazwê i adres firmy. Kosztuje to oko³o z³. KROK 5 Firmowe konto w banku Nie ka dy przedsiêbiorca musi posiadaæ rachunek bankowy (nie jest wymagany, gdy bêdziesz chcia³ rozliczyæ siê z fiskusem karta podatkow¹ lub rycza³tem), ale z regu³y lepiej jest takie konto posiadaæ choæby ze wzglêdu na obowi¹zek bezgotówkowego rozliczania siê z ZUS - em. Bank do za³o enia konta za ¹da: zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej zaœwiadczenia o nadaniu REGON NIP Piecz¹tkê Numer rachunku bankowego musisz zg³osiæ w urzêdzie skarbowym. KROK 6 ZUS - ostatnie formalnoœci W ci¹gu 7 dni od dnia rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej powinieneœ zg³osiæ siê do terenowej jednostki organizacyjnej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych - w³aœciwej ze wzglêdu na adres siedziby Twojej firmy. Masz, bowiem obowi¹zek op³acenia sk³adki na ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz pracy. Wysokoœæ sk³adki zale y od zdeklarowanej kwoty. Minimalna sk³adka miesiêczna wynosi oko³o 720 z³. Dokumenty, które musisz mieæ ze sob¹: dowód osobisty numer rachunku bankowego kopie zaœwiadczenia o nadaniu REGON kopie decyzji naczelnika urzêdu skarbowego o nadaniu NIP Inne czynnoœci Pañstwowy Inspektorat Pracy Je eli firma zatrudnia pracowników nale y pamiêtaæ, aby w ci¹gu 14 dni od rozpoczêcia dzia³alnoœci powiadomiæ o tym Pañstwowy Inspektorat Pracy Pañstwowa Inspekcja Sanitarna Wci¹gu 14 dni od daty rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej (w przypadku, gdy jest to np sklep spo ywczy, gabinet kosmetyczny) powinieneœ zawiadomiæ na piœmie Pañstwowego Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej dzia³alnoœci oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Koncesja Obowi¹zek uzyskania koncesji wynika z ustawy - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej lub innych ustaw reguluj¹cych szczegó³owo dany rodzaj dzia³alnoœci. Nr 6 5

6 DZIEÑ RADOŒCI W LEŒNICZÓWCE Dnia r. w miejscowoœci Kwapinka odby³o siê ognisko z udzia³em podopiecznych i pracowników Œrodowiskowego Domu Samopomocy z Zegartowic. Impreza ta by³a realizacj¹ projektu socjalnego pt. Dzieñ radoœci w Leœniczówce, przygotowanego przez El bietê Brewczyñsk¹ oraz Joannê y czarz w ramach zajêæ studenckich. Znalaz³yœmy sponsorów m.in. Delikatesy Stokrotka, GS Raciechowice - Groszek, firma Lenart, Dom Chleba, sklep Eko - Farma oraz innych, dziêki którym by³o mo liwe zorganizowanie imprezy. Na ognisku goœci³a równie grupa wolontariuszy z Zespo³u Szkó³ nr 1 z Raciechowic, wraz z opiekunem pani¹ mgr Dorot¹ Wêgrzyn, która umili³a czas zabaw¹ i œpiewem. Uczestnicy ogniska, pomimo wielu ograniczeñ zwi¹zanych z wiekiem, b¹dÿ z chorob¹, brali udzia³ z radoœci¹ we wszystkich przygotowanych zabawach i konkursach. Z ich twarzy nie znika³ uœmiech oraz zadowolenie. El bieta Brewczyñska Dotacja dla Gminnego Ko³a Pszczelarzy w Raciechowicach Decyzj¹ Komisji konkursowej z dnia r. Gminne Ko³o Pszczelarzy w Raciechowicach otrzyma³o dofinansowanie na realizacjê projektu Od kwiatu do pasieki - program poszerzenia miododajnych zasobów Ziemi Raciechowickiej szans¹ dla rolników. Dotacja zosta³a przyznana przez Fundacjê Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych. Celem projektu jest wzrost wydajnoœci pasiek 40 bezpoœrednio zaanga owanych w realizacjê projektu rolników - 27 cz³onków Gminnego Ko³a Pszczelarzy oraz 13 nie zrzeszonych, dzia³aj¹cych na terenie 13 z 15 so³ectw Gminy Raciechowice, poprzez zwiêkszenie zasiewów roœlin miododajnych oraz sadzenie drzew i krzewów miododajnych w okresie od lipca r. do paÿdziernika 2008 r. Postawiony cel Ko³o pragnie osi¹gn¹æ poprzez zakup i wysiew gorczycy, gorczycy z peluszk¹, rzepaku, ogórecznika oraz sadzenie lip, akacji, glediczji i berberysu. Roœliny te s¹ wysiewane oraz sadzone, jednak ze wzglêdu na brak œrodków finansowych w iloœci zbyt ma³ej. Zwiêkszenie obszaru wysiewu roœlin miododajnych oraz liczby posadzonych drzew i krzewów miododajnych pozwoli nie tylko na przetrwanie pasiek, ale w znaczny sposób przyczyni siê do zwiêkszenia ich wydajnoœci. W realizacji zadania wezm¹ udzia³ wszyscy cz³onkowie Gminnego Ko³a Pszczelarzy oraz 13 w³aœcicieli pasiek - rolników nie zrzeszonych, którzy wyra aj¹ chêæ przyst¹pienia do programu. Poza tym zaanga owana zostanie m³odzie szkoln¹. Jej pomoc w nasadzaniu roœlin bêdzie bardzo przydatna, a dodatkowo m³odzi bêd¹ mogli poznaæ tajniki sztuki produkcji miodu i wyrobów pszczelich. Byæ mo e uda siê zaszczepiæ w nich pasjê pszczelarsk¹, dziêki czemu Gminne Ko³o Pszczelarzy wzbogaci siê o m³odych, aktywnych cz³onków. Informacje o dzia³aniach realizowanych w ramach projektu bêd¹ na bie ¹co umieszczane na stronie internetowej Gminy Raciechowice oraz w gazetce lokalnej. NOWY GRAFIK GODZIN OTWARCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach informuje, e od dnia r. obowi¹zuje nowy grafik godzin otwarcia biblioteki: PONIEDZIA EK 12:00-16:00 WTOREK 8:00-17:00 ŒRODA 8:00 16:00 CZWARTEK 8:00-17:00 PI TEK 8:00-16:00 SOBOTA 9:00-13:00 mgr Grzegorz Mastalerz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach 6 Nr 6

7 INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Informacja na temat mo liwoœci dofinansowania dzia³añ w zakresie poprawy jakoœci gleb rolniczych w gospodarstwach ekologicznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela po yczki na dofinansowanie dzia³añ z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpoœrednio oddzia³uj¹cych na stan gleby, powietrza i wód, w szczególnoœci na prowadzenie gospodarstw rolnych produkuj¹cych metodami ekologicznymi po³o onych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Kredyty SA udzielane na ten cel dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i osób prawnych prowadz¹cych lub nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej do wysokoœci 70% kosztów zadania (brutto). Przed rozpoczêciem finansowania przez Fundusz inwestor musi wykazaæ siê zaanga owaniem œrodków w³asnych w wysokoœci minimum 20% kosztów zadania (netto).gospodarstwa staraj¹ce siê o uzyskanie kredytu powinny posiadaæ aktualny certyfikat gospodarstwa ekologicznego oraz badania potwierdzaj¹cego koniecznoœæ wapnowania gleb. Po yczki ze œrodków Funduszu SA udzielane na zasadach stosowanych przez banki. Udzielaj¹c po yczek WFOŒiGW w Krakowie stosuje preferencyjne oprocentowanie w wysokoœci 4% w stosunku rocznym. W przypadku zadania zakoñczonego w terminie i jeœli zosta³y osi¹gniête zak³adane i okreœlone w umowie po yczki rzeczowe i ekologiczne jego efekty, oraz gdy po yczkobiorca sp³aci³ co najmniej 60% pobranej po yczki, Fundusz mo e j¹ umorzyæ do wysokoœci 30% uzyskanej kwoty kredytu. WFOŒiGW w Krakowie przyznaje dofinansowanie po rozpatrzeniu wniosku z³o onego przez zainteresowany podmiot. Formularz wniosku znajduje siê na stronie internetowej Funduszu pod adresem: Dodatkowe informacje na temat dofinansowania w/w dzia³añ mo na uzyskaæ w siedzibie WFOŒiGW (ul. Kanonicza 12, Kraków, tel ) lub w Departamencie Œrodowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego (ul. Rakowicka 56, Kraków, tel.: , adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, Kraków) Zastêpca Dyrektora Departamentu Œrodowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Karolina Laszczak Serdecznie witamy wszystkich goœci spêdzaj¹cych u nas wakacje lub goszcz¹cych przejazdem na naszym terenie. Liczymy, e zamieszczone przez nas informacje pomog¹ Pañstwu w zagospodarowaniu wolnego czasu i przyczyni¹ siê do tego, by pobyt w naszej gminie kojarzy³ siê Pañstwu ze wspania³¹ przygod¹. Wybieraj¹c siê do Raciechowic i okolic mo na zamieszkaæ w gospodarstwie agroturystycznym (wczeœniej rezerwuj¹c termin) u Pañstwa: Ewa Wisiorek Czas³aw tel.: (012) Marcin i Franciszek Œmigla Czas³aw tel.: (01`2) Konrad Augustyniak eros³awice tel.: (012) W³adys³awa Murzyn Fot. 1. Ekologiczna produkcja ziemniaka odm. Syrena Fot.3 Miskant Fot.2. Ekologiczna produkcja ziemniaka odm. Orlik Fot.4. Kompost (obornik ze s³om¹) Fot.5. Maszyna do obracania kompostu INFORMACJA DLA WYPOCZYWAJ CYCH NA TERENIE GMINY RACIECHOWICE Gruszów tel.: (012) Na przeja d kê konn¹ zapraszaj¹: Marcin i Franciszek Œmigla Czas³aw tel.: (01`2) Konrad Augustyniak eros³awice tel.: (012) Zwiedzaj¹c nasze okolice, warto zobaczyæ Diabelski Kamieñ w Krzes³awicach, na którego szczycie stoi krzy oraz pustelniê wzniesion¹ w 1886 r., a tak e grzyb skalny w Mierzniu. Do najstarszych zabytków naszej Gminy, nale ¹ dwa drewniane koœcio³y. Koœció³ pod wezwaniem Œw. Jakuba w Raciechowicach Msze Œwiête: Niedziela: 7:30, 9:00, 11:30, 16:00 Dni powszednie: 6:30, 19:00 Nr 6 7

8 Koœció³ pod wezwaniem Rozes³ania ŒŒ. Aposto³ów w Policja Gruszowie. W by³ym budynku Urzêdu Gminy w Raciechowicach, Msze Œwiête: dzielnicowy pe³ni dy ur: Niedziela; 8:0, 11:00, 15:00 Poniedzia³ek 15:00-18:00 Dni Powszednie: Czwartek 9:00-12:00 Poniedzia³ek, œroda, pi¹tek, sobota 19;00 Ca³odobowy dy ur pe³ni Komisariat Policji w Dobczycach, tel.; Wtorek, czwartek 7:00 (012) , (012) lub 997 Pomoc medyczna: Urzêdy Pocztowe Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Raciechowice, tel.: (012) w Raciechowicach tel.: (012) Czynny poniedzia³ek - pi¹tek 8:00-18:00 Czynny; poniedzia³ek - pi¹tek 8:00-18:00 Gruszów, tel.: (012) W dni wolne od pracy w godz. 18:00-8:00 dy ur pe³ni ca³odo- Czynny: poniedzia³ek - pi¹tek 8:00-15:00 bowa opieka w Myœlenicach, ul. Szpitalna 2, tel.: (012) Bank Bank Spó³dzielczy Raciechowice, tel.: (012) Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Zegartowicach czynny: poniedzia³ek - pi¹tek 8:00-14:00 tel.: (012) Bank Spó³dzielczy w Dobczycach, tel.: (012) Czynny; poniedzia³ek - pi¹tek 8:00-18:00 Czynny: poniedzia³ek - pi¹tek 7:45-16:30 Sobota 8:00-12:30 WIADOMOŒCI SPORTOWE Koñcowe tabele SENIORZY Kl B 1. HEJNA CLAVIA CYRHLA ROKITA ISKRA G OG SZCZEBEL GRODZISKO ISKRA BRZ CZ WICHER DUKLA TRAMPKARZE 1. DALIN GRODZISKO DOBCZYCE DZIEKANOVIA WIŒNIOWA NOWA WIEŒ LIPNIK JUNIORZY M ODSI 1. ORZE WICHER GRODZISKO SU KOWICE SKALNIK ROKITA JUNIORZY II LIGA 1. MOGILANY JORDAN GRODZISKO SZCZEBEL ELEKTRON SKALNIK TEMPO ZIELONKA BESKID PCIMIANKA CYRHLA HEJNA Zapraszamy Poniedzia³ek i Œroda 7:30-15:30 Raciechowice 140 by³y budynek Urzêdu Gminy (nad Bankiem) tel. (012) , tel. kom Redakcja: Barbara Mi¹sko, tel wew. 216 UG Raciechowice, 8 Nr 6

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu

10 miejsce w kraju, Na ludowo w Jaros³awcu. 3 w województwie. 10 lat Arki. Konkurs foto. Telefon 112. Rajd Racibora. Pa³owo. Wielka gala sportu Miesiêcznik bezp³atny Gmina Postomino 224 Rok XIX wrzesieñ 2008 10 miejsce w kraju, 3 w województwie Ranking Rzeczpospolitej Regionalnego, jak i Funduszu Europejski samorz¹d powsta³ na Spójnoœci czy programu

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Redakcja. Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN 1509-1112

Redakcja. Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN 1509-1112 Marzec 2005 r. Nr 6 (68) ISSN 1509-1112 Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał Chrystus bowiem zmartwychwstał, Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

X 2010 Nr 3/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: 2 Rusza budowa wiaduktu nad Zakopiank¹ Trwa Powszechny Spis

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz

Uchwa³y Rady Gminy Zgierz SAMORZ D Uchwa³y Rady Gminy Zgierz XVII sesja Rady Gminy Zgierz odby³a siê 19 stycznia. Radni podjêli uchwa³y w sprawach: zmiany uchwa³y Rady Gminy Zgierz z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie okreœlenia

Bardziej szczegółowo

koncertu opowiada³ mnóstwo widowniê niebywale melodyjnym tenorem o urzekaj¹cej tonacji przy akompaniamencie Roberta Grudnia. Piêknym uzupe³nieniem

koncertu opowiada³ mnóstwo widowniê niebywale melodyjnym tenorem o urzekaj¹cej tonacji przy akompaniamencie Roberta Grudnia. Piêknym uzupe³nieniem Koncertem Noworocznym w dniu 9 lutego w Domu Kultury w Zelowie zainaugurowano obchody jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich dla Zelowa. Przed publicznoœci¹ wyst¹pili dwaj honorowi obywatele Gminy

Bardziej szczegółowo

W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie

W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie W numerze: 25 lat Chóru Œwiêtojañskiego Aktualnoœci z Gminnego Centrum Informacji Konkurs poetycki Szukam s³owa Ferie w mieœcie Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Kêtach - zwyciêzcy konkursu wiedzy o Józefie

Bardziej szczegółowo

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba

Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Zielona szko³a wymys³ czy potrzeba Krystyna Flis, Joanna Zasêpa Zielona szko³a to kilkudniowy wyjazd uczniów pod opiek¹ nauczycieli w jakieœ interesuj¹ce pod wzglêdem przyrodniczym czy kulturowym miejsce.

Bardziej szczegółowo

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina

pszczele domy w maciejowie przejrzysta gmina biuletyn informacyjny pszczele domy w maciejowie Przedstawiam kolejne zadania realizowane przez Gminê Kluczbork w ramach programu "Przejrzysta Gmina". ZARZ DZANIE PERSONELEM W URZÊDZIE Zarz¹dzanie Personelem

Bardziej szczegółowo

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach

Kryta p³ywalnia, czyli marzenia spe³niaj¹ siê nawet po trzydziestu latach ISSN 1508-7298 W numerze: Nowy plac zabaw - str.4 FART - zapowiedÿ - str.7 Maj 2006 Wyrównywaæ szanse, inwestowaæ w zasoby ludzkie - programy Powiatowego Urzêdu Pracy w Janowie Lubelskim Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN - NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo