CO S YCHAÆ W RACIECHOWICACH. Pi¹tek ( r.) godz. 17:00 godz. 19:00. Sobota ( r.) godz. 6:00. godz. 11:00. godz. 12:00. godz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CO S YCHAÆ W RACIECHOWICACH. Pi¹tek (06.07.2007 r.) godz. 17:00 godz. 19:00. Sobota (07.07.2007 r.) godz. 6:00. godz. 11:00. godz. 12:00. godz."

Transkrypt

1 CO S YCHAÆ W RACIECHOWICACH ISSN Gazetka lokalna Nr 6, czerwiec r. Nr 6 Impreza odbêdzie siê w kompleksie sportowym LKS GRODZISKO Program VIII Mistrzostw Polski Amatorów w Rajdach D³ugodystansowych oraz XIII Regionalnego Rajdu Koni Ma³opolskich Pi¹tek ( r.) godz. 17:00 godz. 19:00 Przegl¹d wewterynaryjny Odprawa techniczna Sobota ( r.) godz. 6:00 godz. 11:00 godz. 12:00 godz. 16:30 godz. 19:00 Start Uroczyste otwarcie Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach Zakoñczenie rajdu Uroczysta Sesja Rady Gminy Zabawa taneczna Organizatorzy Niedziela ( r.) godz. 9:00 godz. 10:00 godz. 10:30 Msza œw. w Koœciele Parafialnym w Raciechowicach Rozstrzygniêcie konkursu BEST CONTITION Uroczyste otwarcie VIII Mistrzostw Polski godz. 11:00 godz. 12:15 godz. 13:00 godz. 14:00-15:00 godz. 15:40 Wystêp orkiestry dêtej z Raciechowic Bajka XXI wieku - Akrobatyczny Show Konkurs Kota Dachowca Wystêp orkiestry dêtej z Dobczyc Wrêczenie nagród Wystêp zespo³u wokalnego AD HOCK godz. 16:30 godz. 17:30-18:45 godz. 19:00 godz. 20:30-1:00 godz. 22:00 Wystêp zespo³u rockowego DEFORMACJA Losowanie nagród - Loteria Fantowa Koncert Zespo³u WYRWANI Zabawa taneczna - gra zespó³ - GRAND BAND Pokaz sztucznych ogni i XIII Rajdu Amatorów Urz¹d Gminy w Raciechowicach z Gminnego Oœrodka Kultury z Gryfina Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Turystyczna Podkowa W trakcie trwania festynu bêdzie mo na posiliæ siê regionalnymi wyrobami, prezentowanymi przez Ko³a Gospodyñ Wiejskich z obszaru dzia³ania LGD Turystyczna Podkowa

2 III ETAP WYŒCIGU KOLARSKIEGO W niedzielê 3 czerwca br. rozegrany zosta³ III Etap XXV Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego Dobczyce, bêd¹cy równoczeœnie Mistrzostwami Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Juniorów. Peleton w nie najlepszej pogodzie pokona³ trasê 122 km. Zwyciêzcami etapu Dobczyce - Raciechowice zostali: I Sztobryn Piotr - KS POGOÑ MOSTOSTAL PU II Pac Pawe³ - WLUKK BRZEG - NYSA III Patyñski Dawid - MGLKS B ÊKITNI DOBRAWA IV Gradek Kamil - MGLKS B ÊKITNI DOBRAWA V Sztobryn Pawe³ - KS POGOÑ MOSTOSTAL - PU VI Majka Rafa³ - WLKS KRAKUS - MATEO Zwyciêzc¹ ca³ego XXV Wyœcigu Kolarskiego Juniorów trwaj¹cego od 1 do 3 czerwca zosta³ mieszkaniec Gminy Raciechowice zawodnik WLKS KRAKUS-MATEO - Rafa³ Majka. Zwyciêzcy gratulujemy. Szeœciu zwyciêzcom tego etapu w towarzystwie w³adz Ma³opolskiego Zrzeszenia LZS nagrody wrêczy³ Wójt Gminy Pan Marek Gabzdyl. Nagrodzenie szeœciu zawodników by³o mo liwe dziêki hojnoœci sponsorów, którymi w tym roku byli: Wójt Gminy Raciechowice Pan Marek Gabzdyl, Gminna Spó³dzielnia SCh w Raciechowicach, Sklep Spo ywczo - Przemys³owy Renata Kurek, Jan Sêdzik - Przerób kamienia na materia³y budowlane SKALNEX, Zak³ad Kamieniarski SJENIT - Jacek Sêdzik Czas³aw, Producenci Okien PCV, Andrzej Œliwa i Krzysztof Bukowiec, Sk³ad Materia³ów Budowlanych KAL-BUD S³awomir Kalemba Czas³aw nr 186, Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego LENART Raciechowice, Firma Handlowo - Us³ugowa - Tomasz Bêtkowski Raciechowice, Biuro Nieruchomoœci - Stanis³aw Spytek Dobczyce. Napoje ch³odz¹ce dla zawodników ufundowa³a Firma Handlowo - Us³ugowa El bieta i Jacek Spytek ELKA z Raciechowic. Kwiaty dla naszych zwyciêzców jak co roku podarowali Pañstwo Danuta i Zygmunt Ska³kowie z Raciechowic. Wszystkim sponsorom i ofiarodawcom sk³adamy wyrazy podziêkowania za przyczynienie siê do tego, by najlepsi m³odzi ludzie pokonuj¹cy trudne odcinki mile wspominali nasz¹ gminê i opuœcili j¹ z prezentami. Informacje dotycz¹ce stypendium szkolnego na rok szkolny /2008 B. Mi¹sko Stypendium szkolne mo e otrzymaæ uczeñ znajduj¹cy siê w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj¹cej z niskich dochodów na osobê w rodzinie, w szczególnoœci, gdy w rodzinie wystêpuje: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielodzietnoœæ, brak umiejêtnoœci wype³niania funkcji opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak e, gdy rodzina jest niepe³na lub wyst¹pi³o zdarzenie losowe. Przyjmuje siê, e z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje siê dochód miesiêczny w wysokoœci 207 z³. Miesiêczna wysokoœæ dochodu na osobê w rodzinie ucznia uprawniaj¹ca do ubiegania siê o stypendium szkolne nie mo e byæ wiêksza ni kwota 351 z³. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie/sta³e zameldowanie na terenie Gminy Raciechowice. Stypendium nie przys³uguje: - uczniom klas zerowych, - uczniom, którzy nie mieszkaj¹ na terenie gminy. Stypendium szkolne nie przys³uguje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze œrodków publicznych z wyj¹tkiem sytuacji, kiedy ³¹czna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 z³. (rocznie). Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: 1. rodziców niepe³noletniego ucznia po zasiêgniêciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szko³y 2. pe³noletniego ucznia, po zasiêgniêciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szko³y 3. dyrektora szko³y. W ROKU SZKOLNYM /2008 WNIOSKI SK ADAÆ NALE Y W TERMINIE - OD 1 DO 15 WRZEŒNIA W URZÊDZIE GMINY pok. Nr 4 DECYZJA DOTYCZ CA STYPENDIUM SZKOLNEGO WYDAWANA BÊDZIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI: Zaœwiadczenia o dochodach tj. 1. zaœwiadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o enie wniosku, 2. zaœwiadczenie z Powiatowego Urzêdu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o enie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasi³ku), 3. oœwiadczenia o pozostawaniu bez pracy, nieosi¹ganiu dochodu w miesi¹cu poprzedzaj¹cym z³o enie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy, 4. zaœwiadczenie lub decyzja z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej o otrzymywanych œwiadczeniach (zasi³ek rodzinny, zasi³ek pielêgnacyjny, dodatek mieszkaniowy), 5. zaœwiadczenie z gminy o wielkoœci posiadanych hektarów przeliczeniowych, 6. wyroki s¹dowe mówi¹ce o wysokoœci zas¹dzonych alimentów lub zaœwiadczenia komornika, 7. odcinek renty/emerytury, 8. oœwiadczenia rodziców o wysokoœci dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych. Wniosek zawieraj¹cy opiniê Dyrektora Szko³y w formie postanowienia (wype³nia Dyrektor Szko³y z podaniem do wiadomoœci wnioskodawcom). 2 Nr 6

3 Wszystkich ubiegaj¹cych siê o stypendium szkolne prosi siê o bezwzglêdne kompletowanie dokumentów do wniosku, co pozwoli na sprawne rozpatrywanie wniosków Przy wnioskach sk³adanych we wrzeœniu wnioskodawcy przedstawiaj¹ informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w sierpniu. Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzaæ siê z liczb¹ osób w rodzinie wpisan¹ na za³¹czniku do wniosku (do rodziny nale ¹: rodzice, dzieci, rodzeñstwo pozostaj¹ce na utrzymaniu rodziców do 24 roku ycia, ma³ onek, opiekunowie faktycznymi i prawni). Osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ s¹ zobowi¹zane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2006 r., np.: w formie zaœwiadczenia z Urzêdu Skarbowego, a w przypadku dzia³alnoœci gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zrycza³towanych formach opodatkowania nale y przyj¹æ kwotê zadeklarowan¹ przez wnioskodawcê na oœwiadczeniu. Z A R Z D B A N K U S P Ó D Z I E L C Z E G O Jadwigi Piwowarczyk W DOBCZYCACH Wioletty Kalisz ZARZ D SPÓ DZIELNI PRODUKCYJNEJ Józefa Olesia W RACIECHOWICACH Jolanty i Leszka Szwajdychów PIEKARNI Gminna Spó³dzielnia SCh DOBCZYCE Agaty i Wies³awa Piechników HURT - DETAL ARTYKU ÓW SPO YWCZO - Rady Rodziców Przedszkola PRZEMYS OWYCH - Jerzy Rymarczyk Rady Pedagogicznej F.H.U. ELKA s.c. - El bieta i Jacek Spytkowie Pracowników Przedszkola Krystyny i Jana Bêtkowskich Najpiêkniej jest œwiadczyæ dobrodziejstwa tym, którzy siê nam odwdziêczyæ nie mog¹. Dyrektor Samorz¹dowego Przedszkola w Raciechowicach pragnie wyraziæ gor¹ce i serdeczne podziêkowania za otrzyman¹ pomoc dla Naszego Przedszkola dla: DZIÊKUJÊ Za okazane zrozumienie, yczliwoœæ i ofiarnoœæ. Szanowni Rodzice! Drogie dzieci! Koniec wieñczy dzie³o. Dla przedszkolaków z Przedszkola Samorz¹dowego w Raciechowicach nadszed³ pierwszy finisz zamykaj¹cy pewien etap w yciu m³odego cz³owieka. Przez wiele dni wspólnie siê bawiliœmy, ale nie tylko. Stawialiœmy te razem litery i cyfry, przygotowywaliœmy wiele przedszkolnych uroczystoœci, przedstawieñ na ró ne okazje, organizowaliœmy wystawy naszych prac, jeÿdziliœmy na wycieczki. To wszystko nie tylko nas bawi³o, ale te du o uczy³o. Teraz stoj¹ przed Wami, drogie dzieci, kolejne - zupe³nie nowe wyzwania. Idziecie do szko³y - czeka was znacznie wiêcej nauki. Wasze ukochane zabawki bêd¹ odt¹d mia³y trochê wiêcej czasu dla siebie, gdy Wam przybywaæ bêdzie obowi¹zków. yczê Wam, abyœcie osi¹gali same sukcesy, a Waszym Rodzicom i najbli szym - by zawsze mogli z Was byæ zadowoleni i dumni. Mam nadziejê, e nigdy nie zapomnicie chwil spêdzonych w naszym przedszkolu i zawsze mi³o bêdziecie je wspominaæ. ABSOLWENCI PRZEDSZKOLA SAMORZ DOWEGO W RACIECHOWICACH ROKU 2006/07 Dyrektor Samorz¹dowego Przedszkola w Raciechowicach mgr Irena Holboj 1. Piotr Bi³ek 11. Monika Knapik 21. Maciej Misior 31. Ilona Ryba 2. Jacek Daniel 12. Mateusz Konieczny 22. Angelika Murzyn 32. Magdalena Skiba 3. Mateusz Dudek 13. Sebastian Konieczny 23. Sebastian Murzyn 33. Gabriela Szymoniak 4. Dawid Dudzik 14. Dawid Krupa 24. Aleksandra Piechnik 34. Sebastian Szwajdych 5. Magdalena Jêdruch 15. Dominika Kuœ 25. Ma³gorzata Piechowicz 35. Arkadiusz Zió³kowski 6. Zuzanna Kalemba 16. Natalia Lenart 26. Paulina Popielak 7. Bart³omiej Kalemba 17. Bart³omiej Lenart 27. Kludia Ptak Wychowawcy: 8. Jakub Kalemba 18. Kacper Leœniak 28. Krystian Rakoczy - mgr Paulina Boczoñ 9. Krzysztof Kasprzyk 19. Karolina ukasik 29. Iwona Rokosz - mgr Urszula Migut 10. Krystian Kêdra 20. Patryk Migut 30. Hubert Rokosz - mgr Iwona Wierzba Nr 6 3

4 W zwi¹zku z proœb¹ mieszkañców ponawiamy artyku³ jak za³o yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ KROK PO KROKU ZAK ADAMY W ASN FIRMÊ KROK 1 Wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej Najpierw musisz siê udaæ do urzêdu gminy gdzie dokonasz zg³oszenia swojej dzia³alnoœci do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Tam otrzymasz formularz, który musisz wype³niæ. Musisz w nim wskazaæ: swoje imiê i nazwisko, PESEL oraz nazwê w³asn¹ firmy, miejsce zamieszkania, miejsce wykonywania swojej dzia³alnoœci gospodarczej, jaki rodzaj dzia³alnoœci zamierzasz wykonywaæ, kiedy zamierzasz rozpocz¹æ dzia³alnoœæ jako przedsiêbiorca Zabierz ze sob¹ dowód osobisty i 100 z³ na wpisowe. Urz¹d ma 14 dni od daty z³o enia wniosku na wydanie zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. Bêdzie ono potrzebne do uzyskania numerów REGON i NIP. Uwaga! Sk³adaj¹c wniosek o wpis do ewidencji, mo esz tak e z³o yæ wniosek o nadanie numeru REGON i zg³oszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne NIP. Urz¹d gminy w ci¹gu 3 dni od dokonania wpisu przesy³a wniosek o REGON i twoje zg³oszenie do w³aœciwego urzêdu statystycznego i skarbowego. KROK 2 REGON w Urzêdzie Statystycznym Jeœli nie korzystasz z poœrednictwa gminy, po uzyskaniu zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej musisz udaæ siê do urzêdu statystycznego (w³aœciwego wed³ug Twojego miejsca zamieszkania) w celu z³o enia wniosku o nadanie numeru identyfikacji statystycznej REGON (formularz RG-1). Masz na to 14 dni od uzyskania zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej. REGON otrzymasz w ci¹gu 7 dni. Dokumenty, które musisz mieæ ze sob¹: dowód osobisty zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej KROK 3 Uzyskanie Numeru Identyfikacji Podatkowej w Urzêdzie Skarbowym Etap ten nale y rozpocz¹æ od z³o enia wniosku o nadanie numeru NIP. Je eli w przesz³oœci sk³ada³eœ zeznania podatkowe, to masz ju swój numer NIP. Bêdzie on równoczeœnie numerem identyfikacji podatkowej prowadzonej dzia³alnoœci. Musisz jednak zaktualizowaæ dane objête zg³oszeniem identyfikacyjnym s³u y do tego formularz NIP - 1. Dokumenty, które musisz mieæ ze sob¹: dowód osobisty zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej dokument potwierdzaj¹cy nadanie numeru REGON dokument potwierdzaj¹cy prawo do lokalu, w którym bêdzie mia³a siedzibê Twoja firma umowê rachunku bankowego(jeœli posiadasz ju rachunek bankowy wi¹zany z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹) Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: Musisz równie zdecydowaæ siê, w jakiej formie bêdziesz p³aciæ podatek dochodowy. Masz do wyboru: 4 Nr 6

5 Zasady ogólne, czyli ksi¹ ka przychodów i rozchodów: P³acisz podatek wed³ug stawek: 19, 30 i 40 procent. Zaleta tej formy jest mo liwoœæ odliczenia od przychodu kosztów prowadzenia firmy(benzyny, op³at za lokal). Mo na równie rozliczaæ siê razem z ma³ onkiem i korzystaæ z innych ulg. O zaprowadzeniu ksiêgi przychodów i rozchodów musisz poinformowaæ US w ci¹gu 20 dni od dnia rozpoczêcia dzia³alnoœci. Kartê podatkow¹ Mo esz siê na ni¹ zdecydowaæ, jeœli zamierzasz prowadziæ dzia³alnoœæ us³ugow¹. Nie musisz prowadziæ ksi¹g i sk³adaæ deklaracji, masz jednak obowi¹zek prowadziæ uproszczon¹ ewidencjê VAT-owsk¹, aby wiedzieæ, kiedy przekroczysz kwotê 10 tyœ. euro (p³acisz VAT). Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej (PIT-16A) musisz z³o yæ przed dniem rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej. Rycza³t ewidencjonowany Je eli zak³adasz, e koszty dzia³alnoœci, które prawo pozwala odpisaæ od podatku, nie przekraczaj¹ 50 proc. Przychodu, mo esz zdecydowaæ siê na te formê opodatkowania. Oœwiadczenie o wyborze rycza³tu musisz z³o yæ do dnia poprzedzaj¹cego rozpoczêcie dzia³alnoœci. KROK 4 Piecz¹tka Zanim pójdziesz do banku musisz wyrobiæ firmow¹ piecz¹tkê, na której nale y umieœciæ NIP, REGON, nazwê i adres firmy. Kosztuje to oko³o z³. KROK 5 Firmowe konto w banku Nie ka dy przedsiêbiorca musi posiadaæ rachunek bankowy (nie jest wymagany, gdy bêdziesz chcia³ rozliczyæ siê z fiskusem karta podatkow¹ lub rycza³tem), ale z regu³y lepiej jest takie konto posiadaæ choæby ze wzglêdu na obowi¹zek bezgotówkowego rozliczania siê z ZUS - em. Bank do za³o enia konta za ¹da: zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej zaœwiadczenia o nadaniu REGON NIP Piecz¹tkê Numer rachunku bankowego musisz zg³osiæ w urzêdzie skarbowym. KROK 6 ZUS - ostatnie formalnoœci W ci¹gu 7 dni od dnia rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej powinieneœ zg³osiæ siê do terenowej jednostki organizacyjnej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych - w³aœciwej ze wzglêdu na adres siedziby Twojej firmy. Masz, bowiem obowi¹zek op³acenia sk³adki na ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz pracy. Wysokoœæ sk³adki zale y od zdeklarowanej kwoty. Minimalna sk³adka miesiêczna wynosi oko³o 720 z³. Dokumenty, które musisz mieæ ze sob¹: dowód osobisty numer rachunku bankowego kopie zaœwiadczenia o nadaniu REGON kopie decyzji naczelnika urzêdu skarbowego o nadaniu NIP Inne czynnoœci Pañstwowy Inspektorat Pracy Je eli firma zatrudnia pracowników nale y pamiêtaæ, aby w ci¹gu 14 dni od rozpoczêcia dzia³alnoœci powiadomiæ o tym Pañstwowy Inspektorat Pracy Pañstwowa Inspekcja Sanitarna Wci¹gu 14 dni od daty rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej (w przypadku, gdy jest to np sklep spo ywczy, gabinet kosmetyczny) powinieneœ zawiadomiæ na piœmie Pañstwowego Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej dzia³alnoœci oraz o przewidywanej liczbie pracowników. Koncesja Obowi¹zek uzyskania koncesji wynika z ustawy - Prawo dzia³alnoœci gospodarczej lub innych ustaw reguluj¹cych szczegó³owo dany rodzaj dzia³alnoœci. Nr 6 5

6 DZIEÑ RADOŒCI W LEŒNICZÓWCE Dnia r. w miejscowoœci Kwapinka odby³o siê ognisko z udzia³em podopiecznych i pracowników Œrodowiskowego Domu Samopomocy z Zegartowic. Impreza ta by³a realizacj¹ projektu socjalnego pt. Dzieñ radoœci w Leœniczówce, przygotowanego przez El bietê Brewczyñsk¹ oraz Joannê y czarz w ramach zajêæ studenckich. Znalaz³yœmy sponsorów m.in. Delikatesy Stokrotka, GS Raciechowice - Groszek, firma Lenart, Dom Chleba, sklep Eko - Farma oraz innych, dziêki którym by³o mo liwe zorganizowanie imprezy. Na ognisku goœci³a równie grupa wolontariuszy z Zespo³u Szkó³ nr 1 z Raciechowic, wraz z opiekunem pani¹ mgr Dorot¹ Wêgrzyn, która umili³a czas zabaw¹ i œpiewem. Uczestnicy ogniska, pomimo wielu ograniczeñ zwi¹zanych z wiekiem, b¹dÿ z chorob¹, brali udzia³ z radoœci¹ we wszystkich przygotowanych zabawach i konkursach. Z ich twarzy nie znika³ uœmiech oraz zadowolenie. El bieta Brewczyñska Dotacja dla Gminnego Ko³a Pszczelarzy w Raciechowicach Decyzj¹ Komisji konkursowej z dnia r. Gminne Ko³o Pszczelarzy w Raciechowicach otrzyma³o dofinansowanie na realizacjê projektu Od kwiatu do pasieki - program poszerzenia miododajnych zasobów Ziemi Raciechowickiej szans¹ dla rolników. Dotacja zosta³a przyznana przez Fundacjê Wspomagania Wsi oraz Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych. Celem projektu jest wzrost wydajnoœci pasiek 40 bezpoœrednio zaanga owanych w realizacjê projektu rolników - 27 cz³onków Gminnego Ko³a Pszczelarzy oraz 13 nie zrzeszonych, dzia³aj¹cych na terenie 13 z 15 so³ectw Gminy Raciechowice, poprzez zwiêkszenie zasiewów roœlin miododajnych oraz sadzenie drzew i krzewów miododajnych w okresie od lipca r. do paÿdziernika 2008 r. Postawiony cel Ko³o pragnie osi¹gn¹æ poprzez zakup i wysiew gorczycy, gorczycy z peluszk¹, rzepaku, ogórecznika oraz sadzenie lip, akacji, glediczji i berberysu. Roœliny te s¹ wysiewane oraz sadzone, jednak ze wzglêdu na brak œrodków finansowych w iloœci zbyt ma³ej. Zwiêkszenie obszaru wysiewu roœlin miododajnych oraz liczby posadzonych drzew i krzewów miododajnych pozwoli nie tylko na przetrwanie pasiek, ale w znaczny sposób przyczyni siê do zwiêkszenia ich wydajnoœci. W realizacji zadania wezm¹ udzia³ wszyscy cz³onkowie Gminnego Ko³a Pszczelarzy oraz 13 w³aœcicieli pasiek - rolników nie zrzeszonych, którzy wyra aj¹ chêæ przyst¹pienia do programu. Poza tym zaanga owana zostanie m³odzie szkoln¹. Jej pomoc w nasadzaniu roœlin bêdzie bardzo przydatna, a dodatkowo m³odzi bêd¹ mogli poznaæ tajniki sztuki produkcji miodu i wyrobów pszczelich. Byæ mo e uda siê zaszczepiæ w nich pasjê pszczelarsk¹, dziêki czemu Gminne Ko³o Pszczelarzy wzbogaci siê o m³odych, aktywnych cz³onków. Informacje o dzia³aniach realizowanych w ramach projektu bêd¹ na bie ¹co umieszczane na stronie internetowej Gminy Raciechowice oraz w gazetce lokalnej. NOWY GRAFIK GODZIN OTWARCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach informuje, e od dnia r. obowi¹zuje nowy grafik godzin otwarcia biblioteki: PONIEDZIA EK 12:00-16:00 WTOREK 8:00-17:00 ŒRODA 8:00 16:00 CZWARTEK 8:00-17:00 PI TEK 8:00-16:00 SOBOTA 9:00-13:00 mgr Grzegorz Mastalerz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Raciechowicach 6 Nr 6

7 INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Informacja na temat mo liwoœci dofinansowania dzia³añ w zakresie poprawy jakoœci gleb rolniczych w gospodarstwach ekologicznych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela po yczki na dofinansowanie dzia³añ z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpoœrednio oddzia³uj¹cych na stan gleby, powietrza i wód, w szczególnoœci na prowadzenie gospodarstw rolnych produkuj¹cych metodami ekologicznymi po³o onych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Kredyty SA udzielane na ten cel dla podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i osób prawnych prowadz¹cych lub nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej do wysokoœci 70% kosztów zadania (brutto). Przed rozpoczêciem finansowania przez Fundusz inwestor musi wykazaæ siê zaanga owaniem œrodków w³asnych w wysokoœci minimum 20% kosztów zadania (netto).gospodarstwa staraj¹ce siê o uzyskanie kredytu powinny posiadaæ aktualny certyfikat gospodarstwa ekologicznego oraz badania potwierdzaj¹cego koniecznoœæ wapnowania gleb. Po yczki ze œrodków Funduszu SA udzielane na zasadach stosowanych przez banki. Udzielaj¹c po yczek WFOŒiGW w Krakowie stosuje preferencyjne oprocentowanie w wysokoœci 4% w stosunku rocznym. W przypadku zadania zakoñczonego w terminie i jeœli zosta³y osi¹gniête zak³adane i okreœlone w umowie po yczki rzeczowe i ekologiczne jego efekty, oraz gdy po yczkobiorca sp³aci³ co najmniej 60% pobranej po yczki, Fundusz mo e j¹ umorzyæ do wysokoœci 30% uzyskanej kwoty kredytu. WFOŒiGW w Krakowie przyznaje dofinansowanie po rozpatrzeniu wniosku z³o onego przez zainteresowany podmiot. Formularz wniosku znajduje siê na stronie internetowej Funduszu pod adresem: Dodatkowe informacje na temat dofinansowania w/w dzia³añ mo na uzyskaæ w siedzibie WFOŒiGW (ul. Kanonicza 12, Kraków, tel ) lub w Departamencie Œrodowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego (ul. Rakowicka 56, Kraków, tel.: , adres do korespondencji: ul. Basztowa 22, Kraków) Zastêpca Dyrektora Departamentu Œrodowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Karolina Laszczak Serdecznie witamy wszystkich goœci spêdzaj¹cych u nas wakacje lub goszcz¹cych przejazdem na naszym terenie. Liczymy, e zamieszczone przez nas informacje pomog¹ Pañstwu w zagospodarowaniu wolnego czasu i przyczyni¹ siê do tego, by pobyt w naszej gminie kojarzy³ siê Pañstwu ze wspania³¹ przygod¹. Wybieraj¹c siê do Raciechowic i okolic mo na zamieszkaæ w gospodarstwie agroturystycznym (wczeœniej rezerwuj¹c termin) u Pañstwa: Ewa Wisiorek Czas³aw tel.: (012) Marcin i Franciszek Œmigla Czas³aw tel.: (01`2) Konrad Augustyniak eros³awice tel.: (012) W³adys³awa Murzyn Fot. 1. Ekologiczna produkcja ziemniaka odm. Syrena Fot.3 Miskant Fot.2. Ekologiczna produkcja ziemniaka odm. Orlik Fot.4. Kompost (obornik ze s³om¹) Fot.5. Maszyna do obracania kompostu INFORMACJA DLA WYPOCZYWAJ CYCH NA TERENIE GMINY RACIECHOWICE Gruszów tel.: (012) Na przeja d kê konn¹ zapraszaj¹: Marcin i Franciszek Œmigla Czas³aw tel.: (01`2) Konrad Augustyniak eros³awice tel.: (012) Zwiedzaj¹c nasze okolice, warto zobaczyæ Diabelski Kamieñ w Krzes³awicach, na którego szczycie stoi krzy oraz pustelniê wzniesion¹ w 1886 r., a tak e grzyb skalny w Mierzniu. Do najstarszych zabytków naszej Gminy, nale ¹ dwa drewniane koœcio³y. Koœció³ pod wezwaniem Œw. Jakuba w Raciechowicach Msze Œwiête: Niedziela: 7:30, 9:00, 11:30, 16:00 Dni powszednie: 6:30, 19:00 Nr 6 7

8 Koœció³ pod wezwaniem Rozes³ania ŒŒ. Aposto³ów w Policja Gruszowie. W by³ym budynku Urzêdu Gminy w Raciechowicach, Msze Œwiête: dzielnicowy pe³ni dy ur: Niedziela; 8:0, 11:00, 15:00 Poniedzia³ek 15:00-18:00 Dni Powszednie: Czwartek 9:00-12:00 Poniedzia³ek, œroda, pi¹tek, sobota 19;00 Ca³odobowy dy ur pe³ni Komisariat Policji w Dobczycach, tel.; Wtorek, czwartek 7:00 (012) , (012) lub 997 Pomoc medyczna: Urzêdy Pocztowe Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Raciechowice, tel.: (012) w Raciechowicach tel.: (012) Czynny poniedzia³ek - pi¹tek 8:00-18:00 Czynny; poniedzia³ek - pi¹tek 8:00-18:00 Gruszów, tel.: (012) W dni wolne od pracy w godz. 18:00-8:00 dy ur pe³ni ca³odo- Czynny: poniedzia³ek - pi¹tek 8:00-15:00 bowa opieka w Myœlenicach, ul. Szpitalna 2, tel.: (012) Bank Bank Spó³dzielczy Raciechowice, tel.: (012) Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Zegartowicach czynny: poniedzia³ek - pi¹tek 8:00-14:00 tel.: (012) Bank Spó³dzielczy w Dobczycach, tel.: (012) Czynny; poniedzia³ek - pi¹tek 8:00-18:00 Czynny: poniedzia³ek - pi¹tek 7:45-16:30 Sobota 8:00-12:30 WIADOMOŒCI SPORTOWE Koñcowe tabele SENIORZY Kl B 1. HEJNA CLAVIA CYRHLA ROKITA ISKRA G OG SZCZEBEL GRODZISKO ISKRA BRZ CZ WICHER DUKLA TRAMPKARZE 1. DALIN GRODZISKO DOBCZYCE DZIEKANOVIA WIŒNIOWA NOWA WIEŒ LIPNIK JUNIORZY M ODSI 1. ORZE WICHER GRODZISKO SU KOWICE SKALNIK ROKITA JUNIORZY II LIGA 1. MOGILANY JORDAN GRODZISKO SZCZEBEL ELEKTRON SKALNIK TEMPO ZIELONKA BESKID PCIMIANKA CYRHLA HEJNA Zapraszamy Poniedzia³ek i Œroda 7:30-15:30 Raciechowice 140 by³y budynek Urzêdu Gminy (nad Bankiem) tel. (012) , tel. kom Redakcja: Barbara Mi¹sko, tel wew. 216 UG Raciechowice, 8 Nr 6

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org.

^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org. ^ Fundacja Rozwoju Regionu Łukta FRRŁ 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30, tel./faks 89 647 52 50, e-mail: frrl@ frrl.orq.pl www.frrl.org.pl Łukta, dnia 10.05.2016 r. R A R R. A Z - RS/2016 i a Z a d G M iin

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe ucznia / słuchacza

Dane osobowe ucznia / słuchacza Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV /355 / 09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. Wniosek do Wójta Gminy Lubicz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01.09. 2011 r. do 30.06.2012 r. dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 lipiec 2008r w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia.

Uchwała Nr. Rady Gminy Nadarzyn. z dnia. PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Nadarzyn z dnia. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. WARSZAWSKA 9A 73-0 STARGARD SZCZECIŃSKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Koniecpol, dnia...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

COBICO Sp. z o.o. ul.lekarska 1, 31-203 Kraków

COBICO Sp. z o.o. ul.lekarska 1, 31-203 Kraków FZ-01/04 ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM* Potwierdzenie przyjęcia przez Jednostkę Certyfikującą Potwierdzenie przyjęcia przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlo Artykułów Rolno-Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Kompendium ułatwiające założenie działalności gospodarczej - krok po kroku

Kompendium ułatwiające założenie działalności gospodarczej - krok po kroku (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getelementsbytagname(s)[0]; if (d.getelementbyid(id)) return; js = d.createelement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_pl/all.js#xfbml=1"; fjs.parentnode.insertbefore(js,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU data zamieszczenia: 02.11.2010r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA/INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 na terenie Gminy Błonie

INSTRUKCJA/INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 na terenie Gminy Błonie INSTRUKCJA/INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 na terenie Gminy Błonie (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. dz.u. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA Data wpływu, pieczęć instytucji i podpis osoby przyjmującej wniosek Radom, dnia...r. PREZYDENT MIASTA RADOMIA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - na okres od września 04 r. do 30 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

. DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię

. DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię . DG.4401.A..2014 Nazwisko i imię... (ostatni adres zameldowania) Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku... ul. Gen. J. Bema 89/1 (adres zamieszkania)... (nr telefonu) WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY

Bardziej szczegółowo

Ruszył program stypendialny dla dzieci z osiągnięciami w nauce

Ruszył program stypendialny dla dzieci z osiągnięciami w nauce Ruszył program stypendialny dla dzieci z osiągnięciami w nauce Proszę zapoznać się z ofertą i potwierdzić (szkole, wychowawcy, pedagogowi), czy jesteście Państwo zainteresowani zgłoszeniem Państwa dziecka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kornowac w sprawie realizacji programu zdrowotnego: Ty

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor. (nazwa szkoły) Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI na rok kalendarzowy... Formularz nr 1 przeznaczony dla innych niż Gmina Miasta Jaworzna osób prawnych lub osób fizycznych prowadzących na terenie Jaworzna podmioty, o których

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

Jak założyć własną firmę JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Jak założyć własną firmę JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Dla tych, którzy zamierzają uruchomić swoją własną firmę przygotowaliśmy krótki poradnik wskazujący scieżkę postepowania przy zakładaniu indywidualnej

Bardziej szczegółowo