REGULAMIN. X edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Wrocław kwietnia Wydział Mechaniczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. X edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 18-19 kwietnia 2015. Wydział Mechaniczny"

Transkrypt

1 Wydział Mechaniczny REGULAMIN X edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej ul. Braci Gierymskich Wrocław Wrocław kwietnia 2015 budynek P-14 T: F:

2 WSTĘP Impreza Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym RP" i niniejszego regulaminu. 1. USTALENIA OGÓLNE 1.1 Miejsce i termin imprezy Impreza odbędzie się w dniu: kwietnia Nazwa i ranga imprezy X Rajd o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej" jest imprezą organizowaną na cześd Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej 1.3 Lokalizacja Biura Budynek P-14 ul. Braci Gierymskich Wrocław Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego (18/ ) Start Tor Rakietowa/SKS Meta Tor Rakietowa/SKS Park zamknięty Tor Rakietowa/Parking przy SKS Charakterystyka Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu dwóch dni i składają się z dwóch etapów oraz z trzech sekcji. Na trasie zlokalizowane będą 3 próby sprawnościowe poprzedzone PKC. Nawierzchnia trasy i prób: asfalt, kostka i beton Długośd trasy: km. Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej.

3 2. ORGANIZACJA 2.1 Nazwa organizatora Politechnika Wrocławska, Studenckie Koło Naukowo Techniczne P Osoby oficjalne Dyrektor Rajdu: Asystent Dyrektora: Kierownik Biura: Biuro: Kierownik BK: Komisja Obliczeo: Witold Feszczuk Paweł Kasprzyszyn Katarzyna Jurkiewicz Magdalena Dębniak Radosław Włostowski Magdalena Dębniak Katarzyna Jurkiewicz 2.2 Zespół sędziów: 3. ZGŁOSZENIA 3.1 Załoga Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca musi posiadad ważne prawo jazdy Pilot nie może prowadzid samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona. 3.2 Obowiązki załogi Obecnośd na odprawie uczestników Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeostwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. 3.3 Procedura zgłoszeo Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia do godz. 18: Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Zawodnicy zobowiązani są, w dniu imprezy, podpisad oświadczenie Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialnośd i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowao za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy; Politechniki Wrocławskiej, koła naukowego SKNT P13, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4 3.4 Maksymalna ilośd uczestników Maksymalna liczba startujących załóg: W przypadku zgłoszenia więcej niż 50 załóg o przyjęciu decydowad będzie kolejnośd wpływu zgłoszeo. 3.5 Pojazdy dopuszczone Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadad ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniad wymogi tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo - towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego. 3.6 Podział na klasy Klasy: 1. do 1150 ccm 2. do 1400 ccm 3. do 1600 ccm 4. do 2000 ccm 5. powyżej 2000 ccm Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika - z zapłonem ZI x współczynnik 1,7 - z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1, Klasę stanowi każda zakwalifikowana ilośd samochodów Ostateczny podział na klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez ZSS. 3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty Wysokośd wpisowego wynosi 199 zł Studentom(po okazaniu ważnej legitymacji) przysługuje zniżka 50% W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi 500zł Wpłatę wpisowego należy przelad na nr konta bankowego podanego przez Organizatora. Oraz przesład potwierdzenie na podany adres Potwierdzenie przelewu należy okazad również w dniu imprezy W przypadku wpłaty w dniu imprezy, kwota wpisowego wynosi 399 zł Zwrot wpisowego może nastąpid tylko i wyłącznie w przypadku odwołania rajdu lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.

5 4. UBEZPIECZENIE 4.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadad obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW. 4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia. 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 5.1 Tablice Tablica rajdowa" (jeśli jest dostarczona przez organizatora) musi byd umocowana na masce przedniej samochodu. 5.2 Numery startowe Numery startowe: w kolorze kontrastującym z barwą samochodu, załoga we własnym zakresie musi umieścid na przednich bocznych drzwiach samochodu, lub (opcja: dostarczone przez organizatora) należy umieścid na bocznych tylnych szybach samochodu. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę do wykluczenia włącznie. 6. REKLAMA 6.1 Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach. Treśd reklamy dodatkowej zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą byd umocowane w miejscu zgodnym z poleceniem organizatora. 6.2 Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie przed startem załóg. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z art regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego. 6.3 Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze imprezy, na starcie i mecie rajdu, na terenie stacji kontroli pojazdów podczas BK 1, w parku serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalnośd w zakresie reklamy musi byd uzgodniona z organizatorem.

6 6.4 Park serwisowy W parku serwisowym umieszczanie reklam, może nastąpid tylko po uzgodnieniu z organizatorem i wyrażeniu pisemnej zgody. Stwierdzone przez kierownika Parku Serwisowego przypadki nieprzestrzegania w/w wymogu karane będą karą pieniężną w wysokości 300,- PLN 7. BADANIA KONTROLNE 7.1 Miejsce i czas Tor Rakietowa /SKS Wymagania dodatkowe zgodnie z informacjami podanymi w regulaminie oraz na stronie imprezy. 7.3 Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia koocowego badania kontrolnego przy wjeździe na metę imprezy przez załogę. 8. OPONY 8.1 Samochód startujący w imprezie może byd wyposażony maksymalnie tylko w dwa koła zapasowe. 8.2 Podczas BK 1 wszystkie koła będą oznakowane zgodnie z regulaminem ogumienia. 8.3 Ilośd kół w samochodzie musi zgadzad się z ilością kół na badaniach kontrolnych jak i w czasie prób. Samochód uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi byd wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK Używane obręcze kół musza byd pozbawione wszelkich oznakowani z poprzednich imprez samochodowych. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje nałożenie kary przez ZSS 8.5 Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę kara wyznaczona przez ZSS. 8.6 Dopuszcza się start jednie na oponach z przeznaczeniem drogowym (homologacja), w przypadku używania opon wyczynowych, załoga zostanie wykluczona z imprezy bez zwrotu kwoty wpisowego.

7 9. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 9.1 Miejsce i czas Parking przy SKS od godz. 8:00 do godz. 10: Tor Rakietowa od godz. 8:00 do godz. 10: Dokumenty do okazania prawo jazdy kierowcy kategorii B ubezpieczenia OC i NW dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi dokument tożsamości pilota pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy ani pilota 10. NUMERY STARTOWE 10.1 Zostaną przydzielone uczestnikom drogą losowania, każdy uczestnik losuje numer startowy podczas składania dokumentów 10.2 Start załóg odbywa się zgodnie z listą startową ogłoszoną po oficjalnym otwarciu imprezy. Załogi startują co 1 minutę. 11. PRZEBIEG IMPREZY 11.1 Czas i miejsce opublikowania listy startowej Parking przy SKS godz. 10:00 Oficjalna tablica ogłoszeo Tor Rakietowa godz. 10:00 Oficjalna tablica ogłoszeo 11.2 Oficjalny czas podczas trwania imprezy W czasie trwania rajdu czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio Program I Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji. 12. PROCEDURA STARTU 12.1 Start załogi odbywad się będzie ręcznie, sędzia będzie odliczał start poczynając od 5, koocząc na sygnale START.

8 13. POMIAR CZASU 13.1 Pomiar czasu na mecie lotnej próby będzie wykonywany z dokładnością do 1/100 sekundy Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, będzie nałożona kara przez ZSS META STOP Czas zatrzymywany jest w momencie kiedy zawieszenie samochodu odbije po zatrzymaniu Samochód powinien zatrzymad się jedynie przednią osią poza linią mety, W przypadku przejechania linii mety tylną osią, na załogę zostaje nałożona kara +5s. 14. META RAJDU 14.1 Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na metę rajdu bez nakładania kary za wcześniejszy wjazd na PKC. 15. NAGRODY 15.1 Rozdanie nagród Odbędzie się niezwłocznie po ogłoszeniu listy kwalifikacyjnej. 16. ZAŁĄCZNIKI 16.1 Harmonogram 16.2 Spis kar czasowych 17. PROTESTY 17.1 Każdy protest musi byd złożony na piśmie na ręce Organizatora Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeo regulaminowych mogą byd kierowane do Organizatora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane Do protestu dołączona musi byd kaucja, która wynosi 100% wpłaconego

9 wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS. 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 18.1 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną częśd regulaminu jak również do całkowitego odwołania imprezy Wrocław Dyrektor Rajdu Prezes Studenckiego Koła Naukowo Technicznego P13

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu

REGULAMIN. IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa we Wrocławiu Wydział Mechaniczny REGULAMIN IX edycji Rajdu o Puchar Dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej www.skntp13.pwr.edu.pl ul. Braci Gierymskich 164 51-640 Wrocław 13 kwietnia 2014 Tor Rakietowa

Bardziej szczegółowo

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS

II. Rajd Żuławski. Konkursowa Jazda Samochodem. Cedry Wielkie. Organizator. 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS II. Rajd Żuławski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 3 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Cedry Wielkie 11-12.07.2015 Organizator Automobilklub Morski - Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów. Łapanów 15.03.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV Memoriał J.Kuliga i M.Bublewicza dla Amatorów Łapanów 15.03.2014 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Regulamin Uzupełniający 6. Rajd Niepodległości 8-9 listopada 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 6. Rajd Niepodległości 2014 Sopot 8-9 listopada 2014r. Organizator Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem KJS Rzeszów Rzeszów, 06 października 2013 Organizator: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 11-12 października 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS XV Rajd Mielecki na XX lecie Strefy - TARGUM Konkursowa Jazda Samochodem 4 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS MIELEC 06. 09. 2015 r. Organizator Automobilklub Mielecki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Regulamin Uzupełniający KJS 41. Rajd Monte Karlino 1 runda RMPZ 21-22 marca 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Karlino 21-22 marca 2015r. Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT. Wieliczka 14.06.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. Wielicki RALLY SPRINT o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła Wieliczka 14.06.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Rzeszów 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w KJS Rzeszów 29 marca 2015 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AC Pokale KJS Rajd Tyski 5 RUNDA SMT 2015 Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tychy Pana Andrzeja Dziuby Miasto Tychy 15 sierpień 2015 Organizator Automobilklub Ziemi Tyskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie. Borzęcin 22.08.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2. KJS w Borzęcinie o Puchar Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka Borzęcin 22.08.2015 Organizator Automobilklub Galicyjski Nad Serafą 8 30-864 Kraków SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów. Automobilklub Krakowski c REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Memoriał J. Kuliga i M. Bublewicza dla Amatorów Łapanów 21.03.2015 Automobilklub Krakowski USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r.

REGULAMIN KJS KRAKÓW, CZERNICHÓW. 1 KJS Rajdy24 Cup. 23.05.2015 r. REGULAMIN KJS 1 KJS Rajdy24 Cup KRAKÓW, CZERNICHÓW 23.05.2015 r. 1 KJS Rajdy24 Cup jest imprezą ogólnodostępną o charakterze KJS i zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Super Sprint ZAMARSKI II runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego ZAMARSKI 12.07.2015r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający DMO - Konkursowa Jazda Samochodowa XVIII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2013 " 29.06.2013 Zgorzelec Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. BORZĘCIŃSKI RALLY SPRINT Borzęcin 16.08.2014 USTALENIA OGÓLNE 1. Borzęciński Rally Sprint zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT. Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego. Cieszyn 15.08.2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SUPER SPRINT Cieszyńskie Święto Motoryzacji V runda Pucharu Automobilklubu Cieszyńskiego Cieszyn 15.08.2014r. Organizator Automobilklub Cieszyński 43 400 Cieszyn Pl. Wolności 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS ŻEGOCINA. 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS ŻEGOCINA 26.09.2015 r. 3 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie III RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski

REGULAMIN KJS MAKÓW PODHALAŃSKI. KJS 1 Rajd Makowski REGULAMIN KJS KJS 1 Rajd Makowski MAKÓW PODHALAŃSKI 1.08.2015 r. 2 Sportowa Jazda Samochodem Maxi Oes 6 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie II RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO

Bardziej szczegółowo

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Super KJS. 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS. Rzeszów, 30-31 maja 2015

1. Rajd Rzeszowiak REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Super KJS. 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS. Rzeszów, 30-31 maja 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Super KJS 1. Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super KJS Rzeszów, 30-31 maja 2015 ORGANIZATOR: Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo