procesy odrębne dzielone

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "procesy odrębne dzielone"

Transkrypt

1 procesy odrębne Unikatowy PID ( ) Zmienne Zbiory deskryptorów plików Przestrzeń stosu (lokalne zmienne, wywołania funkcji) Środowisko Licznik rozkazów dzielone Kod programu brak możliwości zapisu Biblioteki systemowe

2 Uruchamianie procesów #include <stdlib.h> system(const char *string) zwraca: 127 nie można uruchomić powłoki -1 inny błąd kod wy polecenia równoważne - sh c string oczekuje na zakończenie procesu chyba że: system( polecenie & );

3 #include <unistd.h> char **environ; Zastepowanie procesu (rodzina funkcji exec) int execl(const char *path, const char *arg0, (char *) 0); int execlp(const char *path, const char *arg0, (char *) 0); int execle(const char *path, const char *arg0, (char *) 0,const char *envp[]); int execv(const char *path, const char *argv[]); int execvp(const char *path, const char *argv[]); int execve(const char *path, const char *argv[], const char *envp[]);

4 .. #include. int main() { printf( start\n ); execlp( ps, ps, aux,0); printf( koniec\n ); exit(0); } PID ps a PID proc. mac. brak powrotu do pr. mac. proces potomny dziedziczy deskryptory plików

5 Duplikowanie procesu #include <sys/types.h> #include <unistd.h> pid_t fork(void); Zwraca: pid procesu potomnego - w procesie macierzystym 0 - w procesie potomnym -1 - błąd Proces potomny dziedziczy: zmienne, deskryptory plików

6 #include <sys/types.h> #include <unistd.h> #include<stdio.h>.. switch (fork()) { case 1; printf( fork error ); exit(1); case 0; /* akcja dla procesu potomnego */ break; default; /* akcja dla procesu macierzystego */ break; }

7 #include<sys/types.h> #include<unistd.h>. switch (fork()) { case 1; printf( fork error ); exit(1); case 0; /* proces potomny */ execl(./program, program,null); exit(2); default; /* proces macierzysty */ }

8 getpid() zwraca pid procesu wywołującego zombie proces potomny po zakończeniu pozostaje w systemie (aż pr. mac. wykona wait lub się zakończy) sierota proces mac. zakończył pracę nieprawidłowo (PPID=1)

9 oczekiwanie na zakończenie potomka #include <sys/types.h> #include <sys/wait.h> pid_t wait(int *stat); pid_t waitpid(pid_t pid, int *stat, int opt); wait - zwraca pid procesu, który się zakończył pod adresem wskazywanym przez status umieszczany jest status zakończenia waitpid opt =np. WNOHANG zapobiega wstrzymywaniu procesu wywołującego (zwraca 0)

10 #include<stdio.h> int main() {int i,id,status; Zarządzanie procesami: fprintf(stdout, Mój PID %d\n,getpid()); fprintf(stdout, Teraz tworze potomka\n ); id=fork(); if (id==0) fprintf(stdout, id=%d to pisze proces potomny PID= %d\n,id,getpid()); else { wait(&status); fprintf(stdout, id =%d to pisze proces macierzysty id= %d\n,id,getpid()); }; fprintf(stdout, A to pisza obydwa procesy PID=%d\n,getpid());}

11 sygnały pliki Komunikacja między procesami: łącza komunikacyjne łącza nazwane ( kolejki FIFO) semafory komunikaty pamięć dzielona

12 Sygnały - jądro systemu oraz procesy mogą wysyłać sygnały do dowolnego procesu. Zestaw wszystkich sygnałów daje polecenie kill -l Sygnały są ponumerowane od 1 do 30 kill -9 PID - SIGKILL SIKILL, SIGSTOP - nie moŝe być przechwycony przez proces i potraktowany inaczej SIGHUP - po zamknięciu sesji wszystkie procesy potomne procesu login dostają sygnał o numerze 1, powodujący ich przerwanie pod warunkiem, Ŝe nie przejmują tego sygnału i nie podejmują innego działania MoŜna uruchomić program odporny na ten sygnał np. przez nohup dowolny program

13 Sygnały #include<signal.h> fcja signal manipulowanie sygnałami SIG_IGN ignorowanie sygnału SIG_DFL przywraca domyślne działanie (równieŝ po przechwyceniu danego sygnału). void au(int sig) {printf( przechwytany sygnal %d\n,sig);} int main() { (void) signal(sigint,au);.. }

14 #include<signal.h> int raise(int sig); - do siebie #include<sys/types.h> #include<signal.h> int kill(pid_t pid, int sig); - do procesu o identycznym uid #include<unistd.h> unsigned int alarm(unsigned int sec); int pause(void) alarm: wysyła sygnał SIGALARM za sec sekund kaŝdy proces moŝe mieć max. 1 zaplanowany alarm pause wstrzymuje działanie programu do otrzymania sygnału sigaction interfejs obsługi sygnałów

15 Pliki - najczęstsza metoda komunikowania się procesów (jeden proces tworzy plik za pomocą dowolnego edytora, drugi przetwarza ten tekst porządkuje alfabetycznie) problem: proces czytający moŝe wyprzedzić proces piszący i uznać, Ŝe komunikacja została zakończona -> łącza komunikacyjne Łącza komunikacyjne nie są plikami chociaŝ mają swój i-węzeł nie ma dowiązania w systemie plików jeśli proces czytający zbyt wyprzedzi proces piszący -> oczekuje na dalsze dane; jeśli proces piszący zbyt wyprzedzi proces czytający -> zostaje uśpiony łącza komunikacyjne wykorzystywane z poziomu powłoki - potoki dotyczą procesów pokrewnych powolne

16 Kolejki FIFO łącza nazwane - kolejki FIFO (first-in-first-out) plik specjalny (typ pliku - p) moŝe być otwarty przez kaŝdy proces umoŝliwia współpracę wielu procesów piszących i czytających (gwarantują niepodzielność) powolne Semafory uniemoŝliwiają dostępu do zasobów dwóm lub większej liczbie procesów flaga moŝliwa do ustawiana i opuszczania przez róŝne procesy Komunikaty Procesy mogą przesłać do kolejki komunikatów niewielką ilość danych Procesy, które mają uprawnienia mogą pobierać z niej kolejki komunikaty

17 Pamięć dzielona najszybszy sposób komunikacji między procesami ten sam obszar pamięci jest przydzielany kilku procesom danych wygenerowane przez jeden proces są natychmiast dostępne dla innych procesów dostęp do pamięci dzielonej wymaga synchronizacji semafory

18 WĄTEK (proces lekki) NT W 95 pdst. jednostka wykorzystania procesora własne: LR, rejestry, stos wspólne: sekcja kodu, danych, otwarte pliki, sygnały przełączanie procesora między wątkami - tańsze od przełączania kontekstu między procesami ciężkimi procesy - reprezentują wykonywanie poszczególnych programów wątki - reprezentują oddzielne, współbieżne konteksty w ramach jednego procesu procesy - niezależne przestrzenie adresowe wątki - ta sama przestrzeń adresowa

19 Wątki w Linux ie Ta sama wewnętrzna reprezentacja jak dla procesu funkcja clone - tworzy nowy proces z odrębną tożsamością, dzielący struktury procesu rodzica struktura danych procesu - zawiera wskaźniki do: kontekstu systemu plików tablicy deskryptorów plików tablicy obsługi sygnałów kontekstu pamięci wirtualnej clone - nowa tożsamość i kontekst planowania, pozostałe konteksty mogą być wspólne lub skopiowane ( fork - szczególnym przypadkiem clone)

20 Wrażenie jednoczesnego wykonywania Szeregowanie asynchroniczne Istnieją wewnątrz procesów Program ->Proces -> wątek wykonujący sekwencyjnie program - > dodatkowe wątki (ten sam program, ten sam proces) Proces nie oddziałuje na proces rodzica kopiowanie pamięci wirtualnej, deskryptorów plików, innych zasobów Wątki współdzielą pamięć, deskryptory plików (np. exec kończy wszystkie wątki)

21 GNU/Linux Deklaracje funkcji obsługi wątków - <pthread.h> Dołączenie biblioteki libpthread -lpthread IDwątku - typ pthread_t Tworzenie wątku funkcja pthread_create Parametry: wskaźnik do IDwatku wskaźnik atrybutu (NULL - domyślne atrybuty) wskaźnik funkcji wątku argument typu void* Zwraca - wartość void* Kończenie wątku funkcja wątku kończy dzialanie funkcja pthread_exit funkcja pthread_cancel anulowanie Stany anulowalności wątku: asynchronicznie anulowalny synchronicznie anulowalny nie anulowalny

22 #include <pthread.h> #include <stdio.h> void* print_1(void* nic) { while (1) fputc( 1,stderr); return NULL; } main() { pthread_t idwatek; pthread_create(&idwatek, NULL, &print_1, NULL); while(1) fputc( 2, stderr); return 0; }

23 Przekazywanie danych do wątków przez argument wskaźnik do struktury zawierającej dane możliwość wykonywania tego samego kodu dla różnych danych przez wątki czekanie na zakończenie wątku (pthread_join) ID_watku funkcja pthread_self atrybuty wątku stan odłączenia dołączalny joinable nie jest czyszczony po zakończeniu działania (pthread_join) odłączony detached czyszczony po zakończeniu

24 Każdy wątek ma własny stos wywołań każdy wywoływany podprogram w każdym wątku ma własne zmienne lokalne przechowywane na stosie wątku Obszar danych własnych wątku: powielanie zmiennych dla wszystkich wątków każdy wątek ma swoją kopię tworzenie funkcja pthread_key_create ustawianie funkcja pthread_setspecific pobranie funkcja pthread_getspecific procedury czyszczące

25 SYNCHRONIZACJA WĄTKÓW eliminacja sytuacji wyścigu niepodzielne wykonywanie działań Muteksy (MUTual EXclusion locks) blokada, którą w danej chwili może zamknąć tylko jeden wątek muteks jest odblokowywany przez ten sam wątek próba zablokowania zablokowanego muteksa blokuje wątek po odblokowaniu jeden z czekających - przypadkowy wątek jest wznowiony może zablokować muteks możliwość zakleszczenia Dwukrotne zablokowanie muteksa przez jeden watek Szybki muteks deadlock RECOURCIVE_NP - rekurencyjny muteks zlicza blokady / nie wystąpi dedlock ERRORHECK_NP - nie można dwukrotnie zablokować muteksa - blad NP GNU/Linuks; nieprzenośne

26 SYNCHRONIZACJA WĄTKÓW muteksy testowanie muteksów bez blokowania Aby uniknąć czekania na zablokowanym muteksie funkcja pthread_mutex_trylock jeśli muteks nie jest zablokowany blokuje go jeśli jest zwraca kod błędu EBUSY

27 SYNCHRONIZACJA WĄTKÓW semafory zadanie: wątki przetwarzają zadania z kolejki rozwiązanie z muteksami: wątki pobierają zadania; jeśli kolejka pusta kończą się problem: kolejka opróżni się chwilowo; po nadejściu nowych zadań brak wątków potrzebny mechanizm blokujący wątki przy pustej kolejce zadań SEMAFOR funkcje: sem_init sem_wait sem_post sem_trywait sem_destroy sem_getvalue

28 SYNCHRONIZACJA WĄTKÓW zmienna warunku condition variable wątek działa w nieskończonej pętli sterowanej za pomocą flagi gdy flaga nie ustawiona wstrzymanie bez aktywnego oczekiwania zmienna warunku musi być ustawiona przez inny wątek po tym jak dany wątek rozpoczął czekanie na nią w przeciwnym razie sygnał utracony aby nie dopuścić do sytuacji wyścigu (wątek wywłaszczony po sprawdzeniu flagi) używane wspólnie z muteksami blokuj muteks testuj flagę if flaga ustawiona then zwolnij muteks; kontynuuj pracę else niepodzielnie zwolnij muteks i czekaj na zmianę warunku

29 Implementacja wątków w GNU/Linuks wątki realizowane jako procesy (getpid) nie otrzymują kopii, lecz współdzielą zasoby Sygnały sygnały wysyłane z zewnątrz programu odbierane zwykle przez główny wątek wątki mogą wysyłać sygnały do siebie pthread_kill

30 clone PROCESY A WĄTKI fork, pthread_create pozwala określać, które zasoby mają być współdzielone Procesy wątki Program RóŜne Ten sam Przestrzeń adresowa Kopia Wspólna moŝliwość uszkodzenia Koszty Większe - gdy pamięć zmieniana Współdzielenie IPC Podobne zadania

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Poniższe funkcje opisane są w 2 i 3 części pomocy systemowej.

Poniższe funkcje opisane są w 2 i 3 części pomocy systemowej. Procesy Proces (zwany też zadaniem) jest jednostką aktywną, kontrolowaną przez system operacyjny i związaną z wykonywanym programem. Proces ma przydzielone zasoby typu pamięć (segment kodu, segment danych,

Bardziej szczegółowo

POSIX Threads. Wojciech Muła. marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011)

POSIX Threads. Wojciech Muła. marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011) POSIX Threads Wojciech Muła marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011) Najbardziej aktualna wersja online jest utrzymywana w serwisie Wikibooks. Wersja PDF jest dostępna adresem

Bardziej szczegółowo

Procesy i potoki. S. Samolej: Procesy

Procesy i potoki. S. Samolej: Procesy Procesy i potoki dr inż. Sławomir Samolej Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Program przedmiotu oparto w części na materiałach opublikowanych na: http://wazniak.mimuw.edu.pl/ oraz

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Systemy czasu rzeczywistego Wprowadzenie do przedmiotu

Systemy czasu rzeczywistego Wprowadzenie do przedmiotu Systemy czasu rzeczywistego Wprowadzenie do przedmiotu Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Procesy wielowatkowe. Watki. Wspólne dane watków. Prywatne dane watków. Programowanie z użyciem watków

Procesy wielowatkowe. Watki. Wspólne dane watków. Prywatne dane watków. Programowanie z użyciem watków Watki Procesy stanowia podstawowa jednostke, z której tradycyjnie sk lada sie wiekszość systemów operacyjnych. Procesy posiadaja dwie podstawowe cechy: Procesy wielowatkowe Watki z natury rzeczy sa jednostkami

Bardziej szczegółowo

Procesor budowa, schemat, tryby pracy

Procesor budowa, schemat, tryby pracy 1 Procesor budowa, schemat, tryby pracy Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) to główny element komputera, urządzenie cyfrowe sekwencyjne, którego zadaniem jest wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux System operacyjny Linux Perspektywa historyczna Podstawy projektu Moduły jądra Zarządzanie procesami Planowanie Zarządzanie pamięcią Systemy plików Wejście i wyjście Komunikacja międzyprocesowa Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

1. Model klient-serwer

1. Model klient-serwer 1. Model klient-serwer 1.1. Model komunikacji w sieci łącze komunikacyjne klient serwer Tradycyjny podział zadań: Klient strona żądająca dostępu do danej usługi lub zasobu Serwer strona, która świadczy

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Środowiska przetwarzania rozproszonego

Środowiska przetwarzania rozproszonego Środowiska przetwarzania rozproszonego 1 Parallel Virtual Machine PVM (ang. Parallel Virtual Machine) powstał w 1989 roku w Oak Ridge National Laboratory, w celu ułatwienia programowania równoległego w

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA

Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA Projektowanie oprogramowania systemów WĄTKI I SYNCHRONIZACJA plan Wątki Właściwości Tworzenie i łączenie Wzorce zastosowań biblioteka OpenMP Synchronizacja Obiekty synchronizacji Wzorzec Monitor Właściwości

Bardziej szczegółowo

OS 9 modułowy, wielozadaniowy system czasu rzeczywistego materiały do wykładu Marek Wnuk

OS 9 modułowy, wielozadaniowy system czasu rzeczywistego materiały do wykładu Marek Wnuk OS 9 modułowy, wielozadaniowy system czasu rzeczywistego materiały do wykładu Marek Wnuk OS 9 firmy Microware jest kompletnym, wielozadaniowym, modułowym systemem czasu rzeczywistego. Zawiera nie tylko

Bardziej szczegółowo

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym zamawiajajcym (programom) - program sterujący (ang. control

Bardziej szczegółowo

Systemy czasu rzeczywistego

Systemy czasu rzeczywistego Systemy czasu rzeczywistego 1 System sterujący Sygnały wejściowe Obiekt sterowany Sygnały wyjściowe ADC Procesor DAC System sterujący 2 System operacyjny System Operacyjny OS (Operating System) - oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris Akademia Oracle Kariera Inżyniera Systemy operacyjne UNIX/Solaris Spis treści Moduł 1: Wprowadzenie do systemu UNIX... 4 Interpretator poleceń... 4 Wybrane podstawowe polecenia... 5 Logowanie się użytkownika

Bardziej szczegółowo

Programowanie równoległe i rozproszone. W1. Wielowątkowość. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1

Programowanie równoległe i rozproszone. W1. Wielowątkowość. Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1 Programowanie równoległe i rozproszone W1. Wielowątkowość Krzysztof Banaś Programowanie równoległe i rozproszone 1 Problemy współbieżności wyścig (race condition) synchronizacja realizowana sprzętowo (np.

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Język Java wątki (streszczenie)

Język Java wątki (streszczenie) Programowanie współbieżna Język Java wątki (streszczenie) Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Języka Java wątki Autor:

Bardziej szczegółowo

W Javie wątki są obiektami zdefiniowanymi za pomocą specjalnego rodzaju klas.

W Javie wątki są obiektami zdefiniowanymi za pomocą specjalnego rodzaju klas. WspółbieŜność W programowaniu sekwencyjnym, kaŝdy program ma początek, sekwencje instrukcji do wykonania i koniec. W kaŝdym momencie działania programu moŝemy wskazać miejsce, w którym znajduje się sterowanie.

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java

Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java Programowanie współbieżne i rozproszone w języku Java Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Programowanie współbieżne i rozproszone w języku

Bardziej szczegółowo

... Ireneusz Mrozek. Wydział Informatyki

... Ireneusz Mrozek. Wydział Informatyki Ireneusz Mrozek Wydział Informatyki Proces wykonujcy si program Proces jednostka pracy systemu zarzdzan przez system operacyjny. W skład procesu wchodz: - program; - dane - zawarto rejestrów, stosu; -

Bardziej szczegółowo

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym

Laboratorium systemów operacyjnych ćwiczenie nr 3. [ilość modułów: 1] Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Temat zajęć: Procesy w systemie operacyjnym Czas realizacji zajęć: 45 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Pojęcie procesu, procesy w systemie, usuwanie procesów, priorytety

Bardziej szczegółowo

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy.

Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu. Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy. Wiesław Płaczek Systemy Operacyjne: Wykład 13 1 System operacyjny Windows XP Perspektywa historyczna Podstawy projektu Elementy systemu Jądro Egzekutor Podsystemy środowiskowe System plików Interfejs programowy

Bardziej szczegółowo