Obsługa sygnałów. Tomasz Borzyszkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa sygnałów. Tomasz Borzyszkowski"

Transkrypt

1 Obsługa sygnałów Tomasz Borzyszkowski

2 Wprowadzenie Zaawansowane systemy operacyjne często realizując duże zadania, wykorzystują do ich realizacji wiele współdziałających ze sobą programów/procesów. Do dobrego współdziałania procesy te muszą komunikować się ze sobą. W systemach Unixowych istnieje wiele mechanizmów komunikacji międzyprocesowej. Najczęściej używane to: sygnały, potoki i kolejki FIFO. Na bieżącym wykładzie przyjrzymy się bliżej sygnałom. Sygnały dostarczają prostej metody przekazywania przerwań programowych do procesu Unixowego. Z powodu swojej natury, sygnały są używane raczej do obsługi nietypowych sytuacji, a nie do prostego przesyłania danych pomiędzy procesami. Proces może zrobić z sygnałem następujące rzeczy: Wybrać sposób reakcji po otrzymaniu sygnału (obsługa sygnału) Blokować sygnał, tj. pozostawić go na później; dotyczy krytycznych fragmentów kodu Wysłać sygnał do innego procesu 2

3 Nazwy sygnałów Sygnały nie mogą bezpośrednio przenosić informacji, co ogranicza ich użyteczność jako ogólnego mechanizmu komunikacji między procesami. Jadnak każdy typ sygnału posiada nadaną mnemoniczną nazwę, wskazującą cel w jakim sygnał jest zwykle używany. Nazwy sygnałów są zdefiniowane w pliku nagłówkowym <signal.h>. Większość sygnałów Unixowych jest przeznaczona do użycia przez jądro, chociaż istnieje również kilka do przesyłania między zwykłymi procesami. Oto kilka wybranych, najczęściej używanych sygnałów: SIGABRT sygnał przerwania procesu wysyłany przez bieżący proces za pomocą funkcji abort. Obsługa tego syganłu powinna się zakończyć tzw. zakończeniem anormalnym. W rzeczywistości następuje zrzut rdzenia (core dump) do pliku w celu dalszej analizy. SIGALRM tzw. zegar alarmu. Wysyłany do procesu przez jądro, gdy upłynie ustalony czas. Wszystkie procesy mają w sumie do dyspozycji trzy czasomierze.czasomierz jest ustawiany przez proces za pomocą funkcji alarm. 3

4 Nazwy sygnałów cd SIGCHLD proces potomny zakończony lub zatrzymany. Zawsze, gdy proces potomny kończy się lub zatrzymuje, jądro zawiadamia o tym jego proces rodzicielski, wysyłając mu ten sygnał. Domyślnie proces rodzicielski ignoruje sygnał, więc jeżeli chce wiedzieć o każdym ukończonym procesie, musi jawnie przechwytywać sygnał. SIGCONT kontynuuj proces, jeżeli był zatrzymany. Jest to sygnał sterowania pracą, który powinien wznowić proces, jeżeli został zatrzymany. W przeciwnym przypadku proces powiniem ignorować sygnał. Stanowi on przeciwieństwo sygnału SIGSTOP. SIGFPE wyjątek zmiennoprzecinkowy. Wysyłany przez jądro, gdy wystapi błąd obliczeń zmiennoprzecinkowych, np. nadmiar lub niedomiar. Powoduje anormalne zakończenie. SIGINT przerwanie. Wysyłany przez jądro do wszystkich procesów powiązanych z sesją terminala, gdy użytkownik wciśnie klawisz przerwania (Ctrl-c). Jest to powszechnie stosowany sposób zatrzymania działającego programu. 4

5 Nazwy sygnałów cd II SIGHUP sygnał zawieszenia. Wysyłany przez jądro do wszystkich procesów powiązanych z terminalem sterujacym, jeśli zostaje on odłączony. Wysłany także do wszystkich członków sesji, gdy kończy się proces wiodący sesji, którym zwykle jest proces powłoki, pod warunkiem, że sesja jest powiązana z terminalem sterującym. Dzięki temu, po wylogowaniu użytkownika, jego procesy dziłające w tle są kończone (o ile nie wyłączono obsługi tego sygnału). SIGILL nielegalna instrukcja. Wysyłany przez system, gdy proces próbuje wykonać nielegalna instrukcję. Staje się to możliwe, gdy program uszkodzi swój własny kod lub próbuje wykonać instrukcję zmiennoprzecinkową bez odpowiedniego wsparcia sprzętowego. Sygnał powoduje anormalne zakończenie procesu. 5

6 Nazwy sygnałów cd III SIGKILL usunięcie. Specjalny sygnał wysyłany do jednego procesu przez inny, aby usunąć odbiorcę. Jest on także czasem wysyłany przez system, np. podczas zamykania systemu. Jest to jeden z dwóch sygnałów, które nie mogą być zignorowane lub przechwycone, tj. obsłużone przez procedurę zdefinowaną przez użytkownika. SIGSTOP zatrzymanie wykonania. Jest to sygnał kontroli zdarzeń, który zatrzymuje proces. Podobnie jak SIGKILL, nie może zostać przechwycony lub zignorowany. SIGTERM programowy sygnał zakończenia. Zwyczajowo jest używany do kończenia procesu. Programista może użyć tego sygnału, aby dać procesowi trochę czasu na działania porządkujące przed wysłaniem sygnału SIGKILL. SIGUSR1 i SIGUSR2 podobnie jak SIGTERM, sygnały te nigdy nie są wysyłane przez jądro. Mogą być wykorzystane przez użytkownika w dowolnym celu. 6

7 Obsługa sygnałów Po otrzymaniu sygnału proces ma do wyboru jeden z trzech sposobów działania: Podejmij działania domyślne, stosowne do otrzymanego sygnału Zignoruj sygnał całkowicie i kontynuuj przetwarzanie Podejmij działania zdefiniowane przez użytkownika W starszych wersjach Unixa obsługa sygnałów była względnie prosta, choć czasem zawodziła. Nowe procedury, które przedstawimy, są bardziej niezawodne i jednocześnie bardziej złożone. Jednym z głównych parametrów przekazywanych do funkcji systemowych obsługujących sygnały są tzw. zestawy sygnałów. Określają one listy sygnałów, z którymi chcemy coś zrobić. Zestawy sygnałów są definiowane za pomocą typu sigset_t, zdefiniowanego w pliku nagłówkowym <signal.h>. Typ ten jest wystarczająco pojemny, aby zapamiętać reprezentację wszystkich zdefiniowanych w systemie sygnałów. 7

8 Zestawy sygnałów implementacja Użytkownik może definiować zestawy potrzebnych mu sygnałów za pomocą następujących funkcji: int sigemptyset(sigset_t *set); int sigfillset (sigset_t *set); Pierwsza z funkcji inicjuje zestaw funkcji, wskazywany przez set tak, że wszystkie sygnały są wyłączone, natomiast druga inicjuje zestaw funkcji, wskazywany przez set tak, że wszystkie sygnały są włączone. Kolejne funkcje to: int sigaddset(sigset_t *set, int signo); int sigdelset(sigset_t *set, int signo); Funkcje te, odpowiednio, dodają do i usuwają z zestawu sygnałów wskazywajego przez set, sygnał signo. Zalecane jest by parametr signo był nazwą sygnału, taką jak np. SIGINT. Podanie rzeczywistego numeru sygnału jest możliwe ale niezalecane ze względu na przenośność kodu. 8

9 Ustalanie działania sygnału Po zdefiniowaniu zestawu sygnałów można wybrać konkretną metodę obsługi sygnałów używając funkcji: int sigaction(int signo, const struct sigaction *act, const struct sigaction *oact); Parametr signo identyfikuje sygnał, dla którego chcemy określić działanie. Może to być dowolny sygnał, z wyjątkiem SIGSTOP i SIGKILL. Drugi parametr określa działanie, jakie chcemy ustawić dla signo. Trzeci parametr jest ustawiany na NULL lub na aktualne ustawienia. Struktura sigaction składa się z następujących pól: void (* sa_handler)(int) identyfikuje działanie, jakie ma być podjęte po otrzymaniu sygnału. Może przyjmować jedną z następujących wartości: SIG_DFL domyślne działanie systemu, SIG_IGN zignoruj ten sygnał (nie dla SIGSTOP i SIGKILL) albo adres funkcji wywoływanej po otrzymaniu sygnału. Sygnał zostanie przekazany do funkcji jako jej argument. 9

10 Struktura sigaction sigset_t sa_mask maska sygnałów, które powinny być blokowane podczas wywoływania funkcji sa_handler. Dodatkowo, sygnał, który wywołał funkcję będzie zablokowany (dodany do sa_mask), chyba że użyto flagę SA_NODEFER lub SA_NOMASK. Blokowanie przekształca sygnały w bardziej, ale nie całkowicie, godny zaufania mechanizm komunikacji. int sa_flags zbiór flag, które modyfikują zachowanie procesu obsługi sygnałów. Jest to zbiór wartości połączonych bitowym OR. Zobacz man sigaction. Struktura sigaction posiada również wskaźnik do dodatkowej funkcji obsługi. Standard POSIX nie przewiduje jeszcze jego wykorzystania. Powyższy opis przedstawia tylko wybrane definicje zachowań jakie może podjąć program po otrzymaniu sygnału (patrz dokumnetacja systemowa). Poniższe programy ilustrują typowe wykorzystanie przechwytywania sygnałów. Zobacz: sygnaly1.c sygnaly2.c sygnaly3.c 10

11 Sygnały a funkcje systemowe W większości przypadków, jeżeli do procesu wysyłany jest sygnał w chwili, gdy wykonuje on funkcję systemową, sygnał nie odnosi żadnego skutku, dopóki funkcja się nie skończy. Jednak kilka funkcji systemowych zachowuje się inaczej i mogą być przerwane przez sygnał. Dotyczy to funkcji read, write i open w odniesieniu do powolnych urządzeń takich, jak: terminal, ale już nie plik dyskowy, oraz funkcji wait i pause. We wszystkich tych przypadkach przerwana funkcja systemowa zwraca -1 i umieszcza EINTR w zmiennej errno. Sygnały systemów Unixowych zwykle nie mogą być odkładane na stosie. Ściślej, dla danego procesu w danej chwili nie może istnieć więcej niż jeden zaległy sygnał danego typu, chociaż może występować więcej niż jeden zaległy typ sygnałów. Z tego względu nie powinno się używać sygnałów jako godnej zaufania metody komunikacji. 11

12 sigsetjmp i siglongjmp Zobacz: skoki.c Czasami w momencie otrzymania sygnału istnieje potrzeba przeskoczenia do poprzedniej pozycji w programie. Zachowanie takie jest możliwe dzięki podprogramom: int sigsetjmp (sigjmp_t env, int savemask); void siglongjmp(sigjmp_t env, int val); Pierwszy zachowuje bieżącą pozycję programu i maskę sygnału przez zapamiętanie środowiska stosu. Drugi przekazuje sterowanie wstecz, do zachowanej pozycji. Pozycja programu jest zachowana w obiekcie typu sigjmp_buf, zdefiniowanym w pliku nagłówkowym <setjmp.h>. Jeżeli w wywołaniu sigsetjmp wartość savemask jest niezerowa, to zachowana zostanie bieżąca maska sygnału, tj. stan i działania związane ze wszystkimi sygnałami, oraz środowisko. Mogą one więc być odtworzone przez siglongjmp. Powrót z sigsetjmp zwróci wartość val, gdy został wywołany z siglongjmp, gdy został wywołany jako kolejna instrukcja sekwencyjna 0. 12

13 Blokowanie sygnałów Jeżeli program wykonuje odpowiedzialne zadanie, np. aktualizuje bazę danych, należałoby go zabezpieczyć przed przerwaniami w kluczowych sytuacjach. Zamiast ignorowania wszystkich nadchodzących sygnałów proces może blokować sygnały. Oznacza to, że nie będą one obsługiwane, dopóki proces nie zkończy swojej krytycznej operacji. Funkcją systemową pozwalającą procesowi zablokować konkretny sygnał jest: int sigprocmask(int how, const sigset_t *set const sigset_t *oset); Parametr how informuje jakie działanie wykonać, np. SIG_SETMASK oznacza blokowanie sygnałów ustawionych w drugim parametrze set. Trzeci parametr jest wypełniany bieżącą maską blokowanych sygnałów. Zobacz: blokada.c 13

14 Wysyłanie sygnałów Do wysyłania sygnałów do procesów służy funkcja: int kill(pid_t pid, int sig); Pierwszy parametr pid określa proces albo procesy, do których będzie wysłany sygnał sig. Ponieważ proces, który wywołuje funkcja kill musi znać PID procesu, do którego wysyła sygnał, funkcji kill używa się najczęściej między procesami powiązanymi, np. procesem rodzicielskim i potomnym. Warto też zauważyć, że proces może wysyłać sygnał do samego siebie. Proces może wysyłać sygnały tylko do takich procesów, których RIUD lub EUID jest taki sam, co procesu wysyłającego. Jak zwykle, proces administratora może wysyłać sygnały do wszystkich procesów. Jeżeli proces zwykłego użytkownika wysyła sygnał do procesu innego użytkownika, to funkcja kill zwraca -1 i umieszcza wartość EPERM w errno. Inne możliwości, to ESRCH: nie ma takiego procesu i EINVAL: sig nie jest ważnym numerem sygnału. 14

15 Wysyłanie sygnałów cd Parametr pid funkcji kill może przybierać następujące wartości: Jeżeli pid jest równy zero, sygnał będzie wysłany do wszystkich procesów, które należą do tej samej grupy procesów co nadawca. Dotyczy to również nadawcy. Jeżeli pid jest równy -1, a efektywny EUID nie jest administratorem, wtedy sygnał zostanie wysłany do wszystkich procesów z RUID równym EUID nadawcy. Ponownie dotyczy to również nadawcy. Jeżeli pid jest równy -1, a efektywny EUID jest administratorem, wtedy sygnał zostanie wysłany do wszystkich procesów z wyjątkiem pewnych specjalnych procesów systemowych. Jeżeli pid jest mniejszy niż 0, ale różny od -1, wtedy sygnał zostanie wysłany do wszystkich procesów z GUID równym bezwzględnej wartości pid. Dotyczy również nadawcy, jeśli jego GUID spełnia ten warunek. Zobacz: synchro.c 15

16 Wysyłanie sygnałów do siebie Do wysyłania sygnału do procesu wywołującego służy funkcja: int raise(int sig); Sygnał o numerze sig jest wysyłany do procesu wywołującego. W przypadku powodzenia funkcja zwraca 0. Do ustawiania zegara alarmu procesu służy funkcja: int alarm(unsigned int sec); Parametr sec podaje czas w sekundach do alarmu. Kiedy czas upłynie, do procesu zostanie wysłany sygnał SIGALRM. Funkcja ta nie powoduje zawieszenia działania procesu, jak sleep(), proces kontynuuje wykonanie, przynajmniej do otrzymania sygnału. Aktywny zegar alarmu przedostaje się także przez wywołanie exec(), natomiast wywołanie funkcji fork() wyłącza zegar alarmu w procesie potomnym. Alarm może być wyłączony za pomocą wywołania funkcji alarm(0), ponieważ wywołania tej funkcji nie są odkładane na stosie, tj. drugie wywołanie zastąpi pierwsze. Jednak zwracany jest wówczas czas pozostający do poprzedniego alarmu. Zobacz: quick.c 16

17 Funkcja systemowa pause Systemy Unixowe dostarczają również funkcji systemowej: int pause(void); Funkcja ta zawiesza wywołujący proces, aż do otrzymania dowolnego sygnału. Jeżeli sygnał powoduje normalne zakończenie, wtedy zdarzy się tylko to. Jeżeli sygnał jest ignorowany przez proces, pause() ignoruje go również. Jeżeli jednak sygnał jest przechwytywany, to gdy kończy się procedura obsługi przerwania, funkcja zwraca -1 i umieszcza EINTR w errno. Przykład: Program w pliku tml.c używa kolejno funkcji alarm() i pause() do wyświetlenia komunikatu za określoną liczbę sekund. Wywołuje się go następująco: $ tml 10 koniec pracy Zobacz: tml.c 17

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie.

Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Temat zajęć: Obsługa procesów w systemie. Czas realizacji zajęć: 90 min. Zakres materiału, jaki zostanie zrealizowany podczas zajęć: Procesy macierzyste i potomne, tworzenie procesów potomnych, uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci I

Systemy operacyjne i sieci I Systemy operacyjne i sieci I Laboratorium materiały i konspekty zajęć, wersja 1.0 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Dorosz przy wykorzystaniu opracowania zagadnień do przedmiotu SOS1 studentów Grzegorza

Bardziej szczegółowo

POSIX Threads. Wojciech Muła. marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011)

POSIX Threads. Wojciech Muła. marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011) POSIX Threads Wojciech Muła marzec 2010 z późniejszymi poprawkami (plik utworzony 21 marca 2011) Najbardziej aktualna wersja online jest utrzymywana w serwisie Wikibooks. Wersja PDF jest dostępna adresem

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Gniazda BSD UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI. Jacek Nowicki

Gniazda BSD UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI. Jacek Nowicki UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI Gniazda BSD Jacek Nowicki Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Mostowskiego Gdańsk 2003 Spis treści Wstęp...3 1. Krótki rys

Bardziej szczegółowo

Środowiska przetwarzania rozproszonego

Środowiska przetwarzania rozproszonego Środowiska przetwarzania rozproszonego 1 Parallel Virtual Machine PVM (ang. Parallel Virtual Machine) powstał w 1989 roku w Oak Ridge National Laboratory, w celu ułatwienia programowania równoległego w

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux System operacyjny Linux Perspektywa historyczna Podstawy projektu Moduły jądra Zarządzanie procesami Planowanie Zarządzanie pamięcią Systemy plików Wejście i wyjście Komunikacja międzyprocesowa Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki:

OBSŁUGA WYJĄTKÓW. Mechanizm języka PL/SQL. Wyjątki: OBSŁUGA WYJĄTKÓW W języku PL/SQL zaimplementowano obsługę błędów za pomocą: mechanizmu wyjątków programów obsługi wyjątków w tzw. sekcji obsługi wyjątków. Wyjątki mogą być związane z: błędami systemu Oracle

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we współczesnych

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Poniższe funkcje opisane są w 2 i 3 części pomocy systemowej.

Poniższe funkcje opisane są w 2 i 3 części pomocy systemowej. Procesy Proces (zwany też zadaniem) jest jednostką aktywną, kontrolowaną przez system operacyjny i związaną z wykonywanym programem. Proces ma przydzielone zasoby typu pamięć (segment kodu, segment danych,

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur

Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki Marcin Gryszkalis Rozproszony system udostępniania zasobów oparty na zdalnym wywoływaniu procedur Praca wykonana w Zakładzie Informatyki Stosowanej pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris

Akademia Oracle Kariera Inżyniera. Systemy operacyjne UNIX/Solaris Akademia Oracle Kariera Inżyniera Systemy operacyjne UNIX/Solaris Spis treści Moduł 1: Wprowadzenie do systemu UNIX... 4 Interpretator poleceń... 4 Wybrane podstawowe polecenia... 5 Logowanie się użytkownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja

2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2. Routery Cisco - uruchamianie i wstępna konfiguracja 2.1. Cele stosowania oprogramowania Cisco IOS Podobnie jak komputer, ani router, ani przełącznik nie mogą działać bez systemu operacyjnego. W oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6.

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. 1.1. Wymagania dotyczące zarządzania siecią...i... 12 1.2. Systemy zarządzania siecią...i... 17 1.3. Układ książki...i...i. 25 Dodatek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.90.0 Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Adama Branickiego 13 02-972 Warszawa www.wapro.pl

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP)

Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) Rozdział 11. Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) Dogłębnie Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP), zdefiniowany w dokumentach RFC 2131 oraz 2132, zapewnia usługę, która dynamicznie konfiguruje

Bardziej szczegółowo

UNIX i internet (PK3)

UNIX i internet (PK3) UNIX i internet (PK3) 19 maja 2008 1 Wstęp 1.1 Trochę historii UNIX-a i.. wolnego oprogramowania 1969 pierwszy UNIX z powłoką (ang. shell), edytorem tekstu, pisany w kodzie maszynowym na komputery architektury

Bardziej szczegółowo