OBIEKT: BUDYNEK OSWIĘCIMSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. UNII EUROPEJSKIEJ 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIEKT: BUDYNEK OSWIĘCIMSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. UNII EUROPEJSKIEJ 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 OBIEKT: BUDYNEK OSWIĘCIMSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UL. UNII EUROPEJSKIEJ 10 INWESTOR: URZĄD MIASTA W OŚWIĘCIMIU OŚWIĘCIM UL. ZABORSKA 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ ZASILAJĄCEJ WĘZEŁ CIEPLNY ORAZ MODERNIZACJA INSTALACJI ZASILAJĄCEJ APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE 2. PRZEBUDOWA WĘZŁA CIEPLNEGO OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY

2 [1] - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00 poz. 1157, nr 120/00 poz.01268, nr 5/01 poz.42, nr 100/01 poz. 1085, nr 110/01 poz. 1190, nr 115/01 poz. 1229, nr 129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03 poz. 718) [2] - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270) [3] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99 poz. 836) [4] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, nr 8/02 poz. 71) [5] - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113/98 poz. 728) [6] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. W sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. nr 5/00 poz.53) [7] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. W sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. nr 58/01 poz. 608) [8] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego I Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. W sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 114/00 poz. 1195) OBOWIĄZUJĄCE NORMY Normy obowiązkowe przywołane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz fakultatywne branżowe. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH WYROBÓW - w trakcie robót należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie - w trakcie wykonywania robót można stosować materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną lub oznaczone znakowaniem CE - w obiekcie budowlanym można jednostkowo stosować wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej wykonanej przez projektanta obiektu dostawca musi wydać oświadczenie wskazujące zgodność wyrobu z dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami (oświadczenie na czas budowy ma w obowiązku przechowywać kierownik budowy lub inwestor) INSTALACJA OGRZEWCZA WYMAGANIA OGÓLNE - Instalację ogrzewczą należy wykonać zgodnie z projektem, spełniając jednocześnie

3 wymagania przepisu techniczno-budowlanego [2](z powołanymi normami) oraz z Prawem Budowlanym i z zasadami wiedzy technicznej - Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych - Instalację ogrzewczą należy wykonać z materiałów dopuszczonych do stosowania; w instalacjach ogrzewczych zabrania się stosowania stali węglowej zwykłej ocynkowanej PROWADZENIE PRZEWODÓW INSTALACJI OGRZEWCZYCH - Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji, a odpowietrzenie instalacji w najwyższych miejscach; - Przewody poziome prowadzone po ścianach lub pod stropem powinny być zamocowane w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp., usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż podane przez producenta materiału, z którego wykonane są rury - Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych - Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej w piwnicy - Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych - Przewody pionowe należy układać tak, aby maksymalne odchylenie od pionu na jedną kondygnację nie przekraczało 1 cm - Przy pionie dwururowych należy układać przewody ze stałą odległością między osiami 8 cm (+-0,5 cm) - Przewód zasilający pionu dwururowego powinien znajdować się z prawej strony - W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów należy wykonać od strony pomieszczenia - Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją - Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych PODPORY - Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych powinno by zgodne z projektem technicznym; wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem - Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu - Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych i przewodów miedzianych instalacji ogrzewczej wodnej przedstawia poniższa tabela: Materiał Średnica Przewód montowany nominalna rury Pionowo [m] Inaczej [m] Stal niestopowa, Dn10 do dn 20 2,0 15 Stal odporna na Dn 25 2,9 22 korozję Dn 32 3,4 2,6 Dn 40 3,9 3,0

4 Miedź złącza lutowane kapilarne; Miedź złącza zaciskowe Dn 50 4,6 3,5 Dn 65 4,9 3,8 Dn 80 5,2 4,0 Dn 100 5,9 4,5 Dn12 do dn 15 1,6 1,2 Dn 18 2,0 1,5 Dn 22 2,6 2,0 Dn 28 2,9 2,2 Dn 35 3,5 2,7 Dn 42 3,9 3,0 Dn 54 4,6 3,5 Dn 64 5,2 4,0 Dn ,5 4,2 Dn ,1 4,7 Dn 108 do dn 6,5 5, przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego osadzonej w warstwach podłoża podłogi - przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie TULEJE OCHRONNE - przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne - w tulei nie może znajdować się żadne połączenie rury - średnica wewnętrzna tulei ochronnej powinna być większa od średnicy zewnętrznej rury przewodu o 2 cm w przypadku przechodzenia przez przegrodę pionową, i 1 cm przy przejściu przez strop - tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki - wolna przestrzeń w tulei ochronnej powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę - przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu MONTAŻ ARMATURY - armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana - przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia - armaturę należy instalować tak, aby była dostępna do obsługi i konserwacji - armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze - zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania - armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji, armaturę należy lokalizować w miejscach łatwo dostępnych, należy wyposażyć ją w złączkę do węża w celu spustu wody do zbiorników stałych lub przenośnych

5 WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ - wszystkie nastawy urządzeń, które tego wymagają należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym - nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji - nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych; czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów ROZDZIELACZE CZYNNIKA NA OBIEGI GRZEWCZE - rozdzielacze powinny być wyposażone w armaturę odcinającą oraz zespół manometrów i termometrów; zawory odcinające montuje się na każdym wyjściu z rozdzielaczy oraz na każdym wejściu przewodów z zasilania sieci cieplnej; na rozdzielaczu zasilającym w pobliżu wejścia przewodu sieci cieplnej lub bezpośrednio na nim montuje się termometr wody zasilającej - termometry wody powrotnej montuje się na każdym rurociągu powrotnym dochodzącym do rozdzielacza - dla umożliwienia spustu wody z poszczególnych gałęzi instalacji należy przed zaworami zaporowymi przy rozdzielaczach wyprowadzić przewody spustowe, uzbrojone w armaturę odcinającą - rozdzielacze należy izolować termicznie ZABEZPIECZENIA, IZOLACJE CIEPLNE I OZNACZENIA - zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji - przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowane cieplnie; można pominąć izolację jeśli instalacja prowadzona jest w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 0 C - armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie - wykonanie izolacji cieplnej należy przeprowadzić po zakończonych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru - materiał izolacji cieplnej, grubość oraz rodzaj płaszcza osłonowego powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji - powierzchnia, na której należy wykonać izolację powinna być czysta i sucha - zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem - izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzeniane się ognia - przewody, armatura i urządzenia po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie technicznym - oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji OBMIAR ROBÓT POWYKONAWCZY I PRZYGOTOWANIA DO ODBIORU

6 - po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej - należy sprawdzić w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy wykonaniu instalacji ogrzewczej, potwierdzenia wykonawców zakończenia wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie przez przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplej - należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą plan sytuacyjny z naniesionymi wykonanymi robotami, opis techniczny wykonanej instalacji, projekt techniczny powykonawczy, obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepło, instrukcja obsługi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi tych wyrobów zastosowanych w instalacji, gwarancje do zastosowanych wyrobów, obmiar robót powykonawczy ODBIORY ROBÓT - należy przeprowadzać odbiory częściowe prac zanikowych oraz sporządzić protokoły stwierdzające jakość wykonania robót - odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót - odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji - przy odbiorze częściowym należy sprawdzić odbieraną część instalacji, czy jest wykonany zgodnie z projektem oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy i czy wykonanie odbieranej części jest zgodne z wymaganiami - instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: o zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplej o instalację wypłukano, napełniono woda i odpowietrzono o dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym o zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii - przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: o projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami o dziennik budowy o potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami o obmiary powykonawcze, o protokóły odbiorów technicznych-częściowych o protokóły wykonanych badań odbiorczych o atesty na wyroby budowlane o instrukcje obsługi i gwarancje wyrobów o instrukcje obsługi instalacji - przy odbiorze końcowym należy sprawdzić, czy instalacja jest wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach, kompletność wymaganych protokółów

7 - przy odbiorze należy uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów - odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania - protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych - zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI INSTALACJI OGRZEWCZEJ - badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów, przed malowaniem elementów instalacji i przed wykonaniem izolacji cieplnej - badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą; podczas odbiorów częściowych instalacji w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem - podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego - podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem - przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację przepłukać wodą; czynność tę wykonuje się przy dodatniej temperaturze otoczenia, budynek nie może być przemarznięty; podczas przepłukiwania wszystkie zawory powinny być całkowicie otwarte, a zawory obejściowe zamknięte - jeśli instalacja jest wyposażona w automatyczne odpowietrzniki, a instalacja przed napełnieniem nie została przepłukana, to należy zamontować zawory stopowe zamiast kompletnych odpowietrzników; po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór spustowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik - bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą - po napełnieniu instalacji wodą i po dokładnym jej odpowietrzeniu, należy przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie - do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności; pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy - podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego - badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia - po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji - wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować zgodnie z wytycznymi projektu technicznego - co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama i nie powinno występować promieniowanie słoneczne - po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym BADANIE ODBIORCZE DZIAŁANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ - po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalacje do źródła ciepła, sprawdzić napełnienie instalacji wodą, uruchomić pompy obiegowe - po przeprowadzeniu badań działania na zimno powinien być sporządzony protokół

8 zawierający wyniki badań - po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać; instalację napełnioną wodą należy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody BADANIE ODBIORCZE ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI INSTALACJI - badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów - po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół BADANIE ODBIORCZE ODPOWIETRZENIA INSTALACJI OGRZEWCZEJ podczas badania odbiorczego należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego; po dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji - badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając na dotyk czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone - po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań BADANIE ODBIORCZE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA I SZCZELNOŚCI NA GORĄCO INSTALACJI OGRZEWCZEJ - przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej - badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacji w niezbędnym zakresie - badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych - przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby - podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów; wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uznaje się za pozytywne jeśli instalacja nie wykazuje żadnych przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń - jeśli po trzydobowej obserwacji instalacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1% jego pojemności, instalację można uznać za szczelną - po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań BADANIA ARMATURY PRZY ODBIORZE INSTALACJI OGRZEWCZEJ - armaturę odcinającą należy sprawdzić pod względem doboru (porównanie z projektem technicznym) - sprawdzić szczelność połączeń armatury - sprawdzić poprawność i szczelność montażu głowic armatury - sprawdzić regulację po rozruchu instalacji - sprawdzić nastawy wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów

9 podczas ruchu próbnego - z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół ROBOTY KOŃCOWE - po zakończeniu prac montażowych i wykończeniowych instalacji grzewczej doprowadzić użytkowane pomieszczenia do porządku - uszkodzone ściany, posadzki i stropy naprawić zaprawą i gładzią szpachlową - ściany, posadzki i sufity przywrócić do stanu pierwotnego poprzez odmalowanie miejsc uszkodzonych odpowiednimi farbami lub innymi materiałami wykończeniowymi odpowiednimi dla przegród danego pomieszczenia

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI NA ZIMNO

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI NA ZIMNO OPIS TECHNICZNY 1. Cel opracowania Celem opracowania jest zaprojektowanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania i termiczne zrównoważenie instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. w pomieszczeniach budynku Domu Lekarza Seniora w Warszawie przy ul. Wołoskiej 139 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU ADRES: URZĄD GMINY BYTOŃ, 88 231 BYTOŃ WOJ. KUJAWSKO POMORSKIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45330000-9 1.1 Przedmiot opracowania - Kotłownia w budownictwie ogólnym Warunki podane w niniejszym rozdziale dotyczą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA : 1. WSTĘP - Przedmiot Specyfikacji Technicznej : - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA SANITARNA TEMAT ADRES OBIEKTU NAZWA I ADRES INWESTORA REMONT POMIESZCZENIA 0218 ZAKŁADU IMMUNOBIOLOGII NA WYDZIALE BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S - 01

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S - 01 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S - 01 Nazwa budowy: Adres budowy: Inwestor: Adres Inwestora: Rodzaj robót: Modernizacja instalacji ogrzewczych dla remontowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT INSTALACJI C.O. W SALI GIMNASTYCZNEJ ZSPIG W BIEŹDZIEDZY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT INSTALACJI C.O. W SALI GIMNASTYCZNEJ ZSPIG W BIEŹDZIEDZY SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT INSTALACJI C.O. W SALI GIMNASTYCZNEJ ZSPIG W BIEŹDZIEDZY 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO NR 2 W LESZNIE

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO NR 2 W LESZNIE SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP 3 1.1. Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne) 3 1.2. Podstawa opracowania. 4 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4 3. INSTALACJA GRZEWCZA 4 3.1. Próby i odbiór

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - INSTALACJE SANITARNE - PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ C.O.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.33.11.00-7 (wymiana części instalacji centralnego ogrzewania) Zadanie: Wymiana części instalacji c.o. z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST.02.06.0 OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, BUDYNEK A (ZAKŁAD OŚWIATY) ul. TYSIĄCLECIA 19, 78-600

Bardziej szczegółowo

(CPV ; CPV ; CPV : CPV ; )

(CPV ; CPV ; CPV : CPV ; ) kwieceń 013r. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. (CPV 45000000-7; CPV 45310000-0; CPV 45331100-7: CPV 45400000-1; ) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Budynek Urzędu Pocztowego w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 42, 58-130 Żarów, działka nr. 324 AM-11, obręb ewidencyjny 0001 Żarów.

Budynek Urzędu Pocztowego w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 42, 58-130 Żarów, działka nr. 324 AM-11, obręb ewidencyjny 0001 Żarów. TEMAT : Aneks do projektu budowlano-wykonawczego remontu instalacji grzewczej w budynku Urzędu Pocztowego Żarów przy ul. Armii Krajowej 42 - dostosowanie istniejącej kotłowni gazowej do remontowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: INSTALACJA SOLARNA NA POTRZEBY C.WU W PRZEDSZKOLU W ZWARDONIU. Adres obiektu: Zwardoń 18 34 373 Zwardoń powiat: żywiecki województwo: śląskie Wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE C.O. ORAZ CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJE C.O. ORAZ CIEPŁA DLA WENTYLACJI INSTALACJE C.O. ORAZ CIEPŁA DLA WENTYLACJI 1. WSTĘP... 2 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...2 1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST... 2 1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 2 1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE... 2 1.5.OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót klimatyzacji sali wystawienniczej w Pałacu Scheiblera Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 (dz. nr ewid. 48 obr. M. Łódź Widzew 25) Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót instalacji wod kan i cwu w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie Spis treści : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH dla inwestycji pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia zaplecza na kotłownię gazową, budowa wewnętrznej instalacji gazowej

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.

P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17 lokal U2 P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Szkoła Podstawowa w Kupiskach Nowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Temat opracowania: Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Lokalizacja obiektu: Ul. Kościuszki 25 42-584 Dobieszowice Stadium

Bardziej szczegółowo

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót polegających na białym montażu.

Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót polegających na białym montażu. ST 02.19.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - BIAŁY MONTAŻ, WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK CPV 45332400-7 SPIS TREŚCI: 1 Wstęp 2 Materiały 3 Sprzęt 4 Transport 5 Wykonanie robót 6 Kontrola

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO UL.MORCINKA 3 W WARSZAWIE

PROJEKTU WNĘTRZ URZĘDU POCZTOWEGO UL.MORCINKA 3 W WARSZAWIE SPIS ZAWARTOŚCI 1. WSTĘP 3 1.1. Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne) 3 1.2. Podstawa opracowania. 4 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4 3. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót przebudowy kotłowni w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie, ul. Narutowicza 26A Spis treści: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SOLARNEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SOLARNEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SOLARNEJ Nazwa Obiektu: KOMPLEKS SPORTOWY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Inwestor : URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY Lokalizacja: MOGIELNICA, UL.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD KAN I CO

INSTALACJA WOD KAN I CO Spis treści: INSTALACJA WOD KAN I CO I OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA... 2 3.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.2 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST I.S. Wewn. BRANŻA SANITARNA - INSTALACJE WEWNĘTRZNE 01. Instalacja centralnego ogrzewania Kody i nazwy robót (CPV): 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WEWNĘTRZEJ INSTALACJI : C.O. I GAZU Obiekt: Adres: Borysów 53, dz. 318, 24-103 Żyrzyn Inwestor: Gmina Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola w Osjakowie o pomieszczenia żłobka w m. Osjaków,

Bardziej szczegółowo

Str. 1 BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY

Str. 1 BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY Str. 1 Obiekt: BUDYNEK STRAŻY MIEJSKIEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Inwestor: Temat: INSTALACJE centralnego ogrzewania PROJEKT WYKONAWCZY Str. 2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania...3

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 2a BRANŻA SANITARNA BUDYNEK SORTOWNI (OB.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. Z.W. i C.W.U. W BUDYNKU MIESZKALNYM BUDYNEK MIESZKALNY PIEKARY ŚL. UL. JANA PAWŁA II 44

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. Z.W. i C.W.U. W BUDYNKU MIESZKALNYM BUDYNEK MIESZKALNY PIEKARY ŚL. UL. JANA PAWŁA II 44 Faza: P.B.W. Branża: sanitarna Data: 06.2010 Inwestycja WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. Z.W. i C.W.U. W BUDYNKU MIESZKALNYM Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY PIEKARY ŚL. UL. JANA PAWŁA II 44 Tytuł opracowania SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Termomodernizacja Zespołu Budynków Urzędu Gminy w Czarnej montaż instalacji solarnej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Termomodernizacja Zespołu Budynków Urzędu Gminy w Czarnej montaż instalacji solarnej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA: Termomodernizacja Zespołu Budynków Urzędu Gminy w Czarnej montaż instalacji solarnej. INWESTOR: Gmina Czarna 37-125 Czarna, Czarna

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STI 05.00 : REGULACJA INSTALACJI C.O. OBIEKT : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ADRES : LISÓWKI UL. LEŚNE ZACISZE 2, 62-070 DOPIEWO 4521521-02 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót wentylacji mechanicznej w budynku Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie Spis treści : 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

3. SPRZĘT SKŁADOWANIE I TRANSPORT MATERIAŁÓW WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I WYROBÓW...208

3. SPRZĘT SKŁADOWANIE I TRANSPORT MATERIAŁÓW WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I WYROBÓW...208 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...205 1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO...205 1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ...205 1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI...205 1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV OBIEKT: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ZASOWIE INEWSTOR: URZĄD GMINY ŻYRAKÓW 39-204 Żyraków, Żyraków 137 TEMAT: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

Projekt rozruchu instalacji i ciągów technologicznych

Projekt rozruchu instalacji i ciągów technologicznych Projekt rozruchu instalacji i ciągów technologicznych OBIEKT: INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22 400 Zamość Samodzielny Publiczny Szpital

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE OGRZEWANIE Rury stalowe dla rozbudowy budynku ZPO i Gimnazjum w Szreńsku

CENTRALNE OGRZEWANIE Rury stalowe dla rozbudowy budynku ZPO i Gimnazjum w Szreńsku SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE CENTRALNE OGRZEWANIE Rury stalowe dla rozbudowy budynku ZPO i Gimnazjum w Szreńsku Warszawa marzec 2009 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 3 2. Wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.0 Temat opracowania. 2.0 Podstawa opracowania. 3.0 Cel i zakres opracowania. 4.0 Rozwiązania techniczne. 5.

OPIS TECHNICZNY. 1.0 Temat opracowania. 2.0 Podstawa opracowania. 3.0 Cel i zakres opracowania. 4.0 Rozwiązania techniczne. 5. S P I S T R E Ś C I OPIS TECHNICZNY 1.0 Temat opracowania. 2.0 Podstawa opracowania. 3.0 Cel i zakres opracowania. 4.0 Rozwiązania techniczne 5.0 Uwagi CZĘĆŚ GRAFICZNA 1. Rzut piwnicy- instalacja c.o 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA NA PALIWO STAŁE KOD: CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA NA PALIWO STAŁE KOD: CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA NA PALIWO STAŁE KOD: CPV 45331000-6 NAZWA INWESTYCJI: Instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. CZĘŚĆ OGÓLNA : a) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ TRENSPORTOWO ELEKTRYCZNYCH W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA Instalacji Centralnego Ogrzewania DLA MODERNIZACJI ODDZIAŁU PATOMORFOLOGII W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KALISZU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. CEL I PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Załącznik nr 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-06 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - CPV 45.33.11.00. - 9 ZAWARTOŚĆ: PRZEDMIOT OPRACOWANIA 1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 3 2. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01.02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Szkoła Podstawaowa Nr 7 w Pile

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Szkoła Podstawaowa Nr 7 w Pile SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Szkoła Podstawaowa Nr 7 w Pile 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

ST INSTALACJIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO (C.O. I C.T.). (CPV E127-9, )

ST INSTALACJIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO (C.O. I C.T.). (CPV E127-9, ) ST 03.02.00 INSTALACJIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO (C.O. I C.T.). (CPV E127-9, 45232141-2) 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Zakres stosowania ST...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 I. DANE INWESTYCJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE HYDRAULIKI I ROBÓT SANITARNYCH ROBOTY DEMONTAśOWE 1. DEMONTAś PRZEWODÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny. II. Załączniki. III. Rysunki SPIS TREŚCI PROJEKT INSTALACJI C.O. I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis ogólny 4. Rurociągi 5. Armatura 6. Grzejniki i nagrzewnice 7. Izolacje termiczne 8. Badania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: SANITARNA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Obiekt: PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny instalacja kanalizacyjna, zimna i ciepła woda użytkowa

Opis techniczny instalacja kanalizacyjna, zimna i ciepła woda użytkowa Opis techniczny instalacja kanalizacyjna, zimna i ciepła woda użytkowa Do projektu technicznego wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zimnej i ciepłej wody użytkowej dla projektowanego budynku socjalno

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR J. 1380/S

PROJEKT NR J. 1380/S BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN- EN ISO 9001:2009 numer rejestracyjny AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR J. 1380/S Nazwa obiektu: Dom studencki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa: 1. Cel i podstawa opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Zabezpieczenia p.poż. 4. Uwagi końcowe Cześć rysunkowa: Skala rys.: ZT1 Zagospodarowanie terenu

Bardziej szczegółowo

ST 03.08.00 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST 03.08.00 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA ST 03.08.00 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. WSTĘP... 2 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 2 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 2 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 2 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro INSTALACJE KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych

Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych Wytyczne do projektowania systemów grzewczych z zastosowaniem miniwęzłów cieplnych do Warunków Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych Obowiązuje od dnia 09.03.2015 r. Liczba stron 1/6 I.

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek

INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek INŻYNIERYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI mgr inż. Jacek Filosek ul. Diamentowa 18, 77-100 Mądrzechowo, tel. 691-979-467 Temat: REMONT INSTALACJI C.O. w RAMACH ZADANIA INNOWACYJNY REMONT SALI WIEJSKIEJ "PRO" W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O..

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.. BIURO BUDOWLANE ASKONA ul. TETMAJERA 5A, 71 320 SZCZECIN tel. 091 487 59 26, REGON 810200485 tel. Kom. 0608-46 42 33 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.. CPV 45331000-7

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA NIEZALEŻNEGO SKRZYDŁA SZKOŁY, Przywidz, ul. Szkolna 1, działka nr 209/4

DOBUDOWA NIEZALEŻNEGO SKRZYDŁA SZKOŁY, Przywidz, ul. Szkolna 1, działka nr 209/4 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 1.4 Ogólne wymagania 2.MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY II. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA LOKALU III.

BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY II. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA LOKALU III. 1 BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY II. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA LOKALU III.INFORMACJA BIOZ IV. OBLICZENIA V. RYSUNKI : Nr : SKALA 1. PLAN SYTUACYJNY 1:1000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Instalacja sprężonego powietrza SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Instalacja sprężonego powietrza INWESTOR: Gmina Miasto Puławy, Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy INWESTYCJA: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT wymiany instalacji c.o. w sali gimnastycznej i łączniku w budynku Gimnazjum nr 42 w Łodzi przy ul. Dubois 7/9. 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz...

Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz... Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz.... I. OPIS TECHNICZNY...2 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2.ZAKRES OPRACOWANIA...2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 4.OPIS STANU PROJEKTOWEGO...3 4.1. INSTALACJA C.O.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi.

OPIS TECHNICZNY. Wszystkie rurociągi wykonane są z rur stalowych, pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami żeliwnymi. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z Inwestorem; 1.2. Uzgodnienia oraz konsultacje z Inwestorem; 1.3. Wizja lokalna ; 1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rys S1. Rzut parteru A wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys S2. Rzut parteru B wewn. instal. wod - kan - skala 1:50 Rys

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Domu Lekarza Seniora w Warszawie przy ul. Wołoskiej 139 WYMAGANIA OGÓLNE Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo