Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie"

Transkrypt

1 Data: Nr 2 Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie Gośćwigili jny Noc biała i cicha zapuka do drzwi śniegiem białym otuli. Zaproś ją do środka Wigilię przy stole ugościsz przy kolędzie doczekasz Jego urodzin. Rano otworzy ci oczy miejsce przy stole zajmie. Spójrz na gałązkę błyszczy prezent od wigilijnej nocy. Zofia Porębska - Satariano śyczymy Dyrekcji, Nauczycielom, wszystkim Pracownikom szkoły, a takŝe KoleŜankom i Kolegom, by Wigilia i Święta BoŜego Narodzenia były białe, szczęśliwe, radosne i pełne blasku, który rozjaśni i ozłoci wszyst kie szare momenty naszego Ŝycia. Niech juŝ od dzisiaj ogarnie nas świąteczny nastrój, który sprawi, Ŝe będziemy bardziej Ŝyczliwi, otwarci i serdeczni. Wesołych Świąt! Ŝyczy Redakcja

2 Redaktorzy: Opiekunowie: Adresmailowy: StronaInternetowa szkoły: Stopkaredakcy jna raz ZTYMKUPONEMMOśE DOD ATKOWENIEPR jedn ym NIEZDOWOLNE SZZGŁOSI ĆDOD GOPR ATKOWENIEPR ZEDMI OTUZYGOTOWA& 2 Cześć! Witamy was w grudniowym numerze gazetki! Będzie ciekawie i wesoło. Mamy nadzieję, Ŝe nie kupiliście tego numeru tylko po to, aby uzyskać dodatkowe nieprzygotowanie do lekcji, ale aby poczytać artykuły pisane przez naszych wspaniałych redaktorów! Mamy dla was Krzysztof Sadowski ciekawe tematy, np. teksty wypowiedziane przez naszych kochanych nauczycieli, a takŝe interesujący artykuł o tradycjach boŝonarodzeniowych Podlasia, poza tym - jak zwykle duŝo rozrywki i humoru. Monika Nieborak Magdalena Slupik Natalia Szczech Redakcja Kamila Święczkowska Mariusz Ligocki Anna Mucha Katarzyna Bielawska Barbara Bojko Justyna Kondrat Katarzyna Mazur Magda Niewińska Małgorzata Sielewińska Alicja Gościewska Ewelina Roszkowska Joanna Turkowska Krystyna Biedrycka Daniel Karczmarzyk Jolanta Harasimczuk gimkleosin.w.interia.pl Przypominamy, Ŝe zasady naszego Szkolnego Systemu Oceniania pozw alają na zgłoszenie tylko określonej liczby nieprzygotowań - od 1 do 3. Co ma robić ambitny uczeń, któremu przypadkiem zaw ieruszy się gdzieś zeszyt z pracą domow ą albo zapomni nauczyć się geografii, a ma złe przeczucia, co do tego, kto będzie wyw ołany do odpow iedzi? Mamy na to radę pow inien kupić naszą gazetkę, a w niej znaleźć i wyciąć kupon, który pozw oli zgłosić ZYGOTOWANIE. Oto jak w ygląda to cudo UWAGA! Kupon jest w aŝny do 30 stycznia 2007 r. MoŜna go uŝyć tylko i tylko na przedmiocie. Uspraw iedliw iając nieprzygotow anie, oddajemy go nauczycielow i. STOPKA REDAKCYJNA

3 Jaksi Jakichza Grzecznośćnacodzień dziśoteatrzeitelefonie Pami PROWADZENIEROZMÓWTELEFONICZNYCH ęta ęubraćdotea j: sad wszysc tru? ypo winni śmypr zestr zegać? Wojn Tradycjeb Słynn osyn Mójgłoswsp LGrzeczn ni owep etekstyn araśmi Kpwan aszychwych dzi oŝon ośćn ków eń odl erci rawi asi arodze& acoo& Zab Czymdl An Ch Świ on Mojaop KSp atchni Czasn Noin awn ąteczn ku atrzechwładców& rawdź,il ta?& oświ kaortografi rsrozstrzygni ep owi eni akon ty! son ezab owi assąświaeśćwi ne wi ewi edzon ku ob rsy esz czn gili ę& j& ya 3 SAVOIR - VIVRE W TEATRZE I PRZY TELEFONIE SPIS TREŚCI: Str.3 e...str.4 W zasadzie wpuszczą nas tam nawet w wytartych dŝinsach, ale do przybytku sztuki wypada ubrać się uroczyście. Panowie - ciemny garnitur (szczytem tandety jest załoŝenie do tego Happy Boxing Day Str.5 jasnych butów lub np. białych skarpetek); panie- elegancka, ale moŝliwie prosta ciemna sukienka lub ewentualnie kostium lub garsonka. edagogów,str. 6 Nie wolno się spóźniać - naleŝy przyjść około 15 minut przed roz-astrpoczęciem sztuki. 7 Udając się na swoje miejsca, męŝczyzna idzie pierwszy. Osoby przechodzące rzędem są zwrócone twarzą do osób juŝ siedzących. etazarzeckastr. 8 Idąc do teatru czy na koncert w filharmonii, pamiętajmy, aby: nie uŝywać ostrych perfum, wyłączyć telefon komórkowy, nie szeleścić papierkami podczas spektaklu, nie opuszczać widowni gdy artyści są jeszcze na scenie. odc.1str. 9 Osiągnięcia sportowe Str Telefon jest wciąŝ jeszcze najwaŝniejszym narzędziem komunikacji. Jednak przesada i chęć imponowania przy posługiwaniu się np. telefonem komórkowym (w teatrze kościele, mu-dastrzeum, na waŝnym spotkaniu ) to sytuacje świadczące niezbyt do- 12 brze o danej osobie. Z polskiego na nasze Str. 12 prywatnie, gdy odbierasz telefon, pierwsza powinna przedstawić się osoba telefonująca do ciebie Parasol szczęścia - Str. 12 niewskazane jest telefonowanie do prywatnego domu w sprawach słuŝbowych, telefonowanie wczesnym rankiem ani późnym wiersz wieczorem, podczas telewizyjnych wiadomości wieczornych i waŝnych wydarzeń transmitowanych w telewizji jeśli wybrałeś zły numer, mówisz przepraszam, pomyłka, ewentualnie pytasz czy to numer X. W Ŝadnym wypadku nie mo- 13 erszstr. Ŝesz spytać jaki to numer jeśli odebrałeś telefon nie do ciebie mówisz, np. chwileczkę, zaraz poproszę siostrę. W Ŝadnym nie wołasz danej osoby krzycząc do niej. jeśli rozmowa zbytnio się przedłuŝa masz prawo coś wymyślić, 14 aby ją przerwać, np. przepraszam, ale właśnie przypala mi się ętach!str. zupa - muszę kończyć, cześć. telefon komórkowy nosi się dyskretnie schowany, noszenie go godzinami w ręce wygląda dziecinnie i wręcz Ŝałośnie. chyba nie musimy nikomu przypominać, Ŝe telefon podczas lek-kastrcji powinien być wyłączony. Tego wymaga kultura i dyscyplina 15 szkolna. Redakcja odadośstr. 16

4 Mó jgłoswsprawie... Karaśmierci4 red.) nawiązuje do kary śmierci i prowadzi do wniosku, Ŝe człowiek jest W internetowych ankietach stworzony przez Boga na na temat: Czy uwaŝasz, Ŝe w jego obraz i podobieństwo, więc Polsce powinno się wprowadzić powinien być nietykalny. karę śmierci? 84% osób sądzi, Według katechizmu(2267 paragrafie) Ŝe to znakomity sposób na pedofilów, moŝna wyczytać: handlarzy narkotyków i na Jeśli środki bezkrwawe wystarczają innych równie groźnych przestępców, do obrony Ŝycia ludzkie- zaś około 15% głosujących go przed napastnikiem i do ochroniem nie zgadza się z rozwiązany porządku publicznego oraz tak bardzo niezgodnym z bezpieczeństwa osób, władza etyką religijną, filozoficzną i uwa- powinna stosować te środki, gdyŝ Ŝa, Ŝe nie powinno być stosowane. są bardziej zgodne z konkretnymi Są teŝ tacy, którzy nie wie- uwarunkowaniami dobra wspólne- dzą, czy byłoby to jakimś sposobem go i bardziej odpowiadają godności. na obniŝenie przestępczości osoby ludzkiej. Redaktorzy tego katechizmu Moim zdaniem kara ostateczna, nie są jednak za tym, by stosowa- czyli kara śmierci nie jest no kary śmierci. W praktyce Ko- rozwiązaniem na tyle doskonałym, ściół dąŝy do tego, by stosowano aby usunęło przestępstwa, wyroki bezkrwawe. zabójstwa i cięŝkie zbrodnie na Z innego punktu widzenia z świecie. UwaŜam, Ŝe istnienie jej karą śmierci związane jest niebezpieczeństwo nie odstraszałoby potencjalnych polegające na tym, przestępców. Potwierdziły to badania Ŝe moŝe istnieć moŝliwość pozba- ONZ z roku wienia Ŝycia osoby niewinnej bądź Z religijnego punktu widzenia przestępcy, który nie zasłuŝył na człowiek nie ma prawa zabijać tą karę. W przypadku niesprawiedliwego kogokolwiek ani łamać V-tego osądu i zabicia niewinne- przykazania Nie zabijaj!. KaŜdy go, rekompensata nie jest juŝ musi być miłosierny i musi umieć moŝliwa, człowiek nie potrafi przebaczyć innemu człowiekowi. wskrzesić drugiego człowieka. To podstawa stosunków międzyludzkich. Wielu zwolenników uwaŝa, Ŝe Wszyscy posiadamy stosowanie kary śmierci doprowa- jedno Ŝycie, w którym popełniamy dzi do spadku przestępczości w mnóstwo błędów, ale robimy państwie. Sądzę, Ŝe jest to błędne takŝe dobre uczynki i pomagamy myślenie. Nie moŝemy mówić o innym. Nasze grzechy i przewinienia jakimkolwiek związku pomiędzy osądzi Bóg w dniu osta- wyrokiem śmierci a liczbą popeł- tecznym. nionych zabójstw. Moim zdaniem Z punktu widzenia katolickiej doprowadziłoby to do spadku moralności, etyki nie ma Ŝadnych przeciwwskazań, do buntów i zwiększenia by ludzi niebezpiecznych agresywności wśród przestępców. skutecznie eliminować ze W grupach przestępczych stosuje społeczeństwa za pomocą pozbawienia się rygorystyczne rządy, które ich wolności. W przy- mają na celu nauczenie przestęp- padku najbardziej niebezpiecznych cy wierności wobec swojego przy- osobników - powinno być wódcy i całkowitego poświęcania skuteczne doŝywotnie więzienie, się w walkach. Dla takich ludzi a nie kara śmierci. Zdaniem duchownych śmierć nie jest straszna. Dlatego kaŝdy ustawodawca, uwaŝam, Ŝe drogą do poprawy który wprowadza karę śmierci do jest zorganizowane i sprawiedliwe kodeksu karnego, kaŝdy sędzia karanie nawet najmniejszych wykroczeń wydający wyrok śmierci oraz czy przestępstw. kaŝdy kat wykonujący wyrok UwaŜam, Ŝe moŝna byłoby śmierci popełnia grzech. stosować wyroki doŝywotniego PapieŜ jest za nienaruszalnością więzienia. Kara śmierci nie daje Ŝycia ludzkiego. W swojej moŝliwości do poprawy. Nie moŝ- encyklice Evangelium vitae na od razu określać, czy przestęp- ( Ewangelia Ŝycia - przyp. ca się poprawi czy teŝ nie. Nigdy nie moŝemy powiedzieć, Ŝe nawet KARA ŚMIERCI ten najbardziej okrutny sprawca na pewno nie zmieni swojego postępowania. Wykonując swoją doŝywotnią karę mógłby pracować na rzecz społeczeństwa, uczęszczać na terapię, mógłby takŝe nawrócić się. W pewnym stopniu odpokutowałby swoją zbrodnię. Dla wielu jednak jego starania dąŝące do poprawy byłyby niczym w porównaniu do popełnionego przestępstwa, ale musimy pamiętać, Ŝe to Bóg sądzi ludzi. Dajmy szansę resocjalizacji przestępcom! Z punktu widzenia psychologicznego skazując kogoś na śmierć sami wewnętrznie się zabijamy. Wiele z nas uwaŝa, Ŝe jeśli odbierzemy Ŝycie osobie, którą nienawidzimy, pomo- Ŝe nam to i dzięki temu ulŝy nam. Jednak w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Zabijając kogoś, sami siebie wyniszczamy. Gnębi nas sumienie i nie zdając sobie sprawy, znienawidzimy siebie za popełnione przestępstwo. W psychologii sugeruje się, Ŝe ludzie zabijają innych po to, aby bronić się przed własnym lękiem, który wywołuje śmierć. KaŜdy boi się śmierci, ale pamiętajmy, gdy zabijamy innych, nie pomagamy sobie w Ŝaden sposób. Skazując kogoś na śmierci, sami stajemy się mordercami! Moim zdaniem nie powinno się stosować kar śmierci wobec przestępców. śycie jest największą wartością i najbardziej cenioną przez człowieka. Jest jedyne! Spór o karę śmierci wyzwala w naszych czasach olbrzymie emocje. Kierujemy się odczuciami i przekonaniami, a nie sądami wynikającymi z faktów. UwaŜam więc, Ŝe znów rozpoczęte dysku sje na ten temat powinny być zamknięte raz na zawsze wyrokiem, by w Polsce nie stosowano kar ostatecznych. Alicja Gościewska

5 5 HAPPY BOXING DAY Wkraczamy w okres przedświątecznego szaleństwa, które pozwala oderwać się od rzeczywistości. JuŜ niedługo zamiast siedzieć w szkole, będziemy przygotowywać się do tych kilku wspaniałych dni. Piękny okres w ro ku, gdy w domu pachnie cynamonem, a ludzie na ulicy uśmiechają do siebię. Myślę, Ŝe większość z Was najbardziej interesuje Sylwester, ale chciałbym opowiedzieć Wam o święcie nie spotykanym w naszym kraju, które jest kolejnym powodem do radości. Za chwilę zaczynam. Przygotujcie się na magię. Boxing Day Boxing Day is a holiday celebrated in Britain, Australia, New Zealand, and Canada. It falls on December 26th, which is also St. Stephen's Day. St. Stephen was a little known saint who achieved eternal fame by being the first Christian to be martyred for his faith, and he met his death by stoning. Boxing Day is so called because on this day it was the customary for tradesmen to collect their Christmas boxes or gifts in return for good service throughout the year. Also, it included giving money and other gifts to charitable institutions, and the needy. The holiday may date from as early as the Middle Ages, but the exact origin is not known. It may have begun with the Lords and Ladies of England, who gave Christmas boxes/gifts to their servants on December 26, or maybe by priests, who opened the church's alms (charity boxes), and distributed the contents to the poor and needy. Happy Christmas, and I hope you all have a wonderful holiday ( one week will be free!!). Mariusz Ligocki

6 Słynnetekstynaszychpeda gogów HumorpatronaTomisięniepodoba PanM.S z.: Drzewkoświąteczne 6 TEKSTY NAUCZYCIELI, HUMOR PATRONA, TO MI SIĘ NIE PODOBA, DRZEWKO ŚWIĄTECZNE Ludzie znający dobrze Jana Pawła II W naszej szkole czyha na powiadają, Ŝe PapieŜ nawet w najgorszych sytuacjach nie traci poczucia wiele niebezpieczeństw. Mam tu na nas, uczniów i nauczycieli zresztą, Jak dotąd nauczyciele czuli się w szkole bezpiecznie. Teraz jednak czujne oczy i uszy naszych re- rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, dzwonku na przerwę stado uczniów, humoru. Joaquin Navarro Valls, myśli, np. schodzące schodów po porterów są wszędzie i uwaŝnie słuchają zabawnych poraŝek języko- Nie lubię tego bardzo jak zresztą wie- zapytał go kiedyś wprost: którzy idą, nie zwaŝając na innych! wych naszych ukochanych wychowawców. pewnych nauczycieli, którzy wyróŝnia- - Czy Wasza Świątobliwość płacze? lu innych rzeczy. Jak np. zachowania - Nigdy na zewnątrz - odpowiedział ją swoich ulubionych uczniów. Myślę, PapieŜ. Ŝe kaŝdy powinien być traktowany na Pani G. S.: równi z innymi. Jedna z moich nauczycielek dla której zwróciliśmy uwa- - Wyjąłeś mi to z ust! A to przecieŝ *** niehigieniczne! gę odpowiedziała nam, Ŝe nie ma -Kapejszyn? ChociaŜ sama nie wiem, Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 sprawiedliwości na świecie i Ŝe to co to znaczy! maja 1920 roku w Wadowicach. Jego ona ustala prawo w tej klasie. Więc matka Emilia powtarzała ponoć sąsiadkom, Ŝe Lolek będzie wielkim traktujcie wszystkich tak samo!! ;) apelujemy to wszystkich nauczycieli: Pani B. Z.: człowiekiem... - Jeśli Ci doznań brakuje, to sobie Anonim ;p ka ktusa w spodnie wsadź! W 1927 roku - wkrótce po tym, jak - Kocham Cię! Nie, Ciebie nie!! amerykański lotnik Charles Lindbergh - Czy Wy musicie to robić w miejscu samotnie przeleciał nad Atlantykiem - publicznym? zapytano małego Karola Wojtyłę: - A Ty co, wróŝka klasowa, Ŝe tu na matematyce pasjanse układasz? - Kim chciałbyś zostać? - Czego się tak patrzysz? I tak Cię nie lubię! - Będę lotnikiem! - odpowiedział chłopiec. Pani J. Ch.: - A dlaczego nie księdzem? - MoŜesz, jak mówię, nie mówić, bo mi to przeszkadza w mówieniu! - Bo Polak moŝe być drugim Lindbergiem, ale nie moŝe zostać papieŝem. - PrzecieŜ jak nie będziecie przestrzegać prawa, to wszyscy pójdziemy do ciupy! Pani K.M.: -Przepraszam. Ja tylko uczę matematyki nie muszę znać polskiego. - I z czego radość? - Nie pisz po tej tablicy, bo będę zapylona! Pani A. Ł.: - Zimno Ci? To ty cienki jesteś! Pani B.M. -Ej ty! Co ty! Schowaj te gacie! Pani E.O. - ZONK -to mi potem narysujecie chińczyka. Natalia Szczech, *** Jego bliscy koledzy z ławy uniwersyteckiej przybili kiedyś na drzwiach jego pokoju w bursie akademickiej, tzw. Pigoniówce, wizytówkę: "Karol Wojtyła - początkujący święty". Justyna Kondrat IId W dawnej Polsce (XVI-XVIII w.) nie znano choinki, zwanej teŝ drzewkiem. Zwyczaj ten pojawił się dopiero na początku XIX w. i przyszedł do nas Niemiec. Dosyć szybko zaczął się szerzyć wśród mieszczan i inteligencji polskiej. Zanim nastała choinka, jej funkcje pełnił sad lub podłaŝniczka, czyli jodełka zawieszona u sufitu wierzchołkiem w dół. Zawieszano na nich, podobnie jak na choince, wiele ozdób i świecidełek, pierników i cukierków. Na Pomorzu natomiast na początku XVIII w. rozpowszechniony był inny zwyczaj przystrajania świecidełkami rózeg dla dzieci. Źródło:

7 SI ANOPODOBRUSEM SNOP ŁATKI Tradyc YZBOśA jeboŝonarodzeniowe Podlasia WIGILI A SI A: POTR AWYWIGILI JNEPODL A TUROŃIKOZA NI A WIĘ ŚMAS ZK TABOśEGON AR YIPR ZEBIER AROD AŃC ZE Y 7 Teraz w niektórych regionach zanika obyczaj przepowiadania przyszłości, ale na Podlasiu ludzie nadal w dzień Wigilii pielęgnują tę tradycję. Panny i kawalero- Snopki a takŝe słomę i siano umieszczano zarówno w chłopskich wie wróŝyli sobie o małŝeństwie z chałupach, dworach szlacheckich jak siana wyciąganego po kolacji spod i magnackich pałacach. Snopy, najczęściej cztery: z Ŝyta, owsa, pszeni- wkrótce, zwiędłe jeszcze trzeba obrusa: źdźbło zielone ślub juŝ cy i jęczmienia stawiano w kątach poczekać, łamiące się stan bezizby. Wnosząc je do wnętrza gospodarz składał Ŝyczenia na szczę- Dziewczęta liczyły równieŝ kołki w Ŝenny. ście, na zdrowie, na urodzaj i dobrobyt, na to BoŜe Narodzenie co wiec, ten młodec (kawaler). Co płocie, mówiąc przy tym: ten wdo- by się wam darzyło i mnoŝyło. wypowiedziała przy ostatnim, taki miał być jej przyszły mąŝ. Starsi ludzie wyciągając siano Pod świąteczny, zazwyczaj biały spod obrusa czy obserwując swój obrus podkładano siano i opłatki dla cień na ścianie mogli poznać wróŝbę dotyczącą ich zdrowia. zwierząt. Siano od dawien dawna symbolizuje i przypomina, Ŝe Jezus Chrystus urodził się w nędznej szopce na sianie. Na nakryty stół sypano ziarna zbóŝ. Na środku stołu, na Barszcz z mąki Ŝytniej lub ziarnach, na chlebie albo na talerzu barszcz buraczany układano opłatek. Kasza gryczana z sosem grzybowym Kapusta faszerowana Zwyczaj dzielenia się opłatkiem ma Kasza jaglana prawdopodobnie rodowód szlachecki i być moŝe rozpowszechnił się juŝ w Kluski z makiem XVII wieku. Pieczono je przy kościołach i klasztorach, wlewając przaśne jabłkami, śliwkami lub farszem z Pierogi z grzybami, soczewicą, ciasto pszenne do Ŝelaznych form. siemienia lnianego W pierwszej połowie XIX wieku pojawiły się znane tylko w Polsce, ozdo- Kisiel owsiany Racuchy by wykonane z opłatka. Zawieszano Kutia je pod sufitem, nad stołem wigilijnym. Miały nie tylko chronić ludzi i ich dobytek od wszelkiego zła, lecz Pierwszego dnia świat nie moŝna równieŝ szczęście i dobrobyt w nadchodzącym roku. prosić gości, przynosić wody ze było nic robić, a w szczególności studni, rozpalać ognia w piecu. Modlono się tylko i śpiewano kolędy. Obrzędy świąteczne są bardzo róŝne zaczynając od porządków po Drugiego dnia świąt święcono zboświętowanie. W ten wyjątkowy dzień Ŝe, którego część przeznaczono do naleŝało wstać wcześnie rano i szybko zerwać się z łóŝka, aby przez cały dzieci i panien. obsiania pola a część do obsypania rok zachować dobre samopoczucie, energię i rześko ść. W tej samej intencji naleŝało się umyć w strumie- z maszkarami, czyli kolędnikami Grupy przebierańców chodzących niu lub w rzece albo w domu w miednicy, na dno której kładziono srebrny pojawiały się we wsi w jednym wy- przebranymi za róŝne zwierzęta, pieniądz. Nie naleŝało natomiast branym dniu, w drugi dzień świąt kłaść się w ciągu dnia, aby nie chorować i aby w lecie nie połoŝyło się wego Roku lub w wigilię Trzech BoŜego Narodzenia, w wigilię No- zboŝe. Pomimo obowiązującego ścisłego postu dobrze było w ciągu dnia konikiem, bocianem, niedźwie- Króli. Chodzono z turoniem,, kozą, zjeść trochę chleba maczanego w dziem, Ŝurawiem albo kogutem. miodzie lub posmarowany miodem Dawniej prawdopodobnie oprowadzano Ŝywe zwierzęta. opłatek i napić się wódki, aby w ciągu roku nie brakowało nikomu jadła i napitku. Scenariusz obrzędów był podobny: maszkary wprowadzone do izby TRADYCJE BOśONARODZENIOWE PODLASIA ZAPUS KOSMACIPR TY ZEBIER AŃC Y przez śyda albo Dziada skakały, tańczyły, kłapały paszczą strasząc dzieci i goniąc dziewczęta. W pewnym momencie, wyczerpane harcami padały na podłogę udając, Ŝe są martwe. Po wielu staraniach, czynionych przez całą grupę przebierańców, udawało się wskrze sić martwe zwierzę. Maskę turonia wykonywano z drewna obitego zajęczą skórą albo baranim koŝuchem. Paszczę wyklejano czerwonym płótnem. Dolna szczęka była ruchoma; często przyklejano do niej długą, cienką brodę i przyczepiano mały dzwonek, który takŝe był symbolem płodności. Dopełnienie stroju stanowiły: gwoździe, szpilki, skórka jeŝa. Tułów maszkary okrywała derka, pod którą skrywał się przebrany za turonia chłopak. Koza wyglądała podobnie, miała tylko mniejszy łeb. Mieszkańcy wsi niecierpliwie oczekiwali przybycia kolędników. NiezaleŜnie od tego czy były to kosmate maszkary, herody, czy bociany albo koguty, wierzono, Ŝe sprowadzą urodzaj i powodzenie we wszyst kich pracach gospodarskich w nadchodzącym roku. Oskar Kolberg zapisał; Gospodarz, którego chatę, choćby tylko przez pomyłkę pominęli, uwaŝałby się za wielce obraŝonego i dlatego się to nie wydarza. Na podlaskich wsiach są one okresem oŝywionych kontaktów towarzyskich, zbierano się na wspólne skubanie pierza, które kończyło się muzyką i sutym poczęstunkiem. Jednak najweselszy był tydzień tuŝ przed końcem karnawału, od tłustego czwartku do kusego wtorku. Je się wówczas i pije jakby chciano na zapas zaspokoić apetyt i pragnienie przed nadchodzącym czterdziestodniowym postem. Pączki, kruche ciastka na smalcu w domu smaŝone, chrust, czyli faworki i róŝne inne smakołyki to są rzeczy, którymi posilają się ludzie podczas ostatniego tygodnia. Na starszych wsiach są równieŝ róŝnego rodzaju bliny, pampuchy, racuchy. Przez ostatnie trzy dni karnawału po wsiach krąŝą pochody przebierańców. Są wśród nich: niedźwiedzie, konie, bociany, Ŝurawie, Cyganie, Ŝandarmi, itd. Po wsiach obwozi się róŝne wcielenia Zapustu, zapowiadając rychły koniec karnawału. Chodzi on od chaty do chaty i składa Ŝyczenia domagając się od gospodarza datków. Źródło : Internet

8 jąpa za ęzrod N.S.:Bard zozau wa Ŝalnajest zyco ró alic du N.S.:Mocnoodc k CŜnicapomi Ŝosi ju pr eum?i ęmó zepa stni wi? ęd ść,ok ejeswegoro zygimna tór ejtak zjum N.S.: uką? sjąb Wi Jakłąc śsi em, ziną? yłtani ęzmi Ŝewc zysztani eni ecto zu ześni wa ło? war eczna szro ejtwo zyski. złą Rozmowa z Anetą Zarzecką absolwentką naszego gimnazjum. potoczyły się Twoje losy ukończeniu gimnazjum? A.Z.: Gimnazjum skończyłam z tytułem laureata, więc o dostanie się do wymarzonego liceum byłam właściwie spokojna. ZłoŜyłam dokumenty do jednego z najlepszych liceów w Polsce III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdańsku. I udało się. Byłam bardzo szczęśliwa, podobnie jak cała moja rodzina. A.Z.: Tak, istnieje taka przepaść. W gimnazjum praktycznie nie musiałam się uczyć, ale gdy poszłam do liceum, trzeba było zakasać rękawy i wziąć się do roboty. A.Z.: Jest trudno. Najgorzej było na samym początku, kiedy nikogo jeszcze nie znałam, nie zaaklimatyzowałam się. Kiedy przyszedł czas na poŝegnanie z rodziną, pojawiły się wątpliwości, czy aby na pewno poradzę sobie sama. Na szczęście jakoś poszło. Zamieszkałam w internacie, w 4-osobowym pokoju. Przez pierwsze 1,5 miesiąca co weekend przyjeŝdŝałam do domu. Później, gdy pojawiły się pierwsze znajomości i coraz bardziej się podobało, jeździłam juŝ tylko co drugi weekend. A.Z.: Nie, nadal tańczę. W tej chwili występuję w Anglii, tam teŝ mieszkam. A.Z.: Idę indywidualnym tokiem nauczania, co nie jest taką pro- Losynaszychwychowanków Angliki N.S.:Par em?tańc tn er jestpolaki zyci ewanglii... emc 8 stą sprawą. Do szkoły przyjeŝdŝam tylko na sprawdziany, więc musze się wykazywać duŝą siłą woli by zaglądać do ksiąŝek. Przeciętny uczeń spędza pewną ilość godzin na lekcjach, słucha nauczyciela, który omawia dany temat i pewną ilość informacji zapamiętuje z lekcji. Ja musze sama sobie tę lekcję omówić. A.Z.: Jest Anglikiem. Szukałam w Internecie partnera do tańca, właśnie w ten sposób się poznaliśmy. ju wanglii? zą bl emó Ŝjaki tek.ni Apropo Toch wzporo eś? ema ybani ssukc szŝadn zumi eźl ewani ejaknapo esó ychpro w...są emsi ę jakna za ymi zyćpo N.S.:Coporabia nic N.S.:Po cku jęzaro emi si e?? wpol jwi zyodc ęd wod zo ęc zyturni zmo sta sc ejsukc zenia zu ei jemi wę. wa szwwoln Anglii? ejami wturni esó szjaki jed w.d yni tan ejachi eśró eŝy ym zi ec ę zŝ LOSY NASZYCH WYCHOWANKÓW Na próbę pojechałam do niego na kilka dni, Ŝeby sprawdzić, nam się razem tańczy, czy to w ogóle ma sens. Trenerzy stwierdzili, Ŝe mamy zadatki na parę, która mo- Ŝe odnosić sukcesy. Od tej pory tańczymy razem. A.Z.: Na razie niewiele... Jedynie półfinał Mistrzostw Wielkiej Brytanii do lat 20. A.Z.: Wieloletnia nauka języka zrobiła swoje. Biegle posługuję się j. angielskim i nie mam Ŝadnych problemów z dogadaniem się. A.Z.: Kiedy nie uczę się i nie trenuję, najczęściej wychodzę gdzieś na zakupy, spotykam się ze znajomymi, czytam ksiąŝki... A.Z.: Przede wszystkim inne są miejsca rozgrywania tych turniejów. W Polsce są to zazwyczaj sale gimnastyczne w szkołach. Tam jest zupełnie inna oprawa. Tańczy się w ratuszach w pięknie przystrojonych, ogromnych salach. Atmosfera jest zupełnie inna. Drugą taką rzeczą, która mnie kompletnie zaskoczyła, jest podawanie wyników. U nas ogłaszane są od miejsca 6 do 1, tam zaś nie ma zupełnie emocji, od razu poznajemy zwycięzcę, a dopiero później zdobywców kolejnych lokat. A.Z.: Dziękuję. Wywiad przeprowadziła: Natalia Szczech

9 CzęśćI Niespodziewanawo Wo jnatrzechwładcówjna 9 WOJNA TRZECH WŁADCÓW CZ.I Na początku tej opowieści wspomnę, Ŝe hrabia Ernest był Holendrem, a więc mieszkał w Holandii, a konkretnie w jąc tą wiedzę wystarczyło tylko odsunąć szafkę, która stała w celi i stamtąd tych czasach było to Cesarstwo Niderlandów. Tym potęŝnym mocarstwem władała od wieków dynastia zamku. Następnie przebierając się w podziemnym przejściem wydostać się z Andenburgów, zwanych Howellonami. niemieckie mundury, Ŝeby ich nie rozpoznano Howel z Jimim, Franquoisem i Jednym z potomków tego zacnego rodu był właśnie ówczesny ksiąŝę Albertem udali się do letniej rezydencji Luksemburga Ernest Howel. Rok 31- hrabiego, która leŝała w środku ogromniej puszczy 22 km od Revinionu. Wła- 25 II ery był wyjątkowo niespokojny. Cała Europa była nękana nieustannymi wojnami. Zła sytuacja militarna i wanie cennych rzeźb i malowideł będąściwym celem tej podróŝy było urato- narastająca korupcja sprawiły, Ŝe wokół dynastii zaczęły nasilać się intrygi. cach. Istniały jednak jeszcze inne pocych pamiątkami po dawnych wład- Dodatkowe zagroŝenie dla Niderlandów stanowiły Niemcy i Anglia snująjemne przejście, którym hrabia nigdy wody. Znajdowało się tam pewne tacy swe wojenne plany. TakŜe z zamorskich posiadłości nie napływały moŝe go doprowadzić do upragnionego nie chodził. Podejrzewał, Ŝe ten tunel pomyślne wieści. Ogólnie nad cesarstwem zawisły czarne chmury... trafne. Po wejściu do gigantycznego celu. I rzeczywiście podejrzenia były 15,16 i 17 marzec 3126r. II ery były pałacu, który zdawał się nieskończony datami dramatycznych wydarzeń zachodzących w kraju. W ciągu tych wej. Stamtąd poszli długim korytarzem, przyjaciele dotarli do wielkiej sali trono- trzech dni potęŝne mocarstwo, które który po przejściu 500m okazał się ślepy. U jego końca stał duŝy piecyk. Lord niegdyś dyktowało warunki w Europie zostało zajęte przez wrogie wojska wyjął z kieszeni klucz, schylił się i otworzył małe drzwiczki. Tam małą ślizgaw- niemieckie. Z wielkiego kraju pozostało jedynie Wielkie z nazwy Księstwo Luksemburskie, utworzone na tu podłuŝna komnata pełna płaskoką dostali się do środka. Ciągnęła się terenie francuskiej Lotaryngii w darze rzeźb i fresków, która docierała do za pomoc w rozprawieniu się z Włochami. Miało słuŝyć jako miejsce emigracji i mobilizacji sił zbrojnych. Podczas tej wojennej zawieruchy następca tronu, ksiąŝę Ernest Howel w czasie walki na jednym z frontów dostał się do niewoli i został uwięziony w twierdzy w Revinionie. Tymczasem w Amsterdamie wybuchła rewolucja. Choć wyczerpane, wojska odniosły kilka zwycięstw. Korzystając z okazji uwięziony, pozbawiony przez najeźdźców tronu i tytułu ksiąŝęcego hrabia Ernest wraz z kilkorgiem przyjaciół uciekł z więzienia próbując się przedostać do oblęŝonej stolicy. Było to nie lada wyzwanie, Revinion znajdował się bowiem w dzisiejszym północnym Luksemburgu i od Amsterdamu dzieliło go wiele kilometrów. Zobaczmy jednak jak poradziła z tym sobie nasza zgrana grupa. Na początku mówiąc o ucieczce z więzienia przypomnijmy sobie waŝny fakt. Ernest Howel był księciem Luksemburga, a Revinion jak juŝ wcześniej wspomniałem znajdował się w Luksemburgu. Ernest w dzieciństwie przebywał wiele razy w twierdzy Reviniońskiej i doskonale znał wszystkie komnaty i tajemne przejścia. Posiadawiększej komnaty w kształcie rotundy. Była to stara biblioteka zapełniona poŝółkłymi tomami encyklopedii i pamiętników. Hrabia obejrzał się do tyłu i w centrum jego uwagi znalazł się stół stojący w środku kulistego pomieszczenia. LeŜała tam niewielka srebrzystoszara ksiąŝka. Mimo złej miny, która rysowała się na jego twarzy, Ernest schował starannie w swojej kamizelce kłopotliwą lekturę. Stąd wyruszył razem z przyjaciółmi do stolicy Holandii. Teraz wystarczyło tylko wynająć statek i popłynąć stąd jak najszybciej. Powstanie upadło, a dawny Ludwik IV domyślając się sprytu syna postanowił pozostać w Lille (Lotaryngia). W tym czasie Howel ze swą minizałogą przemierzali śmiało Atlantyk. Wieczorem podczas silnej burzy nawet nie zorientowali się, Ŝe zupełnie zmienili kierunek. Po tygodniu uciąŝliwej podróŝy oczom kapitana ukazał się ląd. Ogromnej radości towarzyszyły donośne okrzyki: Kanada! Wkrótce miało się jednak okazać, Ŝe to tylko zwykłe złudzenie. Mateusz Cholewski

10 10 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DruŜyna dziewcząt Gimnazjum w Kleosinie bierze udział w rozgrywkach szkolnych koszykówki. Dziewczyny zajęły II miejsce w powiecie i I w Półfinałach Grupy Południowej Województwa Podlaskiego. 14 grudnia pojadą na finały grupy i mają duŝe szanse, aby znaleźć się wśród XII najlepszych druŝyn w województwie. Skład druŝyny: Joanna Chomicka Paulina Ciecierska Dominika Cylko Agnieszka Sokół Sylwia Sokół Aleksandra Szarkowska Eliza Wróbel Opracowały: P.Ciecierska, E. Wróbel, J. Chomicka

11 11 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W dniach r. odbył się Turniej Koszykówki Dziewcząt i Chłopców rocznik 1991 i młodsi z okazji 10 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 i Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie. W zawodach brały udział: UKS,,ŁAPA PG 1 ŁAPY PG KLEOSIN PG 18 BIAŁYSTOK UKS,,PULS MG 1 ZAMBRÓW Dziewczęta z Kleosina zajęły IV miejsce. Mimo poraŝki toczyły wyrównaną walkę ze wszystkimi zespołami. Wielkim wyróŝnieniem dla naszej druŝyny było to, Ŝe dwie spośród zawodniczek z Kleosina zostały wybrane przez organizatorów zawodów do najlepszej piątki turnieju. Były to Agnieszka Sokół i Eliza Wróbel, której zabrakło jednego punktu do tytułu najlepszego strzelca. Skład zespołu: Eliza Wróbel Joanna Chomicka Paulina Ciecierska Aleksandra Szarkowska Sylwia Sokół Agnieszka Sokół Dominika Cylko Izabela Sokół Kamila Święczkowska Marta Lewandowska Opracowały: P.Ciecierska, E. Wróbel, J. Chomicka

12 ek fabr eliba zytani Ca cdomi ga gi halibu strad sano Zpolskiegonanaszemagna yc sekr schod Czymdlanassąświęta? er tar parlamen Par por Smap mara meta mikru sonanongra tmon ysąc fi zićnapparasolszczęścia omo parap parkoma magna ka tomia tani 12 CZYM DLA NAS SĄ ŚWIĘTA?, Z POLSKIEGO NA NASZE, TROCHĘ POEZJI Święta, święta dla mnie są Dla mnie Święta jest to magiczny hmm Ciepło rodzinne, niezwykła atmosfera no i oczywiście szych, niezwykła atmosfera i czas spędzony w gronie najbliŝ- prezenty Mikołaj! :P Prezentujemy sondę poświęconą oczywiście prezenty, które przecieŝ kaŝdy lubi... (bo ja w niego wierze!) opiniom temat świąt. Zdanie ten M.S. temat wyraŝają nasi redaktorzy! K.S. Święta Najwspanialsza Święta? Choinka, prezenty, rodzinka, prezenty, opłatek i prerej nie da się do niczego porówsem spędzonym w gronie najbliŝ- świecie rodzinna atmosfera, któ- Święta są przede wszystkim czazentynać Poza tym, kto by się nie szych. To dzień, w którym wszyscy zapominają o kłótniach i się X cieszył prezenty? ;) N.S. godzą. Wyrazem tego są przeprosiny i obdarowywanie się prezentami. M.Ch. Słownik z polskiego na nasze. t- posiada kość st- Dogadajmy się jak Polak z Polakiem. t- płacz we dwoje Pakt Atlantycki dla grodów yŝ- poŝegnanie z chińskim specjałem va- nowe pieniądze e- reklama proszku OMO t- ta- bat Celiny człowiek bez panda- etprośba o jałmuŝnę e- pytanie, czy coś jest niedrogie mebli etkadwa wypalone papierosy t- eszka- etarkaprzystań pieniędzy zagrywka szachowa na oszczędzanie po staropolsku tajemnica Arkadiusza parkingu sy- szmar- jato go down for tarapojemnik ze zjawami dawne zwyczaje dogs skrzyŝowanie kota z papugą tlina- człowiek posiadający mydło dziadka et- yka- famaroztańczony dezodorant z- zachęta do picia dla sznurek pochodzenia lub dezodorant zwierzęcego zda- tonczłowiek z niedopałkiem dostawca propanu t- taradźwięk z koszmaru jzerkaposiada kość grahamkadobra papuga szynka- egoistyczny stosunek do tlinagdzie on patrzy? aktorka grająca perfidne wieprzowiny sznurek pochodzenia role zyka- tymelina dla naukowców zwierzęcego. Honoluluobuwie Haliny sek- niewielki Rosjanin zaproszenie do spania Kiedy gdzieś w sercu coś drgnie I w głowie zaszumi natchnienie To, mimo, Ŝe czas szybko mknie Stanie dając nadzieję. I usiądę przy stole, czy biurku, Czy na jakimś przydroŝnym kamieniu Wyjmę długopis i notes Pozwalając się nieść natchnieniu. I pisać tak będę chwil kilka AŜ pryśnie natchnienia czar Dziś czytając po cichu ten wiersz Znowu czekam na weny dar.

13 Mo jaopowieśćwigili jna MOJA OPOWIEŚĆ WIGILIJNA, ŚWIĄTECZNE ZABOBONY, HUMOR Z ZESZYTÓW Zapadł zupełny zmrok. Na niebie pojawiła się pierwsza gwiazdka. Świetlista zorza polarna przeszyła niebo zimnej Skandynawii. Gama kolorów: od czerwieni, poprzez róŝ, aŝ do zieleni, zdawała się podkreślać powagę, a zarazem radosny charakter dzisiejszego święta. Przejmująca cisza śnieŝnego odludzia mieszała się z rykiem dzikich zwierząt, a zwłaszcza wyciem wilków. Kropelki zamarzniętej rosy wyglądały na świerkach jak diamentowy naszyjnik. Nagle tę okrutną głuszę przerwało stąpanie zagubionego narciarza. Widocznie on teŝ spieszył się na wigilijną wieczerzę, jak trzej mędrcy, podąŝający do Betlejem. Nie wiem, kim był, ale na jego twarzy rysowało się zdenerwowanie i niepokój. Sunął jednak do przodu, przezwycięŝając wszelkie trudności. Nim się obejrzałem, przejechał juŝ trzy pagórki, ale za tym ostatnim wpadł w wyłom lodowy. DuŜo jest takich w śnieŝnej krainie, która rządzi się własnymi prawami. Stanowią one przestrogę dla wszyst kich turystów przemierzających mroźne pustkowie. Zima chce podkreślić swą potęgę i kaŝdego śmiałka srodze karze. Nasz nieszczęsny bohater siedział teraz bez Ŝadnej nadziei. Martwiło go juŝ, nie tylko spóźnienie się na kolację, ale to, czy w ogóle kiedyś się stamtąd wydostanie. Wiedział, Ŝe sam sobie nie poradzi. Trwał w tym letargu i myślał. Mijały minuty i godziny. Wybiła północ. Wiatr ustał. Zorza zaczęła coraz bardziej błyszczeć, aŝ zupełnie nie dało się na nią patrzeć. Dziwne to było zjawisko i trudne do zrozumienia przez pryzmat nauki. Światło zaczęło zstępować w dół i rozwierać swe ramiona na całą kulę ziemską. Niezwykłe ciepło, promieniujące od tej poświaty, roztopiło śnieg wokół nieszczę śnika. Ze znikającego puchu nie powstawała jednak woda, on po prostu się unicestwiał. Gdy wreszcie wyrównał się grunt pod nogami narciarza, znowu wszędzie zrobiło się biało. Susarz natychmiast powstał i ruszył w dalszą drogę. Kolorowa plazma lśniła tęczowym płomieniem, wiernie wskazując drogę Lapończy- ŚwiątecznezabobonyNatchnienie 13 kowi. Humor z zeszytów. Wkrótce ukazały się kontury zabudowy. Gdy sportowiec dotarł do celu, odkrył, Ŝe ani trochę się nie spóźnił. Razem z bliskimi mógł się cieszyć z BoŜego Narodzenia. Dobrze jest, gdy się ma taką zorzę, która wybawia z najtrudniejszych opresji. Ta zorza to moc więzi łączącej nas z bliskimi. Mateusz Cholewski Święta BoŜego Narodzenia obchodzone są w Polsce od X wieku wraz z przyjęciem chrześcijaństwa i dawniej określano je jako Gody. Okres ten obejmuje czas od Wigilii do Trzech Króli, czyli od 24 grudnia do 6 stycznia. Jest to Gdy w głębi duszy pada deszcz specjalny czas, Otwórz parasol szczęśliwych dni podczas którego I szybko zginie pechowy dreszcz działają wszystkie czary. PoniŜej W otchłani cudownych chwil. znajdziesz kilka z Wśród niebieskich dobrych dni, nich. I Ŝółtych cudownych godzin I zielonych pięknych chwil Dzień przed wigilią, gdy na po- Szybko szczęście się narodzi. dwórku jest juŝ I pomyślisz: Nie jest źle, ciemno, zbierz Zawsze mogłoby być straszniej trochę śniegu do Smutek trwa dziś chwile dwie, miski. W dzień A szczęście zostanie na zawsze. Wigilii postaraj się wstać jak najwcześniej i umyj twarz wodą, która kilka godzin temu była jeszcze śniegiem J. To zapewni Ci bycie piękną/-ym przez cały rok. W tym roku to Ty musisz zaprosić gości na święta. I pamiętaj(!): musisz jako pierwszego wpuścić do swego mieszkania jakiegoś męŝczyznę. W skrócie: zagadaj na schodach ciotkę, aby wujek zdąŝył przed nią. Będziesz mieć dzięki temu powodzenie u płci przeciwnej. W tym czasie kaŝda wróŝba (dobra) się sprawdza, więc zapraszam do siebie. Podczas Świąt nie moŝesz się z nikim kłócić. JeŜeli ktoś na Ciebie krzyczy etc. to tylko się uśmiechnij i pomyśl o czymś miłym... Na szczęście Jagna nie była długo chora, wkrótce umarła. Jego matka, będąc małym chłopcem, spadła z drzewa. Chłop pańszczyźniany chodził przygarbiony, bo mieszkanie było ciasne. Kapłani egipscy podstępem wywoływali zaćmienie słońca. Królowa Kinga została święta, bo Bolesław był wstydliwy. Ksiądz Robak strzelił do niedźwiedzia, który zwalił się z hukiem i nie czekając na oklaski pobiegł do domu. Ludzie ginęli z mrozu i innych chorób zakaźnych. Na skutek Ŝałoby swojej matki Iwona urodziła się 5 lat po śmierci ojca. GraŜyna biegła galopem na czele wojska. Nasz pies ma trzy lata, długi ogon i niebieskie oczy, zupełnie jak tatuś. Nowela Janko Muzykant podobała mi się, dlatego, Ŝe Janko miał talent i go marnował. Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby tętniące Ŝyciem. Magdalena Niewińska

14 KONKURSY, ILE WIESZ O ŚWIĘTACH pol ski ego konkur Czasnakonkursy semjęzyka Konkur konkur sbiologic shi si stor ech yc emic zn fi zyc zn ema tema tyc zn sgra go fic znsprawdź,ilewiesz konkur oświętach! ejęzykaangi konkur el sg ski eo e 14 yodbył się 8 grudnia. Wzięło w nim udział 6 osób, a 5 grudnia - do rejonu przeszły 2, czyli: - rozpoczął się gorący okres zmagań konkursowych. Podobnie jak w latach ubiegłych ta 2. Katarzyna Leończuk - kl. IIIf 1. Patryk Łukaszewicz - kl. IIIc forma współzawodnictwa i w tym roku cieszy się wielką popularnością wśród uczniów, świadczy o odbył się 11 grudnia uczestniczyło 8 W ym, który tym duŝa ilość uczestników. uczniów, a do następnego etapu zakwalifikowało się 3. Są to: I tak w etapie szkolnym konkursu polonistycznego wystąpiło 28 osób, 1. Adrian Grajewski - kl. IIId a do etapu rejonowego zakwalifikowało się 14. Są to: 3. Mariusz Ligocki - kl. IIIc 2. Katarzyna Leończuk - kl. IIIf Magdalena Knapp - kl. IIIe yodbył się 12 Magdalena Zdanuczyk - kl. IIIe grudnia. Przystąpiło do niego 14 osób, Iwona Bagan - kl. IIIe a do rejonu zakwalifikowało się 6. Są Dorota Zawadzka - kl. IIIb to: Ewa Urszula Łokieć - kl. IIIe Natalia Szczech - kl. IIb 1. Cezary Rutkowski - kl. IIe Natalia Dąbrowska - kl. IIc 2. Magdalena Knapp - kl. IIIe Alicja Gościewska - kl. IIe 3. Robert Suchocki - kl. IIIa Łukasz Borowski - kl. IIIb 4. Mateusz Cholewski - kl. Id Joanna Chomicka - kl. IIIa 5. Urszula Szulc - kl. IIId Artur Stypułkowski - kl. IIId 6. Adam Lewkowicz - kl. IIIa Joanna Turkowska - kl. IIe Krzysztof Sadowski - kl. IIc 13 grudnia odbył się Ewelina Roszkowska - kl. IIe y. Przystąpiło do niego 13 uczestników, a do etapu rejonowego W ym, przeszła jedna osoba: który odbył się 6 grudnia, wzięło udział 24 uczniów, a do etapu rejonowego zakwalifikowało się 13, 1.Urszula Szulc - kl. IIId czyli: W który odbył się 14 grudnia, wzięło Joanna Turkowska - kl. IIe udział 41 uczniów, a do etapu rejonowego zakwalifikowało się 4, czyli: Konrad Osek - kl. IIf Joanna Maria Chomicka - kl. IIIa Krzysztof Sadowski - kl. IIc 1. Michał Kralisz IIIb Damian Kamiński - kl. IIIa 2. Joanna Turkowska IIe Adrian Grajewski - kl. IIId 3. Natalia Szczech IIb Iwona Bagan - kl. IIIe 4. Magdalena Knapp IIIe Magdalena Knapp - kl. IIIe Adam Lewkowicz - kl. IIIa Gratulujemy! Natalia Szczech - kl. IIb Piotr Waśkiewicz - kl. IIc Paweł Werda - kl. IIIa Urszula Szulc - kl. IIId 7 grudnia odbył się y. Przystąpiło do niego 15 Jeśli jesteś ciekawy, jak brzmi staropolskie uczestników, a do etapu rejonowego przysłowie o Wigilii, odpo- przeszło 7. Są to: wiedz na poniŝsze pytanie, litery stojące przy prawidłowych odp. wpisz w 1. Karol Nowak - kl. IIIa przygotowane miejsca. 2. Damian Kamiński - kl. IIIa 3. Mariusz Ligocki - kl. IIIc 1)Obchodzeniu Świąt BoŜego Narodzenia nieodłącznie towarzyszą: 4. Michał Falkowski - kl. IIIe 5. Marcin Lemiesz - kl. IIId A - malowane jajka 6. Adrian Grajewski - kl. IIId T - choinka 7. Paweł Werda - kl. IIIa C - znicze 2) Dawniej BoŜe Narodzenie nazywano: A - godami D - śmigusem-dyngusem K - prima aprilis 3) Uroczystą kolację w przeddzień Świąt BoŜego Narodzenia nazywamy: W - karpatką K - wieczerzą wigilijną U - przekąską 4) W Wigilię spoŝywa się: I - tylko postne potrawy S - tylko słodycze K - tylko owoce 5) Do Wigilii zasiada się: E - gdy pieją koguty H - gdy jest się głod nym Ś- gdy wzejdzie pierwsza gwiazdka 6) Przed kolacją wigilijną ludzie składają sobie Ŝyczenia dzieląc się: R - opłatkiem L - szarlotką G - jabłkami 7) Tradycja mówi, Ŝe w noc wigilijną zwierzęta: A - zjadają właścicieli O - mówią ludzkim gło sem J - zmieniają się w drzewa 8) Przy wigilijnym stole powinno znaleźć się: S - duŝo kolorowych baloników T - troje dzieci K- wolne miejsce dla wędrowca 9) Mikołaj przynosi: W - chleb, masło i wę dlinę C - prezenty B - pecha 10) O północy w noc wigilijną odprawia się w kościele: D - roraty A - pasterkę K - rezurekcję 11) Uroczyste pieśni boŝonarodzeniowe to: Ł - kolędy P - szanty L - ballady 12) Świąteczni, śpiewający przebierańcy to: G - kibice Y - kolędnicy L straŝnicy JAKIŚ W WIGILIĘ - K.B. IIc

15 Konkursrozstrzygnięty! Zabawnepowiedzonka KONKURS 15 Miło nam poinformować, Ŝe uczestniczyliśmy w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową imienia Jana Pawła II w Łapach na najlepszą gazetkę o temacie przewodnim: Jan Paweł II patronem naszej szkoły. Na 19 gazetek zgłoszonych do konkursu nasza zajęła II miejsce. Przypominamy, jak wyglądała jej okładka. W dowód uznania otrzymaliśmy puchar, który stoi w gabinecie pani Dyrektor. Redakcja To nowa fryzura czy w twojej łazience doszło do eksplozji? Gadaj głośno, bo mam uszy na urlopie. Rozum u ciebie jak spódniczka mini. Gdzieś cię widziałam Dorabiasz jako manekin? Zejdź mi z oczu, bo tusz rozmaŝesz! Nie mów tyle, bo ci się Ŝylaki na dziąsłach porobią. Jesteś czuły jak klisza fotograficzna. Nie rób sobie jaj, bo kury pójdą na bezrobocie. Mniej jedz-bramy nieba są wąskie. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Śpiewać kaŝdy moŝe Ale nie kaŝdy musi tego słuchać. Działasz na mnie jak Rajd na komary. Twój nos wpędziłby w kompleksy nawet Pinokia. Magdalena Niewińska M

16 16 KRZYśÓWKA Hasła podano w przypadkow ej kolejności. Dla ułatw ienia podano pierw sze i ostatnie litery wyrazów. KaŜdy wyraz zaczyna się inna litera i zaw iera którąś z głosek : U, Ó, ś, RZ, H, CH Ł F G N Z J K S O Ś Ż W D P H T M C R B L U K D G L D E R D R Z E A A A H A Z A G A K O E ο Drzew o z czerwonymi ow ocami na korale ο DróŜka inaczej ο Przeciw ieństwo tyłu ο Zamarznięta w oda ο Strzelasz z niego do tarczy ο Bardzo duŝy zbiornik w ody ο Pracuje na wykopaliskach ο Oblicze ο Odpraw iane w kościele ο W czasie niego ścierasz tablicę ο Św ieci w lampie ο Z datami ο Rzecz niezwykła, w ywołująca podziw, zdumienie ο Tam w ysłuchasz muzyki pow aŝnej ο Tam mama przechow uje zapasy ο Godność osobista ο Jeden na głow ie nosoroŝca ο Obrona ο Przeciw ieństwo spodu ο Jadow ity wąŝ ο Wygranie ο W nich pszczoły ο Cierpienie Źródło : Internet

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt

Kamila Kobylarz. A oto wyróżnione prace i kilka ciekawych opracowań: Wesołych Świąt Uczniowie klas 4-6 wykonali kartki świąteczne techniką komputerową, a do tego opisywali krótko czym dla nich jest MAGIA ŚWIĄT Nagrodzono 2 prace: Kamili Kobylarz i Zuzanny Madejskiej gratulujemy A oto

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. Wszystkie przedszkolaki z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa Mikołaja. paniami powitały

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

Firmowe życzenia świąteczne

Firmowe życzenia świąteczne Wszystkim Klientom, Partnerom oraz Sympatykom naszej firmy składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku. Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA

HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA HISTORIA WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19 36 Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 ( ) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 2/2009 10.04.2007 r. Dobry Promyk Słońca Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II W t y m n u m

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku.

Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku. Nowy rok Nowy Rok Pomyślności i radości, Szczęścia w kartach i miłości, W dzień słoneczny i po zmroku Chcę Ci życzyć w Nowym Roku. Huczą petardy i gra muzyka, Stary rok mija, za las umyka, Cóż w tym dziwnego,

Bardziej szczegółowo

NIE BLEDNIJ, KORALICZKU!

NIE BLEDNIJ, KORALICZKU! NIE BLEDNIJ, KORALICZKU! W ogrodzie pojawiła się mamusia Piotra i zabrała syna do domu. Chłopak szepnął Karolci, by nikomu nie mówiła o ich przygodzie. Dziewczynka też wracała do domu. Spotkała tatusia,

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem.

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem. PoŜegnanie zimy" Ani się spostrzec moŝna, jak ten czas ucieka, jak na niebie, coraz później wieczór się zaczyna. To oznacza, Ŝe zimą trzeba poŝegnać! Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii

BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii BOŻE NARODZENIE w Polsce i Anglii Gdzie spędzacie czas Świąt Bożego Narodzenia? * Wigilię spędzamy w domu. W okresie świątecznym odwiedzamy nasze rodziny i przyjaciół, żeby spędzić ten czas razem. Spędzamy

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Łęczna, 22.06.2008 SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI POśEGNANIA KLAS III GM Część oficjalna: Witamy Państwa na uroczystym poŝegnaniu uczniów klas III gimnazjum. Dzisiejszą uroczystość mają zaszczyt prowadzić: -...

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

awno temu w Polsce ludzie żyli inaczej niż dziś. Nie było komputerów, bo nie było prądu. A prądu nie było, bo nie było elektrowni. A elektrowni nie było, bo nikt ich jeszcze nie wymyślił. Tatusiowie wsiadali

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc.

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Dnia 16.12.10 odbyła się wycieczka do Domu Opieki Społecznej w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

Nowinki Naszej Szkolnej Rodzinki

Nowinki Naszej Szkolnej Rodzinki Nowinki Naszej Szkolnej Rodzinki Grudzień 2015 W tym numerze: Fotoreportaż z Otrzęsin klas 1 Fotoreportaż z Otrzęsin klas 1 Święty Mikołaj vs Dziadek Mróz 1 2 3 Zespół Szkół Nr 7 w Rzeszowie Fotoreportaż

Bardziej szczegółowo

oryginalny tekst i zdjęcia www.fao.org/food/photo_report

oryginalny tekst i zdjęcia www.fao.org/food/photo_report CHŁOPIEC MIESZKAJĄCY NA WZGÓRZACH MADAGASKARU OPISUJE SWOJE CODZIENNE OBOWIĄZKI, TROSKI I MARZENIA, ORAZ JAK TO SIĘ STAŁO, śe SZKOLNY OGRÓDEK TeleFood SPRAWIŁ, śe DZIECI CZĘŚCIEJ CHODZĄ DO SZKOŁY, LEPIEJ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II Prowadząca: mgr Marzena Łukasiewicz Ośrodek tematyczny: BOŻE NARODZENIE TUŻ TUŻ Temat dnia: WIGILIJNY WIECZÓR Rozmowa o tradycjach wigilijnych na podstawie wiersza

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ Legenda Ile Babia Góra ma wierzchołków?.

TYTUŁ Legenda Ile Babia Góra ma wierzchołków?. Scenariusz opracowany w ramach projektu Opowieści, legendy, podania TYTUŁ Legenda Ile Babia Góra ma. Cykl zajęć: Opowieści, legendy, podania. Cele: ustalenie kolejności zdarzeń w legendzie, ustalenie głównych

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW

WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW Teksty biblijne: Dz. Ap. 6, 1 7 Tekst pamięciowy: Gal. 6, 10 ( ) dobrze czyńmy wszystkim ( ) Nikt nie jest za mały, aby pomagać innym! Zastosowanie: * Pan Bóg pragnie, abyśmy otoczyli

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Data: 15.12.2005r. Grupa wiekowa: 4-5 latki Temat: Komu potrzebne jest Boże Narodzenie? - zabawy dydaktyczne

KONSPEKT. Data: 15.12.2005r. Grupa wiekowa: 4-5 latki Temat: Komu potrzebne jest Boże Narodzenie? - zabawy dydaktyczne Opracowała i przeprowadziła Małgorzata Matysiak Murat KONSPEKT Data: 15.12.2005r. Grupa wiekowa: 4-5 latki Temat: Komu potrzebne jest Boże Narodzenie? - zabawy dydaktyczne Cele zajęć: 1. Wdrażanie dzieci

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: W świątecznym nastroju. Scenariusz nr 4

Autor scenariusza: Maria Piotrowska. Blok tematyczny: W świątecznym nastroju. Scenariusz nr 4 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: W świątecznym nastroju Scenariusz nr 4 I. Tytuł scenariusza zajęć: Quiz wigilijny. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICE NOCY WIGILIJNEJ BOŻE NARODZENIE WIERZENIA I TRADYCJE

TAJEMNICE NOCY WIGILIJNEJ BOŻE NARODZENIE WIERZENIA I TRADYCJE TAJEMNICE NOCY WIGILIJNEJ BOŻE NARODZENIE WIERZENIA I TRADYCJE Boże Narodzenie jest czasem pełnym radości i zgody. Dawniej Boże Narodzenie jest czasem pełnym radości i zgody. Dawniej jednak dzień ten miał

Bardziej szczegółowo

WYCISZAMY PLANETĘ CO ROBI CZŁOWIEK STROSKANY, KIEDY NIE MOŻE WYTRZYMAĆ? TRZYMA KARABIN!

WYCISZAMY PLANETĘ CO ROBI CZŁOWIEK STROSKANY, KIEDY NIE MOŻE WYTRZYMAĆ? TRZYMA KARABIN! WYCISZAMY PLANETĘ CO ROBI CZŁOWIEK STROSKANY, KIEDY NIE MOŻE WYTRZYMAĆ? TRZYMA KARABIN! 2 CO ROBI CZŁOWIEK ULEGŁY, KIEDY NIE MOŻE WYTRZYMAĆ? RZUCA BOMBY! CO ROBI CZŁOWIEK MIŁOSIERNY, KIEDY NIE MOŻE WYTRZYMAĆ?

Bardziej szczegółowo

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci!

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! W samo południe 14 Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! przed czytaniem 1. W internecie można znaleźć wiele rzeczy. W internecie, czyli właściwie gdzie? Opracujcie hasło INTERNET na podstawie własnych skojarzeń

Bardziej szczegółowo

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom.

W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. W obecnej chwili w schronisku znajdują same psy, ale można oddać pod opiekę również inne zwierzęta, które czekają na nowy dom. Mogą to być koty: Gdyby również zaszła taka potrzeba zaopiekowalibyśmy się

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I

Wymagania edukacyjne z religii kl. I Wymagania edukacyjne z religii kl. I Drogi Pierwszoklasisto! Dwa razy w tygodniu będziemy spotykać się na lekcjach katechezy. Na nasze spotkania będziesz przynosił zeszyt w kratkę i podręcznik. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja

SAKRAMENT POJEDNANIA. Celebracja SAKRAMENT POJEDNANIA Celebracja SESJA 2 dla RODZICÓW Ponowne Spotkanie Rozpoczynając tę sesję powiedz osobie, która jest obok ciebie, co zapamiętałeś z poprzedniej rodzicielskiej sesji? Co było pomocne

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Liczba i rodzaj odbiorców Okres realizacji Rok szkolny 2009/2010 Osiągane cele SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOśE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ W Biblii znajdujemy nakazy i Ŝądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą BoŜą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest Dziesięć przykazań (Wj 34, 28). Znajdujemy go

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA OPARTA NA PODSTAWIE BAJKI CZERWONY KAPTUREK

INSCENIZACJA OPARTA NA PODSTAWIE BAJKI CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ INSCENIZACJA OPARTA NA PODSTAWIE BAJKI CZERWONY KAPTUREK Jest to bajka, która pomoże dzieciom zrozumieć, jak należy dbać o przyrodę i zachować się w lesie.

Bardziej szczegółowo

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska

Marcin Ufnalski. Wiersz o Janie Pawle II. Laura Romanowska Ojcze Janie Pawle, kiedy byłeś wśród nas, my, dzieci, i dorośli - bardzo kochaliśmy Cię. A kiedy Cię zabrakło, nie smucimy się, bo wiemy, że gdzieś z nieba patrzysz na nas i uśmiechasz się. Wielka radość

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA GRUPA zaawansowana Cel ogólny: ocena decyzji podjętej przez bohatera legendy. Cele operacyjne: uczeń będzie znał legendę o Złotej kaczce w wersji współczesnej,

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie

Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Wywiady z pracownikami Poczty Polskiej w Kleczewie Dnia 22 października 2014 roku przeprowadziliśmy wywiad z naczelnik poczty w Kleczewie, panią Kulpińską, która pracuje na tym stanowisku ponad 30 lat.

Bardziej szczegółowo

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 :

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 : Spragnieni wody i miłości Scenariusz lekcji religii przygotowującej do Kolędników Misyjnych 2014 Cele katechetyczne wymagania ogólne: ukazanie potrzeby działalności misyjnej w Indiach; zachęcanie uczniów

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy.

Spacer? uśmiechnął się zając. Mógłbyś używać nóg do bardziej pożytecznych rzeczy. Zając wychodził z siebie ze złości i krzyczał: Biegniemy jeszcze raz, jeszcze raz wkoło! Nie ma sprawy, odparł jeż, Ile razy masz ochotę. Biegał więc zając siedemdziesiąt trzy razy, a jeż ciągle dotrzymywał

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp

Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Wstęp Scenariusz ślubowania klas pierwszych połączony z obchodami Dnia Komisji Edukacji Narodowej Wstęp Uroczystości zostały przygotowane przez uczniów klas drugich pod kierunkiem ich wychowawców. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów

WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ. Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów WIELE JEST SERC, KTÓRE CZEKAJĄ NA EWANGELIĘ Kolęda 2013/2014 Materiały dla koordynatorów ale, to już było W roku wiary, idąc za Matką Bożą Loretańską peregrynującą po Diecezji Warszawsko-Praskiej byliśmy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Zima wśród nas

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Zima wśród nas Aleksandra Czubaj Anna Goraj Emilia Byrska Bogusława Cefal Marta Bębenek Anna Świeboda Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III, Zima wśród nas I. Temat bloku: Zima wśród nas II. Temat dnia: Święta

Bardziej szczegółowo

JESIENNA ÓSEMKA. Gazetka klas I-III Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015

JESIENNA ÓSEMKA. Gazetka klas I-III Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015 JESIENNA ÓSEMKA Gazetka klas I-III Nr 1 w roku szkolnym 2014/2015 SP nr 8 w Tczewie Cena: 1 zł Pierwsza gazetka uczniów klas I-III, która jest podsumowanie barwnej pory roku, czyli jesieni. W TYM NUMERZE

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja Niedziela przedpostna Estomihi Główna myśl: Bądź naśladowcą Jezusa Tekst: Mk 8,34 Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/175/2013 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013 KOMERCYJNE CZY TRADYCYJNE?

Warszawa, grudzień 2013 BS/175/2013 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013 KOMERCYJNE CZY TRADYCYJNE? Warszawa, grudzień 2013 BS/175/2013 ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 2013 KOMERCYJNE CZY TRADYCYJNE? Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

WITAJCIE PO FERIACH!!!

WITAJCIE PO FERIACH!!! SZKOŁA I JA WITAJCIE PO FERIACH!!! MŁODSZY SAMORZĄD SZKOLNY 1 MOJE ZIMOWE PRZYGODY Ferie zimowe spędziłam na wsi u swoich dziadków. Wesoło spędziłam czas. Pewnego razu wybraliśmy się na wycieczkę do lasu.

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA

SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA SCENARIUSZ PASOWANIA NA UCZNIA My rycerze a Krainy Wiedzy, witamy zebranych na zamku pierwszoklasistów, którzy przybyli pobierać nauki w naszej szkole. Jak stary obyczaj nakazuje, wszyscy rycerze uczniowie

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa miłość ani nie poucza, ani nie straszy.

Prawdziwa miłość ani nie poucza, ani nie straszy. 5 6 Tyle nam powiedział Święty Paweł, jaka może być miłość: cierpliwa, wytrwała... Widzimy taką miłość w życiu między ludźmi. Możemy ją opisać, używając słów mniej lub bardziej udanych, ale można się zgubić

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu

Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu www.awans.net Publikacje nauczycieli Elżbieta Grazda Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Sandomierzu Spotkanie z Królową Bajkolandii Scenariusz imprezy podsumowującej przebieg II Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV

Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych dla klasy IV Tematyka godzin wychowawczych może ulec zmianie w oparciu o bieżące potrzeby, problemy klasy. 1. Wybór samorządu klasowego. 2. Kontrakt klasowy. Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

,, Wiosna U króla Maciusia

,, Wiosna U króla Maciusia PROJEKT EDUKACYJNY Z ELEMENTAMI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ,, Wiosna U króla Maciusia Zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku w dn. 19 marca 2010 r. Autor projektu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zapraszamy do wybrania wzoru kartki na następnych stronach niniejszej oferty! Dziękujemy za dobre serce! Hospicjum to też Życie

Szanowni Państwo. Zapraszamy do wybrania wzoru kartki na następnych stronach niniejszej oferty! Dziękujemy za dobre serce! Hospicjum to też Życie Szanowni Państwo Święta Bożego Narodzenia to czas radosny, czas, na który z taką samą niecierpliwością czekają i dorośli i dzieci. To także czas dzielenia się z innymi życzeniami, opłatkiem, dobrym słowem.

Bardziej szczegółowo

W numerze: 2014, numer 1 Grudzień

W numerze: 2014, numer 1 Grudzień 2014, numer 1 Grudzień W numerze: Wywiad z kierownikiem świetlicy p. Lidią Majewską Zimowe trendy Skąd się wzięła kolęda? Kącik plastyczny Uśmiechnij się Chwila relaksu GADU-GADU Z P. LIDIĄ MAJEWSKĄ- KIEROWNIKIEM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA

SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA na temat higieny i kultury korzystania z urządzeń sanitarnych pt. DUśA PRZERWA Autor tekstów i scenariusza: Krystyna Kwiatkowska SP-1 Czarnków ( scenografia przedstawia szkolny

Bardziej szczegółowo

Temat: Telewizja to wróg, czy przyjaciel?

Temat: Telewizja to wróg, czy przyjaciel? Zestaw zdającego egzaminu Pytania rozluźniające: Zestaw 1 1. tétel 1/2. oldal 1. Nie miałeś (miałaś) wczoraj kłopotu z zaśnięciem? 2. Co dziś jadłeś (jadłaś) na śniadanie? 3. Były dziś korki na mieście

Bardziej szczegółowo

Temat: Niezwykły-zwykły Święty Mikołaj. 1. Wokół postaci Mikołaja wypisz ciąg skojarzeń związanych z tą osobą.

Temat: Niezwykły-zwykły Święty Mikołaj. 1. Wokół postaci Mikołaja wypisz ciąg skojarzeń związanych z tą osobą. Temat: Niezwykły-zwykły Święty Mikołaj. 1. Wokół postaci Mikołaja wypisz ciąg skojarzeń związanych z tą osobą. 2. Wymień problemy, jakie zostały poruszone w filmie. Wpisz je w choinkę. 3. W filmie poznajemy

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE. Stanisław Kusior. Burmistrz Żabna. Barszcz czerwony, żurek wiejski, święconka i Śmigus Dyngus czyli idą święta

INFORMACJE. Stanisław Kusior. Burmistrz Żabna. Barszcz czerwony, żurek wiejski, święconka i Śmigus Dyngus czyli idą święta INFORMACJE Wielkanoc '2006 W ten czas pokory i nadziei Mieszkańcom naszej gminy życzymy Licznych chwil radości i spokoju Wolnych od trosk, niepokojów. Niech czas ten rodzinnie spędzany Radością i miłością

Bardziej szczegółowo

Wieści z Bajkowej Krainy

Wieści z Bajkowej Krainy Wrzesień 2015 Wieści z Bajkowej Krainy 10-lecie przedszkola Bajkowa Kraina W tym roku obchodziliśmy rocznicę 10-lecia przedszkola. W tym uroczystym dniu Dyrekcja i kadra pedagogiczna spotkała się, na mszy

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Miłego czytania. życzy redakcja

Miłego czytania. życzy redakcja SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCZKACH WYDANIE: WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK 2013 Mamy nadzieję, że odpoczęliście i nazbieraliście sił do nauki. W tym roku szkolnym ponownie spotykamy się na łamach naszej gazetki. Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w

Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w KLASA 1A Interesuje się motoryzacją, a pasją zaraził się od taty. Od lat bierze udział w wyścigach motocyklowych, a w przyszłości chciałby jeździć w zagranicznym klubie lub pracować w dziedzinie motoryzacji.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Marcin Pałasz. ilustracje Olga Reszelska

Marcin Pałasz. ilustracje Olga Reszelska Marcin Pałasz ilustracje Olga Reszelska Copyright by Marcin Pałasz Edycja Copyright by Skrzat, Kraków 2012 Redakcja: Sylwia Marszał Korekta: Agnieszka Sabak Skład: Łukasz Libiszewski Ilustracje: Olga Reszelska

Bardziej szczegółowo

Moje dziecko chodzi do szkoły...

Moje dziecko chodzi do szkoły... Moje dziecko chodzi do szkoły... Jak mu pomóc rozwijać samodzielność? Opracowanie: Joanna Kiedrowicz psycholog Jak pomóc dziecku oswoić szkołę? Nie zmieniaj swoich decyzji. Nie wprowadzaj atmosfery pośpiechu,

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Mowa nienawiści. Mowa nienawiści to wszelkie

Mowa nienawiści. Mowa nienawiści to wszelkie Mowa nienawiści Mowa nienawiści to wszelkie wypowiedzi ustne i pisemne oraz komunikaty wizualne, które ranią, poniżają i znieważają osoby lub grupy osób, do których są skierowane. Wypowiedzi te mogą dotyczyć

Bardziej szczegółowo