1 Mateusz Popiel. KPK - skrypt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Mateusz Popiel. KPK - skrypt"

Transkrypt

1 1 Mateusz Popiel KPK - skrypt Ważne zagadnienia egzaminacyjne Prawo do odmowy zeznań (istota, komu przysługuje, w jakim terminie można z niego skorzystać) Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (w czym się przejawia) Wyjątki od zasady legalizmu Zachowanie w tajemnicy danych osobowych świadka procedura nadania statusu świadka anonimowego Przebieg przesłuchania świadka w procesie karnym Przesłanki tymczasowego aresztowania Prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie (istota, komu przysługuje, w jakim terminie można z niego skorzystać) Terminy zawite istota, sposób obliczania, przywracanie Względne przyczyny odwoławcze Obrona obligatoryjna Obecność oskarżonego na rozprawie w trybie zwyczajnym Przejawy oportunizmu ścigania w polskim procesie karnym Istota zasady swobodnej oceny dowodów. Dlaczego mówi się, że ma być to ocena swobodna, ale kontrolowana? Proszę zwięźle omówić procesowe zagadnienia warunkowego umorzenia postępowania Proszę wskazać, krótko omówić aspekty prawa do obrony oraz ich urzeczywistnienie w procesie Proszę zwięźle porównać skazanie bez rozprawy na wniosek zawarty w akcie oskarżenia i skazanie bez postępowania dowodowego na rozprawie Podstawy stosowania środków zapobiegawczych Istota zakazu reformationis in peius Dyrektywy uwzględniane przy ocenie dowodów Warunki zasądzenia za niesłuszne skazanie Istota zasady bezpośredniości i odstępstwa od bezpośredniości na rozprawie Stosowanie przez sąd środków zabezpieczających na wniosek prokuratora Reguły Ne peius Sposoby wzruszenia prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego Proszę omówić istotę i wyjątki od zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego Fakultatywne podstawy odmowy wykonania (/wydania) ENA Zakazy dowodowe Wznowienie Śledztwo i odmowa składania zeznań Wyrok łączny

2 2 Mateusz Popiel Klasyfikacja czynności procesowych Klasyfikacja zakazów dowodowych Reguły rządzące właściwością miejscową sądów Uprawnienia osoby zatrzymanej Wniosek o dopuszczenie dowodów, oddalenie wniosku dowodowego Zasada indyferencji w procesie karnym Podstawy odmowy wykonania ENA Terminy w procesie karnym do kogo skierowane, po dwa przykłady dla każdego (np. do wniesienia apelacji) Konstytucja art. 41, 42, 55, 176, 182 Art. 6 EKPC, art. 14 Międzynarodowego Aktu Zasada bezpośredniości nieskodyfikowana, art. 14 Środki zabezpieczające, a zapobiegawcze Wyjątki od legalizmu, wyjątki od bezpośredniości Zasady Konstytucja Zasada równości wobec prawa art. 32 ust. 1 konst. Sądownictwo wojskowe art. 178 ust. 1 Zasady / Konstytucja Prawdy materialnej 2 par. 2 (art. 2, 7, 45 ust. 1) Obiektywizmu art. 2 (45 ust. 1) Swobodnej oceny dowodów 7 Domniemania niewinności 5 par. 1 (42 ust. 3 Konst) In dubio pro reo 5 par. 2 Skargowości art. 14 Legalizmu materialnego art. 10 par. 1 i 2 (art. 17 par. 1 pkt. 3 legalizm) Prawo do obrony 6 kpk (42 ust. 2 Konst RP, 14 MPPOiP / 6 EKPC Zasada publiczności 355 kpk/ 42, 45 ust. 1. Art. 14 ust. 1 MPPOiP, art. 6 ust. 1 EKPC Zasada bezpośredniości nieskodyfikowana Uczciwego procesu 2 par. 1 pkt. 4, 16 par. 1 i 2 kpk, 40, 45 ust. 1 Konst., 6 EKPC Zasada kontroli 78, 176 Konsty. RP, 14 ust. 5 MPPOiP, II Prot. Dodatkowy EKPC Zasada lex retro non agit: 15 MPPOiP, 7 EKPC Postępowania szczególne Postępowanie szczególne - odmiana postępowania karnego, która zakłada rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej w sposób istotnie różniący się w swym przebiegu od modelowego zasadniczego rodzaju procesu. Możliwe modyfikowanie naczelnych zasad procesowych

3 3 Mateusz Popiel Postępowanie uproszczone - postępowanie szczególne I stopnia o charakterze zredukowanym; - przeprowadzane w sprawach gdzie było prowadzone dochodzenie - odformalizowanie: 1) odpis aktu oskarżenia można doręczyć oskarżonemu wraz z wezwaniem na rozprawę (normalnie art. 338 par. 1, art. 353) 2) sąd rozpoznaje sprawę jednoosobowo 3) możliwe rozpoznanie na posiedzeniu wniosku oskarżonego o skazanie go bez postępowania dowodowego (art. 387 par. 5) 4) nieobowiązkowe stawiennictwo stron 5) przerwanie rozprawy każdorazowo jedynie na okres do 21 (normalnie do 35 dni art. 401 par.2) i nie można odraczać 6) możliwość wydania wyroku zaocznego Postępowanie ws. z oskarżenia prywatnego + nieumyślny średni uszczerbek (art. 157 par. 4 w zw. z par. 3) + lekki uszczerbek (art. 157 par. 4 w zw. z par. 2) + zniesławienie, zniewaga (art. 212 par. 4, art. 216 par. 5) + naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 par. 3) + uchylanie się od sprostowania w prawie prasowym + prawo autorskie - prywatny akt oskarżenia uproszczony (oskarżony, czyn, dowody) - możliwa ustna/ pisemna skarga złożona policji > albo, albo - sąd nie może odmówić wszczęcia (art. 305 par. 2-4) wszczęcie procesu poprzez sam fakt złożenia prywatnego aktu oskarżenia - nie występuje postępowanie przygotowawcze - na rozprawie głównej możliwy wyrok zaoczny Postępowanie nakazowe - tryb, w którym sąd orzeka bez rozprawy na podstawie materiałów zebranych w postępowaniu przygotowawczym - o zastosowanie decyduje Prezes Sądu + Przesłanki negatywne: 1) Pozbawienie wolności; 2) Czyn ścigany z oskarżenia publicznego; 3) Okoliczności skutkujące obligatoryjną obroną (art. 79 par. 1) + Przesłanki dodatnie: 1) Uznanie prowadzenia rozprawy za nie konieczną 2) Ustalenie, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości 3) Uznanie, że ograniczenie wolności lub grzywna będą wystarczającą reakcją - możliwość orzeczenia ograniczenia wolności (max 12 miesięcy), lub grzywny (do 100 stawek, do ), obok można środek karny; - Nie można uznać powództwa w części; - Sąd orzeka na posiedzeniu, a udział stron wykluczony; - Wyrok może nie zawierać uzasadnienia doręcza się oskarżycielowi oraz oskarżonemu i obrońcy - Zaskarżany sprzeciwem (możliwość cofnięcia, termin zawity 7 dni) przysługuje oskarżycielowi, oskarżonemu, obrońcy (nie przysługuje pokrzywdzonemu) - brak zakazu reformationis in peius Postępowania szczególne I stopnia Postępowania szczególne II stopnia Uproszczone, przyspieszone, karne skarbowe Nakazowe, prywatnoskargowe, w stosunku do nieobecnego w sprawach karnych skarbowych Oskarżony składa wyjaśnienia KPW tryby zwyczajny, przyspieszony i nakazowy Koncepcja procesu karnego jako prostopadłościanu z wypustką postępowania karne szczególne

4 4 Mateusz Popiel Funkcje postępowań karnych szczególnych: Adaptacyjna Optymalizacyjna Selekcyjna Kryminalno-polityczna oskarżony Akt oskarżenia Zasada legalizmu Akt oskarżenia KPK KPW Obwiniony Wniosek o ukaranie Zasada celowości/ oportunizmu Wniosek o ukaranie Postępowanie nakazowe grzywna do 100 stawek / 200 tys. zł Mandaty: gotówkowe, kredytowane, zaoczne Tożsamość czynu Przesłanki negatywne: 1. Zmiana osoby sprawcy 2. Zmiana dobra prawnego (przedmiotu ochrony) 3. Zmiana osoby pokrzywdzonego + różnica miejsca czynu / czasu czynu / przedmiotu wykonawczego / ustawowych znamion czynu 4. Brak zmiany osoby pokrzywdzonego, ale różnice dot. miejsca czynu + czasu czynu + przedmiotu wykonawczego + ustawowych znamion Art. 398 par. 1 Art. 314 zmiana kwalifikacji w śledztwie na surowsze Art. 325h dochodzenie Postępowanie przygotowawcze Postanowienie o wszczęciu śledztwa/ dochodzenia (art. 303; art. 325a par. 2) Postanowienie o przedstawienie zarzutów (art. 313 par. 1-4, art. 325g par. 1) Profesjonalne przesłanki Podejrzanego art. 325g par. 2 Art. 314 surowszy Art. 399 par. 1 rozprawa

5 5 Mateusz Popiel Akcja cywilna (formy) 1. Postępowanie adhezyjne 2. Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody 3. Orzeczenie odszkodowania z urzędu 4. Orzeczenie nawiązki 5. Orzeczenie świadczenia pieniężnego 6. Orzeczenie zwrotu korzyści Przestępstwa ścigane na wniosek Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego 1. Średni uszczerbek (uszkodzenie ciała lub wywołanie choroby trwającej dłużej, niż 7 dni na szkodę osoby najbliższej) art. 157 par. 1 w zw. z par Nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (art. 160 par. 3) 3. Narażenie na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną, zakaźną, nieuleczalną lub zagrażającą życiu (art. 161 par. 1 i par. 2) 4. Groźba karalna (art. 190 par. 1) 1. Umyślne lekkie uszkodzenie ciała (157 par. 2) 2. Nieumyślne lekkie uszkodzenie ciała (157 par. 3) = chyba, że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą 3. Zniesławienie (art. 212 par. 1 i 2) 4. Zniewaga (art. 216 par. 1 i 2) 5. Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 par. 1) 5. Zgwałcenie (art. 197) 6. Prawo prasowe uchylanie się od 6. Wykorzystanie seksualne osoby bezradnej lub upośledzonej (art. 198) 7. Wykorzystanie seksualne osoby znajdującej się w przymusowej sytuacji (art. 199) 8. Uchylanie się od płacenia alimentów (art. 209 par. 1) 9. Przywłaszczenie rzeczy na szkodę osoby najbliższej (art. 286 par. 1-3, art. 287 par. 1-2) 10. Oszustwo i oszustwo komputerowe na szkodę osoby najbliższej (art. 186 par. 1-3, art. 287 par. 1-2) 11. Zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy (art. 288 par. 1-2) 12. Zabór pojazdu osoby najbliższej w celu krótkotrwałego użycia (art. 289 par. 1-3) obowiązku sprostowania) sprostowania (odmowa

6 6 Mateusz Popiel Czynności procesowe Wyrok Postanowienie (prokurator) Zarządzenie (prokurator) Orzeczenie Na rozprawie (ustawa) Na posiedzeniu Orzeczenie Wyroki Uchwała (SN) Postanowienie Postanowienie zasada Wyrok (wyjątek) - ustawa Zarządzenie (wyjątek) ustawa Uzasadnianie Wyroki - na piśmie, na wniosek Z urzędu: II instancji Votum separatum Wyrok nakazowy - nie trzeba uzasadniać (ale można?) Zarządzenie pisemne uzasadnienie jedynie, gdy podlega zaskarżeniu Postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdy: Dopuszczenie dowodu Uwzględnienie wniosku, któremu inna strona nie sprzeciwiła się, chyba że podlega zaskarżeniu O wszczęciu, odmowie wszczęcia, umorzeniu dochodzenia, wpisu sprawy do rejestru przestępców. Oddalenie kasacji oczywiście bezzasadnej (SN) na żądanie osoby pozbawionej wolności, bez przedstawiciela ustawowego O postawienie zarzutów na żądanie podejrzanego Postępowanie przygotowawcze 1. Postanowienie o wszczęcie śledztwa/ dochodzenia (art. 303, 325a par. 2) 2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów

7 7 Mateusz Popiel Prokurator Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przed sądem Organ procesowy strona Kolegialne orzekanie 1. SO w I instancji w sprawach o zbrodnie (1+2) 2. SR / SO w I instancji (3) zawisłość 3. Apelacja lub kasacja (3 / 5 dożywocie) 4. SA i SN na posiedzeniu (3) 5. Sąd odwoławczy na posiedzeniu (3) 6. SN kasacja od SN Art. 325d rozporządzenie wykonawcze dot. organów mających uprawnienia policji w śledztwie: 1. Inspekcja Handlowa 2. Państwowa Inspekcja Sanitarna 3. Urzędy Skarbowe 4. Inspektorzy Kontroli Skarbowej 5. Straż Leśna 6. Państwowa Straż Łowiecka Strony 1. Oskarżyciel 2. Pokrzywdzony post. przygotowawcze także podejrzany 3. Oskarżony 4. Powód cywilny Przedawnienie wniesienia oskarżenia prywatnego rok od dowiedzenia się o sprawie max 3 lata Termin materialno prawny nie wolno go przywrócić Dopuszczalna kumulacja ról procesowych Oskarżyciel posiłkowy: powód cywilny, świadek Oskarżyciel prywatny: powód cywilny, świadek Powód cywilny: oskarżyciel prywatny, oskarżyciel posiłkowy, świadek Świadek: oskarżyciel prywatny, oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny, pełnomocnik Pełnomocnik: świadek

8 8 Mateusz Popiel Obrona obligatoryjna 1. Nieletni 2. Głuchy, niemy, niewidomy 3. Niepoczytalny 4. Przed SO jako I instancji jeżeli zbrodnia/ pozbawienie wolności 5. Sąd odwoławczy, gdy zarządza sprowadzenie oskarżonego / wyznacza obrońcę z urzędu 6. Okoliczności utrudniające obronę (art. 79 par. 2) 7. Postępowanie przyspieszone (art. 309i 8. Postępowanie wznowienie po śmierci na jego korzyść 9. Postępowanie ws. nieletnich interesy rodziców i dziecka są w sprzeczności Strona bierna 1. Postanowienie o przedstawienie zarzutów [(przesłuchanie o charakterze podejrzanego) podejrzany] 2. Wniesieniu aktu oskarżenia (oskarżony) Favor defensionis Prawo oskarżonego do ostatniego pytania i słowa rozluźniona apelacja oskarżonego Zakaz reformationis in peius Przekraczanie granic apelacji na korzyść oskarżonego Kolejność zadawania pytań 1. Oskarżyciel publiczny 2. Oskarżyciel posiłkowy 3. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego 4. Oskarżyciel prywatny 5. Pełnomocnik oskarżyciela prywatnego 6. Powód cywilny 7. Pełnomocnik powoda cywilnego 8. Biegły 9. Quasi-pozwany cywilnie (art. 416) 10. Obrońca 11. Oskarżony 12. Członek składu orzekającego Nie spisuje się protokołu z narady i głosowania Reformacja naprawa decyzji

9 9 Mateusz Popiel Środki odwoławcze: apelacja, zażalenie Są skargami Powodują korekturę (art. 463 par. 1) Są w zasadzie dewolutywne Sprzeciw, quasi-sprzeciw: Są skargami Nie są dewolutywne Mają charakter kasatoryjny (brak reformacji) Decyzja Zarządzenia Orzeczenia Wyroki Postanowienia Wznowienie postępowania wyrok Odmowa wznowienia postanowienie Dochodzenie Śledztwo Czas trwania Do 2 miesięcy > prokurator > 3 miesiące > prokurator do 3 miesięcy > prokurator > nadzorujący > do roku > na czas oznaczony prokurator nadrzędny nad prokuratorem nadzorującym > czas oznaczony Organ prowadzący Policja / organy z art. 312 / prokurator Prokurator (może prowadzić także Policja) Właściwość sądu Sąd Rejonowy Sąd Okręgowy (zbrodnie) Zatrzymanie, in flagranti + tymczasowe aresztowanie Pozbawiony wolności (chyba że jak z lewej) Nieletni, głuchy, niemy, niewidomy, ograniczona lub wyłączona poczytalność

10 10 Mateusz Popiel Rodzaj postępowania Stosowanie uzupełniająco przepisów Postępowanie uproszczone o postępowaniu zwyczajnym Postępowanie w sprawie oskarżenia prywatnego O postępowaniu uproszczonym Akt oskarżenia Oskarżony, czyn, dowody. Ustna/ pisemna skarga > Policja > sąd Postępowanie przygotowawcze Kara Rodzaje spraw / przesłanki Przesłanki negatywne Sprawy dochodzenia z Postępowanie nakazowe O postępowaniu uproszczonym? Kara pozbawienia wolności do lat 2 / przepadek a) ograniczenie wolności / grzywna do 100 stawek / do 20 tys. zł + zebrany materiał w postępowaniu przygotowawczym (okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości) + rozprawa nie jest konieczna + możliwość orzeczenia kary ograniczenia wolności / grzywny > Wyrok nakazowy [WN] - Pozbawienie wolności w tej, lub w innej sprawie - sprawa z oskarżenia prywatnego - Art. 79 par. 1 (nieletni, głuchy, niemy, Postępowanie przyspieszone O postępowaniu uproszczonym (charakter chuligański: prywatnoskargowe w publicznoskargowym) Wniosek Policji o rozpoznanie sprawy wraz z materiałami zastępuje akt oskarżenia Dochodzenie: a) przesłuchanie b) zabezpieczenie dowodów + sprawcę jęto na gorącym uczynku (lub bezpośrednio potem) + w ciągu 48 h sprawcę ujęto i przekazano do dyspozycji sądu + nie zachodzi kara powyżej 2 lat pozbawienia wolności

11 11 Mateusz Popiel Konsensualizm Art. 387 przed rozprawą (fakultatywna obecność) - posiedzenie Odstąpienie od oskarżenia / cofnięcie Odpis oskarżenia Skład sądu aktu Wyrok zaoczny / niestawiennictwo + łącznie z wezwaniem na rozprawę Jednoosobowy (Prezes SO może zarządzić taki skład także w postępowaniu odwoławczym) + odczytanie uprzednich wyjaśnień (niestawiennictwo oskarżonego). Usprawiedliwione niestawiennictwo odroczenie, sprzeciw (7 dni, usprawiedliwione Posiedzenie (protokół) pojednawcze / mediacja > nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego rozprawa główna > NN oskarżyciela prywatnego/ pełnomocnika odstąpienie od oskarżenia > umorzenie postępowania - pojednanie (inne sprawy z oskarżenia prywatnego) ugada $ - brak pojednania rozprawa główna - za zgodą oskarżonego (po rozpoczęciu przewodu) - przed prawomocnym oskarżeniem Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i pełnomocnika na rozprawie odstąpienie na rozprawie niepoczytalny) + do rozpoczęcia przewodu (sąd na posiedzeniu) + Możliwe wnioski z art. 335 i art. 387 kpk Jednoosobowo (Prezes SO może zarządzić w tym składzie w sądzie odwoławczym)

12 12 Mateusz Popiel niestawiennictwo). Stawiennictwo oskarżonego nie jest wymagane. WZ także przepadek przedmiotów jako środek zabezpieczający Powództwo + Może zawierać cywilne roszczenie w powództwie cywilnym / odszkodowanie pieniężna Środki + sprzeciw - Zwyczajna apelacja zaskarżenia + apelacja nie przysługuje (!) + Sprzeciw: - przysługuje oskarżonemu i oskarżycielowi - 7 dni od doręczenia - w razie uwzględnianie rozpoznanie na zasadach ogólnych - powództwo cywilne traci moc w tej części Prawomocność Nie wniesiono sprzeciwu / cofnięto Oskarżenie + w związku z wzajemna czynem + do rozpoczęcia przewodu sądowego - Niedopuszczalne: prokurator wcześniej wszczął lub przyłączył się - przyłączenie prokuratora do jednego z oskarżenia drugie osobnym postępowaniem > do obu toczy się z urzędu i oskarżyciele posiłkowi Brak spełnienia przesłanek + zgoda oskarżonego > postępowanie - Powództwo cywilne niedopuszczalne + Apelacja (termin 7 dni)

13 13 Mateusz Popiel danego zwyczajne postępowania uproszczonego Przerwa 21 dni (normalnie 35) jeżeli dłużej > tryb zwyczajny Uzasadnienie + Można złożyć wniosek Zatrzymanie + nie wyłącza możliwości trybu uproszczonego + WN Może nie zawierać uzasadnienia + Odpis wyroku wraz z odpisem aktu oskarżenia oskarżonemu o obrońcy 14 dni + Wniosek o uzasadnienie 3 dni Sąd II instancji w małym stopniu reformatoryjny Ograniczenia / reguły ne peius > złamanie bezwzględna podstawa kasacyjna Pozostawienie bez rozpoznania nie rozpatruje się merytorycznie, stwierdzenie, że coś jest oczywiście bezzasadne nie jest sprawdzeniem merytorycznym. Kasacje bezzasadne oddalane postanowieniem. Art. 416 nie jest stroną postępowania jurysdykcyjnego Apelacja 14 dni Zażalenie 7 dni Iudex inhabilis (art. 40) 1. Sprawa bezpośrednio go dotyczy (albo wspólne pozycie) 2. Małżonek strony/ pokrzywdzonego, ich obrońcy, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego 3. Krewny, powinować linii prostej, bocznej aż do stopnia między dziećmi rodzeństwa (pkt. 2), albo węzeł przysposobienia, opieki lub kurateli 4. Świadek czynu/ przesłuchiwany w charakterze świadka, występujący jako biegły 5. Prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy/ prowadził postępowanie przygotowawcze 6. Zaskarżone orzeczenie / zarządzenie (*) 7. Uchylone orzeczenie (*) 8. Sprzeciw wobec orzeczenia (*brał udział w wydaniu) 9. Mediacja oskarżony świadek Wyjaśnienia Zeznania

14 14 Mateusz Popiel Pokrzywdzony oskarżyciel posiłkowy / powód cywilny (strona postępowania jurysdykcyjnego) Nazwa środka odwoławczego Charakter środka odwoławczego Od czego przysługuje (przedmiot zaskarżenia) Przesłanki / podstawy środka zaskarżenia Apelacja Zażalenie Kasacja (zwyczajna) - bezwzględna - względnie dewolutywność dewolutywne (zawsze (art. 463 par. rozpoznawana 1) co do przez sąd zasady wyższego rzędu) rozpoznawany - bezwzględna przez organ suspensywność (jej wniesienie zawsze wstrzymuje wykonanie zaskarżonego orzeczenia) wyższej instancji - względnie suspensywny jego wniesienie co do zasady nie wstrzymuje postanowienia, zarządzenia, lub innej czynności (ale może art. 462) Prawomocny wyrok kończący postępowanie sądowe Art. 439 par. 1 / inne rażące naruszenie prawa, jeżeli mogło mieć istotny wpływ na Kasacja nadzwyczajna Prawomocne orzeczenie I instancji (wyroki i postanowienia, wyrok nakazowy), orzeczenie kończące postępowanie przygotowawcze od każdego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, a nie tylko od orzeczenia sądu odwoławczego Wznowienie - Wnoszone: A) na wniosek (520) i B) z urzędu (dawna nieważność) art. 439 (9-11 na korzyść) chyba, że rozpoznawana w trybie kasacji. Niedopuszczalne po upływie 6 miesięcy na niekorzyść Prawomocne postanowienia i wyroki 1. Propter Cimina w zw. z post. dopuszczono się przestępstwa,

15 15 Mateusz Popiel Wnoszenie Podmioty uprawnione do wniesienia (przysługuje ) Stronom, art. 417, pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu (jeżeli na rozprawie, to już nie) treść orzeczenia + na korzyść: skazanie za przestępstwo na karę pozbawienia wolności (bez warunkowego zawieszenia) - na niekorzyść: uniewinnienie / umorzenie postępowania na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 3 i 4 (brak karalności, znikoma społeczna szkodliwość), lub niepoczytalność +- chyba że art. 439/521 Przesłanki negatywne: A) ten sam oskarżony, to samo orzeczenie i po raz drugi przez tą samą stronę B) od orzeczenia SN zapadłego w następstwie rozpoznania kasacji (superkasacja) Stronom (oskarżyciele publiczny, posiłkowy, prywatny; powód cywilny, oskarżony) Nie przysługuje pokrzywdzonemu, ani art. 416 kpk Bezpośrednio do SN (bada Prezes SN) uzasadniona podstawa, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia. Fakt ten ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, lub orzeczenie stwierdzające niemożność wydania takiego wyroku (+/-) 2. Propter noviter products (+/-) po wydaniu orzeczenia pojawiły się nowe fakty lub dowody 3. Propter decreta (+) TK, ETPC 4. Propter deserere litatem wycofanie się z porozumienia, mały świadek koronny 60 par. 3 i 4 kk) Strona, osoba najbliższa

16 16 Mateusz Popiel Uzasadnienie Termin wniesienia środka Cofnięcie środka Przymus adwokacko - radcowski Skład Obrona obowiązkowa 14 dni termin zawity, liczony od doręczenia wyroku z uzasadnieniem 7 dni termin zawity Wniosek - 7 dni od ogłoszenia orzeczenia z uzasadnienie 30 dni od doręczenia uzasadnienia Brak terminów, ale na niekorzyść 6 miesięcy + wolno cofnąć, chyba że art. 439 / sędziów + A) na korzyść i po śmierci B) zawieszenie postępowania Reformationis + in peius Uniewinnienie + Rozpoznanie Na posiedzeniu bez udziału stron (wyrok o charakterze kasatoryjnym) Rozstrzygnięcie Przysługiwanie środka odwoławczego od danego środka + - na korzyść - na niekorzyść Skład SN Wyrok: 3, 5, 7 Nie wyrok: 1, 3, 7 Gravamen (art par. 3) / oddalenie na rozprawie / Odmowa: wniosek lub pozostawienie bez rozpoznania + Tak, chyba że SN stwierdzi inaczej

17 17 Mateusz Popiel Surowsza kara bez zmian ustaleń faktycznych Nadzwyczajne środki zaskarżenia: kasacja, wznowienie postępowania Przypadki niedewolutywności zażalenia (instancja pozioma inny skład tego samego sądu) Zatrzymanie i przymusowe sprowadzenie oskarżonego (75 par. 3) Zażalenie na rozpoznanie wniosku w przedmiocie zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego (art. 254 par. 1 i par. 3) Zażalenie na przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania przez SA (art. 263 par. 5) Zażalenie na zarządzenie sądu o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu w razie opuszczenia Sali rozpraw przez oskarżonego (art. 376 par. 1 zd. 3) Zarządzenie przewodniczącego na zatrzymanie i doprowadzenie oskarżonego (art. 382) W postępowaniu odwoławczym na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu, postanowienie o przeprowadzeniu obserwacji, środka zapobiegawczego, kary porządkowego (art. 426 par. 3) Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania ( 430 par. 2) Posiedzenia (skład) Rodzaj sądu SR, SO SA, SN zasada 1 sędzia 3 sędziów Jako sąd odwoławczy 3 sędziów (chyba, że ustawa stanowi inaczej Skład sądu na rozprawie głównej zasada 1 sędzia zbrodnie 1 sędzia + 2 ławników (SO) dożywocie 2 sędziów i 3 Apelacja i kasacja od ławników (SO) dożywocia 5 Apelacja i kasacja 3 sędziów sędziów

18 18 Mateusz Popiel Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego Fakultatywnie Obligatoryjnie W okresie próby Po wydaniu Sprawca popełnił przestępstwo umyślne, za rażąco narusza orzeczenia, a przed które został skazany porządek prawny jego uprawomocnieniem narusza porządek prawny Wniosek: oskarżyciela, pokrzywdzonego, kuratora sądowego, z urzędu Ułaskawienie Wnioskodawcy: skazany, obrońca, prokurator, krewny w linii prostej, przysposabiający/ przysposobiony, rodzeństwo, małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu węższy krąg, niż osoba najbliższa przy wznowieniu Nie dotyczy wyroków Trybunału Stanu Prokurator nadzorujący nie zatwierdza postanowień o Wszczęciu postępowania Umorzeniu rejestrowym i podjęciu postępowania rejestrowego Pokrzywdzony Osoba fizyczna Osoba prawna Instytucja państwowa (samorządowa/ społeczna) ZU w zakresie w jakim pokrył szkodę Podmioty wykonujące prawa pokrzywdzonego Organy Państwowej Inspekcji Pracy Organy kontroli państwowej Przymus adwokacko radcowski Subsydiarny akr oskarżenia Apelacja od wyroku SO Kasacja Wznowienie

19 19 Mateusz Popiel Prokuratura (cechy) Hierarchiczne podporządkowanie Dewolucja Substytucja Czynności procesowe Podział ze względu na cel rozpoznawcze Wykonawcze Sposób komunikowania się wyraźne Konkludentne Podmioty Organów procesowych Stron procesowych Innych uczestników Charakter czynności Oświadczenia procesowe Spostrzeżenia procesowe Czynności realne Czynności procesowe Oświadczenia procesowe Oświadczenia woli Oświadczenia władcze (imperatywne) Oświadcz decyzje polece enia orzeczenia zarządz nia postulując wyroki postanowi enia e enia (postulaty wne) Wyroki zwycza jne Wyrok i nakazo we Oświadcz enia wiedzy (np. zeznania) Czynn ości realne Spostrzeż enia procesow e Przesłanki procesowe (nie wszczyna/ umarza) art Czynu nie popełniono / brak danych 2. Czyn nie zawiera znamion / ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa (kontratypy, okoliczności wyłączające winę) 3. Znikoma społeczna szkodliwość 4. Brak karalności 5. Śmierć 6. Przedawnienie 7. Res iudicata + litis pendentio = Ne bis in idem 8. Dyplomata (nie podlega orzecznictwu immunitet) 9. Brak skarg 10. Brak zezwolenia 11. Inne okoliczności wyłączające ściganie

20 20 Mateusz Popiel Względne przyczyny odwoławcze (art. 438) 1. Error iuris 2. Error in procedendo 3. Error facti 4. Error in puniendo Bezwzględne przyczyny odwoławcze (Niezależne od granic zaskarżenia I podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie) - art Orzeczenie: os niezdolna / nieuprawniona / iudex inhabilis Zła obsada sądu / ktoś nieobecny na całej rozprawie 3. Orzeczenie sąd powszechny sąd szczególny 4. Sąd niższego rzędu ws. wyższego 5. Kara, środek karny, środek zabezpieczający, brak podpisu 6. Brak większości głosów / brak podpisu 7. Sprzeczność w treści 8. Naruszenie Ne bis in idem 9. Jedna z okoliczności wyłączających postępowanie z art. 17 par. 1 pkt. 5, 6, 8, 11 (śmierć, przedawnienie, dyplomata, brak skarg, zezwolenia, lub inna 10. Brak obrońcy w obronie obligatoryjnej (art. 79, 80), lub nie brał w czynności, gdzie musiał 11. Rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, gdzie była ona obowiązkowa Prezes na posiedzenie (art. 339) 1. Wniosek prokuratora o środki zabezpieczające (kk) 2. Potrzeba warunkowego umorzenia ( skazanie bez rozprawy) 4. Umorzenie postępowania art. 17 par. 2 pkt //- - brak faktycznych podstaw 6. Niewłaściwość sądu / zmiana trybu 7. Zwrot prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego 8. Zawieszenie postępowania (postanowienie) 9. Tymczasowe aresztowanie / inny środek przymusu 10. Wyrok nakazowy 11. Postępowanie mediacyjne

21 21 Mateusz Popiel Sąd odwoławczy II instancja (SO/ SA) art. 437 Utrzymanie Zmiana odmiennie co do istoty Uchylenie W całości W części Umarza postępowanie Uchyla i przekazuje I instancji do ponownego rozpoznania SN art. 547 Oddala kasację Uchyla W całości W części Przekazuje do ponownego rozpoznania Umarza postępowanie Uniewinnia oczywiście niesłuszne skazanie Oportunizm (wyjątek od legalizmu) 1. Umorzenie absorpcyjne postępowania (art. 11 kpk) 2. Umorzenie postępowania (poprzednio: zwrot) wobec świadka koronnego (U o świadku koronnym) 3. Umorzenie postępowania wobec nieletniego, w sytuacji gdy orzeczenie środków wychowawczych, lub poprawczych jest niecelowe ze względu na orzeczone już innej sprawie (U o postępowaniu ws. nieletnich) Istotne artykuły kpk 335 występek do 10 PW 308 czynności w niezbędnym zakresie 393 wyjątek od zasady bezpośredniości 398, 399, 400 co do tożsamości czynu 587 zagraniczne protokoły Warunkowe umorzenie na posiedzeniu wyrokiem 569 wyrok łączny (rozprawa) braki formalne 40, 41 wyłączenie sędziego

22 22 Mateusz Popiel 343 skazanie bez rozprawy 54 oskarżyciel posiłkowy 90, 9 przedstawiciel organizacji 49 pokrzywdzony 224 zatrzymanie 74 obowiązki oskarżonego 314 zmiana kwalifikacji w postępowaniu przygotowawczym 76 przedstawiciel ustawowy 79, 80 obrona obligatoryjna 182 prawo odmowy zeznań 204 tłumacz 206 stosowanie przepisów o biegłych 196 wyłączenie biegłego 462 par. 2 Sąd (postanowienie) obserwacje / środek zapobiegawczy / kara porządkowa > zażalenie > sąd odwoławczy tymczasowe aresztowanie > zażalenie > inny równorzędny skład sądu odwoławczego Wyrok zaoczny sąd rejonowy 416 kpk 52 kk- kasacja Powództwo cywilne Funkcja prawa karnego procesowego 1. Prakseologiczna skuteczne działanie 2. Gwarancyjna gwarancja praw jednostki 3. Regulacyjna działalność sformalizowana, przepisy regulują działalność procesu Statyka reguły Dynamika przebieg Wyjątki od prawdy materialnej zakazy dowodowe Skarga posiłkowa: Tymczasowe aresztowanie > sąd > sąd Zatrzymanie nie jest środkiem zapobiegawczym Postanowienie w sprawie aresztu II instancja Art. 7 swobodna ocena dowodów Wszystkie dowody swobodnie, ale: Z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania/logiki formalnej Wskazań wiedzy Doświadczenia życiowego

23 23 Mateusz Popiel Pozytywne, negatywne Na fakt główny, na poszlaki Przypadkowe, z przeznaczenia Rzeczowe, osobowe Dowody 1. Stawiennictwo 2. Złożenia zeznania 3. Mówienie prawdy Obowiązki świadka Umorzenie postanowienie Powództwo cywilne (kpk), albo naprawienie szkody (kk) Postępowanie odwoławcze kasatoryjny Kasacje: od apelacyjnego, okręgowego, rejonowego Uwzględnienie kasacji wyrok Oddalenie pełnomocnictwo Przerwa odroczenie Zwykła 35 dni Postępowanie uproszczone 21 dni Postępowanie przyspieszone 14 dni Wyrok nakazowy sprzeciw, brak apelacji Wyrok zaoczny sprzeciw i apelacja

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Wzory pism procesowych w sprawach karnych Wzory pism procesowych w sprawach karnych Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki Wydanie 3 Warszawa 2012 Poszczególne wzory opracowali: Piotr Hofmański: 1 9, 11 39, 69 118a, 178 190, 214 243 Stanisław Zabłocki:

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności

NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne" (art. 2 2 kpk) NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Mediacja w sprawach karnych

Mediacja w sprawach karnych Mediacja w sprawach karnych Etapy mediacji selekcja spraw i skierowanie sprawy do mediacji spotkanie mediatora osobno ze stronami wspólne spotkanie sprawcy i pokrzywdzonego w obecności mediatora kontrola

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

oprac. Mateusz Popiel

oprac. Mateusz Popiel oprac. Mateusz Popiel Charakter środka zaskarżenia Podmiot legitymowany Termin Wymogi formalne APELACJA ZAŻALENIE SKARGA KASACYJNA - zwyczajny - dewolutywny - wzgl. suspensywny - strona - interwenient

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik Sygn. akt V KK 82/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 10 września 2015

Bardziej szczegółowo

1. Pojęcie i klasyfikacja czynności procesowych

1. Pojęcie i klasyfikacja czynności procesowych II. Czynności procesowe (pojęcie i klasyfikacja, omówienie rodzajów). Rodzaje i konsekwencje wadliwości czynności procesowych. Terminy. Doręczenia. Dokumentowanie czynności procesowych. 1. Pojęcie i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Prawo może być przyjazne trzeba tylko je znać i umiejętnie z niego korzystać.

Prawo może być przyjazne trzeba tylko je znać i umiejętnie z niego korzystać. Prawo może być przyjazne trzeba tylko je znać i umiejętnie z niego korzystać. 5 6 Spis treści Wykaz powoływanych aktów prawnych... 11 Definicje niektórych terminów prawniczych... 13 Słowo wstępne Prokuratora

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 314/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Józef Dołhy SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r.) Rozdział 1.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r.) Rozdział 1. Dz.U.2006.236.1707 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt SDI 22/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Dołhy SSN Kazimierz Klugiewicz

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze I Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 1) Zasadniczo niesądowa faza postępowania karnego 2) Ogólne cele:

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r.

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sygn. akt II KK 135/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSA del. do SN Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt SDI 35/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2013 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 341/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 lutego 2016 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. DZIAŁ I

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/296 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego DZIAŁ I Przepisy wstępne Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów

Bardziej szczegółowo

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Właściwość organów postępowania karnego Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Właściwość upoważnienie do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. 1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU. Autor: Stanisław Waltoś. Wykaz skrótów. Wprowadzenie

PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU. Autor: Stanisław Waltoś. Wykaz skrótów. Wprowadzenie PROCES KARNY. ZARYS SYSTEMU Autor: Stanisław Waltoś Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział 1. Pojęcia podstawowe 1.1. Pojęcia procesu karnego i prawa karnego procesowego 1.2. Funkcje norm procedury karnej

Bardziej szczegółowo

Komentarz praktyczny. Część I

Komentarz praktyczny. Część I Część I Komentarz praktyczny Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia Rozdział 2. Warunki skutecznego uruchomienia kontroli odwoławczej Rozdział 3. Wymogi formalne środków odwoławczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Dz.U.1997.89.555 2015.07.01 zm. Dz.U.2013.1247 art. 1 zm. Dz.U.2015.396 art. 5 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 100 APELACJA OD WYROKU W POSTĘPOWANIU KARNYM

WZÓR NR 100 APELACJA OD WYROKU W POSTĘPOWANIU KARNYM WZÓR NR 100 APELACJA OD WYROKU W POSTĘPOWANIU KARNYM Boguszów Gorce, 22 września 2009 r. Do Sądu Okręgowego Wydział IV Karny Odwoławczy w Świdnicy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Dz.U.1997.89.555 2015.07.01 zm. Dz.U.2013.1247 art. 1 zm. Dz.U.2015.396 art. 5 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Karnego

Kodeks Postępowania Karnego Kodeks Postępowania Karnego Dział 1. Przepisy wstępne Art. 1 Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. Art. 2 1. Przepisy niniejszego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555)

Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 396, Dz.U. z 2015 r. poz. 21, Dz.U. z 2014 r. poz. 1556, Dz.U. z 2014 r. poz. 1375, Dz.U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 405/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 kwietnia 2013 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSA del.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r.

USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Art. 1. [1. Uznaje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE

DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE Część I. Uwagi ogólne Rozdział 1. Uwagi wprowadzające 1. Sądowe postępowanie karne. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Stan prawny na 06.02.2012r. (Dz.U.1997.89.555 ze zm.)

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Stan prawny na 06.02.2012r. (Dz.U.1997.89.555 ze zm.) USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. Stan prawny na 06.02.2012r. (Dz.U.1997.89.555 ze zm.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości

Bardziej szczegółowo

EWSLETTER. Zmiany dotyczące postępowania karnego

EWSLETTER. Zmiany dotyczące postępowania karnego EWSLETTER Październik 2013 Zmiany dotyczące postępowania karnego Chcielibyśmy uprzejmie poinformować, że w ostatnim czasie weszła w życie istotna zmiana dotycząca postępowania karnego. Co więcej, w związku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Dział I Zasady ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Dział I Zasady ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/39 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1148. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dział I Zasady ogólne Art. 1. 1. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI RADCY PRAWNEGOORAZ PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH WYKAZ ZAGADNIEŃ OMAWIANYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA KOLOKWIUM ROCZNYM I R O K U A P L I K A C J I W ROKU SZKOLENIOWYM 2010 I. ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU RADCY PRAWNEGO, ETYKI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz. Protokolant Anna Kuras UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz. Protokolant Anna Kuras UZASADNIENIE Sygn. akt SDI 45/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 grudnia 2013 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz Protokolant Anna Kuras przy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 323/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 19/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

(Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone w Dz.U.1529 z 2012 roku.) USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

(Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone w Dz.U.1529 z 2012 roku.) USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Tekst uwzględnia zmiany wprowadzone w Dz.U.1529 z 2012 roku.) USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego. (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.) DZIAŁ I PRZEPISY WSTĘPNE Art. 1. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Dział I. Zasady ogólne. Data generacji: 2009-6-4 20:52 ID aktu: 85334118. brzmienie od 2009-01-01

Dział I. Zasady ogólne. Data generacji: 2009-6-4 20:52 ID aktu: 85334118. brzmienie od 2009-01-01 Data generacji: 2009-6-4 20:52 ID aktu: 85334118 brzmienie od 2009-01-01 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1148) tekst jednolity z dnia 25 czerwca

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1)

z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 1) Wstępny projekt z dnia 5 czerwca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW I E D L I W O Ś C I z dnia.. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO

PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON ORAZ INNI UCZESTNICY PROCESU KARNEGO Uzupełnij tabelę: PRZEDSTAWICIELE PROCESOWI STRON Podmiot reprezentujący Podmiot reprezentowany Sposób powstania reprezentacji Sposób

Bardziej szczegółowo

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP)

Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) I. Zmiany w ustawie Prawo własności przemysłowej. Możliwość rejestracji znaków towarowych zawierających nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej (Polska, PL, RP) Zakaz rejestracji znaków towarowych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 299/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2012 r. SSN Jacek Sobczak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego DZIAŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego DZIAŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/331 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego DZIAŁ I Przepisy wstępne Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego DZIAŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego DZIAŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/343 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego DZIAŁ I Przepisy wstępne Art. 1. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555)

Kodeks postępowania karnego. z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) Uwaga: w tekście czerwoną czcionką zaznaczono miejsca, które zostały zmienione, zamienione lub uchylone ustawą nowelizacyjną. Podstawą jest tekst ustawy oczekujący na wejście w życie z dniem 1.7.2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. z dnia 29 września 2001 r.)

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. z dnia 29 września 2001 r.) Dz.U.01.106.1148 2003.07.01 zm. Dz.U.03.109.1031 2004.01.01 zm. Dz.U.03.213.2081 2005.01.01 zm.wyn.z Dz.U.04.128.1351 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1203 2005.08.03 zm. Dz.U.05.132.1103 2007.03.12 zm. Dz.U.06.226.1648

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 167/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 lipca 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 9 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r.

WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI. Wałbrzych, 8 września 2008 r. WZÓR NR 106 WNIOSEK O WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE Z ODBYWANIA RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Okręgowego Wydział Penitencjarny w Świdnicy Osadzony: Edward

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Piotr Sekulski Piotr A. Zając Dominika Zielińska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wykłady tablice REPETYTORIA C H BECK Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów DZIAŁ I. Przepisy wstępne DZIAŁ II. Sąd Rozdział 1. Właściwość i skład sądu

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów DZIAŁ I. Przepisy wstępne DZIAŁ II. Sąd Rozdział 1. Właściwość i skład sądu Przedmowa..................................................... XXI Wykaz skrótów.................................................. XXIII DZIAŁ I. Przepisy wstępne.......................................

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt III KK 41/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2012 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący) SSN Edward Matwijów (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin Sądu Koleżeńskiego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Bardziej szczegółowo

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul..

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul.. OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL, dnia. r. Sąd Rejonowy w...

Bardziej szczegółowo

(zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 765)

(zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 765) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 765) Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1148) tj. z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 848) tj. z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zestawienie zmian w Kodeksie postępowania karnego wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka Zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Marcin Szlaga UZASADNIENIE

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Marcin Szlaga UZASADNIENIE Sygn. akt: WA 13/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Marek Pietruszyński (przewodniczący) SSN Jan Bogdan Rychlicki SWSO del. do SN płk Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Część II. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia... 9 1. Uwagi wstępne... 11 2. Wymagania spełniania warunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KO 28/12. Dnia 5 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KO 28/12. Dnia 5 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III KO 28/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 grudnia 2012 r. SSN Krzysztof Cesarz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Sądej SSN Dariusz Świecki w sprawie W. Z. skazanego z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 W świetle przepisu art. 53 27 k.k.s., należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo