1 Mateusz Popiel. KPK - skrypt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Mateusz Popiel. KPK - skrypt"

Transkrypt

1 1 Mateusz Popiel KPK - skrypt Ważne zagadnienia egzaminacyjne Prawo do odmowy zeznań (istota, komu przysługuje, w jakim terminie można z niego skorzystać) Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym (w czym się przejawia) Wyjątki od zasady legalizmu Zachowanie w tajemnicy danych osobowych świadka procedura nadania statusu świadka anonimowego Przebieg przesłuchania świadka w procesie karnym Przesłanki tymczasowego aresztowania Prawo do odmowy odpowiedzi na pytanie (istota, komu przysługuje, w jakim terminie można z niego skorzystać) Terminy zawite istota, sposób obliczania, przywracanie Względne przyczyny odwoławcze Obrona obligatoryjna Obecność oskarżonego na rozprawie w trybie zwyczajnym Przejawy oportunizmu ścigania w polskim procesie karnym Istota zasady swobodnej oceny dowodów. Dlaczego mówi się, że ma być to ocena swobodna, ale kontrolowana? Proszę zwięźle omówić procesowe zagadnienia warunkowego umorzenia postępowania Proszę wskazać, krótko omówić aspekty prawa do obrony oraz ich urzeczywistnienie w procesie Proszę zwięźle porównać skazanie bez rozprawy na wniosek zawarty w akcie oskarżenia i skazanie bez postępowania dowodowego na rozprawie Podstawy stosowania środków zapobiegawczych Istota zakazu reformationis in peius Dyrektywy uwzględniane przy ocenie dowodów Warunki zasądzenia za niesłuszne skazanie Istota zasady bezpośredniości i odstępstwa od bezpośredniości na rozprawie Stosowanie przez sąd środków zabezpieczających na wniosek prokuratora Reguły Ne peius Sposoby wzruszenia prawomocnego umorzenia postępowania przygotowawczego Proszę omówić istotę i wyjątki od zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego Fakultatywne podstawy odmowy wykonania (/wydania) ENA Zakazy dowodowe Wznowienie Śledztwo i odmowa składania zeznań Wyrok łączny

2 2 Mateusz Popiel Klasyfikacja czynności procesowych Klasyfikacja zakazów dowodowych Reguły rządzące właściwością miejscową sądów Uprawnienia osoby zatrzymanej Wniosek o dopuszczenie dowodów, oddalenie wniosku dowodowego Zasada indyferencji w procesie karnym Podstawy odmowy wykonania ENA Terminy w procesie karnym do kogo skierowane, po dwa przykłady dla każdego (np. do wniesienia apelacji) Konstytucja art. 41, 42, 55, 176, 182 Art. 6 EKPC, art. 14 Międzynarodowego Aktu Zasada bezpośredniości nieskodyfikowana, art. 14 Środki zabezpieczające, a zapobiegawcze Wyjątki od legalizmu, wyjątki od bezpośredniości Zasady Konstytucja Zasada równości wobec prawa art. 32 ust. 1 konst. Sądownictwo wojskowe art. 178 ust. 1 Zasady / Konstytucja Prawdy materialnej 2 par. 2 (art. 2, 7, 45 ust. 1) Obiektywizmu art. 2 (45 ust. 1) Swobodnej oceny dowodów 7 Domniemania niewinności 5 par. 1 (42 ust. 3 Konst) In dubio pro reo 5 par. 2 Skargowości art. 14 Legalizmu materialnego art. 10 par. 1 i 2 (art. 17 par. 1 pkt. 3 legalizm) Prawo do obrony 6 kpk (42 ust. 2 Konst RP, 14 MPPOiP / 6 EKPC Zasada publiczności 355 kpk/ 42, 45 ust. 1. Art. 14 ust. 1 MPPOiP, art. 6 ust. 1 EKPC Zasada bezpośredniości nieskodyfikowana Uczciwego procesu 2 par. 1 pkt. 4, 16 par. 1 i 2 kpk, 40, 45 ust. 1 Konst., 6 EKPC Zasada kontroli 78, 176 Konsty. RP, 14 ust. 5 MPPOiP, II Prot. Dodatkowy EKPC Zasada lex retro non agit: 15 MPPOiP, 7 EKPC Postępowania szczególne Postępowanie szczególne - odmiana postępowania karnego, która zakłada rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności karnej w sposób istotnie różniący się w swym przebiegu od modelowego zasadniczego rodzaju procesu. Możliwe modyfikowanie naczelnych zasad procesowych

3 3 Mateusz Popiel Postępowanie uproszczone - postępowanie szczególne I stopnia o charakterze zredukowanym; - przeprowadzane w sprawach gdzie było prowadzone dochodzenie - odformalizowanie: 1) odpis aktu oskarżenia można doręczyć oskarżonemu wraz z wezwaniem na rozprawę (normalnie art. 338 par. 1, art. 353) 2) sąd rozpoznaje sprawę jednoosobowo 3) możliwe rozpoznanie na posiedzeniu wniosku oskarżonego o skazanie go bez postępowania dowodowego (art. 387 par. 5) 4) nieobowiązkowe stawiennictwo stron 5) przerwanie rozprawy każdorazowo jedynie na okres do 21 (normalnie do 35 dni art. 401 par.2) i nie można odraczać 6) możliwość wydania wyroku zaocznego Postępowanie ws. z oskarżenia prywatnego + nieumyślny średni uszczerbek (art. 157 par. 4 w zw. z par. 3) + lekki uszczerbek (art. 157 par. 4 w zw. z par. 2) + zniesławienie, zniewaga (art. 212 par. 4, art. 216 par. 5) + naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 par. 3) + uchylanie się od sprostowania w prawie prasowym + prawo autorskie - prywatny akt oskarżenia uproszczony (oskarżony, czyn, dowody) - możliwa ustna/ pisemna skarga złożona policji > albo, albo - sąd nie może odmówić wszczęcia (art. 305 par. 2-4) wszczęcie procesu poprzez sam fakt złożenia prywatnego aktu oskarżenia - nie występuje postępowanie przygotowawcze - na rozprawie głównej możliwy wyrok zaoczny Postępowanie nakazowe - tryb, w którym sąd orzeka bez rozprawy na podstawie materiałów zebranych w postępowaniu przygotowawczym - o zastosowanie decyduje Prezes Sądu + Przesłanki negatywne: 1) Pozbawienie wolności; 2) Czyn ścigany z oskarżenia publicznego; 3) Okoliczności skutkujące obligatoryjną obroną (art. 79 par. 1) + Przesłanki dodatnie: 1) Uznanie prowadzenia rozprawy za nie konieczną 2) Ustalenie, że okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości 3) Uznanie, że ograniczenie wolności lub grzywna będą wystarczającą reakcją - możliwość orzeczenia ograniczenia wolności (max 12 miesięcy), lub grzywny (do 100 stawek, do ), obok można środek karny; - Nie można uznać powództwa w części; - Sąd orzeka na posiedzeniu, a udział stron wykluczony; - Wyrok może nie zawierać uzasadnienia doręcza się oskarżycielowi oraz oskarżonemu i obrońcy - Zaskarżany sprzeciwem (możliwość cofnięcia, termin zawity 7 dni) przysługuje oskarżycielowi, oskarżonemu, obrońcy (nie przysługuje pokrzywdzonemu) - brak zakazu reformationis in peius Postępowania szczególne I stopnia Postępowania szczególne II stopnia Uproszczone, przyspieszone, karne skarbowe Nakazowe, prywatnoskargowe, w stosunku do nieobecnego w sprawach karnych skarbowych Oskarżony składa wyjaśnienia KPW tryby zwyczajny, przyspieszony i nakazowy Koncepcja procesu karnego jako prostopadłościanu z wypustką postępowania karne szczególne

4 4 Mateusz Popiel Funkcje postępowań karnych szczególnych: Adaptacyjna Optymalizacyjna Selekcyjna Kryminalno-polityczna oskarżony Akt oskarżenia Zasada legalizmu Akt oskarżenia KPK KPW Obwiniony Wniosek o ukaranie Zasada celowości/ oportunizmu Wniosek o ukaranie Postępowanie nakazowe grzywna do 100 stawek / 200 tys. zł Mandaty: gotówkowe, kredytowane, zaoczne Tożsamość czynu Przesłanki negatywne: 1. Zmiana osoby sprawcy 2. Zmiana dobra prawnego (przedmiotu ochrony) 3. Zmiana osoby pokrzywdzonego + różnica miejsca czynu / czasu czynu / przedmiotu wykonawczego / ustawowych znamion czynu 4. Brak zmiany osoby pokrzywdzonego, ale różnice dot. miejsca czynu + czasu czynu + przedmiotu wykonawczego + ustawowych znamion Art. 398 par. 1 Art. 314 zmiana kwalifikacji w śledztwie na surowsze Art. 325h dochodzenie Postępowanie przygotowawcze Postanowienie o wszczęciu śledztwa/ dochodzenia (art. 303; art. 325a par. 2) Postanowienie o przedstawienie zarzutów (art. 313 par. 1-4, art. 325g par. 1) Profesjonalne przesłanki Podejrzanego art. 325g par. 2 Art. 314 surowszy Art. 399 par. 1 rozprawa

5 5 Mateusz Popiel Akcja cywilna (formy) 1. Postępowanie adhezyjne 2. Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody 3. Orzeczenie odszkodowania z urzędu 4. Orzeczenie nawiązki 5. Orzeczenie świadczenia pieniężnego 6. Orzeczenie zwrotu korzyści Przestępstwa ścigane na wniosek Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego 1. Średni uszczerbek (uszkodzenie ciała lub wywołanie choroby trwającej dłużej, niż 7 dni na szkodę osoby najbliższej) art. 157 par. 1 w zw. z par Nieumyślne narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (art. 160 par. 3) 3. Narażenie na zarażenie wirusem HIV, chorobą weneryczną, zakaźną, nieuleczalną lub zagrażającą życiu (art. 161 par. 1 i par. 2) 4. Groźba karalna (art. 190 par. 1) 1. Umyślne lekkie uszkodzenie ciała (157 par. 2) 2. Nieumyślne lekkie uszkodzenie ciała (157 par. 3) = chyba, że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą 3. Zniesławienie (art. 212 par. 1 i 2) 4. Zniewaga (art. 216 par. 1 i 2) 5. Naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 par. 1) 5. Zgwałcenie (art. 197) 6. Prawo prasowe uchylanie się od 6. Wykorzystanie seksualne osoby bezradnej lub upośledzonej (art. 198) 7. Wykorzystanie seksualne osoby znajdującej się w przymusowej sytuacji (art. 199) 8. Uchylanie się od płacenia alimentów (art. 209 par. 1) 9. Przywłaszczenie rzeczy na szkodę osoby najbliższej (art. 286 par. 1-3, art. 287 par. 1-2) 10. Oszustwo i oszustwo komputerowe na szkodę osoby najbliższej (art. 186 par. 1-3, art. 287 par. 1-2) 11. Zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy (art. 288 par. 1-2) 12. Zabór pojazdu osoby najbliższej w celu krótkotrwałego użycia (art. 289 par. 1-3) obowiązku sprostowania) sprostowania (odmowa

6 6 Mateusz Popiel Czynności procesowe Wyrok Postanowienie (prokurator) Zarządzenie (prokurator) Orzeczenie Na rozprawie (ustawa) Na posiedzeniu Orzeczenie Wyroki Uchwała (SN) Postanowienie Postanowienie zasada Wyrok (wyjątek) - ustawa Zarządzenie (wyjątek) ustawa Uzasadnianie Wyroki - na piśmie, na wniosek Z urzędu: II instancji Votum separatum Wyrok nakazowy - nie trzeba uzasadniać (ale można?) Zarządzenie pisemne uzasadnienie jedynie, gdy podlega zaskarżeniu Postanowienie nie wymaga uzasadnienia, gdy: Dopuszczenie dowodu Uwzględnienie wniosku, któremu inna strona nie sprzeciwiła się, chyba że podlega zaskarżeniu O wszczęciu, odmowie wszczęcia, umorzeniu dochodzenia, wpisu sprawy do rejestru przestępców. Oddalenie kasacji oczywiście bezzasadnej (SN) na żądanie osoby pozbawionej wolności, bez przedstawiciela ustawowego O postawienie zarzutów na żądanie podejrzanego Postępowanie przygotowawcze 1. Postanowienie o wszczęcie śledztwa/ dochodzenia (art. 303, 325a par. 2) 2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów

7 7 Mateusz Popiel Prokurator Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przed sądem Organ procesowy strona Kolegialne orzekanie 1. SO w I instancji w sprawach o zbrodnie (1+2) 2. SR / SO w I instancji (3) zawisłość 3. Apelacja lub kasacja (3 / 5 dożywocie) 4. SA i SN na posiedzeniu (3) 5. Sąd odwoławczy na posiedzeniu (3) 6. SN kasacja od SN Art. 325d rozporządzenie wykonawcze dot. organów mających uprawnienia policji w śledztwie: 1. Inspekcja Handlowa 2. Państwowa Inspekcja Sanitarna 3. Urzędy Skarbowe 4. Inspektorzy Kontroli Skarbowej 5. Straż Leśna 6. Państwowa Straż Łowiecka Strony 1. Oskarżyciel 2. Pokrzywdzony post. przygotowawcze także podejrzany 3. Oskarżony 4. Powód cywilny Przedawnienie wniesienia oskarżenia prywatnego rok od dowiedzenia się o sprawie max 3 lata Termin materialno prawny nie wolno go przywrócić Dopuszczalna kumulacja ról procesowych Oskarżyciel posiłkowy: powód cywilny, świadek Oskarżyciel prywatny: powód cywilny, świadek Powód cywilny: oskarżyciel prywatny, oskarżyciel posiłkowy, świadek Świadek: oskarżyciel prywatny, oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny, pełnomocnik Pełnomocnik: świadek

8 8 Mateusz Popiel Obrona obligatoryjna 1. Nieletni 2. Głuchy, niemy, niewidomy 3. Niepoczytalny 4. Przed SO jako I instancji jeżeli zbrodnia/ pozbawienie wolności 5. Sąd odwoławczy, gdy zarządza sprowadzenie oskarżonego / wyznacza obrońcę z urzędu 6. Okoliczności utrudniające obronę (art. 79 par. 2) 7. Postępowanie przyspieszone (art. 309i 8. Postępowanie wznowienie po śmierci na jego korzyść 9. Postępowanie ws. nieletnich interesy rodziców i dziecka są w sprzeczności Strona bierna 1. Postanowienie o przedstawienie zarzutów [(przesłuchanie o charakterze podejrzanego) podejrzany] 2. Wniesieniu aktu oskarżenia (oskarżony) Favor defensionis Prawo oskarżonego do ostatniego pytania i słowa rozluźniona apelacja oskarżonego Zakaz reformationis in peius Przekraczanie granic apelacji na korzyść oskarżonego Kolejność zadawania pytań 1. Oskarżyciel publiczny 2. Oskarżyciel posiłkowy 3. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego 4. Oskarżyciel prywatny 5. Pełnomocnik oskarżyciela prywatnego 6. Powód cywilny 7. Pełnomocnik powoda cywilnego 8. Biegły 9. Quasi-pozwany cywilnie (art. 416) 10. Obrońca 11. Oskarżony 12. Członek składu orzekającego Nie spisuje się protokołu z narady i głosowania Reformacja naprawa decyzji

9 9 Mateusz Popiel Środki odwoławcze: apelacja, zażalenie Są skargami Powodują korekturę (art. 463 par. 1) Są w zasadzie dewolutywne Sprzeciw, quasi-sprzeciw: Są skargami Nie są dewolutywne Mają charakter kasatoryjny (brak reformacji) Decyzja Zarządzenia Orzeczenia Wyroki Postanowienia Wznowienie postępowania wyrok Odmowa wznowienia postanowienie Dochodzenie Śledztwo Czas trwania Do 2 miesięcy > prokurator > 3 miesiące > prokurator do 3 miesięcy > prokurator > nadzorujący > do roku > na czas oznaczony prokurator nadrzędny nad prokuratorem nadzorującym > czas oznaczony Organ prowadzący Policja / organy z art. 312 / prokurator Prokurator (może prowadzić także Policja) Właściwość sądu Sąd Rejonowy Sąd Okręgowy (zbrodnie) Zatrzymanie, in flagranti + tymczasowe aresztowanie Pozbawiony wolności (chyba że jak z lewej) Nieletni, głuchy, niemy, niewidomy, ograniczona lub wyłączona poczytalność

10 10 Mateusz Popiel Rodzaj postępowania Stosowanie uzupełniająco przepisów Postępowanie uproszczone o postępowaniu zwyczajnym Postępowanie w sprawie oskarżenia prywatnego O postępowaniu uproszczonym Akt oskarżenia Oskarżony, czyn, dowody. Ustna/ pisemna skarga > Policja > sąd Postępowanie przygotowawcze Kara Rodzaje spraw / przesłanki Przesłanki negatywne Sprawy dochodzenia z Postępowanie nakazowe O postępowaniu uproszczonym? Kara pozbawienia wolności do lat 2 / przepadek a) ograniczenie wolności / grzywna do 100 stawek / do 20 tys. zł + zebrany materiał w postępowaniu przygotowawczym (okoliczności czynu i wina nie budzą wątpliwości) + rozprawa nie jest konieczna + możliwość orzeczenia kary ograniczenia wolności / grzywny > Wyrok nakazowy [WN] - Pozbawienie wolności w tej, lub w innej sprawie - sprawa z oskarżenia prywatnego - Art. 79 par. 1 (nieletni, głuchy, niemy, Postępowanie przyspieszone O postępowaniu uproszczonym (charakter chuligański: prywatnoskargowe w publicznoskargowym) Wniosek Policji o rozpoznanie sprawy wraz z materiałami zastępuje akt oskarżenia Dochodzenie: a) przesłuchanie b) zabezpieczenie dowodów + sprawcę jęto na gorącym uczynku (lub bezpośrednio potem) + w ciągu 48 h sprawcę ujęto i przekazano do dyspozycji sądu + nie zachodzi kara powyżej 2 lat pozbawienia wolności

11 11 Mateusz Popiel Konsensualizm Art. 387 przed rozprawą (fakultatywna obecność) - posiedzenie Odstąpienie od oskarżenia / cofnięcie Odpis oskarżenia Skład sądu aktu Wyrok zaoczny / niestawiennictwo + łącznie z wezwaniem na rozprawę Jednoosobowy (Prezes SO może zarządzić taki skład także w postępowaniu odwoławczym) + odczytanie uprzednich wyjaśnień (niestawiennictwo oskarżonego). Usprawiedliwione niestawiennictwo odroczenie, sprzeciw (7 dni, usprawiedliwione Posiedzenie (protokół) pojednawcze / mediacja > nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego rozprawa główna > NN oskarżyciela prywatnego/ pełnomocnika odstąpienie od oskarżenia > umorzenie postępowania - pojednanie (inne sprawy z oskarżenia prywatnego) ugada $ - brak pojednania rozprawa główna - za zgodą oskarżonego (po rozpoczęciu przewodu) - przed prawomocnym oskarżeniem Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego i pełnomocnika na rozprawie odstąpienie na rozprawie niepoczytalny) + do rozpoczęcia przewodu (sąd na posiedzeniu) + Możliwe wnioski z art. 335 i art. 387 kpk Jednoosobowo (Prezes SO może zarządzić w tym składzie w sądzie odwoławczym)

12 12 Mateusz Popiel niestawiennictwo). Stawiennictwo oskarżonego nie jest wymagane. WZ także przepadek przedmiotów jako środek zabezpieczający Powództwo + Może zawierać cywilne roszczenie w powództwie cywilnym / odszkodowanie pieniężna Środki + sprzeciw - Zwyczajna apelacja zaskarżenia + apelacja nie przysługuje (!) + Sprzeciw: - przysługuje oskarżonemu i oskarżycielowi - 7 dni od doręczenia - w razie uwzględnianie rozpoznanie na zasadach ogólnych - powództwo cywilne traci moc w tej części Prawomocność Nie wniesiono sprzeciwu / cofnięto Oskarżenie + w związku z wzajemna czynem + do rozpoczęcia przewodu sądowego - Niedopuszczalne: prokurator wcześniej wszczął lub przyłączył się - przyłączenie prokuratora do jednego z oskarżenia drugie osobnym postępowaniem > do obu toczy się z urzędu i oskarżyciele posiłkowi Brak spełnienia przesłanek + zgoda oskarżonego > postępowanie - Powództwo cywilne niedopuszczalne + Apelacja (termin 7 dni)

13 13 Mateusz Popiel danego zwyczajne postępowania uproszczonego Przerwa 21 dni (normalnie 35) jeżeli dłużej > tryb zwyczajny Uzasadnienie + Można złożyć wniosek Zatrzymanie + nie wyłącza możliwości trybu uproszczonego + WN Może nie zawierać uzasadnienia + Odpis wyroku wraz z odpisem aktu oskarżenia oskarżonemu o obrońcy 14 dni + Wniosek o uzasadnienie 3 dni Sąd II instancji w małym stopniu reformatoryjny Ograniczenia / reguły ne peius > złamanie bezwzględna podstawa kasacyjna Pozostawienie bez rozpoznania nie rozpatruje się merytorycznie, stwierdzenie, że coś jest oczywiście bezzasadne nie jest sprawdzeniem merytorycznym. Kasacje bezzasadne oddalane postanowieniem. Art. 416 nie jest stroną postępowania jurysdykcyjnego Apelacja 14 dni Zażalenie 7 dni Iudex inhabilis (art. 40) 1. Sprawa bezpośrednio go dotyczy (albo wspólne pozycie) 2. Małżonek strony/ pokrzywdzonego, ich obrońcy, pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego 3. Krewny, powinować linii prostej, bocznej aż do stopnia między dziećmi rodzeństwa (pkt. 2), albo węzeł przysposobienia, opieki lub kurateli 4. Świadek czynu/ przesłuchiwany w charakterze świadka, występujący jako biegły 5. Prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy/ prowadził postępowanie przygotowawcze 6. Zaskarżone orzeczenie / zarządzenie (*) 7. Uchylone orzeczenie (*) 8. Sprzeciw wobec orzeczenia (*brał udział w wydaniu) 9. Mediacja oskarżony świadek Wyjaśnienia Zeznania

14 14 Mateusz Popiel Pokrzywdzony oskarżyciel posiłkowy / powód cywilny (strona postępowania jurysdykcyjnego) Nazwa środka odwoławczego Charakter środka odwoławczego Od czego przysługuje (przedmiot zaskarżenia) Przesłanki / podstawy środka zaskarżenia Apelacja Zażalenie Kasacja (zwyczajna) - bezwzględna - względnie dewolutywność dewolutywne (zawsze (art. 463 par. rozpoznawana 1) co do przez sąd zasady wyższego rzędu) rozpoznawany - bezwzględna przez organ suspensywność (jej wniesienie zawsze wstrzymuje wykonanie zaskarżonego orzeczenia) wyższej instancji - względnie suspensywny jego wniesienie co do zasady nie wstrzymuje postanowienia, zarządzenia, lub innej czynności (ale może art. 462) Prawomocny wyrok kończący postępowanie sądowe Art. 439 par. 1 / inne rażące naruszenie prawa, jeżeli mogło mieć istotny wpływ na Kasacja nadzwyczajna Prawomocne orzeczenie I instancji (wyroki i postanowienia, wyrok nakazowy), orzeczenie kończące postępowanie przygotowawcze od każdego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, a nie tylko od orzeczenia sądu odwoławczego Wznowienie - Wnoszone: A) na wniosek (520) i B) z urzędu (dawna nieważność) art. 439 (9-11 na korzyść) chyba, że rozpoznawana w trybie kasacji. Niedopuszczalne po upływie 6 miesięcy na niekorzyść Prawomocne postanowienia i wyroki 1. Propter Cimina w zw. z post. dopuszczono się przestępstwa,

15 15 Mateusz Popiel Wnoszenie Podmioty uprawnione do wniesienia (przysługuje ) Stronom, art. 417, pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu (jeżeli na rozprawie, to już nie) treść orzeczenia + na korzyść: skazanie za przestępstwo na karę pozbawienia wolności (bez warunkowego zawieszenia) - na niekorzyść: uniewinnienie / umorzenie postępowania na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 3 i 4 (brak karalności, znikoma społeczna szkodliwość), lub niepoczytalność +- chyba że art. 439/521 Przesłanki negatywne: A) ten sam oskarżony, to samo orzeczenie i po raz drugi przez tą samą stronę B) od orzeczenia SN zapadłego w następstwie rozpoznania kasacji (superkasacja) Stronom (oskarżyciele publiczny, posiłkowy, prywatny; powód cywilny, oskarżony) Nie przysługuje pokrzywdzonemu, ani art. 416 kpk Bezpośrednio do SN (bada Prezes SN) uzasadniona podstawa, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia. Fakt ten ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, lub orzeczenie stwierdzające niemożność wydania takiego wyroku (+/-) 2. Propter noviter products (+/-) po wydaniu orzeczenia pojawiły się nowe fakty lub dowody 3. Propter decreta (+) TK, ETPC 4. Propter deserere litatem wycofanie się z porozumienia, mały świadek koronny 60 par. 3 i 4 kk) Strona, osoba najbliższa

16 16 Mateusz Popiel Uzasadnienie Termin wniesienia środka Cofnięcie środka Przymus adwokacko - radcowski Skład Obrona obowiązkowa 14 dni termin zawity, liczony od doręczenia wyroku z uzasadnieniem 7 dni termin zawity Wniosek - 7 dni od ogłoszenia orzeczenia z uzasadnienie 30 dni od doręczenia uzasadnienia Brak terminów, ale na niekorzyść 6 miesięcy + wolno cofnąć, chyba że art. 439 / sędziów + A) na korzyść i po śmierci B) zawieszenie postępowania Reformationis + in peius Uniewinnienie + Rozpoznanie Na posiedzeniu bez udziału stron (wyrok o charakterze kasatoryjnym) Rozstrzygnięcie Przysługiwanie środka odwoławczego od danego środka + - na korzyść - na niekorzyść Skład SN Wyrok: 3, 5, 7 Nie wyrok: 1, 3, 7 Gravamen (art par. 3) / oddalenie na rozprawie / Odmowa: wniosek lub pozostawienie bez rozpoznania + Tak, chyba że SN stwierdzi inaczej

17 17 Mateusz Popiel Surowsza kara bez zmian ustaleń faktycznych Nadzwyczajne środki zaskarżenia: kasacja, wznowienie postępowania Przypadki niedewolutywności zażalenia (instancja pozioma inny skład tego samego sądu) Zatrzymanie i przymusowe sprowadzenie oskarżonego (75 par. 3) Zażalenie na rozpoznanie wniosku w przedmiocie zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego (art. 254 par. 1 i par. 3) Zażalenie na przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania przez SA (art. 263 par. 5) Zażalenie na zarządzenie sądu o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu w razie opuszczenia Sali rozpraw przez oskarżonego (art. 376 par. 1 zd. 3) Zarządzenie przewodniczącego na zatrzymanie i doprowadzenie oskarżonego (art. 382) W postępowaniu odwoławczym na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztu, postanowienie o przeprowadzeniu obserwacji, środka zapobiegawczego, kary porządkowego (art. 426 par. 3) Pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania ( 430 par. 2) Posiedzenia (skład) Rodzaj sądu SR, SO SA, SN zasada 1 sędzia 3 sędziów Jako sąd odwoławczy 3 sędziów (chyba, że ustawa stanowi inaczej Skład sądu na rozprawie głównej zasada 1 sędzia zbrodnie 1 sędzia + 2 ławników (SO) dożywocie 2 sędziów i 3 Apelacja i kasacja od ławników (SO) dożywocia 5 Apelacja i kasacja 3 sędziów sędziów

18 18 Mateusz Popiel Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego Fakultatywnie Obligatoryjnie W okresie próby Po wydaniu Sprawca popełnił przestępstwo umyślne, za rażąco narusza orzeczenia, a przed które został skazany porządek prawny jego uprawomocnieniem narusza porządek prawny Wniosek: oskarżyciela, pokrzywdzonego, kuratora sądowego, z urzędu Ułaskawienie Wnioskodawcy: skazany, obrońca, prokurator, krewny w linii prostej, przysposabiający/ przysposobiony, rodzeństwo, małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu węższy krąg, niż osoba najbliższa przy wznowieniu Nie dotyczy wyroków Trybunału Stanu Prokurator nadzorujący nie zatwierdza postanowień o Wszczęciu postępowania Umorzeniu rejestrowym i podjęciu postępowania rejestrowego Pokrzywdzony Osoba fizyczna Osoba prawna Instytucja państwowa (samorządowa/ społeczna) ZU w zakresie w jakim pokrył szkodę Podmioty wykonujące prawa pokrzywdzonego Organy Państwowej Inspekcji Pracy Organy kontroli państwowej Przymus adwokacko radcowski Subsydiarny akr oskarżenia Apelacja od wyroku SO Kasacja Wznowienie

19 19 Mateusz Popiel Prokuratura (cechy) Hierarchiczne podporządkowanie Dewolucja Substytucja Czynności procesowe Podział ze względu na cel rozpoznawcze Wykonawcze Sposób komunikowania się wyraźne Konkludentne Podmioty Organów procesowych Stron procesowych Innych uczestników Charakter czynności Oświadczenia procesowe Spostrzeżenia procesowe Czynności realne Czynności procesowe Oświadczenia procesowe Oświadczenia woli Oświadczenia władcze (imperatywne) Oświadcz decyzje polece enia orzeczenia zarządz nia postulując wyroki postanowi enia e enia (postulaty wne) Wyroki zwycza jne Wyrok i nakazo we Oświadcz enia wiedzy (np. zeznania) Czynn ości realne Spostrzeż enia procesow e Przesłanki procesowe (nie wszczyna/ umarza) art Czynu nie popełniono / brak danych 2. Czyn nie zawiera znamion / ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa (kontratypy, okoliczności wyłączające winę) 3. Znikoma społeczna szkodliwość 4. Brak karalności 5. Śmierć 6. Przedawnienie 7. Res iudicata + litis pendentio = Ne bis in idem 8. Dyplomata (nie podlega orzecznictwu immunitet) 9. Brak skarg 10. Brak zezwolenia 11. Inne okoliczności wyłączające ściganie

20 20 Mateusz Popiel Względne przyczyny odwoławcze (art. 438) 1. Error iuris 2. Error in procedendo 3. Error facti 4. Error in puniendo Bezwzględne przyczyny odwoławcze (Niezależne od granic zaskarżenia I podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie) - art Orzeczenie: os niezdolna / nieuprawniona / iudex inhabilis Zła obsada sądu / ktoś nieobecny na całej rozprawie 3. Orzeczenie sąd powszechny sąd szczególny 4. Sąd niższego rzędu ws. wyższego 5. Kara, środek karny, środek zabezpieczający, brak podpisu 6. Brak większości głosów / brak podpisu 7. Sprzeczność w treści 8. Naruszenie Ne bis in idem 9. Jedna z okoliczności wyłączających postępowanie z art. 17 par. 1 pkt. 5, 6, 8, 11 (śmierć, przedawnienie, dyplomata, brak skarg, zezwolenia, lub inna 10. Brak obrońcy w obronie obligatoryjnej (art. 79, 80), lub nie brał w czynności, gdzie musiał 11. Rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, gdzie była ona obowiązkowa Prezes na posiedzenie (art. 339) 1. Wniosek prokuratora o środki zabezpieczające (kk) 2. Potrzeba warunkowego umorzenia ( skazanie bez rozprawy) 4. Umorzenie postępowania art. 17 par. 2 pkt //- - brak faktycznych podstaw 6. Niewłaściwość sądu / zmiana trybu 7. Zwrot prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego 8. Zawieszenie postępowania (postanowienie) 9. Tymczasowe aresztowanie / inny środek przymusu 10. Wyrok nakazowy 11. Postępowanie mediacyjne

21 21 Mateusz Popiel Sąd odwoławczy II instancja (SO/ SA) art. 437 Utrzymanie Zmiana odmiennie co do istoty Uchylenie W całości W części Umarza postępowanie Uchyla i przekazuje I instancji do ponownego rozpoznania SN art. 547 Oddala kasację Uchyla W całości W części Przekazuje do ponownego rozpoznania Umarza postępowanie Uniewinnia oczywiście niesłuszne skazanie Oportunizm (wyjątek od legalizmu) 1. Umorzenie absorpcyjne postępowania (art. 11 kpk) 2. Umorzenie postępowania (poprzednio: zwrot) wobec świadka koronnego (U o świadku koronnym) 3. Umorzenie postępowania wobec nieletniego, w sytuacji gdy orzeczenie środków wychowawczych, lub poprawczych jest niecelowe ze względu na orzeczone już innej sprawie (U o postępowaniu ws. nieletnich) Istotne artykuły kpk 335 występek do 10 PW 308 czynności w niezbędnym zakresie 393 wyjątek od zasady bezpośredniości 398, 399, 400 co do tożsamości czynu 587 zagraniczne protokoły Warunkowe umorzenie na posiedzeniu wyrokiem 569 wyrok łączny (rozprawa) braki formalne 40, 41 wyłączenie sędziego

22 22 Mateusz Popiel 343 skazanie bez rozprawy 54 oskarżyciel posiłkowy 90, 9 przedstawiciel organizacji 49 pokrzywdzony 224 zatrzymanie 74 obowiązki oskarżonego 314 zmiana kwalifikacji w postępowaniu przygotowawczym 76 przedstawiciel ustawowy 79, 80 obrona obligatoryjna 182 prawo odmowy zeznań 204 tłumacz 206 stosowanie przepisów o biegłych 196 wyłączenie biegłego 462 par. 2 Sąd (postanowienie) obserwacje / środek zapobiegawczy / kara porządkowa > zażalenie > sąd odwoławczy tymczasowe aresztowanie > zażalenie > inny równorzędny skład sądu odwoławczego Wyrok zaoczny sąd rejonowy 416 kpk 52 kk- kasacja Powództwo cywilne Funkcja prawa karnego procesowego 1. Prakseologiczna skuteczne działanie 2. Gwarancyjna gwarancja praw jednostki 3. Regulacyjna działalność sformalizowana, przepisy regulują działalność procesu Statyka reguły Dynamika przebieg Wyjątki od prawdy materialnej zakazy dowodowe Skarga posiłkowa: Tymczasowe aresztowanie > sąd > sąd Zatrzymanie nie jest środkiem zapobiegawczym Postanowienie w sprawie aresztu II instancja Art. 7 swobodna ocena dowodów Wszystkie dowody swobodnie, ale: Z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania/logiki formalnej Wskazań wiedzy Doświadczenia życiowego

23 23 Mateusz Popiel Pozytywne, negatywne Na fakt główny, na poszlaki Przypadkowe, z przeznaczenia Rzeczowe, osobowe Dowody 1. Stawiennictwo 2. Złożenia zeznania 3. Mówienie prawdy Obowiązki świadka Umorzenie postanowienie Powództwo cywilne (kpk), albo naprawienie szkody (kk) Postępowanie odwoławcze kasatoryjny Kasacje: od apelacyjnego, okręgowego, rejonowego Uwzględnienie kasacji wyrok Oddalenie pełnomocnictwo Przerwa odroczenie Zwykła 35 dni Postępowanie uproszczone 21 dni Postępowanie przyspieszone 14 dni Wyrok nakazowy sprzeciw, brak apelacji Wyrok zaoczny sprzeciw i apelacja

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Rozdział 51. Postępowanie uproszczone Art. 468 [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Unormowania konstytucyjne Art. 78 Konstytucji RP Każda ze stron ma

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Art. 522 [Jednorazowe zaskarżenie] Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

Art. 522 [Jednorazowe zaskarżenie] Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz. Rozdział 55. Kasacja Art. 518 [Odpowiednie stosowanie] Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu IX. Art. 519

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Skierowanie sprawy na posiedzenie w celu jej rozstrzygnięcia 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło (przeważnie). 1. Po zamknięciu

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017. Postępowania szczególne. 1/ Uwagi ogólne

Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017. Postępowania szczególne. 1/ Uwagi ogólne Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017 Postępowania szczególne 1/ Uwagi ogólne Postępowania szczególne zawarte w kodeksie postępowania karnego wyróżnione zostały na tle postępowania zwyczajnego,

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje IV Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Wyrokowanie 1. Wyrokowanie poprzedzają głosy końcowe (art. 406

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 485)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 485) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 917 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego

I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego I ETAP 21. kwietnia 2010r. Nazwisko i imię:... Rok studiów:... Kierunek studiów:... Etap składa się

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zasady postępowania sądowego 1) Zasada skargowości 2) Zasada kontradyktoryjności

Bardziej szczegółowo

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne

Cje. Strony oraz inni uczestnicy procesu karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Strony i inni uczestnicy procesu karnego 1. Organy procesowe 2. Strony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji...

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (imię i nazwisko) Białystok, dnia 27 czerwca 2013 r. Test kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Test jednokrotnego wyboru. Odpowiedź właściwą należy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Od Autorów... 25

Spis treści. Wykaz skrótów Od Autorów... 25 Wykaz skrótów........................................................... 23 Od Autorów.............................................................. 25 Wzór nr 1. Wniosek obrońcy oskarżonego o umorzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Decyzje sądu jako organu I instancji w postępowaniu przygotowawczym... 1 1. Zezwolenie na przesłuchanie osoby zobowiązanej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

Cje. Tryby ścigania przestępstw Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności. Postępowanie karne

Cje. Tryby ścigania przestępstw Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Zasada legalizmu Zasada prawdy materialnej i kontradyktoryjności Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności

NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO od inkwizycyjności do kontradyktoryjności Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne" (art. 2 2 kpk) NOWY MODEL POSTĘPOWANIA KARNEGO

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

II. Przesłanki procesowe. Pojęcie, funkcja i systematyka.

II. Przesłanki procesowe. Pojęcie, funkcja i systematyka. II. Przesłanki procesowe. Pojęcie, funkcja i systematyka. 1. Pojęcie i funkcja Przesłanki to stany (sytuacje), z którymi prawo karne procesowe łączy dopuszczalność albo niedopuszczalność postępowania karnego,

Bardziej szczegółowo

Prawa oskarżonego w postępowaniu karnym

Prawa oskarżonego w postępowaniu karnym Prawa oskarżonego w postępowaniu karnym SPIS TREŚCI Prawo do obrony... 1 Prawo do udziału w rozprawie... 2 Wnioski dowodowe... 3 Prawo do dostępu do akt sprawy... 4 Prawo do zaskarżania orzeczeń... 4 Apelacja...

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) (zm.: Dz.U. 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027; 2001, Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Rozdział I. Pojęcia podstawowe 1.Proces karny I. Pojęcie procesu karnego II. Cele

Bardziej szczegółowo

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. ozdział 68. Przepisy ogólne Art. 616 [Zakres kosztów] 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Wzory pism procesowych w sprawach karnych Wzory pism procesowych w sprawach karnych Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki Wydanie 3 Warszawa 2012 Poszczególne wzory opracowali: Piotr Hofmański: 1 9, 11 39, 69 118a, 178 190, 214 243 Stanisław Zabłocki:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania karnego ze schematami wyd. 2. (2015) Katarzyna Sychta, ISBN 978-83-264-9419-2 SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06

POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06 POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06 Nie zachodzi wypadek rażącego naruszenia prawa, mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 523 1 k.p.k.), jeżeli w sytuacji, w której brak podstaw

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 42/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 sierpnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki w sprawie J. K. skazanego z art.280 1 k.k. w zw. z art. 64 1 k.k. po rozpoznaniu w Izbie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 354/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25

Postępowanie cywilne. Istota postępowania kasacyjnego. Orzeczenia, od których przysługuje skarga kasacyjna 2012-03-25 Postępowanie cywilne Skarga kasacyjna Wznowienie postępowania Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Istota postępowania kasacyjnego Nadzwyczajny środek zaskarżenia To nie trzecia instancja

Bardziej szczegółowo

Mediacja w sprawach karnych

Mediacja w sprawach karnych Mediacja w sprawach karnych Etapy mediacji selekcja spraw i skierowanie sprawy do mediacji spotkanie mediatora osobno ze stronami wspólne spotkanie sprawcy i pokrzywdzonego w obecności mediatora kontrola

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 35 Przebieg śledztwa. Art. 311 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 35 Przebieg śledztwa. Art. 311 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło. Rozdział 35 Przebieg śledztwa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE

DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Uwagi wprowadzające 1. Sądowe postępowanie karne. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ORGANY PROCESOWE. Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH R P R P

ORGANY PROCESOWE. Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH R P R P ORGANY PROCESOWE Uzupełnij tabelę: SKŁADY SĄDÓW POWSZECHNYCH I INSTANCJA II INSTANCJA R P R P SR SO SA 1 Uzupełnij tabelę: WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH Rodzaj właściwości Definicja Sąd, którego dotyczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Rozdział 6 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna Art. 71. 1. Pracownik mianowany Państwowej Inspekcji Pracy ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za naruszenie obowiązków służbowych.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt III KK 452/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 MAJA 2012 R. IV KK 399/11

POSTANOWIENIE Z DNIA 15 MAJA 2012 R. IV KK 399/11 POSTANOWIENIE Z DNIA 15 MAJA 2012 R. IV KK 399/11 Skoro w toku postępowania przygotowawczego nie nastąpiła faza in personam, to wniesienie przez pokrzywdzonego do sądu w trybie art. 55 1 k.p.k. w zw. z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt oskarżenia

Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt oskarżenia Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt oskarżenia 1. Uwagi wstępne Ustawa karna procesowa przewiduje udział adwokata

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt III KK 346/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 października 2015 r. SSN Krzysztof Cesarz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt II KK 320/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 listopada 2015 r. SSN Andrzej Stępka na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 16 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 366/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2015 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII Wprowadzenie... XXV Wykaz skrótów... XXVII Rozdział I. Umorzenie i zawieszenie postępowania... 1 1. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11 1 KPK)...

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 432/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lutego 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej. Art. 349 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 41 Przygotowanie do rozprawy głównej. Art. 349 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło (przeważnie). Prezes sądu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 457/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 maja 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz SSA del. do SN Barbara

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz

POSTANOWIENIE. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt II KK 100/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2015 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Eugeniusz Wildowicz w sprawie G. T.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE

DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Uwagi wprowadzające 1. Sądowe postępowanie karne. Postępowanie karne w sprawach należących do właściwości sądów toczy się według przepisów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak Sygn. akt III KK 450/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak w sprawie T. J.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99

WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99 WYROK Z DNIA 5 MARCA 2002 R. III KKN 329/99 W procesie karnym stan psychiczny oskarżonego ma znaczenie dopiero przy ustaleniu, że dopuścił się on czynu zabronionego. Żaden przepis prawa nie zwalnia sądu

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne

Cje. Właściwość organów postępowania karnego. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje Właściwość organów postępowania karnego Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Właściwość upoważnienie do

Bardziej szczegółowo

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA ( ) Przysługuje, gdy kodeks tak stanowi. strony/ uczestnicy postępowania będący ich adresatami

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA ( ) Przysługuje, gdy kodeks tak stanowi. strony/ uczestnicy postępowania będący ich adresatami oprac. Mateusz Popiel Przedmiot Przesłanki Podmioty uprawnione do wniesienia Przesłanki formalne/ treść/ wymagania Sposób wnoszenia Organ właściwy do rozpatrzenia/ rozstrzyga Termin Suspensywność ODWOŁANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

oprac. Mateusz Popiel

oprac. Mateusz Popiel oprac. Mateusz Popiel Charakter środka zaskarżenia Podmiot legitymowany Termin Wymogi formalne APELACJA ZAŻALENIE SKARGA KASACYJNA - zwyczajny - dewolutywny - wzgl. suspensywny - strona - interwenient

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt V KK 372/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII Spis treści Wprowadzenie... XXV Wykaz skrótów... XXVII Rozdział I. Umorzenie i zawieszenie postępowania... 1 1. Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12

POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12 POSTANOWIENIE Z DNIA 5 LIPCA 2012 R. WZ 21/12 Prokurator nie jest uprawniony do zaskarżenia zażaleniem rozstrzygnięcia w przedmiocie dowodów rzeczowych, zawartego w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca) Sygn. akt IV KK 199/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lipca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Roman Sądej (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011

Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 Wykład Postępowanie cywilne 22 II 2011 1. Jakim środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna 2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 3. Niedopuszczalność skargi kasacyjnej 4. Legitymacja do wniesienia skargi

Bardziej szczegółowo