Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów DZIAŁ VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji Rozdział 39. Wstępna kontrola oskarżenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów DZIAŁ VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji Rozdział 39. Wstępna kontrola oskarżenia"

Transkrypt

1 Przedmowa XIX Wykaz skrótów XXI DZIAŁ VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji Rozdział 39. Wstępna kontrola oskarżenia Kontrola wymagań formalnych aktu oskarżenia; Niedopuszczalność badania elementów charakterystycznych dla danego rodzaju przestępstw na etapie wstępnej kontroli aktu oskarżenia Posiedzenia sądu Warunkowe umorzenie postępowania Wyrok warunkowo umarzający postępowanie; Obowiązek wskazania okresu próby w części dyspozytywnej wyroku warunkowo umarzającego postępowanie Rozpoznanie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy Obowiązki sądu w razie wskazania przez oskarżonego wyrażającego zgodę na skazanie bez rozprawy okoliczności ekskulpujących winę Związanie sądu wnioskiem prokuratury o skazanie bez rozprawy Środki zapobiegawcze Uzupełnienie postępowania przygotowawczego; Przesłanki zwrotu sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego Podstawa prawna zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego Niezwiązanie oceną; Obowiązek badania właściwości w każdym stadium postępowania sądowego niezwiązanie oceną przyjętą w fazie wstępnej kontroli oskarżenia Rozdział 40. Przygotowanie do rozprawy głównej Niezwłoczne wyznaczenie rozprawy; Zbyt krótki termin między powiadomieniem oskarżonego a terminem rozprawy jako naruszenie prawa do obrony Posiedzenia sądu; Brak sprzeciwu oskarżonego jako przesłanka warunkowego umorzenia postępowania Zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej; Zawiadomienie pokrzywdzonego niebędącego stroną o terminie rozprawy głównej.. 31 V

2 VI 15. Wyznaczenie składu sędziowskiego; Kolejność wyznaczania sędziów, wyłączenie sędziego Środki zabezpieczające; Warunki skierowania na posiedzenie wniosku o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających Uprawnienia pokrzywdzonego w związku z posiedzeniem w sprawie zastosowania środków zabezpieczających wobec sprawcy niepoczytalnego Rozdział 41. Jawność rozprawy głównej Wpływ opinii publicznej oraz relacji mediów na czynności orzekającego sądu; przesłanki obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec osób współdziałających z innymi sprawcami Jawność ogłoszenia wyroku; Zmiana klauzuli tajności w zakresie danych ogłaszanych publicznie w wyroku Rozdział 42. Przepisy ogólne o rozprawie głównej Rola przewodniczącego; Obowiązek respektowania zasady szybkości procesu Obowiązki sądu w zakresie postępowania dowodowego Wnioski dowodowe Zaniechanie podjęcia decyzji co do wniosku dowodowego Postępowanie z wnioskami dowodowymi Zmiana trybu postępowania z uproszczonego na zwyczajny Opuszczenie sali oraz niestawiennictwo oskarżonego; Niestawiennictwo oskarżonego na rozprawie bez usprawiedliwienia; skutki przedłożenia niewłaściwego pod względem formalnym, ale merytorycznie usprawiedliwiającego nieobecność oskarżonego zaświadczenia lekarskiego Obecność oskarżonego na rozprawie głównej Niezdolność oskarżonego do udziału w rozprawie; niestawiennictwo oskarżonego; prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego Nowy obrońca z urzędu; Brak zaufania oskarżonego do wyznaczonego mu obrońcy z urzędu Pełnienie obowiązków przez obrońcę Rozdział 43. Rozpoczęcie rozprawy głównej Czynności wstępne; Brak obowiązku odbierania danych personalnych od oskarżonych; umieszczenie chorego na niewłaściwym oddziale szpitalnym jako narażenie życia Niestawiennictwo oskarżonego; Pozbawienie wolności osoby doprowadzonej na rozprawę Opuszczenie sali; uprawnienie pokrzywdzonego; Udział pokrzywdzonego będącego świadkiem w rozprawie Rozdział 44. Przewód sądowy Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej; Zakaz reformationis in peius w kontekście dobrowolnego poddania się karze

3 35. Odczytanie protokołów wyjaśnień; Odczytywanie wcześniejszych wyjaśnień oskarżonego Brak podpisu na protokole a możliwość jego odczytania Czasowe usunięcie z sali oskarżonego; Obowiązek doprowadzenia oskarżonego pozbawionego wolności na rozprawę; zawiadomienie o rozprawie apelacyjnej Odczytanie protokołów zeznań; Długotrwałe przebywanie świadka za granicą jako przesłanka odczytania zeznań Odczytanie zeznań złożonych w postępowaniu przygotowawczym a prawo do obrony Odczytywanie wyjaśnień złożonych poprzednio przez świadka w charakterze oskarżonego Odczytanie innych protokołów; Korzystanie w procesie karnym z materiałów zgromadzonych podczas podsłuchu operacyjnego ABW Ujawnienie dowodu z kontroli rozmów telefonicznych uzyskanych w toku kontroli operacyjnej Przesłuchanie świadka anonimowego przez sąd; czynności operacyjno-rozpoznawcze Policji propozycja przyjęcia korzyści majątkowej Dane osobopoznawcze; ujawnienie na rozprawie; Przeprowadzenie dodatkowych dowodów po zamknięciu przewodu Dowody rzeczowe; Trzy dyrektywy zasady bezpośredniości w procesie karnym; dopuszczalne odstępstwo od zasady bezpośredniości możliwość przeprowadzenia eksperymentu procesowego przez wyznaczonego sędziego albo sąd wezwany Czynności poza rozprawą; Nienależyta obsada sądu wezwanego a bezwględne przyczyny odwoławcze Żądanie dodatkowych dowodów; Instytucja zakreślenia oskarżycielowi publicznemu terminu do przedstawienia dowodów jako uprawnienie sądu Rozszerzenie oskarżenia; Zarzut nieudzielenia pomocy a działanie w obronie koniecznej Zmiana kwalifikacji prawnej; Konieczność uprzedzenia stron o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu przez sąd odwoławczy Wykroczenie Zarządzenie przerwy; Przerwa w rozprawie, odczytanie zeznań świadków, nieuzupełnienie braków wniosku Rozprawa po przerwie; Nienależyta obsada sądu; prowadzenie rozprawy od początku Odroczenie rozprawy; Prowadzenie rozprawy odroczonej w dalszym ciągu Zamknięcie przewodu sądowego; Podstawy oddalenia wniosku dowodowego złożonego w postępowaniu odwoławczym; zakaz przeprowadzania przez sąd odwoławczy postępowania dowodowego co do istoty sprawy VII

4 Rozdział 45. Głosy stron Kolejność głosów; Naruszenie prawa stron do zabrania głosu po zamknięciu przewodu sądowego a podstawy odwoławcze Rozdział 46. Wyrokowanie Narada; Postępowanie karne wymóg odbycia przez sąd narady i przeprowadzenia głosowania nad wyrokiem w wypadku wznowienia przewodu sądowego uniezależniony od tego, czy strony procesowe w końcowych wystąpieniach wprowadzają nowe wątki merytoryczne Wznowienie przewodu sądowego Podstawa wyroku; Znaczenie orzecznictwa sądowego dla rozstrzygania konkretnej sprawy Oparcie się przez sąd odwoławczy na dowodzie nieujawnionym w toku rozprawy głównej Sporządzenie wyroku; Wypowiadanie się przez sąd na temat tzw. rozstrzygnięć negatywnych Treść wyroku; Konsekwencje różnic w słownym i liczbowym zapisie wartości wymierzonych skazanemu stawek dziennych grzywny oraz wysokości tych stawek Wymóg dokładnego określenia przypisanego czynu w wyroku skazującym; zakres odpowiedzialności za narażenie należności podatkowej na uszczuplenie Wyrok umarzający i warunkowo umarzający; Zbieg negatywnych przesłanek procesowych a rodzaj orzeczenia kończącego postępowanie Powództwo cywilne i zasądzenie odszkodowania z urzędu; Wyłączenie możliwości kumulacji różnych rozstrzygnięć dotyczących tej samej szkody Ogłoszenie wyroku; Brak obrońcy w trakcie fragmentu postępowania Niestawiennictwo stron; Obowiązek doręczenia oskarżonemu odpisu wyroku z pouczeniem w sytuacji jego nieobecności na rozprawie apelacyjnej odbytej przy udziale jego obrońcy Uzupełnienie wyroku postanowieniem Wniosek o uzasadnienie; Brak zgody oskarżonego na cofnięcie przez obrońcę wniosku o uzasadnienie wyroku jako przesłanka przywrócenia terminu Treść uzasadnienia; Udział w orzekaniu osoby nieuprawnionej a czynność sporządzenia uzasadnienia DZIAŁ IX. Postępowanie odwoławcze Rozdział 47. Przepisy ogólne Zakres zaskarżenia; Brak interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia na korzyść oskarżonego przez oskarżyciela posiłkowego Zaskarżenie wyroku kasacją przez prokuratora, który nie składał apelacji Dwuinstancyjność; wewnętrzny tryb odwoławczy; Niezaskarżalność postanowienia sądu odwoławczego w przedmiocie kosztów VIII

5 73. Brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w jego przeczeniu Treść środka odwoławczego; Związanie sądu treścią petitum środka odwoławczego wniesionego na niekorzyść oskarżonego a zakaz orzekania na niekorzyść Uzupełnianie apelacji wnoszonej na niekorzyść skazanego; zakaz reformationis in peius a zmiana alternatywnych znamion przestępstwa tego samego typu w opisie czynu Forma pisemna; adresat środka odwoławczego; Złożenie apelacji karnej za pomocą telefaksu Przesłanie apelacji w formie dokumentu elektronicznego z bezpiecznym podpisem elektronicznym Cofnięcie środka odwoławczego; Możliwość cofnięcia kasacji; okoliczności niebędące podstawą kasacji Przesłanki cofnięcia kasacji wniesionej na korzyść oskarżonego Skutki cofnięcia środka odwoławczego; Przesłanki skutecznego cofnięcia kasacji Granice rozpoznania; Dokonywanie kontroli apelacyjnej w procesie karnym a wymogi stawiane uzasadnieniu orzeczenia sądu II instancji Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego; Zakaz reformationis in peius w postępowaniu ponownym z powodu wadliwego działania sądu Wyjście podmiotowe poza granice zaskarżenia; Przesłanki uchylenia wyroku na korzyść współskazanych w postępowaniu kasacyjnym Ograniczone rozpoznanie środka odwoławczego; Zakres rozpatrywania zarzutów przez sąd odwoławczy Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego; Wątpliwości sądu odwoławczego odnośnie okoliczności popełnienia przestępstwa objętego wnioskiem o skazanie bez rozprawy; niedopuszczalność uniewinnienia oskarżonego od zarzutu objętego wnioskiem o skazanie bez rozprawy w postępowaniu odwoławczym Podstawy odwoławcze; Stan zawisłości sprawy i naruszenie powagi rzeczy osądzonej, jako przyczyny odwoławcze Bezwzględne podstawy uchylenia orzeczenia; Niedopuszczalność wskazania bezwzględnej przyczyny odwoławczej po wniesieniu kasacji na innej podstawie od wyroku skazującego na karę z zawieszeniem Sformalizowanie postępowania kasacyjnego Ponowne rozpoznanie Zakaz pogarszania sytuacji oskarżonego; Zakaz reformationis in peius a przeprowadzenie dowodów Rozdział 48. Apelacja Zaskarżanie wyroków Termin do wniesienia apelacji; Skuteczność apelacji wniesionej przed otwarciem ustawowego terminu do wniesienia apelacji Przymus adwokacko-radcowski; Osobista apelacja oskarżonego IX

6 94. Modyfikacja zakresu rozpoznania; Zakres kontroli instancyjnej Sądu Najwyższego Charakter naruszenia zakazu reformationis in peius Granice orzekania na niekorzyść oskarżonego Udział stron w rozprawie apelacyjnej; Konsekwencje przeprowadzenia rozprawy apelacyjnej bez powiadomienia obrońcy o terminie rozprawy Postępowanie dowodowe; Przesłanki wydania wyroku reformatoryjnego a podejmowanie czynności dowodowych przez sąd odwoławczy Przebieg postępowania apelacyjnego; Sprawozdanie jako konieczny element rozprawy odwoławczej Zakaz orzekania na niekorzyść; Zakaz wymierzenia kary surowszej przez sąd odwoławczy przy zmianie ustaleń faktycznych Poprawienie kwalifikacji prawnej; Rodzaj orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym poprawianie błędnej kwalifikacji Zmiana zaskarżonego wyroku w granicach zaskarżenia a jego pozostały zakres Uzasadnienie wyroku; Rola uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego w kontekście kontroli kasacyjnej Odpowiednie stosowanie; Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich przez Sąd Najwyższy Rozdział 49. Zażalenie Dopuszczalność zaskarżania; Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia jako orzeczenie zamykające drogę do wydania wyroku Termin do wniesienia zażalenia; Zażalenie obrońcy ustanowionego po wydaniu postanowienia na posiedzeniu Dewolutywność zażalenia; Procedowanie sądu podczas rozpoznawania zażalenia Udział stron w posiedzeniu sądu; Rozpatrzenie przez sąd zażalenia. na zatrzymanie Postępowanie przygotowawcze; Kontrola odwoławcza postanowienia o umorzeniu śledztwa Zaskarżanie zarządzeń; Dopuszczalność zażalenia na zarządzenie stwierdzające bezskuteczność aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego z powodu braków formalnych DZIAŁ X. Postępowania szczególne Rozdział 50. Postępowanie uproszczone Zakres przedmiotowy; Przesłanki trybu uproszczonego prowadzenie postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia Skład sądu; Skład sądu rozpoznającego apelację od wyroku wydanego w składzie jednoosobowym X

7 113. Niestawiennictwo oskarżonego; wyrok zaoczny; Przesłanki wydania wyroku zaocznego pozbawienie oskarżonego wolności w dacie terminów doręczenia zawiadomienia o rozprawie Usprawiedliwione niestawiennictwo; Prowadzenie rozprawy w trybie uproszczonym bez udziału oskarżonego Sprzeciw przeciwko wyrokowi zaocznemu; Uprawomocnienie wyroku zaocznego Przerwa w rozprawie; Zmiana trybu z uproszczonego na zwyczajny w związku z przekroczeniem terminu przerwy możliwość kontynuowania rozprawy w sytuacji nieobecności oskarżonego Rozdział 51. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego Przepisy o postępowaniu uproszczonym; Sprawy z oskarżenia prywatnego jako odmiana postępowania uproszczonego Złożenie wyjaśnień przez oskarżonego jako warunek wydania wyroku zaocznego w postępowaniu prywatnoskargowym Akt oskarżenia Niestawiennictwo stron; Konsekwencje niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na posiedzeniu pojednawczym Pojednanie stron; Powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego Zakres pojednania Ugoda; Uchylenie postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie z oskarżenia prywatnego z powodu pojednania się stron a zakaz reformationis in peius Odstąpienie od oskarżenia; Skutki niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na rozprawę Rozdział 52. Postępowanie nakazowe Postępowanie nakazowe; Dopuszczalność wydania wyroku nakazowego w odniesieniu do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności Niedopuszczalność orzekania; Niedopuszczalność orzekania w trybie nakazowym wobec nieletniego Kary; Kary możliwe do orzeczenia wyrokiem nakazowym Treść wyroku nakazowego; Określenie kary w postępowaniu nakazowym w sprawach o wykroczenia Sprzeciw; Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego pojęcie pierwszej rozprawy głównej Rozdział 53. Postępowanie przyspieszone Przesłuchanie podejrzanego; pouczenie; Niekonstytucyjność przepisów o stosowaniu środków zapobiegawczych w postępowaniu przyspieszonym dla czynów o charakterze chuligańskim Uzasadnienie wyroku; Skutki stwierdzenia przez sąd niedopuszczalności trybu przyspieszonego przekazanie sprawy prokuratorowi XI

8 DZIAŁ XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia Rozdział 54. Kasacja Przedmiot zaskarżenia; Przyjęcie kwalifikacji zbiegu przestępstw zamiast ciągu przestępstw jako podstawa kasacji Uprawnienia stron; Niezaskarżenie wyroku sądu I instancji a dopuszczalność kasacji Jednorazowe zaskarżenie Podstawy kasacji; Wątpliwości co do bezstronności sędziego jako zarzut kasacyjny a brak wniosku strony wniosku o wyłączenie; uzewnętrznienie przez sędziego poglądu na sprawę przed wydaniem orzeczenia Termin; Skutki błędnego pouczenia o terminie złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku Tryb wnoszenia; Kasacja a wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożenie po terminie Określenie zarzutu; przymus adwokacko-radcowski; Oświadczenie obrońcy o braku podstaw do wniesienia kasacji a wyznaczenie kolejnego obrońcy Niedopuszczalność środka odwoławczego; Zakres kontroli instancyjnej Sądu Najwyższego Kasacja na korzyść; Upływ terminu przedawnienia karalności czynu a kasacja, kasacja pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego wniesiona po 6 miesiącach od wyroku Przyjęcie i odmowa przyjęcia kasacji Pozostawienie kasacji bez rozpoznania; Odmowa przyjęcia środka odwoławczego; braki formalne zażalenia na odmowę przyjęcia kasacji Wstrzymanie wykonania orzeczenia; Podstawy decyzji w przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia Rozprawa i posiedzenie; Uznanie kasacji za oczywiście bezzasadną a uzasadnienie orzeczenia sądu kasacyjnego Granice rozpoznania; Granice rozpoznania kasacji w kontekście postępowania ponownego Rodzaje orzeczeń; Rodzaj orzeczeń wydawanych przez Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym poprawianie błędnej kwalifikacji Wykonanie kary; Rozpoznanie wniosku obrońcy z urzędu o zasądzenie wynagrodzenia w stawce wyższej niż minimalna w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym; zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego zastosowanego przez Sąd Najwyższy po rozpoznaniu kasacji Rozdział 55. Wznowienie postępowania Niedopuszczalność badania w karnym postępowaniu wznowieniowym zasadności wydania wyroku przez sąd cywilny państwa obcego Dodatkowe podstawy wznowienia; Niedopuszczalność wznowienia postępowania w przedmiocie orzeczenia badania psychiatrycznego oskarżonego XII

9 150. Ustalenie podstawy propter falsa; Dopuszczenie się przestępstwa w związku z postępowaniem jako podstawa wznowienia procesu Wniosek o wznowienie; wznowienie z urzędu; Konsekwencje prawne złożenia przez stronę wniosku o wznowienie postępowania opartego na podstawach uwzględnianych na wniosek i z urzędu Właściwość sądu; Sąd właściwy do wznowienia postępowania karnego Odpowiednie stosowanie; przymus adwokacko-radcowski; Sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania karnego przez radcę prawnego reprezentującego skazanego Rodzaje orzeczeń; środki odwoławcze; Wznowienie postępowania karnego w związku z rozstrzygnięciem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka DZIAŁ XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia Rozdział 56. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie Prawo do odszkodowania; Stosowanie przepisów procedury cywilnej w postępowaniu dotyczącym roszczeń odszkodowawczych związanych z orzeczeniem karnym Wyłączenie roszczenia; Fałszywe samooskarżenie a prawo do odszkodowania Właściwość i skład sądu; forma orzeczenia; Zwrot kosztów w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie Przedawnienie roszczeń; Podniesienie przez prokuratora zarzutu przedawnienia roszczeń z tytułu niesłusznego aresztowania a naruszenie zasad współżycia społecznego Roszczenie zwrotne; Niedopuszczalność skargi na bezczynność prezydenta RP Przepisy KPC; Odszkodowanie za niesłuszne skazanie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, odsetki oraz koszty ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika Rozdział 57. Ułaskawienie Prośba; Wyrok wydany w postępowaniu w stosunku do nieobecnych a prośba o ułaskawienie Zatarcie skazania a ułaskawienie Skład sądu; Realizacja prawa do obrony udział w posiedzeniach sądu; sporządzenie kasacji przez stronę adwokata Rozpoznanie prośby; Przeżycia psychiczne osób najbliższych jako podstawa wniosku o ułaskawienie Ponowna prośba; Uznaniowy charakter rozstrzygnięcia sądu I instancji w przedmiocie prośby o ułaskawienie wniesionej przed upływem roku od negatywnego załatwienia poprzedniej Rozdział 58. Wyrok łączny Właściwość sądu; Przesłanki wydania nowego wyroku łącznego Inicjatywa; Wyłączenie zasady skargowości przy wydawaniu wyroku łącznego XIII

10 168. Zebranie danych; Zasady regulujące tryb wydawania wyroków łącznych Umorzenie; Skazanie prawomocnym orzeczeniem państwa obcego a wyrok łączny Rozprawa; Ograniczona poczytalność w chwili popełnienia czynów a obrona obowiązkowa w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego Przepisy o postępowaniu zwyczajnym; Prawomocność wyroku łącznego Wyrokowanie; Wydanie wyroku łącznego a przedterminowe warunkowe zwolnienie Początek odbywania kary; Data rozpoczęcia wykonania wyroku łącznego DZIAŁ XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Rozdział 59. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych Zakres pomocy; Doręczanie pism cudzoziemcom: pomoc prawna a przepisy kodeksowe Rozdział 60. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego Przejęcie ścigania Rozdział 61. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów Zgłaszanie wniosków; Tryb rozpoznania wniosków o ekstradycję w Polsce i Czechach otrzymanych przed r Zastrzeżenia; Brak zgody na ściganie wydanego za przestępstwo nieobjęte wnioskiem ekstradycyjnym a umorzenie wszczętego w tej sprawie postępowania karnego Rozdział 62. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych Tok czynności; Status umowy polsko-amerykańskiej o ekstradycji, subsydiarność przepisów o wydaniu i przewozie osób ściganych w KPK Posiedzenie sądu Niedopuszczalność wydania; Dopuszczalność wydania osoby ściganej państwu obcemu Tymczasowe aresztowanie Rozdział 63. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania Europejski nakaz aresztowania; Przesłanki uznania zatrzymania za bezpodstawne, zatrzymanie na podstawie ENA Niedopuszczalność wydania; Niedopuszczalność objęcia ENA przestępstw zagrożonych karą nieizolacyjną; zasada specjalności w procedurze wykonania europejskiego nakazu aresztowania Forma nakazu; Samodzielne przesłanki wyłączenia zasady specjalności ENA XIV

11 185. Niewszczynanie postępowania wykonawczego; Europejski nakaz aresztowania przekazanie Rozdział 64. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania Cele przekazania ścigania; Brak oryginału europejskiego nakazu aresztowania Orzekanie; Swoboda sądu co do stosowania tymczasowego aresztowania wobec osoby objętej europejskim nakazem aresztowania Postanowienie o przekazanie; terminy; Czas trwania tymczasowego aresztowania osoby objętej postanowieniem o przekazaniu Odroczenie wykonania przekazania; Odroczenie wykonania postanowienia o przekazaniu tymczasowe aresztowanie w trakcie odroczenia Przyczyny fakultatywne odmowy przekazania; Przekazanie osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania Przekazanie warunkowe; Odroczenie utraty mocy przepisu europejski nakaz aresztowania Właściwość sądu; Zaskarżalność postanowienia w przedmiocie zgody na dalsze ściganie osoby przekazanej na podstawie ENA Rozdział 65. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania Wystąpienie z wnioskiem o przejęcie Przyjęcie wniosku o przejęcie; Zasady wykonywania przekazanego orzeczenia przekształcenie kary przez organy krajowe Właściwość sądu; Postępowanie karne wzajemny stosunek prawa krajowego i prawa międzynarodowego w dziedzinie międzynarodowej współpracy w sprawach karnych Niedopuszczalność przejęcia i przekazania; Przejęcie orzeczenia sądu zagranicznego do wykonania a brak zgody skazanego Postępowanie po przejęciu; Przejęcie orzeczenia sądu państwa obcego do wykonania w Polsce prawo krajowe a prawo międzynarodowe Opuszczenie terytorium; Przesłanka obywatelstwa przy przekazaniu i przejęciu orzeczenia do wykonania Przejęcie orzeczenia do wykonania w Polsce, ustalenie kwalifikacji prawnej czynu Przejęcie wyroku do wykonania warunki określenia łagodniejszej kary Rozdział 66. Przepisy końcowe Pierwszeństwo umowy; zasada wzajemności DZIAŁ XIV. Koszty procesu Rozdział 67. Przepisy ogólne Zakres kosztów; Wydatki poniesione na ustanowienie dalszych pełnomocników XV

12 203. Zwrot kosztów procesu wynagrodzenie adwokata wraz ze stawką VAT Wydatki Skarbu Państwa; Koszty procesu Brak legitymacji obrońcy do wniesienia zażalenia na przyznanie innemu obrońcy wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu Tymczasowe pokrywanie wydatków; koszty mediacji i tłumacza Zwrot na rzecz oskarżyciela prywatnego Rozdział 68. Zwolnienie od kosztów sądowych Zwolnienie od wyłożenia kosztów; Ciężar dowodu w zakresie wykazania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia od wyłożenia kosztów sądowych Żołnierz Rozdział 69. Zasądzenie kosztów procesu Zasądzenie kosztów od skazanego w sprawach z oskarżenia publicznego; Metalowa rurka jako przedmiot niebezpieczny; udokumentowanie kosztów obrony Zwrot kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego Zasądzenie kosztów od skazanego w sprawach z oskarżenia prywatnego; Koszty procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego; ocena stopnia szkodliwości społecznej czynu Warunkowe umorzenie Uniewinnienie lub umorzenie; Zasądzenie opłaty tytułem kosztów procesu i kosztów sądowych w sprawach z oskarżenia prywatnego; przedawnienie karalności Wysokość kosztów procesu limity opłat za czynności adwokackie i radcy prawnego Zwrot kosztów obrony Zasada słuszności Obliczanie wydatków Skarbu państwa w postępowaniu karnym Nieuwzględnienie środka odwoławczego; Zasądzenie kosztów odwoławczego postępowania karnego w fazie jurysdykcyjnej Wznowienie postępowania; Koszty postępowania wznowieniowego Przedawnienie; Przedawnienie prawa do ściągnięcia kosztów procesu Rozdział 70. Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu Powództwo cywilne; Zwrot kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego DZIAŁ XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych Rozdział 71. Przepisy ogólne Zakres spraw podległych; Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym przekazanie sprawy przez prokuratora wojskowego XVI

13 224. Jurysdykcja sądów wojskowych przestępstwa popełnione przeciwko innemu żołnierzowi Łączność spraw Właściwość sądu; Definicja żołnierza pełniącego czynną służbę Wojskowy sąd okręgowy Właściwość z łączności spraw; Ustalenie właściwości miejscowej sądu wojskowego pierwszeństwo wszczęcia postępowania in personam Prokurator wojskowy; Uprawnienie do wniesienia kasacji karnej Rozdział 72. Postępowanie przed sądem Nieobecność na rozprawie głównej obrońcy obligatoryjnego nawet za zgodą oskarżonego naruszeniem interesu oskarżonego w zakresie prawa do obrony Wznowienie postępowania; Wznowienie postępowania w stosunku do żołnierza Indeks rzeczowy Indeks chronologiczny orzeczeń Indeks autorów glos i artykułów XVII

Kodeks postêpowania karnego

Kodeks postêpowania karnego Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks postêpowania karnego Orzecznictwo Tom II Joanna Brylak C.H. Beck Przedmowa..................................................... XIX Wykaz skrótów.................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Definicja procesu karnego... 7 3. Funkcje procesu karnego... 9 4. Cele procesu karnego... 10

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Art. 522 [Jednorazowe zaskarżenie] Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

Art. 522 [Jednorazowe zaskarżenie] Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz. Rozdział 55. Kasacja Art. 518 [Odpowiednie stosowanie] Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu IX. Art. 519

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Słowo wstępne ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją... 19 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.................................................... 15 Słowo wstępne.................................................... 17 ROZDZIAŁ I. Zaskarżalność apelacją..................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Unormowania konstytucyjne Art. 78 Konstytucji RP Każda ze stron ma

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Rozdział 51. Postępowanie uproszczone Art. 468 [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Decyzje sądu jako organu I instancji w postępowaniu przygotowawczym... 1 1. Zezwolenie na przesłuchanie osoby zobowiązanej

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. ozdział 68. Przepisy ogólne Art. 616 [Zakres kosztów] 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa procesowego cywilnego 1 Pytania 1 7 Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia II

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia II Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 3) nie przysługuje stronie od uzasadnienia orzeczenia sądu II

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zasady postępowania sądowego 1) Zasada skargowości 2) Zasada kontradyktoryjności

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło (przeważnie). 1. Po zamknięciu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm.

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ze zm. Wykaz skrótów XIII Wstęp XV Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres ustawy] 1 Artykuł 2. [Objaśnienia pojęć]

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Skierowanie sprawy na posiedzenie w celu jej rozstrzygnięcia 1)

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Od Autorów... 25

Spis treści. Wykaz skrótów Od Autorów... 25 Wykaz skrótów........................................................... 23 Od Autorów.............................................................. 25 Wzór nr 1. Wniosek obrońcy oskarżonego o umorzenie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 354/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014

PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 PLAN SZKOLENIA aplikantów adwokackich Izby Radomskiej I roku w roku szkoleniowym 2014 I. Program szkolenia. Zgodnie z Ramowym programem szkolenia, przyjętym przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1648. Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Wzory pism procesowych w sprawach karnych Wzory pism procesowych w sprawach karnych Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki Wydanie 3 Warszawa 2012 Poszczególne wzory opracowali: Piotr Hofmański: 1 9, 11 39, 69 118a, 178 190, 214 243 Stanisław Zabłocki:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19

Spis treści. Przedmowa do siódmego wydania Przedmowa do czwartego wydania Przedmowa do pierwszego wydania... 19 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.......................................................... 13 Przedmowa do siódmego wydania........................................ 15 Przedmowa do czwartego wydania.......................................

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa.

USTAWA. z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Art. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Art. 2. 1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa

Spis treści. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Rozdział I. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Wprowadzenie 1 1. Sądownictwo administracyjne w polskim systemie prawnym 1 2. Przedmiot postępowania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak

POSTANOWIENIE. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 211/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 listopada 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Dorota Rysińska Protokolant Dorota

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA

BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA BLOK PRAWO O ADWOKATURZE HISTORIA ADWOKATURY ETYKA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU ADWOKATA 18 x 45 minut 1. Proces kształtowania profesji adwokackiej w Polsce PA1 adw. C. Nowakowski 2.3. Pierwsze regulacje ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XI XXI Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział I. Ogólne założenia systemu zaskarżania orzeczeń sądowych... 3 1. Zaskarżalność orzeczeń sądowych w historii polskiego sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Bibliografia Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Bibliografia Wykaz orzecznictwa Wprowadzenie Wykaz skrótów... Bibliografia... Wykaz orzecznictwa... Wprowadzenie... XIII XVII XXXI XXXV Rozdział I. Konstytucyjny i międzynarodowy standard ochrony prawa do wolności osobistej człowieka... 1 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Część I. Materialne prawo karne skarbowe. Część ogólna Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego skarbowego... 3 1 1. Pojęcie prawa karnego skarbowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017. Postępowania szczególne. 1/ Uwagi ogólne

Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017. Postępowania szczególne. 1/ Uwagi ogólne Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017 Postępowania szczególne 1/ Uwagi ogólne Postępowania szczególne zawarte w kodeksie postępowania karnego wyróżnione zostały na tle postępowania zwyczajnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. lub wykroczenia skarbowego...44

Spis treści. lub wykroczenia skarbowego...44 Spis treści Wykaz skrótów...19 Przedmowa do wydania czwartego...21 Część pierwsza Materialne prawo karne skarbowe...23 Dział I. Część ogólna...25 Rozdział pierwszy Materialne prawo karne...25 1. Definicja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1414 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII

Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Przedmowa XI Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania 1 Rozdział I. Postępowanie cywilne zagadnienia wstępne 3 1.1. Pojęcie i zasady postępowania cywilnego 3 1.2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje IV Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Wyrokowanie 1. Wyrokowanie poprzedzają głosy końcowe (art. 406

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna

ROZDZIAŁ 2. Pojęcie postępowania sądowoadministracyjnego i jego przedmiot- sprawa sądowoadministracyjna POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE Autorzy: Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska Red.: Tadeusz Woś Wykaz skrótów I. Źródła prawa II. Czasopisma III. Sądy i inne instytucje IV. Inne Wstęp

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 485)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 485) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 917 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 274/14. Dnia 24 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV KK 274/14. Dnia 24 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt IV KK 274/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 września 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 września 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Wykaz skrótów... XV Wykaz ważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXVII Przedmowa do wydania szesnastego... XXIX Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego...

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota Rysińska Sygn. akt III KK 280/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dorota

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII

Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Spis treści Przedmowa... IX Wykaz skrótów... XI Literatura... XVII Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Uwagi wstępne... 3 Rozdział 2. Wymagania formalne wspólne dla środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Spis treści Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 40 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 29 Pytania 41 84 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.

Spis treści Wstęp Wykaz najważniejszych skrótów Kodeks postępowania cywilnego z r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm. Wstęp... Wykaz najważniejszych skrótów... XXI Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg)... 1 Artykuł 1. [Sprawy cywilne]... 1 Artykuł 2. [Droga sądowa]...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 432/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lutego 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania szesnastego

Przedmowa do wydania szesnastego Spis treści Wykaz skrótów Wykaz ważniejszej literatury Przedmowa Przedmowa do wydania szesnastego Rozdział I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego 2. Rodzaje postępowania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania karnego

Kodeks postępowania karnego Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) (zm.: Dz.U. 1999, Nr 83, poz. 931; 2000, Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027; 2001, Nr 98, poz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 88/17. Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 88/17. Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 88/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe

Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego. Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe Studia Stacjonarne Administracji Podstawy procesu karnego Lista zagadnień na kolokwium zaliczeniowe I. Zagadnienia wstępne (prezentacja nr 1). 1. Pojęcie i przedmiot procesu karnego (slajdy 10-11). 2.

Bardziej szczegółowo

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia

wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności. C. wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia 1. 2. 3. 4. 5. Zgodnie z Kodeksem karnym, orzekając karę pozbawienia wolności, sąd: A. ma obowiązek określić rodzaj zakładu karnego, w którym skazany ma odbywać karę, a także orzec system programowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski Sygn. akt V KK 145/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 17

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 17 Wykaz skrótów......................................... 15 Wstęp............................................... 17 I. CZĘŚĆ KARNA........................................ 19 1. Uzasadnienie wyboru katalogu

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania karnego ze schematami wyd. 2. (2015) Katarzyna Sychta, ISBN 978-83-264-9419-2 SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt III KK 452/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2016 r. SSN Krzysztof Cesarz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Skarga konstytucyjna

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Skarga konstytucyjna Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Skarga konstytucyjna (Bogumił Naleziński, Jakub Królikowski, Jarosław Sułkowski) A. Komentarz tezowy... 3 Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych

METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych METODYKI BECKA METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Stefan Jaworski METODYKA pracy adwokata w sprawach karnych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo