Wzory pism procesowych w sprawach karnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzory pism procesowych w sprawach karnych"

Transkrypt

1

2 Wzory pism procesowych w sprawach karnych Piotr Hofmański Stanisław Zabłocki Wydanie 3 Warszawa 2012

3 Poszczególne wzory opracowali: Piotr Hofmański: 1 9, 11 39, a, , Stanisław Zabłocki: 10 10a, 40 68, , , Redaktor prowadząca: Małgorzata Stańczak Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Paterak-Kondek Opracowanie techniczne: Małgorzata Duda Projekt okładki i stron tytułowych: Michał Piotrowski Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, Warszawa tel , faks Infolinia: Redakcja: tel , , , faks e -mail: Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony

4 Spis treści Wykaz skrótów Od Autorów Wzór nr 1. Wniosek obrońcy oskarżonego o umorzenie postępowania na podstawie art k.p.k Wzór nr 2. Wniosek obrońcy oskarżonego o częściowe zawieszenie postępowania na podstawie art k.p.k Wzór nr 3. Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa bezwzględnie wnioskowego (art k.p.k.) Wzór nr 3a. Wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa względnie wnioskowego (art k.p.k.) Wzór nr 3b. Wniosek o ściganie niektórych sprawców przestępstwa (art k.p.k.) Wzór nr 4. Cofnięcie wniosku o ściganie w toku postępowania przygotowawczego (art k.p.k.) Wzór nr 4a. Cofnięcie wniosku o ściganie w toku postępowania sądowego Wzór nr 5. (art k.p.k.) Wniosek o umorzenie postępowania przed sądem na podstawie art pkt 1 k.p.k. z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia Wzór nr 5a. Wniosek o umorzenie postępowania na podstawie art pkt 5 k.p.k Wzór nr 5b. Wniosek o umorzenie postępowania na podstawie art pkt 7 k.p.k Wzór nr 6. Zażalenie na postanowienie o ukaraniu w trybie art k.p.k Wzór nr 6a. Zażalenie na postanowienie prokuratora o ukaraniu dziekana rady adwokackiej w trybie art. 20 1a k.p.k. art. 20 1b k.p.k Wzór nr 7. Wniosek o zawieszenie śledztwa na podstawie art k.p.k Wzór nr 7a. Wniosek o zawieszenie postępowania sądowego na podstawie art k.p.k Wzór nr 8. Wzór nr 9. Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania na podstawie art k.p.k Zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania na podstawie art k.p.k

5 Spis treści Wzór nr 10. Inicjatywa skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego w trakcie postępowania przygotowawczego (art. 23a 1 k.p.k.) Wzór nr 10a. Inicjatywa skierowania sprawy na drogę postępowania mediacyjnego w trakcie postępowania jurysdykcyjnego (art. 23a 1 k.p.k.) Wzór nr 11. Wniosek o wystąpienie przez właściwy sąd rejonowy do sądu apelacyjnego o przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi okręgowemu (art k.p.k. w zw. z art. 9 2 k.p.k.) Wzór nr 12. Wniosek o rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów (art k.p.k. w zw. z art. 9 2 k.p.k.) Wzór nr 13. Wniosek o stwierdzenie niewłaściwości sądu (art. 35 k.p.k. w zw. z art. 9 2 k.p.k.) Wzór nr 14. Zażalenie na postanowienie sądu dotyczące właściwości (o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu) wydane na podstawie art k.p.k. art k.p.k Wzór nr 14a. Zażalenie na postanowienie sądu dotyczące właściwości (o odmowie przekazania sprawy sądowi właściwemu) na podstawie art k.p.k. 74 Wzór nr 15. Wniosek o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu art. 36 k.p.k Wzór nr 16. Wniosek o wystąpienie przez sąd właściwy do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu na podstawie art. 37 k.p.k Wzór nr 17. Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art pkt 4 k.p.k Wzór nr 17a. Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art pkt 7 k.p.k Wzór nr 18. Wniosek o wyłączenie ławnika na podstawie art pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 44 k.p.k Wzór nr 19. Wniosek o wyłączenie prokuratora na podstawie art pkt 5 k.p.k. w zw. z art. 47 k.p.k Wzór nr 20. Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art k.p.k. zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego Wzór nr 20a. Wniosek o wyłączenie sędziego na podstawie art k.p.k. zgłoszony po rozpoczęciu przewodu sądowego Wzór nr 21. Oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego art k.p.k Wzór nr 22. Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 49a k.p.k.) Wzór nr 23. Oświadczenie o wykonywaniu praw pokrzywdzonego nieporadnego (art k.p.k.) Wzór nr 24. Akt oskarżenia oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego (art i 2 k.p.k.) Wzór nr 25. Oświadczenie innego pokrzywdzonego o przyłączeniu się do oskarżenia posiłkowego subsydiarnego (art k.p.k.) Wzór nr 26. Oświadczenie oskarżyciela posiłkowego o odstąpieniu od oskarżenia (art k.p.k.) Wzór nr 27. Oświadczenie osoby najbliższej oskarżyciela posiłkowego (ubocznego) o przystąpieniu do postępowania w wypadku jego śmierci art k.p.k Wzór nr 28. Oświadczenie osoby najbliższej oskarżyciela posiłkowego (subsydiarnego) o wstąpieniu w jego prawa (art k.p.k. w zw. z art. 61 k.p.k.) wraz z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania

6 Spis treści Wzór nr 29. Oświadczenie innego pokrzywdzonego (niż oskarżyciel prywatny) o przyłączeniu się do postępowania w charakterze oskarżyciela prywatnego (art k.p.k.) Wzór nr 30. Oświadczenie o podtrzymaniu oskarżenia jako prywatnego w sprawie, w której ingerował prokurator na podstawie art k.p.k., a następnie odstąpił od oskarżenia (art k.p.k.) Wzór nr 31. Oświadczenie osoby najbliższej oskarżyciela o wstąpieniu w prawa oskarżyciela prywatnego z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania (art k.p.k.) Wzór nr 32. Powództwo cywilne pokrzywdzonego (art. 62 k.p.k.) Wzór nr 33. Powództwo cywilne osoby najbliższej pokrzywdzonego (art k.p.k.) Wzór nr 34. Oświadczenie o wstąpieniu osoby najbliższej w prawa powoda cywilnego w wypadku jego śmierci (art k.p.k.) Wzór nr 35. Wniosek powoda cywilnego o przekazanie pozwu sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych (art k.p.k.) Wzór nr 36. Powództwo cywilne pokrzywdzonego wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia (art k.p.k.) Wzór nr 37. Zażalenie na postanowienie co do zabezpieczenia roszczenia (art k.p.k.) Wzór nr 38. Wniosek o przekazanie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie sądowi właściwemu do rozpoznawania spraw cywilnych w wypadku umorzenia lub zawieszenia postępowania przygotowawczego (art k.p.k.) Wzór nr 39. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego (art i 2 k.p.k. w zw. z art. 246 k.p.k.) Wzór nr 40. Zgłoszenie się obrońcy wraz z wnioskiem o zezwolenie na widzenie się z podejrzanym tymczasowo aresztowanym oraz wnioskiem o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego art i 2 k.p.k., art k.p.k. oraz art k.p.k Wzór nr 41. Zgłoszenie się obrońcy wraz z wnioskiem o wgląd w akta postępowania, które zostały przedstawione sądowi w związku z wnioskiem prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz żądanie dopuszczenia do udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznawany będzie ten wniosek art k.p.k., art a k.p.k. oraz art k.p.k Wzór nr 42. Wniosek oskarżonego o wyznaczenie mu obrońcy z urzędu art k.p.k Wzór nr 43. Upoważnienie osobiste do obrony art in principio k.p.k Wzór nr 44. Upoważnienie tymczasowe do obrony art in fine k.p.k Wzór nr 45. Wniosek obrońcy z urzędu o wyznaczenie innego obrońcy z urzędu art k.p.k Wzór nr 46. Pismo adwokata lub radcy prawnego informujące, że zbadał akta sprawy i nie znalazł podstaw do sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania art zd. 1 k.p.k. (por. też wzór nr 196) Wzór nr 47. Zażalenie na postanowienie sądu stwierdzające sprzeczność interesów oraz zakreślające oskarżonym termin do ustanowienia innych obrońców art k.p.k

7 Spis treści Wzór nr 48. Ustanowienie pełnomocnika przez stronę procesową art k.p.k Wzór nr 49. Ustanowienie pełnomocnika przez osobę niebędącą stroną art k.p.k Wzór nr 50. Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu art. 88 k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 51. Zgłoszenie się do udziału w postępowaniu w charakterze przedstawiciela społecznego art k.p.k Wzór nr 52. Wniosek osoby niebędącej stroną zmierzający do obrony jej interesów art k.p.k. oraz art. 9 2 k.p.k. w zw. z art i 2 k.p.k Wzór nr 53. Quasi -wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej art k.p.k. w zw. z art. 9 2 k.p.k Wzór nr 54. Zażalenie na postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej art k.p.k Wzór nr 55. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu co do roszczeń majątkowych art i 2 k.p.k. w zw. z art. 776 k.p.c. i art pkt 1 k.p.c Wzór nr 56. Usprawiedliwienie niestawiennictwa osoby uprawnionej do wzięcia udziału w czynności procesowej art k.p.k Wzór nr 57. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego art k.p.k. (przykładowo wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji art k.p.k. w zw. z art k.p.k. i art k.p.k.) Wzór nr 58. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego art k.p.k. połączony z wnioskiem o wstrzymanie wykonania orzeczenia art. 127 k.p.k. (przykładowo wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności art k.p.k.) Wzór nr 59. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu art k.p.k Wzór nr 60. Wskazanie adresata dla doręczeń w kraju art. 138 k.p.k Wzór nr 61. Quasi -wniosek o wyłączenie protokolanta art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 62. Wniosek o wydanie kopii zapisu dźwięku lub obrazu art k.p.k Wzór nr 63. Wniosek o sprostowanie protokołu art. 152 k.p.k Wzór nr 64. Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy art k.p.k Wzór nr 65. Wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego art k.p.k Wzór nr 66. Wniosek obrońcy oskarżonego pozbawionego wolności o udostępnienie akt postępowania przygotowawczego art a k.p.k Wzór nr 67. Wniosek oskarżonego o wydanie uwierzytelnionego odpisu orzeczenia art k.p.k Wzór nr 68. Zażalenie na odmowę udostępnienia akt postępowania przygotowawczego art. 159 k.p.k. (na przykładzie zażalenia wnoszonego przez obrońcę podejrzanego)

8 Spis treści Wzór nr 69. Wniosek o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (art. 160 k.p.k. w zw. z art. 9 2 k.p.k.) Wzór nr 70. Zażalenie na postanowienie w sprawie odtworzenia akt sprawy (art k.p.k.) Wzór nr 71. Wniosek dowodowy w postępowaniu przygotowawczym (art. 167 k.p.k.) 203 Wzór nr 71a. Wniosek dowodowy w postępowaniu sądowym (art. 167 k.p.k.) Wzór nr 72. Wniosek o zezwolenie na składanie wyjaśnień na piśmie w toku postępowania przygotowawczego (art k.p.k.) Wzór nr 73. Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie zezwolenia na przesłuchanie osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej (art zd. 3 k.p.k.) Wzór nr 74. Wniosek świadka o zachowanie w tajemnicy jego danych osobowych (art k.p.k. w zw. z art. 9 2 k.p.k.) Wzór nr 75. Zażalenie na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka (art k.p.k.) Wzór nr 76. Wniosek świadka o uchylenie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy jego danych (art k.p.k.) Wzór nr 77. Wniosek o ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego, przesłuchanego uprzednio w charakterze świadka w trybie art. 185a 1 k.p.k Wzór nr 78. Wniosek o wyłączenie biegłego (art i 2 k.p.k.) Wzór nr 79. Wniosek biegłych psychiatrów o powołanie do udziału w wydaniu opinii biegłego innej specjalności (art k.p.k.) Wzór nr 80. Wniosek biegłych psychiatrów o umieszczenie oskarżonego na obserwacji w zakładzie leczniczym zgłoszenie konieczności połączenia badania psychiatrycznego oskarżonego z obserwacją w zakładzie leczniczym (art k.p.k.) Wzór nr 81. Wniosek zakładu leczniczego o przedłużenie obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym (art k.p.k.) Wzór nr 82. Zażalenie na postanowienie sądu o przedłużeniu obserwacji oskarżonego w zakładzie leczniczym (art k.p.k.) Wzór nr 83. Wniosek o wyłączenie specjalisty (art k.p.k. w zw. z art i art k.p.k.) Wzór nr 84. Zażalenie na zatrzymanie rzeczy (art. 236 k.p.k. w zw. z art. 217 k.p.k.) Wzór nr 85. Zażalenie na sposób przymusowego odebrania rzeczy (art. 236 k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 86. Zażalenie na postanowienie dotyczące zatrzymania korespondencji oraz przesyłek i na sposób jego wykonywania (art. 236 k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 87. Zażalenie na postanowienie dotyczące przeszukania i na sposób jego przeprowadzenia (art. 236 k.p.k. w zw. z art. 219 i k.p.k.) Wzór nr 88. Zażalenie na sposób przeprowadzenia przeszukania (art. 236 k.p.k. w zw. z art. 219 i k.p.k.) Wzór nr 89. Zażalenie na zaniechanie wydania pokwitowania stwierdzającego, jakie przedmioty i przez kogo zostały zatrzymane podczas przeszukania (art. 236 k.p.k. w zw. z art i art k.p.k.) 247 Wzór nr 90. Zażalenie na postanowienie odmawiające zwrotu rzeczy w sytuacji, o której mowa w art k.p.k. (art. 236 k.p.k.)

9 Spis treści Wzór nr 91. Zażalenie na postanowienie dotyczące kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych (art. 240 k.p.k.) Wzór nr 92. Zażalenie na zasadność i legalność zatrzymania (art. 246 k.p.k.) Wzór nr 93. Zażalenie na sposób dokonania zatrzymania (art. 246 k.p.k.) Wzór nr 94. Zażalenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie zarządzone przez prokuratora (art. 246 k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 95. Zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (art k.p.k.) Wzór nr 96. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji (art k.p.k.) Wzór nr 97. Zażalenie na postanowienie o zastosowaniu poręczenia majątkowego (art i 2 k.p.k.) Wzór nr 98. Zażalenie na zastosowanie zakazu opuszczania kraju połączonego Wzór nr 99. z zatrzymaniem paszportu (art i 2 k.p.k.) Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania (art k.p.k.) Wzór nr 100. Wniosek o zamianę tymczasowego aresztowania na dozór Policji (art k.p.k. i art k.p.k.) Wzór nr 101. Wniosek o zmianę warunków dozoru (art k.p.k.) Wzór nr 102. Zażalenie na postanowienie prokuratora w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego (art k.p.k.) Wzór nr 103. Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania (art k.p.k.) oparty na art k.p.k Wzór nr 104. Wniosek o zawiadomienie osoby wskazanej przez oskarżonego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art k.p.k.) Wzór nr 105. Zażalenie na postanowienie o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania (art k.p.k. i art k.p.k.) 288 Wzór nr 106. Wniosek o przyjęcie poręczenia majątkowego (art. 266 k.p.k.) Wzór nr 107. Cofnięcie poręczenia majątkowego (art k.p.k.) Wzór nr 108. Zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia (art k.p.k.) Wzór nr 109. Wniosek o przyjęcie poręczenia społecznego (art. 271 k.p.k.) Wzór nr 110. Powiadomienie przez poręczającego organu procesowego o poczynaniach oskarżonego zmierzających do uchylenia się od obowiązku stawiennictwa na wezwanie lub do utrudnienia w inny bezprawny sposób postępowania (art k.p.k.) Wzór nr 111. Oświadczenie oskarżonego połączone z wnioskiem o wydanie listu żelaznego (art. 281 k.p.k.) Wzór nr 112. Zażalenie na postanowienie o odwołaniu listu żelaznego (art k.p.k.) Wzór nr 113. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie przepadku przedmiotu poręczenia w związku z odwołaniem listu żelaznego (art k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 114. Zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej (art k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 115. Zażalenie na wydane w postępowaniu przygotowawczym postanowienie sądu o nałożeniu kary pieniężnej na obrońcę (art k.p.k. w zw. z art a k.p.k.)

10 Spis treści Wzór nr 116. Zażalenie na zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia tłumacza (art k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 117. Zażalenie na postanowienie o aresztowaniu świadka (art k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 118. Zażalenie na postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym (art k.p.k.) Wzór nr 118a. Zażalenie na postanowienie sądu o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego (art k.p.k.) Wzór nr 119. Zażalenie osoby niebędącej stroną na zarządzenie naruszające jej prawa (art k.p.k.) Wzór nr 120. Zażalenie strony na czynność inną niż postanowienie i zarządzenie, a naruszającą jej prawa (przykładowo zażalenie obrońcy podejrzanego na warunki dokonanej czynności okazania) Wzór nr 121. Zawiadomienie obywatela o popełnionym przestępstwie (art k.p.k.) wraz z zastrzeżeniem danych identyfikacyjnych, o których mowa w art k.p.k., do wyłącznej wiadomości prokuratora Wzór nr 122. Zawiadomienie o popełnionym przestępstwie (dokonane przez instytucję) art k.p.k Wzór nr 123. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa (art k.p.k.) lub dochodzenia (art k.p.k. w zw. z art. 325a 2 k.p.k.) na przykładzie zażalenia pokrzywdzonego na odmowę wszczęcia dochodzenia Wzór nr 123a. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa (art k.p.k.) lub dochodzenia (art k.p.k. w zw. z art. 325a 2 k.p.k.) na przykładzie zażalenia strony na umorzenie śledztwa. 340 Wzór nr 124. Zażalenie zawiadamiającego o przestępstwie co do bezczynności organów prowadzących postępowanie art k.p.k. (pozostaje w związku z wzorem nr 121) Wzór nr 125. Żądanie sporządzenia na piśmie oraz doręczenia uzasadnienia podstaw zarzutów art k.p.k Wzór nr 126. Wniosek (przykładowo wniosek pełnomocnika pokrzywdzonego) o dokonanie czynności śledztwa (art k.p.k.) lub dochodzenia (art k.p.k. w zw. z art. 325a 2 k.p.k.) oraz o zawiadomienie pokrzywdzonego i jego pełnomocnika o terminie tej czynności Wzór nr 127. Żądanie przesłuchania świadka w trakcie śledztwa (art k.p.k.) albo dochodzenia (art k.p.k. w zw. z art. 325a 2 k.p.k.) przez sąd Wzór nr 128. Żądanie strony dopuszczenia do udziału w czynności śledztwa (art k.p.k.) lub dochodzenia (art k.p.k. w zw. z art. 325a 2 k.p.k.) Wzór nr 129. Wniosek o uzupełnienie śledztwa (art k.p.k.) lub dochodzenia (art k.p.k. w zw. z art. 325a 2 k.p.k.) na przykładzie wniosku obrońcy podejrzanego o uzupełnienie śledztwa Wzór nr 130. Zażalenie na postanowienie co do dowodów rzeczowych w razie umorzenia postępowania (art k.p.k.) na przykładzie zażalenia na postanowienie o przekazaniu rzeczy, na podstawie art k.p.k., Komendzie Miejskiej Policji

11 Spis treści Wzór nr 131. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw art. 325e 4 k.p.k Wzór nr 132. Quasi -wniosek o spisanie pełnego protokołu z czynności dowodowej przeprowadzanej w dochodzeniu; przykładowo inicjatywa pełnomocnika pokrzywdzonej o protokolarne zabezpieczenie zeznań dwóch świadków (art. 9 2 k.p.k. w zw. z art. 325h k.p.k.) Wzór nr 133. Akt oskarżenia wnoszony przez pokrzywdzonego (który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art k.p.k. albo w art k.p.k. w zw. z art. 325a 2 k.p.k.) w wypadku wydania przez prokuratora, który nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, postanowienia o umorzeniu postępowania lub o odmowie jego wszczęcia albo zatwierdza postanowienie o takim charakterze art k.p.k Wzór nr 134. Zgoda oskarżonego wyrażona na piśmie na skazanie za zarzucany mu czyn bez przeprowadzenia rozprawy, zawierająca jednocześnie zgodę na zastosowanie odpowiednio złagodzonego środka represji karnej art k.p.k Wzór nr 135. Quasi -wniosek o zwrot aktu oskarżenia prokuratorowi z powodu braków formalnych art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 135a. Quasi -wniosek strony o zwrot aktu oskarżenia prokuratorowi z powodu braków formalnych (art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k.) lub o skierowanie sprawy na posiedzenie, gdy zachodzi potrzeba wydania przez sąd postanowienia o zwrocie sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego (art. 9 2 k.p.k. w zw. z art pkt 4 k.p.k.) 378 Wzór nr 136. Pisemna odpowiedź oskarżonego na akt oskarżenia Wzór nr 137. Quasi -wniosek strony o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu wydania jednego z rozstrzygnięć przewidzianych w art lub 3 4 k.p.k. (przykładowo wniosek obrońcy oskarżonego o skierowanie sprawy na posiedzenie w celu rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania art. 9 2 k.p.k. w zw. z art pkt 2 k.p.k.) Wzór nr 138. Sprzeciw oskarżonego przeciwko wnioskowi o warunkowe umorzenie postępowania wraz z żądaniem skierowania sprawy na rozprawę Wzór nr 139. Quasi -wniosek (przykładowo wniosek obrońcy oskarżonego) dotyczący rozstrzygnięcia o tymczasowym aresztowaniu po wniesieniu aktu oskarżenia Wzór nr 140. Inicjatywa strony co do zwrotu sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia (art i 2 k.p.k.), na przykładzie quasi -wniosku obrońcy oskarżonego Wzór nr 141. Zażalenie strony na przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia (przykładowo zażalenie pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego) art k.p.k Wzór nr 142. Wniosek o wyznaczenie składu sądu w drodze losowania (art k.p.k.) Wzór nr 143. Wniosek oskarżonego o odroczenie rozprawy z powodu niezachowania terminu gwarancyjnego określonego w art k.p.k

12 Spis treści Wzór nr 144. Quasi -wniosek (redakcji określonego medium) w przedmiocie wydania przez sąd zezwolenia na dokonywanie utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 145. Wniosek strony o wyrażenie przez sąd zgody na utrwalenie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (np. dyktafonu, magnetofonu) Wzór nr 146. Żądanie wyłączenia jawności rozprawy (wraz ze wskazaniem osób upoważnionych do pozostania na sali) art k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 147. Powiadomienie sądu o wypowiedzeniu stosunku obrończego w wypadku obrony z wyboru (przykładowo zawiadomienie dokonywane przez adwokata) art k.p.k Wzór nr 147a. Wniosek o zwolnienie dotychczasowego obrońcy z urzędu z jego obowiązków i o wyznaczenie nowego obrońcy art k.p.k. (na przykładzie wniosku oskarżonego) Wzór nr 148. Wniosek oskarżonego (na przykładzie wniosku składanego przez jego obrońcę) w przedmiocie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej za zarzucany mu występek art k.p.k Wzór nr 149. Quasi -wniosek o sprowadzenie na termin dokonywania czynności rekwizycyjnej art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 150. Quasi -wniosek o wydanie postanowienia uzupełniającego wyrok o rozstrzygnięcie co do jednego z elementów wymienionych w art k.p.k. (przykładowo wniosek skazanego o zaliczenie okresu zatrzymania na poczet wymierzonej kary) Wzór nr 151. Zażalenie na postanowienie sądu uzupełniające wyrok w trybie art lub 2 k.p.k. (przykładowo zażalenie obrońcy oskarżonego na postanowienie w przedmiocie zaliczenia okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów) Wzór nr 152. Wniosek strony (przykładowo wniosek obrońcy oskarżonego) o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji art k.p.k Wzór nr 153. Zażalenie w drodze wewnętrznej, określonej w art k.p.k., na enumeratywnie wymienione rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego (przykładowo zażalenie obrońcy oskarżonego na postanowienie o zastosowaniu dopiero przez sąd odwoławczy środka zapobiegawczego) Wzór nr 153a. Zażalenie w drodze wewnętrznej, określonej w art k.p.k., na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydane przez sąd odwoławczy na skutek zażalenia wniesionego na niekorzyść oskarżonego Wzór nr 154. Pisemna odpowiedź na środek odwoławczy na przykładzie pisemnej odpowiedzi na apelację art k.p.k. w zw. z art. 444 k.p.k Wzór nr 155. Zażalenie na odmowę przyjęcia środka odwoławczego art k.p.k Wzór nr 155a. Zażalenie na pozostawienie środka odwoławczego bez rozpoznania art k.p.k

13 Spis treści Wzór nr 156. Pismo strony wyrażające wolę cofnięcia środka odwoławczego art k.p.k. (na przykładzie pisma oskarżonego cofającego apelację wniesioną na jego korzyść art k.p.k.) Wzór nr 156a. Pismo obrońcy w przedmiocie cofnięcia przez oskarżonego środka odwoławczego w sytuacji, o której mowa w art. 79 k.p.k. art i 3 k.p.k Wzór nr 157. Pismo zawierające wniosek o wydanie orzeczenia na korzyść oskarżonego, w wyniku rozpoznania środka odwoławczego wniesionego na jego niekorzyść art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 158. Pismo oskarżonego, który nie złożył środka odwoławczego, zawierające wniosek o wzruszenie orzeczenia na jego korzyść na podstawie tzw. gravamen commune art. 9 2 k.p.k. w zw. z art. 435 k.p.k Wzór nr 159. Quasi -wniosek strony o ograniczenie rozpoznania środka odwoławczego art. 9 2 k.p.k. w zw. z art. 436 k.p.k Wzór nr 160. Pismo (przykładowo pismo obrońcy kierowane do sądu odwoławczego po złożeniu apelacji osobistej oskarżonego) zawierające wniosek o wzruszenie orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów z powodu rażącej niesprawiedliwości art. 9 2 k.p.k. w zw. z art. 440 k.p.k Wzór nr 161. Pismo zawierające inicjatywę wystąpienia przez sąd odwoławczy z tzw. pytaniem prawnym (na przykładzie takiego pisma procesowego pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego) art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 162. Apelacja zaskarżająca samo uzasadnienie wyroku art zd. 2 k.p.k. w zw. z art. 444 k.p.k Wzór nr 163. Apelacja wskazująca na nowe fakty lub dowody art k.p.k Wzór nr 164. Apelacja z powodu obrazy przepisów prawa materialnego art. 438 pkt 1 k.p.k Wzór nr 165. Apelacja z powodu obrazy przepisów postępowania, mogącej mieć wpływ na treść wyroku art. 438 pkt 2 k.p.k Wzór nr 166. Apelacja z powodu błędu w ustaleniach faktycznych, mogącego mieć wpływ na treść wyroku art. 438 pkt 3 k.p.k Wzór nr 167. Apelacja z powodu rażącej niewspółmierności kary art. 438 pkt 4 k.p.k Wzór nr 168. Apelacja z powodu niesłusznego zastosowania środka karnego art. 438 pkt 4 in fine k.p.k Wzór nr 169. Apelacja oparta na tzw. zarzutach łączonych, ale nie mieszanych zgłoszenie w jednej skardze zarzutów: 1) obrazy prawa materialnego, 2) obrazy przepisów postępowania mogącej mieć wpływ na treść wyroku, 3) rażącej niewspółmierności kary art. 438 pkt 1, 2 i 4 k.p.k Wzór nr 170. Apelacja z powodu zaistnienia jednej z tzw. bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia (na przykładzie art pkt 2 k.p.k. apelacja z powołaniem się na nienależytą obsadę sądu w wypadku orzekania w składzie nieznanym ustawie) Wzór nr 170a. Apelacja z powodu zaistnienia jednej z tzw. bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia (na przykładzie art pkt 6 k.p.k. 14

14 Spis treści z powołaniem się na brak podpisu jednego z członków składu), połączona z alternatywnie zgłoszonym zarzutem względnym (na przykładzie obrazy przepisów prawa procesowego art. 438 pkt 2 k.p.k.) Wzór nr 171. Apelacja pokrzywdzonego od wyroku warunkowego umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu (art. 444 k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 172. Quasi -wniosek oskarżonego lub jego obrońcy, składany z powołaniem się na art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k., o przekroczenie granic rozpoznania sprawy po jej uchyleniu przez sąd odwoławczy Wzór nr 173. Wniosek oskarżonego o doprowadzenie go na rozprawę apelacyjną art. 451 k.p.k Wzór nr 174. Wniosek dowodowy składany w trybie art k.p.k. (wzór nawiązuje do wzoru nr 167) Wzór nr 175. Zażalenie na postanowienie sądu zamykające drogę do wydania wyroku art in principio k.p.k. (na przykładzie postanowienia, o którym mowa w art k.p.k.) Wzór nr 176. Zażalenie na postanowienie co do środka zabezpieczającego art in principio k.p.k Wzór nr 177. Pisemna odpowiedź na zażalenie art k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 178. Usprawiedliwienie niestawiennictwa oskarżonego na rozprawie głównej w postępowaniu w trybie uproszczonym i odroczenie rozprawy (art. 480 k.p.k.) Wzór nr 179. Sprzeciw od wyroku zaocznego połączony z wnioskiem o uzasadnienie wyroku (art k.p.k.) Wzór nr 180. Prywatny akt oskarżenia o pomówienie (art. 212 k.k.) art. 487 k.p.k. 558 Wzór nr 181. Prywatny akt oskarżenia o zniewagę (art. 216 k.k.) art. 487 k.p.k Wzór nr 182. Prywatny akt oskarżenia o naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.) art. 487 k.p.k Wzór nr 183. Skarga składana przez pokrzywdzonego Policji (art k.p.k.) Wzór nr 184. Wniosek co do postępowania mediacyjnego w postępowaniu prywatnoskargowym (art k.p.k.) Wzór nr 185. Oświadczenie oskarżyciela prywatnego o odstąpieniu od oskarżenia (art. 496 k.p.k.) Wzór nr 186. Prywatny wzajemny akt oskarżenia o lekkie uszkodzenie ciała (art k.k. i art k.p.k.) Wzór nr 187. Sprzeciw od wyroku nakazowego (art k.p.k.) Wzór nr 188. Usprawiedliwienie nieobecności oskarżonego na rozprawie w trybie przyspieszonym (art. 517e 2 k.p.k.) Wzór nr 188a. Quasi -wniosek obrońcy o wydanie postanowienia o rozpoznaniu sprawy w trybie uproszczonym, złożony (ustnie do protokołu) podczas rozprawy odmiejscowionej w trybie przyspieszonym art. 9 2 k.p.k. w zw. z art. 517g 1 k.p.k. i art. 517ea 2 k.p.k Wzór nr 189. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu I instancji wydanego w postępowaniu przyspieszonym (art. 517h 1 k.p.k.) Wzór nr 190. Apelacja od wyroku wydanego w postępowaniu przyspieszonym (art. 517h 3 k.p.k.)

15 Spis treści Wzór nr 191. Pismo strony do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o wniesienie kasacji na podstawie art. 521 k.p.k Wzór nr 191a. Pismo strony do Prokuratora Generalnego z prośbą o wniesienie kasacji na podstawie art. 521 k.p.k Wzór nr 191b. Quasi -wniosek o pozostawienie bez rozpoznania kasacji wniesionej na podstawie art. 521 k.p.k. przez Rzecznika Praw Dziecka z powodu jej niedopuszczalności art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k. (przykładowo z uwagi na niespełnienie przesłanki określonej w art k.p.k Wzór nr 192. Kasacja strony z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego art. 523 k.p.k Wzór nr 192a. Kasacja strony z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa materialnego art. 523 k.p.k Wzór nr 193. Kasacja strony z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego, na przykładzie naruszenia reguł w zakresie gromadzenia materiału dowodowego art. 523 k.p.k Wzór nr 193a. Kasacja strony z powodu rażącej obrazy przepisów prawa procesowego; naruszenie reguł w zakresie metod oceny dowodów art. 523 k.p.k Wzór nr 194. Kasacja strony skierowana przeciwko rozstrzygnięciu o karze, ale wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego art k.p.k Wzór nr 194a. Kasacja strony skierowana przeciwko rozstrzygnięciu o karze, ale wniesiona z powodu rażącego naruszenia przepisów postępowania art k.p.k Wzór nr 195. Kasacja strony na podstawie uchybienia zaliczanego do bezwzględnych przyczyn uchylenia orzeczenia na przykładzie uchybienia określonego w art pkt 1 k.p.k. art. 523 k.p.k Wzór nr 196. Pismo adwokata lub radcy prawnego informujące, że zbadał akta sprawy i nie znalazł podstaw do sporządzenia i podpisania skargi kasacyjnej art k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 197. Wniosek strony o doręczenie wyroku sądu odwoławczego wraz z uzasadnieniem, składany na podstawie art zd. 2 k.p.k Wzór nr 198. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego do złożenia wniosku na podstawie art zd. 2 k.p.k. (por. też wzory nr 57 i 58) Wzór nr 199. Wniosek o przywrócenie terminu zawitego do złożenia kasacji art zd. 1 k.p.k. oraz art k.p.k Wzór nr 200. Wniosek skazanego o wyznaczenie mu adwokata z urzędu w celu sporządzenia i podpisania kasacji art k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 201. Wniosek o zwolnienie od opłaty od kasacji art k.p.k. i art. 623 k.p.k Wzór nr 202. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia kasacji z powodu stwierdzenia jej niedopuszczalności art k.p.k Wzór nr 202a. Zażalenie na zarządzenie o odmowie przyjęcia kasacji z powodu braków formalnych (brak opłaty od kasacji w sytuacji, gdy strona wnosiła o zwolnienie od opłaty, wniosek zaś ten nie został uwzględniony art k.p.k. w zw. z art k.p.k.)

16 Spis treści Wzór nr 203. Quasi -wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku zaskarżonego kasacją art in principio k.p.k. (nawiązujący do kasacji ze wzoru nr 195) Wzór nr 204. Quasi -wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczenia, którego wykonanie zależy od rozstrzygnięcia kasacji art in fine k.p.k. (nawiązujący do kasacji ze wzoru nr 192) Wzór nr 205. Odpowiedź na kasację strony przeciwnej (przykładowo odpowiedź pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej na kasację wniesioną przez obrońcę skazanego) art k.p.k. w zw. z art. 518 k.p.k Wzór nr 206. Wniosek o wznowienie postępowania na podstawie propter falsa art pkt 1 k.p.k. w zw. z art i 2 k.p.k Wzór nr 207. Wniosek o wznowienie postępowania z powodu nowych faktów i dowodów świadczących o tym, że skazany nie popełnił czynu przypisanego, tzw. wznowienie propter nova art pkt 2 lit. a k.p.k Wzór nr 208. Wniosek o wznowienie postępowania w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pierwszy rodzaj wznowienia propter decreta art k.p.k. (tylko na korzyść strony) Wzór nr 208a. Wniosek o wznowienie postępowania, gdy taka potrzeba wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego, działającego na mocy umowy międzynarodowej, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską drugi rodzaj wznowienia propter decreta art k.p.k. (tylko na korzyść oskarżonego) Wzór nr 209. Quasi -wniosek o wznowienie postępowania z urzędu art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k. (przykładowo ze względu na zaistnienie uchybienia określonego w art pkt 2 k.p.k.) Wzór nr 210. Wniosek o wznowienie postępowania ograniczony wyłącznie do orzeczenia o roszczeniach majątkowych wynikających z przestępstwa art i 2 k.p.k. oraz odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego Wzór nr 211. Wniosek skazanego o wyznaczenie adwokata z urzędu w celu sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania, połączony z wnioskiem o zwolnienie od opłaty sądowej od wniosku o wznowienie art k.p.k. w zw. z art k.p.k Wzór nr 212. Zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu art k.p.k Wzór nr 212a. Zażalenie na postanowienie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania art k.p.k Wzór nr 213. Apelacja od wyroku uniewinniającego z powodu stwierdzenia oczywistej niesłuszności prawomocnego orzeczenia albo umarzającego postępowanie, wydanego przez sąd orzekający o wznowieniu postępowania art zd. 2 k.p.k. w zw. z art. 444 k.p.k Wzór nr 214. Wniosek o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego (art. 549 k.p.k.) Wzór nr 215. Zażalenie na postanowienie o podjęciu postępowania warunkowo umorzonego (art k.p.k.)

17 Spis treści Wzór nr 216. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (art k.p.k.) Wzór nr 217. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie (art k.p.k.) Wzór nr 218. Prośba o ułaskawienie skazanego (art k.p.k.) Wzór nr 218a. Prośba skazanego wyrokiem sądu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o ułaskawienie (art k.p.k.) Wzór nr 219. Wniosek o wydanie wyroku łącznego (art. 570 k.p.k.) Wzór nr 220. Apelacja od wyroku łącznego art. 574 k.p.k. w zw. z art. 444 k.p.k Wzór nr 221. Wniosek dowodowy strony o zabezpieczenie dowodu powiązany z inicjatywą wystąpienia przez prokuratora lub przez sąd do organu sądowego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie tego postanowienia art. 167 k.p.k. (art k.p.k.) i art. 589g 1 i 2 w zw. z art. 9 2 k.p.k Wzór nr 222. Zażalenie na postanowienie prokuratora o wystąpieniu do organu sądowego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu mienia w celu zabezpieczenia wykonania postanowienia o przepadku art. 589j w zw. z art. 589g 1 k.p.k Wzór nr 223. Zażalenie na postanowienie prokuratora o wykonaniu postanowienia o zatrzymaniu dowodów wydane przez organ sądowy innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej art. 589n 3 k.p.k Wzór nr 224. Zgoda pokrzywdzonego obywatela polskiego na przejęcie ścigania cudzoziemca (art k.p.k.) Wzór nr 225. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wydania (art k.p.k.) Wzór nr 226. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania, związane z wnioskiem o wydanie (art k.p.k.) Wzór nr 227. Wniosek pokrzywdzonego do prokuratora o wystąpienie do sądu okręgowego o wydanie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607a k.p.k. w zw. z art. 9 2 k.p.k.) Wzór nr 228. Zgoda osoby ściganej na dalsze przekazanie (art. 607i 1 pkt 2 k.p.k.) Wzór nr 229. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania (art. 607k 3 k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 230. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie przekazania osoby ściganej innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej (art. 607l 3 k.p.k.) Wzór nr 231. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy przekazania osoby ściganej innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej z określeniem kwalifikacji prawnej i kary według prawa polskiego (art. 607s 4 k.p.k. w zw. z art. 607l 3 k.p.k.) Wzór nr 232. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie dopuszczalności przekazania osoby skazanej do wykonania wyroku (art. 611a 5 k.p.k. w zw. z art k.p.k.)

18 Spis treści Wzór nr 233. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie określenia kwalifikacji prawnej czynu według prawa polskiego oraz kary albo środka wychowawczego lub poprawczego podlegających wykonaniu (art. 611a 5 k.p.k. w zw. z art. 611c 4 zd. 2 k.p.k.) Wzór nr 234. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 611fh 2 k.p.k.) Wzór nr 235. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia o przepadku wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 611fx 2 k.p.k.) Wzór nr 235a. Quasi -wniosek o wystąpienie do sądu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wyrażenie zgody na przekazanie mu do wykonania kary pozbawienia wolności (art. 611t 3 pkt 3 k.p.k.) oraz o przekazanie orzeczenia do wykonania (art. 611t 1 k.p.k.) Wzór nr 235b. Quasi -wniosek obrońcy skazanego o odmowę wykonania orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 611tk 1 k.p.k. w zw. z art. 9 2 k.p.k.) Wzór nr 236. Wniosek oskarżyciela prywatnego o zwolnienie od uiszczenia zryczałtowanej opłaty (art. 623 k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 237. Wniosek oskarżonego o zwolnienie od kosztów sądowych (art. 9 2 k.p.k. w zw. z art k.p.k.) Wzór nr 238. Zażalenie na orzeczenie w przedmiocie kosztów, gdy nie wniesiono apelacji (art k.p.k.) Wzór nr 239. Skarga na decyzję komisji penitencjarnej w przedmiocie skierowania skazanego do określonego systemu wykonywania kary pozbawienia wolności (art. 7 1 k.k.w. w zw. z art pkt 2 i 2 k.k.w.) Wzór nr 240. Wniosek skazanego o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia (art k.k.w.) Wzór nr 241. Wniosek obrońcy skazanego o umorzenie postępowania wykonawczego (art k.k.w. w zw. z art k.k.w.) Wzór nr 242. Wniosek o zawieszenie postępowania wykonawczego (art k.k.w. w zw. z art k.k.w.) Wzór nr 243. Wniosek o zatarcie skazania (art i 4 k.k. oraz art. 37 k.k.w.) Wzór nr 244. Zażalenie na postanowienie o zamianie grzywny na pracę społecznie użyteczną (art k.k.w.) Wzór nr 244a. Wniosek o rozłożenie grzywny na raty (art k.k.w.) Wzór nr 244b. Wniosek o umorzenie grzywny (art k.k.w.) Wzór nr 245. Wniosek o zmianę obowiązków przy wykonywaniu kary ograniczenia wolności art k.k.w. w zw. z art k.k.w. 785 Wzór nr 246. Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności art k.k.w. w zw. z art k.k.w Wzór nr 246a. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności art lub 2 k.k.w. w zw. z art k.k.w Wzór nr 247. Wniosek o zmianę określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego lub orzeczonego systemu terapeutycznego wykonywania kary art k.k.w. (przykładowo wniosek skazanego o zmianę typu zakładu karnego)

19 Spis treści Wzór nr 248. Cofnięcie przez skazanego wniosku o zmianę kolejności wykonywania kar pozbawienia wolności (art k.k.w.) Wzór nr 249. Wniosek do dyrektora zakładu karnego o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego w tzw. wypadkach losowych (na czas nieprzekraczający 5 dni) art. 141a 1 i 2 k.k.w Wzór nr 249a. Wniosek do sędziego penitencjarnego o zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego w tzw. wypadkach losowych (na czas nieprzekraczający 5 dni) art. 141a 1 i 2 k.k.w Wzór nr 250. Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności art k.k.w Wzór nr 251. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności art lub 2 k.k.w Wzór nr 252. Wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności art. 77 i n. k.k. oraz art. 159 i n. k.k.w Wzór nr 253. Wniosek o rozłożenie na raty kosztów sądowych art k.k.w. w zw. z art k.k.w Wzór nr 253a. Wniosek o umorzenie kosztów sądowych art k.k.w. w zw. z art k.k.w Wzór nr 254. Wniosek o zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności i uznanie jej za wykonaną art. 83 k.k

20 Wykaz skrótów Dz.U. Dziennik Ustaw d.k.k. ustawa z 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm. uchylona) d.k.p.k. ustawa z 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. Nr 13, poz. 96 ze zm. uchylona) k.c. ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.k. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) k.k.s. ustawa z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) k.k.w. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) k.p.c. ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) k.p.k. ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) k.r.o. ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) k.w. ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe LexPolonica Serwis Prawniczy LexisNexis OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OTK ZU Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy

Spis treści. Wykaz skrótów Od Autorów... 25

Spis treści. Wykaz skrótów Od Autorów... 25 Wykaz skrótów........................................................... 23 Od Autorów.............................................................. 25 Wzór nr 1. Wniosek obrońcy oskarżonego o umorzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XI XV XIX Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. System środków zaskarżenia w polskim prawie karnym procesowym... 5 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wstęp... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Decyzje sądu jako organu I instancji w postępowaniu przygotowawczym... 1 1. Zezwolenie na przesłuchanie osoby zobowiązanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII Wprowadzenie... XXV Wykaz skrótów... XXVII Rozdział I. Umorzenie i zawieszenie postępowania... 1 1. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11 1 KPK)...

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII Spis treści Wprowadzenie... XXV Wykaz skrótów... XXVII Rozdział I. Umorzenie i zawieszenie postępowania... 1 1. Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu niecelowości jego prowadzenia (art. 11

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Art. 522 [Jednorazowe zaskarżenie] Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

Art. 522 [Jednorazowe zaskarżenie] Kasację w stosunku do tego samego oskarżonego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz. Rozdział 55. Kasacja Art. 518 [Odpowiednie stosowanie] Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu IX. Art. 519

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9

Spis treści. Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. POSTĘPOWANIE KARNE... 1 Rozdział I. Uwagi ogólne... 3 Część I. Uwagi wprowadzające... 3 Część II. Zasady postępowania karnego... 9 Rozdział II. Sąd...

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... Przedmowa... Wykaz skrótów... Literatura... IX XI XIII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia... 3 1. Ogólna charakterystyka środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów

Spis treści. Wprowadzenie. Wykaz skrótów Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdział I. Zagadnienia wstępne ő 1. Wprowadzenie ő 2. Definicja procesu karnego ő 3. Funkcje procesu karnego ő 4. Cele procesu karnego ő 5. Przedmiot procesu karnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Spis treści Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Wprowadzenie... 1 2. Definicja procesu karnego... 7 3. Funkcje procesu karnego... 9 4. Cele procesu karnego... 10

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XIII Wstęp... XVII Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Definicja procesu karnego... 1 2. Funkcje procesu karnego... 2 3. Cele procesu karnego... 2 4. Przedmiot procesu karnego... 7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XXVII Wprowadzenie Postępowanie karne toczy się według reguł ściśle określonych w Kodeksie postępowania karnego. Jego uczestnicy mogą składać wnioski lub oświadczenia na piśmie albo ustnie do protokołu (art.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Apelacja cywilna Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Dopuszczalność apelacji... 6 Rozdział 3. Podmioty legitymowane do składania apelacji...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia Postępowanie karne Cje Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Unormowania konstytucyjne Art. 78 Konstytucji RP Każda ze stron ma

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 846 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie

Bardziej szczegółowo

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia.

Art. 477 [Niestawiennictwo oskarżyciela] Niestawiennictwo oskarżyciela nie tamuje toku rozprawy ani posiedzenia. Rozdział 51. Postępowanie uproszczone Art. 468 [Przepisy o postępowaniu zwyczajnym] W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE. w pigułce 3. wydanie. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie r.! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce 3. wydanie Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1.7.2015 r.! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck POSTĘPOWANIE KARNE w pigułce Inne w tej serii: Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Część I. Komentarz praktyczny... 1 Rozdział 1. Adwokat w postępowaniu karnym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, powoda cywilnego, subsydiarny akt

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 46 Głosy stron. Art. 406 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło (przeważnie). 1. Po zamknięciu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część A Materialne prawo wykroczeń część ogólna... 15 Zasady odpowiedzialności... 23 1.1. Pojęcie i źródła materialnego prawa wykroczeń... 23 1.2. Czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika. ozdział 68. Przepisy ogólne Art. 616 [Zakres kosztów] 1. Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika.

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO

ZAWIADOMIENIE POUCZENIE PODEJRZANEGO PROKUilATUHA OKRĘGOWA lii. Gon. Władysława Andersa 34A Koszalin, dnia ^TM.. grudnia 2016 r. 75-950 K O S Z A L I N ; tel. 094-342-86-97. fax 094-342-24-17 PO V Ds. 40.2016 ZAWIADOMIENIE Sekretariat Prokuratury

Bardziej szczegółowo

z dnia 10 czerwca 2016 r.

z dnia 10 czerwca 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 U S T AWA z dnia 10 czerwca 2016 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2016 r. poz. 1070, 2103. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz J. Sputowski Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym) Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji I. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Zasady postępowania sądowego 1) Zasada skargowości 2) Zasada kontradyktoryjności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia II

Postępowanie karne. Cje. Środki zaskarżenia II Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski 3) nie przysługuje stronie od uzasadnienia orzeczenia sądu II

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji II. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje II Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Skierowanie sprawy na posiedzenie w celu jej rozstrzygnięcia 1)

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1648. Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin

Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Zajęcia przedpołudniowe od 8.30- LP Przedmiot zajęć wykładowca Temat zajęć Grupa Liczba Godzin Termin zajęć 1. Prawo rodzinne i Prawo rodzinne i SSR G.Pietraszewska Prawo rodzinne i 2 Prawo o aktach stanu

Bardziej szczegółowo

Michał Wysocki. Rozdział 35 Przebieg śledztwa. Art. 311 k.p.k.

Michał Wysocki. Rozdział 35 Przebieg śledztwa. Art. 311 k.p.k. Informacja od autora: Nie w każdym porównaniu jest komentarz, ponieważ nie zawsze uważałem to za konieczne. Nie kopiowałem także całych przepisów, ale tylko to, co się zmieniło. Rozdział 35 Przebieg śledztwa

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 354/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 grudnia 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2017 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2016) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

POSTANOWIENIE. Protokolant Małgorzata Sobieszczańska Sygn. akt II KK 12/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lutego 2016 r. SSN Eugeniusz Wildowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jerzy Grubba SSN Józef Szewczyk Protokolant Małgorzata Sobieszczańska

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015)

PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) PLAN SZKOLENIA NA I SEMESTR 2016 ROKU I ROK SZKOLENIOWY (NABÓR 2015) UWAGA! Plan szkoleniowy może ulec zmianie. DATA I MIEJSCE GODZINY PRZEDMIOT WYKŁADOWCA Sprawy organizacyjne, wybór starosty. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Marta Brylińska Sygn. akt II KK 172/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 czerwca 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Tomasz Artymiuk SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

Prawa oskarżonego w postępowaniu karnym

Prawa oskarżonego w postępowaniu karnym Prawa oskarżonego w postępowaniu karnym SPIS TREŚCI Prawo do obrony... 1 Prawo do udziału w rozprawie... 2 Wnioski dowodowe... 3 Prawo do dostępu do akt sprawy... 4 Prawo do zaskarżania orzeczeń... 4 Apelacja...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 340/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 grudnia 2015 r. Prezes SN Lech Paprzycki (przewodniczący) SSN Tomasz Artymiuk SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) SSA del. do SN Jerzy Skorupka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) SSA del. do SN Jerzy Skorupka Sygn. akt III KK 235/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2015 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) SSA del.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt V KK 427/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017. Postępowania szczególne. 1/ Uwagi ogólne

Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017. Postępowania szczególne. 1/ Uwagi ogólne Przedmiot: Postępowanie karne, rok akadem. 2016/2017 Postępowania szczególne 1/ Uwagi ogólne Postępowania szczególne zawarte w kodeksie postępowania karnego wyróżnione zostały na tle postępowania zwyczajnego,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.26 15:54:20 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 458 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 407/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne

Cje. Postępowanie przed sądem I instancji IV. Postępowanie karne Postępowanie karne Cje IV Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Wyrokowanie 1. Wyrokowanie poprzedzają głosy końcowe (art. 406

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 77/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 maja 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Michał Laskowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca) Sygn. akt III KK 32/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 marca 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Józef Szewczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Cesarz Sygn. akt III KK 346/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 października 2015 r. SSN Krzysztof Cesarz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 października

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak

POSTANOWIENIE. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak Sygn. akt III KK 450/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2014 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Michał Laskowski (sprawozdawca) SSN Jacek Sobczak w sprawie T. J.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka

POSTANOWIENIE. SSN Andrzej Stępka Sygn. akt V KK 230/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Andrzej Stępka w sprawie P. P. skazanego z art. 13 1 k.k. w zw. z art. 279 1 k.k., art. 279 1 k.k. oraz z art.

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania karnego ze schematami wyd. 2. (2015) Katarzyna Sychta, ISBN 978-83-264-9419-2 SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 240/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2013 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Małgorzata Gierszon SSN Przemysław Kalinowski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 364/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lutego 2017 r. SSN Tomasz Artymiuk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Henryk Gradzik SSN Zbigniew Puszkarski

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XI Wykaz wybranej literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Wprowadzenie do prawa karnego wykonawczego... 1 1. Definicja prawa karnego wykonawczego... 2 2. Zadania prawa karnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06

POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06 POSTANOWIENIE Z DNIA 13 LIPCA 2006 R. WK 6/06 Nie zachodzi wypadek rażącego naruszenia prawa, mogącego mieć istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 523 1 k.p.k.), jeżeli w sytuacji, w której brak podstaw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO

PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO PLAN SZKOLENIA DLA RADCÓW PRAWNYCH OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO MATERIALNEGO, PROCESOWEGO I WYKONAWCZEGO Wykład 1 04.10.2014 r. Zasady procesu karnego, przesłanki procesowe.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 432/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lutego 2013 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Przemysław Kalinowski SSA del. do SN Dorota Wróblewska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka Sygn. akt III KK 354/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 listopada 2014 r. SSN Józef Szewczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Ryński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego

I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym. W kręgach prawa karnego procesowego I ETAP 21. kwietnia 2010r. Nazwisko i imię:... Rok studiów:... Kierunek studiów:... Etap składa się

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 108/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 maja 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) na posiedzeniu w trybie art. 535

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 88/17. Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 88/17. Dnia 20 kwietnia 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 88/17 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 kwietnia 2017 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 387/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 stycznia 2016 r. SSN Przemysław Kalinowski (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 392/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Dorota Rysińska SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 września 2016 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XIII Wykaz skrótów XIII Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Postępowanie administracyjne 1 Pytania 1 44 Rozdział II. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 43 Pytania 45 89 Rozdział III. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 485)

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 485) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 917 SPRAWOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 462/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lutego 2015 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 116/14. Dnia 25 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 116/14. Dnia 25 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 116/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 25 czerwca

Bardziej szczegółowo