Kazimierz Furmañczyk, Rafa³ Benedyczak, Joanna Dudziñska-Nowak, Agnieszka êcka, Igor Szakowski, Pawe³ Terefenko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kazimierz Furmañczyk, Rafa³ Benedyczak, Joanna Dudziñska-Nowak, Agnieszka êcka, Igor Szakowski, Pawe³ Terefenko"

Transkrypt

1 Zastosowania POLSKIE geoinforacji TOWARZYSTWO w analizie INFORMACJI orskiej strefy PRZESTRZENNEJ brzegowej w US ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 TOM III ZESZYT 4 69 ZASTOSOWANIA GEOINFORMACJI W ANALIZIE MORSKIEJ STREFY BRZEGOWEJ W UNIWERSYTECIE SZCZECIÑSKIM APPLICATIONS OF GEOINFORMATION IN COASTAL ZONE ANALYSIS AT THE UNIVERSITY OF SZCZECIN Kaziierz Furañczyk, Rafa³ Benedyczak, Joanna Dudziñska-Nowak, Agnieszka êcka, Igor Szakowski, Pawe³ Terefenko Zak³ad Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciñski S³owa kluczowe: strefa brzegowa, teledetekcja, analizy GIS Keywords: coastal zone, reote sensing, GIS analysis Zak³ad Teledetekcji i Kartografii Morskiej (ZTiKM) Wydzia³u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeciñskiego (US) powsta³ w roku W obecny kszta³cie organizacyjny i pod aktualn¹ nazw¹ istnieje od roku W okresie 16 lat istnienia rozwijano stopniowo teatykê badañ naukowych ZTiKM. Do najczêœciej podejowanej probleatyki nale ¹: teledetekcyjna analiza orfodynaiki strefy brzegowej, analiza systeów cyrkulacyjnych strefy brzegowej z u ycie zdjêæ lotniczych i satelitarnych, teledetekcyjna analiza pr¹dów powierzchniowych po³udniowego Ba³tyku, probleatyka systeów inforacji geograficznej strefy brzegowej oraz zarz¹dzania stref¹ brzegow¹, kartografia i GIS w internecie, eleenty teatycznej kartografii orskiej, kartograficzne etody prezentacji zjawisk dynaicznych. Najd³u sz¹ tradycjê a ZTiKM w teledetekcyjnych badaniach strefy brzegowej. Na podstawie zdjêæ lotniczych, corocznie wykonywanych w latach przez Wy sz¹ Szko³ê Marynarki Wojennej w Gdyni, zosta³y opracowane zaiany w orfologii brzegu w rejonie W³adys³awowa i pocz¹tkowej czêœci Pó³wyspu Helskiego. Na tej podstawie ustalono pewne prawid³owoœci rozwoju strefy brzegowej (Furañczyk 1994). Opracowany logiczno-pojêciowy odel zian brzegu uwzglêdniaj¹cy wystêpowanie wzd³u brzegu bardziej statycznych iejsc (tzw. punktów wêz³owych) oraz ziennych (oscylacyjnych) iêdzy nii (rys.1). Wyniki tej pracy pozwoli³y na nieco inne spojrzenie na dynaikê brzegu, na jego ziany d³ugookresowe i krótkookresowe. Jak wynika z przeprowadzonych badañ roczne wielkoœci zian brzegu og¹ byæ takie sae jak ziany kilkudziesiêcioletnie. Oznacza to, e brzeg w niektórych iejscach po fazie erozji przechodzi w fazê akuulacji (Furañczyk 1994).

2 70 K. Furañczyk, R. Benedyczak, J. Dudziñska-Nowak, A. êcka, I. Szakowski. P. Terefenko Niestety prowadzony obecnie onitoring zian brzegu nie jest wystarczaj¹co szczegó³owy, aby o - na by³o znaleÿæ prawid³owoœci rozwoju brzegu. Teledetekcyjne badania orfologii podwodnej czêœci strefy brzegowej przeprowadzone przez Zak³ad w projekcie BASYS w 3. projekcie raowy UE zaowocowa- Legenda: ³y znalezienie nastêpnej prawid³owoœci w strefie brzegowej w postaci wystêpowania tzw. bra. W badaniach tych wykorzystano 7 serii historycznych zdjêæ lotniczych strefy brzegowej Zatoki Rys. 1. Model rozwoju brzegu Poorskiej na 100 kiloetrowy odcinku od Œwinoujœcia do Ko³obrzegu oraz na fragencie wybrze a wyspy Uzna na odcinku od Œwinoujœcia do ujœcia Piany. Na badany obszarze zidentyfikowano odcinki brzegu, w których wystêpuj¹ zaburzenia w zwykle równoleg³y do brzegu przebiegu wa- ³ów rewowych. Odcinki te okaza³y siê byæ stabilne w czasie i zosta³y nazwane braai, gdy dodatkowe badanie sidescansonare wykaza³y wystêpowanie w tych iejscach ikrofor dna œwiadcz¹cych o istnieniu tu pr¹dów odprowadzaj¹cych wodê ze strefy brzegowej w kierunku pe³nego orza. Lokalizacja bra przy brzegach Zatoki Poorskiej zosta³a przedstawiona na rysunku 2, a wyniki zosta³y opublikowane w zagranicznych publikacjach Zatoka Poorska Karlshagen 10 Trassenheide Zepin 20 K o oserow 11 Ueckeritz 30 Bansin 10 Heringsdorf Ahlbeck SWINOUJSCIE ŒWINOUJŒCIE Mi M iedzyzdroje ê Dziwnów Dziwnow Pobierowo Ko³obrzeg Niecy Polska 0 10 k Bray Rys. 2. Lokalizacja bra na obszarze Zatoki Poorskiej

3 Zastosowania geoinforacji w analizie orskiej strefy brzegowej w US 71 (Furañczyk i in.2002, Schwarzer i in.2003). Prace te by³y kontynuowane przez polskich agistrantów w Nieczech, gdzie zidentyfikowano lokalizacjê bra na wybrany odcinku brzegów Szlezwik-Holsztyn (Schwarzer i in. 2004) i obecnie wyniki te s¹ przygotowywane do publikacji. Dobiegaj¹ koñca prace wykonywane w raach projektu KBN zwi¹zane z teledetekcyjn¹ analiz¹ zian brzegów Zatoki Poorskiej. Na podstawie analizy historycznych zdjêæ lotniczych opracowane zosta³y ziany po³o enia linii brzegowej na odcinku Œwinoujœcie Ko³obrzeg (Dudziñska-Nowak i in., 2005). Przy okazji tego projektu sporz¹dzono graficzn¹ bazê danych GIS zawieraj¹c¹ apy topograficzne w skali 1:10 000, apy pasa technicznego Urzêdu Morskiego oraz historyczne zdjêcia lotnicze z lat 1938, 1951 i Ponadto opracowano nueryczny odel terenu pasa przybrze nego (do 2 k od linii brzegowej) na podstawie ap topograficznych w skali 1: oraz sporz¹dzono ortofotoapê dla tego obszaru na podstawie zdjêæ lotniczych z 1996 roku. Na tej podstawie okreœlane s¹ objêtoœciowe ziany brzegu oraz bilans osadów badanego odcinka brzegu ( êcka i in., 2005). Jedn¹ ze specjalnoœci Zak³adu jest wykorzystanie narzêdzi GIS do wykonywania analiz przestrzennych w zintegrowany zarz¹dzaniu obszarai przybrze nyi (ZZOP) oraz w szeroko rozuiany aspekcie analiz krajobrazowych. Wœród wielu prac realizowanych w ZTiKM, du a czêœæ podejuje proble oceny atrakcyjnoœci, charakterystykê dynaiki oraz perspektywê zian krajobrazu obszarów przybrze - nych. Ada Kubicki (2003) w pracy agisterskiej, której cele by³a ocena atrakcyjnoœci krajobrazu strefy nadorskiej czêœci gin Dziwnów i Rewal, w nowatorski sposób wykorzystuje o liwoœci oprograowania ArcView do opracowania ap poszczególnych eleentów krajobrazu oraz do stworzenia cyfrowego odelu wysokoœciowego (DEM). Na podstawie zdjêæ lotniczych wyró niono 16 eleentów krajobrazu, które podzielono na apy teatyczne. Na podstawie przeprowadzonej oceny przyjêto 3 wkaÿniki atrakcyjnoœci krajobrazu: ró norodnoœæ eleentów krajobrazu, wp³yw eleentów hydrosfery, wp³yw konstrukcji antropogenicznych. Zastosowano aplikacjê ArcView, odu³ 3DAnalyst i przyjêto 3 kolejne wkaÿniki: nachylenie stoków, które decyduje o atrakcyjnoœci rzeÿby, ekspozycja stoków, która wp³ywa na nas³onecznienie obszarów, ocena punktów widokowych, które wyró niono na podstawie linii wzroku w terenie. Koñcowy wynikie analizy jest apa atrakcyjnoœci krajobrazu podzielona na 172 pola podstawowe w kszta³cie kwadratów. Dla ka dego pola okreœlono koñcow¹ wartoœæ atrakcyjnoœci z przedzia³u od 6 do +6 punktów. Kolejna praca (Terefenko i in., 2005) podejuje aspekt zian naturalnych oraz oceny, zarówno pozytywnego jak i negatywnego, wp³ywu cz³owieka na krajobraz wyspy Terschelling (Archipelag Wysp Fryzyjskich). Na podstawie analizy zdjêæ lotniczych zidentyfikowano cztery podstawowe typy krajobrazu: zantropizowany, kulturowy, pseudonaturalny, seinaturalny. Wyniki interpretacji zaznaczono na apach wektorowych dla trzech roczników interpretowanych serii zdjêæ lotniczych. U ywaj¹c oprograowania ArcView poierzono powierzchnie poszczególnych typów krajobrazów w ró nych latach oraz przeanalizowano wielkoœci ich zian. Do wizualizacji wyników analizy utworzono siatkê pól eleentarnych o wyiarach 100 x 100. Na podstawie ap klasyfikacji krajobrazu obliczono procentowe ziany powierzchni krajobrazu w ka dy polu. Pozwoli³o to na okreœlenie stopnia oraz

4 72 K. Furañczyk, R. Benedyczak, J. Dudziñska-Nowak, A. êcka, I. Szakowski. P. Terefenko przestrzennego rozieszczenia zian krajobrazu. Przeprowadzone analizy stanowi¹ punkt wyjœcia do dyskusji na teat poprawnoœci u ywanych na wyspie etod rekonstrukcji krajobrazu seinaturalnego. Pokazanie nowych o liwoœci zastosowania narzêdzi GIS do zintegrowanego zarz¹dzania obszarai przybrze nyi, w szczególnoœci sposobów rozwi¹zywania probleów w prograie ArcView, by³o cele pracy (Benedyczak 2002). Stworzono w niej odelow¹ bazê danych GIS dla niewielkiego odcinka polskiej strefy brzegowej (odcinek Dziwnów Dziwnówek). Na podstawie ateria³ów kartograficznych stworzono syste zbudowany z 88 warstw wraz z wieloa danyi atrybutowyi oraz zdjêciai lotniczyi i apai historycznyi w forie podk³adów rastrowych. Syste jest bardzo prosty w obs³udze i o e stanowiæ odel dla tworzenia baz danych GIS wspoagaj¹cych zarz¹dzanie orsk¹ stref¹ brzegow¹ przez adinistruj¹ce ni¹ zainteresowane instytucje. Bardzo praktyczny przyk³ade zastosowania GIS na obszarach przybrze nych jest odel prognozy zagro eñ powodzi¹ sztorow¹ wysp Karsibór i Karsiborska Kêpa w rejonie Œwinoujœcia (Wochna, 2001). Historyczne dane areograficzne zebrane dla tego obszaru przez s³u by orskie, pokazuj¹ o liwoœæ wyst¹pienia bardzo wysokiego poziou orza. Prognoza oparta zosta³a na trójwyiarowy odelu terenu wykonany oprograowanie ArcView, odu³ 3D Analyst. Konieczne okaza³o siê opracowanie etody uo liwiaj¹cej wyodelowanie specyficznej rzeÿby tego terenu: p³askiej powierzchni polderów, skoplikowanej fory systeu wyd i wa³ów brzegowych oraz pojedynczego wa³u przeciwpowodziowego ochraniaj¹cego wnêtrze wysp od wody w Zalewie Szczeciñski i cieœninie Œwiny. Praca sta³a siê podstaw¹ dla prognozy zagro eñ powodzi¹ sztorow¹. Model prognozy o e poóc w przestrzenny rozplanowaniu tych obszarów. Powinien równie staæ siê istotny eleente zintegrowanego zarz¹dzania wyspai Karsibór i Karsiborsk¹ Kêp¹. Projekt badañ sedyentologicznych w estuariu rzeki Guadiany na granicy portugalskohiszpañskiej jest doskona³y przyk³ade wykorzystania systeów GIS, a zw³aszcza wizualizacji 3D, w badaniach geologicznych strefy brzegowej (Terefenko i in., 2005). Estuariu to jest fragente najbardziej wysuniêtego na po³udnie regionu Portugalii, a rzeka Guadiana to jedna z najwa niejszych rzek na Pó³wyspie Iberyjski. Dziêki gwa³townej sedyentacji podczas najbardziej wspó³czesnej, postglacjalnej transgresji, estuaryjne zapisy osadów stwarzaj¹ doskona³e warunki do badañ kolejnoœci zdarzeñ, które wp³ynê³y na obecn¹ orfologiê wybrze a. Dziêki interpretacji zapisów sedyentologicznych, danych akro i ikro paleontologicznych oraz na podstawie datowania etod¹ wêgla radioaktywnego C 14 otrzyano równie inforacje dotycz¹ce wg³êbnych struktur wype³nienia doliny osadai. Okreœlono aksyalne i inialne g³êbokoœci zalegania g³ównych warstw osadów. Po uwzglêdnieniu takich danych stworzono odele przedstawiaj¹ce aktualn¹ rzeÿbê terenu oraz rzeÿbê pradoliny z przed oko³o lat. Stworzone odele wykorzystano do obliczenia objêtoœci osadów dla ka dej z trzech wyró nionych jednostek osadowych. Uzyskane w ten sposób dane pozwoli³y na dok³adniejsz¹ analizê tepa sedyentacji i wzrostu poziou orza oraz innych aspektów i procesów geologicznych, jakie ia³y iejsce w okresie postglacjalny w dolinie Guadiany. Zak³ad Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytutu Nauk o Morzu, w raach prograu INTERREG III C bierze udzia³ w iêdzynarodowy projekcie MESSINA Managing European Shoreline and Sharing Inforation on Near-shore Areas, którego cele jest praktyczne wdro enie przewodników zarz¹dzania stref¹ brzegow¹ powsta³ych w projekcie EU- ROSION oraz ich adaptowanie do specyficznych zadañ projektu MESSINA. Adresatai

5 Zastosowania geoinforacji w analizie orskiej strefy brzegowej w US 73 dzia³añ projektu s¹ w³adze regionalne i lokalne zainteresowane zarz¹dzanie erozj¹ brzegu oraz rozpowszechnianie i wyian¹ inforacji na teat realizacji tych projektów. Obszare pilota owy w Polsce zosta³ obszar giny Rewal. Jedny z eleentów projektu MES- SINA jest stworzenie oraz ipleentacja systeów inforacji geograficznej s³u ¹cych g³ównie zagadnienio zwi¹zany z zarz¹dzanie erozj¹ brzegu, ocen¹ ryzyka jej wyst¹pienia i jej skutkai, w ty równie ekonoicznyi. Projekt EUROSION na podstawie przegl¹du wielu europejskich doœwiadczeñ w zarz¹dzaniu stref¹ brzegow¹, gdzie GIS odgrywa³ wa ne role, sforu³owa³ kilka szerokich rekoendacji, które specyfikowa³y idealne za³o enia dla GIS dedykowanych zarz¹dzaniu obszarai przybrze nyi. Cele obecnie realizowanego projektu MESSINA jest sprawdzenie kilku z tych rekoendacji pod wzglêde praktycznego ich wdro enia w odpowiedzi na potrzeby wyra one przez partnerów projektu. W projekcie MESSINA zosta³y zidentyfikowane 3 g³ówne zadania-rekoendacje, które stanowi¹ rdzeñ prototypowego GIS dedykowanego dla zarz¹dzania stref¹ brzegow¹ w aspekcie erozji: kartograficzna prezentacja obszarów zagro onych erozj¹ brzegu i powodziai sztorowyi, wp³yw dzia³alnoœci cz³owieka na zachowanie siê i stabilnoœæ linii brzegowej, równowaga zysków i strat w zale noœci od przyjêtego scenariusza rozwoju strefy brzegowej. Te trzy rekoendacje-zadania zawieraj¹ w sobie pytania zadawane przez zarz¹dzaj¹cych stref¹ brzegow¹ w ich codziennej pracy. Odpowiedzi¹ na nie aj¹ byæ wygenerowane przez syste GIS tzw. produkty inforacyjne, czyli innyi s³owy analizy okreœlaj¹ce czynniki wp³ywaj¹ce na stopieñ zagro enia dla strefy brzegowej. Nale ¹ do nich: przewidywana lokalizacja linii brzegowej w przysz³oœci (w interwa³ach 5, 10, 25, 50 i 100 lat), identyfikacja obszarów zagro onych wyst¹pienie powodzi sztorowej dla ró nego prawdopodobieñstwa poziou orza, ludnoœæ strefy brzegowej yj¹ca w obszarze ryzyka, wartoœæ ekonoiczna strefy brzegowej w obszarze ryzyka, wartoœæ kulturowa strefy brzegowej w obszarze ryzyka, wartoœæ ekologiczna strefy brzegowej w obszarze ryzyka. Tak przygotowane analizy pos³u ¹ do opracowania, z pooc¹ systeu GIS, scenariuszy (odeli) rozwoju strefy brzegowej obszaru Giny Rewal wraz z uwzglêdnienie scenariusza braku jakichkolwiek dzia³añ antropogenicznych. Modele te bêd¹ poddane ocenie i ewaluacji przy u yciu koncepcji Oceny wartoœci netto. Metoda ta jest dobry wskaÿnikie do oszacowania i porównywania ekonoicznej trwa³oœci ró nych odeli rozwoju obszaru przybrze nego w aspekcie jego erozji. Projekt MESSINA a na celu zbadanie o liwoœci wprowadzenia tego typu oceny jako integralnego sk³adnika systeu GIS dla wspierania zarz¹dzania erozj¹ brzegu (Szakowski i in., w druku). W raach podpisanej z Uniwersytete w Aberdeen uowy Socrates-Erasus w Zak³adzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej Uniwersytetu Szczeciñskiego zrealizowana zosta³a praca badawcza aj¹ca na celu ukazanie roli wizualizacji danych przestrzennych w ultiedialnej kartografii i systeach inforacji geograficznej dla potrzeb zarz¹dzania stref¹ brzegow¹ (Bojar i in., 2005). Na obszar badawczy, ze wzglêdu na dostêpnoœæ danych przestrzennych wybrano estuariu rzeki Ythan, Szkocja. Do opracowania u yto szeregu ró - nych aplikacji: Erdas Iagine 8.5, Bryce 5, ArcView 3.3, DivX Codec, Cartona 4.2 VRML Client. Przed realizuj¹cyi teat postawiono cztery zasadnicze zadania:

6 74 K. Furañczyk, R. Benedyczak, J. Dudziñska-Nowak, A. êcka, I. Szakowski. P. Terefenko utworzenie ultiedialnego œrodowiska jêzyka VRML z trójwyiarow¹ wizualizacj¹ krajobrazu, utworzenie przelotów oraz kartograficznych aniacji z eleentai dynaicznyi, zaprezentowanie o liwoœci wykorzystania internetu jako œrodowiska koputerowej dystrybucji wizualizacji danych przestrzennych w kartografii i GIS, przedstawienie ró nych etod u ywanych do tworzenia aniacji koputerowych w zale noœci od stosowanych pakietów oprograowania. W celu osi¹gniêcia za³o onych rezultatów dokonano przegl¹du odpowiedniej literatury w zakresie œrodowiska strefy brzegowej, technik wizualizacyjnych, probleów kartografii ultiedialnej, GIS i ipleentacji internetowej. Nastêpnie wyselekcjonowano zestawy danych potrzebnych do wykonania zadania, na które sk³ada³y siê: apy cyfrowe, dane rastrowe i wektorowe, nueryczny odel terenu, ozaiki zdjêæ lotniczych, cyfrowe dane geologiczne i biologiczne oraz zdjêcia naziene. Dokonano tak e niezbêdnych obserwacji i zdjêæ w terenie. Kolejny krokie by³o odpowiednie cyfrowe przekszta³cenie obrazów, ziana foratu zapisów, sprowadzenie do jednego odwzorowania, wyrównanie gay kolorystycznej oraz odpowiednie ich przyciêcie. Tak przygotowane apy i obrazy zosta³y naci¹gniête na nueryczne odele terenu i przygotowane do wizualizacji trójwyiarowej. W ostatni etapie prac utworzono œrodowisko ultiedialne u ywaj¹c ró nych etod wizualizacji danych przestrzennych. Po pierwsze dane dwuwyiarowe s³u ¹ce do stworzenia obrazu wirtualnego œwiata zapisano w foracie HTML, aby o ne je by³o odczytaæ w przegl¹darce internetowej. Po drugie za pooc¹ odelu VRML przelotów i aniacji utworzono œrodowisko ultiedialne z trójwyiarow¹ wizualizacj¹ krajobrazu. Dodatkowo utworzono niewielki projekt w ArcView GIS 3.3 dla prezentacji ap po³¹czonych z fotografiai nazienyi. W rezultacie otrzyano rzeczywisty i jednoczeœnie nowoczesny obraz estuariu rzeki Ythan wraz z o liwoœci¹ odelowania rezultatów zian zachodz¹cych w jego œrodowisku naturalny. Opracowano ultiedialny syste inforacyjny, który o e byæ u ywany w atrakcyjny i ³atwy do obs³ugi sposób zarówno w trybie on-line przez internet, jak i off-line na lokalny koputerze. W niedalekiej przysz³oœci systey geoinforacyjne tego typu powinny zapewniaæ dostêp do ultiedialnej wirtualnej bazy danych nie tylko naukowco wykonuj¹cy analizy i badania, ale tak e spo³ecznoœci obszarów nadorskich. Opisane powy ej zastosowania geoinforacji w analizie orskiej strefy brzegowej przeprowadzone w Zak³adzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej zosta³y wybrane ze znacznie szerszego spektru zadañ realizowanych w raach projektów iêdzynarodowych, krajowych, badañ statutowych oraz w³asnych. Wspó³praca zagraniczna w raach prograu Socrates Erasus, polegaj¹ca na wyianie studentów i nauczycieli akadeickich, uo liwia wyianê i zdobywanie doœwiadczeñ oraz uczestnictwo w projektach iêdzynarodowych zwi¹zanych z orsk¹ stref¹ brzegow¹. Literatura Benedyczak R., 2002: Baza danych GIS strefy brzegowej dla odcinka Dziwnów Dziwnówek. Praca agisterska w Zak³adzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciñski. Bojar K., Szakowski I., Furañczyk K., 2005: Rola ultiedialnej kartografii i GIS w zarz¹dzaniu stref¹ brzegow¹, Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa. Dudziñska-Nowak J., Furañczyk K., 2005: Wykorzystanie historycznych zdjêæ lotniczych do analizy zian brzegu na przyk³adzie fragentu wybrze a Zatoki Poorskiej, Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa.

7 Zastosowania geoinforacji w analizie orskiej strefy brzegowej w US 75 Furañczyk K., 1994: Wspó³czesny rozwój strefy brzegowej orza bezp³ywowego w œwietle badañ teledetekcyjnych po³udniowych wybrze y Ba³tyku. Wyd. Uniwersytetu Szczeciñskiego, Rozprawy i Studia, t Furañczyk K., Musielak S., 2002: Iportant Features of Coastline Dynaics in Poland: Nodal Points and Gates. Baltic Coastal Ecosystes Structure, Function and Coastal Zone Manageent, Eds. Gerald Schernewski, Ulrich Schiewer. Wydawnictwo Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. Kubicki A., 2003: Model 3D krajobrazu strefy brzegowej. Praca agisterska w Zak³adzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciñski. êcka A., Furañczyk K., 2005: Wizualizacja trójwyiarowa w badaniach strefy brzegowej na przyk³adzie obliczeñ objêtoœci ateria³u erodowanego i akuulowanego na brzegu orski, Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa. Schwarzer K., Diesing M., Larson M., Niedereyer R.O., Schuacher W., Furañczyk K., 2003: Coastline evolution at different tie scales exaples fro the Poeranian Bight, Southern Baltic Sea. Marine Geology, Volue 194, Issues 1-2. Schwarzer K., Furañczyk K., Czerniak P., Kubicki A., 2003: Foration of gates in Nearshore Areas of the Southern Baltic Sea. Puglia 2003 Final Conference Quaternary Coastal Morphology and Sea Level Changes, Project IGCP 437. GIS Coast, Research Publication, 4, Szakowski I., Benedyczak R., Furañczyk K., 2005: Syste inforacji geograficznej dla wspierania zarz¹dzania erozj¹ brzegu dla wybrze a Giny Rewal, w druku. Szakowski I., Benedyczak R., Furañczyk K., 2005: Zastosowanie geoatyki w zintegrowany zarz¹dzaniu obszarai przybrze nyi. Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa. Terefenko P., Boski T., Furañczyk K., Mazurkiewicz A., 2005: Stosowanie GIS oraz odelowania trójwyiarowego w badaniach geologicznych strefy brzegowej, Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa. Terefenko P., Furañczyk K., 2005: Wykorzystanie GIS w badaniach zian krajobrazu, Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa. Wochna S., 2001: Prognozowanie zagro eñ powodzi¹ sztorow¹ rejonu Œwinoujœcia z wykorzystanie nuerycznego odelu terenu. Praca agisterska w Zak³adzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciñski. Suary The Laboratory of Reote Sensing and Marine Cartography is a part of the Faculty of Natural Sciences at the University of Szczecin and it was established in In the present organizational structure and under this nae it has existed since Research activity of the Laboratory is focused on: Reote sensing analysis of coastal zone orphodynaics Analysis of coastal zone circulation systes with the use of aerial photographs and satellite iages Reote sensing analysis of southern Baltic surface streas Issues of coastal zone GIS ipleentation to coastal zone anageent Cartography and GIS on the web Eleents of theatic arine cartography Methods of cartographic presentation of dynaic phenoena This paper presents soe of the ost iportant projects undertaken by the Laboratory. dr hab. Kaziierz Furañczyk, prof. US tel./fax (091)

ROLA MULTIMEDIALNEJ KARTOGRAFII I GIS W ZARZ DZANIU STREF BRZEGOW THE ROLE OF MULTIMEDIA CARTOGRAPHY AND GIS IN COASTAL ZONE MANAGEMENT

ROLA MULTIMEDIALNEJ KARTOGRAFII I GIS W ZARZ DZANIU STREF BRZEGOW THE ROLE OF MULTIMEDIA CARTOGRAPHY AND GIS IN COASTAL ZONE MANAGEMENT Rola POLSKIE multimedialnej TOWARZYSTWO kartografii i GIS INFORMACJI w zarzadzaniu PRZESTRZENNEJ stref¹ brzegow¹ ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 29 ROLA MULTIMEDIALNEJ KARTOGRAFII I GIS W

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 Syste zarz¹dzania POLSKIE danyi wysokoœciowyi TOWARZYSTWO LPIS, INFORMACJI TBD i SMOK PRZESTRZENNEJ zgroadzonyi w PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 4 83 SYSTEM ZARZ DZANIA DANYMI WYSOKOŒCIOWYMI

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 5

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 5 Inicjatywa POLSKIE OWS-5 TOWARZYSTWO kolejny etap rozwoju INFORMACJI i haronizacji PRZESTRZENNEJ specyfikacji OGC... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 5 65 INICJATYWA OWS-5 KOLEJNY ETAP ROZWOJU I HARMONIZACJI

Bardziej szczegółowo

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp POLSKIE TOWARZYSTWO Obiektowa analiza INFORMACJI obrazów PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 11 OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS Joanna Adamczyk Katedra Urz¹dzania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOή UZYSKANYCH MODELI DNA* THE IMPACT OF THE HYDROGHAPHIC SHIP'S VELOCITY ON THE ACCURACY OF SEABED MODELS

JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOŒÆ UZYSKANYCH MODELI DNA* THE IMPACT OF THE HYDROGHAPHIC SHIP'S VELOCITY ON THE ACCURACY OF SEABED MODELS WP YW PRÊDKOŒCI POLSKIE JEDNOSTKI TOWARZYSTWO HYDROGRAFICZNEJ INFORMACJI NA DOK ADNOŒÆ PRZESTRZENNEJ UZYSKANYCH MODELI DNA ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 TOM IX ZESZYT 2(46) 67 WP YW PRÊDKOŒCI JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY POLSKIE Misja TOWARZYSTWO geomatyki w rozwoju INFORMACJI leœnictwa PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4 9 MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii EWALUACJA METODYKI POLSKIE PROWADZENIA TOWARZYSTWO ANALIZ PRZESTRZENNYCH INFORMACJI W PRZESTRZENNEJ WIELOREPREZENTACYJNEJ... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 5(62) 87 EWALUACJA METODYKI PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR Profesor Jerzy POLSKIE GaŸdzicki TOWARZYSTWO wybitny uczony, INFORMACJI wychowawca, organizator PRZESTRZENNEJ i spo³ecznik ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 2 7 PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3 Nowa jakoœæ POLSKIE SIP w Lasach TOWARZYSTWO Pañstwowych INFORMACJI w kontekœcie probleów PRZESTRZENNEJ edukacyjnych ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 TOM II ZESZYT 3 31 NOWA JAKOŒÆ SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL

PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS NA PODSTAWIE MODELU POJÊCIOWEGO AN ATTEMPT AT BUILDING GIS APPLICATION ON THE BASIS OF THE CONCEPTUAL MODEL Próba budowy POLSKIE aplikacji TOWARZYSTWO narzêdziowej GIS INFORMACJI na podstawie PRZESTRZENNEJ modelu pojêciowego ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 7 PRÓBA BUDOWY APLIKACJI NARZÊDZIOWEJ GIS

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2012 m TOM X m ZESZYT 3(53)

ROCZNIKI GEOMATYKI 2012 m TOM X m ZESZYT 3(53) KARTOGRAFICZNE POLSKIE ASPEKTY TOWARZYSTWO ZASTOSOWANIA DATA MINING INFORMACJI DO POZYSKIWANIA PRZESTRZENNEJ WIEDZY Z DANYCH... ROCZNIKI GEOMATYKI 2012 m TOM X m ZESZYT 3(53) 55 KARTOGRAFICZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL POLSKIE TOWARZYSTWO i jego znaczenie INFORMACJI dla udostêpniania PRZESTRZENNEJ danych PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 57 PROJEKT GEOPORTAL.GOV.PL I JEGO ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej Roman Szewczyk (redaktor naczelny), Jan Piwiński, Rafał Kłoda, Tadeusz Missala Janusz Kacprzyk, Jan Tomasik, Adam Woźniak, Jacek Salach Olga Iwasińska-Kowalska, Wojciech Winiarski, Eulalia Szmidt Magdalena

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 Systemy POLSKIE informacji TOWARZYSTWO przestrzennej dla planów INFORMACJI zagospodarowania PRZESTRZENNEJ przestrzennego... ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 81 SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu

SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER AND ITS APPLICATION IN FORESTRY. ER Mapper koncepcja systemu POLSKIE System ER TOWARZYSTWO Mapper i jego zastosowanie INFORMACJI w leœnictwie PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 4 93 SYSTEM ER MAPPER I JEGO ZASTOSOWANIE W LEŒNICTWIE ER MAPPER

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 3 (83)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT RECENZJE

Bardziej szczegółowo

Piotr Wê yk, Mateusz Sztremer. Laboratorium GIS i Teledetekcji Katedra Ekologii Lasu, Wydzia³ Leœny Akademii Rolniczej w Krakowie

Piotr Wê yk, Mateusz Sztremer. Laboratorium GIS i Teledetekcji Katedra Ekologii Lasu, Wydzia³ Leœny Akademii Rolniczej w Krakowie Wykorzystanie fotogrametrii POLSKIE TOWARZYSTWO cyfrowej, GPS i GIS INFORMACJI w procesie kartowania PRZESTRZENNEJ szaty roœlinnej BPN ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 173 WYKORZYSTANIE FOTOGRAMETRII

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Za cznik 2. dr in. Zbigniew ubniewski

Autoreferat. Za cznik 2. dr in. Zbigniew ubniewski Za cznik 2 dr in. Zbigniew ubniewski Katedra Systemów Geoinformatycznych Wydzia Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gda ska Autoreferat 1. Wykszta cenie i posiadane stopnie naukowe

Bardziej szczegółowo

Teledetekcja jako metoda analizy ruchów masowych

Teledetekcja jako metoda analizy ruchów masowych Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 84, rok 2013 El bieta PILECKA* Teledetekcja jako metoda analizy ruchów masowych Streszczenie: W artykule omówione

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 Regionalne POLSKIE systemy TOWARZYSTWO informacji przestrzennej INFORMACJI w województwie PRZESTRZENNEJ dolnoœl¹skim... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 19 REGIONALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo