Kazimierz Furmañczyk, Rafa³ Benedyczak, Joanna Dudziñska-Nowak, Agnieszka êcka, Igor Szakowski, Pawe³ Terefenko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kazimierz Furmañczyk, Rafa³ Benedyczak, Joanna Dudziñska-Nowak, Agnieszka êcka, Igor Szakowski, Pawe³ Terefenko"

Transkrypt

1 Zastosowania POLSKIE geoinforacji TOWARZYSTWO w analizie INFORMACJI orskiej strefy PRZESTRZENNEJ brzegowej w US ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 TOM III ZESZYT 4 69 ZASTOSOWANIA GEOINFORMACJI W ANALIZIE MORSKIEJ STREFY BRZEGOWEJ W UNIWERSYTECIE SZCZECIÑSKIM APPLICATIONS OF GEOINFORMATION IN COASTAL ZONE ANALYSIS AT THE UNIVERSITY OF SZCZECIN Kaziierz Furañczyk, Rafa³ Benedyczak, Joanna Dudziñska-Nowak, Agnieszka êcka, Igor Szakowski, Pawe³ Terefenko Zak³ad Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciñski S³owa kluczowe: strefa brzegowa, teledetekcja, analizy GIS Keywords: coastal zone, reote sensing, GIS analysis Zak³ad Teledetekcji i Kartografii Morskiej (ZTiKM) Wydzia³u Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczeciñskiego (US) powsta³ w roku W obecny kszta³cie organizacyjny i pod aktualn¹ nazw¹ istnieje od roku W okresie 16 lat istnienia rozwijano stopniowo teatykê badañ naukowych ZTiKM. Do najczêœciej podejowanej probleatyki nale ¹: teledetekcyjna analiza orfodynaiki strefy brzegowej, analiza systeów cyrkulacyjnych strefy brzegowej z u ycie zdjêæ lotniczych i satelitarnych, teledetekcyjna analiza pr¹dów powierzchniowych po³udniowego Ba³tyku, probleatyka systeów inforacji geograficznej strefy brzegowej oraz zarz¹dzania stref¹ brzegow¹, kartografia i GIS w internecie, eleenty teatycznej kartografii orskiej, kartograficzne etody prezentacji zjawisk dynaicznych. Najd³u sz¹ tradycjê a ZTiKM w teledetekcyjnych badaniach strefy brzegowej. Na podstawie zdjêæ lotniczych, corocznie wykonywanych w latach przez Wy sz¹ Szko³ê Marynarki Wojennej w Gdyni, zosta³y opracowane zaiany w orfologii brzegu w rejonie W³adys³awowa i pocz¹tkowej czêœci Pó³wyspu Helskiego. Na tej podstawie ustalono pewne prawid³owoœci rozwoju strefy brzegowej (Furañczyk 1994). Opracowany logiczno-pojêciowy odel zian brzegu uwzglêdniaj¹cy wystêpowanie wzd³u brzegu bardziej statycznych iejsc (tzw. punktów wêz³owych) oraz ziennych (oscylacyjnych) iêdzy nii (rys.1). Wyniki tej pracy pozwoli³y na nieco inne spojrzenie na dynaikê brzegu, na jego ziany d³ugookresowe i krótkookresowe. Jak wynika z przeprowadzonych badañ roczne wielkoœci zian brzegu og¹ byæ takie sae jak ziany kilkudziesiêcioletnie. Oznacza to, e brzeg w niektórych iejscach po fazie erozji przechodzi w fazê akuulacji (Furañczyk 1994).

2 70 K. Furañczyk, R. Benedyczak, J. Dudziñska-Nowak, A. êcka, I. Szakowski. P. Terefenko Niestety prowadzony obecnie onitoring zian brzegu nie jest wystarczaj¹co szczegó³owy, aby o - na by³o znaleÿæ prawid³owoœci rozwoju brzegu. Teledetekcyjne badania orfologii podwodnej czêœci strefy brzegowej przeprowadzone przez Zak³ad w projekcie BASYS w 3. projekcie raowy UE zaowocowa- Legenda: ³y znalezienie nastêpnej prawid³owoœci w strefie brzegowej w postaci wystêpowania tzw. bra. W badaniach tych wykorzystano 7 serii historycznych zdjêæ lotniczych strefy brzegowej Zatoki Rys. 1. Model rozwoju brzegu Poorskiej na 100 kiloetrowy odcinku od Œwinoujœcia do Ko³obrzegu oraz na fragencie wybrze a wyspy Uzna na odcinku od Œwinoujœcia do ujœcia Piany. Na badany obszarze zidentyfikowano odcinki brzegu, w których wystêpuj¹ zaburzenia w zwykle równoleg³y do brzegu przebiegu wa- ³ów rewowych. Odcinki te okaza³y siê byæ stabilne w czasie i zosta³y nazwane braai, gdy dodatkowe badanie sidescansonare wykaza³y wystêpowanie w tych iejscach ikrofor dna œwiadcz¹cych o istnieniu tu pr¹dów odprowadzaj¹cych wodê ze strefy brzegowej w kierunku pe³nego orza. Lokalizacja bra przy brzegach Zatoki Poorskiej zosta³a przedstawiona na rysunku 2, a wyniki zosta³y opublikowane w zagranicznych publikacjach Zatoka Poorska Karlshagen 10 Trassenheide Zepin 20 K o oserow 11 Ueckeritz 30 Bansin 10 Heringsdorf Ahlbeck SWINOUJSCIE ŒWINOUJŒCIE Mi M iedzyzdroje ê Dziwnów Dziwnow Pobierowo Ko³obrzeg Niecy Polska 0 10 k Bray Rys. 2. Lokalizacja bra na obszarze Zatoki Poorskiej

3 Zastosowania geoinforacji w analizie orskiej strefy brzegowej w US 71 (Furañczyk i in.2002, Schwarzer i in.2003). Prace te by³y kontynuowane przez polskich agistrantów w Nieczech, gdzie zidentyfikowano lokalizacjê bra na wybrany odcinku brzegów Szlezwik-Holsztyn (Schwarzer i in. 2004) i obecnie wyniki te s¹ przygotowywane do publikacji. Dobiegaj¹ koñca prace wykonywane w raach projektu KBN zwi¹zane z teledetekcyjn¹ analiz¹ zian brzegów Zatoki Poorskiej. Na podstawie analizy historycznych zdjêæ lotniczych opracowane zosta³y ziany po³o enia linii brzegowej na odcinku Œwinoujœcie Ko³obrzeg (Dudziñska-Nowak i in., 2005). Przy okazji tego projektu sporz¹dzono graficzn¹ bazê danych GIS zawieraj¹c¹ apy topograficzne w skali 1:10 000, apy pasa technicznego Urzêdu Morskiego oraz historyczne zdjêcia lotnicze z lat 1938, 1951 i Ponadto opracowano nueryczny odel terenu pasa przybrze nego (do 2 k od linii brzegowej) na podstawie ap topograficznych w skali 1: oraz sporz¹dzono ortofotoapê dla tego obszaru na podstawie zdjêæ lotniczych z 1996 roku. Na tej podstawie okreœlane s¹ objêtoœciowe ziany brzegu oraz bilans osadów badanego odcinka brzegu ( êcka i in., 2005). Jedn¹ ze specjalnoœci Zak³adu jest wykorzystanie narzêdzi GIS do wykonywania analiz przestrzennych w zintegrowany zarz¹dzaniu obszarai przybrze nyi (ZZOP) oraz w szeroko rozuiany aspekcie analiz krajobrazowych. Wœród wielu prac realizowanych w ZTiKM, du a czêœæ podejuje proble oceny atrakcyjnoœci, charakterystykê dynaiki oraz perspektywê zian krajobrazu obszarów przybrze - nych. Ada Kubicki (2003) w pracy agisterskiej, której cele by³a ocena atrakcyjnoœci krajobrazu strefy nadorskiej czêœci gin Dziwnów i Rewal, w nowatorski sposób wykorzystuje o liwoœci oprograowania ArcView do opracowania ap poszczególnych eleentów krajobrazu oraz do stworzenia cyfrowego odelu wysokoœciowego (DEM). Na podstawie zdjêæ lotniczych wyró niono 16 eleentów krajobrazu, które podzielono na apy teatyczne. Na podstawie przeprowadzonej oceny przyjêto 3 wkaÿniki atrakcyjnoœci krajobrazu: ró norodnoœæ eleentów krajobrazu, wp³yw eleentów hydrosfery, wp³yw konstrukcji antropogenicznych. Zastosowano aplikacjê ArcView, odu³ 3DAnalyst i przyjêto 3 kolejne wkaÿniki: nachylenie stoków, które decyduje o atrakcyjnoœci rzeÿby, ekspozycja stoków, która wp³ywa na nas³onecznienie obszarów, ocena punktów widokowych, które wyró niono na podstawie linii wzroku w terenie. Koñcowy wynikie analizy jest apa atrakcyjnoœci krajobrazu podzielona na 172 pola podstawowe w kszta³cie kwadratów. Dla ka dego pola okreœlono koñcow¹ wartoœæ atrakcyjnoœci z przedzia³u od 6 do +6 punktów. Kolejna praca (Terefenko i in., 2005) podejuje aspekt zian naturalnych oraz oceny, zarówno pozytywnego jak i negatywnego, wp³ywu cz³owieka na krajobraz wyspy Terschelling (Archipelag Wysp Fryzyjskich). Na podstawie analizy zdjêæ lotniczych zidentyfikowano cztery podstawowe typy krajobrazu: zantropizowany, kulturowy, pseudonaturalny, seinaturalny. Wyniki interpretacji zaznaczono na apach wektorowych dla trzech roczników interpretowanych serii zdjêæ lotniczych. U ywaj¹c oprograowania ArcView poierzono powierzchnie poszczególnych typów krajobrazów w ró nych latach oraz przeanalizowano wielkoœci ich zian. Do wizualizacji wyników analizy utworzono siatkê pól eleentarnych o wyiarach 100 x 100. Na podstawie ap klasyfikacji krajobrazu obliczono procentowe ziany powierzchni krajobrazu w ka dy polu. Pozwoli³o to na okreœlenie stopnia oraz

4 72 K. Furañczyk, R. Benedyczak, J. Dudziñska-Nowak, A. êcka, I. Szakowski. P. Terefenko przestrzennego rozieszczenia zian krajobrazu. Przeprowadzone analizy stanowi¹ punkt wyjœcia do dyskusji na teat poprawnoœci u ywanych na wyspie etod rekonstrukcji krajobrazu seinaturalnego. Pokazanie nowych o liwoœci zastosowania narzêdzi GIS do zintegrowanego zarz¹dzania obszarai przybrze nyi, w szczególnoœci sposobów rozwi¹zywania probleów w prograie ArcView, by³o cele pracy (Benedyczak 2002). Stworzono w niej odelow¹ bazê danych GIS dla niewielkiego odcinka polskiej strefy brzegowej (odcinek Dziwnów Dziwnówek). Na podstawie ateria³ów kartograficznych stworzono syste zbudowany z 88 warstw wraz z wieloa danyi atrybutowyi oraz zdjêciai lotniczyi i apai historycznyi w forie podk³adów rastrowych. Syste jest bardzo prosty w obs³udze i o e stanowiæ odel dla tworzenia baz danych GIS wspoagaj¹cych zarz¹dzanie orsk¹ stref¹ brzegow¹ przez adinistruj¹ce ni¹ zainteresowane instytucje. Bardzo praktyczny przyk³ade zastosowania GIS na obszarach przybrze nych jest odel prognozy zagro eñ powodzi¹ sztorow¹ wysp Karsibór i Karsiborska Kêpa w rejonie Œwinoujœcia (Wochna, 2001). Historyczne dane areograficzne zebrane dla tego obszaru przez s³u by orskie, pokazuj¹ o liwoœæ wyst¹pienia bardzo wysokiego poziou orza. Prognoza oparta zosta³a na trójwyiarowy odelu terenu wykonany oprograowanie ArcView, odu³ 3D Analyst. Konieczne okaza³o siê opracowanie etody uo liwiaj¹cej wyodelowanie specyficznej rzeÿby tego terenu: p³askiej powierzchni polderów, skoplikowanej fory systeu wyd i wa³ów brzegowych oraz pojedynczego wa³u przeciwpowodziowego ochraniaj¹cego wnêtrze wysp od wody w Zalewie Szczeciñski i cieœninie Œwiny. Praca sta³a siê podstaw¹ dla prognozy zagro eñ powodzi¹ sztorow¹. Model prognozy o e poóc w przestrzenny rozplanowaniu tych obszarów. Powinien równie staæ siê istotny eleente zintegrowanego zarz¹dzania wyspai Karsibór i Karsiborsk¹ Kêp¹. Projekt badañ sedyentologicznych w estuariu rzeki Guadiany na granicy portugalskohiszpañskiej jest doskona³y przyk³ade wykorzystania systeów GIS, a zw³aszcza wizualizacji 3D, w badaniach geologicznych strefy brzegowej (Terefenko i in., 2005). Estuariu to jest fragente najbardziej wysuniêtego na po³udnie regionu Portugalii, a rzeka Guadiana to jedna z najwa niejszych rzek na Pó³wyspie Iberyjski. Dziêki gwa³townej sedyentacji podczas najbardziej wspó³czesnej, postglacjalnej transgresji, estuaryjne zapisy osadów stwarzaj¹ doskona³e warunki do badañ kolejnoœci zdarzeñ, które wp³ynê³y na obecn¹ orfologiê wybrze a. Dziêki interpretacji zapisów sedyentologicznych, danych akro i ikro paleontologicznych oraz na podstawie datowania etod¹ wêgla radioaktywnego C 14 otrzyano równie inforacje dotycz¹ce wg³êbnych struktur wype³nienia doliny osadai. Okreœlono aksyalne i inialne g³êbokoœci zalegania g³ównych warstw osadów. Po uwzglêdnieniu takich danych stworzono odele przedstawiaj¹ce aktualn¹ rzeÿbê terenu oraz rzeÿbê pradoliny z przed oko³o lat. Stworzone odele wykorzystano do obliczenia objêtoœci osadów dla ka dej z trzech wyró nionych jednostek osadowych. Uzyskane w ten sposób dane pozwoli³y na dok³adniejsz¹ analizê tepa sedyentacji i wzrostu poziou orza oraz innych aspektów i procesów geologicznych, jakie ia³y iejsce w okresie postglacjalny w dolinie Guadiany. Zak³ad Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytutu Nauk o Morzu, w raach prograu INTERREG III C bierze udzia³ w iêdzynarodowy projekcie MESSINA Managing European Shoreline and Sharing Inforation on Near-shore Areas, którego cele jest praktyczne wdro enie przewodników zarz¹dzania stref¹ brzegow¹ powsta³ych w projekcie EU- ROSION oraz ich adaptowanie do specyficznych zadañ projektu MESSINA. Adresatai

5 Zastosowania geoinforacji w analizie orskiej strefy brzegowej w US 73 dzia³añ projektu s¹ w³adze regionalne i lokalne zainteresowane zarz¹dzanie erozj¹ brzegu oraz rozpowszechnianie i wyian¹ inforacji na teat realizacji tych projektów. Obszare pilota owy w Polsce zosta³ obszar giny Rewal. Jedny z eleentów projektu MES- SINA jest stworzenie oraz ipleentacja systeów inforacji geograficznej s³u ¹cych g³ównie zagadnienio zwi¹zany z zarz¹dzanie erozj¹ brzegu, ocen¹ ryzyka jej wyst¹pienia i jej skutkai, w ty równie ekonoicznyi. Projekt EUROSION na podstawie przegl¹du wielu europejskich doœwiadczeñ w zarz¹dzaniu stref¹ brzegow¹, gdzie GIS odgrywa³ wa ne role, sforu³owa³ kilka szerokich rekoendacji, które specyfikowa³y idealne za³o enia dla GIS dedykowanych zarz¹dzaniu obszarai przybrze nyi. Cele obecnie realizowanego projektu MESSINA jest sprawdzenie kilku z tych rekoendacji pod wzglêde praktycznego ich wdro enia w odpowiedzi na potrzeby wyra one przez partnerów projektu. W projekcie MESSINA zosta³y zidentyfikowane 3 g³ówne zadania-rekoendacje, które stanowi¹ rdzeñ prototypowego GIS dedykowanego dla zarz¹dzania stref¹ brzegow¹ w aspekcie erozji: kartograficzna prezentacja obszarów zagro onych erozj¹ brzegu i powodziai sztorowyi, wp³yw dzia³alnoœci cz³owieka na zachowanie siê i stabilnoœæ linii brzegowej, równowaga zysków i strat w zale noœci od przyjêtego scenariusza rozwoju strefy brzegowej. Te trzy rekoendacje-zadania zawieraj¹ w sobie pytania zadawane przez zarz¹dzaj¹cych stref¹ brzegow¹ w ich codziennej pracy. Odpowiedzi¹ na nie aj¹ byæ wygenerowane przez syste GIS tzw. produkty inforacyjne, czyli innyi s³owy analizy okreœlaj¹ce czynniki wp³ywaj¹ce na stopieñ zagro enia dla strefy brzegowej. Nale ¹ do nich: przewidywana lokalizacja linii brzegowej w przysz³oœci (w interwa³ach 5, 10, 25, 50 i 100 lat), identyfikacja obszarów zagro onych wyst¹pienie powodzi sztorowej dla ró nego prawdopodobieñstwa poziou orza, ludnoœæ strefy brzegowej yj¹ca w obszarze ryzyka, wartoœæ ekonoiczna strefy brzegowej w obszarze ryzyka, wartoœæ kulturowa strefy brzegowej w obszarze ryzyka, wartoœæ ekologiczna strefy brzegowej w obszarze ryzyka. Tak przygotowane analizy pos³u ¹ do opracowania, z pooc¹ systeu GIS, scenariuszy (odeli) rozwoju strefy brzegowej obszaru Giny Rewal wraz z uwzglêdnienie scenariusza braku jakichkolwiek dzia³añ antropogenicznych. Modele te bêd¹ poddane ocenie i ewaluacji przy u yciu koncepcji Oceny wartoœci netto. Metoda ta jest dobry wskaÿnikie do oszacowania i porównywania ekonoicznej trwa³oœci ró nych odeli rozwoju obszaru przybrze nego w aspekcie jego erozji. Projekt MESSINA a na celu zbadanie o liwoœci wprowadzenia tego typu oceny jako integralnego sk³adnika systeu GIS dla wspierania zarz¹dzania erozj¹ brzegu (Szakowski i in., w druku). W raach podpisanej z Uniwersytete w Aberdeen uowy Socrates-Erasus w Zak³adzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej Uniwersytetu Szczeciñskiego zrealizowana zosta³a praca badawcza aj¹ca na celu ukazanie roli wizualizacji danych przestrzennych w ultiedialnej kartografii i systeach inforacji geograficznej dla potrzeb zarz¹dzania stref¹ brzegow¹ (Bojar i in., 2005). Na obszar badawczy, ze wzglêdu na dostêpnoœæ danych przestrzennych wybrano estuariu rzeki Ythan, Szkocja. Do opracowania u yto szeregu ró - nych aplikacji: Erdas Iagine 8.5, Bryce 5, ArcView 3.3, DivX Codec, Cartona 4.2 VRML Client. Przed realizuj¹cyi teat postawiono cztery zasadnicze zadania:

6 74 K. Furañczyk, R. Benedyczak, J. Dudziñska-Nowak, A. êcka, I. Szakowski. P. Terefenko utworzenie ultiedialnego œrodowiska jêzyka VRML z trójwyiarow¹ wizualizacj¹ krajobrazu, utworzenie przelotów oraz kartograficznych aniacji z eleentai dynaicznyi, zaprezentowanie o liwoœci wykorzystania internetu jako œrodowiska koputerowej dystrybucji wizualizacji danych przestrzennych w kartografii i GIS, przedstawienie ró nych etod u ywanych do tworzenia aniacji koputerowych w zale noœci od stosowanych pakietów oprograowania. W celu osi¹gniêcia za³o onych rezultatów dokonano przegl¹du odpowiedniej literatury w zakresie œrodowiska strefy brzegowej, technik wizualizacyjnych, probleów kartografii ultiedialnej, GIS i ipleentacji internetowej. Nastêpnie wyselekcjonowano zestawy danych potrzebnych do wykonania zadania, na które sk³ada³y siê: apy cyfrowe, dane rastrowe i wektorowe, nueryczny odel terenu, ozaiki zdjêæ lotniczych, cyfrowe dane geologiczne i biologiczne oraz zdjêcia naziene. Dokonano tak e niezbêdnych obserwacji i zdjêæ w terenie. Kolejny krokie by³o odpowiednie cyfrowe przekszta³cenie obrazów, ziana foratu zapisów, sprowadzenie do jednego odwzorowania, wyrównanie gay kolorystycznej oraz odpowiednie ich przyciêcie. Tak przygotowane apy i obrazy zosta³y naci¹gniête na nueryczne odele terenu i przygotowane do wizualizacji trójwyiarowej. W ostatni etapie prac utworzono œrodowisko ultiedialne u ywaj¹c ró nych etod wizualizacji danych przestrzennych. Po pierwsze dane dwuwyiarowe s³u ¹ce do stworzenia obrazu wirtualnego œwiata zapisano w foracie HTML, aby o ne je by³o odczytaæ w przegl¹darce internetowej. Po drugie za pooc¹ odelu VRML przelotów i aniacji utworzono œrodowisko ultiedialne z trójwyiarow¹ wizualizacj¹ krajobrazu. Dodatkowo utworzono niewielki projekt w ArcView GIS 3.3 dla prezentacji ap po³¹czonych z fotografiai nazienyi. W rezultacie otrzyano rzeczywisty i jednoczeœnie nowoczesny obraz estuariu rzeki Ythan wraz z o liwoœci¹ odelowania rezultatów zian zachodz¹cych w jego œrodowisku naturalny. Opracowano ultiedialny syste inforacyjny, który o e byæ u ywany w atrakcyjny i ³atwy do obs³ugi sposób zarówno w trybie on-line przez internet, jak i off-line na lokalny koputerze. W niedalekiej przysz³oœci systey geoinforacyjne tego typu powinny zapewniaæ dostêp do ultiedialnej wirtualnej bazy danych nie tylko naukowco wykonuj¹cy analizy i badania, ale tak e spo³ecznoœci obszarów nadorskich. Opisane powy ej zastosowania geoinforacji w analizie orskiej strefy brzegowej przeprowadzone w Zak³adzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej zosta³y wybrane ze znacznie szerszego spektru zadañ realizowanych w raach projektów iêdzynarodowych, krajowych, badañ statutowych oraz w³asnych. Wspó³praca zagraniczna w raach prograu Socrates Erasus, polegaj¹ca na wyianie studentów i nauczycieli akadeickich, uo liwia wyianê i zdobywanie doœwiadczeñ oraz uczestnictwo w projektach iêdzynarodowych zwi¹zanych z orsk¹ stref¹ brzegow¹. Literatura Benedyczak R., 2002: Baza danych GIS strefy brzegowej dla odcinka Dziwnów Dziwnówek. Praca agisterska w Zak³adzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciñski. Bojar K., Szakowski I., Furañczyk K., 2005: Rola ultiedialnej kartografii i GIS w zarz¹dzaniu stref¹ brzegow¹, Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa. Dudziñska-Nowak J., Furañczyk K., 2005: Wykorzystanie historycznych zdjêæ lotniczych do analizy zian brzegu na przyk³adzie fragentu wybrze a Zatoki Poorskiej, Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa.

7 Zastosowania geoinforacji w analizie orskiej strefy brzegowej w US 75 Furañczyk K., 1994: Wspó³czesny rozwój strefy brzegowej orza bezp³ywowego w œwietle badañ teledetekcyjnych po³udniowych wybrze y Ba³tyku. Wyd. Uniwersytetu Szczeciñskiego, Rozprawy i Studia, t Furañczyk K., Musielak S., 2002: Iportant Features of Coastline Dynaics in Poland: Nodal Points and Gates. Baltic Coastal Ecosystes Structure, Function and Coastal Zone Manageent, Eds. Gerald Schernewski, Ulrich Schiewer. Wydawnictwo Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. Kubicki A., 2003: Model 3D krajobrazu strefy brzegowej. Praca agisterska w Zak³adzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciñski. êcka A., Furañczyk K., 2005: Wizualizacja trójwyiarowa w badaniach strefy brzegowej na przyk³adzie obliczeñ objêtoœci ateria³u erodowanego i akuulowanego na brzegu orski, Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa. Schwarzer K., Diesing M., Larson M., Niedereyer R.O., Schuacher W., Furañczyk K., 2003: Coastline evolution at different tie scales exaples fro the Poeranian Bight, Southern Baltic Sea. Marine Geology, Volue 194, Issues 1-2. Schwarzer K., Furañczyk K., Czerniak P., Kubicki A., 2003: Foration of gates in Nearshore Areas of the Southern Baltic Sea. Puglia 2003 Final Conference Quaternary Coastal Morphology and Sea Level Changes, Project IGCP 437. GIS Coast, Research Publication, 4, Szakowski I., Benedyczak R., Furañczyk K., 2005: Syste inforacji geograficznej dla wspierania zarz¹dzania erozj¹ brzegu dla wybrze a Giny Rewal, w druku. Szakowski I., Benedyczak R., Furañczyk K., 2005: Zastosowanie geoatyki w zintegrowany zarz¹dzaniu obszarai przybrze nyi. Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa. Terefenko P., Boski T., Furañczyk K., Mazurkiewicz A., 2005: Stosowanie GIS oraz odelowania trójwyiarowego w badaniach geologicznych strefy brzegowej, Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa. Terefenko P., Furañczyk K., 2005: Wykorzystanie GIS w badaniach zian krajobrazu, Roczniki Geoatyki t. III, z. 4. PTIP Warszawa. Wochna S., 2001: Prognozowanie zagro eñ powodzi¹ sztorow¹ rejonu Œwinoujœcia z wykorzystanie nuerycznego odelu terenu. Praca agisterska w Zak³adzie Teledetekcji i Kartografii Morskiej, Instytut Nauk o Morzu, Uniwersytet Szczeciñski. Suary The Laboratory of Reote Sensing and Marine Cartography is a part of the Faculty of Natural Sciences at the University of Szczecin and it was established in In the present organizational structure and under this nae it has existed since Research activity of the Laboratory is focused on: Reote sensing analysis of coastal zone orphodynaics Analysis of coastal zone circulation systes with the use of aerial photographs and satellite iages Reote sensing analysis of southern Baltic surface streas Issues of coastal zone GIS ipleentation to coastal zone anageent Cartography and GIS on the web Eleents of theatic arine cartography Methods of cartographic presentation of dynaic phenoena This paper presents soe of the ost iportant projects undertaken by the Laboratory. dr hab. Kaziierz Furañczyk, prof. US tel./fax (091)

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 Opracowanie scenariuszy POLSKIE erozji TOWARZYSTWO brzegu i jej skutków INFORMACJI w okolicach Trzêsacza PRZESTRZENNEJ w latach 2005 2105...105 ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 TOM V ZESZYT 1 OPRACOWANIE SCENARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11

Przedmowa Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 Spis treœci Przedmowa... 9 Czêœæ pierwsza. Podstawy frontalnych automatów komórkowych... 11 1. Wstêp... 13 1.1. Rys historyczny... 14 1.2. Klasyfikacja automatów... 18 1.3. Automaty komórkowe a modelowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu

Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Na wirtualnym szlaku Geoportal małopolskich szlaków turystycznych narzędziem do promocji regionu Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl

http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Zakład Geografii Regionalnej http://isrig.wgsr.uw.edu.pl Kierownik Dr hab. Stefan Kałuski, prof.uw Prof.dr hab. Ewelina Kantowicz Dr hab.andrzej Gocłowski Dr Maciej Lechowicz Dr Małgorzata Roge- Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim Wniosek zgłoszeniowy do Projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim 1. Wniosek składa : rodzic zastępczy pełnoletni uczestnik projektu rodzic, opiekun prawny WPŁYNĘŁO dn......

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY)

OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) OPINIA I RAPORT ZBIORCZY (ŁĄCZNY) z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO S.A. w Katowicach, ul. Damrota 16-18 Sosnowiec, marzec 2006

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz 1/7 - Kanalizacja

Kwestionariusz 1/7 - Kanalizacja Kwestionariusz 1/7 - Kanalizacja Proszę przedstawić listę typów kanalizacji własnej stosowanej poiędzy budynkie, w który znajduje się punkt styku a najbliższą studnią kablową na teranie nienależący do

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD

Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD Załącznik 7 do procedury wyboru Wzór karty oceny wg lokalnych kryteriów LGD.. Pieczęć LGD KARTA OCENY OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie Nr ewidencyjny wniosku:..... Nr

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC)

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA W CERTYFIKACJI (IPOC) Na podstawie Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu certyfikacji prawidłowości poniesienia wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r.

Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. Podstawy SIP i LMN Stosowanie geoinformatyki w kontekście centralizacji SILP Szkolenie centralne z zakresu geomatyki leśnej dla nadleśniczych, 2011r. przygotowali: Wojciech Pardus, Tomasz Grzegorzewicz

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY 1./4 Zapisz nazwy wa niejszych sk³adników powietrza, porz¹dkuj¹c je wed³ug ich malej¹cej zawartoœci w powietrzu:...... 2./4 Wymieñ trzy wa ne zastosowania tlenu: 3./4 Oblicz,

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo