Reprezentacja Pracowników Tymczasowych RAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reprezentacja Pracowników Tymczasowych RAW"

Transkrypt

1 Streszczenie Reprezentacja Pracowników Tymczasowych RAW Reprezentacja pracowników agencji tymczasowych w Europie, na poziomie krajowym i lokalnym we Francji, Holandii, Szwecji, Polsce i Wlk. Brytanii Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson, Richard Pond, Els Sol, Christophe Teissier, Joanna Unterschütz, Fabrice Warneck

2 2 (8) Reprezentacja pracowników agencji tymczasowych. Jest to krótkie podsumowanie 145 stronicowego raportu końcowego pod tytułem Reprezentacja pracowników agencji tymczasowych w Europie, na poziomie krajowym i lokalnym we Francji, Holandii, Szwecji, Polsce i Wlk. Brytanii zalecenia w zakresie polityki. Nad sporządzeniem ostatecznego raportu pracowali profesor Kristina Hakansson, Dr Tommy Isidorsson, Richard Pond, profesor Els Sol, menadżer projektu Christophe Teissier, dr Joanna Unterschütz oraz Fabrice Warneck. To podsumowanie jest także dostępne w języku szwedzkim, francuskim, holenderskim oraz angielskim. Cele projektu Projekt ten miał kilka celów, natomiast główny przedmiot zainteresowania stanowiła kwestia reprezentacji pracowników agencyjnych. Problem ten rozpatrywany był z perspektywy Europejskiej, poszczególnych krajów oraz zakładu pracy. W ramach projektu rozpatrywano, w jaki sposób reprezentacja pracowników tymczasowych wywiera wpływ na takie kwestie jak płaca, środowisko pracy ( BHP) oraz szkolenia (zawodowe). Projekt służył promocji i rozpowszechnieniu wiedzy na temat reprezentacji pracowników tymczasowych. Naszym celem było zgłębienie natury porozumień i układów zbiorowych na poziomie krajowym, sektorowym i firmy, obejmujących zagadnienia reprezentacji pracowników tymczasowych. Ponadto interesowała nas także rzeczywista reprezentacja oraz organizacja tychże pracowników w miejscu pracy. Warto wspomnieć, iż jednym z głównych zadań projektu była promocja dialogu wśród partnerów społecznych oraz innych zainteresowanych podmiotów na poziomie Europejskim, krajowym i lokalnym jak również rozpowszechnienie przykładów dobrych praktyk oraz kompetencji związków w tej dziedzinie. Projekt ponadto stanowił punkt wyjścia dla szerszej dyskusji na temat sytuacji pracowników tymczasowych, poprzez produkcję krótkiego filmu dokumentalnego dotykającego powyższej problematyki. Dokument ten pozwala na rozpowszechnianie informacji związanych z projektem w sposób znacznie wykraczający poza jego ramy czasowe. Krótki opis projektu Każda organizacja partnerska stworzyła radę składającą się z partnerów społecznych, której charakter był nieco inny w każdym kraju. W Szwecji odbywały się miesięczne spotkania, zaś w innych krajach przyjęto schemat spotkań i sposób komunikacji. W ramach projektu odbyły się dwa warsztaty krajowe w każdym z krajów partnerujących w projekcie oraz trzy warsztaty na poziomie międzynarodowym. Uczestnicy warsztatów stanowili grupę złożoną z przedstawicieli krajowej rady oraz innych kluczowych ekspertów z grona partnerów społecznych. W warsztatach międzynarodowych brało udział ok. 5 uczestników z każdego państwa. Byli to przedstawiciele partnerów społecznych oraz nauki. Przedstawiciele kraju organizującego warsztaty międzynarodowe zaprosili od ośmiu do czternastu przedstawicieli partnerów społecznych. Warsztaty organizowane na poziomie krajowym były istotnym elementem projektu, ponieważ pozwalały na wymianę doświadczeń i poglądów pomiędzy partnerami społecznymi. Natomiast celem warsztatów międzynarodowych była wymiana doświadczeń między poszczególnymi krajami zgodnie z Otwartą Metodą Koordynacji (OMK), przyjętą przez Unie Europejską (UE)w 1997 (Europejska Strategia Zatrudnienia). Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w listopadzie 2008 roku w Londynie. Spotkanie to służyło podsumowaniu i ocenie doświadczeń zdobytych podczas różnych warsztatów, wniosków z raportów międzynarodowych oraz sporządzeniu projektu rekomendacji dotyczących agencji pracy tymczasowej.

3 3 (8) Metody pracy w projekcie Projekt realizowany był w oparciu o badania jakościowe oraz dokumentację związaną ze strategiami związków zawodowych oraz działań podjętych w ramach studiów przypadku. Metody badawcze były usprawniane poprzez dyskusje z praktykami oraz reprezentantami partnerów społecznych. Główne forum tego dialogu stanowiły spotkania rad krajowych jak również krajowe i międzynarodowe warsztaty z udziałem partnerów społecznych. Główną koncepcją było ułatwienie dialogu między partnerami przez udział przedstawicieli nauki. Było to realizowane różnymi sposobami, m.in. w każdym kraju badacze współpracowali z ekspertami partnerów społecznych. Oni także tworzyli krajowe rady doradcze (KR), które spotykały się regularnie, aby przedyskutować tematy związane z doświadczeniami i wnioskami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych badań, stąd rola badaczy w ułatwianiu dialogu społecznego między partnerami poprzez istotny wkład w warsztaty i inne spotkania. Ponadto rada zajmowała się planowaniem krajowych i międzynarodowych warsztatów. Praca w międzynarodowej grupie sterującej była realizowana za pomocą co miesięcznych video konferencji. W wyniku realizacji projektu zebrane zostały informacje na temat reprezentacji pracowników tymczasowych w pięciu krajach europejskich, reprezentujących różne systemy rynku pracy oraz pan-europejskie umowy i legislację. Projekt zawierał elementy porównawcze i szerszy europejski kontekst. Ta obszerniejsza europejska analiza oparta była na źródłach wtórnych oraz zasiliła rezultaty projektu umożliwiając tym samym sformułowanie wniosków na temat reprezentacji pracowników tymczasowych. Dzięki projektowi możliwe było także zebranie i przeanalizowanie krajowych i międzynarodowych układów zbiorowych dotyczących pracowników agencyjnych. Ponadto przebadano dostępną dokumentację związana z istniejącą reprezentacją w agencjach oraz lokalne układy zbiorowe jak również inne umowy występujące u pracodawców użytkowników, to jest lokalnych i związków zawodowych i rad pracowników. Przeprowadzono wywiady z kluczowymi aktorami, przedstawicielami partnerów społecznych na poziomie lokalnym i krajowym, jak również z kadrą menażerską w agencjach i firmach użytkownikach oraz z pracownikami. Wywiady te miały na celu zdobycie informacji na temat obecnie istniejących porozumień związanych z reprezentatywnością pracowników tymczasowych oraz w jaki sposób adresowane są skargi indywidualne i zbiorowe. Pozostaliśmy także w kontakcie z pan europejska organizacją Euro-CIETT, Międzynarodową Konfederacją Prywatnych Agencji Zatrudnienia. Uni- Europa, europejska branżowa federacja pracowników tymczasowych była partnerem tego projektu. Dwa krajowe studia przypadków z każdego partycypującego kraju stanowiły istotną część projektu, odzwierciedlając konkretne kwestie wynikające z reprezentacji pracowników agencyjnych. Studia przypadków dotyczyły firm korzystających z usług agencji tymczasowych, tzw. pracodawców użytkowników oraz agencji tymczasowych zapewniających usługę pracy tymczasowej. Metoda studium przypadku była postrzegana jako sprzyjająca odkryciu szczegółowych informacji związanych z czynnikami wpływającymi na reprezentację pracowników tymczasowych oraz motywy działań aktorów takich jak; pracownicy stali i tymczasowi, specyficzną rolą agencji, organizacji użytkowników i związków zawodowych. W szczególności studia przypadków pozwoliły na wydobycie specyficznego kontekstu w każdym z krajów i ukazanie jak prawo i układy zbiorowe wpływają na zachowania stron. Wnioski Różne regulacje pociągają za sobą różnice w warunkach płacy i w warunkach zatrudnienia pracowników tymczasowych. Pracownicy ci także mogą być reprezentowani przez związki zawodowe, rady pracowników a ich możliwości w zakresie dostępu do szkoleń zawodowych jak również zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie są w każdym z krajów jednakowe. W Szwecji, pracownicy agencyjni zatrudniani są na podstawie takich samych umów jakie występują w innych sektorach. Standardową forma zatrudnienia zgodnie z prawem

4 4 (8) szwedzkim powinno być zatrudnienie na czas nieokreślony. Jakkolwiek, pracodawcy we wszystkich sektorach mogą stosować umowy na czas określony z terminem do dwóch lat, w sektorze agencji pracy tymczasowej jest to bardziej rygorystycznie regulowane w układach zbiorowych dla pracowników fizycznych. Przepisy wskazują tutaj, iż umowy na czas określony mogą być przedłużone powyżej 6 miesięcy tylko do 12 miesięcy, na podstawie układów obowiązujących lokalnie. Nasze studia przypadków ujawniają, że pracodawcy w sektorze agencji tymczasowych stosują zwyczajowo umowy na czas określony do 6 miesięcy. Po tym okresie pracownicy tymczasowi otrzymują umowy na czas nieokreślony w agencji pracy tymczasowej. Z uwagi na wysoki poziom fluktuacji kadr liczba umów na czas określony jest znacznie wyższa w sektorze agencji tymczasowych w porównaniu do innych sektorów. Poza Szwecją umowy na czas nieokreślony mogą otrzymywać pracownicy tymczasowi w Holandii gdzie jest to możliwe po dwóch latach lub ośmiu kolejnych umowach. We Francji, Polsce i Wlk. Brytanii umowa czasowa jest jedyną alternatywą dla pracowników tymczasowych. We wszystkich krajach oprócz Wlk. Brytanii pracownicy tymczasowi otrzymują wynagrodzenie odpowiadające temu, jakie otrzymaliby pracownicy zatrudnieni na stałe u pracodawcy użytkownika. W Holandii zgodnie z sektorowym układem zbiorowym istnieje wyjątek dla pierwszych 26 tygodni pracy. Pomimo różnic, kraje działają w podobnej sytuacji: poziom uzwiązkowienia wśród pracowników tymczasowych jest niski, lokalnych związków w agencjach jest bardzo niewiele o ile w ogóle są, ponadto bardzo trudno jest zebrać pracowników pracujących dla różnych firm użytkowników oraz organizować spotkania oraz inne rodzaje aktywności związkowej. Szczególnie jest to problem w Szwecji i Polsce gdzie system reprezentacji wymaga obecności związku w agencji. We Francji, Holandii oraz Wlk. Brytanii pracownik agencyjny może być reprezentowany przez przedstawiciela pracowników zatrudnionych w firmie użytkowniku, w Anglii przez związek, w Holandii przez radę pracowników lub jak we Francji poprzez obie formy reprezentacji pracowniczej. Reprezentacja pracowników agencji tymczasowych i prawo do głosowania w wyborach Pracownicy agencji pracy tymczasowej formalnie są reprezentowani przez związki zawodowe na poziomie krajowym i sektorowym, tworzy się także dla nich układy zbiorowe pracy. Na poziomie zakładu pracy pracownicy tymczasowi mogą być reprezentowani przez związki zawodowe lub rady pracowników. Generalnie rzecz biorąc system reprezentacji jest odmienny w każdym z krajów. W Holandii i we Francji występuje model dualistyczny, charakteryzujący się regulacjami zapewniającymi silna reprezentacje na poziomie sektorowym oraz układami zbiorowymi zawieranymi na tym poziomie oraz reprezentacja na poziomie zakładu pracy w postaci rad pracowników. We Francji praca tymczasowa nie jest traktowana jako odrębna branża, lecz jako forma zatrudnienia, która może zostać zastosowana w każdej branży przemysłu. Pracownicy agencyjni mogą być więc reprezentowani przez związki na poziomie krajowym bądź branżowym. Rady pracowników występują także w Polsce, ale tam maja charakter ciał informacyjno konsultacyjnych. Organizacją powołaną do reprezentacji pracowników są natomiast związki zawodowe, choć mogą one skutecznie realizować swoje uprawnienia tylko w tych zakładach pracy, w których zrzeszonych jest co najmniej 10 pracowników. Układy zbiorowe pracy zawierane są najczęściej na poziomie zakładowym. W Wlk. Brytanii niewiele jest sektorowych układów zbiorowych, a pracownicy reprezentowani są na poziomie lokalnym, przez co tez struktura reprezentacji zależy w znacznym stopniu od uzwiązkowienia i tego, czy organizacja związkowa jest uznawana przez pracodawcę. Szwedzki system reprezentacji charakteryzuje się silnymi związkami zawodowymi na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Związki zawodowe i pracodawcy podpisują układy zbiorowe na poziomie krajowym, zaś ich realizacja należy do lokalnych związków zawodowych.

5 5 (8) Pracownicy agencyjni w Szwecji i w Polsce mogą być reprezentowani przez organizacje związkowe działające w agencji pracy tymczasowej, przy czym w Polsce pracownicy ci mogą być także reprezentowani przez działające w agencji rady pracowników. W Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii pracownicy agencyjni mogą być reprezentowani przez organizacje pracowników działające w agencji bądź u pracodawcy użytkownika. W Holandii i Francji są to rady pracowników, zaś w Wielkiej Brytanii przez związki zawodowe, choć rady pracowników nabierają coraz większego znaczenia w związku z implementacja dyrektywy z 2004 roku o informacji i konsultacji pracowników. W krajach, w których pracownicy reprezentowani są przez rady pracowników znaczenia nabiera czynne i bierne prawo wyborcze do tych organów. Najczęściej prawo wymaga w tym wypadku dłuższego okresu zatrudnienia. Dlatego też w Holandii trwają prace nad utworzeniem bardziej elastycznych form reprezentacji pozwalających na lepszy dostęp pracowników tymczasowych. Na podstawie wcześniejszych badań możemy wyróżnić cztery sposoby odniesienia związków zawodowych do agencji pracy tymczasowej i tej formy zatrudnienia: wyłączenie, regulacja, zastąpienie i zaangażowanie (Heery 2004). We wszystkich badanych krajach związki zawodowe działają na rzecz pracowników tymczasowych i godzą się na te formę zatrudnienia, dlatego tez można w ich przypadku mówić o postawie zaangażowania. Związki zawodowe w większym stopniu są świadome wagi przynależności związkowej pracowników tymczasowych, jednakże z powodu trudności w rekrutacji członków z tej grupy, stopień uzwiązkowienia pracowników tymczasowych jest niski. Związki zawodowe starają się udzielać informacji i wspierać tę grupę pracowników, rekrutacja nadal jednak pozostaje wyzwaniem. Jednym z powodów nieznacznej przynależności związkowej pracowników agencyjnych jest fakt, iż bywają to pracownicy młodzi, a w tej grupie przynależność związkowa jest ogólnie niższa, oraz fakt, ze częściej zmieniają oni pracodawcę. Jednak przeprowadzone w trakcie projektu badania wskazują, że największa przeszkoda dla reprezentacji pracowników agencyjnych jest sama struktura związków zawodowych, niedostosowania do rekrutacji i reprezentacji tej grupy pracowników. Trójstronny charakter zatrudnienia obejmujący agencje pracy tymczasowej, pracownika oraz pracodawcę użytkownika stanowi poważne wyzwanie dla wielu organizacji związkowych. Zgodnie z prawem obowiązującym we Francji, organizacje związkowe działające u pracodawcy użytkownika mogą reprezentować pracowników agencyjnych poprzez różne struktury. W badanym przypadku nie ma jednak żadnych dowodów na to, ze związki zawodowe rzeczywiście starają się zrzeszyć i nieść pomoc tej grupie pracowników. Czas trwania zatrudnienia wynosi przeciętnie trzech dni, co nie stanowi zachęty dla związków do pozyskiwania tych osób jako członków. W Polsce bierna prawo wyborcze do rad pracowników przysługuje pracownikom o co najmniej 12- miesięcznym stażu pracy. Zważywszy, że czas pracy u jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy, a umowy z agencja zawierane są na czas określony, pracownicy agencyjni de facto pozbawieni są tego prawa. W badanych przypadkach związki zawodowe u pracodawcy użytkownika udzielały pomocy pracownikom agencyjnym, choć reprezentacja ta ma charakter nieformalny. W Szwecji pracownicy agencyjni będący członkami związku zawodowego powinni zrzeszać się w związkach działających w agencjach pracy tymczasowej, lub są reprezentowani przez ombudsmana na poziomie regionalnym. Studia przypadków pozwalają jednak ujawnić słabości tego systemu. Jako że pracownicy nie mogą zrzeszać się u pracodawcy użytkownika, często nie uzyskują w ogóle informacji o związkach zawodowych i do nich nie przystępują. Związki zawodowe zrzeszające fizycznych pracowników agencyjnych są rzadkością, i Szwecja nie należy tu do wyjątków. Jeśli pracowni potrzebują wsparcia związków musza zgłaszać się do ombudsmana na poziomie regionalnym związku w danej branży, zatem pracownicy jednej agencji mogą być reprezentowani przez różne organizacje związkowe.

6 6 (8) Środowisko pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy We wszystkich krajach, odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników tymczasowych jest dzielona między agencję oraz pracodawcę użytkownika. Ten ostatni ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w bezpośrednim miejscu pracy, zaś agencja zobowiązana jest do informowania swoich pracowników na temat środowiska pracy oraz potencjalnego ryzyka, mogącego w nim wystąpić. W przypadku Francji, agencja pokrywa wszelkie koszty powstałe w wyniku wystąpienia wypadków przy pracy oraz jest odpowiedzialna za podporządkowanie się krajowym przepisom dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa pracowników tymczasowych. Podobnie w Polsce odpowiedzialność za nadzór nad bezpieczeństwem pracy spoczywa na agencji. W Holandii natomiast, partnerzy społeczni stworzyli fundusz, z którego środki przeznaczone są na zapewnienie zasiłków chorobowych dla pracowników zatrudnionych tymczasowo. Nawiązując zaś do prawa szwedzkiego, agencja pracy tymczasowej, jako pracodawca jest odpowiedzialna za zapewnienie rehabilitacji i oraz bezpiecznego miejsca pracy. We wszystkich krajach, przedstawiciele pracowników w dziedzinie BHP biorą udział procesie oceny ryzyka zawodowego wszystkich stanowisk pracy w danej firmie. We wszystkich krajach za wyjątkiem Szwecji, przedstawiciele pracowników w dziedzinie BHP u pracodawcy użytkownika mają prawo występować w ich imieniu. W Szwecji tylko pełnomocnik BHP w agencji pracy tymczasowej ma takie prawo, a pełnomocnicy BHP pracowników fizycznych występują rzadko. We Francji delegat pracowniczy wybrany u pracodawcy użytkownika jest upoważniony także do reprezentacji pracowników tymczasowych. Szkolenia zawodowe i rozwój kompetencji Nasze krajowe raporty wskazują, iż układy zbiorowe na poziomie krajowym, dotyczące szkoleń zawodowych oraz rozwoju kompetencji różnią się w zależności od państwa. W Polsce i Wlk. Brytanii rokowania zbiorowe nie mają większego wpływu na szkolenia. W Anglii, związki zawodowe podjęły próby włączenia kwestii szkoleń w agendę rokowań zbiorowych jednakże wciąż do rzadkości należy regulowanie tych kwestii w układach. Układy zbiorowe obejmują swoim zasięgiem zaledwie 35% zatrudnionych, a zatem ten niski poziom jest kolejnym czynnikiem braku włączania tej w rokowania i układy. We Francji, Szwecji oraz Holandii szkolenia są regulowane w wyniku sektorowych rokowań zbiorowych. W Szwecji układy zbiorowe regulują kwestie rozwoju kompetencji zarówno umysłowych jaki i fizycznych pracowników tymczasowych. Układy te są formułowane w sposób ogólny i wskazują na potrzebę szkoleń jako kwestię konkurencyjności oraz fakt, iż pracodawca powinien oferować szkolenia, natomiast nie obligują pracodawcy do zapewnienia tychże szkoleń w żaden konkretny sposób. Układy zbiorowe zawierane z pracownikami umysłowymi mówią, iż jeśli pracodawca wymaga od pracownika aby ten uczestniczył w szkoleniu, to wówczas jest to traktowane jako praca, za którą pracownika pobiera wynagrodzenie. W Holandii rokowania zbiorowe w sektorze agencji tymczasowych są bardzo istotne. Dla przykładu układ zbiorowy ABU zawiera uregulowania dotyczące szkoleń dla pracowników w fazie B i C czyli w 78 tygodniu zatrudnienia. Nawet, jeśli te przepisy zmienia się w przyszłości, podany przykład ilustruje nam, iż holenderski system reprezentacji pracowników tymczasowych zajmuje się kwestią szkoleń zawodowych z uwagi na zainteresowanie tym problemem zarówno związkowców jak i pracodawców. We Francji, zainteresowanie partnerów społecznych problematyką szkoleń, powoduje, że kwestie te regulowane są zarówno przepisami prawa jak układami zbiorowymi. Jednym z najważniejszych osiągnięć sektorowego dialogu społecznego było utworzenie (w 1983) specyficznego funduszu zarządzanego wspólnie przez przedstawicieli pracowników i pracodawców: Fundusz Ubezpieczenia Szkoleń Pracowników Tymczasowych. Fundusz ten jest finansowany z wpłat dokonywanych przez francuskie agencje zatrudnienia i wspiera każde szkolenie organizowane w ramach układów sektorowych. Mówiąc ogólnie, sektorowe

7 7 (8) rokowania zbiorowe próbują dostosować postanowienia ogólne w zakresie szkoleń zawodowych do specyficznej sytuacji pracowników tymczasowych. Rozpatrując problem z perspektywy miejsca pracy, nasze studia przypadków ukazują, iż pracownicy tymczasowi mają ograniczony dostęp do szkoleń. We wszystkich przypadkach pracownicy byli zatrudniani do wykonywania prostych zadań, a zatem i szkolenia ograniczone były do treningu niezbędnego do wykonywania tychże czynności. Dodatkowo, pracownicy tymczasowi we wszystkich przypadkach poddawani są krótkiemu przyuczeniu do wykonywania pracy na danym stanowisku, obejmującemu także zagadnienia z zakresu BHP, jednakże w tym przypadku należy mówić o informacji raczej niż o szkoleniu. Pracownicy migrujący Badania przeprowadzone w Wlk. Brytanii świadczą, iż obok agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców stosujących dobre praktyki istnieją także agencje, które ciągle naruszają przepisy prawa wykorzystując pracowników tymczasowych (TUC 2007). Pracownicy migrujący często bywają narażeni na wykorzystywanie przez tego rodzaju agencje z uwagi na nieznajomość języka, brak wiedzy i znajomości praw pracowniczych oraz presję utrzymania pracy za wszelką cenę aby móc pozostać w Wlk. Brytanii. Lepszą pozycję pracowników tymczasowych, dzięki której mogą oni egzekwować swoje prawa zapewniają dwa czynniki: znajomość prawa pracy, w tym BHP oraz szkolenia językowe. Jedną z metod usprawniającą warunki pracy dla migrujących pracowników tymczasowych jest lepsza współpraca pomiędzy związkami zawodowymi w kraju przyjmującym tych pracowników oraz w kraju ich pochodzenia. Mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia Wszyscy partnerzy podsumowali reprezentację pracowników tymczasowych w miejscu pracy poprzez analizę słabych, mocnych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT). Istnieją uderzające podobieństwa między krajami. Wspólną słabą stroną jest poziom rzeczywistej reprezentacji pracowników tymczasowych, częściowo spowodowany niskim poziomem uzwiązkowienia oraz skomplikowanym problemem organizacji pracowników tymczasowych. W kwestii reprezentacji tychże pracowników między teorią a praktyką istnieje pewna luka. Nawet jeśli pracownicy tymczasowi mogliby być reprezentowani przez związek (nawiązując do prawa lub układów zbiorowych), brak skutecznej organizacji związkowej na poziomie lokalnym znacznie utrudnia ich reprezentację. Atutem w kwestiach reprezentacji jest fakt, iż związki z czasem przyjmują bardziej konstruktywne podejście do agencji pracy tymczasowej i lobbują na rzecz poprawy warunków pracy. Jest to głównie zjawisko na poziomie krajowym. Słabą stroną w tej kwestii może być istniejący rozdźwięk między związkami na poziomie krajowym i lokalnym. Nasze studia ujawniają, że związki są przekonane o potrzebie przyjmowania konstruktywne go stanowiska wobec agencji pracy tymczasowej i wiele związków podejmuje wysiłek wpływania na lokalne organizacje związkowe. Jako wspólne zagrożenie uznane zostało funkcjonowanie agencji pozbawionych skrupułów, które konkurują z agencjami solidnymi stosując niższe płace i złe warunki pracy. Przez szanse rozumie się sytuacje stwarzające okazje do poprawy reprezentacji pracowników tymczasowych to jest; przystosowanie struktury organizacyjnej związku do trójstronnego stosunku zatrudnienia w sektorze pracy tymczasowej oraz lepszej informacji i procedur korzystania z pracowników agencyjnych, włączając informację do organizacji związkowej/ rady pracowników firmy użytkownika i pracowników tymczasowych.

8 8 (8) Zalecenia w zakresie polityki w kwestii reprezentacji pracowników tymczasowych. Spoglądając na obecny stan reprezentacji pracowników tymczasowych w pięciu krajach europejskich, można wysnuć pozytywne wnioski w związku z rosnącą świadomością doniosłości tej kwestii. Jakkolwiek, ogólna ocena jest negatywna ze względu na brak reprezentacji w praktyce. Mając na uwadze rozwój sytuacji widziany także z perspektywy europejskiej w odniesieniu do związków zawodowych i rad pracowników, w wyniku przeprowadzonych badań opracowano siedem następujących rekomendacji: 1. Związki powinny włożyć więcej wysiłku w organizację pracowników tymczasowych. W odpowiedzi na trudności związane z organizowaniem takich pracowników ważne jest aby aktywnie rekrutować takich pracowników oraz włączyć perspektywę ich reprezentacji t w działalność związków. 2. Z uwagi na ułatwienie reprezentacji pracowników tymczasowych, związki zawodowe powinny być przygotowane na adaptację swoich struktur i próbę pokonania konfliktów interesów pomiędzy związkami oraz wewnątrz organizacji związkowych, wynikających z branżowego i terytorialnego charakteru organizacji. Może to stwarzać konieczność wypracowania sytemu reprezentacji przekraczającego tradycyjne struktury związkowe. 3. Poprawić informację dla pracowników tymczasowych oraz komunikację pomiędzy pracownikami w u pracodawcy użytkownika oraz agencją a związkami i radami pracowników aby zapewnić lepszą informację i pomoc pracownikom agencyjnym. 4. Związki zawodowe, legalne agencje zatrudnienia, organizacje pracodawców oraz rządy muszą podjąć kroki w celu zwalczania pozbawionych skrupułów agencji wykorzystujących pracowników tymczasowych odkąd nie dopuszczają związków do zapewnienia właściwej reprezentacji tym pracownikom oraz osłabiających uczciwą konkurencję w sektorze agencji tymczasowych. 5. Pracownicy tymczasowi powinny mieć możliwość rozwoju swoich kompetencji oraz szkoleń zawodowych. To może być osiągnięte poprzez branżowe fundusze szkoleniowe jeżeli takie istnieją (Francja, Belgia, Hiszpania, Włochy, Holandia) lub poprzez zapewnienie szkoleń zawodowych w układach zbiorowych bądź też poprzez nakładanie odpowiednich obowiązków na pracodawcę. 6. Zapewnić bezpieczne i zgodne z zasadami higieny warunki pracy dla pracowników tymczasowych poprzez wyraźne określenie zakresu odpowiedzialności pomiędzy agencja pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. 7. Pracownicy migrujący bywają bardziej podatni na stosowanie niektórych najgorszych praktyk w sektorze agencji zatrudnienia i dlatego powinni mieć dostęp do lepszej informacji, pomocy oraz świadczeń gdzie to możliwe w ojczystym języku.

KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku

KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku KONFERENCJA Poznaj swoje prawa w pracy wsparcie kompetencyjne działaczy OPZZ oraz pracowników 14 lutego 2013 roku DOBRE PRAKTYKI NA RYNKU AGENCJI ZATRUDNIENIA Agnieszka Bulik, wiceprezes Polskiego Forum

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r.

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. Organizatorzy Partner merytoryczny Patroni Rozwój polskiego rynku pracy tymczasowej Liczba agencji wzrosła do poziomu blisko 5 tys. podmiotów (pod

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy?

Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy? Elastyczny rynek pracy gdzie zmierzamy? dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Konferencja Przemysłu Materiałów Budowlanych 20 maja 2010 r., Rawa Mazowiecka Rynek pracy wyzwania na przyszłość Starzenie się ludności

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r.

Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji. Warszawa, 3 grudnia 2009 r. Jak budować zaplecze społeczne dla powstających Polskich Ram Kwalifikacji Warszawa, 3 grudnia 2009 r. KOGO UWAŻAMY ZA PARTNERA SPOŁECZNEGO Organizacja pracodawców Związki Zawodowe kogo jeszcze? FAZY BUDOWY

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Związek Zawodowy Aktorów Polskich, zwany dalej Związkiem. Związek rozwijać

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ

AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ AKCJA 3 WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK ROZWÓJ POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ Dialog usystematyzowany: spotkania młodych ludzi i decydentów do spraw młodzieży ,,NIC O NAS BEZ NAS Dialog usystematyzowany (ang. structured

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata formularz zgłaszania uwag Załącznik do pisma DKF-VIII-073-09-AP/14 Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020 formularz zgłaszania uwag L.p. Przepis Treść uwagi Uzasadnienie uwagi 1. Strona 6 (Rozdział 4) 2)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 marca 2005. CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10 37 cecop@cecop.coop www.cecop.

Warszawa, 22 marca 2005. CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10 37 cecop@cecop.coop www.cecop. Polityka Unii Europejskiej na rzecz wsparcia Ekonomii Społecznej Warszawa, 22 marca 2005 Eric LAVILLUNIERE CECOP CECOP aisbl Rue Guillaume Tell 59b 1060 Bruxelles Tél. + 32 2 543 10 33 Fax + 32 2 543 10

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy". Opracowanie: dr Artur Woźny

Studia podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Opracowanie: dr Artur Woźny ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Pod pojęciem źródła prawa rozumie się wszelkiego rodzaju formy, poprzez które zostają wyrażone normy prawne. Charakter oficjalnego źródła prawa stanowionego (wydanego przez uprawnione

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA

Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA A JOB FOR EVERY PERSON A PERSON FOR EVERY JOB Anna Wicha, Członek Zarządu Eurociett O Eurociett

Bardziej szczegółowo

Porównanie zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej i innych form zatrudnienia

Porównanie zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej i innych form zatrudnienia Porównanie zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej i innych form zatrudnienia Sprawozdanie końcowe styczeń 2015 r. Zamówione przez: Eurociett UNI Europa Nr projektu: VS/2013/0389 IDEA Consult Kunstlaan

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Miejsce pracy główne cele strategiczne Wypracowanie i

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Równość szans perspektywa pracodawców. Konferencja Szanse i wyzwania dla równości szans w ramach EFS 2014-2020 Warszawa, 6 lutego 2013 r.

Równość szans perspektywa pracodawców. Konferencja Szanse i wyzwania dla równości szans w ramach EFS 2014-2020 Warszawa, 6 lutego 2013 r. Równość szans perspektywa pracodawców Konferencja Szanse i wyzwania dla równości szans w ramach EFS 2014-2020 Warszawa, 6 lutego 2013 r. Plan prezentacji: Kontekst makro Oceny pracodawców i czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

KRK w kontekście potrzeb pracodawców. Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji KRK w kontekście potrzeb pracodawców Krzysztof Chełpiński, członek Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji Gospodarka Oparta na Wiedzy Inwestycje w badania i rozwój. Wzrost zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw Konferencja naukowa: Zrównoważony rozwój w polityce spójności w latach 2014-2020. Istota, znaczenie oraz zakres monitorowania prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski Zrównoważone podejście do rozwoju przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców

Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy. Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Rola organizacji pracodawców w działaniach na rzecz dolnośląskiego rynku pracy Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców Organizacja pracodawców samorządny i niezależny w swej działalności

Bardziej szczegółowo

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS

EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS EUROPEJSKI DIALOG SPOŁECZNY: MIĘDZYSEKTOROWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I NĘKANIU ZE STRONY OSÓB TRZECICH W SYTUACJACH ZWIĄZANYCH Z PRACĄ EPSU, UNI Europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw

[ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw [ Fachowiec ] Czy wiesz? CNV Hout en Bouw Silni razem! [ Praca w Holandii ] Jeśli chcesz pracować w Holandii, istnieją ku temu różne możliwości. Możesz zostać zatrudniony przez własnego pracodawcę w Polsce

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK adwokat kancelaria: tel. (61) 851 90 14; 0-602 44 16 42 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12a/8 Poznań, dnia 15 lutego 2006 roku OPINIA PRAWNA I. Cel opinii. Celem wydania niniejszej opinii,

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny trendy

Dialog społeczny trendy Projekt Mediator pilnie poszukiwany jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dialog społeczny trendy dr Rafał Towalski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co oznacza dla agencji pracy tymczasowej okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników Tymczasowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr - XIII/5/2012 Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR z dnia 25 maja 2012r. REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom,

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Samoregulacja w reklamie

Samoregulacja w reklamie KIEDY PRAKTYKI HANDLOWE SĄ UCZCIWE? KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ RYNKU Samoregulacja w reklamie Juliusz Braun Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Idea samoregulacji system dobrowolnego przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a Warszawa Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa www.ncbir.pl 1 Inicjatywa CORNET podstawowe informacje Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - - partnerstwo na rynku pracy

PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - - partnerstwo na rynku pracy PI PWP NOWY MODEL REKRUTACJI - - partnerstwo na rynku pracy Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji

Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Wsparcie pracowników sektora budownictwa okrętowego zagrożonych negatywnymi skutkami restrukturyzacji Projekt systemowy realizowany przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011

Restrukturyzacji. Mission Statement / Deklaracja programowa. Warszawa, 20 kwietnia 2011 Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji Mission Statement / Deklaracja programowa Warszawa, 20 kwietnia 2011 Cele stowarzyszenia Poprawa skuteczności i jakości procesów restrukturyzacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej FREE ARTICLE Najważniejsze kryteria wyboru agencji badawczej w Europie Środkowo-Wschodniej Luty 2009 Podobnie jak kultury społeczne świata różnią się od siebie, tak też jest w przypadku kultury biznesowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU

RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU RYNEK AGENCJI ZATRUDNIENIA W 2011 ROKU Rynek agencji zatrudnienia w Polsce w 2011 r. liczba agencji wzrosła o 18% w porównaniu do poprzedniego roku, 1 stycznia 2012 zarejestrowanych było 3 537 agencji

Bardziej szczegółowo

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Delegowanie pracowników do innych krajów UE Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie źródła prawa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/71/WE z dnia 16.12.1996r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO

Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO Statut FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU TCZEWSKIEGO WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej

Bardziej szczegółowo

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy

Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Oceń efektywność polityki szkoleniowej Twojej firmy Co to jest polityka szkoleniowa? Polityka szkoleniowa to generalne podejście oraz sposób postepowania

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy wzrostu Scenariusz do indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z kluczowymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń aktywnie zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie podniesienia standardów na rynku pracy tymczasowej w Polsce.

Rekomendacje w zakresie podniesienia standardów na rynku pracy tymczasowej w Polsce. REKOMENDACJE Rekomendacje w zakresie podniesienia standardów na rynku pracy tymczasowej w Polsce. Praca tymczasowa w naszym kraju została uregulowana ponad 10 lat temu. W ciągu ostatniej dekady rynek rozwijał

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo

Informacja i konsultacja na poziomie europejskim, przypadek Cadbury

Informacja i konsultacja na poziomie europejskim, przypadek Cadbury Informacja i konsultacja na poziomie europejskim, przypadek Cadbury Niniejsza publikacja jest finansowana przez Komisję Europejską. Informacje w niej zawarte nie muszą pokrywać się ze stanowiskiem lub

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r.

Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Protokół z 2014 r. do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej, z 1930 r. Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce

Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce Ubóstwo pracowników w Unii Europejskiej i w Polsce Przeciwdziałanie ubóstwu pracowników - zalecenia EAPN w polskim kontekście PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

SAZ Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Adres do korespondencji: ul. Brukselska 7, Warszawa tel.: fax.:

SAZ Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Adres do korespondencji: ul. Brukselska 7, Warszawa tel.: fax.: PRACA TYMCZASOWA DLA CIEBIE PRAKTYCZNY PRZEWODNIK CHCESZ POPRACOWAĆ, ALE NIE JESTEŚ DYSPOZYCYJNY CODZIENNIE I O TEJ SAMEJ PORZE (SZKOŁA, STUDIA, OBOWIĄZKI RODZINNE)? INTERESUJE CIĘ PRACA PRZEZ TYDZIEŃ,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA STANOWISKO nr 1 W sprawie : przywrócenia uprawnień emerytalnych Delegaci Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu mobilności VETPRO pt. Transfer wiedzy II w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci

Regulamin projektu mobilności VETPRO pt. Transfer wiedzy II w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Regulamin projektu mobilności VETPRO pt. Transfer wiedzy II w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT Związek Producentów Okuć Budowlanych

STATUT Związek Producentów Okuć Budowlanych ZWIĄZEK PRODUCENTÓW OKUĆ BUDOWLANYCH ul. Koronkarska 7/11, pokój 303 61-005 Poznań sekretariat tel. 606 409 678 STATUT Związek Producentów Okuć Budowlanych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Związek

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu Strefa Obsługi Studenta Łódź, pl. gen. Hallera 1, lok. 8

Biuro Projektu Strefa Obsługi Studenta Łódź, pl. gen. Hallera 1, lok. 8 Szanowny Pracodawco, Uniwersytet Medyczny w Łodzi otrzymał dofinansowanie na realizację projektu Studiujesz Pracujesz! Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI

UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Prawna 19.5.2016 UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU NARODOWEGO W SPRAWIE POMOCNICZOŚCI Przedmiot: Uzasadniona opinia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

Globalna umowa ramowa. Norsk Hydro ASA. IMF i ICEM oraz Fellesforbundet i IndustriEnergi

Globalna umowa ramowa. Norsk Hydro ASA. IMF i ICEM oraz Fellesforbundet i IndustriEnergi Globalna umowa ramowa między Norsk Hydro ASA a IMF i ICEM oraz Fellesforbundet i IndustriEnergi w sprawie kształtowania dobrych relacji w miejscu pracy w oddziałach spółki Norsk Hydro ASA na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONFERENCJI SZKOŁA PARTNERSKA Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci

III EDYCJA KONFERENCJI SZKOŁA PARTNERSKA Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci III EDYCJA KONFERENCJI SZKOŁA PARTNERSKA Wpływ rodziców na sukcesy edukacyjne dzieci dr Brigitte Haider Europejskie Stowarzyszenie Rodziców Idea partnerstwa rodziców w europejskich systemach edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r.

KONWENCJA NR 149. dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. Dz.U.1981.2.4 KONWENCJA NR 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego, przyjęta w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. (Dz. U. z dnia 30 stycznia 1981 r.) W imieniu Polskiej

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA MOŻLIWOŚCI WYKREOWANIA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON ORAZ SZANS I ZAGROŻEŃ DLA

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące?

Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Co dla mnie, jako pracownika tymczasowego, oznacza okres nieuznawania postanowień CAO za ogólnie wiążące? Od 1 kwietnia 2012 r. przestaje obowiązywać dekret ministra o uznawaniu postanowień CAO dla Pracowników

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO. na IX Kadencję

PROGRAM FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO. na IX Kadencję PROGRAM FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO na IX Kadencję Polska znajduje się w grupie krajów Unii Europejskiej o najwyższej stopie ubóstwa wśród osób pracujących.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady.

Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady. Seminarium w Warszawie, 30-31 sierpnia 2016 w ramach projektu Europe 2020 and the Baltic Region nr VS/2015/0403 Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady. Paweł Śmigielski Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYJAŚNIENIA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DOTYCZĄCE OGŁOSZONEGO KONKURSU 23/POKL/7.2.1/2012 STAŻE, ZAJĘCIA REINTEGRACJI, SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna

Bardziej szczegółowo