Obsługa nurkowania rekreacyjnego wymagania dla operatorów nurkowania rekreacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa nurkowania rekreacyjnego wymagania dla operatorów nurkowania rekreacyjnego"

Transkrypt

1 EUROPEAN STANDARD EN luty 2004 Obsługa nurkowania rekreacyjnego wymagania dla operatorów nurkowania rekreacyjnego Członkowie CEN muszą przyjąć opisane standardy bez żadnych zmian. Członkowie CEN to narodowe organizacje standaryzujące: Anglii, Austrii, Belgii, Cypr, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Irlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski (Polski Komitet Normalizacyjny), Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch

2 Wprowadzenie Standardy Europejskie odnoszące się do obsługi nurkowania rekreacyjnego zostały przygotowane przez CENT/TC 329/WG 3 Recreational Diving Services w celu opracowania zasad bezpieczeństwa i warunków obsługi. Zatem standardy te podają: potrzebne poziomy doświadczenia oraz kompetencje płetwonurków i instruktorów płetwonurkowania, zasady bezpieczeństwa i wymagania dla operatorów nurkowania rekreacyjnego, właściwe dla różnych poziomów nurkowych. W żadnym wypadku nie mogą one ani zastąpić ani narzucić wymagań prawnych, których zmiana pozostaje poza kompetencjami członków CEN/CENELEC. 1 Zakres Niniejszy Standard Europejski podaje wymagania dla operatorów niżej wymienionych usług na polu nurkowania rekreacyjnego. Określa on trzy zakresy świadczonych usług: Szkolenie i edukacja, Nurkowanie zorganizowane oraz nurkowania z przewodnikiem, Usługi związane ze sprzętem nurkowym. Operatorzy mogą oferować jeden lub więcej z podanych zakresów usług. Niniejszy Standard Europejski określa naturę i jakość oferowanych klientom usług i ma zastosowanie jedynie do kontraktowej części tych usług. 2 Odnośniki do innych norm Niniejszy Standard Europejski zawiera, w postaci datowanego lub niedatowanego odnośnika, postanowienia z innych publikacji. Odnośniki te umieszczone są w odpowiednich miejscach w tekście, a publikacje podane są zaraz po nich. W przypadku odnośników datowanych, późniejsze poprawki lub zmiany jakiejkolwiek z tych publikacji mają zastosowanie do tego Standardu Europejskiego tylko wtedy, gdy zostały wprowadzone do niego poprawką lub zmianą. W przypadku odnośników niedatowanych zastosowanie ma ostatnie wydanie publikacji. EN , Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 1: Poziom 1 Nurek wymagający nadzoru EN , Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 2: Poziom 2 Nurek samodzielny EN , Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 3: Poziom 3 Nurek lider EN , Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu instruktorów płetwonurkowania Część 1: Poziom 1 EN , Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu instruktorów płetwonurkowania Część 2: Poziom 2 3 Terminy i definicje

3 Dla celów tego Standardu Europejskiego mają zastosowanie następujące terminy i definicje: 3.1 operator nurkowy jednostka (osoba lub organizacja) oferująca jeden lub więcej z następujących zakresów usług: szkolenie nurkowe, nurkowanie zorganizowane oraz nurkowania z przewodnikiem, sprzęt nurkowy. 3.2 klient osoba, lub osoby które podpisały z operatorem umowę dotyczącą usług na potrzeby własne. 3.3 sprzęt nurkowy sprzęt tworzą następujące pozycje: płetwy maska rurka butla automat oddechowy o przepływie wymuszonym alternatywne źródło mieszaniny oddechowej system mocowania butli i środek do kontrolowania pływalności zawierający szybko odpinany system balastowy (jeśli potrzebny) podwodny manometr (urządzenie monitorujące ciśnienie mieszaniny oddechowej) urządzenia do mierzenia głębokości i czasu i określania bezpiecznych limitów ekspozycji na gaz obojętny skafander nurkowy (jeśli potrzebny) UWAGA Specyficzne środowiska naturalne mogą wymagać dodatkowego sprzętu (takiego jak np. podwodny przyrząd nawigacyjny, nóż/narzędzie tnące). 3.4 wody zamknięte (basenopodobne) basen o odpowiedniej głębokości lub akwen oferujący podobne warunki. 3.5 wody otwarte akwen znacznie większy niż basen, oferujący warunki typowe dla naturalnego akwenu spotykanego w danym regionie 3.6 instruktor nurkowania osoba o kwalifikacjach zgodnych odpowiednio z EN lub EN nurek lider osoba o kwalifikacjach zgodnych z EN

4 3.8 nurkowanie zorganizowane usługa oferowana przez operatora, polegająca na tym, że nurkowie posiadający już odpowiedni do rodzaju nurkowej działalności poziom wyszkolenia i doświadczenia są zabierani na miejsce nurkowania 3.9 nurkowanie z przewodnikiem zorganizowane nurkowanie, podczas którego klientom towarzyszy pod wodą osoba wyznaczona przez operatora 3.10 ocena ryzyka określenie zagrożeń oraz osób, które mogą być na nie narażone, w celu dobrania takich procedur, by, w granicach rozsądku, jak najbardziej ograniczyć ryzyko 4 Wymagania ogólne 4.1 Poniższe wymagania mają zastosowanie do wszystkich zakresów usług opisanych w punktach 5 i 6, bez względu na rodzaj usługi. 4.2 Informacje Informacje podawane przed wykonaniem usługi Operator nurkowy powinien podać klientowi następujące informacje: punkty kontraktu, obejmujące potwierdzone podpisem: warunki, sposób wykonania usługi, termin ważności umowy, wymagania wstępne oraz wymagane kwalifikacje umożliwiające udział klienta (np. zaświadczenie lekarskie), wymagania sprzętowe, koszty i wymagania co do ubezpieczenia, zgodne z rozporządzeniami państwowymi, warunki i czynniki środowiska lokalnego, odnoszące się do nurkowania wymagania prawne i rozporządzenia dotyczące specyficznego rodzaju usług. Jeśli usługa obejmuje szkolenie, należy podać następujące, dodatkowe informacje: limity ewentualnych kwalifikacji, zakres kursu, procedury kursu, sposoby i metody oceny, kryteria pozytywnego ukończenia kursu, informację, że dokumentacja, zawierająca dane osobowe uczestnika, jest przechowywana i może zostać udostępniona organizacji szkoleniowej. Jeśli usługa obejmuje nurkowania z przewodnikiem lub nurkowania zorganizowane, należy podać następujące, dodatkowe informacje: informacje na temat miejsca nurkowania, szczególnie na temat zagrożeń, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo nurkowania (np. podwodnych przeszkód),

5 podział na zespoły i wielkość grupy, limity czasu i głębokości Informacje podawane w trakcie wykonywania usługi Przed każdym nurkowaniem lub sesją szkoleniową klientowi należy przedstawić ważne procedury związane z bezpieczeństwem, np.: kadrę nadzorującą, procedury na wypadek niebezpieczeństwa, podział na pary/grupy. 4.3 Ocena ryzyka Operator nurkowy powinien dokonywać oceny ryzyka w odniesieniu do wszystkich miejsc nurkowych wykorzystywanych przez niego. Przy tej ocenie należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: ruchy wody, głębokość, widoczność pod wodą, zanieczyszczenie, metody wejścia/wyjścia strefy, do których wstęp jest zakazany, dopasowanie danego miejsca dla planowanej działalności, plan działania w razie wypadku, możliwości uczestników. Operator nurkowy ma prawo odradzić klientowi wzięcie udziału w zajęciach, jeśli, w oparciu o ocenę ryzyka, wydaje się to leżeć w najlepszym interesie tego klienta i/lub innych klientów. 4.4 Wymagania sprzętowe Sprzęt ratowniczy Operator powinien upewnić się, że we wszystkich miejscach, gdzie prowadzi działalność nurkową, dostępny jest: zestaw pierwszej pomocy odpowiedni dla planowanej działalności nurkowej, zestaw tlenowy zapewniający dostarczenie minimum 15 litrów/min. czystego tlenu przez co najmniej 20 minut, system komunikacji odpowiedni do zaalarmowania służb ratowniczych.

6 4.4.2 Procedury ratownicze We wszystkich miejscach, gdzie prowadzi się działalność nurkową, powinien być udostępniony plan działania w razie wypadku, zawierający przynajmniej następujące informacje: procedury wydobycia poszkodowanego nurka, resuscytacji i ewakuacji, zasady użycia zestawu tlenowego, informacje na temat najbliższego ośrodka medycznego (łącznie z danymi kontaktowymi do komory dekompresyjnej). 4.5 Sprzęt nurkowy Osoby prowadzące szkolenie podczas nurkowań na wodach otwartych lub prowadzące nurkowania z upoważnienia operatora nurkowego powinny być wyposażone przynajmniej w te elementy sprzętu nurkowego, które zostały wymienione w punkcie 3.4. Jeśli klient ma zapewniony sprzęt w ramach szkolenia, nurkowania zorganizowanego lub nurkowania z przewodnikiem, uznaje się to za oddzielna usługę, do której ma zastosowanie punkt Dokumentacja Kadra Operator nurkowy powinien przechowywać dokumentację wszystkich osób świadczących usługi, zawierającą: imię i nazwisko oraz datę urodzenia, poświadczenie szkolenia/certyfikacji i doświadczenia oraz zaświadczenie lekarskie, podział kompetencji poszczególnych członków kadry. Operator nurkowy powinien być w stanie wykazać, że wszyscy członkowie kadry posiadają stosowne i ważne kwalifikacje, by mogli wykonywać swoje obowiązki. Dowód kwalifikacji powinien być okazywany klientowi na życzenie lub udostępniony na stałe (np. certyfikat zawieszony na ścianie) Klienci W przypadku usług szkoleniowych, operator nurkowy powinien upewnić się, że następujące dokumenty dotyczące postępu i zaliczenia szkolenia są przechowywane podczas trwania kursu. Imię, nazwisko, data urodzenia zaświadczenie lekarskie potwierdzenie wcześniejszych szkoleń i doświadczenia postępy kursanta Operator powinien się upewnić, że dane dotyczące certyfikacji są przechowywane 5 Szkolenie i edukacja Wymagania ogólne Operator nurkowy powinien osobiście upewnić się, że klient spełnił wymagania wstępne, by wziąć udział w kursie szkoleniowym.

7 Operator nurkowy powinien upewnić się, że wielkość grupy i sprawność poszczególnych zespołów nurków są odpowiednie, by możliwe było bezpieczne prowadzenie działalności nurkowej. 5.2 Lokalizacja kursów szkoleniowych Zaplecze dla zajęć z teorii Operator nurkowy powinien mieć dostęp do odpowiedniego zaplecza szkoleniowego, takiego jak przeznaczona do tego celu sala wykładowa, w której klient będzie miał zapewnione odpowiednie warunki do pracy (np. blat do pisania, materiały edukacyjne, komputer, odpowiednie pomoce szkoleniowe, jeśli potrzebne). Miejsce, gdzie prowadzi się szkolenie powinno być odpowiednie do rodzaju działalności i nie powinno narażać klientów na utratę zdrowia Miejsce nurkowania Operator nurkowy powinien mieć dostęp do takich miejsc szkoleniowych na wodach basenopodobnych i/lub wodach otwartych, które są reprezentatywne dla środowiska lokalnego. 5.3 Personel Operator nurkowy powinien przypisać zakres odpowiedzialności wszystkim członkom personelu, biorącym udział w działalności szkoleniowej. Szkolenie płetwonurków rekreacyjnych do poziomu 3, zgodnie z EN do 3 powinno być prowadzone przez instruktorów płetwonurkowania, biorąc pod uwagę ograniczenia podane w punkcie 4, EN oraz w punkcie 4, EN Operator nurkowy powinien wyznaczyć doświadczonego instruktora płetwonurkowania, posiadającego kwalifikacje przynajmniej poziomu 2, który będzie odpowiedzialny za całe szkolenie i edukację. Instruktor ten powinien posiadać odpowiednią wiedzę na temat procedur i metod pracy wprowadzanych i stosowanych przez operatora. Powinien on umieć organizować szkolenie zgodnie z tymi kryteriami. Kursy szkoleniowe, charakteryzujące się bardziej wymagającymi parametrami, do prowadzenia których instruktor płetwonurkowania nie posiada automatycznie wcześniejszego wyszkolenia lub doświadczenia, takie jak: nurkowanie nocne, nurkowanie w warunkach ograniczonej widoczności, nurkowanie głębokie, nurkowanie na wraku, nurkowanie w suchym skafandrze, nurkowanie dryfowe powinny być prowadzone jedynie przez instruktora płetwonurkowania poziomu 2, który posiada odpowiednie, dodatkowe wyszkolenie. Operator może korzystać z pomocy nurków liderów przy sprawowaniu kontroli nad klientami i zwiększeniu bezpieczeństwa, ale nie do oceny lub nauczania klientów jakiejkolwiek umiejętności lub teorii. 6 Nurkowania zorganizowane i nurkowania z przewodnikiem dla certyfikowanych nurków 6.1 Zasady obsługi grup

8 W grupie może znaleźć się z instruktor nurkowania lub nurek lider, którzy mogą przejąć niektóre lub wszystkie obowiązki związane ze sprawowaniem właściwego nadzoru nad członkami grupy, zgodnie z tymi Standardami Europejskimi. Jakiekolwiek tego typu porozumienie pomiędzy operatorem i grupą, powinno zostać zawarte przez obie strony przed rozpoczęciem jakiejkolwiek podwodnej działalności. 6.2 Nurkowanie zorganizowane Operator nurkowy powinien dokonać oceny ryzyka, określić parametry działania oraz upewnić się, że zabezpieczenia na wypadek niebezpieczeństwa są dostępne. Powinien również upewnić się, że odprawa na temat bezpieczeństwa jest prowadzona przed każdym nurkowaniem. Uprawnionym do wykupienia nurkowania zorganizowanego jest klient, który posiada certyfikat nurka co najmniej poziomu 2, zgodnie z EN Operator powinien sprawdzić przed nurkowaniem certyfikat klienta i jego logbook. Nurkowanie zorganizowane, które wymaga odpowiednich kwalifikacji, np. nurkowanie nocne, nurkowanie na wraku itp. może zostać przeprowadzone jedynie wtedy, gdy klient posiada odpowiednie kwalifikacje (certyfikat specjalizacji) lub równoważne doświadczenie. 6.3 Nurkowanie z przewodnikiem Operator powinien zapewnić odprawę na temat bezpieczeństwa, dokonać oceny ryzyka, określić parametry działania oraz upewnić się, że zabezpieczenia na wypadek niebezpieczeństwa są dostępne. Uprawnionym do wykupienia nurkowania z przewodnikiem jest klient, który posiada certyfikat nurka conajmniej poziomu 1, zgodnie z EN Operator powinien sprawdzić przed nurkowaniem certyfikat klienta i jego logbook. Nurkowanie z przewodnikiem, które wymaga odpowiednich kwalifikacji, np. nurkowanie nocne, nurkowanie na wraku itp. może zostać przeprowadzone jedynie wtedy, gdy klient posiada odpowiednie kwalifikacje (certyfikat specjalizacji) lub równoważne doświadczenie. Nurkowanie z przewodnikiem wymagające odpowiednich kwalifikacji lub równoważnego doświadczenia, w przypadku gdy klient nie jest w stanie udowodnić posiadania takowych odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia, powinno być uważane za nurkowanie szkoleniowe i jako takie może zostać poprowadzone jedynie przez instruktora płetwonurkowania posiadającego odpowiednie kwalifikacje. W wypadku takiej usługi ma zastosowanie punkt Lokalizacja Operator powinien znać charakterystykę i zagrożenia danej lokalizacji oraz upewnić się, że miejsce, gdzie będzie prowadzone nurkowanie jest odpowiednie dla nurków i rodzaju przewidywanej działalności. 6.5 Personel Usługi kontraktowe w ramach nurkowania z przewodnikiem lub nurkowania zorganizowanego powinny być prowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje conajmniej nurka lidera. Jeśli nurkowanie wymaga specyficznych umiejętności, pozostających poza kompetencjami nurka lidera, osoba prowadząca nurkowanie powinna posiadać stosowne, specjalistyczne szkolenie lub odpowiednie, równoważne doświadczenie. 7 Wypożyczanie sprzętu nurkowego 7.1 Usługa Usługa polega na wypożyczaniu nurkom elementów sprzętu nurkowego, zgodnie z punktem 3.4, na potrzeby nurkowań prowadzonych zarówno pod nadzorem, jak i bez nadzoru.

9 Operator powinien pomagać i doradzać klientowi w wyborze odpowiedniego sprzętu, biorąc pod uwagę rodzaj przewidywanej działalności nurkowej oraz kwalifikacje i potrzeby klienta (np. właściwie dobrać środek kontroli pływalności i skafander). Oferowany sprzęt nurkowy powinien być odpowiednio sprawdzony przez operatora przed dostarczeniem go klientowi, w celu upewnienia się, że znajduje się w odpowiednim stanie. Klient wypożyczający sprzęt powinien zostać poinformowany, że używanie tego sprzętu wymaga odpowiedniego szkolenia. Przy pożyczaniu sprzętu wymienionym w punkcie 3.3 za wyjątkiem maski, płetw, rurki i mokrego skafandra, zaleca się aby operator nurkowy upewnił się, że każdy poszczególny klient spełnia następujące kryteria: Ma potwierdzone kwalifikacje na poziomie 2 zgodnie z normą EN ; lub Ma potwierdzone kwalifikacje na poziomie 1 zgodnie z normą EN i jest pod kontrolą nurka poziomu 3 zgodnie z normą EN ; lub Jeżeli nie ma kwalifikacji znajduje się pod nadzorem instruktora poziomu 2 zgodnie z normą EN Sprzęt nurkowy Wypożyczany klientom sprzęt nurkowy powinien spełniać wymagania odpowiednich Standardów Europejskich Wypożyczany klientom sprzęt nurkowy powinien znajdować się w odpowiednim stanie i powinien być przechowywany zgodnie z wymaganiami prawnymi i/lub zaleceniami producentów. 7.3 Personel Operator powinien upewnić się, że personel zna parametry i funkcje sprzętu nurkowego wypożyczanego klientom. Członkowie personelu powinni posiadać kwalifikacje, by doradzać klientom we właściwym doborze i używaniu sprzętu nurkowego do różnych rodzajów nurkowej działalności.

EUROPEAN STANDARD EN 14153-1. grudzień 2003

EUROPEAN STANDARD EN 14153-1. grudzień 2003 EUROPEAN STANDARD EN 14153-1 grudzień 2003 Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 1: Poziom 1 Nurek wymagający nadzoru

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MŁODSZEGO NURKA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MŁODSZEGO NURKA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MŁODSZEGO NURKA Warszawa 2011 Program w zakresie treści kształcenia opracowano na podstawie wyników przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MŁODSZEGO NURKA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MŁODSZEGO NURKA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE MŁODSZEGO NURKA Warszawa 2011 Program w zakresie treści kształcenia opracowano na podstawie wyników przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

Podręcznik omawiający Standardy, Politykę oraz Procedury Kursów PSAI

Podręcznik omawiający Standardy, Politykę oraz Procedury Kursów PSAI Professional Scuba Association International Podręcznik omawiający Standardy, Politykę oraz Procedury Kursów PSAI Data wejścia w życie: 1 stycznia 2011 Światowa Siedziba Główna PSAI 8174 Crescent Beach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer Publikacji EA-6/02 M: 2013 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest zapewnienie podstaw

Bardziej szczegółowo

Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver

Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i Nazwisko... urodzenia... Adres... Miasto..... Kod... Telefon /praca, komórka/..... E-mail... Wzrost/nr

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834

WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 Numer publikacji EA-6/02 WYTYCZNE EA DOTYCZĄCE STOSOWANIA NORM EN 45011 i ISO/IEC 17021 W ODNIESIENIU DO CERTYFIKACJI wg NORMY EN ISO 3834 CEL Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie przez członków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych. Wersja ujednolicona części organizacyjnej Programu kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa zatwierdzonego 3 kwietnia 2009 r. I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II)

Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Wytyczne w zakresie inspekcji wymaganych artykułem 18 dyrektywy rady 96/82/WE (Seveso II) Tłumaczenie niniejszych Wytycznych na język polski zostało staraniem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego

Bardziej szczegółowo

1. Ocena umiejętności pływackich... 1. Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności... 2. Oświadczenie o zrozumieniu standardów...

1. Ocena umiejętności pływackich... 1. Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności... 2. Oświadczenie o zrozumieniu standardów... PADI Akademia Sportów Wodnych www.grupawodna.pl Karta Kandydata na stopień (Junior) Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami: Imię i nazwisko: Data urodzenia: (dd/mm/rr)... Adres:... Miejscowość/kod...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych PUPIIA.2710.4.2014.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 18.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/23 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury System zarządzania Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury stosowane przez krajowe władze do oceny zgodności z wymaganiami określonymi w certyfikatach i autoryzacjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009

L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 L 42/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.2.2009 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczającego dobrowolny udział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących

Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących Skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących 1. Zakres normy (wymagania wobec laboratorium zapewniającego miarodajne i rzetelne wyniki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych

Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu akredytacji laboratoriów medycznych ILAC-G26:07/2012 Prawa autorskie ILAC 2012 ILAC zachęca do autoryzowanego reprodukowania swoich publikacji w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo