EUROPEAN STANDARD EN grudzień 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEAN STANDARD EN 14153-1. grudzień 2003"

Transkrypt

1 EUROPEAN STANDARD EN grudzień 2003 Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 1: Poziom 1 Nurek wymagający nadzoru Członkowie CEN muszą przyjąć opisane standardy bez żadnych zmian. Członkowie CEN to narodowe organizacje standaryzujące: Anglii, Austrii, Belgii, Cypr, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Irlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski (Polski Komitet Normalizacyjny), Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch

2 Wprowadzenie Standardy Europejskie odnoszące się do obsługi nurkowania rekreacyjnego zostały przygotowane przez CENT/TC 329/WG 3 Recreational Diving Services w celu opracowania serii dokumentacji dotyczących zasad bezpieczeństwa i warunków obsługi. Zatem standardy te podają: potrzebne poziomy doświadczenia oraz kompetencje płetwonurków i instruktorów płetwonurkowania, zasady bezpieczeństwa i wymagania dla operatorów nurkowania rekreacyjnego, właściwe dla różnych poziomów nurkowych. W żadnym wypadku nie mogą one ani zastąpić ani narzucić wymagań prawnych, których zmiana pozostaje poza kompetencjami członków CEN/CENELEC. Dokument Standard Europejski EN składa się z następujących części: EN , Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 1: Poziom 1 Nurek wymagający nadzoru EN , Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 2: Poziom 2 Nurek samodzielny EN , Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 3: Poziom 3 Nurek lider Podane wymagania to minima; nie wykluczają wprowadzenia dodatkowego szkolenia lub dodatkowej oceny przez operatora zapewniającego dodatkowe szkolenie.

3 1 Zakres Niniejszy Standard Europejski podaje kompetencje, które płetwonurek musi osiągnąć, aby operator przyznał płetwonurkowi certyfikat stwierdzający, że spełnił on lub przekroczył wymagania nurka poziomu 1 Nurka wymagającego nadzoru oraz kryteria oceny tych kompetencji. Wyszczególnia on również warunki, które musi spełniać prowadzone szkolenie, dodatkowo do wymagań ogólnych obsługi nurkowania rekreacyjnego, podanych w EN Niniejszy Standard Europejski ma zastosowanie jedynie do szkolenia kontraktowego i certyfikacji w nurkowaniu rekreacyjnym. 2 Odnośniki do innych norm Niniejszy Standard Europejski zawiera, w postaci datowanego lub niedatowanego odnośnika, postanowienia z innych publikacji. Odnośniki te umieszczone są w odpowiednich miejscach w tekście, a publikacje podane są zaraz po nich. W przypadku odnośników datowanych, późniejsze poprawki lub zmiany jakiejkolwiek z tych publikacji mają zastosowanie do tego Standardu Europejskiego tylko wtedy, gdy zostały wprowadzone do niego poprawką lub zmianą. W przypadku odnośników niedatowanych zastosowanie ma ostatnie wydanie publikacji. EN 250:2000, Sprzęt oddechowy niezależne aparaty nurkowe o obiegu otwartym na sprężone powietrze Wymagania, atestowanie, oznakowanie EN 12628: 1999, Wyposażenie nurkowe środki ratowniczo - wypornościowe Wymagania co do funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody testowania EN Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 3: Poziom 3 Nurek lider EN , Obsługa Nurkowania Rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu instruktorów płetwonurkowania Część 1: Poziom 1 EN , Obsługa Nurkowania Rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu instruktorów płetwonurkowania Część 2: Poziom 2 EN Obsługa nurkowania rekreacyjnego Wymagania dla operatora nurkowania rekreacyjnego 3 Terminy i definicje Dla celów tego Standardu Europejskiego mają zastosowanie następujące terminy i definicje z EN 250, EN i kolejnych: 3.1 organizacja szkoleniowa jednostka zapewniająca system szkolenia nurkowego i certyfikację i która ponosi odpowiedzialność za wdrażanie i kontrolę jakości szkolenia nurkowego. UWAGA Mogą to być federacje nurkowe i agencje szkoleniowe płetwonurków. 3.2 certyfikacja

4 potwierdzenie, że uczestnik ukończył szkolenie płetwonurkowe, które spełnia wszystkie wymagania zgodne z tym Standardem Europejskim, wydane przez organizację szkoleniową 3.3 instruktor nurkowania osoba o kwalifikacjach zgodnych odpowiednio z EN lub EN nurek lider osoba o kwalifikacjach zgodnych z EN mieszanina oddechowa mieszanka tlenu i azotu zawierająca nie mniej niż 20% tlenu 3.6 wody zamknięte (basenopodobne) basen o odpowiedniej głębokości lub akwen oferujący podobne warunki, ze szczególnym uwzględnieniem widoczności, głębokości, ruchu wody i dostępu 3.7 wody otwarte akwen znacznie większy niż basen, oferujący warunki typowe dla naturalnego akwenu spotykanego w danym regionie 3.8 sprzęt nurkowy sprzęt tworzą następujące pozycje: płetwy maska rurka automat oddechowy o przepływie wymuszonym (określany również jako automat) alternatywne źródło mieszaniny oddechowej UWAGA Zakres - od oktopusa do zduplikowanego systemu oddechowego na oddzielne mieszaniny oddechowe. butla system mocowania butli kompensator pływalności szybko odpinany system balastowy (jeśli potrzebny) podwodny manometr (urządzenie monitorujące ciśnienie mieszaniny oddechowej) urządzenia do mierzenia głębokości i czasu i określania bezpiecznych limitów ekspozycji na gaz obojętny skafander nurkowy (jeśli potrzebny) UWAGA Specyficzne środowiska naturalne mogą wymagać dodatkowego sprzętu (takiego jak np. podwodny przyrząd nawigacyjny, nóż/narzędzie tnące). 4 Kompetencje rekreacyjnego nurka poziomu 1 Nurka wymagającego nadzoru

5 Nurek poziomu 1 Nurek wymagający nadzoru powinien być szkolony w ten sposób, by, oceniany zgodnie z punktem 10, wydawał się posiadać wystarczającą wiedzę, umiejętności i doświadczenie, aby nurkować w wodach otwartych pod bezpośrednim nadzorem nurka lidera. Nurek poziomu 1 Nurek wymagający nadzoru jest uprawniony do nurkowania w ramach następujących parametrów, w towarzystwie nurka lidera: nurkować do zalecanej głębokości maksymalnej 12m pod bezpośrednim nadzorem nurka lidera, nurkować w grupie do czterech nurków poziomu 1 przypadających na jednego nurka lidera, zapewniającej nurkowi liderowi możliwość fizycznego kontaktu ze wszystkimi nurkami poziomu 1 w każdym momencie nurkowania, wykonywać nurkowania nie wymagające odbycia w wodzie przystanków dekompresyjnych, nurkować tylko wtedy, gdy na powierzchni jest zapewnione odpowiednie zabezpieczenie, nurkować w warunkach równych lub lepszych od warunków, w których był szkolony. W towarzystwie instruktora płetwonurkowania, nurek poziomu 1 Nurek wymagający nadzoru może zdobywać dalsze doświadczenie wykraczające poza te parametry i rozwijać kompetencje w radzeniu sobie z trudniejszymi warunkami nurkowania, prowadzące do uzyskania wyższych kwalifikacji. Gdy potrzebne jest dodatkowe szkolenie, może ono zostać poprowadzone jedynie przez instruktora płetwonurkowania, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Gdy potrzebne jest tylko dodatkowe doświadczenie, może ono być nadzorowane przez nurka lidera. 5 Wstępne wymagania szkoleniowe Operator powinien osobiście upewnić się, że klient spełnił niżej wymienione wymagania wstępne przed przystąpieniem do kursu szkoleniowego. 5.1 Niepełnoletni Gdy uczestnik kursu jest niepełnoletni należy uzyskać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. 5.2 Wymagania zdrowotne Należy uzyskać udokumentowane potwierdzenie, że uczestnik został poddany wywiadowi medycznemu stosownemu dla nurkowania rekreacyjnego poprzez wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza lub badanie lekarskie. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości lub według uznania instruktora płetwonurkowania, uczestnika należy odesłać do właściwych czynników medycznych. Jeżeli uczestnik nie został przebadany przez lekarza, należy zobligować uczestnika, by potwierdził podpisem, że zrozumiał(-a) podane przez instruktora płetwonurkowania pisemne informacje dotyczące chorób i fizycznych warunków, które mogą powodować zagrożenia w związku z nurkowaniem. Uczestnicy powinni być uświadamiani, jakie znaczenie mają odpowiednie, regularne badania lekarskie. 6 Informacje wstępne Informacje zgodne z EN należy udostępnić uczestnikom przed lub podczas pierwszego spotkania grupy.

6 7 Wymagana wiedza teoretyczna 7.1 Sprzęt Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni poziom wiedzy dotyczącej praktycznego użycia sprzętu nurkowego, którego pozycje wyszczególnione są w punkcie Fizyka nurkowania Uczestnicy powinni posiadać odpowiednią wiedzę na temat wpływu i efektów zmian ciśnienia, a w szczególności obejmującą: wyrównywanie ciśnienia (np. w uszach i masce), oddychanie (nie wstrzymywanie oddechu i wpływ ciśnienia na zużycie powietrza), pływalność i metody jej kontroli. 7.3 Problemy medyczne związane z nurkowaniem Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat unikania problemów wywołanych przez: Bezpośrednie efekty ciśnienia Wzrost ciśnienia (faza zanurzania) sprężanie gazu (np. uszy, zatoki, płuca, zęby, maska, skafander) Spadek ciśnienia (faza wynurzania) rozprężanie gazu (np. uszy, zatoki, płuca, żołądek, jelita, zęby) choroby dekompresyjne (choroba dekompresyjna, zatory gazowe) Inne zagrożenia stres fizyczny i psychiczny wpływ temperatury na płetwonurka leki, narkotyki, alkohol 7.4 Nurkowe środowisko naturalne Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą lokalnych i ogólnych warunków nurkowego środowiska naturalnego i ich możliwego wpływu na płetwonurka oraz oddziaływania płetwonurka na środowisko. 7.5 Procedury w przypadku rozdzielenia się nurków Uczestnicy powinni posiadać wiedzę na temat właściwego postępowania w przypadku oddzielenia się od grupy lub partnera nurkowego. 8 Wymagane umiejętności nurkowe

7 8.1 Umiejętności nurkowe w wodach basenopodobnych Uczestnicy powinni umieć zademonstrować następujące umiejętności; każda umiejętność powinna być opanowana w wodzie basenopodobnej zanim będzie wykonywana w wodzie otwartej: użycie maski, płetw i rurki, założenie i zdjęcie sprzętu nurkowego (na brzegu wody), wejście i wyjście, oczyszczanie ustnika z wody rurka i automat, wymiana automatu na rurkę, płynąc po powierzchni, odpowiednie procedury zanurzania i wynurzania (np. wyrównywanie ciśnienia w uszach i masce), pływanie pod wodą, oczyszczanie maski z wody, łącznie ze zdjęciem i ponownym jej założeniem, kontrola pływalności pod wodą i na powierzchni, odszukanie automatu pod wodą, monitorowanie podstawowych przyrządów, szybkie zrzucenie systemu balastowego na powierzchni, korzystanie z alternatywnego źródła mieszaniny oddechowej w roli biorcy, dbałość o sprzęt, podstawowe znaki nurkowe. 8.2 Umiejętności nurkowe w wodach otwartych Uczestnicy powinni umieć zademonstrować następujące umiejętności w warunkach typowego, lokalnego środowiska: użycie maski, płetw i rurki, założenie i zdjęcie sprzętu nurkowego (na brzegu wody), wejście i wyjście, oczyszczanie ustnika z wody rurka i automat, wymiana automatu na rurkę, płynąc po powierzchni, odpowiednie procedury zanurzania i wynurzania (np. wyrównywanie ciśnienia w uszach i masce), pływanie pod wodą, oczyszczanie maski z wody, kontrola pływalności pod wodą i na powierzchni, odszukanie automatu pod wodą,

8 monitorowanie podstawowych przyrządów, szybkie zrzucenie systemu balastowego na powierzchni, korzystanie z alternatywnego źródła mieszaniny oddechowej w roli biorcy, dbałość o sprzęt, podstawowe znaki nurkowe. 9 Parametry szkolenia praktycznego 9.1 Nurkowanie na wodach otwartych powinno składać się przynajmniej z następujących części: odprawa przygotowanie do nurkowania sprawdzenie sprzętu przed nurkowaniem wejście do wody procedury zanurzania działalność podwodna procedury wynurzania i pozostawania na powierzchni wyjście z wody odprawa końcowa procedury po zakończeniu nurkowania dokumentacja nurkowania 9.2 Wszystkie podwodne umiejętności w wodzie basenopodobnej powinny być nauczane, bezpośrednio nadzorowane i oceniane przez instruktora płetwonurkowania, który powinien być w wodzie podczas każdej sesji. Instruktor płetwonurkowania powinien sprawować bezpośrednią kontrolę nad uczestnikami podczas wszystkich sesji. 9.3 Przed pierwszym nurkowaniem w wodzie otwartej uczestnik powinien udokumentować wykonanie lub zademonstrować instruktorowi płetwonurkowania następujące umiejętności, bez użycia maski, rurki i płetw lub innych pomocy pływackich: przepłynięcie dystansu 50 m, utrzymywanie się na powierzchni wody/pływanie w miejscu przez 5 min. 9.4 Przed wzięciem udziału w nurkowaniach na wodach otwartych uczestnik powinien wykazać się wystarczającą wiedzą teoretyczną i nurkowymi umiejętnościami w wodzie basenopodobnej, aby wykonać nurkowania na wodach otwartych w typowych warunkach. 9.5 Maksymalna głębokość podczas nurkowań szkoleniowych nie powinna przekraczać 12 m.

9 9.6 Wszystkie nurkowania na wodach otwartych powinny być prowadzone w wodzie, która umożliwia bezpośredni, pionowy dostęp do powierzchni. Dlatego nurkowań w wodach otwartych nie powinno się prowadzić w podwodnych jaskiniach, wewnątrz wraków lub pod lodem. 9.7 Podczas nurkowań na wodach otwartych uczestnik powinien być wyposażony przynajmniej w taki sprzęt nurkowy, jaki jest wymieniony w punkcie Wszystkie podwodne umiejętności w wodzie otwartej powinny być nauczane, bezpośrednio nadzorowane i oceniane przez instruktora płetwonurkowania poziomu 2. Instruktor płetwonurkowania powinien być w wodzie i kierować każdym nurkowaniem na wodach otwartych. Wyłączną odpowiedzialność za bezpieczny nadzór nad uczestnikami ponosi instruktor płetwonurkowania. Instruktor płetwonurkowania powinien ograniczyć liczbę uczestników przypadających na instruktora tam, gdzie warunki środowiska są gorsze od idealnych, na przykład gdy podwodna widoczność jest niedobra lub występują znaczne ruchy wody. Instruktor płetwonurkowania może również użyć dodatkowych środków, by poprawić bezpieczeństwo, takich jak liny opustowe, bazy powierzchniowe (np. bojki), płetwonurkowie zabezpieczający w sprzęcie. Gdy korzysta się z pomocy płetwonurków zabezpieczających w sprzęcie, powinni oni posiadać odpowiedni poziom wyszkolenia ratowniczego przynajmniej na poziomie 3 nurków liderów, zgodnie z EN Instruktor płetwonurkowania powinien tak ograniczyć liczbę uczestników nurkowań na wodach otwartych, aby instruktor płetwonurkowania lub nurek zabezpieczający miał możliwość fizycznego kontaktu z każdym uczestnikiem w każdym momencie podczas nurkowania na wodzie otwartej Instruktor płetwonurkowania powinien przełożyć lub odwołać nurkowanie na wodzie otwartej, jeśli warunki środowiska, problemy ze sprzętem lub stan psychiczny lub fizyczny uczestnika tego wymagają. 10 Ocena 10.1 Wiedza Uczestnik powinien zademonstrować instruktorowi płetwonurkowania wiedzę o nurkowaniu ze sprzętem podejmując i zdając ustny lub pisemny egzamin, nakazany przez organizację szkoleniową. Egzamin ten powinien sprawdzić wiedzę teoretyczną płetwonurka poziomu 1, zgodnie z paragrafem 7 i znajomość umiejętności nurkowych, zgodnie z paragrafem 8 (zob. Aneks A jako przykład objaśniający) Umiejętności nurkowe Uczestnik powinien odpowiednio zademonstrować instruktorowi płetwonurkowania umiejętności nurkowe, zgodnie z paragrafem 8 (zob. Aneks A jako przykład objaśniający). Aby uzyskać certyfikat, uczestnik powinien ukończyć przynajmniej dwa nurkowania szkoleniowe na wodach otwartych, zgodnie z punktem 9.1, pod bezpośrednim nadzorem instruktora płetwonurkowania. Czas spędzony pod wodą podczas każdego z tych dwóch nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych powinien wynosić przynajmniej 15 min.

10 Aneks A (informacyjny) Przykłady oceny osiągniętego stopnia mistrzostwa wymaganego dla płetwonurka poziomu 1 Temat z teorii Wymagane kompetencje Sposób sprawdzania Sprzęt - Automaty 1. Opisz główne składniki i akcesoria systemu automatu oddechowego i ich funkcje. 2. Wyjaśnij jak zamontować i rozmontować ten system 3. Opisz jak należy zająć się automatem po nurkowaniu Obserwacja instruktora płetwonurkowania Temat z praktyki Wymagane kompetencje Sposób sprawdzania Planowanie nurkowania i przygotowanie 1. Osobiste przygotowanie do nurkowania (dobre zdrowie itp.) 2. Przygotowanie sprzętu 3. Sprawdzenie sprzętu w parach 4. Omówienie sposobu porozumiewania się w parze (np. znaki nurkowe) Obserwacja instruktora płetwonurkowania Pływalność 1. Dokonaj sprawdzenia pływalności na powierzchni Obserwacja instruktora płetwonurkowania 2. Zademonstruj kontrolę pływalności pod wodą przez balansowanie na końcach płetw lub innym punkcie kontaktu. Pływalność ma być kontrolowana za pomocą kamizelki wypornościowej lub inflatora suchego skafandra oraz poprzez kontrolę objętości płuc

11 Aneks B (informacyjny) Przykład informacyjnego formularza wywiadu medycznego Oświadczenie Medyczne Jest to oświadczenie, w którym zostaniesz poinformowany o niektórych potencjalnych zagrożeniach związanych z uprawianiem nurkowania rekreacyjnego oraz o zasadach postępowania wymaganych od ciebie podczas rekreacyjnego szkolenia nurkowego. Aby wziąć udział w kursie szkoleniowym nurkowania rekreacyjnego musisz wypełnić niniejsze Oświadczenie Medyczne, które zawiera sekcję dotyczącą historii twojego stanu zdrowia. Do Uczestnika: Celem tego formularza medycznego jest poinformowanie cię, czy powinieneś poddać się badaniom lekarskim przed wzięciem udziału w rekreacyjnym szkoleniu nurkowym. Jeśli jakikolwiek z tych warunków odnosi się do ciebie, nie znaczy to jeszcze, że dyskwalifikuje cię w nurkowaniu rekreacyjnym. Oznacza to jedynie, że musisz zasięgnąć porady lekarza. Należy potwierdzić przeczytanie i zrozumienie podanych poniżej informacji, stawiając podpis przy każdym pojedynczym punkcie. Miej na względzie, że w przypadku, gdy jakikolwiek z tych punktów odnosi się do ciebie, dla swojego własnego bezpieczeństwa musisz skonsultować się z lekarzem przed wzięciem udziału w nurkowaniu rekreacyjnym. MUSISZ SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM JEŚLI: Jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz być w ciąży Regularnie zażywasz leki (z wyjątkiem antykoncepcyjnych) Masz ponad 45 lat i odnosi się do ciebie jedno lub więcej z następujących zdań: - palisz - masz wysoki poziom cholesterolu Podpis POWINIENEŚ SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM JEŚLI KIEDYKOLWIEK MIAŁEŚ: Astmę lub trudności z oddychaniem lub trudności z oddychaniem podczas wysiłku fizycz. Jakąkolwiek chorobę płuc Odmę opłucnową Operację klatki piersiowej Klaustrofobię lub agorafobię (lęk zamkniętej lub otwartej przestrzeni) Epilepsję, ataki, konwulsje lub zażywasz lekarstwa zapobiegające im Przypadek mroczków lub omdlenia (częściowej lub pełnej utraty świadomości) Wypadek nurkowy lub chorobę dekompresyjną Cukrzycę Nadciśnienie tętnicze lub zażywasz lekarstwa kontrolujące ciśnienie krwi Jakąkolwiek chorobę serca Chorobę uszu, utratę słuchu lub problemy z utrzymaniem równowagi Trombozę (zakrzepicę) Chorobę psychiczną Podpis

12 JESTEM ŚWIADOMY, ŻE MOGĘ BYĆ NIEZDOLNY DO NURKOWANIA, JEŚLI PODCZAS KURSU WYSTĄPIĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: Przeziębienie, problemy z zatokami lub problemy z oddychaniem (np. katar, gorączka) Ostra migrena lub ból głowy Jakakolwiek operacja w ciągu ostatnich 6 tygodni Wpływ alkoholu, narkotyków lub leków wpływających na zdolność reakcji Gorączka, zawroty głowy, nudności, wymioty lub biegunka Problemy z wyrównywaniem ciśnienia Atak choroby wrzodowej Ciąża Podpis

EUROPEAN STANDARD EN 14153-2. grudzień 2003

EUROPEAN STANDARD EN 14153-2. grudzień 2003 EUROPEAN STANDARD EN 14153-2 grudzień 2003 Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 2: Poziom 2 Nurek samodzielny Członkowie

Bardziej szczegółowo

Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 3: Poziom 3 Nurek lider

Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 3: Poziom 3 Nurek lider EUROPEAN STANDARD EN 14153-3 grudzień 2003 Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu płetwonurków rekreacyjnych Część 3: Poziom 3 Nurek lider Członkowie

Bardziej szczegółowo

Obsługa nurkowania rekreacyjnego wymagania dla operatorów nurkowania rekreacyjnego

Obsługa nurkowania rekreacyjnego wymagania dla operatorów nurkowania rekreacyjnego EUROPEAN STANDARD EN 14467 luty 2004 Obsługa nurkowania rekreacyjnego wymagania dla operatorów nurkowania rekreacyjnego Członkowie CEN muszą przyjąć opisane standardy bez żadnych zmian. Członkowie CEN

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE PŁETWONUREK KDP / CMAS* (P1)

SZKOLENIE PODSTAWOWE PŁETWONUREK KDP / CMAS* (P1) SZKOLENIE PODSTAWOWE PŁETWONUREK KDP / CMAS* (P1) Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające użytkowanie sprzętu nurkowego oraz umiejętność bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA I TEORIA JEDNOSTKA RATOWNICTWA WODNO-NURKOWEGO OSP CZĘSTOCHOWA

PRAKTYKA I TEORIA JEDNOSTKA RATOWNICTWA WODNO-NURKOWEGO OSP CZĘSTOCHOWA PRAKTYKA I TEORIA JEDNOSTKA RATOWNICTWA WODNO-NURKOWEGO OSP CZĘSTOCHOWA BARDZO PROSZĘ O UWAŻNE PRZECZYTANIE I. Umiejętności pływackie i wytrzymałość / basen /. Maksymalnie 20 punktów, zaliczenie od 12

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla osoby biorącej udział w programie Odkryj nurkowanie

Karta informacyjna dla osoby biorącej udział w programie Odkryj nurkowanie Karta informacyjna dla osoby biorącej udział w programie Odkryj nurkowanie Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i Nazwisko... urodzenia... Adres... Miasto... kod... Telefon /praca, komórka/... mail...

Bardziej szczegółowo

KARTA SZKOLENIA kurs na stopień płetwonurka P1* KDP/CMAS poziom podstawowy zgodny z programem szkoleniowym Komisji Działalności Podwodnej / CMAS

KARTA SZKOLENIA kurs na stopień płetwonurka P1* KDP/CMAS poziom podstawowy zgodny z programem szkoleniowym Komisji Działalności Podwodnej / CMAS Dane Klubu / Centrum Nurkowego:...... KARTA SZKOLENIA kurs na stopień płetwonurka P1* KDP/CMAS poziom podstawowy zgodny z programem szkoleniowym Komisji Działalności Podwodnej / CMAS Dane uczestnika szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA KP LOK CMAS

PROGRAM SZKOLENIA KP LOK CMAS KP LOK CMAS Płetwonurek Młodzieżowy Stopień Brązowy LOK/CMAS (PMB) otwartych do głębokości 5m, pod opieką instruktora nurkowania. wiek - minimum 8 lat Podstawowa umiejętność pływania I. Kurs odbywa się

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na basenie Nr 1

Zajęcia na basenie Nr 1 Kurs nurkowania Open Water Diver PADI uprawniający do nurkowania do maksymalnej głębokości 18 metrów. W załączeniu program kursu : Zajęcia na basenie Nr 1 Zmontowanie oraz dopasowanie sprzętu Obsługa jacketu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... Data urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... 1. Posiadany stopień wyszkolenia...

Imię i nazwisko... Data urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... 1. Posiadany stopień wyszkolenia... Scooter Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i nazwisko... urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... A. Wymagania wstępne zweryfikował 1. Posiadany stopień wyszkolenia... B.

Bardziej szczegółowo

Na każdym nurkowaniu bezwzględnie należy posiadać:

Na każdym nurkowaniu bezwzględnie należy posiadać: Nie nurkuj, jeżeli: nie masz ochoty na nurkowanie; czujesz się nienormalnie zmęczony lub znużony; masz problemy zdrowotne z nosem, uszami lub gardłem; odczuwasz nienormalne mrowienie lub swędzenie skóry;

Bardziej szczegółowo

Centrum Nurkowe Expedition Dive Team Karta Kandydata Divemaster

Centrum Nurkowe Expedition Dive Team Karta Kandydata Divemaster Centrum Nurkowe Expedition Dive Team Karta Kandydata Divemaster Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i Nazwisko... urodzenia... Adres... Miasto... kod... Telefon domowy... Telefon /praca, komórka/...

Bardziej szczegółowo

Nurkowanie Zapoznawcze KDP/CMAS (NZ)

Nurkowanie Zapoznawcze KDP/CMAS (NZ) 1. NURKOWANIE ZAPOZNAWCZE KDP/CMAS (NZ) Zakres szkolenia: Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ze sprzętem do nurkowania, z elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia

Bardziej szczegółowo

PADI Poznańskie Centrum Nurkowe COCO DIVE s.c. OŚWIADCZENIE MEDYCZNE KURSANTA OPEN WATER DIVER/JUNIOR OPEN WATER DIVER

PADI Poznańskie Centrum Nurkowe COCO DIVE s.c. OŚWIADCZENIE MEDYCZNE KURSANTA OPEN WATER DIVER/JUNIOR OPEN WATER DIVER OŚWIADCZENIE MEDYCZNE KURSANTA OPEN WATER DIVER/JUNIOR OPEN WATER DIVER Proszę uważnie przeczytać przed podpisaniem. Poniższe oświadczenie informuje o potencjalnym ryzyku związanym z nurkowaniem ze sprzętem

Bardziej szczegółowo

3. Przed otrzymaniem materiałów szkoleniowych, kursant zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w wysokości minimum 250,0 zł.

3. Przed otrzymaniem materiałów szkoleniowych, kursant zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w wysokości minimum 250,0 zł. Zasady szkolenia kursu Open Water Diver i Junior OWD: 1. Do szkolenia może przystąpić każdy, kto: Dobrowolnie wyraża chęć uczestnictwa w szkoleniu płetwonurka. Jest świadomy dobrego stanu zdrowia psychicznego,

Bardziej szczegółowo

kurs nurkowania O P E N W A T E R D I V E R

kurs nurkowania O P E N W A T E R D I V E R kurs nurkowania O P E N W A T E R D I V E R ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Głogów 21-23/09/2007 teoria i nurkowania basenowe wody otwarte do wyboru Witam na kursie Nazywam się Ryszard M. Barańczuk.

Bardziej szczegółowo

PADI Centrum Nurkowe Płetwal Poznań Karta Kandydata na stopień Open Water Diver

PADI Centrum Nurkowe Płetwal Poznań  Karta Kandydata na stopień Open Water Diver Karta Kandydata na stopień Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i nazwisko... urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... Gdzie dowiedziałeś się Maćku:... A. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN :2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 2: Obciążenia ruchome mostów

Dotyczy PN-EN :2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 2: Obciążenia ruchome mostów POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 93.040 PN-EN 1991-2:2007/AC kwiecień 2010 Wprowadza EN 1991-2:2003/AC:2010, IDT Dotyczy PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje Część 2: Obciążenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PŁETWONURKOWANIA

KOMISJA PŁETWONURKOWANIA Liga Obrony Kraju KOMISJA PŁETWONURKOWANIA Program zajęd na stopieo Płetwonurka P1 One star diver Poniższy program został opracowany z uwzględnieniem międzynarodowych standardów CMAS opublikowanych w CMAS

Bardziej szczegółowo

Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver

Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i Nazwisko... urodzenia... Adres... Miasto..... Kod... Telefon /praca, komórka/..... E-mail... Wzrost/nr

Bardziej szczegółowo

KARTA SZKOLENIA kurs na stopień płetwonurka P2** KDP/CMAS zgodny z programem szkoleniowym Komisji Działalności Podwodnej / CMAS

KARTA SZKOLENIA kurs na stopień płetwonurka P2** KDP/CMAS zgodny z programem szkoleniowym Komisji Działalności Podwodnej / CMAS Dane Klubu / Centrum Nurkowego:...... KARTA SZKOLENIA kurs na stopień płetwonurka P2** KDP/CMAS zgodny z programem szkoleniowym Komisji Działalności Podwodnej / CMAS Dane uczestnika szkolenia: Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Prawo gazów doskonałych

Prawo gazów doskonałych Urazy ciśnieniowe Prawo gazów doskonałych p = ciśnienie V = objętość T = temperatura pv T = const DOTYCZY PRZESTRZENI GAZOWYCH!!! Przestrzenie gazowe nurka Płuca Przewód pokarmowy Zatoka czołowa Zatoka

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa Obóz nurkowy z kursem OWD (Open Water Diver) dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy podstawowych umiejętności, takich jak kontrola

Bardziej szczegółowo

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się. Miejsce zamieszkania

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się. Miejsce zamieszkania Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie jednorazowego świadczenia: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296/2 1.12.2004 Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilające zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. (2004/C 296/02) (Niniejsza publikacja jest oparta na informacjach

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Płetwonurkowania Polish Underwater Federation www.pzp-n.pl

Polski Związek Płetwonurkowania Polish Underwater Federation www.pzp-n.pl CMAS STANDARDY I WYMAGANIA DLA NURKA I INSTRUKTORA WERSJA 2002/00 WSTĘP Polski Związek przyjął w 2006 roku do stosowania w szkoleniu standardy CMAS. Wersja 2002/00 jest tłumaczeniem bez naruszenia zasadniczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 października 2015 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

KURS PADI DIVEMASTER

KURS PADI DIVEMASTER WYMAGANIA WSTĘPNE: KURS PADI DIVEMASTER certyfikat PADI Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver. ukończone 18 lat. 40 zalogowanych nurkowań przed rozpoczęciem kursu (60 zalogowanych nurkowań przed

Bardziej szczegółowo

Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu instruktorów płetwonurkowania Część 1: Poziom 1

Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu instruktorów płetwonurkowania Część 1: Poziom 1 EUROPEAN STANDARD EN 14413-1 luty 2004 Obsługa nurkowania rekreacyjnego minimalne wymagania związane z bezpieczeństwem w szkoleniu instruktorów płetwonurkowania Część 1: Poziom 1 Członkowie CEN muszą przyjąć

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe snorkeling KOD WF/I/st/38b

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe snorkeling KOD WF/I/st/38b KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe snorkeling KOD WF/I/st/38b 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Przygotowanie fizyczne do nurkowania technicznego... 89 2.1. Trening wydolnościowy i wytrzymałościowy... 89

Spis treści. 2. Przygotowanie fizyczne do nurkowania technicznego... 89 2.1. Trening wydolnościowy i wytrzymałościowy... 89 Od wydawcy..................................................... 9 Wstęp............................................................ 11 Podziękowania.................................................. 15

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

1. ASTD 2. OGÓLNE POSTANOWIENIA

1. ASTD 2. OGÓLNE POSTANOWIENIA 1. ASTD Association of Sport and Technical Divers AST Divers s.r.o. ASTD POLSKA Mrštíkova 883/3 Zadole 3 709 00 Ostrava 40-719 Katowice Czech Republic Polska Email: astd@astd.eu biuro@astd.com.pl WWW:

Bardziej szczegółowo

PADI Centrum Nurkowe Płetwal Poznań www.pletwal.eu Karta Kandydata na stopień Open Water Diver

PADI Centrum Nurkowe Płetwal Poznań www.pletwal.eu Karta Kandydata na stopień Open Water Diver Karta Kandydata na stopień Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami Imię i nazwisko... urodzenia... Adres...kod... Telefon komórkowy... e-mail... Gdzie dowiedziałeś się Maćku:... A. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia i stopnie nurkowe w systemie SSI:

Uprawnienia i stopnie nurkowe w systemie SSI: Z nami zdobędą Państwo podstawowe uprawnienia nurkowe w systemie SSI (Scuba Schools International) oraz umiejętności specjalistyczne jak nurek nitroksowy, specjalista sprzętowy itp. SSI jest międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

PADI Akademia Sportów Wodnych

PADI Akademia Sportów Wodnych PADI Proszę wypełnić drukowanymi literami: Imię i nazwisko: Data urodzenia: (dd/mm/rr)... Adres:... Miejscowość/kod. Telefon komórkowy:..e-mail:. Jak trafiłeś/aś do Grupy Wodnej?: (zaznacz właściwe) przez

Bardziej szczegółowo

Projekt pt: PRZEZ SPORT DO SAMODZIELNOŚCI

Projekt pt: PRZEZ SPORT DO SAMODZIELNOŚCI Cel projektu: Projekt pt: PRZEZ SPORT DO SAMODZIELNOŚCI Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez sport, jakim jest nurkowanie. Nabycie przez uczestników programu wiedzy i doświadczenia, jak bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS* - OWD TEORIA

PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS* - OWD TEORIA PLAN KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ IDA/CMAS* - OWD TEORIA 1 Powitanie Przedstawienie instruktorów nurkowania i uczniów. 2 Wykład Omówienie sposobu prowadzenia zajęć. 3 Teoretyczny tok Przegląd materiału przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

1. Ocena umiejętności pływackich... 1. Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności... 2. Oświadczenie o zrozumieniu standardów...

1. Ocena umiejętności pływackich... 1. Deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności... 2. Oświadczenie o zrozumieniu standardów... PADI Akademia Sportów Wodnych www.grupawodna.pl Karta Kandydata na stopień (Junior) Open Water Diver Proszę wypełnić drukowanymi literami: Imię i nazwisko: Data urodzenia: (dd/mm/rr)... Adres:... Miejscowość/kod...

Bardziej szczegółowo

Zostań DiveMaster-em w Seaquest.

Zostań DiveMaster-em w Seaquest. Zostań DiveMaster-em w Seaquest. Dołącz do elity mistrzów nurkowania, zacznij prowadzić kursy nurkowe! Jeśli Twoja praca nie jest Twoją Pasją w życiu, Twoje życie jest drętwe. Kurs Divemaster to kurs,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PŁETWONURKOWANIA

KOMISJA PŁETWONURKOWANIA Liga Obrony Kraju KOMISJA PŁETWONURKOWANIA Program szkolenia na stopień Płetwonurka P2 two star diver Poniższy program został opracowany z uwzględnieniem międzynarodowych standardów CMAS opublikowanych

Bardziej szczegółowo

Kronika zdrowia rodziny 08/08/12 14:09 Page 1

Kronika zdrowia rodziny 08/08/12 14:09 Page 1 Kronika zdrowia rodziny 08/08/12 14:09 Page 1 Kronika zdrowia rodziny 08/08/12 14:09 Page 2 Kronika zdrowia rodziny 08/08/12 14:09 Page 3 Kronika zdrowia rodziny 08/08/12 14:09 Page 4 Zanim pójdziesz do

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia... 2008 r. ( poz. )

ZAŁĄCZNIKI do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia... 2008 r. ( poz. ) projekt ZAŁĄCZNIKI do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia... 2008 r. ( poz. ) ZAŁĄCZNIK Nr 1 RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA NURKA III KLASY Lp. Tematy zajęć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK PION TECHNICZNY

PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK PION TECHNICZNY Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK KOMISJA DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK PION TECHNICZNY Warszawa 2012 1 Komisja Działalności Podwodnej

Bardziej szczegółowo

PZPn/CMAS. STANDARDY I WYMAGANIA DLA NURKA I INSTRUKTORA Wersja 2012/00

PZPn/CMAS. STANDARDY I WYMAGANIA DLA NURKA I INSTRUKTORA Wersja 2012/00 PZPn/CMAS STANDARDY I WYMAGANIA DLA NURKA I INSTRUKTORA Wersja 2012/00 1. WSTĘP. System międzynarodowych certyfikatów CMAS został stworzony po to, aby umoŝliwić nurkom rekreacyjnym wyszkolonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Załącznik nr 14 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Załącznik nr 16 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata na kurs specjalistyczny

Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata na kurs specjalistyczny Centrum Nurkowe Gdynia Dive Karta Kandydata na kurs specjalistyczny A. Dane Kandydata: Imię i Nazwisko... urodzenia... Adres... Miasto... Kod... Telefon.... E-mail... Wzrost/nr buta/waga :... (potrzebne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok ul. Klepacka 18 Załącznik nr 14 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ PROGRAM SZKOLENIA. Kurs podstawowy

WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ PROGRAM SZKOLENIA. Kurs podstawowy WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ ZATWIERDZAM Dyrektor WIML PROGRAM SZKOLENIA Kurs podstawowy w zakresie medycyny lotniczej dla lekarzy i ratowników medycznych zabezpieczających wykonywanie lotów w

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK PION TECHNICZNY

KOMISJA DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK PION TECHNICZNY KOMISJA DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK PION TECHNICZNY Warszawa 2013 Program szkolenia KDP/CMAS PROGRAM SZKOLENIA Copyright for Komisja Działalności

Bardziej szczegółowo

Gas calculations. Skrócona instrukcja obsługi

Gas calculations. Skrócona instrukcja obsługi Gas calculations Skrócona instrukcja obsługi! UWAGA! Powyższy program jest jedynie przykładem i w żadnym przypadku nie powinien być wykorzystywany w praktyce. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Imię

Bardziej szczegółowo

REGATOWA ŁÓDŹ PODWODNA NAPĘDZANA MECHANICZNIE

REGATOWA ŁÓDŹ PODWODNA NAPĘDZANA MECHANICZNIE REGATOWA ŁÓDŹ PODWODNA NAPĘDZANA MECHANICZNIE NURKOWANIE APARAT ODDECHOWY BUTLA SCHEMAT PRZEWÓD HP MANOMETR + ZAWÓR AUTOMAT I STOPNIA PRZEWÓD LP AUTOMAT II STOPNIA (element wyposażenia pilota) Schemat

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE Wersja ujednolicona części organizacyjnej Programu kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa zatwierdzonego 3 kwietnia 2009 r. I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Preambuła. 2. Ogólne ustalenia. 3. Ważność. 4. Skróty. 5. Cel szkolenia. 6. Poziomy wykształcenia (brevety) 7.

SPIS TREŚCI. 1. Preambuła. 2. Ogólne ustalenia. 3. Ważność. 4. Skróty. 5. Cel szkolenia. 6. Poziomy wykształcenia (brevety) 7. SPIS TREŚCI 1. Preambuła 2. Ogólne ustalenia 3. Ważność 4. Skróty 5. Cel szkolenia 6. Poziomy wykształcenia (brevety) 7. Kursy specjalne 8. Nurkowanie z dziećmi 9. Nurkowie z innych organizacji 10. Transkrypcja

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia... 2016 r. (poz....) Załącznik nr 1 WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego:

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Tec Rec Deep DSAT. Po kursie będziesz mógł: planować i realizować nurkowania o wydłużonej dekompresji do 50 m z użyciem Nitroxu do 100%.

Tec Rec Deep DSAT. Po kursie będziesz mógł: planować i realizować nurkowania o wydłużonej dekompresji do 50 m z użyciem Nitroxu do 100%. DSAT (Diving Science and Technology) jest najbardziej uznaną organizacją zrzeszającą instruktorów nurkowania technicznego, specjalizujących się w szkoleniu płetwonurków technicznych oraz Gas Blenderów.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. Instruktor Motorowodny PZMiNW program szkolenia

Program szkolenia HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. Instruktor Motorowodny PZMiNW program szkolenia HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Instruktor Motorowodny PZMiNW program szkolenia Program szkolenia 1/ wiadomości ogólne 3 godz. - struktura organizacyjna sportu motorowodnego

Bardziej szczegółowo

4. Przygotowanie nitroksowej mieszaniny oddechowej

4. Przygotowanie nitroksowej mieszaniny oddechowej 4. Przygotowanie nitroksowej mieszaniny oddechowej 4.1. Wprowadzenie Samodzielne przygotowanie nitroksowej mieszaniny oddechowej wymaga doświadczenia oraz znajomości i zrozumienia podstawowych zależności

Bardziej szczegółowo

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007 IP/07/584 Bruksela, dnia 27 r. april 2007 Bezpieczeństwo drogowe: europejski program działań nadal przynosi dobre wyniki - cel, jakim jest uratowanie życia 25 000 osób na drogach w Europie, może zostać

Bardziej szczegółowo

2.1. Pamiętacie Lecha Grobelnego?... 17 2.2. Skąd się biorą wypadki nurkowe?... 20

2.1. Pamiętacie Lecha Grobelnego?... 17 2.2. Skąd się biorą wypadki nurkowe?... 20 Wstęp... 11 1. Jak powstała filozofia nurkowania?... 13 2. Organizacja bazy nurkowej. Osoba organizatora nurkowania. Osoba instruktora nurkowania... 17 2.1. Pamiętacie Lecha Grobelnego?... 17 2.2. Skąd

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do sprawnego i bezpiecznego wykonywania prac podwodnych. Wersja ujednolicona części organizacyjnej Programu kursu specjalistycznego dla nurków MSWiA wykonujących prace podwodne w zakresie ratownictwa zatwierdzonego 3 kwietnia 2009 r. I. ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Płetwonurkowania Polish Underwater Federation www.pzp-n.pl

Polski Związek Płetwonurkowania Polish Underwater Federation www.pzp-n.pl 1 PROGRAM SZKOLENIA NA STOPNIE PŁETWONURKA CMAS MIĘDZYNARODOWY SYSTEM CERTYFIKATÓW DLA PŁETWONURKÓW CMAS Standardy CMAS zostały ustanowione na podstawie systemu Międzynarodowych Certyfikatów Płetwonurków,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dział Świadczeń Rodzinnych 41-949 Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 103 tel. 32 287 95 03, 288 35 74 Wpłynęło do MOPR Dnia... Nr wniosku... /201... Podpis... Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych 211 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 17 października

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Nie czekaj aż będzie za późno sam uratuj swoje dziecko

Regulamin rekrutacji do projektu Nie czekaj aż będzie za późno sam uratuj swoje dziecko Regulamin rekrutacji do projektu Nie czekaj aż będzie za późno sam uratuj swoje dziecko Objaśnienie terminów i skrótów Strona 1 Uczestnik szkolenia to osoba, która: podpisała wszystkie dokumenty rekrutacyjne,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA IMIĘ I NAZWISKO PESEL. 1. Czy leczy się Pan/Pani? Jeśli tak to na jakie schorzenie? TAK / NIE 2. Jakie leki przyjmuje Pan/Pani obecnie? TAK / NIE 3. Czy był/a Pan/Pani operowana?

Bardziej szczegółowo

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO ETYKIETO-ULOTKA OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO RUTINOSAL C Salicis cortex + Rutosidum + Vitaminum C tabletka, 300 mg + 20 mg + 40 mg Skład tabletki: kora wierzby - 300 mg rutozyd

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

ZG PTTK PION REKREACYJNY

ZG PTTK PION REKREACYJNY Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK KOMISJA DZIAŁALNOŚCI PODWODNEJ ZG PTTK PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK PION REKREACYJNY Warszawa 2013 3 Program szkolenia KDP/CMAS PROGRAM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię Nazwisko

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię Nazwisko Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS konkurs 2011 Zaproszenie do składania wniosków 2012 cele akcji Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Open Water Diver PADI podstawowy stopień nurkowy

Open Water Diver PADI podstawowy stopień nurkowy OPIS KURSÓW Open Water Diver PADI podstawowy stopień nurkowy Zakres kursu 5 wykładów (na ostatnim egzamin); 4 zajęcia basenowe; 4 nurkowania na wodach otwartych; W cenie kursu wstęp na basen w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ im. bł. o. Rafała Chylińskiego DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ZESPÓŁ D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 95-100 Zgierz ul. Długa 56 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.7.2012 r. COM(2012) 385 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

CANON EUROPA N.V. PROMOCJA RABATOWA NA OBIEKTYW REGULAMIN PROMOCJI

CANON EUROPA N.V. PROMOCJA RABATOWA NA OBIEKTYW REGULAMIN PROMOCJI CANON EUROPA N.V. PROMOCJA RABATOWA NA OBIEKTYW REGULAMIN PROMOCJI 1. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., firma z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia

Bardziej szczegółowo

Natryski awaryjne Część 1: Stacjonarne natryski awaryjne dla laboratoriów

Natryski awaryjne Część 1: Stacjonarne natryski awaryjne dla laboratoriów NORMA EUROPEJSKA EN 15154-1 wrzesień 2006 ICS 71.040.10 Tłumaczenie z języka angielskiego Natryski awaryjne Część 1: Stacjonarne natryski awaryjne dla laboratoriów Niniejsza norma europejska została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Data wpływu/nr wniosku Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 czerwca 2010 r. Dz.U.2010.126.856 2015.10.20 zm. Dz.U.2015.1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Okres zasiłkowy trwający od 01.11.201...r. do 31.10.201...r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Okres zasiłkowy trwający od 01.11.201...r. do 31.10.201...r. Dział Świadczeń Rodzinnych 41-949 Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 103 tel. 32 287 95 03, 288 35 74 Wpłynęło do MOPR Dnia... Nr wniosku... /201... Podpis... WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO

Bardziej szczegółowo

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie

HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie HIPOTERMIA definicje, rozpoznawanie, postępowanie dr med. Maciej Sterliński Szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego WOPR Województwa Mazowieckiego Zegrze, 19.02.2006 Główne cele działania zespołów ratowniczych

Bardziej szczegółowo

CANON EUROPA N.V. PROMOCJA RABATOWA NA OBIEKTYW REGULAMIN PROMOCJI

CANON EUROPA N.V. PROMOCJA RABATOWA NA OBIEKTYW REGULAMIN PROMOCJI CANON EUROPA N.V. PROMOCJA RABATOWA NA OBIEKTYW REGULAMIN PROMOCJI 1. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., firma z siedzibą przy Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok ul. Klepacka 18 Załącznik Nr 13 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1936. o wykonywaniu prac podwodnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo