WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004"

Transkrypt

1

2

3 BUD ET GMINY MOSINA PISMO INFORMACYJNE GMINY MOSINA ISSN X WYDAWCA Burmistrz Gminy Mosina Adres redakcji: Urz¹d Miejski, Plac 20 PaŸdziernika MOSINA Redaguje zespó³: EWA MADZIAR Redaktor Naczelna Wspó³pracownicy: Waldemar Delmuth Marek Dudek Ma³gorzata Kasprzyk Piotr Papierz Leszek Pobojewski Katarzyna Przynoga Piotr Soko³owski Krystyna Szczygie³- Nowak Tadeusz Szulc Magdalena Wyzuj Alicja Adamska - reklama telefon: Barbara Kramek-Matuszak Jacek Matuszak (fotografia) Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania otrzymanych tekstów. Nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ reklam i og³oszeñ. WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004 Szanowni Pañstwo, Mosina, r. Bud et Gminy Mosina na rok 2004 uchwalony zosta³ w dniu 29 stycznia 2004 r. w wysokoœci ,00 z³ po stronie dochodów i ,00 z³ po stronie wydatków. W ci¹gu roku bud et zmieniany by³ 11 razy i na dzieñ 31 grudnia 2004 r. po stronie dochodów zamkn¹³ siê kwot¹ ,00 z³, a po stronie wydatków ,00 z³. Deficyt pokryty zosta³ po yczk¹ z Narodowego Funduszu ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie oceni³a realizacje bud etu i wnioskowa³a o UDZIELENIE ABSOLUTORIUM. Regionalna Izba Obrachunkowa oceniaj¹c wykonanie bud etu za rok 2004 wyrazi³a opiniê pozytywn¹ o przed³o onym przez Burmistrza sprawozdaniu. 1. Wykonanie dochodów w stosunku do za³o onego planu wynosi 98% Najwy sze wykonanie dochodów - dzia³ gospodarka mieszkaniowa - 110% - s¹ to dochody z maj¹tku gminy: dzier awa, u ytkowanie wieczyste, sprzeda. W odniesieniu do wykonania ogó³em stanowi¹ one 8%. Najwy sze kwoty w dochodach ogó³em stanowi¹ dochody od osób prawnych i fizycznych (dzia³ 756) ,00 z³, które zosta³y wykonane w 96% oraz ró ne rozliczenia (dzia³ 758) ,00 z³, wykonanie 100%. Najni sze wykonanie dochodów to: karta podatkowa - 34%, op³ata skarbowa - 66% (SA to dochody pobierane przez urzêdy skarbowe, wp³ywy z op³aty targowej - 64% oraz op³ata eksploatacyjna 68%. Ogólnie realizacja podatków wynosi 96%. Prawid³owo przebiega³a tak e windykacja zaleg³oœci, które w stosunku do stanu z 31 grudnia 2003 r. zmniejszy³y siê o kwotê ,00 z³ W wyniku podjêcia uchwa³ przez Radê Miejsk¹ w Mosinie dotycz¹cych stawek podatku od nieruchomoœci, podatku od œrodków transportowych i obni eniu ceny skupu 1q yta stanowi¹ca podstawê liczenia podatku rolnego, Gmina utraci³a dochody w roku 2004 ³¹cznie ,00 z³. Decyzjami Burmistrza Gminy udzielono ulg w postaci umorzeñ i odroczeñ na ³¹czna kwotê ,00 z³. 2. Wykonanie wydatków w stosunku do za³o onego planu wynosi 97% Najwiêksz¹ pozycjê w wydatkach stanowi dzia³ oœwiata i wychowanie ,00 z³ tj. 39% wydatków ogó³em. Podkreœliæ nale y, e wydatki maj¹tkowe (inwestycje) w roku wynios³y ,00 z³, co stanowi 16% wydatków ogó³em. Ponadto z bud etu gminy udzielone by³y dotacje w wysokoœci ,00 z³ z przeznaczeniem na: dowozy szkolne, komunikacjê gminn¹, utrzymanie zasobów komunalnych, ochronê zdrowia, i Niepubliczn¹ Szko³ê Podstawow¹ i Gimnazjum. W roku 2004 na obs³ugê d³ugu publicznego (sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów) przeznaczono kwotê ,00 z³. Ogólna kwota wydatków rzeczowych stanowi kwotê ,00 z³, i obejmuje utrzymanie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w wysokoœci ,00 z³, (dotacjê na realizacjê zadañ zleconych wynosi ,00 z³, a zaanga owanie œrodków w³asnych ,00 z³,) z czego w ca³oœci pokrywamy dodatki mieszkaniowe ,00 z³. Oceniaj¹c ca³okszta³t realizacji bud etu za rok 2004, stwierdziæ nale y, e wykonanie realizowane by³o prawid³owo, zgodnie z ustaw¹ o finansach publicznych, co potwierdza ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. EWA MARCINIAK Skarbnik Gminy Mosina MARIA BOROWIAK- v-ce Skarbnik Gminy Mosina Sk³ad tekstów, naœwietlanie i druk: ZAK AD POLIGRAFICZNY "HANROM" s. c. LUBOÑ, ul. Poniatowskiego 66 Telefon: DY UR REDAKCYJNY: w pi¹tki od godziny do w pokoju nr 110 Urzêdu Miejskiego Telefon: Drodzy Mieszkañcy Ziemi Mosiñskiej! Mosina, dnia 12 maja 2005 roku W dniu 28 kwietnia 2005 roku Rada Miejska w Mosinie poprzez demokratyczne g³osowanie udzieli³y mnie - Burmistrzowi Gminy Mosina absolutorium za prawid³owe wykonanie uchwa³y bud etowej za rok Absolutorium poprzedzone zosta³o szczegó³ow¹ analiz¹ sprawozdania Burmistrza z wykonania bud etu przeprowadzonej przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej. Realizacja uchwa³y bud etowej otrzyma³a pozytywn¹ opiniê organu kontrolnego i nadzoruj¹cego gospodarkê finansow¹ Gminy, jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Radnym Rady Miejskiej, organom pomocniczym Burmistrza, jednostkom i zak³adom bud etowym oraz urzêdnikom gminy sk³adam podziêkowania za pomoc, wk³ad pracy i kompetencjê w realizacji tej najtrudniejszej i najwa niejszej uchwa³y Rady Miejskiej. Szczególnie wdziêczna jestem tym wszystkim, którzy zgodnie z ustaw¹ o samorz¹dzie gminnym w podejmowaniu decyzji o realizacji zadañ gminy potrafili kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej. ZOFIA SPRINGER 3

4 INFORMACJE KORESPONDENCJA Wa ne telefony ALARMOWE z telefonów alarmowych korzystamy w sytuacjach szczególnych, takich jak: nag³e zagro enie ycia, po ary, kradzie e i rozboje POGOTOWIE RATUNKOWE 999 STRA PO ARNA 998 POLICJA 997 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 POGOTOWIE GAZOWE 992 POGOTOWIE WODNE SIECI AQUANET S.A POGOTOWIE WETERYNARYJNE 983 BIURO NAPRAW TELEFONÓW 9393 INNE WA NE TELEFONY: Komisariat Policji w Mosinie Stra Miejska Szpital w Puszczykowie Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza PSP w Mosinie Posterunek Energetyczny w Mosinie Zak³ad Us³ug Komunalnych w Mosinie STRA LEŒNA: Nadleœnictwo Babki Nadleœnictwo Konstantynowo Stra Leœna URZ D MIEJSKI w MOSINIE Plac 20 PaŸdziernika MOSINA Telefon: ; Fax: URZ D PRZYJMUJE INTERESANTÓW: w poniedzia³ki od 9 00 do od wtorku do piatku od 7 00 do BURMISTRZ GMINY przyjmuje mieszkañców Gminy w poniedzia³ki od godziny do W SOBOTY URZ D MIEJSKI JEST NIECZYNNY List do dr Jana Ka³uziñskiego Szanowny Panie Burmistrzu, Mosina, 2 maja 2005 r. z du ym zaskoczeniem a jednoczeœnie niepokojem przyjê³am Pañsk¹ korespondencjê z dnia 22 kwietnia br., któr¹ by³ Pan ³askaw skierowaæ na rêce redaktora naczelnego Merkuriusza Mosiñskiego. Korzystaj¹c z okazji, pragnê rozwiaæ Pañskie w¹tpliwoœci i wyraÿnie zaznaczyæ, e odpowiadam na przes³any list nie z chêci polemiki, któr¹ w polityce redakcyjnej Merkuriusza ca³kowicie wykluczam, lecz z powodu dobrego wychowania, nakazuj¹cego mi na otrzyman¹ korespondencjê, w ten w³aœnie sposób zareagowaæ. Nie ukrywam, Panie Burmistrzu, i prawdziwym pesymizmem napawa mnie fakt, e odrzuca Pan zaproszenie obecnego Burmistrza, Zofii Springer do wspólnego, podwójnego wywiadu na ³amach oficjalnej gazety, wydawanej przez Urz¹d Gminy Mosina, potwierdzone tak e przez nasz¹ redakcjê. Tym bardziej, e rozmowa ta, z za³o enia mia³a s³u yæ ostatecznemu wyjaœnieniu zasz³oœci i poprawieniu wzajemnych relacji w trosce o spokojn¹ przysz³oœæ mieszkañców Ziemi Mosiñskiej. Zreszt¹, doceniaj¹c Pañskie zaanga owanie i dziesiêcioletni wk³ad w rozwój tej Gminy, mo na by³o spodziewaæ siê zupe³nie innej reakcji z Pañskiej strony, tym bardziej, e pe³ni Pan funkcjê radnego Rady Powiatowej z nadania spo³ecznego. Spodziewa³am siê wiêc odpowiedzi, która by³aby wyrazem otwartoœci, chêci dialogu, podjêcia dzia³añ z definicji buduj¹cych i rozwijaj¹cych. Zw³aszcza, i by³ Pan uprzejmy wyraÿnie zaakcentowaæ swoj¹ przynale noœæ do organizacji, która nosi wielce znacz¹c¹, wrêcz symboliczn¹ nazwê "Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosiñskiej". Nie wiem, Panie Burmistrzu, czy wobec powy szego, mo na mówiæ o jakimkolwiek rozwoju - bez chêci dyskusji, poprawy wzajemnych relacji, zjednoczenia si³? Obawiam siê, e w sytuacji, gdy zadeklarowa³ Pan podtrzymanie na ³amach pisma opozycyjnego postawy destrukcyjnej i niszcz¹cej - o czym œwiadcz¹ Pañskie dotychczasowe publikacje - wype³nianie przes³ania Stowarzyszenia, zawartego w jego wdziêcznej nazwie, mo e okazaæ siê niezwykle trudne, wrêcz niewykonalne. A to oznaczaæ mo e wielk¹ pora kê. Odnoszê bowiem wra enie, Panie Burmistrzu, e nasze polskie spo³eczeñstwo ma doœæ sk³óconego, nie przebieraj¹cego w s³owach i czynach œwiata polityki i jest ju zwyczajnie zmêczone ci¹g³ymi awanturami, brakiem poczucia politycznej odpowiedzialnoœci, wreszcie deptaniem autorytetów i œwiêtoœci. Pozwoli Pan, e w tej sytuacji, nie bêdê wnikaæ w to: co, kto, kiedy i o kim powiedzia³, bo to w tej chwili nie ma ju adnego znaczenia. Osobiœcie znam tylko jeden argument "za" ogl¹daniem siê wstecz: s¹ to wy³¹cznie wzglêdy sentymentalne. Natomiast wracanie do przesz³oœci po to, by wszczynaæ kolejne spory, atakowaæ, obra aæ, wywo³ywaæ bezsensown¹ wojnê - w moim odczuciu- pozbawione jest jakiegokolwiek sensu. Na koniec, ju z czystej ludzkiej ciekawoœci, zapytam retorycznie: gdzie - Pana zdaniem - Zofia Springer przez minione dwa i pó³ roku " na prawo i lewo g³osi³a swoj¹ prawdê", tak e i na Pañski temat? Bo z pewnoœci¹ nie na protoko³owanych sesjach i zebraniach a tak e na ³amach Merkuriusza Mosiñskiego, w którym pierwszego powa nego wywiadu udzieli³a dopiero miesi¹c temu. Pozostajê z szacunkiem Ewa Madziar Redaktor Naczelna Merkuriusza Mosiñskiego 4

5 ZAD U ENIE GMINY Szanowni Pañstwo, W ostatnim numerze Merkuriusza Mosiñskiego zamieœciliœmy obszerny wywiad z burmistrzem - Zofi¹ Springer. By³a w nim mowa o powa nym zad³u eniu Gminy, wynikaj¹cym z zobowi¹zañ kredytowych zaci¹gniêtych przez poprzednie w³adze samorz¹dowe. D³ug ten a do 2008 roku bêdzie w istotny sposób rzutowa³ na stan finansów Gminy. W Merkuriuszu wydanym miesi¹c temu, obiecaliœmy Czytelnikom publikacjê potwierdzaj¹c¹ stan zad³u enia, o którym mowa wy ej. Niestety, z powodów technicznych nie uczyniliœmy tego. Aby naprawiæ to uchybienie poni ej drukujemy kopie dwóch wa nych dla Mosiny dokumentów, które potwierdzaj¹ stan zobowi¹zañ z tytu³u po yczek i kredytów w ocenie najbardziej kompetentnego organu nadzoruj¹cego i kontroluj¹cego gospodarkê finansow¹ Jednostek Samorz¹du Terytorialnego - REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ na rok 2003 i Jednoczeœnie informujemy, e obecne w³adze Gminy dot¹d nie podjê³y adnych zobowi¹zañ w formie po yczek i kredytów, które dodatkowo obci¹ a³yby bud et Gminy. Redakcja 55

6 ZAD U ENIE GMINY 6

7 ZAD U ENIE GMINY 77

8 WYWIAD MIESI CA Tajemnic¹ poliszynela w naszej Gminie sta³ siê niedawno pewien zaskakuj¹cy incydent, z grup¹ mosiñskich radnych w roli g³ównej. Zdecydowali siê oni bowiem podj¹æ prywatne œledztwo w jednym z lokalnych przedszkoli. Radni ci, w celu zdobycia niezbêdnych dowodów winy - charakterystycznych dla typowego postêpowania prokuratorskiego - udali siê na niezapowiedzian¹ kontrolê do wspomnianej placówki i pod nieobecnoœæ jej dyrektora, rozpoczêli przes³uchania œwiadków (czytaj: szeregowych pracowników). Sytuacja ta, wziêta zreszt¹ z ycia, a nie z filmu, sk³oni³a nas do podjêcia próby otwartej dyskusji prasowej i zastanowienia siê na naszych ³amach CZY RADNI AMI PRAWO? Specjalnie dla czytelników Merkuriusza Mosiñskiego, a tak e dla wszystkich radnych, w ramach przypomnienia ich podstawowych praw i obowi¹zków oraz w celu wspólnego rozwa enia: czy i do czego zobowi¹zuje mandat radnego, z Przemys³awem Pniewskim - Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej - rozmawia Ewa Madziar ³aj¹ w radzie cztery Kluby Radnych: dziewiêæ osób reprezentuje Koalicjê Samorz¹dow¹ Gminy Mosina, cztery Praworz¹dn¹ Gminê, trzy klub SLD UP -SD, kolejne trzy Porozumienie Samorz¹dowe Rzeczpospolita Mosiñska Naszym Dobrem i wreszcie dwie s¹ niezrzeszone. Kluby, które wymieni³em, to zespo³y ludzi o podobnych zapatrywaniach i celach dzia³ania. W codziennej pracy jednak decyduje umiejêtnoœæ wspó³pracy, tak e z osobami o innych pogl¹dach oraz d¹ enie do osi¹gniêcia wspólnych celów, wa nych dla naszej Gminy. Ewa Madziar: Panie Przewodnicz¹cy, od 1990 roku jest Pan cz³onkiem Rady Miejskiej w Mosinie, a obecnie ju drug¹ kadencjê sprawuje Pan funkcjê jej przewodnicz¹cego. Zatem, czy mo emy zaryzykowaæ stwierdzenie, e zna Pan œrodowisko radnych od przys³owiowej podszewki? Przemys³aw Pniewski: Nie ulega w¹tpliwoœci, e œrodowisko samorz¹dowców tworz¹ ludzie nieobojêtni, pragn¹cy dzia³aæ i pracowaæ dla wspólnego dobra. Ich praca i dzia³anie ma podstawowy cel, którym jest szeroko pojêta pomoc. Staramy siê pomagaæ w rozwi¹zaniu spraw i problemów na szczeblu wsi, osiedla, gminy oraz indywidualnemu mieszkañcowi. Inn¹ spraw¹ jest efektywnoœæ dzia³ania poszczególnych samorz¹dowców, w tym i radnych, która zale y od wielu czynników: jego wiedzy, umiejêtnoœci i zaradnoœci, a tak e czêsto od przebojowoœci, twardego prezentowania w³asnych racji. Do momentu, gdy s¹ to racje spo³eczne, a œrodowiskowe dzia³ania radnego odpowiadaj¹ standardom. Wszystko jednak musi siê mieœciæ w granicach prawa. Gorzej, gdy ludÿmi zaczynaj¹ kierowaæ niezdrowe ambicje albo osobiste urazy. E.M : Nic, co ludzkie nie jest mi obce - wszyscy znamy tê prawid³owoœæ, w której niestety mieszcz¹ siê tak e niezdrowe ambicje i osobiste urazy, o których Pan tu wspomnia³. P.P: S¹ i inne zagro enia. Obecna Rada Miejska jest bardzo zró - nicowana. Radnymi zostali przedstawiciele a piêciu ró nych ugrupowañ tworzonych przez mieszkañców gminy. Obecnie dzia- E.M: W tym sk³adzie macie Pañstwo ju za sob¹ dwa lata. To chyba wystarczaj¹cy czas, by wypracowaæ kwestie o których Pan mówi? P.P : Istotnie, zd¹ yliœmy siê dobrze poznaæ. Mniej wiêcej wiemy kogo na co staæ. Wydaje mi siê, e te dwa lata naszej pracy s¹ dowodem, e mimo ró nic mo na efektywnie pracowaæ na rzecz mieszkañców Mosiny i okolic. Oczywiœcie dla ka dej spo³ecznoœci idea³em by³by radny: ch³onny wiedzy, zorientowany w problemach gminy, poœwiêcaj¹cy czas na rozmowy i kontakty z mieszkañcami, nie stroni¹cy od lektury prawa i prasy samorz¹dowej, rozwa ny i jednoczeœnie odwa ny. W naszej Radzie Miejskiej, ze strony niektórych osób wyczuwam d¹ enie, ambicje, by do tego idealnego radnego siê maksymalnie zbli yæ. Myœlê, e spora droga przed nami, ale dziêki ambicji i dobrej woli mamy szansê. Czy j¹ wykorzystamy, poka e czas. E.M: Po zakoñczeniu pierwszej kadencji, ponownie zosta³ Pan wybrany przewodnicz¹cym Rady Miejskiej. Tym razem jednog³oœnie. A to oznacza, e radni myœleli podobnie, byli zgodni. Czy taki stan rzeczy, jest obecnie zjawiskiem czêstym na sesjach Rady Miejskiej? P.P: Rzeczywiœcie, spotka³ mnie ogromny zaszczyt jednomyœlny wybór na przewodnicz¹cego Rady Miejskiej to du y osobisty sukces. Wybór ten odebra³em jako zaufanie do mojej wiedzy i umiejêtnoœci wieloletniego samorz¹dowca. Dzia³am spo³ecznie w gminie Mosina od trzydziestu lat i przeszed³em wszystkie stopnie mosiñskiej samorz¹dnoœci od cz³onka Rady So³eckiej do radnego. W koñcu wybrano mnie przewodnicz¹cym Rady Miejskiej. Po tym fakcie zaproponowa³em radnym, aby nasz¹ pracê oprzeæ o s³owa ³aciñskiej sentencji : Cokolwiek czynisz, czyñ rozwa nie i miej baczenie na efekt. Niestety, w praktyce owa rozwaga rzadko nam towarzyszy. Czêsto górê bior¹ emocje. Te zaœ, jak wiadomo dobrym doradc¹ nie s¹. Mimo to pracujemy naprawdê du o, dzia³amy z rozmachem i w dobrej wierze. Jednak nie wszystkim i nie zawsze starcza cierpliwoœci oraz dobrej woli, aby w dyskusji i ewentualnym sporze wypracowaæ wspólne stanowisko. Oczywiœcie, mam pe³n¹ œwiadomoœæ, e nawa³ spraw czy brak czasu nie mog¹ tego usprawiedliwiaæ. E.M: Jedynym radnym, któremu ustawodawca przyzna³ 8

9 WYWIAD MIESI CA uprawnienia o szczególnym charakterze jest przewodnicz¹cy Rady Miejskiej lub Sejmiku. Tymczasem mo na odnieœæ wra enie, e to nie Pan, lecz niektórzy radni z Mosiny przypisuj¹ sobie szczególne kompetencje. P.P: Ka dy radny, samorz¹dowiec posiada spo³eczny mandat. Zakres tego mandatu, a tym samym obowi¹zki i uprawnienia, okreœla prawo. W naszym przypadku jest to ustawa o samorz¹dzie gminnym oraz Statut Gminy Mosina. I g³ównie w oparciu o te akty prawa powinni dzia³aæ radni jako przedstawiciele spo³ecznoœci gminnej. EM: Czy radny ma prawo dzia³aæ na w³asn¹ rêkê, a jeœli tak, to w jakim zakresie? P.P: Radny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich wyborów, d¹ ¹c do realizacji zadañ zaspakajaj¹cych ich potrzeby. Wymienione wy ej akty prawa, okreœlaj¹ precyzyjnie zadania radnego (art ustawy o samorz¹dzie gminnym) i tu czytamy: radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspólnoty samorz¹dowej gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wieÿ z mieszkañcami oraz ich organizacjami, a w szczególnoœci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia..., a tak e jego obowi¹zki (art. 24 usg): radny jest obowi¹zany braæ udzia³ w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorz¹dowych, do których zosta³ wybrany lub desygnowany. Aby tym zadaniom sprostaæ, radny dysponuje równie prawem okreœlonymi narzêdziami w postaci wniosków i interpelacji kierowanych do Burmistrza oraz pytañ. Szczególnie te ostatnie - zadawane na komisjach, sesjach, zebraniach, czy innych spotkaniach - mog¹ byæ Ÿród³em wiedzy radnego i dawaæ mu mo liwoœæ dzia³ania. Niecierpliwoœæ i dociekliwoœæ prowadz¹ niestety do drogi na skróty, czego przyk³adem jest pozyskiwanie przez samorz¹dowców informacji niejako u Ÿród³a, czyli bezpoœrednio u pracowników urzêdu czy instytucji samorz¹dowych. A takie dzia³ania zdecydowanie mijaj¹ siê z prawem. E.M: Ostatnio g³oœno komentuje siê niezapowiedzian¹ wizytê grupy radnych w jednym z mosiñskich przedszkoli. Rozwiejmy wszelkie spekulacje na ten temat i towarzysz¹ce sprawie w¹tpliwoœci. W jaki sposób dosz³o do wspomnianej wizyty i czego chcieli siê dowiedzieæ radni? P.P: Troje radnych nieusatysfakcjonowanych treœci¹ odpowiedzi pani Burmistrz Zofii Springer - dotycz¹c¹ ich uwag co do realizacji bud etu w placówkach oœwiatowych - uzna³o, e sprawê najlepiej rozpoznaæ na miejscu, tj. w przedszkolach nr 2 Weso³e Skrzaty i nr 4 w Mosinie. Przedmiotem zainteresowania by³o wykorzystanie œrodków na pomoce dydaktyczne oraz inne wydatki tych placówek. Owocem pomys³owych wizyt by³y skargi pañ dyrektorek do Rady Miejskiej w Mosinie, zawiadamiaj¹ce o niestosownym zachowaniu radnych: M. Twardowskiej, M. Klemensa oraz Z. Niemczewskiego. Ponadto Panie te, na Sesji Rady Miejskiej wnios³y proœbê o...poinformowanie radnych o ich kompetencjach i zakresie dzia³añ, które wyznacza im Statut Gminy Mosina, co te uczyni³em. EM: Radny - jak wiadomo - ma prawo do zapytañ i interpelacji. Uprawnienia kontrolne posiada jednak wy³¹cznie komisja rewizyjna. Czy to znaczy, e jej cz³onkowie mog¹ kontrolowaæ wszystko i wszystkich? P.P: Pozwoli Pani, e zacytujê: Rada gminy kontroluje dzia³alnoœæ wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powo³uje komisjê rewizyjn¹ (art. 18 a ust 1 usg). Komisja ta, zgodnie z uchwalonym przez radê planem pracy, kontroluje wybrane wycinki, sprawy czy problemy. Zadanie kontrolne zlecone przez Radê Miejsk¹ wykonuje Komisja lub upowa nieni przez przewodnicz¹cego Komisji - jej cz³onkowie. Zakres i czas kontroli okreœla zawsze rada. I to jest odpowiedÿ na Pani pytanie. E.M: Czy radni, którzy udali siê do przedszkola byli cz³onkami owej komisji i czy uprzedzili pozosta³ych cz³onków Rady o swoim zamiarze? P.P: Dzia³anie wy ej wymienionych radnych byæ mo e by³o spontaniczne, ale niestety nie mieœci³o siê w prawnych w ramach ustawy czy statutu. Potwierdzi³a to opinia prawna, mówi¹ca, e radni...w sposób ra ¹cy naruszyli zarówno ustawê o samorz¹dzie gminnym, jak i Statut Gminy Mosina. EM: Jest wina, czy bêdzie kara? A mo e niektórzy radni po prostu czuj¹ siê bezkarni? Innymi s³owy: jakie konsekwencje mo na wyci¹gn¹æ wobec radnych, którzy ³ami¹ swoje prawa? P.P: Radny jest odpowiedzialny wobec swoich wyborców i zgodnie ze œlubowaniem powinien obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwe, maj¹c na uwadze dobro gminy i jej mieszkañców, wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W polskim prawie samorz¹dowym brak sankcji za niestosowne dzia³anie radnego. Tak wiêc w tym kontekœcie, jedyn¹ sankcj¹ mo e byæ okreœlony werdykt w przysz³ych wyborach samorz¹dowych. EM: Na koniec spróbujmy skonstruowaæ portret idealnego radnego, w myœl zasady, e szlachectwo zobowi¹zuje. Jaki - Pana zdaniem - powinien byæ radny godny mandatu? Mo e w przysz³oœci z naszej wizji takiego radnego skorzystaj¹ wyborcy? P.P: Radny jest osob¹ zaufania publicznego i wyborcy powinni go darzyæ zaufaniem. To jest - moim zdaniem- warunek podstawowy. W koñcu to radnemu, na cztery lata mieszkañcy powierzaj¹ swoje sprawy. Nie wolno tak e zapominaæ, e wybory s¹ wa nym aktem woli ka dego obywatela. Budujemy spo³eczeñstwo obywatelskie i o naszych gminnych sprawach w coraz wiêkszym stopniu decydujemy my a nie oddaleni od naszych spraw - oni. Od tego kogo wybierzemy zale y to, co w przysz³oœci uda siê zrobiæ. Ale pamiêtajmy: o wszystkim, w dzisiejszych czasach decyduje wiedza i umiejêtnoœæ dzia³ania. Owszem, cechy charakteru kandydata na radnego s¹ wa ne, lecz nie dominuj¹ce. Liczy siê uczciwoœæ, chêæ dzia³ania dla innych, umiejêtnoœæ s³uchania oraz ostateczna rozwaga przed podjêciem decyzji. Idea³y to marzenia. Mimo to myœlê, e mo emy wymagaæ, by nasz przedstawiciel by³ godny roli, któr¹ zamierzamy mu powierzyæ. E.M: Dziêkujê Panu za rozmowê. Redakcja Merkuriusza Mosiñskiego zaprasza mieszkañców Gminy Mosina do przesy³ania swoich opinii na temat mosiñskich radnych. OdpowiedŸ na pytanie : Czy radni godnie reprezentuj¹ swoich wyborców? prosimy nadsy³aæ na adres Urzêdu Miejskiego w Mosinie, z dopiskiem: Redakcja Merkuriusza Mosiñskiego. Najciekawsze wypowiedzi opublikujemy w nastêpnych numerach naszego pisma. 99

10 TEMAT MIESI CA KOSZTY ADMINISTRACJI I UTRZYMANIA URZÊDU MIEJSKIEGO W MOSINIE ILE NA MAGISTRAT? Administrowaæ (³ac. administro) to znaczy zarz¹dzaæ, kierowaæ, a administracja (³ac. administriatio) to ogó³ czynnoœci zarz¹dzania (jak równie ogó³ organów zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem). Te ³aciñskie s³owa na sta³e zagoœci³y w jêzyku polskim w ró nych obszarach ycia publicznego. Ka dy mieszkaniec naszej gminy, bezpoœrednio lub poœrednio, korzysta z efektów funkcjonowania Urzêdu Miejskiego w Mosinie. Bez jego istnienia nie by³oby mo liwe wykonywanie zadañ samorz¹du urz¹d jest bowiem przed³u- onym ramieniem samorz¹dowej w³adzy wykonawczej czyli Burmistrza Gminy Mosina. Czy my, mieszkañcy gminy, zadajemy sobie pytanie: ile kosztuje zarz¹dzanie i utrzymanie naszego urzêdu? Zapewne czêœæ lub nawet wiêkszoœæ tak. Czy mamy na ten temat dostateczn¹ wiedzê? z nielicznymi wyj¹tkami nie. PrzeœledŸmy zatem te koszty w ostatnich latach. W sprawozdaniach o przebiegu wykonania bud etu za poszczególne lata przedk³adanych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu interesuj¹ce nas wydatki s¹ zapisane w rozdziale zatytu³owanym urzêdy gmin. Co siê sk³ada na powy sze kwoty? To wszystko, co jest zwi¹zane z zarz¹dzaniem i utrzymaniem urzêdu: p³ace brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników (potocznie zwane 13 ), pochodne p³ac czyli sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i na Fundusz Pracy, zakup materia³ów biurowych, œrodków czystoœci, wyposa enia, energii, us³ugi (w tym op³aty telefoniczne, pocztowe, szkolenia, Internet), podró e s³u bowe, ubezpieczenie maj¹tku gminy, zakup sprzêtu komputerowego, remonty i bie ¹ce naprawy. Tabela zamieszczona poni ej pozwoli przeanalizowaæ Pañstwu poszczególne grupy wydatków daj¹c pogl¹d na ich strukturê: 10

11 TEMAT MIESI CA *ubezpieczenie maj¹tku gminy, pochodne p³ac, Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalnych, koszty filii Wydzia³u Komunikacji Co w szczególnoœci wynika z tego zestawienia? 1. W 2004 i 2005 roku pojawi³y siê wydatki, których nie by³o wczeœniej i nie bêdzie w latach nastêpnych remont urzêdu. Mo na zadaæ pytanie: czy by³ on konieczny? Niew¹tpliwie tak. Przemawia³y za tym wzglêdy bezpieczeñstwa, funkcjonalnoœci i elementarnej estetyki. Ten pogl¹d prezentowali radni reprezentuj¹cy nas, spo³eczeñstwo, w Radzie Miejskiej, uchwalaj¹c bud et z okreœlonymi kwotami na remont urzêdu. Ten pogl¹d prezentowa³y samorz¹dowe w³adze wykonawcze. A nade wszystko, ten pogl¹d prezentuj¹ mieszkañcy porównuj¹c budynek urzêdu przed i po zmianach. Ewentualnych sceptyków zapraszamy na ulicê Poznañsk¹ (tam bowiem znajduje siê obecnie g³ówne wejœcie) do siedziby najwa niejszych organów samorz¹dowych. W hollu powita ich przyjazne i nowoczesne Biuro Obs³ugi Interesanta, w którym profesjonalne i uœmiechniête panie udziel¹ wszelkich informacji, skieruj¹ w odpowiednie miejsce, osoby niepe³nosprawne uzyskaj¹ pomoc bez dalszego przemieszczania siê. Odnowione korytarze w jasnych, aczkolwiek dyskretnych kolorach, zachêcaj¹ do dalszej wêdrówki, któr¹ u³atwia czytelne oznakowanie. Funkcjonalne i ³atwe w utrzymaniu posadzki pozwalaj¹ zachowaæ czystoœæ, mimo du ej liczby osób przewijaj¹cych siê codziennie przez urz¹d. G³ówny bieg schodów na górn¹ kondygnacjê nabra³ lekkoœci dziêki prostocie formy i zastosowanym materia³om hartowane szk³o i metal. Górny holl po wyburzeniu czêœci œcian sta³ siê przestronniejszy. W przysz³oœci urz¹dzimy tam miejsce o charakterze wypoczynkowo-relaksuj¹cym i k¹cik prezentuj¹cy dokonania lokalnych artystów i uzdolnionej m³odzie y. Coraz ³adniejsze staj¹ siê te pomieszczenia, w których urzêdnicy przyjmuj¹ interesantów. I to nie tylko skutkiem sukcesywnej wymiany mebli, ale równie dziêki dba³oœci naszych pracowników o estetykê w³asnego miejsca pracy. Remont pozwoli³ te, co bardzo wa ne, rozwi¹zaæ problemy natury technicznej zwi¹zane z konstrukcj¹ i bezpieczeñstwem budynku. Jest te, niestety, przys³owiowa piêta Achillesa to filia Wydzia³u Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Dla wygody mieszkañców walczyliœmy o utrzymanie tej filii. Starosta siê zgodzi³ pod warunkiem partycypacji w kosztach. Cieszymy siê z tej decyzji. Jednak e zainteresowanych jest tak wielu, e prawie codziennie tworzy siê tam spora grupa oczekuj¹cych na za³atwienie swoich spraw. Nie mamy wp³ywu na organizacjê pracy filii, udostêpniamy jedynie pomieszczenia. A niezadowolonym z czasu oczekiwania przypominamy, e w Poznaniu za³atwialiby to jeszcze d³u ej, nie licz¹c podró y. Powracaj¹c do kosztów remontu. Mo na zadaæ jeszcze inne pytanie: czy by³y to wydatki du e i czy mog³y byæ mniejsze? Bior¹c pod uwagê zakres remontu na pewno nie by³y to wydatki du e. Wykonano wiele robót budowlanych, których nie widaæ, a by³y niezbêdne. Musia³o to byæ wykonane solidnie, zgodnie z zasadami sztuki in ynierskiej. Co do materia³ów na roboty wykoñczeniowe kierowano siê rozs¹dn¹ zasad¹ trwa³oœci materia³ów przy umiarkowanej cenie. Zrezygnowano z wymiany stolarki drzwiowej, by³oby to zbyt kosztowne i zast¹piono to odœwie eniem poprzez malowanie, przy czym zmiana kolorystyki wp³ynê³a korzystnie na wygl¹d korytarzy. Stolarkê okienn¹ wymieniono tylko tam, gdzie ze wzglêdów konstrukcyjnych by³o to konieczne. Adaptacja czêœci pomieszczeñ podziemnych na toalety publiczne jest rozwi¹zaniem potrzebnym. Reasumuj¹c, koszt remontu zwa ywszy jego zakres i uzyskany efekt nie jest du y, a w przeliczeniu na 1 mieszkañca gminy wyniós³ 30,59 z³ (liczba mieszkañców gminy posiadaj¹cych sta³e zameldowanie na dzieñ 31 grudnia 2004r ). 2. Istotn¹ pozycj¹ w wydatkach s¹ p³ace. Fundusz p³ac wzrasta³. Spowodowane to by³o: a. wzrostem liczby etatów ka dego roku (z 47 w 2002r. do 52 i 4/5 obecnie). Wzrasta liczba i rodzaj zadañ stawianych przed gmin¹ miêdzy innymi konieczne by³o zatrudnienie audytora wewnêtrznego, osoby organizuj¹cej promocjê gminy, koordynatora Gminnego Centrum Informacji, specjalistów planowania przestrzennego. Stworzono stanowisko kierownika Zespo³u Informatyków i kierownika Biura Obs³ugi Interesanta; b. na nowe stanowiska przyjmowane s¹ osoby o wysokich kwalifikacjach, co znajduje odzwierciedlenie w ich wynagrodzeniach; c. w IV kwartale 2003r. wprowadzono regulacjê p³ac. Spowodowa³o to doœæ wyraÿny skok w 2004r. Skoro wymagania stawiane urzêdnikom s¹ coraz wy sze musz¹ wiêcej zarabiaæ; d. w 2004r. wyp³acono a 10 nagród jubileuszowych i jedn¹ 6-miesiêczn¹ odprawê emerytaln¹. Nale y wyraÿnie zaznaczyæ, e w tabeli podane s¹ ogó³em p³ace brutto wraz z 13. Wynagrodzenia, które faktycznie otrzymuj¹ pracownicy s¹ oczywiœcie du o ni sze (odliczenia na ZUS i podatek). Obecnie œrednia p³aca netto kierowników referatów wynosi 2 201z³, a pozosta³ych pracowników 1 648z³. 11

12 TEMAT MIESI CA 3. W drugiej grupie wydatków utrzymanie itd. na zwiêkszenie kosztów w 2003r. z³o y³y siê g³ównie: dokszta³canie pracowników, zlecona kontrola wewnêtrzna urzêdu i jednostek podleg³ych, modernizacja Urzêdu Stanu Cywilnego, wzrost op³at pocztowych. 4. Zakup sprzêtu komputerowego i jego ustawiczna wymiana na nowszy to koniecznoœæ. Najwiêksze nak³ady w 2003r. na ten cel stworzy³y podbudowê, w latach nastêpnych bêdziemy œrednio wymieniali 25 do 30% sprzêtu, bowiem jego ywotnoœæ przy naszym poziomie eksploatacji oblicza siê na 3-4 lat. Szerzej na ten temat w nastêpnym Merkuriuszu. Mamy nadziejê, e odpowiedÿ na pytanie ILE NA MAGISTRAT zadowoli zainteresowanych. Na koniec ma³a kropka nad i do postawienia przez ka dego z nas: z prostego obliczenia wynika, e w 2005r. planowane koszty zarz¹dzania i utrzymania Urzêdu Miejskiego w Mosinie wynios¹ w przeliczeniu na 1 mieszkañca gminy miesiêcznie 13,20z³. Du o to czy ma³o? Os¹dŸcie Pañstwo sami. MARIA CHODOROWSKA Sekretarz Gminy Mosina EWA MARCINIAK Skarbnik Gminy Mosina MARIA BOROWIAK z-ca Skarbnika Gminy Mosina Szanowni Mieszkañcy! CZYSTA GMINA MOSINA APEL KOMISJI PROMOCJI RADY MIEJSKIEJ O PODJÊCIE WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŒCI ZA UTRZYMANIE CZYSTOŒCI I PORZADKU NA TERENIE CA EJ GMINY MOSINA Wiosenny czas i budz¹ca siê do ycia przyroda wyzwalaj¹ w nas wszystkich potrzebê uporz¹dkowania wszystkiego co nas otacza. Aby dorównaæ wiosennemu przebudzeniu otaczaj¹cego nas œwiata zabieramy siê do prac, które korzystnie zmieniaj¹ wygl¹d naszych domów i otaczaj¹cych je ogrodów, ulic i chodników. Cieszy nas ka dy uporz¹dkowany skwer, ka dy zasadzony kwiat czy nowopowsta³y klomb. Mówimy wówczas o wykonaniu wiosennych porz¹dków. Komisja Promocji Rady Miejskiej w Mosinie wysoko oceniaj¹c takie pozytywne dzia³ania mieszkañców, pragnie zwróciæ siê z apelem o rozszerzenie tego krêgu oddzia³ywañ wiosennych porz¹dków. Spójrzmy szerzej i dalej poza nasze podwórza i przydomowe ogródki. Zobaczmy jak budzi siê wiosna w parkach, w lasach i zagajnikach. Zwróæmy uwagê czy piêknu rozwijaj¹cej siê zieleni nie towarzysz¹ tam sterty bezpañskich œmieci, gruzu i innych odpadków. Je eli sami nie damy rady ich usun¹æ, powiadommy o nich w³aœciwe gminne s³u by porz¹dkowe. STRA MIEJSKA telefony ZAK AD US UG KOMUNALNYCH telefon Nie czekajmy na innych, poczujmy siê wspó³gospodarzami naszej piêknej Ziemi Mosiñskiej. Niechaj nasza wspólna odpowiedzialnoœæ jeszcze bardziej i jeszcze skuteczniej przyczyni siê do polepszenia tego piêkna, bowiem porz¹dek i elegancja to po prostu: CZYSTA GMINA MOSINA KOMISJA PROMOCJI RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE Mosina, maj 2005 roku 12

13 AKTUALNOŒCI BUDUJEMY NOW SZKO Ê Jeszcze jej nie ma, a... ju ma : swoj¹ historiê kwietnia 2001 r. rozpoczê³y siê prace zwi¹zane z usytuowaniem nowej szko³y u zbiegu ulic Strzeleckiej i Mieszka I; ZEAS w Mosinie wystosowa³ pismo do Zarz¹du Miasta z proœb¹ o wskazanie dzia³ki, na której zostanie wybudowana placówka 9 maja 2003 r. zosta³ przyjêty wniosek o pozwolenie na budowê 17 grudnia 2003 r. rozpoczê³y siê prace zmieniaj¹ce miejsce budowy szko³y na zbieg ulic Strzeleckiej i Krasickiego 19 grudnia 2003 r. zosta³a podpisana umowa z TRANS BAU PROJEKTEM na wykonanie projektu 29 grudnia 2003 r. Urz¹d Miejski z³o y³ wniosek o pozwolenie na budowê do starostwa Powiatowego 16 czerwca 2004 r. wniosek o pozwolenie na budowê uzyska³ pozytywn¹ opiniê 23 czerwca 2004 r. odebrana zosta³a dokumentacja projektu technicznego 28 czerwca 2004 r. Urz¹d Miejski w Mosinie z³o y³ wniosek do Urzêdu Marsza³kowskiego o wspó³finansowanie inwestycji ze œrodków ZPOR 24 wrzeœnia 2004 r. zarz¹dzeniem Burmistrza Gminy Mosina zosta³a powo³ana komisja przetargowa na budowê szko³y 11 paÿdziernika 2004 r. przetarg zosta³ og³oszony w Biuletynie Zamówieñ Publicznych 15 paÿdziernika 2004 r. okaza³o siê, Urz¹d Marsza³kowski odmówi³ wspó³finansowania budowy szko³y, 26 stycznia 2005 r. przetarg zosta³ uniewa niony z powodu braku prawid³owej oferty... jest tematem petycji marca 2004 r. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kroœnie wystosowa³a petycjê do wszystkich mieszkañców o wsparcie inicjatywy budowy nowej szko³y, 21 kwietnia 2005 r. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna Szko³y Podstawowej w Kroœnie, rodzice, i mieszkañcy wsi Krosno skierowali do wszystkich Radnych Gminy Mosina proœbê o poparcie budowy nowej szko³y :... Krosno jest po Pecnej i Rogalinku najwiêksz¹ wsi¹ w Gminie i powinno mieæ swoj¹ szko³ê, przemawia za tym: * du a liczba dzieci, * koniecznoœæ wyrównania szans edukacyjnych, * brak mo liwoœci zwiêkszenia liczby oddzia³ów, * obiekt tego typu mo e s³u yæ dla innych celów na danym terenie: biblioteka, boisko, œwietlica, sala gimnastyczna * plany zak³adaj¹ dynamiczny rozwój w okolicy Krosna (docelowo 370 dzia³ek i mieszkañ, tu przy granicy Mosiny z Krosnem powstaje osiedle domków jednorodzinnych, zostaj¹ zasiedlane kolejne bloki TBS)... Obraz obecnej szko³y, oprócz wysoko wykwalifikowanej kadry i pe³nych nadziei uczniów jedni i drudzy wierz¹ jeszcze, e kiedyœ powstanie ich nowa szko³a, nie zachêca do bycia jej kolejnym uczniem obwód szko³y jest jedynym w ca³ej Gminie Mosina, w którym z roku na rok przybywa uczniów, Szko³a Podstawowa w Kroœnie jest zaraz po Szkole Podstawo- wej nr 1 w Mosinie najwiêksz¹ podstawówk¹ - ma prawie 250 uczniów. W budynku jest 5 niewielkich sal lekcyjnych (wszystkie poni ej zaleceñ MEN i S, gdy adna nie ma 60 m 2, nawet salka gimnastyczna, która ma a 49 m 2, a powinna mieæ 288m 2!). Szko³a pracuje na dwie zmiany od 7.45 do nawet maluchy ucz¹ siê w tym trybie, przerwy s¹ piêciominutowe. Brakuje sali gimnastycznej, sali komputerowej ( dzieci z Krosna doje d aj¹ na informatykê i wychowanie fizyczne do Zespo³u Szkó³ im. A. Wodziczki w Mosinie). Szko³a dysponuje miniaturow¹, zawilgocon¹ bibliotek¹, nie ma ju jednak czytelni, brakuje œwietlicy (ta, która by³a w minionych latach, zosta³a zaadoptowana na salê lekcyjn¹, a jest to pomieszczenie przejœciowe, z jednym oknem, gdzie nie ma miejsca na zawieszenie tablicy). Korytarz w szkole jest tak ciasny, e nie zapewnia bezpieczeñstwa w czasie przerwy ( na powierzchni 48 m 2 przebywa oko³o 80 dzieci!). Z piwnicy zosta³a wygospodarowana szatnia, ale jest tak ma³a, e dzieci nie mog¹ znaleÿæ swoich kurtek, butów, taka sytuacja powoduje wiele konfliktów, nieporozumieñ... Nie ma gabinetu dla pielêgniarki, logopedy, pedagoga szkolnego, nie ma œwietlicy, w której dzieci mog³yby w spokoju poczekaæ na autobus do domu, albo na rodziców. W szkole brakuje pomieszczenia dla ksiêgowej, nauczyciele nie maj¹ szafek, w których mogliby przechowywaæ pomoce naukowe, sprawdziany, prace uczniowskie... Gabinet dyrektora o powierzchni 10 m 2 to w zasadzie pomieszczenie wielofunkcyjne (gabinet dyrektora, wicedyrektora, logopedy, pedagoga, s³u- y do rozmów nauczycieli z rodzicami). Nie ma w szkole pomieszczenia, które pomieœci³oby ca³¹ spo³ecznoœæ uczniowska zim¹, latem przy niesprzyjaj¹cej aurze nie ma mowy o apelach, uroczystoœciach szkolnych... Szko³a w Kroœnie usytuowana jest na dzia³ce typowej dla jednorodzinnej zabudowy. Najgorsze jest jednak to, e nie ma ju adnych mo liwoœci rozwoju, bo ka dy jej metr zosta³ skrupulatnie wykorzystany. Kadra nauczycielska z Krosna obawia siê, e jej uczniowie maj¹ gorszy start, otrzymuj¹ gorsze wykszta³cenie ni rówieœnicy z innych szkó³, bo dzisiejsza nauka nie mo e ograniczyæ siê do tego, co oferuje podstawówka w Kroœnie. powinna byæ priorytetem... Kondycja finansowa Gminy nie jest dobra, zaczyna siê okres sp³acania najwy szej transzy kredytów, a niewielkie fundusze, które zosta³y w tym roku przeznaczone na tê inwestycjê nie nastrajaj¹ optymistycznie, ale nowa szko³a dla Krosna powinna byæ najwa niejszym elementem w planach Gminy. Od kogo zale y czy powstanie nowa szko³a? Czy wystarcz¹ s³owa wielkiej troski o poziom wykszta³cenia swoich dzieci, jakie wypowiadaj¹ od wielu lat nauczyciele, rodzice, mieszkañcy Krosna, którzy z³o yli podpisy pod petycj¹ skierowan¹ do Radnych Naszej Gminy, gdy jeszcze wierz¹, e ich troska powinna byæ trosk¹ wspólnoty! Jak d³ugo mo na wierzyæ? Mówi¹, e najgorzej zacz¹æ... MA GORZATA KASPRZYK - kierownik referatu oœwiaty MA GORZATA KAPTUR - dyrektor szko³y w Kroœnie WOJCIECH GÓRNY - z-ca kierownika referatu inwestycji komunalnych 13

14 AKTUALNOŒCI Uroczysta Sesja Rady Miejskiej MEDALE DLA WYBITNYCH - Nie ulega w¹tpliwoœci, e Medal Rzeczypospolitej Mosiñskiej, przyznawany ju po raz siódmy znakomitym obywatelom naszej Gminy - to coœ, co nobilituje, co wyró nia- powiedzia³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Przemys³aw Pniewski, otwieraj¹c uroczyst¹ Sesjê Rady, która odby³a siê w równie szczególnym dniu - 3 maja w Mosiñskim Oœrodku Kultury. Odœwiêtnie ubrani, zaproszeni goœcie przybyli do Mosiñskiego Oœrodka Kultury punktualnie o godzinie i ca³kowicie wype³nili salê widowiskow¹. W pierwszych rzêdach - zgodnie z dyplomatycznym protoko³em - zasiedli przedstawiciele W³adz Gminy, Wicewojewoda Waldemar Witkowski oraz laureaci, ich rodziny i znajomi. Bez tremy na scenie Uroczystoœæ wrêczenia Medali Rzeczypospolitej Mosiñskiej rozpoczê³a siê od czêœci artystycznej, poœwiêconej papie owi Janowi Paw- ³owi II, zak³óconej niestety przez chwilê z powodu ma³ej awarii sprzêtu nag³aœniaj¹cego. Fakt ten jednak, w najmniejszym stopniu nie zburzy³ nastroju zebranych i wykonawców- m³odzie y ze Szko³y Podstawowej w Krosinku pod kierownictwem nauczycielki Beaty Oziemskiej. Dzieci z du ym talentem wybrnê³y z nieco k³opotliwej sytuacji, zdaj¹c sobie zapewne sprawê, e prawdziwy artysta czasem musi siê liczyæ z ma³ymi k³opotami, co jednak nie powinno za³amaæ jego spokoju i opanowania na scenie. Tak wiêc po krótkim wystêpie wokalnym, prowadz¹cy uroczystoœæ Przemys³aw Pniewski, z du ¹ swad¹ przedstawi³ tegoroczne nominacje, zg³oszone przez specjalnie powo³an¹ Kapitu³ê w formie wniosków do Rady Miejskiej. Laureatów tegorocznej edycji nie trzeba by³o nikomu przedstawiaæ, choæ ju od momentu wejœcia do auli, mo na by³o siê przyjrzeæ ich portretom, pomys³owo ustawionym na drewnianych sztalugach malarskich w pobli u sceny. A w tym roku, na zaproszonych do Mosiñskiego Oœrodka Kultury goœci z owych sztalug spogl¹dali: ksi¹dz kanonik Edward Majka - oczywiœcie obecny tak e na sali, Marian Rembowski, którego niestety nie ma ju wœród nas oraz Leokadia i Kazimierz Skrzypczakowie. Ciekawym punktem uroczystoœci by³y specjalne laudacje na czeœæ wyró nionych. Wyg³osili je kolejno: Tomasz ak, Zbigniew Sulimczyk oraz El bieta Jarecka. Scenariusz uroczystoœci zak³ada³, e najpierw uczestnicy spotkania wys³uchaj¹ laudacji, potem nast¹pi uroczysty moment wrêczenia medalu a nastêpnie g³os zabierze sam laureat tego mi³ego i wyj¹tkowego mosiñskiego wyró nienia. Przepraszam, e yjê Jako pierwszy g³os zabra³ Tomasz ak, który dowcipnie zauwa y³, e laureat jest postaci¹ nietuzinkow¹, wiec i laudacja bêdzie nietypowa. Zebrani goœcie nie mieli w¹tpliwoœci, e chodzi tu o ksiêdza kanonika Edwarda Majkê, któremu tego dnia towarzyszyli nie tylko wa - ni dostojnicy koœcielni w czerni i purpurze, ale tak e przyjaciele, znajomi i po prostu wdziêczni parafianie. Tomasz ak przedstawi³ yciorys proboszcza w formie alfabetycznej, przypisuj¹c najwa niejsze fakty z dzia³alnoœci kap³añskiej ksiêdza Majki, kolejnym literom od A do M jak Mosina i O jak Ojciec. Ci, którzy nieco mniej znaj¹ operatywnego ksiêdza, mogli znaleÿæ siê pod du ym wra eniem jego intensywnej dzia³alnoœci duszpasterskiej i spo³ecznej a tak e nad wyraz dynamicznego sposobu ycia. Z pewnoœci¹ w³aœnie dlatego, w kontekœcie osoby ksiêdza Edwarda, z ust Tomasza aka pad³y s³owa: tak kochamy marzenia, e boimy siê je realizowaæ. Ksi¹dz Majka siê nie boi. Dowodem na to mog¹ byæ liczne podró e, w które udaje siê proboszcz, nie lêkaj¹c siê ani przygód ani odleg³oœci. Najdowcipniejszym jednak punktem tej czêœci uroczystoœci, by³o z pewnoœci¹ krótkie wyst¹pienie ksiêdza proboszcza, który po odebraniu medalu z r¹k Zofii Springer powiedzia³: Przepraszam pana Tomka, który przyszed³ na plebaniê, by napisaæ laudacjê - e jeszcze yjê. Bo ³atwiej pisaæ o osobie, która ju odesz³a, a tacy ludzie najczêœciej otrzymuj¹ ten medal. Na zakoñczenie ksi¹dz doda³ ze wzruszeniem : dzielê te kwiaty, stronice ksi¹ ki i medal miêdzy Was, co zosta³o przyjête burz¹ oklasków. Po zakupy do Mosiny Dziœ mo e trudno w to uwierzyæ, ale za czasów Mariana Rembowskiego, wielkiego mosiñskiego patrioty, spo³ecznika, handlowca i menad era, Poznaniacy na zakupy przyje d ali do Mosiny. Niektórzy zapewne jeszcze pamiêtaj¹ czasy œwietnoœci Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska, któr¹ zainicjowa³ i z wielkim talentem rozwija³ pan Marian. To, ile spo³ecznoœæ mosiñska ma mu do zawdziêczenia, kilkakrotnie podkreœli³ w swojej laudacji Zbigniew Sulimczyk, zwracaj¹c jednoczeœnie uwagê na wielki talent Mariana Rembowskiego jako cz³owieka, który wyprzedzi³ czas. W imieniu ojca, Medal Rzeczypospolitej Mosiñskiej odebra³ syn - Krzysztof Rembowski. - Jestem zaszczycony, e odbieram tak cenne dla naszej rodziny wyró nienie powiedzia³ przyjmuj¹c yczenia i gratulacje. Jadê na konkurs Ostatnie w tym roku wyró nienie przypad³o w udziale ludziom niezwyk³ej aktywnoœci - nauczycielskiemu ma³ eñstwu Leokadii i Kazimierzowi Skrzypczakom z Daszewic, którzy s¹ zwi¹zani z Ziemi¹ Mosiñsk¹ od ponad piêædziesiêciu lat. Ze wszystkich komplementów p³yn¹cych z laudacji wyg³oszonej z du ym przejêciem przez El bietê Jareck¹ pod adresem pañstwa Skrzypczaków, szczególnie jeden wart jest uwagi i naœladowania: to, e laureaci przygotowywali m³odzie do ycia, organizuj¹c im wolny czas, nie szczêdz¹c wysi³ku i zaanga- owania w animowaniu ycia kulturalnego wsi. Organizowanie i rozbudowa szko³y, robótki rêczne, wyjazdy do opery, wycieczki krajoznawcze, wspólne pielgrzymki, spotkania z lekarzami, kursy prawa jazdy, szkolne ko³o PCK- czegó to jeszcze nie prowadzi³a pani Leokadia notabene matka czworga dzieci? Jedno jest pewne: ywotna laureatka jeszcze nie powiedzia³a ostatniego s³owa! Jak przyzna³a w kuluarach trochê sprowokowana do zwierzeñ przez nasz¹ redakcjê, obecnie, wraz z grup¹ m³odzie y i osób nieco starszych, wybiera siê na kolejny artystyczny konkurs. Ma tak e inne pomys³y, o których z pewnoœci¹ jeszcze nie raz us³yszymy. Mo ecie byæ dumni Jak wynika z krótkiego przemówienia Wicewojewody Waldemara Witkowskiego, Mosina to jego ulubiona Gmina, do której bardzo chêtnie przyje d a. Tym razem tak e - z du ¹ przyjemnoœci¹ - przyj¹³ zaproszenie pani Burmistrz. Jest mi naprawdê mi³o, e jednym z laureatów dzisiejszej uroczystoœci jest Marian Rembowski- spó³dzielca. Ja te kiedyœ by³em spó³dzielc¹, to dzia³alnoœæ mi bardzo bliska- powiedzia³ goœæ specjalny uroczystoœci, dodaj¹c, e mieszkañcy Mosiny mog¹ byæ dumni ze swojej Gminy. Wojewoda pochwali³ tak e dzieci ze Szko³y Podstawowej z Krosinka, które - jak zaznaczy³ by³y œwietnie przygotowane, tylko technika zawiod³a. Przy okazji zwróci³ siê do m³odych wykonawców z proœb¹, by w przysz³oœci wierzyli w swoje si³y, bo tym zawsze mo na zaufaæ. Waldemar Witkowski na zakoñczenie pochwali³ Mosinê za to, e to jedyne miejsce, gdzie hymn pañstwowy jest odgrywany przez orkiestrê na ywo. Nadaj yciu sens Wszystko, co dobre, szybko siê koñczy. Tak e i mosiñska uroczystoœæ po czêœci oficjalnej, zakoñczonej krótkim wyst¹pieniem Zofii Springer i puent¹ artystyczn¹, przenios³a siê do sali bankietowej, gdzie na licznie zgromadzonych goœci czeka³y s³odkoœci i napoje. Na kolejne tego typu emocje i wzruszenia Mosina bêdzie musia³a poczekaæ kolejny rok. Mo e nie watro czekaæ bezczynnie? Mo e trzeba by w tym czasie, wzorem wszystkich tegorocznych laureatów, przemyœleæ i spróbowaæ wdro yæ w czyn s³owa, które podczas spotkania zacytowa³a Burmistrz Gminy Mosina? A brzmia³y one mniej wiêcej tak: Nie mo na pytaæ ycia o sens. Mo na mu tylko samemu sens nadaæ. adne i m¹dre, prawda? EWA MADZIAR 14

15 AKTUALNOŒCI Akcja Nowoczesny Samorz¹d Gmina Mosina jest jedn¹ z piêciu gmin Powiatu Poznañskiego, które zg³osi³y siê do udzia³u w projekcie Nowoczesny Samorz¹d. Podpisana 18 kwietnia w Poznaniu umowa, otwiera szansê na realizacjê zadañ, które znacz¹co wp³yn¹ na polepszenie jakoœci pracy urzêdników. Wspomniany projekt jest przedsiêwziêciem pilota owym, zainicjowanym przez Stowarzyszenie Transparency International Polska, realizowanym na terenie Wielkopolski przy udziale Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz firmê RNT Consulting s.c. Trójstronn¹ umowê wspó³pracy podpisa³y osoby reprezentuj¹ce wymienione stowarzyszenia: Julia Pitera, Micha³ Chojara oraz Wioletta Lewiñska - Rymszewicz i Katarzyna Leœniewska. Realizacja projektu polegaæ bêdzie na wdro eniu Systemu Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi w ka dym ze zg³oszonych samorz¹dów. Za to zadanie odpowiedzialna jest firma RNT Consulting. A jej podstawowym celem jest ukszta³towanie kompetentnej i sprawnej kadry urzêdników. Oznacza to wprowadzenie przejrzystego sposobu rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników. System Zarz¹dzania Zasobami Ludzkimi bêdzie premiowa³ najlepszych pracowników, wskazuj¹c równoczeœnie wszystkim indywidualn¹ drogê rozwoju. Cel zostanie osi¹gniêty poprzez wprowadzenie czterech systemów: 1. systemu rekrutacji pracowników opracowanie wymogów i kryteriów oceny stawianych przed kandydatem na wybrane stanowisko, 2. systemu oceny pracowników zastosowanie precyzyjnych technik badawczych pozwalaj¹cych na sta³y monitoring procesu rozwoju pracownika, adekwatnie do obowi¹zków zwi¹zanych z zajmowanym przez niego stanowiskiem (koncepcyjnym, strategicznym czy us³ugowym) 3. system doskonalenia zawodowego precyzyjne okreœlenie potrzeb szkoleniowych i ich przydatnoœci, maj¹c na uwadze zasadnoœæ wydawanych œrodków oraz profesjonalizm instytucji szkoleniowych. 4. system doskonalenie poziomu znajomoœci jêzyków obcych zgodnie z dyrektywami UE, wed³ug których za kilka lat od pracowników wszystkich jednostek samorz¹dowych wymagana bêdzie znajomoœæ jêzyka angielskiego. Realizacja tego zadania pozwoli pracownikom urzêdu poszerzyæ swoj¹ znajomoœæ tego jêzyka w stopniu adekwatnym do ich obowi¹zków. Jak ³atwo zauwa yæ, wszystkie powy sze zadania s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane i dopiero prawid³owe przejœcie przez wszystkie etapy, stanowi gwarancjê rzeczywistej poprawy jakoœci pracy w urzêdzie. Zak³ada siê, e do 28 lutego 2006 roku nast¹pi zakoñczenie prac nad wdro eniem systemu w jednostkach pilota owych. Joanna Pitera Prezes Zarz¹du Transparency International Polska: Jako organizacja krytykujemy i zwracamy uwagê na z³e funkcjonowanie pañstwa, opisujemy wiele niekorzystnych zjawisk, ale równoczeœnie wspieramy wiele inicjatyw, staramy siê je nag³oœniæ. Powodzenie tego programu pozwoli udowodniæ, e mimo z³ego prawa, braku woli administracji pañstwowej ostatnio sejmowa komisja ds. samorz¹du terytorialnego odrzuci³a czêœæ poprawek do projektu o pracownikach samorz¹du terytorialnego mo na rz¹dziæ dobrze. Tomasz êcki Burmistrz Gminy Murowana Goœlina, Wiceprzewodnicz¹cy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski: Nale y podnosiæ standardy funkcjonowania administracji publicznej, by przeciwdzia³aæ niewskazanym procesom i problemom. Pocz¹wszy od 1990 roku szukano w samorz¹dach narzêdzi mog¹cych sprostaæ wyzwaniom wspó³czesnoœci, kryzysowi zaufania publicznego. Oprócz deklaracji Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski postanowi³o zaproponowaæ, aby uzbroiæ siê w instrumentarium niezbêdne dla nowoczesnej administracji chodzi o system wdra any na ka dym etapie w³adzy samorz¹dowej." Zofia Springer Burmistrz Gminy Mosina: "Jesteœmy zainteresowani budow¹ nowoczesnego i sprawnego urzêdu. Jestem nowym burmistrzem, pe³ni¹c swoj¹ funkcjê od trzech lat zdecydowa³am siê na zmianê wizerunku urzêdu. Powo³anie Biura Obs³ugi Interesantów, przyst¹pienie do akcji Przejrzysta Polska spotka³o siê z aprobat¹ mieszkañców. Po realizacji tego przedsiêwziêcia oczekujê konkretnych efektów - budowy nowoczesnego urzêdu." 15

16 AKTUALNOŒCI Negocjacje z PKP BEZPIECZNEJ NA TORACH PRZY ŒREMSKIEJ W poniedzia³ek, 2 maja 2005 roku o godz na przejeÿdzie kolejowym przy ul. Œremskiej w Mosinie dosz³o do wyj¹tkowego spotkania: niecodziennego, nieoczekiwanego, jednym s³owem takiego, które nale a³oby odnotowaæ w kronikach gminnych. Ktoœ zapyta - dlaczego? Otó dlatego, proszê pañstwa, e odby³o siê ono z inicjatywy spo³ecznej, po kilku latach bezowocnego korespondowania z PKP, prowadzonego przez jednego z zastêpców Burmistrza. W piêknym s³oñcu, na nierównym i niebezpiecznym dla przechodniów torowisku stanêli: ze strony Gminy Mosina - Stanis³aw Dêbiec - zastêpca Burmistrza Gminy Mosina; Marian Kunaj - przewodnicz¹cy Rady Osiedla nr 5 Nowe Krosna, który spotkanie to zainicjowa³ oraz zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej - radni Antoni Karliñski i Jerzy Falbierski. Polskie Koleje Pañstwowe reprezentowali: Andrzej Pawlak - zastêpca Dyrektora ds. technicznych Zak³adu Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim i Mieczys³aw Szulc - Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Koœcianie. A wszystko po to, by przyjrzeæ siê sytuacji na torach i wspólnie zastanowiæ siê, w jaki sposób mo na poprawiæ bezpieczeñstwo przechodniów, w tym osób starszych i dzieci, którzy niekiedy kilka razy dziennie zmuszeni s¹ przekraczaæ to niebezpieczne miejsce. - Zdecydowa³em siê wzi¹æ sprawy w swoje rêce, bo Burmistrz Robakowski w minionych latach skupi³ siê na korespondencyjnym odbijaniu pi³eczki z PKP. Tymczasem ktoœ nareszcie powinien zadbaæ o bezpieczeñstwo mieszkañców tej czêœci miasta oraz spokój i komfort pracy nowego mosiñskiego inwestorafirmy Intercell, która dziêki Burmistrz Zofii Springer wkrótce uruchomi na tym terenie ponad setkê nowych miejsc pracy, a potem kolejne. Rozwój tej firmy, a tak e dynamiczna dzia³alnoœæ innego przedsiêbiorstwa - firmy ROR, z ca³¹ pewnoœci¹ bêd¹ siê wi¹za³y ze znacznym zwiêkszeniem ruchu zarówno samochodowego jak i pieszego na przejeÿdzie przy Œremskiejpowiedzia³ Marian Kunaj, nakreœlaj¹c zaproszonym goœciom sytuacjê reprezentowanej przez siebie dzielnicy i jednoczeœnie swoj¹ rolê w spotkaniu. O s³usznoœci zmian na przejeÿdzie, w czasie prowadzonej wizji lokalnej, nie trzeba by³o nikogo przekonywaæ. Przedstawiciele miasta i urzêdnicy PKP mieli okazjê przynajmniej kilkakrotnie przyjrzeæ siê przechodniom, którzy próbowali uchroniæ siê przed nadje d aj¹cym tirem czy traktorem, odskakuj¹c poœpiesznie w g³¹b torowiska. - W sytuacji, gdy cz³owiek prowadz¹cy rower mija innego przechodnia, bardzo ³atwo otrzeæ siê o mijaj¹cy samochód, szczególnie, gdy piesi udaj¹ siê z centrum w stronê osiedla Nowe Krosna, a wiêc id¹ praw¹ stron¹ przejazdu- t³umaczy³ zebranym radny Antoni Karliñski. Faktem jest, e nawet wprawny obserwator mo e mieæ k³opot z ustaleniem, w którym miejscu na wspomnianym przejeÿdzie zaczyna siê czêœæ wyznaczonego chodnika dla pieszych, a w którym jezdnia, gdzie króluj¹ samochody, tak e te najwy sze i najszersze. Reprezentanci PKP przyznali, e od kilku lat w tej sprawie toczy siê listowna wymiana argumentów, jednak jak dot¹d, odpowiadaj¹cy za inwestycje zastêpca Burmistrza, nie podj¹³ siê zorganizowania tego typu spotkania a tym samym sprowokowania obu stron do konkretnych ustaleñ. Dlatego korzystaj¹c z zaproszenia Mariana Kusaja przedstawili plany dotycz¹ce dzia- ³añ na terenie Gminy w najbli szych latach. - W ramach zaplanowanej modernizacji odcinka Poznañ - Wroc³aw, Polskie Koleje Pañstwowe zamierzaj¹ przeprowadziæ generalny remont torów w Mosinie, jednak nast¹pi to nie wczeœniej, ni w 2008 roku. Do tego czasu wspólnymi si³ami powinniœmy zabezpieczyæ to miejsce - powiedzia³ Andrzej Pawlak, odpowiedzialny w Zak³adach Linii Kolejowych w Ostrowie za sprawy techniczne. Na propozycjê naprawy sytuacji wspólnymi si³ami, bez wahania przysta³ Burmistrz Stanis³aw Dêbiec, który przypomnia³, e w minionych latach pada³y pomys³y wybudowania specjalnej k³adki dla pieszych nad torami kolejowymi przy Œremskiej, jednak z uwagi na bardzo wysokie koszty, od pomys³u tego odst¹piono. - Byæ mo e wrócimy do rozmów i podejmiemy próbê pozyskania funduszy na ten cel ze œrodków unijnych. W tej chwili wyraÿnie zarysowa³y siê takie mo liwoœci. Na razie jednak, wspólnie z PKP spróbujemy "gospodarskim sposobem" poprawiæ bezpieczeñstwo mieszkañców Mosiny i jej okolic. Podczas spotkania na torach ustalono, e W³adze Mosiny, przy udziale Zak³adu Us³ug Komunalnych, wykorzystaj¹ ciê - ki sprzêt techniczny i usun¹ ziemiê z jednej strony przejazdu, robi¹c miejsce na dodatkowe p³yty betonowe, które z kolei u³o- y PKP. Stan¹ siê one tymczasowym chodnikiem dla pieszych, a do momentu remontu torów i budowy chodnika po obu stronach Œremskiej za przejazdem kolejowym. - Wszyscy zdajemy sobie sprawê z trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduj¹ siê obecnie Polskie Koleje Pañstwowe. Mimo to, postaramy siê, by od pierwszego wrzeœnia przejazd ten by³ bezpieczniejszy- zapewni³ uczestników spotkania dyrektor Andrzej Pawlak, podpisuj¹c wspólne porozumienie z przedstawicielami Gminy Mosina w sprawie przejazdu na Œremskiej. Trzymamy za s³owo Panie Dyrektorze! EWA MADZIAR 16

17 AKTUALNOŒCI DEBATA NA TEMAT DRÓG W kwietniu br. odby³a siê dwustopniowa debata na temat rozwi¹zywania problemów na drogach gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych. Pierwsze spotkanie - o charakterze zamkniêtym - mia³o miejsce 18 kwietnia. W³adze gminy przeprowadzi³y wówczas dyskusjê z radnymi i so³tysami. W debacie uczestniczy³o 14 radnych i 17 so³tysów. Drugie spotkanie o charakterze otwarty m odby³o siê - zgodnie z og³oszeniem w Merkuriuszu Mosiñskim Nr w dniu 25 kwietnia. Tu z kolei zaprezentowano aspekty prawne oraz dane statystyczne dotycz¹ce wydatkowania przez Gminê œrodków finansowych z przeznaczeniem na bie ¹ce utrzymanie dróg gminnych w latach ubieg³ych. W dalszej czêœci spotkania informacji, na zadawane licznie pytania. udziela³ Pan Marian Walicki Z-ca Dyrektora Zak³adu Us³ug Komunalnych w Mosinie - przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za utrzymanie dróg gminnych. Ustalono, e ZUK bêdzie siê spotyka³ z przedstawicielami so³ectw i osiedli, celem ustalenia priorytetów oraz technologii wykonania niezbêdnych ci¹gów komunikacyjnych. Utrzymanie dróg gminnych w tys. z³ Wydatki na bie ¹ce utrzymanie dróg gminnych w roku 2004 SPOTKANIE LIDERÓW LOKALNEGO BIZNESU Kolejne, ju trzecie spotkanie z cyklu konferencji Liderów Lokalnego Biznesu, którego organizatorem jest Gminne Centrum Informacji wraz z Powiatowym Urzêdem Pracy w Poznaniu odby³o siê pod koniec kwietnia. Na wstêpie przyby³ych goœci powita³a Karolina Adamczyk, która w kilku zdaniach przedstawi³a mo liwoœci wspó³pracy z Gminnym Centrum Informacji oraz krótko omówi³a ideê powstania i ofertê GCI dla przedsiêbiorców. Nastêpnie przedstawicielka Powiatowego Urzêdu Pracy - Ma³gorzata Pawlak - przedstawi³a uczestnikom spotkania ogóln¹ sytuacjê na poznañskim rynku pracy a w szczególnoœci na terenie gminy Mosina. Omówiono tak e kompleksow¹ ofertê us³ug PUP dla pracodawców. Wyk³ad dotyczy³ : Mo liwoœci wsparcia finansowego pracodawców tworz¹cych miejsca pracy Mo liwoœci organizacji sta y oraz miejsc przygotowania zawodowego Refundacji sk³adek ZUS Finansowania szkoleñ dla bezrobotnych pod potrzeby pracodawców. Refundacji kosztów poniesionych w celu wyposa enia lub dopo- sa enia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Osoby przyby³e na spotkanie mia³y mo liwoœæ uzyskania wielu informacji na temat zatrudnienia osób bezrobotnych i organizacji miejsca pracy w swojej firmie. Spotkanie zakoñczy³o siê ponad godzinn¹ dyskusj¹. 17

18 AKTUALNOŒCI 60 lat oczekiwania na wesele DIAMENTOWE GODY W CZAPURACH Trzeba by³o a 60 lat by mieszkañcy Czapur Pañstwo Jadwiga i Henryk Dejerlingowie mogli wspólnie razem z rodzin¹ i przyjació³mi, prze yæ prawdziw¹ ucztê weseln¹. Wszystko zaczê³o siê tu przed zakoñczeniem II wojny œwiatowej, kiedy to - najpierw 13 kwietnia 1945 roku w Urzêdzie w Puszczykowie a na drugi dzieñ w koœciele w pobliskiej G³uszynie - wypowiedzieli s³owa przysiêgi, tym samym udzielaj¹c sobie Sakramentu Ma³- eñstwa. Czas nie sprzyja³ organizacji hucznego wesela, bowiem ju 16 kwietnia m³ody ma³ onek musia³ stawiæ siê do odzi by odbyæ "zaszczytn¹" s³u bê wojskow¹. Po powrocie z wojska, który to okres pan Henryk wspomina z niezwyk³ym rozrzewnieniem nasta³ czas zawodowej aktywnoœci. Dla pani Jadwigi by³a to praca w Pralni na poznañskiej Staro³êce, której to pozosta³a wierna przez prawie 35 lat. Natomiast pan Henryk bez reszty odda³ siê zawodowej pasji równie na Staro³êce, tylko nieco dalej w znanym nie tylko poznaniakom STOMIL-u pozostaj¹c w zawodowej aktywnoœci a 40 lat. Chocia do pracy nie prowadzi³a tak dogodna jak dzisiaj asfaltowa szosa, a jedynie polna zapiaszczona droga, i aby zd¹- yæ na porann¹ zmianê trzeba by³o wstawaæ o trzeciej nad ranem, starczy³o jeszcze czasu na szerok¹ i ró norodn¹ aktywnoœæ spo³eczn¹. By³ pan Henryk przez 10 lat so³tysem Czapur, przez dwie kadencje radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Babkach, przewodniczy³ Komitetowi Budowy Szko³y, a nawet stworzy³ w Czapurach prawdziwy Ludowy Zespó³ Sportowy ciesz¹cy siê du ym uznaniem nie tylko miejscowych m³odych pi³karzy. Siedz¹ dzisiaj Pañstwo Dejerlingowie w swoim ma³ym i przytulnym domku. Wspominaj¹c lata m³odoœci aktywnie yj¹ teraÿniejszoœci¹. Ciesz¹ siê razem z wszystkimi kolejnymi zmianami w Czapurach, bacznie obserwuj¹ budowê koœcio³a i coraz to nowe pokolenia dzieci uczêszczaj¹cych do pobliskiej szko³y. A kiedy znajd¹ siê na pe³nym kwiatów i ogrodowych figurek przydomowych zieleñcu czêsto mo na zaobserwowaæ jak prowadz¹ d³ugie s¹siedzkie dysputy przy p³ocie, bo trudno sobie wyobraziæ przejœcie Poznañsk¹ bez pozdrowienia pani Jadwigi i pana Henryka. S¹ dumni ze swojego wspólnego ycia, co potwierdzaj¹ s³owami jakie zadedykowa³a im w okolicznoœciowych adresie podczas jubileuszowych odwiedzin Burmistrz Zofia Springer wraz z so³tysem Waldemarem Waligórskim: "Ma³ eñstwo to tak piêkna rzecz, e trzeba o niej myœleæ ca³e ycie", choæ prawdê mówi¹c, to najbardziej cieszyli siê z wesela, które po szeœædziesiêciu latach by³o im dane prze yæ razem z najbli szymi w rogalinkowskiej restauracji. KRYSTYNA SZCZYGIE - NOWAK Diamentowi Jubilaci - Jadwiga i Henryk Dejerlingowie z Czapur ORTOGRAFICZNE POTYCZKI W Szkole Podstawowej w Rogalinku odby³y siê eliminacje gminne IV Powiatowego Konkursu po nazw¹ "Ortograficzne potyczki" adresowanego dla uczniów klas szóstych, w którym wziê³y udzia³ trzyosobowe reprezentacje szkó³ z terenu gminy Mosina. Jak co roku zmaganiom konkursowym towarzyszy³y niezwyk³e emocje. Nie wystarczy³o tylko poprawnie pisaæ, ale trzeba te wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ wykorzystania ogólnej wiedzy w praktyce. Najtrudniejsz¹ - zdaniem uczestników - okaza³a siê tym razem krzy ówka zawieraj¹ca s³ownictwo z dziedziny muzyki. Z wszystkimi zadaniami najlepiej poradzi³ sobie zespó³ ze Szko- ³y Podstawowej Nr 1 w Mosinie, w sk³adzie: Paulina Gabryelczyk, Anna Potocka i Maria Krzywda. To oni uzyskali przywilej reprezentowania naszej gminy na finale powiatowym w Kozieg³awach. Dla porz¹dku nale y poinformowaæ, e drugie miejsce wywalczy³a Szko³a Podstawowa w Daszewicach, a trzecie gospodarze ze Szko- ³y Podstawowej w Rogalinku. Dyrektor Szko³y Podstawowej w Rogalinku pan Kazimierz Gzik otwiera kopertê z zadaniami konkursu ZAJÊCIA WARSZTATOWE DLA III KLAS GIMNAZJUM W DASZEWICACH Dnia 21 kwietnia 2001r. Gminne Centrum Informacji w Mosinie we wspó³pracy z pani¹ Ann¹ Kawalec oraz panem Maciejem Lubiñskim-doradcami zawodowymi Powiatowego Urzêdu Pracy w Poznaniu przygotowa³o zajêcia warsztatowe dla III klas Gimnazjum w Daszewicach. W spotkaniu wziê³o udzia³ 38 uczniów. Zajêcia by³y podzielone na trzy czêœci tematyczne. Na pocz¹tku uczniowie obejrzeli krótki film, w którym zosta- ³y zaprezentowane ró ne podejœcia do rozmowy kwalifikacyjnej. Film mia³ na celu pokazanie m³odzie y jak odmienne podejœcie do procedury rekrutacji prezentuj¹ kandydaci, po czym m³odzie opowiedzia³a siê, która postawa wed³ug nich jest w³aœciwa. W czêœci praktycznej zajêæ uczniowie pracuj¹c w grupach okreœlali, jakie predyspozycje zawodowe oraz umiejêtnoœci powinien posiadaæ kandydat aplikuj¹cy o dane stanowisko. Nastêpnie doradcy zawodowi omówili, jak przedstawia³a siê sytuacja na rynku pracy w zesz³ym roku, na jakie zawody by³o najwiêksze zapotrzebowanie oraz jakie s¹ prognozy dotycz¹ce zawodów przysz³oœci. Zajêcia cieszy³y siê du ym zainteresowaniem, o czym œwiadczy aktywny udzia³ m³odzie y oraz iloœæ pytañ zadawanych doradcom zawodowym. Wszystkim Gimnazjalistom yczymy powodzenia na egzaminach!!! 18

19 KALENDARIUM WYDARZEÑ I SPOTKAÑ kañców; pi¹tek, 8 kwietnia 2005 Kronika Gminy Mosina Kronika ukazuje: g³ówne wydarzenia maj¹ce miejsce w gminie, najwa niejsze sprawy, spotkania i rozmowy jakie podejmuje burmistrz wraz ze swoimi zastêpcami, jak równie Rada Miejska pi¹tek, 1 kwietnia odby³o siê spotkanie z przedstawicielami Firmy Anthon Rör dotycz¹ce niedoskona³oœci projektu zagospodarowania przestrzennego terenów po SFM; - w sali MOK przeprowadzono konsultacjê spo³eczna projektu E-59 dotycz¹c¹ modernizacji linii kolejowej na odcinku Poznañ - Wroc³aw w latach ; poniedzia³ek, 4 kwietnia prowadzono rozmowy z Firma DAKOR na temat dalszego rozwoju przedsiêbiorstwa; - odby³o siê spotkanie z projektantem dla omówienia niedoskona³oœci projektu zagospodarowania przestrzennego terenu pod us³ugi i inne inwestycje w rejonie ul. Konopnickiej (brak wyjazdu na drogê wojewódzk¹ - decyzja z roku 1999); - odby³o siê spotkanie Spo³ecznej Rady Kultury dla omówienia programu obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosiñskiej oraz zaplanowania imprez masowych; wtorek, 5 kwietnia podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM omawiano "Analizê wykonania bud etu Gminy Mosina za rok 2004" wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy; œroda, 6 kwietnia odby³o siê kolejne spotkanie z u ytkownikami terenów po SFM (RÖR, Promexim, Intercell) poœwiêcone rozwi¹zaniu problemu dróg dojazdowych; czwartek, 7 kwietnia odby³o siê spotkanie z organizacjami pozarz¹dowymi dla przekazania informacji o programie "Przejrzysta Polska"oraz zadañ monitoringu spo³ecznego; - w przeddzieñ pogrzebu Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II na placu 20 PaŸdziernika odby³o siê modlitewne spotkanie miesz- - odby³o siê spotkanie z firm¹ projektow¹ dotycz¹ce opracowania wniosku do funduszu strukturalnego zwi¹zanego z infrastruktur¹ komunaln¹ osiedla (nr 7) "Za Moren¹"; - prowadzono rozmowy z deweloperem dotycz¹ce zagospodarowania i zabudowy terenu po Zak³adzie Us³ug Komunalnych przy ul. Krotowskiego; poniedzia³ek, 11 kwietnia odby³o siê spotkanie Spó³ki "SELEKT" - Centrum Segregacji odpadów w Czempiniu; - odby³o siê spotkanie z pose³ Ann¹ Górn¹ - Kuback¹ dotycz¹ce problemów nurtuj¹cych gminê; - Komisja Rewizyjna RM kontynuowa³a prace nad "Analiz¹ wykonania bud etu Gminy Mosina za rok 2004"; wtorek, 12 kwietnia przeprowadzono konsultacje dotycz¹ce koncepcji przebudowy ul. Dworcowej w Mosinie; - odby³o siê posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM dla zapoznania i zaopiniowania siê z "Analiz¹ wykonania bud etu Gminy Mosina w roku 2004"; œroda, 13 kwietnia udzia³ w Spotkaniu wójtów i burmistrzów w Suchym Lesie poœwiêconym omówieniu problemów wspó³pracy z Starostwem Powiatowym; - Urz¹d Miejski odwiedzili uczniowie Gimnazjum w Rogalinie aby zapoznaæ siê z prac¹ tej jednostki samorz¹dowej; czwartek, 14 kwietnia cz³onkowie Komisji Promocji i Wspó³pracy Samorz¹dowej spotkali siê z Zarz¹dem Chóru pw. Œw. Cecylii dla zapoznania siê z harmonogramem planowanych koncertów do koñca 2005 roku oraz omówienia mo liwoœci organizacyjnego wsparcia Chóru z okazji obchodzonego Jubileuszu 80.lecia powstania. W drugiej czêœci dokonano analizy wykonania bud etu Gminy za rok 2004 z uwzglêdnieniem wydatków zwi¹zanych z promocj¹; pi¹tek, 15 kwietnia odbyto rozmowy z firm¹ projektow¹ zajmuj¹ca siê redagowaniem wniosków strukturalnych; - Diamentowe gody - 60.lecia ma³ eñstwo obchodzili mieszkañcy Czapur pañstwo Jadwiga i Henryk Dejerlingowie. Z tek okazji dostojnym Jubilatom z³o y³a wizytê przekazuj¹c najlepsze yczenia Burmistrz Gminy Zofia Springer wraz z So³tysem Czapur Waldemarem Waligórskim; 19

20 KALENDARIUM WYDARZEÑ I SPOTKAÑ - odby³a siê Sesja Rady Miejskiej w Mosinie; poniedzia³ek, 18 kwietnia z udzia³em radnych RM. so³tysów i przewodnicz¹cych osiedli odbyto debatê na temat dróg gruntowych. Dyskutowano na temat mo liwoœci i sposobów ulepszania nawierzchni dróg; - udzia³ w posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów na temat "Nowoczesny samorz¹d". Podczas posiedzenia podpisano trójstronne porozumienie (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów - Urzêdy Gmin - Internacionale Transparency) dotycz¹ce zarz¹dzania zasobami ludzkimi zwi¹zanymi z: rekrutacja pracowników, ich ocennoœci¹ oraz doskonaleniem jêzykowym; wtorek, 19 kwietnia odbyto rozmowy z Firma TRILL z Leszna zainteresowan¹ mo liwoœciami realizacji inwestycji na terenie gminy (dotyczy terenu minimum 10 ha powierzchni); - odby³o siê zebranie wiejskie w Pecnej zatwierdzaj¹ce program rozwoju wsi w celu skorzystania z funduszu odnowy wsi; - odby³o siê posiedzenie Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i adu Przestrzennego na temat okreœlenia potrzeb w zakresie remontu budynków komunalnych z jednoczesnym okreœleniem zadañ do realizacji z bie ¹cym bud ecie gminy oraz omówienia Analizy realizacji bud etu Gminy Mosina za rok 2004; œroda, 20 kwietnia prowadzono rozmowy na temat mo liwoœci wejœcia w system "odnowy" ekonomicznej dla pomocy mieszkañcom gminy w znalezieniu pracy odpowiedniej do ich kwalifikacji. Taka rolê spe³niaj¹ "telechatki" wyposa one w sprzêt komputerowy i organizuj¹ce szkolenia w zakresie podstaw obs³ugi komputera, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej itp.; - w Rogalinku odby³o siê zebraniewiejskie przyjmuj¹ce plan rozwoju wsi. Poruszano problemy nurtuj¹ce spo³ecznoœæ wsi ( komunikacja, œcie ki rowerowe, utwardzanie nawierzchni dróg, budowa chodników, likwidacja dzikich wysypisk œmieci ). W zebraniu uczestniczy³a burmistrz Zofia Springer, radne RM Dorota Domaga³a i Maria Krauze i komendant Stra y Miejskiej Andrzej WoŸniak; - odby³o siê posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej dla dokonania Analizy realizacji bud etu Gminy Mosina za rok 2004 oraz zapoznania siê z informacj¹ Gminnego Centrum Informacji na temat ofert pracy i pomocy dla bezrobotnych kobiet; czwartek, 21 kwietnia udzia³ w spotkaniu Zarz¹du Spó³ki "SELEKT" w Czempiniu; - udzia³ w uroczystoœciach z okazji 10 rocznicy powstania i nadania imienia hm. Doroty Lisek Szczepowi Œrodowiskowemu ZHP "WATRA" w Mosinie; - odby³o siê posiedzenie Komisji Bud etu i Finansów RM na temat Analizy wykonania bud etu Gminy Mosina za rok 2004; pi¹tek, 22 kwietnia odby³o siê kolejne spotkanie z deweloperem na temat zagospodarowania terenu po ZUK; - w Czapurach zawi¹za³o siê Ko³o Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego przewodnicz¹c¹ zosta³a Danuta Paszkiewicz; - w Rogalinie odby³o siê zebranie wiejskie, na którym poruszono m.in. sprawy gazyfikacji, kanalizacji i zaopatrzenia w wodê; - odby³o siê posiedzenie Komisji Porz¹dku Publicznego i Bezpieczeñstwa RM na temat realizacji bud etu gminy w roku 2004 w zakresie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego orazbezpieczeñstwa na ulicach i drogach miasta i gminy; niedziela, 24 kwietnia na terenach pola "Korzonkowo" w Baranówku odby³y siê wyœcigi zaprzêgów piesków HUSKY, pokazy hipoterapii. Organizatorem imprezy by³ w³aœciciel Firmy RDM pan Markowski; poniedzia³ek, 25 kwietnia odby³a otwarta spo³eczna debata na temat dróg nieutwardzonych, podczas której mieszkañcy gminy mieli mo liwoœæ zg³aszania w³adzom samorz¹dowym uwag, problemów i propozycji rozwi¹zañ; - udzia³ w Zgromadzeniu Wspólników Spó³ki "SELEKT" w Czempiniu na temat przygotowania inwestycji; wtorek, 26 kwietnia odby³a siê Sesja Rady Powiatu Poznañskiego; - odby³o siê posiedzenie Komisji Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa RM z udzia³em ³owczych kó³ ³owieckich dzier ¹wi¹cyh obwody na terenie Gminy Mosina na temat: "Szkody ³owieckie a samorz¹d"; œroda, 27 kwietnia prowadzono rozmowy dotycz¹ce remontu ul. Sowinieckiej w Mosinie; - udzia³ w uroczystym spotkaniu z okazji "Dnia Inwalidy"; czwartek, 28 kwietnia odby³a siê Sesja Rady Miejskiej, podczas której udzielono absolutorium Burmistrzowi Gminy za rok 2004; cdn 20

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU Statut Ośrodka Pomocy Społecznej określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej i w dalszej treści zwany jest Statutem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8254 UCHWAŁA NR XXII/156/15 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo