Siedziba Spółki : t e l.: , f a x : ul. Browarna 88, Żywiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec"

Transkrypt

1 Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, Warszawa t e l.: , f a x : Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, Żywiec t e l.: , f a x : Raport Społeczny Grupy Żywiec

2 Spis Treści Sp i s t r e ś c i: 1. Pr z e s ł a n i e Pr e z e s a Za r z ą d u Gr u p y Ży w i e c O n a s z e j d z i a ł a l n o ś c i Misja, w i z j a i n a s z e wa r t o ś c i Jesteśmy częścią gospodarki Z m y ś l ą o o b e c n y c h i p r z y s z ł y c h p r a c o w n i k a c h W n a s z e j p r a c y k i e r u j e m y się wa r t o ś c i a m i Projekt Zasady etyki biznesowej 7. Promujemy odpowiedzialną konsumpcję alkoholu...27 Projekt Polityka alkoholowa 8. Db a m y o ś r o d o w i s k o n a t u r a l n e i b e z p i e c z e ń s t w o p r a c y Ki e r u j e m y się z a s a d ą t r a n s pa r e n t n o ś c i Współpracujemy z samorządami lokalnymi i o r g a n i z a c j a m i p o z a r z ą d o w y m i Projekt Koalicja Marek Ziem Górskich 11. Ws p i e r a m y w y d a r z e n i a k u lt u r a l n e Dz i a ł a n i a m i sponsorskimi s p r a w i am y r a d o ś ć n a s z y m k l i e n t o m Po m a g a m y p o t r z e b u j ą c y m Wa r t o b y ć f i r m ą o d p o w i e d z i a l n ą s p o ł e c z n i e l i s t z Fo r u m Od p o w i e d z i a l n e g o Bi z n e s u Niezależny Raport Poświadczający PricewaterhouseCoopers Czekamy na Wasze opinie Sł o w n i k najważniejszych p o j ę ć Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 4

3 1. Przesłanie Prezesa Zarządu Grupy Żywiec 1. Przesłanie Prezesa Zarządu Grupy Żywiec 1. przesłanie Prezesa Zarządu Gr u p y Ży w i e c dowania dla innych przedsiębiorstw. Bez względu na okoliczności chcemy, aby nasza firma pozytywnie wyróżniała się na się, aby podejmowane przez nas działania przynosiły również korzyści społecznościom lokalnym i partnerom, z którymi współpra- informacji finansowej, działania na rzecz ochrony środowiska i przestrzeganie standardów etycznych we wszystkich obszarach Grupa Żywiec jest czołową firmą piwowarską w Polsce i przedsiębiorstwem, które aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Skala działalności gospodarczej, związane z nią możliwości finansowe, a także wpływ na otoczenie społeczno-ekonomiczne i środowisko naturalne sprawiają, rynku, była postrzegana jako konkurencyjna i nowoczesna, przyjazna pracownikom i środowisku. Szacunek wobec jednostki, społeczeństwa i środowiska, pasja i zaangażowanie w wykonywaną pracę to najważniejsze wartości wyznawane przez Grupę Żywiec. cujemy. Jesteśmy przekonani, że biznes to nie tylko prowadzenie efektywnej, zyskownej działalności, ale także kompleksowe podejście do zarządzania, które cele handlowe stawia na równi z takimi kwestiami, jak przejrzystość funkcjonowania naszej firmy. Opierając się na misji, wizji i naszych wartościach, chcemy w przyszłości rozwijać pozycję rynkową. Wyzwaniem dla nas jest budowanie większego zrozumienia idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród naszych że czujemy się odpowiedzialni za otoczenie, w którym działają nasze browary, żyją i pracują nasi konsumenci, pracownicy i ich rodziny. Poczucie tej odpowiedzialności jest dla nas wyzwaniem i jednym z podstawowych priorytetów, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Naszym celem jest, aby Grupa Żywiec była liderem na rynku nie tylko w zakresie realizacji celów handlowych i ekonomicznych. Chcemy, aby nasze relacje z klientami, partnerami handlowymi oraz pracownikami Nasza działalność opiera się na następują - cych filarach: - p o l i t y c e j a k o ś c i i b e z p i e c z e ń s t wa z d r o - wotnego produktu, - p o l i t y c e w z a k r e s i e b e z p i e c z e ń s t wa, higieny pracy i ochrony środowiska. Wartości te są podstawą naszej aktywności. Niezależnie od zmian zachodzących we współczesnym świecie, sytuacji gospodarczej kraju i tendencji na rynku piwnym pozostaną one niezmienne. Naszym celem Rzesze konsumentów w kraju i za granicą czerpią przyjemność ze spożywania naszych produktów. Przykładamy dużą wagę do tego, by były one konsumowane w sposób odpowiedzialny. Dlatego też nasze postanowienia na rok 2006 i pierwszą połowę roku 2007 obejmowały działania dotyczące następujących obszarów: 1. Aktualizacja i wprowadzanie polityki alkoholowej i programu 2. Promowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu wśród naszych konsumentów. W 2008 roku zamierzamy kontynuować te projekty, a także poświęcić się z większym zaangażowaniem inicjatywom związanym z ochroną środowiska. Wśród celów na przyszły rok jest również wprowadzenie deklaracji o przestrzeganiu Zasad etyki biznesowej dla naszych dostawców. i akcjonariuszami były wzorem do naśla- jest nie tylko generowanie zysków. Staramy 5 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 6

4 1. Przesłanie Prezesa Zarządu Grupy Żywiec 2. O Naszej Działalności pracowników, tak by koncepcja ta przekładała się na ich codzienne decyzje i stosunek Opisy prezentowanych w raporcie projektów obejmują okres od stycznia 2006 r. do 2. o Naszej Działalności mentowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodny z zasadami HACCP oraz wyma- firmy do akcjonariuszy, klientów, partnerów handlowych oraz społeczności lokalnych sąsiadujących z naszymi browarami. Publikacja pierwszego raportu społecznego, który obrazuje relacje naszej firmy z otoczeniem, to kolejny etap w realizacji strategii społecznej odpowiedzialności w Grupie Żywiec. Raport dostarcza informacji o odpowiedzialności i wpływie firmy na gospodarkę, działaniach w zakresie transparentności, ochrony środowiska, bezpieczeństwa produktu i bezpieczeństwa pracy. Dużo uwagi poświęcamy również zagadnieniom związanym z naszymi obecnymi i przyszłymi pracownikami. Przedstawiając konkretne programy, jak np.: czerwca 2007 r. Dane finansowe i wybrane wskaźniki GRI dotyczą wyłącznie 2006 roku. W przyszłości raporty będą publikowane po zakończeniu roku finansowego. Z poważaniem, Chris Barrow Prezes Zarządu Grupy Żywiec Grupa Żywiec powstała w grudniu 1998 roku jako efekt połączenia Zakładów Piwowarskich w Żywcu S.A., których głównym akcjonariuszem był Heineken International BV z firmą Brewpole B.V. (browary w Elblagu, Leżajsku i Warce). Była to największa fuzja w branży spożywczej w Polsce. Łączono wtedy cztery firmy, zatrudniające ponad pracowników. Obecnie Grupa Żywiec S.A. to jeden z najważniejszych graczy na polskim rynku piwa. Świadczą o tym wyniki. W 2004 roku roczna sprzedaż Grupy po raz pierwszy w historii całej branży piwowarskiej przekroczyła ilość 10 mln hl. Rokrocznie ponad 100 tysięcy hl piwa produkowanego w browarch Grupy wysyłane jest za granicę. ganiami normy DS 3027E:2002. Grupa Żywiec posiada również własną, niezależną sieć dystrybucyjną Grupa Żywiec Trade Holding, będącą jedną z największych firm dystrybucyjnych działających na terenie Polski. Grupa Żywiec Trade Holding ma 13 oddziałów i 66 punktów dystrybucyjnych. W skład Grupy Żywiec wchodzi też utworzona na początku 2001 roku Grupa Handlowa. Powstała ona w wyniku wydzielenia ze struktury grupy działów marketingu i sprzedaży. Grupa Handlowa - jedna efektywna organizacja odpowiedzialna za marketing, promocję i wspomaganie sprzedaży wszystkich marek pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału skonsolidowanych browarów. Doświadczone siły work, polityka alkoholowa, zasady etyki biznesowej, działania w zakresie sponsoringu czy też współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, udowadniamy na W skład Grupy Żywiec S.A. wchodzi 5 browarów: w Żywcu, Warce, Elblągu, Leżajsku oraz Cieszynie. Wszystkie wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia i technologie, które gwarantują sprzedaży docierają ze swym profesjonalnym doradztwem do ponad 50 tys. punktów sprzedaży w kanałach: detal tradycyjny, gastronomia i hurt. Obecnie w całej Grupie Żywiec zatrudnionych konkretnych przykładach, że działania naszej najwyższą jakość piwa. Każdy z browarów wcho- jest ponad 6000 osób. firmy są zgodne z jej deklaracjami. dzących w skład Grupy posiada wdrożony i udoku- 7 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 8

5 2. O Naszej Działalności 2. O Naszej Działalności Co trzecia butelka piwa kupowana w Polsce została wyprodukowana przez Grupę Żywiec S.A. Najważniejsze marki Grupy to: Żywiec, Heineken, Warka, Strong, Tatra i Królewskie. Z browaru w Leżajsku pochodzi także sprzedawany na południu Polski Leżajsk, a z Cieszyna piwo Brackie. Z kolei Specjal oraz Kujawiak dostępne są przede wszystkim na północy kraju. W skład portfolio Grupy wchodzi także Freeq oraz tzw. Specialities, do których należą zarówno marki zagraniczne: Desperados, Paulaner, Fischer, Murphy s Irish Stout i Murphy s Irish Red, jak i piwa polskie: Hevelius, Kaper i Żywiec Porter. Symbolem Grupy są gałązki chmielu zwieńczone koroną. Korona symbolizuje najwyższą jakość chmielowych szyszek, z których produkowane jest piwo, oraz szacunek dla tradycyjnych receptur. Władze spółki Za r z ą d Chris Barrow Prezes Zarządu Jacek Gerula Członek Zarządu Ta d e u s z Do b r z yc k i Członek Zarządu (do ) Mariusz Borowiak Członek Zarządu Radovan Sikorsky Członek Zarządu Cz ł o n k o w i e Ra d y Na d z o r c z e j He r m a n Ni c o l a a s Nu s m e i e r Przewodniczący Rady Nadzorczej Al l a n Ja m e s My e r s Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Da v i d Ri c h a r d Ha z e lw o o d Członek Rady Nadzorczej Kr z ys z t o f Ja s e k Członek Rady Nadzorczej Kr z ys z t o f Lo t h Członek Rady Nadzorczej St e f a n Or ł o w s k i Członek Rady Nadzorczej Thomas Polanyi Członek Rady Nadzorczej Da n e f i n a n s o w e d o t yc z ą c e f ir m y (w t y s i ą c a c h z ł o t y c h ) GRUPA KAPITAŁOWA Ży w i e c S.A. Dane za rok : Przychód netto Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto Pr z e p ł y w y n e t t o z działalności operacyjnej Pr z e p ł y w y n e t t o z działalności inwestycyjnej Pr z e p ł y w y n e t t o z działalności finansowej Ak t y w a Zo b o w i ą z a n i a i rezerwy na zobowiązania Zo b o w i ą z a n i a d ł u g o t e r m i n o w e Zo b o w i ą z a n i a k r ó t k o t e r m i n o w e Kapitał własny Wielkość zatrudnienia Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 10

6 2. O Naszej Działalności 2. O Naszej Działalności Produkcja Piwa DOSTAWA SŁODU ASPEKTY EKONOMICZNE akcjonariusze wpływ na gospodarkę i działalność eksportowa WODA CHMIEL SŁÓD DROŻDŻE Woda ze źródeł oligoceńskich będąca pod stałym nadzorem pod względem parametrów chemicznych i mikrobiologicznych, spełnia dużo ostrzejsze wymagania niż woda pitna. W 1l piwa zawarte jest ok. 0,92 l wody. Chmiel, który nadaje piwu charakterystyczną goryczkę i przyjemny, niepowtarzalny aromat. kadź fermentacyjna Do produkcji piwa najlepszy jest słód ze specjalnie wyselekcjonowanych (wybranych) odmian jęczmienia, zwanych odmianami browarnymi. Uprawiane są one tylko do produkcji słodu, a w konsekwencji piwa. Słód z tych odmian nadaje piwu charakterystyczny smak i zapach. FERMENTACJA drożdże Są niezbędne do przeprowadzenia procesu fermentacji brzeczki piwnej. W procesie tym oprócz alkoholu i dwutlenku węgla wytwarzają one produkty wpływające na smak, zapach i inne cenne własności piwa (np. pienistość). zbiornik gorącej brzeczki chmielowej W dzisiejszych czasach większość browarów kupuje gotowy słód od zewnętrznych firm. O jakości słodu decyduje wiele parametrów, jednak najważniejszym z nich jest zawartość ekstraktu - dobry słód zawiera 80-82% ekstraktu. Słód w browarach przetrzymywany jest w silosach. chmiel kocioł warzelny WARZENIE BRZECZKI kadź zacierna kadź filtracyjna słód zmielony woda chłodnica ASPEKTY SPOŁECZNE polityka pracownicza bezpieczeństwo pracy współpraca z otoczeniem: samorządami i społecznościami lokalnymi odpowiedzialność za produkt Ugotowana w warzelni brzeczka poddawana jest chłodzeniu. Po schłodzeniu brzeczka jest napowietrzana i dodawane są drożdżę, a następnie kieruje się ją do wykonanych ze stali szlachetnej cylindryczno-stożkowych zbiorników zwanych tankofermentatorami. W tankofermentatorach odbywa się fermentacja, a następnie dojrzewanie, czyli leżakowanie piwa. tankofermentator FILTRACJA filtr do piwa zbiornik piwa Proces produkcji piwa rozpoczyna się w warzelni i jest sterowany komputerowo. Rozdrobniony słód jest mieszany z wodą i ogrzewany stopniowo do 78 st. C. Powstały w ten sposób zacier poddawany jest filtracji. Otrzymany w procesie filtracji wodny roztwór ekstraktu słodu nazywamy brzeczką. Brzeczkę gotujemy z chmielem w kotle warzelnym. ROZLEW PIWA ASPEKTY ŚRODOWISKOWE zużycie wody, energii, ścieki zasada transparentności emisja CO 2 sponsoring wykorzystywanie wsparcie kultury amoniaku pomoc potrzebującym stłuczka opakowania Po procesie leżakowania piwo poddawane jest filtracji, której celem jest uczynienie piwa klarownym i nadanie mu trwałości. Piwo może być rozlewane do butelek, puszek lub beczek. Rozlew piwa do butelek sterowany jest komputerowo. Przed rozlewem piwo jest pasteryzowane. Następnie jest ładowane do skrzynek oraz paletowane i w takiej formie trafia do klienta. 11 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 12

7 3. Misja, Wizja i Nasze Wartości 4. Jesteśmy Częścią Gospodarki 3. misja, Wi z ja i Na s z e Wa r t o ś c i Nasze wartości Sz a c u n e k 4. Jesteśmy Częścią Gospodarki Ni e w i e l e j e s t f i r m, k t ó r e m o g ą s z c z yc i ć tów gospodarczych rozsianych po całym kraju. Akcje firmy notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1991 roku. Nasza misja Dzięki naszej tradycji, udanym innowacjom i zamiłowaniu do warzenia piwa przyszłe pokolenia będą czerpać niezmienną radość z picia naszych piw. Nasza wizja Będziemy nieustannie zwiększać swój udział w rynku Grupa Żywiec szanuje ludzi i środowisko, w którym działa. Jesteśmy orędownikami współpracy opartej na wzajemnym szacunku. Sprawą wielkiej wagi dla nas jest przestrzeganie prawa, zasad społecznych oraz polityki i procedur firmy. Pa s j a Grupa Żywiec przywiązuje najwyższą wagę do się t a k d ł u g ą d z i a ł a l n o ś c i ą. Gr u pa Ży w i e c u c h o d z i z a j e d e n z s y m b o l i p o l s k i c h sukcesów g o s p o d a r c z y c h. Ma r ka Ży w i e c n a l e ż y d o g r o n a n a j s i l n i e j s z y c h, n a j l e p i e j r o z p o z n a wa l - nych i najwyżej cenionych marek wytwarza - n y c h w Po l s c e. Je s t u t o ż s a m i a n i a z t y m, c o d o b r e i p o l s k i e. Dla wielu Polaków piwo z Żywca stało się symbolem polskości. Potwierdzają to badania znajomości marki przeprowadzone przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z Ministerstwem Gospodarki. Żywiec zajął w nich trzecie miejsce zarówno w rankingu polskich marek zasługujących na miano narodowych (43% wskazań), i mamy ambicję, by osiągnąć poziom 40%. Pracownicy, jakość naszej pracy i produktów oraz oferowanych usług zawsze będą podstawą dbałości o naszych klientów i konsumentów. Będziemy rozwijać pozycję najbardziej innowacyjnej firmy na rynku, szczególnie w obszarze nowych produktów i opakowań. jakości wszystkiego, co robi lub produkuje. Pr z y j e m n o ś ć Grupa Żywiec wnosi do życia przyjemność poprzez swoje produkty i prowadzoną działalność. Pr o m u j e m y o d p o w i e d z i a l n ą k o n s u m p c j ę naszych produktów. Grupa Żywiec należy do największych firm w branży spożywczej w Polsce. Piwo Żywiec, produkowane niezmiennie według tej samej receptury od 1856 roku, należy do grona najsilniejszych, najlepiej rozpoznawalnych i najwyżej cenionych marek wytwarzanych w naszym kraju. Dzięki intensywnej modernizacji trwającej nieprzerwanie od połowy lat 90., olbrzymim nakładom inwestycyjnym jak i pośród marek uważanych przez konsumentów za najsilniejsze i najbardziej wartościowe (39%). Natomiast w badaniach m.in. Instytutu Marki Polskiej Żywiec jest wymieniany jako trzecia najbardziej lubiana i ceniona polska marka, zaraz po Wedlu i Horteksie. W dwóch kolejnych edycjach konkursu Superbrands Żywiec zaliczono do grona najbardziej popularnych marek w Polsce. Został on też laureatem Jako lider polskiego rynku piwa, będziemy w dalszym ciągu poprawiać naszą pozycję w segmencie piw podstawowych i umacniać pierwsze miejsce w innych segmentach. poczynionym przez głównego udziałowca Żywca, Grupa Żywiec należy dzisiaj do grona firm o silnej i stabilnej pozycji rynkowej. Aktywnie współpracuje z tysiącami podmio- pierwszej edycji konkursu Teraz Polska. Od lat piwo Żywiec pozostaje liderem polskiego eksportu. Działalność eksportową browary 13 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 14

8 4. Jesteśmy Częścią Gospodarki 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach żywieckie zapoczątkowały już w 1913 r., kiedy dystrybucją objęto poza Galicją takie miasta jak: Budapeszt, Morawska Ostrawa i Cieszyn. Eksportowano piwa typu jasne oraz cieszący się wyjątkową sławą Porter. W 1913 r. łączny eksport piw żywieckich wynosił już ponad 28 tys. hl, co stanowiło 21,3% produkcji browaru. W latach realnego socjalizmu na rynki krajowe trafiała już połowa produkcji z Żywca. Głównymi zagranicznymi odbiorcami były wówczas: Belgia, Bułgaria, Egipt, Francja, RFN, Hiszpania, Wielka Brytania, USA i ZSRR. Dziś piwo z Żywca wysyłane jest do 28 krajów na świecie, m.in. do USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Francji, Austrii, Grecji, Australii oraz Islandii. W 2006 r. najwyższą dynamikę Grupa Żywiec osiągnęła na rynku brytyjskim. Wyniosła ona aż 200%. Jako pierwsza polska marka Żywiec został wyróżniony w prestiżowym brytyjskim konkursie Superbrands. Wyróżnienie to otrzymał w ka- uwagi. Żywiec jest pierwszym polskim produktem, który zdobył taki tytuł, plasujący go wśród takich gigantów, jak BBC, IBM, Nokia czy Chelsea Football Club. Nagrody w kategorii Brands to Watch przyznawane są markom, które dzięki swojej strategii marketingowej w krótkim czasie uzyskały znaczący udział w brytyjskim rynku i mają potencjał, który może doprowadzić je, w niedalekiej przyszłości, do uzyskania tytułu Superbrands w Wielkiej Brytanii. Grupa Żywiec S.A. jest również laureatem nagrody tygodnika Newsweek i firmy doradztwa strategicznego A.T. Kearney, specjalizując e j się w d o s ta r c z a n i u r o z w i ą z a ń k l u c z o w yc h d l a sukcesu p r z e d s i ę b i o r s t w. W t r z e c i e j e d y c j i r a n k i n g u 100 n a j c e n n i e j s z y c h f i r m w Po l s c e w r o k u 2005 z n a l a z ł a się n a p i er w s z y m m i e j- s c u w ś r ó d f i r m piwowarskich z e w z g l ę d u n a b a r d z o d o b r ą s t r at e g i ę, z b i l a n s o wa n e p o r t f o l i o p r o d u k t ó w o r a z z r o k u n a r o k r o- 5. z My ś l ą o Ob e c n yc h i Pr z y s z ły c h Pp r a c o w n i ka c h Si l n ą s t r o n ą ka ż d e g o p r z e d s i ę b i o r s t wa j e s t d o b r z e w y s z k o l o n a i z aa n g a ż o wa n a ka d r a. W Gr u p i e Ży w i e c j e s t e ś m y d u m n i z n a s z y c h p r a c o w n i k ó w, k t ó r z y z d u ż y m z aa n g a ż o wa n i e m i o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą ka ż d e g o d n i a w y k o n u j ą p o w i e r z o n e im z a d a n i a. To w ł a ś n i e i c h w i e d z a i e n e r g i a umożliwiają r e a l i z a c j ę n a s z e j w i z j i. Sta r a m y się w o p t y m a l n y s p o s ó b w s p i er a ć i z a c h ę c a ć wszystkich z at r u d n i o n y c h d o p o d n o s z e n i a kwalifikacji, o f e r u j ą c r e a l n ą szansę n a m i ę d z y n a r o d o wą ka r i e r ę. Db a ł o ś ć o p e r s o n e l t o j e d e n z p r i o r y t e t ó w s t r at e g i i firmy na najbliższe lata. Sł u c h a m y, a n a l i z u j e m y, w y c i ąg a m y w n i os k i Uczciwość, pełna i przejrzysta komunikacja to zasady, którymi kierujemy się w kontaktach z otoczeniem. Dobrą tradycją obowiązującą ników o najważniejszych decyzjach mających wpływ na rozwój i funkcjonowanie firmy. Z naszymi pracownikami prowadzimy cykliczne konsultacje, mające na celu wyłonienie obszarów, w których mogą wystąpić problemy. Respektujemy prawo wszystkich zatrudnionych do swobodnego tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich. Zależy nam na tym, aby zapewnić poparcie pracowników dla realizacji misji i celów przedsiębiorstwa oraz zrozumienie dla podejmowanych działań. Opinie pracowników to dla Grupy Żywiec niezwykle ważne informacje wpływające na cały szereg procedur obowiązujących w firmie. Dlatego uważnie słuchamy, analizujemy, wyciągamy wnioski. Regularnie prowadzimy badania klimatu organizacyjnego. Badanie przeprowadzone w pierwszej połowie 2007 r. przez niezależną firmę badawczą Checkmarket zachęcało pracowników do wyrażenia swoich opinii m.in. na temat tegorii Brands to Watch, czyli marki godnej snące wynikifinansowe. w Grupie Żywiec jest informowanie pracow- satysfakcji z pracy, sposobu zarządzania, zrozu- 15 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 16

9 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach Średnia liczba pracowników Średni poziom rotacji 10,00% 28,39% Pr o c e n t p r a c o w n i k ó w r e p r e z e n t o wa n yc h p r z e z niezależną organizację związkową In f o r m a c j a/k o n s u lt a c j e z p r a c o w n i k a m i o d n o ś n i e z a m i e r z o n yc h z m i a n n p. c o d o w i e l k o ś c i, l o ka l i z ac j i l u b s t r u k t u r y o r g a n i z a c j i Po l i t y ka o c h r o n y p r y w a t n o ś c i p r a c o w n i k ó w 24% 24% Nie zbierano danych Porozumienie ze Wspólną reprezentacją Związków Zawodowych - zamierzone zmiany wymagają konsultacji z Radą Delegatów i poinformowanie jej o planowanych działaniach Badanie klimatu organizacyjnego Nie zbierano danych Nie Pr o c e d u r a r o z p a t r y w a n i a s ka r g dotyczących relacji pracowniczych mienia celów firmy. Średni zwrot ankiet wyniósł 66%. Uzyskane wyniki pozwolą na przygotowanie programu działań naprawczych, tak aby pracownicy Grupy Żywiec mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy. Równie ważna jak badania klimatu organizacyjnego jest dla nas codzienna komunikacja z pracownikami. Dla nich właśnie wydawany jest dwumiesięcznik Piwny Obiektyw, w którym prezentowane są najważniejsze wydarzenia z życia firmy, jej struktury, ciekawi ludzie a także fakty i informacje istotne dla całej branży piwowarskiej. Piwny Obiektyw wydawany jest w nakładzie 3500 egzemplarzy. Pracownicy mający dostęp do komputerów o najnowszych wydarzeniach z życia firmy dowiadują się z intranetu. Wszystkie istotne informacje wywieszane są również na tablicach Zat r u d n i e n i e informacyjnych. Do najwyższej kadry kierowniczej informacje docierają za pośrednictwem elektronicznego Newslettera. Od 2006 roku prowadzony jest program Teamtalk, w ramach którego pracownicy mają okazję do bezpośrednich spotkań z członkami Zarządu Grupy i najwyższym kierownictwem, a następnie wspólnego przedyskutowania tematów istotnych dla firmy. Dodatkową formą komunikacji są organizowane corocznie w każdym z browarów pikniki dla pracowników i ich rodzin. Ich atrakcją są występy czołowych gwiazd polskiej sceny muzycznej, a w godzinach przedpołudniowych bogaty program zabaw dla dzieci. To właśnie na piknikach pracownicy z różnych działów mają możliwość poznania się bliżej, porozmawiania nie tylko na tematy związane z codziennymi obowiązkami zawodowymi. Programy szkoleniowe Jesteśmy żywotnie zainteresowani rozwojem zawodowym i osobowym naszych pracowników, aby mogli oni ze wzrastającą skutecznością podejmować się coraz trudniejszych zadań służących umacnianiu pozycji produktów naszej firmy na polskim rynku piwowarskim. Naszym celem jest propagowanie kultury organizacyjnej opartej na profesjonalnych zachowaniach na wszystkich poziomach organizacji, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby w ramach dostępnych środków i istniejących potrzeb dać pracownikom możliwość podnoszenia posiadanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą. Nasi pracownicy mają również możliwość doskonalenia umiejętności językowych. Dofinansowujemy także studia wyższe, podyplomowe, kursy i szkolenia zawodowe. W 2006 roku Dział Szkoleń Grupy Żywiec przeprowadził 355 szkoleń, w których udział wzięło 2112 osób, podnosząc swoje umiejętności m.in. w zakresie zarządzania zespołem, komunikacji, kreatywności, technik sprzedaży i negocjacji, prowadzenia prezentacji, organizacji pracy i wielu innych. Śr e d n i a l i c z b a g o d z i n s z k o l e n i o w y c h p r a c o w n i k ó w (w o pa r c i u o p e ł n e FTE) Pr o g r a m y w s p i er a j ą c e c i ą g ł ą zdolność do prac pracowników Pr o c e n t p r a c o w n i k ó w p o d d a w a n y c h s y s t e m at y c z n e j o c e n i e w y n i k ó w i r o z w o j u ka r i e r y Sz k o l e n i a Pracowniczy Program Emerytalny Pracowniczy Program Emerytalny Grupy Żywiec jest prowadzony w formie inwestycyjnego Grupowego Funduszu Kapitałowego z Ubezpieczeniem na życie w Generali Życie T.U. S.A. przy współpracy z AON Polska. Jego celem jest gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę oraz zapewnienie uczestnikom ochrony ubezpieczeniowej. Każdy pracownik na bardzo preferencyjnych warunkach może gromadzić dodatkowe środki na przyszłość w ramach funduszu inwestycyjnego oraz ubezpieczyć siebie i swoją najbliższą rodzinę w ramach Dobrowolnej Umowy Ubezpieczenia na Życie. Umowa ta funkcjonuje jednocześnie z PPE. Grupa Żywiec oferuje konkurencyjne wynagrodzenie. Osoby zwalniane z pracy z przyczyn pracodawcy mogą liczyć na atrakcyjne odprawy, przewyższające znacznie wysokość kwot ustawowo wymaganych. Indywidualnie rozpatrywana jest możliwość umorzenia zaciągniętych pożyczek z funduszu socjalnego. Byli pracownicy mają również pierwszeństwo w zatrudnianiu przy pracach sezonowych ,04 11,5 Programy poprawiające kwalifikacje pracowników (np. szkolenia standardowe i fakultatywne, szkolenia w zakresie TPM) Nie zbierano danych 50% 17 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 18

10 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach Zd r o w i e kretnych projektów w różnych lokalizacjach. Stażyści pracują pod opieką kierownika projektu, a mentor wspiera ich w rozwoju zawodowym, spodobały mi się panujące w firmie zasady i ludzie, których poznałam. Nie wyobrażam sobie pracy w nieciekawej firmie, a Żywiec Zatrudnienie własnego lekarza Kontrola absencji i pojedynczych dni nieobecności Wa r t o ś ć p r o c e n t o wa a b s e n c j i i p o j e d y n c z yc h d n i n i e o b e c n o ś c i Nie zbierano danych Nie zbierano danych Niektóre lokalizacje posiadają własne ambulatoria wraz z lekarzem, a niektóre wykupują swoim pracownikom dodatkowe pakiety medyczne Pojedyncze dni tak Absencja tak Absencja 4, 40% Pojedyncze dni -24 dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Program stażu opracowywany jest indywidualnie dla każdego uczestnika. Po zakończeniu stażu najlepsi mają szansę stałego zatrudnienia na samodzielnym stanowisku pracy. Stażyści o Grupie Żywiec: na pewno do nich nie należy. Wierzę w to, że wybraliśmy się nawzajem. Iw o n a Ur b a n o w i c z, Mł o d s z y Sp e c ja l i s ta d s. Za k u p ó w: O tym, że będę aplikować na Warzelnię Talentów, wiedziałam już w momencie przeglądania oferty Grupy Żywiec świetny Ko m is j a d s. BHP i ochrony środowiska, w wielu lokalizacjach Sy l w i a Ma ł ac h w i e j, Mł o d s z y Ki e r o w - n i k d s. Kl i e n t ó w Kl u c z o w y c h: Dlacze- staż, duże możliwości rozwoju, ciekawa i prężnie rozwijająca się firma zdecydowały o wysłaniu mo- Pr o c e d u r a r a p o r t o wa n i a w y p a d k ó w ś m i e rt e l n yc h. Obejmuje e w i d e n c j ę, r a p o r t o wa n i e d o c e n t r a l i, a n a l i z ę p r z yc z y n, wdrożenie zaleceń pokontrolnych go Żywiec? Początkowo była to jedna z kilku korporacji, do których aplikowałam. Ale w trakcie procesu rekrutacyjnego bardzo jej kandydatury. Dwumiesięczny proces rekrutacyjny obfitował w wiele chwil radości, a także chwile zwątpienia w to, iż firma się nie odezwie Identyfikacja zagrożeń z w i ą z a n y c h z p r a c ą Oc e n a z ag r o ż e n i a z d r o w i a w p o s z c z e g ó l n y c h d z i a ł a c h An a l i z a, l e c z e n i e, e w i d e n c ja, r a p o r - towaniechorób zawodowych Pr o c e d u r a r o z p a t r y w a n i a s ka r g dotyczących relacji pracowniczych W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy korzystają z pożyczek mieszkaniowych, dofinansowania do wypoczynku. Każda z lokalizacji ma możliwość indywidualnego rozdysponowania środków, zgodnie z potrzebami pracowników, np.: na dofinansowanie wczasów pod gruszą, kolonii dla dzieci, bilety do kina, basen, siłownię. Firma współfinansuje opiekę medyczną dla pracowników, a w lokalizacjach, w których jest to możliwe, oferuje pakiet medyczny dla rodziny, który pracownik kupuje na bardzo atrakcyjnych warunkach, wynegocjowanych przez Grupę Żywiec. Wa r z e l n i a Ta l e n t ó w i Wa r s z t a t y Um i e j ę t n o ś c i Grupa Żywiec jest jednym z największych i najbardziej znanych pracodawców na rynku, który aktywnie współpracuje z organizacjami studenckimi. Samodzielnie organizuje program stażowy Warzelnia Talentów, którego uczestnicy przygotowywani są do pracy na samodzielnym stanowisku, poprzez pracę w dziale docelowym i działach związanych z przyszłą funkcją. Program ten jest adresowany do absolwentów i studentów ostatniego roku studiów. Przez 12 miesięcy stażyści uczestniczą w realizacji kon- 19 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 20

11 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach 5. Z Myślą o Obecnych i Przyszłych Ppracownikach i nie zaprosi już do następnego etapu. Pamiętnego czerwcowego dnia telefon jednak zadzwonił, a uczucie radości związane z dostaniem się na upragniony staż było niezwykłe. I oto jestem w Grupie Żywiec. Jestem przekonana, że praca w tej firmie będzie dla mnie niemałym wyzwaniem, ale także źródłem wielu satysfakcji. Ag n i e s z k a Py t l a k o w s k a, k o o r d y n a t o r ds. partnerów biznesowych i systemów sprzed a ż y, d z i a ł s p r z e da ż y: Pierwszy rok pracy w Grupie Żywiec był bardzo dynamicznym okresem w moim życiu. Nieustannie towarzyszyły mi nowe wyzwania, miejsca oraz wspaniali ludzie, dzięki którym praca była dużo przyjemniejsza. Podczas swojego stażu realizowałam projekty o szerokiej tematyce, dzięki którym wiele nauczyłam się na temat procesów zachodzących we wszystkich najważniejszych działach firmy. Praca nie pochłaniała jednak całej mojej energii i miałam jej dużo dla ulubionych zajęć i rozwijania swoich pasji. Myślę, że udział w programie Ka t a r z y n a Hu n i k, Re g i o n a l n y Kierownik d s. Pr o m o c j i Ry n ko w yc h, d z i a ł sprzedaży: Jestem dowodem na to, że wcale nie trzeba być absolwentem kierunków ekonomicznych, by móc pracować w Grupie Żywiec. Codziennie utwierdzam się w przekonaniu, że aplikowanie do Warzelni Talentów było trafną decyzją. Podczas stażu miałam okazję pracować nad projektem związanym z kanałem gastronomicznym, uczestniczyłam w tworzeniu standardów operacyjnych, monitorowałam wdrażanie strategii obsługi rynku. Każde zadanie było dla mnie wyzwaniem i szansą na uświadomienie sobie swojej wartości zawodowej oraz rozwój umiejętności interpersonalnych. Branża reprezentowana przez Grupę Żywiec charakteryzuje się niezwykłą elastycznością i dynamiką, a możliwość bycia częścią tego procesu gwarantuje szeroką wiedzę i podnoszenie kwalifikacji. Z myślą o studentach ostatnich lat studiów zainteresowanych rozwojem osobistym i zdobywaniem W ubiegłym roku akademickim w Warsztatach Umiejętności zorganizowanych w 4 ośrodkach akademickich wzięło udział 115 osób. Za swoją działalność w środowisku studenckim Grupa Żywiec rokrocznie otrzymuje liczne wyróżnienia w takich konkursach jak np.: Najlepszy Pracodawca 2006 wg Biur Karier (Ogólnopolski Ranking Kariera z Pracodawcą 2006), Pracodawca Roku 2006 wg AIESEC Polska. Otrzymała również tytuł Najbardziej przyjazny pracodawca w branży FMCG w ogólnopolskim rankingu pracodawców Kompas Program wdrożeniowy Dla nowych pracowników w naszej firmie organizujemy dwukrotnie w ciągu roku program wdrożeniowy. W ciągu trzech dni poznają oni zasady funkcjonowania całej firmy i jej poszczególnych działów. Ważnym elementem programu jest zwiedzanie browaru w Żywcu i kurs Warzenia piwa. Dla firmowych mam W Grupie Żywiec kobiety stanowią niemal 1/3 wszystkich zatrudnionych. Wiele z nich jest bądź wkrótce zostanie mamami. Grupa Żywiec, realizując politykę personalną, ściśle przestrzega prawa pracy. Młode matki w GŻ mogą korzystać z wszelkich przysługujących im z tego tytułu uprawnień (rozdz. 8 KP). Regułą jest tzw. urlop w związku z rodzicielstwem. Młode mamy mają więc zapewnioną otwartą drogę powrotu, ponieważ na czas ich urlopu macierzyńskiego nowe osoby zatrudniane są na zastępstwo. Sporym ułatwieniem są zmienione godziny w pracy, możliwość przejścia na inne stanowisko, praca w zmienionym wymiarze czasu pracy. Na stanowiskach niewymagających stałej obecności w biurze część mam korzysta z możliwości wykorzystania sieci WAN i wykonywania części obowiązków w domu. Mogą również skorzystać z dodatkowego pakietu ubezpieczeń, np. z tytułu urodzenia dziecka. Warzelnia Talentów był jedną z najtrafniejszych nowych umiejętności powstał program Warszta- decyzji, jakie podjęłam. ty Umiejętności. Podczas szkoleń studenci zdobywają wiedzę na temat: Ja k z a p r e z e n t o wać się p r z e d p r a c o d a w c ą? Sztuki prezentacji W jaki sposób profesjonalnie przygotować się do prowadzeniaspotkania? Wyznaczania celów Jak formułować cele, aby łatwiejje osiągać? Komunikacji w grupie Jak skutecznie komunikować się i współpracować z grupą? Rozwiązywania konfliktów Ja k r o z w i ą z y wać s y t u a c j e k o n f l i k t o w e i asertywnie wyrażać swoje poglądy? Nastawienia Ja k s p o s ó b m y ś l e n i a w p ł y w a na osiągnięcie sukcesu zawodowego? 21 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 22

12 6. W Naszej Pracy Kierujemy się Wartościami 6. W Naszej Pracy Kierujemy się Wartościami 6. w Na s z e j Pr a c y Ki e r u j e m y się Wartościami Za s a d y o d p o w i e d z i a l n e g o b i z n e s u n i e t y l k o ograniczają ryzyko utraty pozytywnego wizer u n k u f i r m, a l e m a j ą r ó w n i eż d o d a t n i w p ł y w n a i c h w y n i k i f i n a n s o w e. Kultura organizacyjna naszej firmy opiera się na rzetelnym wykonywaniu obowiązków, szacunku wobec pracowników, akcjonariuszy, partnerów handlowych, klientów, a także poszanowaniu prawa i zasad społecznych. Zasady etyki biznesowej mają na celu ułatwienie jednoznacznej interpretacji podstawowych wartości Grupy Żywiec. Są także poręcznym Grupa opracowała również własne procedury zgłaszania i wyjaśniania przypadków naruszania zasad. W firmie działa dwóch mężów zaufania, funkcjonuje również bezpłatna linia telefoniczna, obsługiwana przez zewnętrzną kancelarię prawną, gdzie pracownicy mogą zgłaszać swoje wątpliwości w zakresie naruszeń, a także zrozumienia i interpretacji poszczególnych zasad. Prezentacje i szkolenia poświęcone Zasadom etyki biznesowej są również częścią programu wdrożeniowego dla nowych pracowników. Zależy nam, aby nowi pracownicy od początku swojej pracy w naszej firmie posiadali wiedzę na temat obowiązujących w firmie zasad i przestrzeganych przez nią wartości. Grupa Żywiec opiera swoją działalność na trzech podstawowych wartościach: szacunku dla ludzi i środowiska, w którym działa, pasji, przywiązując najwyższą wagę do jakości wszystkiego, co produkuje, i przyjemności, którą wnosi do życia poprzez swoje produkty i wspieraną przez nie działalność. W swoich działaniach wyznaje zasadę kompleksowego podejścia do zarządzania, które cele handlowe stawia na równi z takimi kwestiami, jak przejrzystość informacji finansowej, działania na rzecz ochrony środowiska i przestrzeganie standardów etycznych we wszystkich obszarach instrumentem, który ułatwia naszym pracownikom postępowanie w określonych sytuacjach. Ich przestrzeganie dotyczy wszystkich zatrudnionych w Grupie Żywiec, bez względu na zajmowane stanowisko. Za s a d y e t y k i b i z n e s o w e j o k r e ś l a j ą stanowisko Grupy w obrębie takich zagadnień jak: przeciwdziałanie oszustwom zjawisko korupcji i konfliktu interesów p r a w o ko n k u r e n c j i w r ę c z a n i e i p r z y j m o w a n i eu p o m i n k ó w przestrzeganie praw człowieka z a ka z d y s k r y m i n a c j i i r ó w n o ś ć p r a w To m a s z Misiak, z a s t ę p c a m ę ż a z a u f a n i a, o swojejfunkcji : Etyka zyskuje coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Dziś już nikt nie kwestionuje konieczności przestrzegania standardów etycznych. Mówienie o etyce wiąże się dla mnie z dużą odpowiedzialnością zarówno za postępowanie wobec naszych partnerów biznesowych, jak i naszych pracowników. Najwyższa jakość naszych produktów i świadczonych przez nas usług mają kluczowe znaczenie dla naszej działalności. Ale to pracownik zawsze będzie najważniejszą częścią nowoczesnego przedsiębiorstwa. Ogromne znaczenie ma dla mnie przyjazna dla ludzi atmosfera w pracy, zaufanie i szacunek dla tych, z którymi na co dzień pracujemy. Ważne jest, abyśmy w obu dziedzinach naszego życia, zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej, widząc negatywne zjawiska, nie reagowali obojętnością, tym bardziej że istnieją takie mechanizmy, które pozwalają nam bezpiecznie wypowiadać się na ten temat. funkcjonowania firmy. molestowanie seksualne i mobbing 23 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 24

13 6. W Naszej Pracy Kierujemy się Wartościami 6. W Naszej Pracy Kierujemy się Wartościami Naszym zdaniem przestrzeganie Zasad etyki Wręczanie i przyjmowanieupominków Za ka z d y s k r y m i n a c j i i r ó w n o ś ć p r a w tencji pracowników, jasne kryteria ich oceny biznesowej zwiększa zaufanie do firmy, a także zmniejsza liczbę sytuacji, w których mogłoby dochodzić do potencjalnego konfliktu interesów lub innych niepożądanych praktyk. Za s a d y e t y k i b i z n e s o w e j Gr u p y Ży w i e c, z o s t a ły w y r ó ż n i o n e w r a p o r c i e Od p o w i e- d z i a l n y b i z n e s w Po l s c e 2005 j a k o j e d n a z najciekawszych inicjatyw z zakresu odpowie - dzialnego biznesu w Polsce. Za s a d y e t y k i b i z n e s o w e j Grupy Żywiec skrót Zapobieganie oszustwom Wszystkie dane dotyczące działalności firmy i raporty sporządzane przez pracowników Grupa Żywiec uznaje, że wręczanie lub przyjmowanie upominków nie może wykraczać poza zwyczajowo przyjęte formy i powodować sytuacji, w których mogłoby być uznawane za próbę wywierania nacisku lub nakłonienia obdarowanego do zachowania sprzecznego z jego obowiązkami i wewnętrznymi przepisami Grupy. Ko r u p c j a Grupa Żywiec stanowczo potępia oferowanie, przekazywanie lub wręczanie pośrednio lub bezpośrednio korzyści materialnych lub osobistych osobom pełniącym funkcje publiczne lub osobom podejmującym decyzje gospodarcze w innych spółkach, które wykraczają poza zwyczajowo przyjęte formy, w celu zapewnienia sobie przychylnych decyzji lub zachowań. Grupa Żywiec stanowczo potępia wszelkie przejawy dyskryminacji i w pełni popiera politykę równych szans zarówno w procesie rekrutacji, jak i dalszym rozwoju zawodowym pracowników niezależnie od ich płci, narodowości, wyznawanej religii, pochodzenia, orientacji seksualnej, koloru skóry, poglądów politycznych, wieku, niepełnosprawności, zatrudnienia na czas nie/ określony itp. (zgodnie z zapisami ZUZP i regulaminu pracy). Mo b b i n g Grupa Żywiec aktywnie przeciwdziała mobbingowi, poprzez jednoznaczne określenie kompe- i zdefiniowanie służbowej podległości, a także wprowadzenie procedur podejmowania decyzji i zasad przepływu informacji. Molestowanie seksualne Grupa Żywiec stara się zapewnić swoim pracownikom przyjazne warunki pracy. Grupa Żywiec nie przyzwala na zachowanie, w tym gesty, sposób wyrażania się, kontakt fizyczny, które mają podłoże seksualne, mogą prowadzić do naruszenia godności, poniżenia bądź upokorzenia pracowników. muszą być prawdziwe oraz mieć pokrycie w odpowiednich dokumentach będących w posiadaniu Grupy Żywiec. Pracownicy mogą korzystać z majątku Grupy Żywiec jedynie dla realizacji celów statutowych, zgodnie z wewnętrznymi przepisami, chyba że na jego wykorzystanie w inny sposób, w tym dla celów prywatnych, posiadają stosowne zezwolenie przełożonych. Wszystkie generowane przez pracowników koszty Grupy Żywiec muszą być prawdziwe, rzetelnie udokumentowane oraz uzasadnione Pr a w o ko n k u r e n c j i Respektowanie prawa konkurencji jest jednym z priorytetów Zarządu Grupy Żywiec. Grupa Żywiec ściśle przestrzega przepisów prawa konkurencji w przekonaniu, że wolna i uczciwa konkurencja jest niezbędnym warunkiem pomyślności przedsiębiorstwa, jego klientów i dostawców. Grupa Żywiec popiera przepisy prawne, które zakazują ograniczania wolności handlu, stosowania nieuczciwych praktyk lub nadużywania władzy gospodarczej. z punktu widzenia interesów firmy. Aby uświadomić kadrze kierowniczej i pracownikom doniosłość zagadnienia, charakter obowiązków Konflikt interesów Grupa Żywiec uznaje i respektuje prawo pracowników do angażowania się w zewnętrzne formy aktywności, o ile nie narusza to interesów i skalę konsekwencji ewentualnych naruszeń prawa w tym zakresie, Grupa Żywiec realizuje projekt Polityka Dostosowawcza Prawa Konkurencji. Grupy Żywiec lub jej wizerunku, nie prowadzi do wykorzystywania lub ujawnienia poufnych informacji w celach prywatnych lub konkurencyjnych i nie koliduje z sumiennym wykonywa- Przestrzeganie praw człowieka Grupa Żywiec uznaje i w pełni popiera zapisy przyjęte w Deklaracji praw człowieka oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych niem obowiązków przez pracownika. wolności. 25 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 26

14 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu 7. pr o m u j e m y Od p o w i e d z i a l n ą Konsumpcję Alkoholu Je s t e ś m y w i o d ą c ą g r u pą p i w o w ar s k ą n a p o l s k i m r y n k u. Is t o t n y m e l e m e n t e m n a s z e j d z i a ł a l n o ś c i j e s t p r a c a n a r z e c z o d p o w i e - dzialnej konsumpcji alkoholu. Aktywnie wspier a m y p r o j e k t y e d u ka c y j n e d o t yc z ą c e z ag r o ż e ń i s k u t k ó w n i e o d p o w i e d z i a l n e g o s p o ż y w a n i a a l k o h o l u. Kl u c z o w e z n a c z e n i e d l a n a s j a k o producenta piwa ma podejście naszych pracowników do alkoholu. Jako jeden z czołowych producentów piwa w Polsce w szczególny sposób czujemy się zobowiązani do działań promujących odpowiedzialne wzorce konsumpcji alkoholu. U podstaw wszystkich podejmowanych przez nas działań leży przekonanie, że odpowiedzialne i rozsądne spożywanie piwa przez osoby pełnoletnie pozostaje w zgodzie ze zdrowym stylem życia. Mając na uwadze potencjalne negatywne dzialna konsumpcja alkoholu, organizujemy i wspieramy przedsięwzięcia zmierzające do promowania kulturalnego spożywania piwa poprzez udzielanie porad i informacji. Szczególną wagę przykładamy do takich zagadnień jak przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz edukowanie kierowców. Nasza firma była jednym z inicjatorów branżowych kampanii mających skupić uwagę społeczeństwa na problemach nadużywania lub nieodpowiedzialnego używania alkoholu, m.in. pod koniec lat 90. akcji Pijani kierowcy wiozą śmierć (z udziałem Krzysztofa Hołowczyca), w latach kampanii Alkohol - nieletnim dostęp wzbroniony oraz zainaugurowanej w 2006 roku akcji Prowadzący-niepijący. Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie działania o charakterze edukacyjnym to akcje długofalowe i wymagają współpracy wielu środowisk, stąd też na Heineken Open`er Festival 2007 przeprowadziliśmy akcję społeczną Ci e s z się He i n e k e n e m b ą d ź o d p o w i e d z i a l n y Jej celem było uświadomienie osobom przyjeżdżającym na festiwal samochodem konieczności niewsiadania za kierownicę po spożyciu alkoholu, a także poinformowanie ich o możliwości pozostawienia samochodu na specjalnie przygotowanym parkingu i skorzystania z bezpiecznych, alternatywnych środków transportu. W działaniach związanych z akcją Ci e s z się He i n e k e n e m - b ą d ź o d p o w i e d z i a l n y istotne miejsce zajmował również problemem spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie. Sprzedaż piwa została ograniczona tylko i wyłącznie do specjalnie wydzielonych stref gastronomicznych. Akcja, w którą włączyli się również właściciele punktów gastronomicznych, miała przypominać sprzedawcom, że zabroniona jest sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18. roku życia, a uczestnikom Heineken Open`er Festival zwracać uwagę na konieczność okazania dowodu tożsamości przy zakupie alkoholu, jeśli pojawią się wątpliwości odnośnie wieku osoby go kupu- Ulotki informujące o akcji Ciesz się Heineken e m b ą d ź o d p o w i e d z i a l n y, przygotowaniu specjalnych parkingów, miejscach odjazdu autobusu, zasadach odpowiedzialnej konsumpcji były rozdawane przez hostessy przy wjazdach na parking. Dystrybucja ulotek odbywała się również w punktach sprzedaży piwa, w punkcie informacyjnym, na polu namiotowym, w namiocie dla gości VIP i mediów. Informacje na temat akcji społecznej były zamieszczone również w książeczce festiwalowej. Edukujemy naszych pracowników Projekt Polityka alkoholowa Grupy Żywiec skierowany jest do wszystkich pracowników firmy i koncentruje się na przybliżeniu zatrudnionym takich zagadnień jak: co oznacza w rozumieniu firmy pojęcie odpowiedzialne spożywanie alkoholu, dlaczego tak ważne jest współkształtowanie przez pracowników odpowiedzialnych wzorców konsumpcji we własnym środowisku, czym jest alkohol i co powoduje, obalenie popularnych mitów zwią- skutki, jakie może nieść ze sobą nieodpowie- (Enjoy Heineken Responsibly). jącej. zanych z konsumpcją alkoholu, a także zazna- 27 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 28

15 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu jomienie pracowników z sytuacjami, kiedy nie- Jako kierownik ds. personalnych jestem bar- w tzw. pułapkę współuzależnienia. Na koniec nie przedstawiają prowadzenia pojazdu pod wskazane jest spożywanie nawet najmniejszych dzo zadowolona z wiedzy przekazanej pod- jeszcze jedna uwaga - to szkolenie pokazało, jak wpływem alkoholu ani nie łączą spożywania dawek alkoholu. czas szkoleń kadrze kierowniczej, zwłaszcza cienka jest granica między tzw. piciem towarzy- alkoholu i pracy zawodowej, że wiedzę przekazywały osoby kompetentne. sko-rekreacyjnym a tworzeniem się problemu nie sugerują, że spożywanie alkoholu Aby poinformować pracowników o skutkach Temat trzeźwości w pracy jest bardzo trudny, z nadużywaniem alkoholu - bardzo często tę zwiększa powodzenie w sferze towarzyskiej nadużywania alkoholu, nauczyć pracowni- ale i bardzo ważny dla każdego odpowiedzial- granicę można niepostrzeżenie przekroczyć. lub seksualnej, ków szczebla kierowniczego reagowania na zaistniały wśród podległych pracowników problem alkoholowy oraz dotrzeć do wszystkich potrzebujących pracowników z informacją o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc, podobnie jak pozostałych spółkach koncernu Heineken, realizowany jest program O jego unikalnej wartości stanowi fakt, że jest on skierowany do wszystkich pracowników na różnych stanowiskach i szczeblach organizacyjnych. Szkolenia poświęcone zagadnieniom trzeźwości w miejscu pracy są prowadzone przez osoby zajmujące się na co dzień problematyką alkoholową w ośrodkach terapii uzależnień. Opinie uczestników szkolenia: Szkolenie, w którym wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej browaru w Warce, zostało przygotowane w sposób profesjonalny, a prowadzące je osoby na bieżąco i konkretnie reagowały na pytania, które zadawali uczestnicy szkolenia, nie dopuszczając jednocześnie do zagadania nego pracodawcy. Okazuje się, że wbrew potocznym poglądom, temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu dotyczy nas wszystkich. Bezpośrednio lub pośrednio, służbowo lub prywatnie. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że my też mamy wpływ na zachowanie innych, w tym na zachowanie pracowników, i ważne jest, abyśmy reagowali właściwie. Z jednej strony, można, jeśli już umie się rozpoznawać pierwsze oznaki prowadzące do uzależnienia, rozmawiać, wykazywać swoje zaniepokojenie, uświadamiaćbez popadania w pułapkę współuzależnienia. Z drugiej strony, jeśli już ktoś poszedł za daleko w swoim uzależnieniu, sam sobie nie poradzi. Wtedy dobrze jest, jeśli wie, gdzie może uzyskać fachową pomoc. Bywają też przypadki, kiedy należy postawić twarde, bezkompromisowe ultimatum. Wiążę ogromne nadzieje z całym projektem Grażyna Kijuc Kierownik d s. Pe r s o n a l n y c h Browar w Warce Andrzej Jacek Kamieński Kierownik ds. Rozlewów Browar w Warce Dz i a ł a n i a n a r z e c z o d p o w i e d z i a l n e g o m a r k e t i ng u W swojej działalności konkurencyjnej staramy się działać odpowiedzialnie i uczciwie z korzyścią dla konsumentów, przy poszanowaniu szeroko rozumianego interesu społecznego. Wiąże się to ze zrozumiałą koniecznością eliminacji treści i przekazów marketingowych, których niewłaściwe zrozumienie może prowokować u odbiorców zachowania niepożądane lub społecznie naganne. Dz i a ł a l n o ś ć r e k l a m o w a Gr u p y Ży w i e c j e s t: l e ga l n a, u c z c i wa, e t y c z n a, p r z e s t r z e g a o g ó l n i e o b o w i ą z u j ą c y c h z a s a d uczciwej konkurencji i dobrej praktyki han - nie zawierają stwierdzeń, że alkohol posiada walory terapeutyczne, stymulujące, uspokajające bądź jest sposobem na rozwiązanie konfliktów osobistych, nie zachęcają do nadmiernego spożywania alkoholu ani nie przedstawiają abstynencji lub umiarkowanego spożywania alkoholu w złym świetle, nie przedstawiają wysokiej zawartości alkoholu jako pozytywnej cechy napojów alkoholowych. Wyrazem zaangażowania w kształtowanie odpowiedzialnych wzorców konsumpcji i działań marketingowych jest przestrzeganie w działalności reklamowej Grupy Żywiec wewnętrznych przepisów i uregulowań w tym zakresie, do których należy Wewnętrzny kodeks komunikacji marketingowej Grupy Żywiec. Jego zapisy wykraczają poza ograniczenia wynikające z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. tematu spotkania. Mam nadzieję, że informacje d l o w e j przekazane w trakcie szkolenia pomogą kadrze Uważam, że było to bardzo ważne szkole- przygotowana zgodnie z zasadami odpowie - We w n ę t r z n y k o d e k s k o m u n i k a c j i kierowniczej w rozpoznawaniu i reagowaniu na pierwsze symptomy problemów, jakie mogą mieć swoje podłoże w nieodpowiedzialnym spożywaniu alkoholu. Zdobyta wiedza powinna zostać wykorzystana w budowaniu konstruktywnej postawy wobec podległych pracowników nad- nie - poznaliśmy, jak można lepiej radzić sobie z ewentualnym problemem alkoholowym wśród podległych pracowników; jak go szybko rozpoznać i podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Bardzo ważnym doświadczeniem z tego szkolenia było to, że najgorszym rozwiąza- dzialności społecznej, w ż a d e n s p o s ó b n i e n a r u s z a u c z c i w o ś c i i godności człowieka. Zg o d n i e z t y m i z a s a d a m i r e k l a m y Gr u p y Ży w i e c: marketingowej Grupy Żywiec 1. Odpowiedzialne spożywaniealkoholu Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: zachęcają do nadmiernej lub nieodpowiedzialnej konsumpcji piwa, używających alkoholu. Naturalnie liczę również niem jest tolerowanie problemu alkoholowego nie są skierowane do osób poniżej 18. roku przedstawiają abstynencji lub spożywania i na to, że jednocześnie wzrośnie świadomość u innych, którzy są w pewien sposób powiązani życia i nie wykorzystują wizerunków osób alkoholu w umiarkowanych ilościach w nega- odpowiedzialności przełożonych wobec osób, z nami (np. praca). Nie pomaga się w ten sposób małoletnich, tywnym świetle, które mogą mieć problem z alkoholem. osobie uzależnionej, a wręcz przeciwnie - zdej- nie sugerują, że spożywanie alkoholu po- sugerują jakichkolwiek związków z aspołecz- Leszek Kałuża muje się z niej konsekwencje nadużywania prawia sprawność fizyczną lub umiejętność nym zachowaniem, Dyrektor Browaru w Warce alkoholu, przez co bardzo łatwo można wpaść prowadzenia pojazdu, 29 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 30

16 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu 7. Promujemy Odpowiedzialną Konsumpcję Alkoholu 2. Osoby małoletnie Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: są skierowane do osób małoletnich, pokazują osób małoletnich w trakcie picia piwa, promują spożywania piwa poprzez media, imprezy lub programy, co do których wiadomo, że nieletni stanowią większość odbiorców. Produkty Grupy Żywiec są promowane za pomocą mediów, imprez lub programów, co do których wiadomo, że co najmniej 70% odbiorców będą stanowić osoby powyżej 18. roku życia, wykorzystują wizerunków osób w wieku poniżej 25 lat; osoby te muszą wyglądać na swój sobem na rozwiązanie problemów życiowych, przedstawiają wysokiej zawartości alkoholu jako pozytywnej cechy napojów, wykorzystują wizerunków kobiet w ciąży lub kobiet karmiących. 7. Sukces w sferze towarzyskiej i seksualnej Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: sugerują, że spożywanie alkoholu przyczynia się do odnoszenia sukcesu w sferze towarzyskiej lub seksualnej, obrażają ogólnie przyjętych standardów dobrego smaku i przyzwoitości. Do d a t k o w y (oprócz obowiązującego prawa ) k o d e k s d o t yc z ą c y d z i a ł a l n o ś c i r e k l a m o w e j Ska r g i Za ż a l e n i e w y n i k a j ą c e z n a r u s z e ń k o d e k s u b r a n ż o w e g o Re k l a m a Nie Według skargi reklama marki Warka naruszyła Kodeks ZPPP. Zdaniem komisji wyznaczonej do zbadania zgodności treści i przesłania spotu reklamowego nie doszło do naruszenia Kodeksu. wiek i zachowywać się stosownie do wieku. 8. Sp o r t 3. Pr o w a d z e n i e p o j a z d u Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: sugerują, że spożywanie alkoholu przyczy- przedstawiają i nie zachęcają do konsumpcji al- nia się do uzyskiwania lepszych wyników koholu w kontekście prowadzenia samochodu. sportowych. 4. Wyniki pracy i miejsce pracy 9. Darmowe próbki do degustacji Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: Dystrybucja darmowych próbek podlega nastę- sugerują, że spożywanie alkoholu poprawia pującym zasadom: zdolności psychofizyczne oraz mają pozytyw- darmowych próbek nie wolno oferować nie- ny wpływ na jakość wykonywanej pracy, łączą spożywania alkoholu z miejscem pracy. letnim, darmowych próbek nie wolno oferować w miejscach publicznych (np. na ulicach, 5. Przemoc i niebezpieczeństwo Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: sugerują jakichkolwiek związków z brutal- w supermarketach), darmowe piwo można oferować wyłącznie w wydzielonych miejscach. nym, agresywnym, niebezpiecznym lub aspołecznym zachowaniem, łączą spożywania alkoholu z działaniem potencjalnie niebezpiecznych urządzeń lub z potencjalnie niebezpiecznymi czynnościami. Rozumiejąc konieczność promowania odpowiedzialnej komunikacji marketingowej wśród producentów piwa, Grupa Żywiec aktywnie brała udział w przygotowaniu Kodeksu Reklamowego Browarów Polskich, który zawiera 6. Zdrowie a zawartość alkoholu Działania reklamowe Grupy Żywiec nie: sugerują, że spożywanie piwa może zapobiegać chorobom, sugerują, że piwo ma właściwości lecznicze, jest standardy reklamy i mechanizmy autokontroli działań marketingowych całej branży piwnej w Polsce. Kodeks został podpisany 8 czerwca 2005 roku przez browary zrzeszone w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego środkiem pobudzającym, uspokajającym lub spo- Browary Polskie. 31 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 32

17 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy 8. db a m y o Śr o d o w i s k o Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy Znaczna część działań Grupy ukierunkowana jest na wdrożenie rozwiązań prowadzących do zmniejszenia zużycia wody, energii oraz redukcji kosztów transportu, emisji ścieków i zasad, na których oparty jest system, oraz specyfikacji i innych wymagań obowiązujących organizację; respektowanie wymagań klienta i innych stron nowe inwestycje i modernizacje posiadanej infrastruktury; identyfikację zagrożeń i ich nadzorowanie w ramach systemu; Ochrona środowiska przyrodniczego jest jedn y m z p r i or y t e t ó w Gr u p y Ży w i e c. Ska l a n a s z e j d z i a ł a l n o ś c i, n o wat o r s t w o, ko m p l e ks o w o ś ć r o z w i ą z a ń w t y m ob szarze są p o z y t y w n i e pos t r z e g a n e p r z e z ko n s u m e n t ó w i i n s t y t u c j e zew n ę t r z n e. i CO 2. W ciągu kilku ostatnich lat konsekwentnie prowadzone przedsięwzięcia w tym zakresie przyniosły konkretne rozwiązania, co potwierdzają tak spektakularne projekty jak np.: system filtracji membranowej w browarze w Warce. Nac z e l n ą z a s a d ą f u n k c j o n o wa n i a n a s z y c h zainteresowanych; odpowiednie zaangażowanie pracowników w realizację niniejszej polityki i wynikających z niej celów; higieniczne i bezpieczne warunki pracy zapobiegające wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym; stałą kontrolę procesów i wyrobu prowadzoną z udziałem kompetentnych pracowników; regularną kontrolę warunków pracy, podejmowanie działań prewencyjnych, w tym utrzymywanie stanu gotowości reagowania na awarie chemiczne, eliminowanie zagrożeń i dążenie do stałej poprawy stanu BHP; Dla Grupy Żywiec ochrona środowiska przyrodniczego jest jednym z priorytetów firmy. Zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska przypisujemy taką samą wagę co naszej polityce jakości czy celom handlowym i gospodarczym. Nasze produkty wytwarzane są za pomocą technologii zapewniających wysoką jakość i bezpieczne metody pracy. Potwierdzeniem jakości piwa oraz nowoczesnych technologii stosowanych w produkcji są międzynarodowe certyfikaty jakości: ISO 14001, ISO 18001, ISO 9001, oraz zakładów jest nieustanna dbałość o: właściwą jakość i bezpieczeństwo żywnościowe produktów, bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszych pracowników, środowisko naturalne, w którym funkcjonujemy. Dz i a ł a l n o ś ć n a s z y c h b r o wa r ó w o pa r t a j e s t n a z a s a d a c h Zi n t e g r o wa n e g o Sy s t e m u Zarządzania, poprzez który zapewniamy: dostępność produktów o właściwej jakości ograniczanie negatywnych dla środowiska skutków funkcjonowania zakładu; ciągłe doskonalenie skuteczności systemu. Powyższe cele są realizowane przez: zachowanie tradycyjnych receptur oraz dobrych praktyk wytwarzania, tj.: stosowanie wysokiej jakości surowców, materiałów pomocniczych, nowoczesnych rozwiązań technicznych; monitorowanie satysfakcji klienta; racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, monitorowanie znaczących aspektów środowiskowych i zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska; współpracę z władzami lokalnymi w działaniach na rzecz ochrony środowiska i rozwoju regionu; zapewnienie dostępności środków i zasobów do funkcjonowania oraz doskonalenia systemu; minimalizację wszelkich strat; współudział pracowników i ich przedstawicieli. certyfikat bezpieczeństwa produkcji żywności i bezpieczeństwie zdrowotnym; kształtowanie świadomości i podnoszenie HACCP. przestrzeganie przepisów prawnych, norm kwalifikacji pracowników; 33 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 34

18 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy Środowisko wskaźnikiza 2006 rok Zakłady produkcyjne Browary 5 Deklaracja dotycząca ochrony środowiska Deklaracja dotycząca ochrony środowiska jest dostępna na piśmie Istnieje system zarządzania środowiskowego ISO (4*) Wo d a Zużycie wody na 1 hl piwa: Źródło: Usuwanie zanieczyszczeń: Stacja własna podoczyszczania ścieków: 3,1 hl Ujęcie miejskie (2*), wody gruntowe (2*), wody powierzchniowe (1*) Do miejskiej oczyszczalni ścieków Brak podoczyszczania (3*), Podoczyszczanie beztlenowe (2*) Przetwarzanie odpadów Osad ze ścieków (1*) Rolnictwo Wysłodziny Pasza dla bydła Nadwyżka drożdży Karma dla zwierząt Nadwyżka ziemi okrzemkowej (4*) Rolnictwo Wartość procentowa substancji przetwarzanych (produkty uboczne, odpady przemysłowe, opakowania): En e r g i a Źródło energii termicznej: Browary Grupy Żywiec włączone są w globalny system monitoringu Heinekena, który zapewnia ciągłą możliwość kontroli i wiarygodnego porównywania wskaźników browarów na całym świecie ze standardami koncernu. Wewnętrzne audyty sprawdzające zgodność z uregulowaniami Heinekena prowadzone są co 3-5 lat w każdym z browarów. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, staramy się uzyskać certyfikacje potwierdzające zgodność naszych działań z przestrzeganiem najwyższych standardów ochrony środowiska. 99% Para (ciepło odpadowe pochodzące od dostawców zewnętrznych) (3*), gaz ziemny/olej opałowy (2*) Energia cieplna odnawialna (2*) Zużycie na 1 hl piwa: Źródło prądu elektrycznego: Zużycie na 1 hl piwa: *liczba zakładów produkcyjnych 70 MJ/hl Wyłącznie sieć energetyczna 6,2 kwh/hl Głównymi parametrami, które wyznaczają parametry ochrony środowiska, są: zużycie wody i energii, a także ilość odpadów produkcyjnych. Wo d a Biorąc pod uwagę wolumen, woda jest głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji piwa. Znajduje również zastosowanie przy myciu zbiorników, na różnego rodzaju etapach procesu produkcyjnego. Grupa Żywiec korzysta przede wszystkim z własnych ujęć wody głębinowej i wód powierzchniowych oraz w mniejszym stopniu z wody miejskiej. Dużą wagę przykładamy do projektów mających na celu znaczne ograniczenie zużycia wody w browarach. W browarach Grupy wskaźnik zużycia wody wynosi 3,1 hl wody na 1 hl piwa gotowego. Zużycie wody na 1 hl piwa jest praktycznie jednakowe dla wszystkich gatunków naszych piw. Jest to bardzo niski wskaźnik. Zużycie wody zależy przede wszystkim od nowoczesności browaru i dbałości pracowników o niskie koszty wytwarzania piwa. Jeszcze 10 lat temu ten wskaźnik był trzy razy wyższy niż obecnie. Energia cieplna i elektryczna Energia cieplna wykorzystywana jest do warzenia piwa, mycia butelek, pasteryzacji. Energia cieplna wytwarzana jest we własnych kotłowniach oraz pozyskiwana od dostawców zewnętrznych. Energia elektryczna jest konieczna do zabezpieczenia procesów produkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego, budynków produkcyjnych i biurowych. Energia elektryczna jest kupowana u dostawców zewnętrznych. Według rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2006 roku, w energii, którą kupiliśmy w 2006 roku, 3,6% stanowiła energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł energii. W 2007 roku wskaźnik ten wynosi 5,1%. Opa ko wa n i a Piwo pakowane jest w różne opakowania, w celu zabezpieczenia jakości produktu oraz jego ochrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Najczęściej wykorzystywanymi opakowaniami są: butelki, puszki i beczki, nazywane kegami. Butelki bezzwrotne 0,33l, i 0,65l pakowane są na tacki z kartonu i owijane w folię. Butelki zwrotne pakowane są w plastikowe skrzynki. Kegi (o pojemności 20, 35 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 36

19 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy 8. Dbamy o Środowisko Naturalne i Bezpieczeństwo Pracy 30 i 50 litrów), a także butelki 0,5l są opakowa- tablicach informacyjnych znajdujących się two palna, toksyczna i niebezpieczna dla śro- Ścisłej analizie podlegają również parametry niami zwrotnymi, tj. po wykorzystaniu wracają na terenie zakładów. Na działach produkcyj- dowiska. Aby zapewnić bezpieczeństwo przy wody wykorzystywanej do produkcji i mycia do browaru, gdzie są myte, dezynfekowane i po- nych znajdują się również apteczki i tabliczki obsłudze procesów produkcyjnych, w których urządzeń. nownie napełniane. z podanymi numerami alarmowymi. wykorzystywany jest amoniak, w browarach zainstalowane są systemy monitoringu para- W 2006 roku Grupa Żywiec została laureatem Od pa d y Unowocześnienie parku maszynowego i wpro- metrów procesu oraz sygnalizacje wczesnego Narodowego Konkurs Ekologicznego Przyjaźni Produktem ubocznym, który powstaje przy pro- wadzenie nowych technologii istotnie ogra- wykrywania awaryjnego wycieku. Przygotowa- Środowisku. Jest on organizowany już od sied- dukcji piwa, są m.in. wysłodziny, będące cen- niczyło ryzyko występowania wypadków przy no i wdrożono również instrukcje i procedury miu lat pod Patronatem Honorowym Prezyden- nym składnikiem karmy dla zwierząt. pracy. Znaczna część procesu produkcyjnego postępowania na wypadek awarii, ograniczania ta RP. Organizatorem Głównym Konkursu jest odbywa się w obiegu zamkniętym, tak że pra- zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Be z p i e c z e ń s t w o p r a c y cownicy nie mają dostępu do części ruchomych i stosowania sprzętu ochronnego. Podstawowym celem Konkursu jest popularyza- W przemyśle browarniczym występują zagro- maszyn. Szereg urządzeń wyposażonych jest cja inwestycji i działań na rzecz ochrony środo- żenia wynikające głownie ze złożonego proce- w specjalne czujniki. Zidentyfikowanie przez Aby dodatkowo zapewnić bezpieczeństwo wiska naturalnego. Misją konkursu jest poka- su technologicznego oraz stosowanych maszyn czujnik pracownika powoduje natychmiastowe pracownikom i okolicznym mieszkańcom, zanie polskiej ekologii w europejskim wydaniu i urządzeń. Choć browary Grupy Żywiec pracu- wyłączenie maszyny. w browarach działają drużyny ratownictwa poprzez promocję proekologicznych postaw ją w oparciu o najnowocześniejsze technologie, chemicznego. Tworzą je pracownicy bro- obywateli, samorządów oraz biznesu. a procesy produkcyjne są zautomatyzowane, Pracownicy browarów otrzymują zgodnie waru, którzy regularnie odbywają ćwicze- pracownicy w browarach są potencjalnie nara- z wymaganiami UE oraz przepisami Kodeksu nia z Państwową Strażą Pożarną połączone Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu tytułu żeni na szkodliwe działanie takich czynników pracy środki ochrony indywidualnej chroniące z symulowanym wyciekiem amoniaku. laureata brana jest pod uwagę skala przedsię- jak: hałas, zapylenie, gazy, mikroklimat, czyn- przed działaniem czynników niebezpiecznych wzięcia, nowatorstwo, kompleksowość rozwią- niki chemiczne, biologiczne oraz urazy mecha- i szkodliwych dla zdrowia. W browarach działają również laboratoria, zań, a przede wszystkim wpływ na środowisko niczne. Stąd też wiele uwagi poświęca się zapo- gdzie dokonuje się analiz surowców, kontroluje naturalne. Grupa Żywiec S.A. spełnia wszyst- bieganiu wypadkom poprzez udzielanie szkoleń Amoniak jest substancją wykorzystywaną się jakość i parametry piwa na każdym etapie kie te warunki. i informacji o potencjalnych zagrożeniach na w obiegu chłodniczym. Jest to substancja ła- produkcji-aż do etapu finalnego. 37 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 38

20 9. Kierujemy się Zasadą Transparentności 9. Kierujemy się Zasadą Transparentności 9. ki e r u j e m y się Za s a d ą Tr a n s pa r e n t n o ś c i Jako spółka giełdowa Grupa Żywiec regularnie organizuje konferencje prasowe i spotkania z dziennikarzami. Wiadomości zamieszczane są umieszczane są informacje dotyczące działań marketingowych związanych z poszczególnymi markami, a także wiadomości o bieżących kon- oferowanych przez Grupę Żywiec produktów. Żadnej opinii, czy pytania nie pozostawiamy bez odpowiedzi. Każdorazowo nawiązywany jest Do k ł a d a m y w s z e l k i c h s ta r a ń, b y n i e u s ta n n i e również na stronie internetowej kursach i promocjach. bezpośredni kontakt z klientem, zakończony sa- podnosić jakość naszych produktów. Wszystk i e u wa g i i s u g e s t i e są d l a n a s c e n n ą w s k a - z ó w k ą, k t ó r a p o z w a l a n a m n a c o d z i e ń w e - r y f i k o w a ć n a s z ą w i e d z ę i d o k ł a d a ć s ta r a ń, b y z a d o w o l i ć n a s z y c h k o n s u m e n t ó w i pa r t n e r ó w handlowych. W naszej działalności wyznajem y z a s a d ę p e ł n e j t r a n s pa r e n t n o ś c i. Zasady otwartej komunikacji obowiązują rów- wiec.pl, a zarejestrowanym dziennikarzom rozsyłane dodatkowo w formie newslettera. Strona internetowa jest także źródłem informacji dla studentów, partnerów handlowych i konsumentów zainteresowanych działalnością firmy. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych informacji została podzielona na profile: ogólny, handlowy, inwestorski, prasowy i studencki. W Grupie Żywiec niezwykle dużą uwagę zwracamy na informacje z rynku dotyczące jakości naszych produktów. Zachęcamy konsumentów do kontaktów z nami. Wszelkie uwagi i sugestie są dla nas cenną wskazówką, która pozwala nam na co dzień weryfikować naszą wiedzę i dokładać starań, by zadowolić naszych konsumentów i partnerów handlowych. tysfakcją konsumentów i naszą. Uwagi dotyczące jakości produktów Grupy Żywiec zgłaszane przez konsumentów indywdualnych za pośrednictwem infolinii, poczty elektronicznej, listów czy telefonów są obsługiwane w przez Dział Inspekcji Jakości w ciągu 24 godzin. Zgłoszenia dokonywane przez partnerów handlowych naszych spółek dystrybucyjnych nież w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Zarząd Grupy Żywiec w szerokim zakresie deklaruje przestrzeganie w spółce zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie pt. Dobre praktyki w spółkach publicznych Dotyczą one m.in. właściwego reprezentowania wszystkich akcjonariuszy, nadania odpowiedniej pozycji organom nadzoru i za- Własne strony internetowe posiadają również marki Heineken, Żywiec, Warka, Tatra, Strong, Królewskie. Na stronach internetowych: w w w.h e i n e k e n.p l w w w.z y w i e c.c o m.p l w w w.w a r k a.c o m.p l Stąd też na wszystkich produktach Grupy Żywiec można znaleźć bezpłatny numer infolinii czy adres poczty elektronicznej Ta forma komunikacji odbierana jest przez konsumentów jako zachęta do wyrażania swoich opinii i cieszy się dużą popularnością. Obok zapytań dotyczących produktów, załatwiane są w ciągu 7 dni. Pasja i dążenie do najwyższej jakości wszystkiego, co robimy lub produkujemy, znajduje wyraz w obowiązujących wszystkie browary procedurach zarządzania jakością, instrukcjach i zasadach postępowania. pewnienia im optymalnych warunków funkcjo- w w w.s t r o n g.c o m.p l opakowań, punktów sprzedaży czy aktualnie pro- nowania, zwiększenia przejrzystości informacyj- w w w.t a t r a m o c n e.p l wadzonych promocji i konkursów, konsumenci Od lat wzmacniamy świadomość naszych pra- nej oraz podniesienia wiarygodności audytu. w w w.k r o l e w s k i e.p l przekazują również swoje opinie na temat jakości cowników odnośnie roli i wagi jakości, począw- 39 Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c Ra p o r t Sp o ł e c z n y Gr u p y Ży w i e c 40

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania produkcją - MES

Systemy zarządzania produkcją - MES Systemy zarządzania produkcją - MES Laboratorium 2: Podstawowe parametry procesu produkcyjnego w środowisku Qcadoo MES Politechnika Rzeszowska 2014 Proces produkcyjny Na początku należy zdefiniować proces

Bardziej szczegółowo

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA

OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Lp. I Informacje o Organizacji OCENA ANKIETY WERYFIKACYJNEJ W ZAKRESIE UZYSKANIA CERTYFIKATU ORGANIZACJA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA Pensjonat Reymontówka*** Ul. Nędzy Kubińca 170 34-511 Kościelisko II Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA SZACUNEK KODEKS ETYKI MÓJ BANK, w którym: stawiamy na przedsiębiorczość, tworząc jeden zaangażowany zespół, dbamy o porządek i dobre zorganizowanie, szanując ludzi i zasady. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PORZĄDEK WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW

PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW Emmerson S.A. to jedna z największych i najbardziej znanych polskich firm działających na rynku nieruchomości. Podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej Emmerson S.A. to: nieruchomości mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/.../2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku Cele:

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

O firmie PharmoVit Ltd

O firmie PharmoVit Ltd O firmie PharmoVit Ltd Wierzymy, że wszystko co najlepsze dla człowieka znajduje się w naturze właśnie dlatego tworzymy unikalne i niepowtarzalne na rynku receptury oparte na składnikach naturalnych. Misja,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ KODEKS ETYKI STUDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1 Wypełniając obowiązek nałożony przez art. 202 ust. 5a znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY KODEKS DOBRYCH PRAKTYK MARKETINGOWYCH ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POLSKI PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY Wersja z dnia 8.02.2011 r. Zatwierdzona na Ogólnym Zgromadzeniu ZP PPS w dniu 29.03.2011 r. Wytyczne przedstawione

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu

Alma CG. Europejski lider w zakresie # cost consultingu Alma CG Europejski lider w zakresie # cost consultingu Agenda Kim jesteśmy Gwarancja jakości Obszary współpracy Etapy realizacji Projektu 3 Kim jesteśmy > Alma CG opracowała cost consulting - system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty środowiskowe

Certyfikaty środowiskowe Certyfikaty środowiskowe jako praktyczna realizacja zasad zrównoważonego rozwoju Gdynia, 23.05.2013 Agenda 1. O Fundacji Partnerstwo dla Środowiska 2. Program Czysty Biznes 3. Zielone Biuro 4. Przyjazny

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1)

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH ZASADY DOBRYCH PRAKTYK UBEZPIECZENIOWYCH Zakłady ubezpieczeń są ważnym elementem polskiej gospodarki. Ich dynamiczny rozwój sprzyja rozwojowi ekonomicznemu państwa. Zakłady ubezpieczeń należą do prekursorów

Bardziej szczegółowo

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego

I NARZĘDZI PORTFEL METOD. Kodeks etyki dyrektora personalnego PORTFEL METOD I NARZĘDZI Kodeks etyki dyrektora personalnego W kwietniu 2007 roku Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) i Stowarzyszenie Klub Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (KLZZL) zaprezentowały

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku

Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku Wstęp Kodeks Etyki Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku, zwany dalej Kodeksem, został uchwalony w trosce o dobre imię Akademii Pomorskiej w Słupsku,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Orange Polska

kodeks etyki Orange Polska kodeks etyki Orange Polska nasze wartości bezpośredni Działamy w sposób jasny i zrozumiały. Stosujemy proste rozwiązania. Skupiamy się na tym, co jest ważne. uczciwy Jesteśmy otwarci i gotowi, żeby się

Bardziej szczegółowo

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20

Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 10-02-03 11:20 Wartości ING 06-ING-02-14-02 Ulotka korporacyjna.indd 1-3 10-02-03 11:20 Klauzula wyłączenia odpowiedzialności Wartości ING stanowią wewnętrzny kodeks postępowania. Obejmują zbiór zasad, którymi nasi Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Naszą największą wartością są ludzie

Naszą największą wartością są ludzie Dołącz do nas! Naszą największą wartością są ludzie Cenimy tych, którzy poprzez swój własny rozwój wpływają na rozwój całej firmy. Celem Carrefour jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r.

Wizerunek pracodawcy. przekaz i odbiór w procesie rekrutacji. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska. 12.05.2010 r. Wizerunek pracodawcy przekaz i odbiór w procesie rekrutacji 12.05.2010 r. Anna Kiełczewska Tomasz Prus Dorota Trojanowska Kim jesteśmy TPA Horwath to międzynarodowa grupa konsultingowa Dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska zaproszenie do udziału w V edycji konkursu (2014) www.greenevo.gov.pl GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii (2009-2013) Piąty rok

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Co jest istotą systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001? System zarządzania środowiskowego stanowi część systemu zarządzania organizacji. Istota SZŚ wg normy ISO 14001

Bardziej szczegółowo

STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R.

STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R. STAŻE I PRAKTYKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE PIOTR PALIKOWSKI, PREZES PSZK WARSZAWA, 12 MAJA 2015R. PARTNERSTWO ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI OŚ III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

KODEKS ETYKI STUDENTA. Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie KODEKS ETYKI STUDENTA Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Warszawa, 24.01.2013 Chcąc podkreślić nieoceniony wpływ zdobywania wiedzy na jakość ludzkiego życia jesteśmy przekonani, iż będąc

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A.

Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. Karolina TARNAWSKA Dyrektor ds. Skarbu i Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Grupa Żywiec S.A. JAK W SPOSÓB ŚWIADOMY ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY W KONTEKŚCIE OCENY PRZEZ INSTYTUCJE FINANSOWE I KLUCZOWYCH DOSTAWCÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka w Kodeksie Postępowania Skanska. Barbara Głowala, Radca Prawny Skanska CDE

Prawa człowieka w Kodeksie Postępowania Skanska. Barbara Głowala, Radca Prawny Skanska CDE Prawa człowieka w Kodeksie Postępowania Skanska Barbara Głowala, Radca Prawny Skanska CDE 1 Jedna z największych w świecie firm budowlanych i deweloperskich (Forbes 500) Obecność w Europie, USA i Ameryce

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Gorlice Celem Kodeksu Etyki jest określenie katalogu wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Urzędu Gminy Gorlice przy wykonywaniu obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI KATALOG STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI Tekst jednolity z dnia 22.05.2013 1 1. Katalog Standardów Funkcjonowania Stowarzyszenia Solidarności z Ubogimi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl DRUKARNIA WIELKI FORMAT BLISTRY & WORKI WYKLEJANIE OPAKOWANIA KALENDARZE O firmie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu stażowego realizowanego w ramach projektu PUK Inżynieria Materiałowa plus Program Uatrakcyjnienia Kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa z pakietem językowym I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kodeks. Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej PGNiG

Kodeks. Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej PGNiG Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej PGNiG Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA dotyczy kształtowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania

Kodeks etyki i postępowania VISTAL GDYNIA S.A. Kodeks etyki i postępowania Gdynia, dnia 04 września 2012 r. Słowo wstępne... 3 Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania VISTAL Gdynia S.A.... 3 Najwyższe standardy etyczne... 4 Wartości,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja jest sposobem na opanowanie żywiołu agencji rekrutacyjnych na Ukrainie?

Czy certyfikacja jest sposobem na opanowanie żywiołu agencji rekrutacyjnych na Ukrainie? Czy certyfikacja jest sposobem na opanowanie żywiołu agencji rekrutacyjnych na Ukrainie? Dr Tomasz Jeleński Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej Grupa Robocza ds. Certyfikacji Misja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR

Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR Niniejszy kodeks określa zasady i standardy realizacji usług Public Relations, których zobowiązują się przestrzegać firmy wchodzące w skład Związku Firm Public Relations (dalej

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI I ŁAD KORPORACYJNY

KODEKS ETYKI I ŁAD KORPORACYJNY SOLIDNEUBEZPIECZENIA KODEKS ETYKI I ŁAD KORPORACYJNY Wstęp Concordia Ubezpieczenia obecna jest na polskim rynku od 1997 roku. W tym czasie zdobyliśmy zaufanie wielu Klientów i Partnerów, rozwinęliśmy sieć

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pracodawca Roku w Budownictwie

REGULAMIN KONKURSU Pracodawca Roku w Budownictwie REGULAMIN KONKURSU Pracodawca Roku w Budownictwie I. Cel Konkursu Celem konkursu jest wyłonienie i promocja tych pracodawców w budownictwie, którzy ze względu na swoje osiągnięcia zarządzaniu firmą oraz

Bardziej szczegółowo

,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego.

,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Załącznik nr 1 do,,czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez kontynuację działań podejmowanych w latach wcześniejszych, tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych

Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych Podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej kluczem do podnoszenia jakości usług publicznych - dostępne metody i formy ze wskazaniem źródeł finansowania Opracował: Maciej Schab www.maciejschab.pl maciej.schab@maciejschab.pl

Bardziej szczegółowo