Idealne połączenie. ABC, LEX i Oficyna to idealne połączenie wiedzy i doświadczenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Idealne połączenie. ABC, LEX i Oficyna to idealne połączenie wiedzy i doświadczenia."

Transkrypt

1

2 Idealne połączenie Nastawienie na potrzeby klientów, innowacyjność, odpowiedzialność, prawość oraz tworzenie nowych wartości stanowią podstawę wszystkich działań Wolters Kluwer Polska. Praktycznie rzecz biorąc ABC dostarcza użytkownikom narzędzia oraz informacje przygotowane pod kątem natychmiastowego zastosowania w codziennych zadaniach biznesowych. Masz pełne prawo LEX dostarcza kompletny system wiarygodnych i aktualnych informacji z wszystkich dziedzin prawa, ułatwiając analizę, wyciąganie wniosków oraz samodzielne podejmowanie decyzji. Wiadomo! Oficyna to wiarygodne źródło, konkretnych, profilowanych informacji z zakresu finansów, prawa i biznesu. Jesteśmy pod ręką, zawsze gdy szukasz odpowiedzi. księgarnia internetowa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Płocka 5a, Warszawa tel fax ABC, LEX i Oficyna to idealne połączenie wiedzy i doświadczenia.

3 Szanowni Państwo Chcielibyśmy Państwu zaprezentować najnowszy katalog publikacji prawniczych Wolters Kluwer Polska, który zawiera szeroki wybór tytułów skierowanych zarówno do osób stosujących prawo w codziennej praktyce, jak i studentów szukających gruntownej i metodycznie uporządkowanej wiedzy. Przejrzysty układ z podziałem na dziedziny prawa zdecydowanie ułatwi korzystanie z katalogu. Nasze książki tworzymy z myślą o potrzebach klientów, dlatego proponujemy publikacje najwyższej jakości merytorycznej, których zakres obejmuje: najważniejsze komentarze do ustaw, podręczniki akademickie, poradniki branżowe, monografie, teksty aktów prawnych i ustaw. Publikacje zawarte w niniejszym katalogu można znaleźć w księgarniach rekomendowanych na terenie całego kraju oraz w naszej księgarni internetowej wiele z nich także w postaci e-booków. Autorów, którzy chcieliby podjąć z nami współpracę, zachęcamy do wypełnienia naszej ankiety wydawniczej, która znajduje się na naszej stronie internetowej Serdecznie zapraszamy do lektury naszych książek. Justyna Kossak Dyrektor Działu Praw Autorskich

4 Najbliżej Ciebie gdziekolwiek jesteś Księgarnia internetowa Profinfo.pl to: ponad 6000 publikacji z prawa, finansów i biznesu bezpłatna wysyłka pakiety tematyczne z rabatami druk na życzenie elektroniczne wersje publikacji

5 Prawo karne

6 Prawo karne e Kodeks karny. Andrzej Marek 2010, wydanie 5, format B5 oprawa twarda z obwolutà, s. 772 ISBN , ABC-0291, cena 220 zł Piàte wydanie komentarza zostało rozszerzone oraz uaktualnione przez wykorzystanie najnowszego orzecznictwa i literatury przedmiotu. Uwzgl dniono w nim i skomentowano wszystkie dotychczasowe nowelizacje kodeksu karnego. Ich wielka liczba (ponad 30), rozległoêç, a tak e cz ste zmiany tych samych przepisów lub instytucji, stwarzajà problemy w ustalaniu stanu prawnego i dokonywaniu aktualnej wykładni. Stàd du y nacisk poło ony jest w komentarzu na objaênienia zmian legislacyjnych. Kodeks wykroczeƒ redakcja Tomasz Grzegorczyk 2010, format B5 oprawa twarda, s. 664 ISBN KAM-1426 cena 160 zł W komentarzu przedstawiono analiz przepisów z uwzgl dnieniem tak- e tych zmian, które wejdà w ycie w czerwcu 2010 r. W uwagach komentatorskich wskazano te kierunki zmian przygotowywanych w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, przedstawiono podstawowà literatur przedmiotu oraz bogate orzecznictwo Sàdu Najwy szego. W uwagach tych uwzgl dniono tak e w odpowiednim zakresie przepisy ustaw szczególnych oraz przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego dla wykazania ró nic w rozwiàzaniach prawnych i przepisy Kodeksu post powania karnego dla wykazania sposobu właêciwego stosowania norm Kodeksu wykroczeƒ w praktyce organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoêci. Kodeks karny skarbowy Tomasz Grzegorczyk 2009, wydanie 4, format B5 oprawa twarda, s. 764 ISBN ABC-0099 cena 220 zł Niniejszy komentarz kompleksowo omawia przepisy Kodeksu karnego skarbowego, uwzgl dniajàc aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto poruszono w nim zagadnienia innych re imów odpowiedzialnoêci, w mniejszym lub wi kszym stopniu powiàzanych z problematykà przest pstw i wykroczeƒ skarbowych odpowiedzialnoêç administracyjnoprawnà (podatkowà, celnà, dewizowà) oraz sui generis odpowiedzialnoêç podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary. 4

7 e Prawo karne Kodeks karny skarbowy Piotr Kardas Grzegorz Łabuda Tomasz Razowski oprawa twarda z obwolutà s ISBN KAM-1339 cena 169 zł kompleksowo omawia przepisy Kodeksu karnego skarbowego, uwzgl dniajàc aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto poruszono w nim zagadnienia innych re imów odpowiedzialnoêci, w mniejszym lub wi kszym stopniu powiàzanych z problematykà przest pstw i wykroczeƒ skarbowych odpowiedzialnoêç administracyjnoprawnà (podatkowà, celnà, dewizowà) oraz sui generis odpowiedzialnoêç podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groêbà kary. Kodeks wykroczeƒ redakcja Marek Mozgawa Magdalena Budyn-Kulik Patrycja Kozłowska-Kalisz Marek Kulik 2009, wydanie 2, format A5 oprawa twarda z obwolutà s. 744 ISBN KAM-0941 cena 160 zł Stosownie do przyj tego zało enia przedstawiono w nim w sposób w miar syntetyczny analiz przepisów kodeksu wykroczeƒ. W komentarzu uwzgl dniono poglàdy doktryny prawa wykroczeƒ, w koniecznym dla dokonania analizy zakresie. Autorzy nie stawiali sobie za zadanie rozstrzygania sporów teoretycznych (które jedynie sygnalizowano), starali si zaê wyjaêniç przepisy w sposób przyst pny, tak aby ułatwiç ich rozumienie i stosowanie. Uwzgl dniono równie orzecznictwo sàdowe, akcentujàc najnowsze orzeczenia. Kodeks karny. redakcja Andrzej Zoll Cz Êç ogólna. Tom I. do art k.k. 2007, wydanie 3, format A5, oprawa twarda z obwolutà, s ISBN , KAM-0041, cena 220 z Cz Êç szczególna. Tom II. do art k.k. 2008, wydanie 3, format A5, oprawa twarda, s ISBN , KAM-0095, cena 220 z Cz Êç szczególna. Tom III. do art k.k. 2008, wydanie 3, format A5, oprawa twarda z obwolutà, s ISBN , KAM-0805, cena 220 z do Kodeksu karnego pod red. prof. Andrzeja Zolla zdà y ju na sta- e wpisaç si do kanonów literatury karnistycznej. Prawnicy cenià go za kompleksowoêç i nowatorskie podejêcie do z o onej problematyki materialnego prawa karnego i jego interpretacji w zmieniajàcej si wcià rzeczywistoêci. 5

8 Prawo karne e Kodeks post powania karnego. Tom I: do art k. p. k. Tom II: do art k. p. k. redakcja Jan Grajewski Jan Grajewski, Lech Krzysztof Paprzycki Sławomir Steinborn 2010, wydanie 2, format A5, oprawa twarda z obwolutà Tom I: s. 1292, Tom II: s ISBN , KAM-0394, cena 320 zł Autorzy starali si przedstawiç obowiàzujàce regulacje prawne w kontekêcie poglàdów doktryny, jak i tendencji orzecznictwa sàdowego, przy uwzgl dnieniu współczesnych standardów mi dzynarodowych z zakresu post powania karnego. Szczególnà uwag zwrócono na charakterystyk nowych rozwiàzaƒ proceduralnych uj tych w ustawach nowelizujàcych kodeks post powania karnego. Autorzy szczegółowo odnoszà si do skutków, jakie wywołała ka da z nich i to nie tylko w stosunku do bezpoêrednio zmienionych, ale równie do pozostałych, zwiàzanych z nimi przepisów kodeksu, wskazujàc mo liwe drogi interpretacji nowych uregulowaƒ. Prezentujàc poszczególne instytucje procesowe, Autorzy nie stronià równie od ocen krytycznych i postulatów de lege ferenda. uwzgl dnia stan prawny na 15 marca 2010 r. oraz zmiany w kodeksie post powania karnego wprowadzone ustawà nowelizujàcà z dnia 5 listopada 2009 r., która weszła w ycie w dniu 8 czerwca 2010 r. Ustawa o post powaniu w sprawach nieletnich Piotr Górecki Stanisław Stachowiak 2010, wydanie 5, format A5 oprawa mi kka, s. 492 ISBN KAM-0073 cena 79 zł Piàte wydanie komentarza uwzgl dnia stan prawny na 5 marca 2010 r., zawiera ono tak e najwa niejsze przepisy wykonawcze. uwzgl dnia te mi dzy innymi zmiany w kodeksie post powania karnego, kodeksie karnym i kodeksie post powania cywilnego. Autorzy wykorzystali równie wa ne dla praktyki orzecznictwo Sàdu Najwy szego oraz literatur dotyczàcà ustawy o post powaniu w sprawach nieletnich. Kodeks karny Cz Êç ogólna redakcja Jacek Giezek Jacek Giezek Grzegorz abuda Natalia K àczyƒska 2007, format A5 oprawa twarda, s. 794 ISBN KAM-0842 cena 160 z Kodeks post powania karnego oraz ustawa o Êwiadku koronnym Tomasz Grzegorczyk 2008, wydanie 5, format B5 oprawa twarda, s ISBN KAM-0098 cena 290 z Kodeks post powania w sprawach o wykroczenia Tomasz Grzegorczyk 2008, wydanie 4, format B5 oprawa twarda, s. 484 ISBN ABC-0175 cena 160 z 6

9 e Prawo karne Regulamin prokuratury i Michał Gabriel- -W glowski oprawa mi kka, s. 548 ISBN KAM-1328 cena 79 zł Ustawa o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie Sylwia Spurek 2008, format A5 oprawa mi kka, s. 252 ISBN KAM-1124 cena 59 z Ustawa o przeciwdzia aniu narkomanii Anna Muszyƒska Katarzyna ucarz 2008, format A5 oprawa mi kka, s. 900 ISBN ABC-0420 cena 99 z Ustawa o dozorze elektronicznym Michał Rusinek 2010, format A5 oprawa mi kka, s. 256 ISBN KAM-1462 cena 79 zł Komentowana ustawa wprowadza do polskiego systemu prawa karnego dozór elektroniczny nowy instrument penalny z powodzeniem stosowany w wielu krajach Êwiata. Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy tej eksperymentalnej regulacji, omówienie pojawiajàcych si w jej kontekêcie problemów teoretycznych i rozstrzygni cie legislacyjnych niejasnoêci. Skarga na przewlekłoêç post powania przygotowawczego i sàdowego Piotr Górecki Stanisław Stachowiak Paweł Wiliƒski 2010, wydanie 2, format A5 oprawa mi kka, s. 184 ISBN KAM-0915 cena 59 zł Niniejsza publikacja stanowi pierwsze w Polsce wydanie komentarza do ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post powaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i post powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zwłoki. zawiera bogate orzecznictwo, w tym Trybunału Konstytucyjnego, Sàdu Najwy szego, Naczelnego Sàdu Administracyjnego i sàdów powszechnych. Post powanie w sprawach karnych ze stosunków mi dzynarodowych Gwidon Jaworski Aleksandra Sołtysiƒska 2010, format A5 oprawa mi kka, s. 576 ISBN KAM-1384 cena 89 zł W publikacji starano si odpowiedzieç na pytania dotyczàce sprawnego i skutecznego stosowania instrumentów mi dzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych. Autorzy omawiajà nie tylko tradycyjne instytucje wzajemnej pomocy prawnej, lecz tak e wprowadzone przez obecnie obowiàzujàce przepisy kodeksu post powania karnego stanowiàce implementacj unijnych decyzji ramowych skuteczniejsze instrumenty słu àce tworzeniu Przestrzeni WolnoÊci, Bezpieczeƒstwa i SprawiedliwoÊci w Unii Europejskiej i opierajàce si na zasadach: wzajemnego uznawania orzeczeƒ, wzajemnego zaufania i bezpoêrednioêci. 7

10 Prawo karne e ZAPOWIEDZI Kodeks karny redakcja Marek Mozgawa 2010, wydanie 3, format A5 oprawa mi kka, s. 724 ISBN KAM-0745 cena 120 z Systemy monitoringu wizyjnego we współczesnym Êwiecie Paweł Waszkiewicz Kontrola sekt destrukcyjnych ze stanowiska bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego Maciej Szostak OdpowiedzialnoÊç karna za dzieciobójstwo w prawie polskim (art. 149 k. k.) Agnieszka Ksi opolska- -BreÊ Obszar europejskiego Êcigania karnego Zagadnienia ustrojowe Adam Górski Kodeks wykroczeƒ Wojciech Kotowski 2009, wydanie 3, format A5 oprawa mi kka, s. 960 ISBN ABC-0359 cena 99 zł Praktyczny komentarz do Kodeksu wykroczeƒ zawiera tak e: przepisy karne zawarte w 147 ustawach szczególnych, taryfikator mandatowy, katalog podmiotów uprawnionych do nakładania grzywien z uwzgl dnieniem zakresu ich kompetencji, wzory znaków drogowych wraz z tekstem rozporzàdzenia. Kodeks post powania w sprawach o wykroczenia redakcja Maciej Rogalski Andrzej Kiełtyka Joanna PaÊkiewicz Maciej Rogalski Andrzej Wa ny oprawa mi kka, s. 536 ISBN KAM-1261 cena 99 zł uzupełniony jest o orzecznictwo Sàdu Najwy szego i sàdów powszechnych oraz dotychczasowy dorobek doktryny. Uwzgl dnia nowelizacje z 24 paêdziernika i 5 grudnia 2008 r., w których dodano nowy dział do kodeksu poêwi cony post powaniu w sprawach mi dzynarodowych. Praca adresowana jest do s dziów, adwokatów, funkcjonariuszy słu b ochrony porzàdku publicznego oraz do wszystkich, którzy na co dzieƒ spotykajà si z zagadnieniami z zakresu prawa wykroczeƒ i post powania w sprawach o wykroczenia. ZAPOWIEDZI Post powanie w sprawach o wykroczenia Andrzej Skowron Zasada proporcjonalnoêci w prawie karnym redakcja Teresa Dukiet- -Nagórska Profilowanie kryminalne redakcja Maciej Szostak Zabójstwo wielokrotne i profilowanie kryminalne Kacper Gradoƒ Analiza dyrektywalna przepisów cz Êci ogólnej kodeksu karnego Małgorzata Kardas- -Dàbrowska JawnoÊç rozprawy głównej a ochrona prawa do prywatnoêci w procesie karnym Radosław Koper 8

11 Biblioteka Sàdowa Prawo karne Ekspertyza sàdowa Zagadnienia wybrane redakcja Józef Wójcikiewicz 2007, wydanie 2, format B5 oprawa twarda, s. 616 ISBN KAM-0349 cena 99 z Metodyka pracy s dziego w sprawach o wykroczenia Dariusz Âwiecki 2007, format B5 oprawa twarda, s. 259 ISBN KAM-0933 cena 79 z Elementy metodyki pracy s dziego w sprawach karnych Piotr Hofmaƒski Stanis aw Zab ocki 2006, format B5 oprawa twarda, s. 560 ISBN KAM-0810 cena 120 z ZAPOWIEDè Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagro enia cyberterroryzmem Aleksandra Suchorzewska Psychologia sàdowa dla prawników Ewa Gruza 2009, format B5 oprawa twarda, s. 324 ISBN KAM-1392 cena 79 zł Autorka pokazuje, jak bardzo przydatne, w pracy prawników, funkcjonariuszy policji czy innych słu b prowadzàcych post powanie karne wr cz niezb dne, jest szerokie zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, zwłaszcza sàdowej i niezaw anie tej problematyki jedynie do udziału biegłego psychologa w post powaniu procesowym czy do psychologii zeznaƒ. Podejmuje problematyk wykorzystania wiedzy psychologicznej w poszczególnych czynnoêciach procesowych i pozaprocesowych, na ka dym etapie pracy wykrywczej i w post powaniu sàdowym. Jest to ksià ka o psychologii w post powaniu karnym. Rzetelny proces karny w orzecznictwie sàdów polskich i mi dzynarodowych redakcja Paweł Wiliƒski Anna Błachnio-Parzych Jacek Kosonoga Hanna Kuczyƒska Celina Nowak Paweł Wiliƒski 2009, format B5 oprawa twarda, s. 396 ISBN KAM-1228 cena 120 zł Ksià ka zawiera przyst pnà analiz współczesnego procesu karnego z punktu widzenia poj cia rzetelnego procesu. Wskazuje, jak rozumiane sà najwa niejsze gwarancje procesowe, takie jak: bezstronnoêç i niezawisłoêç s dziów, niezale noêç sàdu, jawnoêç i kontradyktoryjnoêç post powania, równoprawnoêç stron, domniemanie niewinnoêci, prawo do obrony, rozpoznanie sprawy bez zb dnej zwłoki, prawo do informacji, dwuinstancyjnoêç post powania. Dowody w sàdowym procesie karnym Andrzej Gaberle 2010, wydanie 2, format B5 oprawa twarda, s. 416 ISBN KAM-0837 cena 99 zł Ksià ka adresowana jest przede wszystkim do osób zwiàzanych z wymiarem sprawiedliwoêci. Szeroko wykorzystano w niej orzecznictwo Sàdu Najwy szego i sàdów apelacyjnych oraz zawarto wiele propozycji rozwiàzaƒ problemów nurtujàcych praktyk procesu karnego. 9

12 Prawo karne Od ogl dzin do opinii biegłego Poradnik dla prowadzàcych post powanie karne Jolanta Jerzewska 2010, wydanie 3, format A5 oprawa mi kka, s. 194 ISBN ABC-0216, cena 49 zł Czytelnik znajdzie w poradniku starannie wypreparowane minimum wiedzy o podstawowych czynnoêciach kryminalistycznych, dokonywanych w ramach i na u ytek post powania karnego. PodkreÊlenie, e zarówno w ramach, jak i na u ytek, jest wa ne, poniewa zbyt wiele czynnoêci kryminalistycznych dokonywanych jest w sposób niedostatecznie sformalizowany pod wzgl dem procesowym. Mowa tu głównie o zabezpieczaniu Êladów na miejscu ogl dzin, Êladów przeznaczonych do póêniejszych badaƒ w ramach ekspertyzy kryminalistycznej, czyli badaƒ przeprowadzanych przez biegłych. z recenzji prof. dr. hab. Mirosława Owoca 10 Praktyczne elementy zwalczania przest pczoêci zorganizowanej i terroryzmu Nowoczesne technologie i praca operacyjna redakcja Lech Krzysztof Paprzycki Zbigniew Rau 2009, format B5 oprawa twarda, s. 992 ISBN KAM-1270 cena 149 zł Publikacja jest wynikiem multidyscyplinarnych badaƒ prowadzonych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeƒstwa Wewn trznego. Jej obszar tematyczny jest niezwykle szeroki. Si ga od poj cia i obrazu bezpieczeƒstwa w Unii Europejskiej, zjawiska gospodarczej przest pczoêci zorganizowanej oraz fenomenu terroryzmu do technologii zapobiegania i zwalczania terroryzmu oraz form, osobliwoêci i skutecznoêci tzw. czynnoêci operacyjnych Policji i innych słu b policyjnych. prof. zw. dr hab. Stanisław WaltoÊ W złowe problemy procesu karnego redakcja Piotr Hofmaƒski 2010, format B5 oprawa twarda, s ISBN KAM-1300 cena 99 zł W publikacji zamieszczono blisko 100 opracowaƒ zgłoszonych na krakowski zjazd katedr post powania karnego w 2008 r. i wygłoszonych tam w ramach dwóch sesji plenarnych oraz czternastu panelowych. Udział licznych przedstawicieli nauki procesu karnego, jak i znamienitych reprezentantów praktyki wymiaru sprawiedliwoêci, zapewnił wszechstronnoêç prezentowanych spojrzeƒ. Opublikowane wystàpienia poêwi cono rozmaitym zagadnieniom prawa karnego procesowego zarówno teoretycznym, jak i praktycznym ujawniajàcym si w orzecznictwie sàdowym. Dwie sesje obj ły problematyk zwiàzanà z dydaktykà prawa karnego procesowego oraz zagadnienia zwiàzane z przygotowaniem absolwentów.

13 Literatura akademicka Prawo karne Proces karny Cz Êç ogólna Edward Skr towicz Romuald Kmiecik 2009, wydanie 7, format B5 oprawa mi kka, s. 380 ISBN KAM-0070 cena 59 zł Prawo karne mi dzynarodowe Wybór êródeł Michał Królikowski Paweł Wiliƒski Jacek Izydorczyk Małgorzata Znojek 2010, format B5 oprawa mi kka, s. 564 ISBN KAM-1319 cena 49 zł Publikacja zawiera zestawienie najwa niejszych aktów prawnych, orzeczeƒ i innych dokumentów zwiàzanych ze Êciganiem zbrodni mi dzynarodowych, w tym: wyrok Trybunału Norymberskiego, stanowiska oskar ycieli i orzeczenia wydawane przez sàdy polskie w sprawach zbrodniarzy hitlerowskich, akty prawne zwiàzane ze Êciganiem zbrodni mi dzynarodowych po drugiej wojnie Êwiatowej. Istotnà cz Êç publikacji stanowi wybór orzeczeƒ Mi dzynarodowego Trybunału Karnego ds. byłej Jugosławii i Mi dzynarodowego Trybunału Karnego ds. Rwandy, w wi kszoêci po raz pierwszy przetłumaczonych na j zyk polski. Prawo karne Zarys instytucji i naczelne zasady Wojciech CieÊlak 2010, format B5 oprawa mi kka, s. 416 ISBN KAM-1405 cena 49 zł Autor przedstawia w przejrzysty sposób najistotniejsze zagadnienia polskiego prawa karnego, poczynajàc od rozwa aƒ wst pnych i ewolucji instytucji tej gał zi prawa, poprzez, kolejno, problematyk nauki o przest pstwie, nauki o karze oraz typów czynów zabronionych, a po zarysowane bardziej pobie nie statyk i kinetyk procesu karnego. Interesujàcà ilustracj omawianych zagadnieƒ stanowi wybór orzecznictwa Sàdu Najwy szego oraz sàdów apelacyjnych. Prawo i post powanie karne skarbowe Violetta Konarska- -Wrzosek Tomasz Oczkowski Jerzy Skorupka 2010, format B5 oprawa mi kka, s. 470 ISBN KAM-1388 cena 59 zł Niniejsza publikacja to gruntowne teoretyczno-dogmatyczne opracowanie problematyki materialnoprawnej, procesowej i wykonawczej prawa karnego skarbowego. Autorzy przedstawili w nim nie tylko specyficzne instytucje i unormowania tej wyspecjalizowanej dziedziny prawa karnego zawarte w kodeksie karnym skarbowym, ale tak e instytucje i uregulowania kodeksu karnego recypowane na grunt prawa karnego skarbowego oraz wszystkie zasady, instytucje i szczegółowe unormowania kodeksu post powania karnego oraz najistotniejsze regulacje kodeksu karnego wykonawczego, do których odsyła kodeks karny skarbowy. Post powanie karne. Cz Êç ogólna redakcja Zofia Âwida Zofia Âwida Ryszard Ponikowski W odzimierz Posnow 2008, format B5 oprawa mi kka, s. 452 ISBN KAM-1033 cena 59 z Prawo karne skarbowe Stanisław Baniak 2009, wydanie 4, format B5 oprawa mi kka, s. 574 ISBN KAM-0263 cena 59 zł Podstawy prawa karnego mi dzynarodowego Micha Królikowski Pawe Wiliƒski Jacek Izydorczyk 2008, format B5 oprawa mi kka, s. 396 ISBN KAM-1083 cena 39 z 11

14 Prawo karne Literatura akademicka Przewodnik po prawie karnym Gra yna Szczygieł Katarzyna Laskowska Ewa Guzik-Makaruk Wojciech Filipkowski El bieta Zatyka 2008, format B5 oprawa mi kka, s. 344 ISBN KAM-1153 cena 39 zł Post powanie w sprawie nieletnich Marianna Korcyl-Wolska 2008, wydanie 2, format B5 oprawa mi kka, s. 288 ISBN KAM-0639 cena 49 z Prawo dowodowe Zarys wyk adu redakcja Romuald Kmiecik 2008, wydanie 3, format B5 oprawa mi kka, s. 318 ISBN KAM-0671 cena 49 z Kryminalistyka Zarys wyk adu Tadeusz Hanausek Maciej Szostak 2009, wydanie 6, format B5 oprawa mi kka, s. 244 ISBN KAM-0015 cena 49 z Prawo karne materialne Cz Êç ogólna redakcja Marek Mozgawa Magdalena Budyn-Kulik Marek Kulik Patrycja Kozłowska-Kalisz Marek Mozgawa 2009, wydanie 2, format A5 oprawa mi kka, s. 492 ISBN KAM-0789 cena 59 zł Ksià ka stanowi w zamierzeniu Autorów kompletny wykład cz Êci ogólnej prawa karnego, który obejmuje wiadomoêci wst pne, nauk o ustawie karnej, nauk o przest pstwie oraz nauk o karze i innych Êrodkach reakcji na przest pstwo. Podr cznik nie ma charakteru wyłàcznie teoretycznego, uwzgl dnia bowiem problemy stosowania prawa karnego na tle bogatego wyboru orzecznictwa Sàdu Najwy szego i sàdów apelacyjnych. Dopełnienie tego stanowià praktyczne przykłady. Pomocne mogà si równie okazaç liczne tabele i rysunki. Materiały do nauki prawa karnego materialnego Kazusy i pytania testowe Agnieszka Barczak- -Oplustil Marek Bielski Grzegorz Bogdan Wojciech Górowski Piotr Kardas Jarosław Majewski Janusz Raglewski Włodzimierz Wróbel 2009, wydanie 2, format B5 oprawa mi kka, s. 332 ISBN KAM-0869 cena 39 zł Ksià ka mo e okazaç si pomocna w prowadzeniu zaj ç dydaktycznych w ramach kursu prawa karnego materialnego, a tak e ułatwiç samodzielne przygotowanie si do egzaminu. Obecnie publikowany zbiór zawiera przede wszystkim kazusy dotyczàce zasad odpowiedzialnoêci, form zjawiskowych i stadialnych oraz okolicznoêci wyłàczajàcych odpowiedzialnoêç karnà. Prawo karne Repetytorium redakcja Ewelina Blaski 2008, wydanie 3, format B5 oprawa mi kka, s. 236 ISBN KAM-0701 cena 29 z Prawo wykroczeƒ Repetytorium redakcja Urszula abuz Miko aj Iwaƒski Jan Konieczny Agata KoÊciuk Andrzej Krysta Urszula abuz Szymon Roguski 2008, format B5 oprawa mi kka, s. 260 ISBN KAM-1093 cena 34,90 z Prawo karne Cz Êç szczególna Kazusy redakcja Krzysztof Dyla 2006, format A5 oprawa mi kka, s. 160 ISBN cena 26 z Procedura karna Zbiór kazusów redakcja Marianna Korcyl-Wolska 2008, format B5 oprawa mi kka, s. 168 ISBN KAM-0983 cena 29 z Vademecum technika kryminalistyki redakcja Jacek Mazepa 2009, format B5 oprawa mi kka, s. 296 ISBN KAM-1191 cena 79 zł 12

15 Literatura akademicka Prawo karne Kryminalistyka Testy dla studentów Małgorzata Szuta 2009, wydanie 4, format B5 oprawa mi kka, s. 380 ISBN cena 59 zł Prawo karne Testy dla studentów Kryminologia Repetytorium redakcja Alicja Papierz 2010, wydanie 2, format B5 oprawa mi kka, s. 192 ISBN KAM-0812 cena 29 zł Autorzy skoncentrowali si na zarysowaniu najwa niejszych kwestii, które stanowià przedmiot badaƒ, analizy oraz interpretacji współczesnej nauki kryminologicznej. Takie zjawiska, jak m.in. przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, wpływ Êrodków masowego przekazu na zachowania ludzkie, a tak e przestrzenne sposoby zapobiegania przest pczoêci, sà w chwili obecnej w kr gu zainteresowaƒ teoretyków i praktyków zwiàzanych z naukà kryminologii. Graficzne przedstawienie niektórych zagadnieƒ kryminologicznych powinno ułatwiç przyswojenie wiedzy. Opracowanie zawiera tabele statystyczne przedstawiajàce dane dotyczàce przest pczo- Êci w Polsce z uwzgl dnieniem raportów z 2008 roku. Procedura karna Repetytorium Krzysztof Dyl Anna Dyl Katarzyna Mi tkowska Andrzej Tokarz 2010, format B5 oprawa mi kka, s. 314 ISBN KAM-1364 cena 39 zł Repetytorium z procedury karnej obejmuje elementy wiedzy teoretycznej, wskazówki praktyczne oraz wybór najcz Êciej cytowanych wypowiedzi judykatury. Prezentowana forma opracowania, liczne grafiki, tabele i wyliczenia punktowe niewàtpliwie ułatwià zrozumienie poszczególnych instytucji wyst pujàcych w kodeksie post powania karnego. Zamieszczony na koƒcu test oraz kazusy pozwolà Czytelnikowi dodatkowo zweryfikowaç poziom zdobytej wiedzy. Procedura karna Testy dla studentów Ewelina Klimowicz-Górowska Marek urek 2010, wydanie 4, format A5 oprawa mi kka, s. 292 ISBN KAM-0888 cena 32 zł Czy znasz odpowiedzi na takie pytania: Wojciech K. za àdał od policji, aby o fakcie jego aresztowania powiadomiç jedynie przyjaciółk Alin K., bez równoczesnego powiadamiania ony. Czy w tej sytuacji policja musi powiadomiç on o zatrzymaniu jej m a? Do prokuratury zgłosił si duchowny, chcàcy ujawniç informacje dotyczàce planowanego przest pstwa, o którym dowiedział si podczas spowiedzi. Czy i jak prokurator mo e wykorzystaç takie wiadomoêci? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedê w niniejszej ksià ce. Sprawdê si zanim b dzie za póêno zbiór ponad tysiàca pytaƒ z procedury karnej pozwoli Ci skutecznie powtórzyç materiał przed egzaminem. Krzysztof Dyl Wojciech Górowski Krystian Kudela Marek urek 2009, wydanie 3, format A5 oprawa mi kka, s. 268 ISBN KAM-0887 cena 32 zł ZAPOWIEDZI Vademecum kryminalistyki Cz Êç 2 redakcja Jacek Mazepa Probacja Andrzej Bałandynowicz Prawo karne Repetytorium Marta Flis Tomasz Szarski 13

16 Prawo karne Monografie Prawa ofiar przest pstw Ewa Bieƒkowska Lidia Mazowiecka oprawa mi kka, s. 240 ISBN KAM-1250 cena 49 zł Uprawnienia pokrzywdzonego przest pstwem Ewa Bieƒkowska Lidia Mazowiecka oprawa mi kka, s. 84 ISBN KAM-1200 cena 9,90 zł Ofiara przest pstwa w dokumentach mi dzynarodowych Ewa Bieƒkowska Lidia Mazowiecka oprawa mi kka, s. 536 ISBN KAM-1385 cena 79 zł Naprawienie szkody wyrzàdzonej przest pstwem Anna Muszyƒska 2010, format A5 oprawa twarda, s. 456 ISBN KAM-1201 cena 69 zł Monografia zawiera analiz rozwiàzaƒ kompensacyjnych funkcjonujàcych w systemie prawa karnego. Obrazuje wielowàtkowà problematyk dotyczàcà naprawienia szkody wyrzàdzonej pokrzywdzonemu przest pstwem z perspektywy zarówno materialnego prawa karnego, jak i procesu karnego, z odpowiednim uwzgl dnieniem płaszczyzny wykonawczej oraz prawa cywilnego i w cz Êci tak- e ogólnej teorii prawa. Takie kompleksowe uj cie ukazuje funkcjonowanie instytucji kompensacyjnych, które aktualizujà si w momencie wyrzàdzenia szkody, oraz sytuacje prawne konfrontowanego z nimi pokrzywdzonego. Zbrodnia ludobójstwa w mi dzynarodowym prawie karnym Dominika Dró d 2010, format A5 oprawa twarda, s. 336 ISBN KAM-1427 cena 69 zł Za najpowa niejszà zbrodni o charakterze mi dzynarodowym uwa a si obecnie zbrodni ludobójstwa. Pociàgni cie do odpowiedzialnoêci karnej za jej popełnienie mo e jednak sprawiaç trudnoêci z uwagi na niedookreêlone znamiona tej zbrodni. Celem niniejszej monografii jest rozwa- enie znaczenia terminu ludobójstwo w kontekêcie normatywnym, dogmatycznym oraz w orzecznictwie mi dzynarodowych trybunałów karnych. Ksià ka została podzielona na rozdziały dotyczàce genezy poj cia ludobójstwa, wybranych aktów prawnych odnoszàcych si do tej zbrodni, zagadnieƒ zwiàzanych z ludobójstwem w naukach społecznych, elementów (znamion) zbrodni i form jej popełnienia i udziału w niej. Opiniowanie sàdowo-lekarskie w przest pstwach przeciwko zdrowiu Tomasz Jurek 2010, format A5 oprawa mi kka, s. 190 ISBN KAM-1234 cena 49 zł Prezentowana pozycja przedstawia interpretacj rodzajów uszczerbków na zdrowiu w prawie karnym i zasady opiniowania sàdowo-lekarskiego w przest pstwach przeciwko zdrowiu. Jest doskonałym narz dziem pracy dla biegłego i prawnika weryfikujàcego jego opini. Wnikliwa analiza wykładni przepisów, orzecznictwa i literatury oraz przedstawienie kontekstu systemowego, celowoêciowego i historycznego pozwoliły autorowi na stworzenie kryteriów diagnostycznych spójnych z punktu widzenia prawa i medycyny. 14

17 Monografie Prawo karne Chuligaƒstwo stadionowe Studium kryminologiczne Piotr Chlebowicz oprawa twarda, s. 240 ISBN KAM-1353 cena 69 zł Recydywa w Polsce Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej Teodor Szymanowski 2010, format A5 oprawa twarda, s. 424 ISBN KAM-1459 cena 99 zł Recydywa w Polsce to pierwsza od ponad dwudziestu lat monografia poêwi cona przedstawieniu specyficznego zagadnienia, jakim jest wielokrotna przest pczoêç w nowych warunkach społecznej egzystencji w niezale nej i szybko rozwijajàcej si Polsce. Ksià ka została napisana na podstawie analizy przepisów prawa karnego, wyników licznych badaƒ (w tym przeprowadzonych przez Autora) oraz statystyk kryminalnych i literatury przedmiotu. Badaniom poddano bardzo długi okres (lata ), dzi ki czemu mo liwe było ukazanie ewolucji prawa karnego, znaczonej przede wszystkim uchwaleniem trzech kodeksów karnych (w 1932, 1969 i 1997 r.) oraz przemian w przest pczoêci w Polsce, szczególnie recydywistycznej. Przest pczoêç przeciwko zabytkom archeologicznym Problematyka prawnokryminalistyczna Maciej Trzciƒski 2010, format A5 oprawa twarda, s. 324 ISBN KAM-1402 cena 79 zł Prezentowana publikacja jest pierwszà próbà kompleksowego opracowania nierozpoznanej dotàd bli ej problematyki zwiàzanej z przest pczoêcià skierowanà przeciwko specyficznej kategorii zabytków, jakimi sà zabytki archeologiczne. Na podstawie przeprowadzonych badaƒ autor scharakteryzował rozpoznane formy działaƒ przest pczych, opisujàc zarówno motywy działaƒ sprawców, typowy sposób ich działania, jak i negatywne skutki przest pstw. W ksià ce zdiagnozowano równie podstawowe formy zagro eƒ dla dziedzictwa archeologicznego oraz dokonano oceny systemu jego prawnej ochrony. Karnoprawna ochrona praw osób wykonujàcych prac zarobkowà Joanna Unterschutz 2010, format A5 oprawa twarda, s. 324 ISBN KAM-1438 cena 79 zł Ksià ka stanowi wszechstronnà analiz przepisów rozdziału XXVIII cz Êci szczególnej kodeksu karnego. Jest to tematyka o doniosłym znaczeniu praktycznym, zwiàzana z problemami społecznymi dotyczàcymi zatrudnienia. Znamiona przepisów rozdziału XXVIII k. k. odsyłajàce do przepisów prawa pracy i ubezpieczeƒ społecznych wymagajà poszerzenia obszaru badaƒ, wyjêcia poza ramy prawa karnego materialnego i analizy przepisów szeroko rozumianego prawa pracy. Zamiarem było stworzenie opracowania skierowanego zarówno do osób zajmujàcych si w swej praktyce prawem karnym, jak i tych, których zainteresowania pozostajà w kr gu prawa pracy stàd koniecznoêç wywa enia proporcji pomi dzy zagadnieniami z obydwu tych dziedzin prawa. OdpowiedzialnoÊç karna lekarza w zwiàzku z wykonywaniem czynnoêci medycznych Renata K dziora oprawa twarda, s. 464 ISBN KAM-1165 cena 79 zł 15

18 Prawo karne Współzale noêç prawa karnego materialnego i procesowego redakcja Gra yna Artymiak; Zbigniew åwiàkalski oprawa twarda, s. 720 ISBN KAM-1067 cena 69 zł BezprawnoÊç jako element przest pnoêci czynu Zbigniew J drzejewski oprawa twarda, s. 644 ISBN KAM-1127 cena 79 zł Warunkowe umorzenie post powania karnego Tomasz Kozioł oprawa twarda, s. 280 ISBN KAM-1259 cena 69 zł Małoletni jako Êwiadek w procesie karnym Magdalena Kornak oprawa twarda, s. 308 ISBN KAM-1021 cena 69 zł Materialne okreêlenie przest pstwa Ewa Plebanek oprawa twarda, s. 324 ISBN KAM-1325 cena 69 zł W monografii dokonano próby nakreêlenia współczesnej definicji materialnego okreêlenia przest pstwa w demokratycznym paƒstwie prawnym. Przedstawiono argumenty, majàce przekonaç Czytelnika, e materialne okreêlenie przest pstwa nie jest reliktem socjalistycznego prawa karnego. W publikacji przeprowadzono analiz poj cia społecznej szkodliwoêci na dwóch płaszczyznach, tj. stanowienia i stosowania prawa. Zaj to stanowisko w wielu sporach wyrosłych na gruncie praktycznych zagadnieƒ zwiàzanych z ocenà stopnia społecznej szkodliwoêci danej kategorii zachowaƒ albo konkretnego czynu. Bójka i pobicie Aspekty wykrywcze i dowodowe Karolina Olszak oprawa twarda, s. 216 ISBN KAM-1309 cena 69 zł Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat skomplikowanych, zarówno od strony przyj cia właêciwej kwalifikacji prawnej jak i od strony dowodowej, przest pstw: bójki i pobicia. Ilustrowana jest du à liczbà przykładów zaczerpni tych z badanych spraw, dobranych w taki sposób, by ukazaç nie tylko przypadki typowe, lecz scharakteryzowaç bójki i pobicia w całej ich ró norodnoêci. Autorka omawia czyny z art. 158 i 159 k. k. w sposób przekrojowy, uwzgl dniajàc rozwa ania prawnokarne i kryminologiczne, skupiajàc si na wskazaniach teorii wykrywania oraz zagadnieniach dowodowych. Zasadnicza wykładnia znamion przest pstw Pozycja metody j zykowej oraz rezultatów jej u ycia Jarosław Wyrembak oprawa twarda, s. 360 ISBN KAM-1376 cena 120 zł Praca Jarosława Wyrembaka jest bardzo dobrym przykładem połàczenia w naukach prawnych trzech typów rozwa aƒ. Teoretycznoprawne skupiajà si na problematyce wykładni prawa i na wyborze do dalszych badaƒ jednego z mo liwych w jej obr bie podejêç. Autor skłania si ku j zykowej wersji wykładni przepisów i przekonujàco uzasadnia swój wybór. W zakresie kwestii prawno-dogmatycznych badania autora wià à si z analizà obowiàzujàcych przepisów prawa karnego materialnego i procesowego odnoszàcych si do instytucji zasadniczej wykładni przepisów, do której przeprowadzania upowa niony jest w pewnych przypadkach Sàd Najwy szy. Trzeci ma charakter empiryczny. prof. dr hab. Piotr Winczorek 16

19 Prawo karne Ocena funkcjonowania porozumieƒ procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwoêci redakcja Cezary Kulesza oprawa twarda, s. 372 ISBN KAM-1336 cena 69 zł Immunitety w polskim prawie karnym Barbara Janusz-Pohl oprawa twarda, s. 372 ISBN KAM-1358 cena 69 zł Ksià ka stanowi monograficzne opracowanie instytucji immunitetu z punktu widzenia prawa karnego procesowego. Autorka rozpoczyna rozwa ania od przedstawienia zagadnieƒ ogólnych, zwiàzanych zwłaszcza z konstrukcjà teoretycznà immunitetów poszczególnych typów, nast pnie dokonuje charakterystyki immunitetów relewantnych z punktu widzenia prawa karnego, by ostatecznie skupiç si na ich analizie w uj ciu dynamicznym na tle poszczególnych stadiów procesu karnego oraz w Êwietle wybranych instytucji karnoprawnych. Instytucja ułaskawienia w prawie polskim Piotr Rogoziƒski oprawa twarda, s. 784 ISBN KAM-1326 cena 129 zł Praca prezentuje problematyk ułaskawienia w szerokim Êwietle normatywnym, najwi kszy nacisk poło ono jednak na karnoprocesowe aspekty stosowania prawa łaski. Poruszone zostały równie kwestie historycznoprawne z perspektywy ustrojowej oraz karnoprocesowej, problematyka praktyki ułaskawieniowej, roli tej instytucji jako elementu polityki kryminalnej paƒstwa czy refleksji nad typowymi powodami mogàcymi uzasadniaç skorzystanie z tego konstytucyjnego prawa Prezydenta. Niezb dnà ilustracjà powy szych rozwa aƒ jest omówienie mi dzynarodowych standardów praw człowieka oraz naszkicowanie unormowania ułaskawienia w niektórych obcych systemach prawnych. BezstronnoÊç sàdu i jego gwarancje w polskim procesie karnym Wojciech Jasiƒski oprawa twarda, s. 522 ISBN KAM-1340 cena 99 zł Zasadniczym celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja znaczenia zasady bezstronnoêci sàdu. Zadanie to podejmowane jest z jednej strony na podstawie analizy polskiego porzàdku prawnego oraz dorobku orzecznictwa i doktryny. Z drugiej strony przedmiotem rozwa aƒ jest europejski standard bezstronnoêci sàdu kształtowany głównie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dla uzupełnienia i wzbogacenia powy szej perspektywy autor odwołuje si do doêwiadczeƒ paƒstw systemu common law Kanady i Stanów Zjednoczonych w których problematyka bezstronnoêci sàdu ujmowana jest nieco odmiennie. W pracy poruszane sà ponadto psychologiczne i etyczne aspekty bezstronnoêci. Prawa i obowiàzki seksualne mał onków Studium prawne nad normà i patologià zachowaƒ Radosław Krajewski oprawa twarda, s. 408 ISBN KAM-1263 cena 69 zł Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarnoêci Sławomir ółtek oprawa twarda, s. 388 ISBN KAM-1137 cena 69 zł 17

20 Prawo karne Monografie Skargowy model procesu karnego, Ksi ga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, redakcja Anna Gerecka- ołyƒska 2008 Autonomia pacjenta a polskie prawo karne Teresa Dukiet-Nagórska 2008, ISBN , KAM-1126, cena 69 zł Dozór Policji jako Êrodek zapobiegawczy w polskim procesie karnym Jacek Kosonoga 2008, ISBN , KAM-0969, cena 69 zł Europejski nakaz aresztowania w teorii i praktyce paƒstw członkowskich Unii Europejskiej redakcja Piotr Hofmaƒski,Adam Górski, Andrzej Sakowicz, Dobrosława Szumiło-Kulczycka 2008, ISBN , KAM-1060, cena 79 zł Hanzai znaczy przest pstwo Jacek Izydorczyk 2008, ISBN , KAM-1070, cena 69 zł Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym Grzegorz Kopczyƒski 2008, ISBN , KAM-1012, cena 69 zł Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawà w polskim procesie karnym Hanna Paluszkiewicz 2008, ISBN , KAM-1064, cena 69 zł Porwania dla okupu Janusz Kaczmarek, Magdalena Kierszka 2008, wydanie 2, ISBN , ABC-0260, cena 79 zł Post powanie nakazowe w polskim procesie karnym a ochrona praw człowieka Czesław Paweł Kłak 2008, ISBN , KAM-1024, cena 69 zł Ustawowe okreêlenie sankcji karnej Paweł Burzyƒski 2008, ISBN , KAM-1034, cena 69 zł Dowody w sàdowym procesie karnym Andrzej Gaberle 2010, wydanie 2, ISBN , KAM-0837, cena 99 zł Kara ograniczenia wolnoêci w polskim prawie karnym Radosław Gi tkowski 2007, ISBN , KAM-0864, cena 39 zł Metodyka pracy s dziego w sprawach o wykroczenia Dariusz Âwiecki 2007, ISBN , KAM-0933, cena 79 zł OdpowiedzialnoÊç Skarbu Paƒstwa z tytułu niesłusznego skazania Paweł Cioch 2007, ISBN , KAM-0924 Oportunizm i legalizm Êcigania przest pstw w Êwietle współczesnych przeobra eƒ procesu karnego Maria Rogacka-Rzewnicka 2007, ISBN , KAM-0959, cena 69 zł Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialnoêci Barbara Staƒdo-Kawecka 2007, ISBN , KAM-0866, cena 59 zł Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu Jerzy Wojciech Wójcik 2007, ISBN , KAM-0848, cena 79 zł Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne Beata Gruszczyƒska 2007, ISBN , KAM-0814, cena 39 zł Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym Joanna Nowiƒska 2007, ISBN , KAM-0858, cena 59 zł Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym Michał Rusinek 2007, ISBN , KAM-0883, cena 59 zł Elementy metodyki pracy s dziego w sprawach karnych Piotr Hofmaƒski, Stanisław Zabłocki 2006, ISBN , KAM-0810, cena 120 zł 18

21 Monografie Prawo karne OdpowiedzialnoÊç karna za naruszenie tajemnicy przedsi biorstwa Patrycja Kozłowska-Kalisz 2006 Prawnokarne gwarancje prywatnoêci Andrzej Sakowicz 2006 Przest pstwa telekomunikacyjne Maciej Rogalski 2006 Rozprawa apelacyjna w polskim procesie karnym Dariusz Âwiecki 2006 Wpływ pokrzywdzonego na tok post powania przygotowawczego w polskim procesie karnym Wojciech Sych 2006, , KAM-0767 Formalna i merytoryczna kontrola oskar enia w polskim procesie karnym Tomasz Razowski 2005 Porozumienia w polskim procesie karnym. Skazanie bez rozprawy i dobrowolne poddanie si odpowiedzialnoêci karnej Sławomir Steinborn 2005 Przesłanka powagi rzeczy osàdzonej w procesie karnym Maciej Rogalski 2005 Wpływ cech patologicznych pisma na wartoêç dowodowà ekspertyzy pismoznawczej Iwona Zieniewicz 2005 Wyrok skazujàcy sàdu pierwszej instancji w trybie art. 335 k.p.k. Emil Kruk 2005 Zakazy dowodowe w procesie karnym Zbigniew Kwiatkowski 2005 Dowód z ekspertyzy pism patologicznych Sylwia Skubisz 2004 Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym Joanna Piórkowska-Flieger 2004 Narkomani. Sprawcy czynów karalnych Anna Muszyƒska 2004 Oskar ony jako osobowe êródło informacji o przest pstwie Monika Klejnowska 2004 Przeciwdziałanie praniu pieni dzy Jerzy Wojciech Wójcik 2004 Zarys kryminalistycznej taktyki obrony Piotr Girdwoyƒ 2004 Policja. Organizacja i funkcjonowanie Stanisław Pieprzny 2003 Zmiana normatywna i zasady intertemporalne w prawie karnym Włodzimierz Wróbel 2003 Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim post powaniu karnym Jacek Izydorczyk 2002 Wymuszenie rozbójnicze Wojciech CieÊlak

22 Masz pełne prawo infolinia LEX dostarcza kompletny system wiarygodnych i aktualnych informacji z wszystkich dziedzin prawa, ułatwiając analizę, wyciąganie wniosków oraz samodzielne podejmowanie decyzji.

23 Prawo cywilne

24 Prawo cywilne materialne e Kodeks cywilny. redakcja Andrzej Kidyba Tom I. Cz Êç ogólna Zdzisław Gawlik, Andrzej Janiak, Adam Jedliƒski Andrzej Kidyba, Katarzyna Kopaczyƒska-Pieczniak El bieta Niezbecka, Tomasz Sokołowski, oprawa twarda, s. 724, ISBN , KAM-1139, cena 160 z Tom II. W asnoêç i inne prawa rzeczowe Teresa A. Filipiak, Katarzyna A. Dadaƒska, oprawa twarda, s. 432, ISBN , KAM-1140, cena 160 z Tom III. Zobowiàzania. Cz Êç ogólna Zdzisław Gawlik, Andrzej Janiak, Andrzej Kidyba, Grzegorz Kozieł, Adam Olejniczak, Agnieszka Pyrzyƒska Tomasz Sokołowski 2010, format A5, oprawa twarda, s. 868, ISBN , KAM-1141, cena 180 z Tom III. Zobowiàzania. Cz Êç szczególna Zdzisław Gawlik, Andrzej Janiak, Andrzej Kidyba, Grzegorz Kozieł, Katarzyna Kopaczyƒska-Pieczniak, El bieta Niezbecka, Tomasz Sokołowski Tom IV. Spadki El bieta Niezbecka 2008, format A5, oprawa twarda, s. 344, ISBN , KAM-1128, cena 180 z ZAPOWIEDè 22

25 e Prawo cywilne materialne Ustawa o fundacjach Henryk Cioch Andrzej Kidyba 2010, wydanie 2, format A5 oprawa twarda, s. 420 ISBN KAM-0841 cena 120 zł W komentarzu zostały omówione przepisy ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Ponadto odr bnie odniesiono si do fundacji, które poddane zostały uregulowaniom w przepisach szczególnych. Chodziło przede wszystkim o wskazanie specyfiki i odr bnoêci takich fundacji jak: Fundacja im. Ossoliƒskich, Fundacja Centrum Opinii Społecznej, Fundacja Zakłady Kórnickie czy fundacje ko- Êcielne. Prezentuje stanowisko doktryny prawa i orzecznictwo Sàdu Najwy szego. Kodeks cywilny Cz Êç ogólna redakcja Małgorzata Pyziak-Szafnicka Beata Giesen, Wojciech J. Katner, Paweł Ksi ak Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Rafał Majda Ewa Michniewicz- -Broda, Tomasz Pajor, Urszula Promiƒska, Małgorzata Pyziak- -Szafnicka Wojciech Robaczyƒski Małgorzata Serwach, Zbigniew Âwiderski, Michał Wojewoda 2009, format B5 oprawa twarda, s ISBN KAM-0778 cena 220 zł zawiera prezentacj orzecznictwa i poglàdów doktryny dotyczàcych kwestii normowanych w przepisach pierwszej ksi gi Kodeksu, w tym podmiotów prawa, ochrony dóbr osobistych, przedmiotu stosunku prawnego, czynnoêci prawnych i dochodzenia roszczeƒ regulacji o podstawowym znaczeniu dla całego systemu prawa. Ustawa o przekształceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo własnoêci nieruchomoêci Radosław Skwarło 2008, format A5 oprawa mi kka, s. 160 ISBN KAM-1032 cena 49 zł Niniejszy komentarz jest wnikliwà analizà przepisów ustawy pod kàtem jej stosowania w praktyce. Przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków pracowników urz dów gmin, starostw powiatowych i urz dów marszałkowskich oraz prawników zajmujàcych si problematykà gospodarki nieruchomoêciami. uzupełniony został wyborem orzeczeƒ sàdowych, przydatnych do rozwiàzywania problemów praktycznych. Publikacja b dzie nieocenionà pomocà w rozwiàzywaniu praktycznych problemów zwiàzanych z przekształcaniem prawa u ytkowania wieczystego w prawo własnoêci. Prawo spadkowe Liliana Kaltenbek-Skarbek Waldemar urek 2007, wydanie 2, format B5 oprawa twarda, s. 344 ISBN KAM-0296 cena 99 zł Ksià ka stanowi kompleksowy zbiór zagadnieƒ dotyczàcych spadku. Autorzy w przyst pny sposób opisujà, jak prawidłowo sporzàdziç testament, przeprowadziç post powanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku, a tak e przedstawiajà zagadnienia zachowku i dziedziczenia gospodarstwa rolnego, zwłaszcza po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o sprzecznoêci z Konstytucjà cz Êci przepisów odnoszàcych si do dziedziczenia gospodarstw rolnych. 23

26 Prawo cywilne materialne Kodeks cywilny Przepisy z orzecznictwem Paweł Ksi ak 2008, format A5 oprawa mi kka, s. 624 ISBN KAM 1155 cena 79 zł ZAPOWIEDè Prawo rzeczowe Repetytorium redakcja Michał Araszkiewicz Dominika Mróz Szacowanie nieruchomoêci redakcja Jerzy Dydenko 2006, format B5 oprawa mi kka, s. 452 ISBN ABC-0362 cena 65 z Podr cznik przygotowany został na podstawie programu studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomoêci, opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury. Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które zamierzajà ubiegaç si o uprawnienia rzeczoznawców majàtkowych, ale b dzie te przydatny wszystkim tym, którzy zajmujà si nieruchomoêciami zawodowo: zarzàdcom i poêrednikom w obrocie nieruchomoêciami, radcom prawnym i adwokatom, pracownikom urz dów i jednostek samorzàdu terytorialnego oraz banków. Zarzàdzanie nieruchomoêciami mieszkalnymi Aspekty prawne i organizacyjne + CD Ewa Boƒczak-Kucharczyk 2008, format A5 oprawa mi kka, s. 588 ISBN ABC-0503 cena 89 z Ksià ka omawia problemy zwiàzane z zarzàdzaniem budynkami i lokalami mieszkalnymi, przepisy wielu ustaw i aktów wykonawczych dotyczàcych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, najmu, ochrony praw lokatorów, gospodarowania i zarzàdzania nieruchomoêciami. Mo na tu znaleêç odniesienia do orzeczeƒ sàdów oraz odpowiedzi na 100 pytaƒ cz sto zadawanych przez zarzàdców nieruchomoêci mieszkalnych. Gospodarka nieruchomoêciami Zbiór przepisów wybór i wprowadzenie Jerzy Dydenko 2009, wydanie 3, format B5 oprawa mi kka, s. 960 ISBN KAM-1014 cena 79 zł Pozycja ta jest wydaniem ksià kowym aktów prawnych wybranych ze Zbioru przepisów dla rzeczoznawców majàtkowych, cz. 1 i 2, opatrzona wst pem prof, Jerzego Dydenki. 24

27 Literatura akademicka Prawo cywilne materialne Prawo cywilne Zarys wykładu redakcja Mieczysław Goettel Adam Bieranowski, Piotr Bogdalski, Mieczysław Goettel 2009, wydanie 2, format B5 oprawa mi kka, s. 424 ISBN KAM-0548 cena 49 zł Podr cznik zawiera zwi złe omówienie instytucji prawa cywilnego, które stanowià materi jego podstawowych działów: cz Êci ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiàzaƒ, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. Jest on adresowany przede wszystkim do studentów administracji, jednak mo e stanowiç pomoc dydaktycznà równie dla słuchaczy innych kierunków, których programy obejmujà ogólne wiadomoêci z zakresu prawa cywilnego. Prawo cywilne i handlowe w zarysie redakcja Wojciech J. Katner 2009, wydanie 3, format B5 oprawa mi kka, s. 448 ISBN KAM-0635 cena 59 zł Trzecie wydanie Prawa cywilnego i handlowego w zarysie to zaktualizowana i uzupełniona wersja podr cznika akademickiego, w którym omówiono najwa niejsze zagadnienia dotyczàce obrotu prywatnoprawnego (cywilnego i handlowego). W podr czniku zostały omówione podstawowe kwestie cz Êci ogólnej prawa cywilnego, ustrój i funkcjonowanie przedsi biorców (w tym prawo spółek handlowych), zarys prawa rzeczowego, zobowiàzaƒ (w tym umowy handlowe i odpowiedzialnoêç odszkodowawcza), podstawy prawa spadkowego, prawa papierów wartoêciowych, zabezpieczenia wierzytelnoêci oraz prawa własnoêci przemysłowej (w tym znaki towarowe, patenty) i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prawo cywilne dla studentów administracji Zbigniew Szczurek 2008, wydanie 4, format B5 oprawa mi kka, s. 512 ISBN KAM-0219 cena 65 zł Podr cznik zawiera podstawowà wiedz z zakresu prawa cywilnego. Składa si z pi ciu cz Êci, z których pierwsze cztery odpowiadajà systematyce kodeksu cywilnego, natomiast piàta obejmuje prawo rodzinne i opiekuƒcze. Ksià ka przeznaczona jest dla studentów przygotowujàcych si do pełnienia ró nych funkcji w administracji paƒstwowej, samorzàdowej i gospodarczej. Prawo cywilne dla zarzàdców nieruchomoêci Barbara Baran 2009, format B5 oprawa mi kka, s. 408 ISBN KAM-1285 cena 59 zł Publikacja gruntownie omawia terminologi, definicje oraz konstrukcje prawne, z którymi w praktyce stykajà si zarzàdcy nieruchomoêci. Autorka w przyst pny sposób przybli a najwa niejsze poj cia i instytucje prawa cywilnego. Pozwala to uporzàdkowaç wiedz niezb dnà do przygotowania zawodowego zarzàdców nieruchomoêci. Publikacja uwzgl dnia potrzeby i oczekiwania zarówno profesjonalnych zarzàdców, jak i właêcicieli nieruchomoêci, którzy cz sto samodzielnie prowadzà zarzàd swoimi lokalami, gruntami, czy budynkami. 25

28 Prawo cywilne materialne Literatura akademicka Prawo rzeczowe Bronisław Ziemianin Katarzyna Anna Dadaƒska 2008, wydanie 2, format B5 oprawa mi kka, s. 272 ISBN KAM-0522 cena 49 zł TreÊcià podr cznika obj to wszystkie instytucje prawa rzeczowego uregulowane w ksi dze drugiej kodeksu cywilnego oraz w ustawach szczególnych. W podr czniku omówiono nowe instytucje prawa rzeczowego: timesharing, zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz projektowanà instytucj zrzeczenia si własnoêci nieruchomoêci oraz u ytkowania wieczystego. Podstawà rozwa aƒ zawartych w podr czniku jest obowiàzujàce prawo rzeczowe. W niezb dnym zakresie wykorzystane zostało równie piêmiennictwo prawnicze oraz orzecznictwo Sàdu Najwy szego. Prawo prywatne mi dzynarodowe i mi dzynarodowe post powanie cywilne Ewa Kamarad, Mateusz Stankiewicz, Tara Białogłowska, Katarzyna Kaperczak, Zbigniew Kiedacz, Aneta Sarwicka 2010, format B5 oprawa mi kka, s. 244 ISBN KAM-1463 cena 35 zł Repetytorium jest przyst pnym przewodnikiem po podstawowych zagadnieniach z prawa prywatnego mi dzynarodowego i mi dzynarodowego post powania cywilnego, mo- e stanowiç pomoc w przygotowaniu si do egzaminów i kolokwiów. Oprócz cz Êci teoretycznej zawiera zestaw testów oraz kazusów do samodzielnego rozwiàzania, a ponadto zamieszczono w nim wiele wyliczeƒ, rysunków, schematów, wykresów i tabel. Prawo cywilne Cz Êç ogólna i zobowiàzania Testy dla studentów Michał Łuc 2009, wydanie 3, format A5 oprawa mi kka, s. 292 ISBN KAM-0889 cena 32 zł Wkrótce czeka Ci egzamin z prawa cywilnego? Czy znasz odpowiedzi na takie pytania: Siedemnastoletni wła- Êciciel psa wypuêcił go na spacer bez kagaƒca. Pi cioletni pies, spokojny z natury, nagle dostał ataku szału i pogryzł trójk przechodniów. Kto za to odpowie? Zbiór 884 pytaƒ z cz Êci ogólnej prawa cywilnego oraz cz Êci ogólnej zobowiàzaƒ pozwoli Ci nie tylko na łatwe przyswojenie podstawowych instytucji prawa cywilnego, ale tak e na skutecznà powtórk materiału przed egzaminem. Prawo rzeczowe Testy dla studentów redakcja Krzysztof Felchner, Kamila Szutowska 2010, wydanie 3, format A5 oprawa mi kka, s. 244 ISBN KAM-1013 cena 29 zł Niniejszy zbiór zawiera 545 pytaƒ z zakresu prawa rzeczowego, skonstruowanych na podstawie przepisów prawnych, poglàdów doktryny oraz wykładni judykatury. Z pewno- Êcià oka e si on pomocny w powtórzeniu materiału przed egzaminem. 26

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 12 2009. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 12 2009. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 12 2009 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe KATALOG WYDAWNICZY 2013 www.lexisnexis.pl Spis treści 8 34 Prawo cywilne 36 44 Prawo nieruchomości 46 54 Prawo karne 55 67 Prawo administracyjne 69 76 Prawo handlowe i

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl

Publikacje prawnicze i biznesowe. Katalog wydawniczy 2011/2012. www.lexisnexis.pl Publikacje prawnicze i biznesowe Katalog wydawniczy 2011/2012 www.lexisnexis.pl LexisNexis Kompleksowe rozwiązania z zakresu prawa i biznesu w postaci innowacyjnych produktów z informacją profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 7-8 2008. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 7-8 2008. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 7-8 2008 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàca Dr Joanna Nowacka ekspert Instytutu Badaƒ DNA. Cz onkowie: Prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 22 2012. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 22 2012. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 22 2012 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowaç diagnoz?

Jak dobrze przygotowaç diagnoz? Centrum Projektów Europejskich Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa Redakcja naukowa: Marek W. Kozak Zespół redakcyjny: Rafał Krenz Katarzyna Werner Izabela

Bardziej szczegółowo

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Opracowanie graficzne, skład, korekta, druk i dystrybucja: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Zeszyt 3(6)/2012 RADA PROGRAMOWA Stefan Babiarz, Jerzy Bralczyk, Stanisław Dąbrowski, Piotr Hofmański, Andrzej Jakubecki, Joanna Lemańska (Przewodnicząca Rady Programowej), Lech Morawski, Leszek Pietraszko,

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 6(1/2009) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 66 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje bankowe

Nowe regulacje bankowe Nowe regulacje bankowe Warszawa, paêdziernik 2004 r. Autorzy artyku ów zamieszczonych w niniejszej publikacji sà pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Brali aktywny udzia w opracowywaniu projektów omawianych

Bardziej szczegółowo

PIENIÑDZE. na bezpieczeƒstwo. MAPA ZAGRO E okreêlanie zasobów chronionych s. 10. W UKRYTEJ KAMERZE podglàdaç, ale jak s. 30

PIENIÑDZE. na bezpieczeƒstwo. MAPA ZAGRO E okreêlanie zasobów chronionych s. 10. W UKRYTEJ KAMERZE podglàdaç, ale jak s. 30 www.cso.cxo.pl MARZEC 2006 NR 1/06 Cena 20 z INDEKS 200018 MAPA ZAGRO E okreêlanie zasobów chronionych s. 10 W UKRYTEJ KAMERZE podglàdaç, ale jak s. 30 VPN sposób na bezpieczeƒstwo s. 34 BEZINWAZYJNE pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych

ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO. Nr 17 18 2011. Kwartalnik s dziów rodzinnych ISSN 1895-5797 RODZINA I PRAWO Nr 17 18 2011 Kwartalnik s dziów rodzinnych KOLEGIUM REDAKCYJNE Przewodniczàcy Prof. zw. dr hab. Tadeusz Ereciƒski prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy szego. Zast pca przewodniczàcego

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media

Temat numeru: Prezydencja a wymiar sprawiedliwości. Wywiad: Dzialuk, Pietraszko. Dobre praktyki: Relacje sąd-media 4(7)/2011 KWARTALNIK INFORMACYJNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Wywiad: Dzialuk, Pietraszko Dobre praktyki: Relacje sąd-media Opinie: Kwiatkowski, Safjan, Romer, Zoll, Bodnar ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 60 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo