WARUNKI EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A."

Transkrypt

1 WARUNKI EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. 1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1.1. Bankowe Papiery Wartościowe są emitowane przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. ( Pekao, "Emitent", Bank ), z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , numerze NIP: oraz numerze REGON: w ramach Drugiego Programu Emisji bankowych papierów wartościowych Bankowy Papier Wartościowy (zwany dalej również Certyfikatem Depozytowym lub CD ) jest bankowym papierem wartościowym, emitowanym zgodnie z art. 89 oraz art. 90 Prawa Bankowego oraz z Uchwałą Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z dnia 7 marca 2011 r., w ramach którego maksymalne zadłużenie Banku z tytułu wyemitowanych i niewykupionych bankowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty PLN (słownie: siedem miliardów złotych) lub jej równowartości w walutach (EUR, USD, GBP lub CHF) Bankowe Papiery Wartościowe są emitowane w Seriach. Każda Seria może posiadać jedną lub więcej Transz Bankowe Papiery Wartościowe emitowane w oparciu niniejsze Warunki Emisji oferowane są przez Bank wyłącznie podmiotom profesjonalnym w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi Terminy pisane wielką literą i nie zdefiniowane inaczej w Warunkach Emisji mają znaczenie nadane im w pkt 8 Warunków Emisji. 2. FORMA I TYTUŁ WŁASNOŚCI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2.1. Bankowe Papiery Wartościowe są emitowane jako imienne Certyfikaty Depozytowe i nie posiadają formy dokumentu Certyfikat Depozytowy jest bankowym papierem wartościowym, którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Posiadacza i zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Należności Głównej oraz Odsetek, w sposób i w terminach określonych w niniejszych Warunkach Emisji Prawa wynikające z Certyfikatów Depozytowych powstają z chwilą dokonania po raz pierwszy zapisu Certyfikatów Depozytowych na Rachunku Papierów Wartościowych i będą przysługiwać osobie wskazanej jako posiadacz takiego Rachunku Papierów Wartościowych. Posiadacz Rachunku Papierów Wartościowych będzie traktowany jako wyłączny właściciel Certyfikatów Depozytowych zapisanych na takim Rachunku Papierów Wartościowych dla celów otrzymywania należności z tytułu Certyfikatów Depozytowych oraz dla wszelkich innych celów Przeniesienie tytułu własności Certyfikatów Depozytowych następuje z chwilą dokonania odpowiednich zapisów o przeniesieniu na Rachunkach Papierów Wartościowych Prawa i obowiązki Emitenta i Posiadaczy określone są w Warunkach Emisji, Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy oraz Regulaminie Zgromadzenia Posiadaczy Certyfikatów Depozytowych Warunkiem nabycia Certyfikatu Depozytowego jest posiadanie Rachunku Papierów Wartościowych, na którym będą rejestrowane prawa do Certyfikatów Depozytowych Certyfikaty Depozytowe mogą być zapisane tylko na Rachunku Papierów Wartościowych Miejscem emisji Certyfikatów Depozytowych jest Warszawa.

2 2.9. Certyfikaty Depozytowe mogą być denominowane w PLN, GBP, USD, EUR i CHF. 3. OPROCENTOWANIE I OBLICZENIA 3.1. Oprocentowanie i naliczanie odsetek Pozostająca do wykupu z tytułu każdego Certyfikatu Depozytowego Należność Główna, będzie oprocentowana począwszy od Daty Rozpoczęcia Naliczania Odsetek według stopy w skali roku (określonej w procentach) równej Stopie Procentowej. Narosłe Odsetki będą płatne z dołu w każdym Dniu Płatności Odsetek. Odsetki od pozostającej do wykupu z tytułu każdego Certyfikatu Depozytowego Należności Głównej przestaną być naliczane w Dniu Wykupu danej Serii, chyba że po właściwym przedstawieniu do wykupu, wypłata Należności Głównej nie nastąpi z winy Banku. W takim przypadku Odsetki od pozostającej do wykupu z tytułu każdego Certyfikatu Depozytowego Należności Głównej Certyfikatów Depozytowych danej Serii będą nadal naliczane w oparciu o Stopę Procentową w sposób przewidziany w Warunkach Emisji oraz Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy do dnia zapłaty Należności Głównej Formuła Dnia Roboczego Jeżeli jakakolwiek płatność, obliczenie lub czynność, która miałaby być dokonana na podstawie Warunków Emisji, przypadłaby w dniu nie będącym Dniem Roboczym, wówczas taka płatność, obliczenie lub czynność zostanie przesunięta na kolejny, najbliższy dzień będący Dniem Roboczym. Przesunięcie takiej czynności nie będzie zmieniać długości danego Okresu Odsetkowego ani nie spowoduje przesunięcia lub zmiany dni przypadających po takim dniu, w których takie czynności będą miały być dokonane, chyba że dane Szczegółowe Warunki Serii i Transzy wskazują odmiennie Oprocentowanie Certyfikatów Depozytowych o Zmiennym Oprocentowaniu Jeżeli Stopa Procentowa wskazana w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy jest Zmienną Stopą Procentową, to Stopa Procentowa dla każdego Okresu Odsetkowego będzie obliczana przez Agenta ds. Obliczeń w lub około Odnośnej Godziny w Dacie Ustalania Stopy Procentowej dla takiego Okresu Odsetkowego, jak wskazano poniżej: (a) jeżeli głównym źródłem notowań zmiennej Stopy Procentowej jest Strona Ekranu, to wówczas, w zależności od postanowień Szczegółowych Warunków Serii i Transzy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Stopa Procentowa będzie: (i) Odnośną Stopą Procentową widniejącą na Stronie Ekranu w lub około Odnośnej Godziny w Dacie Ustalania Odsetek (gdzie Odnośna Stopa Procentowa na takiej Stronie Ekranu jest kwotowaniem przedstawianym przez podmiot lub źródło wskazane w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy lub jest standardowo przekazywana przez taki podmiot lub źródło); lub (ii) średnią arytmetyczną Odnośnych Stóp Procentowych przedstawianych przez podmioty wskazane w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, których Odnośne Stopy Procentowe widnieją na Stronie Ekranu w lub około Odnośnej Godziny w Dacie Ustalania Odsetek, (b) jeżeli głównym źródłem notowań zmiennej Stopy Procentowej są Banki Referencyjne lub gdy ma zastosowanie podpunkt (a)(i) i o Odnośnej Godzinie w Dacie Ustalania Odsetek na Stronie Ekranu nie widnieje żadna Odnośna Stopa Procentowa lub gdy ma zastosowanie podpunkt (a)(ii) i o Odnośnej Godzinie w Dacie Ustalania Odsetek na Stronie Ekranu widnieją mniej niż dwie Odnośne Stopy Procentowe, to wówczas, z zastrzeżeniem tego co postanowiono poniżej, Stopą Procentową będzie średnia arytmetyczna Odnośnych Stop

3 Procentowych, które każdy z Banków Referencyjnych podaje głównym bankom na rynku międzybankowym, który jest najbliższy rynkowi Stopy Referencyjnej o Odnośnej Godzinie w Dacie Ustalania Odsetek, jaką ustali Agent ds. Obliczeń; (c) jeżeli zastosowanie ma powyższy ust. (b) i Agent ds. Obliczeń ustali, że mniej niż dwa Banki Referencyjne podają Odnośne Stopy Procentowe, to wówczas, z zastrzeżeniem tego co postanowiono poniżej, Stopą Procentową będzie średnia arytmetyczna stóp w skali roku (wyrażonych w procentach), jaką ustali Agent ds. Obliczeń jako stopę procentową (będącą najbliższym odpowiednikiem Stopy Referencyjnej) w odniesieniu do Kwoty Reprezentatywnej, którą podają cztery główne banki wskazane przez Agenta ds. Obliczeń na rynku międzybankowym, który jest najbardziej związany ze Stopą Referencyjną w lub około Odnośnej Godziny w dacie, w której banki te zwyczajowo podają takie stopy procentowe dla okresu rozpoczynającego się w Dacie Wejścia w Życie na okres równy Wskazanemu Okresowi, wiodącym bankom na rynku międzybankowym najbliżej związanym z rynkiem Stopy Referencyjnej lub, gdy Agent ds. Obliczeń ustali, iż mniej niż dwa z tych banków podają takie stopy, Stopa Procentowa będzie Stopą Procentową obliczoną w poprzedniej Dacie Ustalania Odsetek (skorygowaną o różnicę między Marżą, Mnożnik Stopy lub Minimalną lub Maksymalną Stopą Procentową mającą zastosowanie do poprzedniego Okresu Odsetkowego i odnośnego Okresu Odsetkowego). 3.4 Marża, Minimalna/Maksymalna Stopa Procentowa, Kwoty Rat i Kwoty Wykupu, Mnożniki Stóp oraz zaokrąglanie (a) Jeżeli w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy określona została Marża lub Mnożnik Stopy (albo (i) dla wszystkich Okresów Odsetkowych albo (ii) w odniesieniu do jednego lub kilku Okresów Odsetkowych), wówczas dokonana zostanie korekta wszystkich Stóp Procentowych - w przypadku (i), albo Stóp Procentowych dla określonych Okresów Odsetkowych - w przypadku (ii), obliczonych zgodnie z pkt. 3.3 niniejszych Warunków Emisji, poprzez dodanie (jeżeli będzie to liczba dodatnia) lub odjęcie wartości bezwzględnej (jeżeli będzie to liczba ujemna) takiej Marży lub przemnożenie przez taki Mnożnik Stopy, w każdym przypadku z zastosowaniem następnego ustępu; (b) jeżeli w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy została określona Maksymalna lub Minimalna Stopa Procentowa, Kwota Raty lub Kwota Wykupu, to wówczas Stopa Procentowa, Kwota Raty lub Kwota Wykupu będzie, zależnie od okoliczności, podlegała takiemu minimum lub maksimum; (c) dla potrzeb obliczeń wymaganych zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji (jeżeli nie określono inaczej): (i) wszystkie wielkości procentowe otrzymane w wyniku obliczeń będą w razie potrzeby zaokrąglone do jednej stutysięcznej punktu procentowego (przy czym połowa i więcej będą zaokrąglane w górę); (ii) wszystkie przypadające do zapłaty kwoty wyrażone w złotych, będą zaokrąglane do pełnego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglane w górę, zaś poniżej pół grosza w dół) (iii) wszystkie przypadające do zapłaty kwoty wyrażone w EUR, będą zaokrąglane do pełnego euro centa (przy czym pół i więcej euro centa będzie zaokrąglane w górę, zaś poniżej pół euro centa w dół), (iv) wszystkie przypadające do zapłaty kwoty wyrażone w USD, będą zaokrąglane do pełnego centa (przy czym pół i więcej centa będzie zaokrąglane w górę, zaś poniżej pół centa w dół), (v) wszystkie przypadające do zapłaty kwoty wyrażone w CHF, będą zaokrąglane do pełnego rappena (przy czym pół i więcej rappena będzie zaokrąglane w górę, zaś poniżej pół rappena w dół), (vi) wszystkie przypadające do zapłaty kwoty wyrażone w GBP, będą zaokrąglane do pełnego pensa (przy czym pół i więcej pensa będzie zaokrąglane w górę, zaś poniżej pół pensa w dół). 3.5 Obliczenia Kwota Odsetek przypadających do zapłaty z tytułu Certyfikatów Depozytowych za dany okres zostanie obliczona przez przemnożenie iloczynu Stopy Procentowej i pozostającej do zapłaty Należności Głównej z tytułu takiego Certyfikatu Depozytowego przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielonych przez liczbę dni w roku (przy uwzględnieniu formuły

4 naliczania odsetek, określonej w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy), chyba, że Kwota Odsetek (lub wzór jej obliczenia) jest określona w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy w odniesieniu do takiego okresu, a w takim wypadku kwota odsetek przypadających do zapłaty z tytułu takiego Certyfikatu Depozytowego za taki okres będzie równa Kwocie Odsetek (lub zostanie obliczona z zastosowaniem takiego wzoru). 3.6 Ustalanie, Obliczanie i Publikowanie Stóp Procentowych, Kwot Odsetek, Kwot Wykupu i Kwot Rat Tak szybko, jak to będzie możliwe po Odnośnej Godzinie w każdej Dacie Ustalania Odsetek lub o innej godzinie w dacie, w której Agent ds. Obliczeń może być zobowiązany do obliczenia jakiejkolwiek należnej kwoty z tytułu Certyfikatu Depozytowego i uzyskania notowania lub dokonania ustalenia lub obliczenia, Agent ds. Obliczeń obliczy Stopę Procentową i obliczy przypadającą do zapłaty kwotę odsetek ("Kwoty Odsetek") z tytułu Należności Głównej każdego Certyfikatu Depozytowego za odnośny Okres Odsetkowy, obliczy Kwotę Wykupu, Kwotę Odsetek lub Kwotę Raty, uzyska takie notowanie lub dokona takiego ustalenia lub obliczenia, w zależności od okoliczności, oraz spowoduje, że Stopa Procentowa oraz Kwoty Odsetek za każdy Okres Odsetkowy oraz odnośny Dzień Płatności Odsetek oraz, jeżeli wymaga obliczenia, Kwota Wykupu, Kwota Odsetek lub Kwota Raty, będzie przekazana do wiadomości Posiadaczy, tak szybko jak to możliwe po ich ustaleniu, jednakże nie później niż: (i) w terminie rozpoczęcia biegu odnośnego Okresu Odsetkowego, jeżeli ustalenia zostaną dokonane przed tą datą; lub (ii) we wszystkich innych wypadkach, w czwartym Dniu Roboczym po dokonaniu takiego ustalenia. Jeżeli należności z tytułu Certyfikatów Depozytowych staną się wymagalne i płatne zgodnie z pkt. 13 i 14 niniejszych Warunków Emisji, narosłe odsetki z tytułu Certyfikatów będą nadal obliczane tak jak dotychczas zgodnie z pkt. 3 niniejszych Warunków Emisji, jednakże nie wystąpi konieczność przekazania do wiadomości Posiadaczy Stopy Procentowej lub Kwoty Odsetek. Obliczenie każdej Stopy Procentowej, Kwoty Odsetek, Kwoty Wykupu i Kwoty Raty, uzyskanie każdego notowania i dokonanie każdego ustalenia i obliczenia przez Agenta ds. Obliczeń będzie (w przypadku braku oczywistego błędu) ostateczne i wiążące dla wszystkich stron. 4. WYKUP, NABYCIE I OPCJE 4.1. Ostateczny Wykup Jeżeli Certyfikaty Depozytowe nie zostaną wcześniej wykupione, nabyte lub umorzone zgodnie z poniższymi postanowieniami, lub termin ich wykupu nie zostanie przesunięty stosownie do opcji przysługującej Emitentowi lub Posiadaczowi zgodnie z pkt. 4.3 lub 4.4 niniejszych Warunków Emisji, każdy Certyfikat Depozytowy zostanie wykupiony po Kwocie Wykupu (która, o ile nie postanowiono inaczej, będzie równa wymagalnej Należności Głównej) w Dacie Wykupu określonej w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy Nabywanie Certyfikatów Depozytowych Emitent może nabywać Certyfikaty Depozytowe w celu ich umorzenia lub w innym celu dozwolonym przepisami prawa. 4.3 Wykup lub częściowy Wykup w trybie Opcji Emitenta Jeżeli tak postanowiono w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, Emitent może, składając Posiadaczom nieodwołalne zawiadomienie w Okresie Opcji Emitenta, skorzystać z opcji Emitenta w odniesieniu do wszystkich lub, jeżeli tak przewidziano, części Certyfikatów Depozytowych, po Należności Głównej lub Kwocie Wykupu określonej w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy oraz w określonej dacie lub datach. Dokonanie takiego wykupu Certyfikatów Depozytowych nastąpi po Należności Głównej lub Kwocie Wykupu (w zależności od postanowień Szczegółowych Warunków Serii i Transzy) wraz z odsetkami narosłymi do ustalonej daty wykupu (bez tego dnia), które, jeżeli tak określono w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, mogą być zapłacone w ratach lub w inny sposób.

5 Wszystkie Certyfikaty Depozytowe, w odniesieniu do których złożono zawiadomienie, zostaną wykupione przez Emitenta w trybie przysługującej mu opcji, w dacie określonej w takim zawiadomieniu zgodnie z niniejszym punktem. Jeżeli tak określono w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, Emitent wykupi określoną liczbę Certyfikatów Depozytowych w dacie lub datach tam określonych. Dokonanie takiego wykupu Certyfikatów Depozytowych nastąpi po ich Kwocie Wykupu lub Należności Głównej wraz z odsetkami narosłymi do ustalonej daty wykupu, które, jeżeli tak określono w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, mogą być zapłacone w ratach lub w inny sposób. Zawiadomienie o wykupie zostanie nieodwołalnie złożone Posiadaczom zgodnie z pkt. 10 niniejszych Warunków Emisji. W razie częściowego wykupu w trybie opcji przysługującej Emitentowi, zawiadomienie skierowane do Posiadaczy będzie również zawierać numery serii Certyfikatów Depozytowych podlegających wykupowi w sposób uznany za właściwy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W przypadku realizacji Opcji Emitenta, Emitent wyda na żądanie Posiadacza nowe Świadectwo Depozytowe odzwierciedlające zrealizowaną Opcję Emitenta. 4.4 Wykup w trybie Opcji Posiadaczy Jeżeli tak postanowiono w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, Emitent, w wykonaniu opcji Posiadacza, wykupi Certyfikat Depozytowy w dacie lub datach wskazanych w tym celu, po Kwocie Wykupu wraz z odsetkami narosłymi do ustalonej daty wykupu. W celu wykonania takiej opcji, Posiadacz składa Emitentowi należycie wypełnione oświadczenie o wykonaniu opcji ("Zawiadomienie o Wykonaniu") na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Warunków Emisji w Oznaczonym Biurze. Oświadczenie o wykonaniu Opcji nie może być cofnięte (o ile nie określono inaczej w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy) bez uprzedniej zgody Emitenta. W przypadku realizacji Opcji Posiadacza, Emitent wyda na żądanie Posiadacza nowe Świadectwo Depozytowe odzwierciedlające zrealizowaną Opcję Posiadacza. 4.5 Wykup w ratach (Certyfikaty Depozytowe Ratalne) Jeżeli Certyfikaty Depozytowe nie zostaną wcześniej wykupione lub umorzone zgodnie z postanowieniami pkt. 4 niniejszych Warunków Emisji, każdy Certyfikat Depozytowy, który określa Daty Rat i Kwoty Rat, zostanie częściowo wykupiony w Dacie Raty po Kwocie Raty określonej w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, w którym to przypadku pozostająca do zapłaty należność główna z tytułu takiego Certyfikatu Depozytowego zostanie pomniejszona o Kwotę Raty dla wszystkich celów. 5. PŁATNOŚCI 5.1 Płatności z tytułu Certyfikatów Depozytowych (a) Wszelkie płatności Należności Głównej oraz Kwoty Odsetek będą dokonywane na rzecz Posiadacza odpowiednio w Dniu Wykupu oraz w Dniu Płatności Odsetek. (b) Na cztery Dni Robocze przed Dniem Ustalenia Praw, każdy Posiadacz który ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (nierezydent w rozumieniu właściwych przepisów prawa podatkowego) jest zobowiązany do przedstawienia Emitentowi aktualnego Certyfikatu Rezydencji, wystawionego przez właściwe organy podatkowe - w przeciwnym razie obliczenie oraz odprowadzenie podatku (jeżeli w danym czasie zgodnie z obowiązującymi regulacjami takie odprowadzenie podatku ma być dokonane) nastąpi zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, bez względu na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

6 (c) Certyfikaty Depozytowe zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych w Dniu Ustalenia Praw uważa się za przedstawione do płatności Kwoty do Zapłaty bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i oświadczeń ze strony Posiadacza. (d) Wszelkie płatności Należności Głównej oraz Kwoty Odsetek będą dokonywane na rzecz Posiadaczy ustalonych w Dacie Ustalenia Praw. (e) Każda płatność świadczeń z Certyfikatów Depozytowych zostanie dokonana poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy wskazany przez Posiadacza, na którego imię w Dniu Ustalenia Praw, Certyfikaty Depozytowe są zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych. (f) Informacje o numerze rachunku bankowego lub jego zmianie, na który mają być dokonywane płatności Kwoty do Zapłaty, Posiadacz powinien przekazać do Emitenta najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw. (g) Wszelkie płatności z tytułu Certyfikatów Depozytowych będą dokonywane przez Emitenta z potrąceniem lub pobraniem podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych znajdujących zastosowanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i odnoszących się do Certyfikatów Depozytowych. Emitent nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot w celu zrekompensowania Posiadaczowi pobranego Podatku Dochodowego lub jakichkolwiek innych obciążeń publicznoprawnych, które będą obciążały płatność Kwoty do Zapłaty. (h) Najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw, każdy Posiadacz jest zobowiązany do przedstawienia Emitentowi, wszystkich innych dokumentów i informacji, które w przekonaniu Emitenta okażą się niezbędne do dokonania wypłaty świadczeń pieniężnych z Certyfikatów Depozytowych na rzecz Posiadacza, względnie wymaganych przez przepisy podatkowe. (i) Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Certyfikatów Depozytowych będzie Oznaczone Biuro a momentem spełnienia świadczenia, obciążenie rachunku bankowego Emitenta. (j) Płatności w każdym przypadku będą dokonywane zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi i innymi przepisami mającymi do nich zastosowanie. 5.2 Depozyt Sądowy (a) Za zgodą sądu, Emitent może złożyć do Depozytu Sądowego Kwoty do Zapłaty z Certyfikatów Depozytowych, w szczególności jeżeli: (i) Emitent nie otrzymał do Dnia Ustalenia Praw od Posiadacza wystarczających informacji w celu wypłacenia mu Kwoty do Zapłaty; (ii) istnieje spór lub poważna wątpliwość co do tego, kto jest uprawniony z Certyfikatów Depozytowych; (iii) Posiadacz nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia; lub (iv) w uzasadnionej opinii Emitenta dokonanie wypłaty Kwoty do Zapłaty na rzecz Posiadacza wiązałoby się z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub naraziłoby Emitenta, w szczególności, na ryzyko odpowiedzialności karnej lub karnoskarbowej lub podatkowej. (b) Złożenie do Depozytu Sądowego Kwot do Zapłaty będzie oznaczać zwolnienie się Emitenta z zobowiązań wobec Posiadacza wynikających z Certyfikatów Depozytowych. 5.3 Dni wolne od pracy (a) Jeżeli data płatności z tytułu Certyfikatów Depozytowych nie jest Dniem Roboczym, Posiadacz nie jest uprawniony do otrzymania płatności aż do kolejnego, następnego Dnia

7 Roboczego, nie jest też uprawniony do otrzymania odsetek, ani innych należności z tytułu takiej przesuniętej płatności. (b) Jeżeli data płatności w walucie obcej z tytułu Certyfikatów Depozytowych przypada w dniu wolnym od pracy w państwie, w którym obowiązuje dana waluta obca, Posiadacz nie jest uprawniony do otrzymania płatności aż do pierwszego dnia roboczego w danym państwie przypadającego po tym dniu wolnym, nie jest też uprawniony do otrzymania odsetek, ani innych należności z tytułu takiej przesuniętej płatności. 6. PRZENIESIENIE PRAW Z CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH (a) Przeniesienie praw z Certyfikatu Depozytowego w obrocie wtórnym następuje z chwilą dokonania odpowiednich zapisów na Rachunkach Papierów Wartościowych prowadzonych przez Emitenta. (b) Obrót wtórny Certyfikatami Depozytowymi za pośrednictwem Banku odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Regulamin Obrotu Papierami Dłużnymi na Rynku Wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych), który jest dostępny w Banku na żądanie. (c) Przeniesienie praw z Certyfikatu Depozytowego w obrocie wtórnym bez pośrednictwa Banku staje się skuteczne po zapisaniu Certyfikatów Depozytowych na Rachunku Papierów Wartościowych nabywcy w Banku i następuje w wyniku łącznego spełnienia następujących warunków: (i) Posiadacz (zbywca) złoży Emitentowi dyspozycję przeniesienia Bankowych Papierów Wartościowych na rachunek nabywcy, a nabywca złoży Emitentowi dyspozycję zapisania tych Bankowych Papierów Wartościowych na swoim rachunku. (ii) jeżeli nabywca nie posiada Rachunku Papierów Wartościowych, do czasu jego otwarcia Bank zablokuje na Rachunku Papierów Wartościowych dotychczasowego Posiadacza (zbywcy) wskazane w umowie Certyfikaty Depozytowe. (d) Emitent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody jakie może ponieść zbywca lub nabywca Certyfikatu Depozytowego w wyniku nie dochowania wyżej wymienionych warunków. (e) Jakiekolwiek zlecenia dotyczące Certyfikatów Depozytowych, które zostały zablokowane przez Bank na Rachunku Papierów Wartościowych w związku z pkt. (c) (ii) nie będą realizowane przez Bank. (f) Po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 6. (c) powyżej oraz po zapisaniu na Rachunku Papierów Wartościowych nowego Posiadacza praw z Certyfikatu Depozytowego, Emitent wystawi mu, na jego pisemne żądanie Świadectwo Depozytowe. (g) Jeżeli nabycie Certyfikatu Depozytowego nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z Certyfikatu Depozytowego, zapis na Rachunku Papierów Wartościowych dokonywany jest na żądanie nabywcy i z chwilą doręczenia, wystarczającego w ocenie Emitenta, dowodu wystąpienia zdarzenia, które spowodowało przeniesienie praw z Certyfikatu Depozytowego. 7. WYDANIE ŚWIADECTW DEPOZYTOWYCH, UMORZENIE CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH (a) Na pisemne żądanie Posiadacza, Bank wyda Posiadaczowi Certyfikatu Depozytowego Świadectwo Depozytowe w ciągu pięciu (5) Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania, pod warunkiem dokonania płatności wszystkich opłat i prowizji z tym związanych obowiązujących na dzień zgłoszenia takiego żądania. (b) Świadectwo Depozytowe może być wydane jedynie Posiadaczowi lub jego pełnomocnikowi. (c) Z tytułu wydania Świadectwa Depozytowego, Bank pobiera prowizje w wysokości określonej w odpowiedniej tabeli opłat i prowizji obowiązującej w dniu złożenia żądania wydania.

8 (d) Świadectwo Depozytowe wystawia się jedynie dla celów informacyjnych i nie obejmuje praw wynikających z Certyfikatów Depozytowych lub w związku z nimi. (e) Prawa z Certyfikatów Depozytowych wygasają w dniu spełnienia świadczeń wynikających z Certyfikatów Depozytowych i w tym dniu Certyfikaty Depozytowe zostaną wykreślone z Rachunku Papierów Wartościowych Posiadacza. 8. DEFINICJE Agent ds. Obliczeń Bank Pekao S.A. lub inny podmiot wskazany w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; Banki Referencyjne Certyfikat Rezydencji CHF Data lub Dzień Emisji Data lub Dzień Rozpoczęcia Naliczana Odsetek Data Ustalania Odsetek Data Wejścia w Życie Oznaczają banki określone jako banki referencyjne w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; dokument wydany przez właściwe władze podatkowe, poświadczający miejsce zamieszkania lub siedzibę dla celów podatkowych nierezydenta; Oznacza franka szwajcarskiego; oznacza datę emisji Certyfikatów Depozytowych każdej Transzy; oznacza Datę Emisji lub inną datę, która może zostać określona w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; oznacza, w odniesieniu do Stopy Procentowej i Okresu Odsetkowego, datę określoną jako taka, która przypada na dwa Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego lub w innym dniu określonym w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; oznacza, w odniesieniu do jakiejkolwiek Zmiennej Stopy Procentowej ustalanej w Dacie Ustalania Odsetek, datę wskazaną jako taka w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, a jeżeli nie została w ten sposób wskazana, pierwszy dzień Okresu Odsetkowego, do którego odnosi się Data Ustalania Odsetek; Dzień Płatności Kwot do Zapłaty Dzień Płatności Należności Głównej Data Raty Dzień Roboczy Dzień lub Data Ustalenia Praw oznacza odpowiednio Dzień Płatności Należności Głównej lub Dzień Płatności Odsetek lub Data Płatności Raty; oznacza dzień, w którym Należność Główna będzie wymagalna, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji i Szczegółowymi Warunkami Serii i Transzy; Oznacza datę, w której zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Serii i Transzy, Emitent ma zapłacić Kwotę Ratę; oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, w którym Emitent prowadzi działalność w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w Warunkach Emisji; oznacza koniec Dnia Roboczego poprzedzającego o dwa (2) Dni Robocze Dzień Płatności Kwoty do Zapłaty, w którym zostaje określony stan posiadania Certyfikatów Depozytowych, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu Certyfikatów Depozytowych w Dniu Płatności Kwoty do Zapłaty lub innych dzień

9 określony w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; Dzień lub Data Ustalenia Stopy Procentowej Dzień Płatności Odsetek Dzień lub Data Wykupu EUR Formuła Dnia Roboczego GBP oznacza dzień ustalony w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, w którym obliczana jest Stopa Procentowa w danym Okresie Odsetkowym; oznacza dzień lub dni, określony w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, od którego Odsetki od Certyfikatów Depozytowych danej Serii będą wymagalne; oznacza dzień, w którym Należność Główna będzie wymagalna, zgodnie z odnośnymi Szczegółowymi Warunkami Serii i Transzy; oznacza Euro; oznacza regułę przesunięcia płatności, obliczenia lub czynności, o której mowa w pkt 3.2. Warunków Emisji; oznacza funt brytyjski; Kwota Odsetek oznacza kwotę obliczaną dla danego Okresu Odsetkowego zgodnie z pkt 3.5 oraz Szczegółowymi Warunkami Serii i Transzy; Kwota Raty Kwota Reprezentatywna Kwota Wykupu Kwota do Zapłaty Maksymalna Stopa Procentowa Marża Minimalna Stopa Procentowa Mnożnik Stopy Należność Główna oznacza kwotę raty płatną przez Emitenta w określonej Dacie Raty określoną w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; oznacza, w odniesieniu do Zmiennej Stopy Procentowej obliczanej w Dacie Ustalania Odsetek, kwotę określoną jako taka w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, lub jeżeli nie została określona, kwotę reprezentatywną dla pojedynczej transakcji na odpowiednim rynku w danym czasie; oznacza kwotę jaką Emitent ma zapłacić z tytułu Certyfikatu Depozytowego określoną w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; oznacza kwotę, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Posiadaczowi w związku z Certyfikatami Depozytowymi, zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji; oznacza maksymalną wartość Stopy Procentowej według której mogą być oprocentowane Certyfikaty Depozytowe danej Serii określoną w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; oznacza wartość powiększająca lub pomniejszającą odpowiednią Stopę Procentową określoną w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; oznacza minimalną wartość Stopy Procentowej według której mogą być oprocentowane Certyfikaty Depozytowe danej Serii określoną w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; oznacza wartość, według której korygowana jest wartość Stopy Procentowej lub inny wskaźnik wykorzystywany w celu wyliczenia Stopy Procentowej, określony w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; oznacza wartość nominalną Certyfikatu Depozytowego określoną w

10 odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, którą Emitent zobowiązany jest zapłacić Posiadaczowi za jeden Certyfikat Depozytowy w Dniu Wykupu; Odsetki Odnośna Godzina Odnośna Stopa Procentowa Odnośne Centrum Finansowe Odnośny Dzień lub Odnośna Data Okres Odsetkowy oznaczają kwotę wyrażoną w walucie danej Serii jaką Emitent jest zobowiązany zapłacić Posiadaczowi w Dniu Płatności Odsetek, zgodnie z odnośnymi Szczegółowymi Warunkami Serii i Transzy; oznacza, w odniesieniu do Daty Ustalania Odsetek, czas lokalny w Odnośnym Centrum Finansowym podany w Szczegółowych Warunkach lub Serii i Transzy lub jeżeli żaden nie został podany, czas lokalny w Odnośnym Centrum Finansowym, w którym zwyczajowo podawane są ceny oferowane oraz oferowane stopy w odniesieniu do depozytów w złotych na rynku międzybankowym w Odnośnym Centrum Finansowym; oznacza stopę procentową określaną do obliczenia oprocentowania Certyfikatów Depozytowych danej Serii określoną w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, w przypadku braku możliwości obliczenia takiej stopy w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej - Stopę Referencyjną dla Kwoty Reprezentatywnej na okres (jeżeli znajduje zastosowanie lub odpowiada Stopie Referencyjnej) równy Wskazanemu Okresowi rozpoczynającemu się w Dacie Wejścia w Życie; oznacza, w odniesieniu do Zmiennej Stopy Procentowej, która ma być ustalana w Dacie Ustalania Odsetek, centrum finansowe, które może być wskazane jako takie w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy lub, jeżeli nie zostało wskazane, centrum finansowe, z którym odpowiednia Stopa Referencyjna jest najbliżej powiązana lub, jeżeli żadna z nich nie jest powiązana, centrum finansowe w Warszawie; oznacza, w odniesieniu do Certyfikatów Depozytowych, datę w której płatność z tytułu Certyfikatów Depozytowych staje się po raz pierwszy wymagalna lub (jeżeli wypłata kwoty została niezasadnie wstrzymana lub odmówiona), datę w której wymagalna płatność w pełnej wysokości została dokonana, lub (jeżeli nastąpi to wcześniej) datę, w której złożono Posiadaczowi w sposób właściwy zawiadomienie zgodnie z postanowieniami pkt. 11 niniejszych Warunków Emisji, że taka płatność będzie dokonana. Odniesienie do: (i) "kwoty głównej" uważa się, że obejmuje wszelkie premie płatne z tytułu Certyfikatów Depozytowych, wszelkie Kwoty Rat, Kwoty Wykupu oraz wszystkie inne kwoty o charakterze kwoty głównej płatne zgodnie z pkt. 4 niniejszych Warunków Emisji lub zgodnie ze zmianami oraz uzupełnieniami do tego punktu, (ii) "odsetek" uważa się, że obejmuje wszystkie Kwoty Odsetek oraz wszystkie kwoty należne zgodnie z pkt. 3 niniejszych Warunków Emisji lub zgodnie ze zmianami lub uzupełnieniami do tego punktu oraz (iii) "kwoty głównej" lub "odsetek" uważa się, że obejmuje wszelkie dodatkowe kwoty, które mogą być płatne zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji; Okres odsetkowy oznacza okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) (chyba, że w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy określono inaczej);

11 Okres Opcji Emitenta Okres Opcji Posiadacza Oznaczone Biuro PLN oznacza okres, w którym Emitent ma prawo skorzystać z opcji wcześniejszego wykupu, określony w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; oznacza okres, w którym Posiadacz ma prawo skorzystać z opcji wcześniejszego wykupu, określony w odnośnych Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; miejsce wskazane w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy lub miejsce, o którym Posiadacze zostali powiadomieni przez Emitenta listem poleconym; oznacza złoty polski; Posiadacz oznacza osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, o ile posiada zdolność do czynności prawnych, której przysługują prawa z Certyfikatu Depozytowego zapisanego na Rachunku Papierów Wartościowych; Podatek Dochodowy oznacza (i) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od odsetek i dyskonta w rozumieniu Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2011 roku Nr 74, poz. 397, z późn. zm ) oraz (ii) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od odsetek i dyskonta w rozumieniu Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2012 roku, poz. 361, z późn. zm); Prawo Bankowe Rachunek Papierów Wartościowych Seria oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2012, poz. 1376, z późn. zm.); oznacza rejestr lub rachunek Posiadacza prowadzony przez Bank, na którym zapisywane są Certyfikaty Depozytowe, niebędący rachunkiem zbiorczym w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; oznacza wszystkie Certyfikaty Depozytowe o tym samym Dniu Wykupu i tych samych prawach przysługujących Posiadaczowi określona w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy; Stopa Procentowa Stopa Referencyjna Strona Ekranu oznacza stopę procentową określoną w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy, według której naliczane są Kwoty Odsetek należne od Certyfikatów Depozytowych danej Serii zgodnie z Warunkami Emisji; oznacza stopę procentową służącą określeniu Odnośnej Stopy Procentowej zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Serii i Transzy; oznacza stronę, rozdział, rubrykę, kolumnę lub inną część wybranego serwisu informacyjnego (w tym między innymi Reuters Market 3000 lub Reuter Monitor Money Rates Service ("Reuters"), Bloomberg News Service ("Bloomberg") oraz Bridge Service ("Bridge")), która może być wskazana w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy w celu obliczenia Odnośnej Stopy Procentowej, lub inną stronę, sekcję, rozdział, kolumnę lub inną część, która może ją zastąpić w danym serwisie informacyjnym lub w innym serwisie

12 informacyjnym, która w opinii Agenta ds. Obliczeń w sposób wiarygodny przedstawia stopy procentowe, wskaźniki lub indeksy na których oparta jest Odnośna Stopa Procentowa; Świadectwo Depozytowe Szczegółowe Warunki Serii i Transzy oznacza dokument, o którym mowa w Art 90 Prawa bankowego, potwierdzający na moment jego wydania między innymi ilość oraz Należność Główną Certyfikatów Depozytowych zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych Posiadacza; oznaczają Szczegółowe Warunki Serii i Transzy, których wzór stanowi Załącznik Nr 6 do Warunków Współpracy; USD Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza dolar amerykański; oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz z późn. zm.); Ustawa PUiN Warunki Emisji Wskazany Okres Zawiadomienie o Wykonaniu Zobowiązanie Finansowe Zgromadzenie Posiadaczy oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz późn. zm.); oznaczają niniejsze Warunki emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. ; oznacza, w odniesieniu do Zmiennej Stopy Procentowej obliczonej w Dacie Ustalania Odsetek, okres wskazany w Szczegółowych Warunkach Serii i Transzy lub, jeżeli nie został określony, okres czasu równy odnośnemu Okresowi Odsetkowemu, bez uwzględnienia jakiejkolwiek korekty zgodnie z pkt. 3.2 niniejszych Warunków Emisji; oznacza zawiadomienie składane przez Posiadacza w celu wykonania przysługującej mu opcji zgodnie z pkt. 4.4 niniejszych Warunków Emisji; oznacza każde zobowiązanie Emitenta do zwrotu pożyczonych pieniędzy jakiemukolwiek podmiotowi; oznacza zgromadzenie Posiadaczy zwołane oraz przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA (a) (b) Certyfikaty Depozytowe są wyemitowane zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Certyfikatami Depozytowymi spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta. 10. MIEJSCE WYKONANIA Miejscem Wykonania przez Emitenta wszystkich świadczeń oraz obowiązków określonych w Warunkach Emisji będzie Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 31, Warszawa. 11. KOMUNIKACJA Wszelkie dokumenty oraz informacje składane do Banku powinny być przekazywane zgodnie z postanowieniami obowiązującego pomiędzy stronami regulaminu określającego zasady prowadzenia

13 rachunku papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych oraz umowie o prowadzenie rachunku papierów wartościowych zawartej pomiędzy Posiadaczem a Emitentem chyba, że co innego wynika z Propozycji Nabycia Certyfikatów Depozytowych wraz z Załącznikami. 12. ZMIANA WARUNKÓW EMISJI (a) (b) Emitent może dokonać zmiany w treści niniejszych Warunków Emisji. Zmienione Warunki Emisji będą miały zastosowanie jedynie dla tych Serii Certyfikatów Depozytowych, dla których Dzień Emisji przypada po dniu wejścia w życie zmian. 13. DODATKOWE PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE POSIADACZOM W przypadku wystąpienia i trwania któregokolwiek ze zdarzeń określonych w niniejszym pkt.13 ( Zdarzenia ), każdy z Posiadaczy, będzie mógł dokonać czynności określonych w pkt. 14, przy zachowaniu procedury oraz zasad określonych w pkt. 14. (a) (b) (c) (d) (e) W stosunku do Emitenta zaistniały przesłanki, o których mowa w artykule 142 Prawa Bankowego; Zarząd komisaryczny: W stosunku do Emitenta została wydana decyzja o ustanowieniu zarządu komisarycznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe; Niewypłacalność Emitenta: (i) Emitent stał się niewypłacalny w rozumieniu Ustawy PUiN; lub (ii) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta i wniosek taki nie został wycofany lub oddalony w terminie 60 dni od jego złożenia z powodów innych, niż wskazane w art. 13 Ustawy PUiN; Zgody i licencje: Zostały wycofane lub przestały obowiązywać zgody i zezwolenia lub licencje wymagane przepisami prawa do prowadzenia przez Emitenta podstawowej działalności gospodarczej lub umożliwiające Emitentowi wykonanie swych zobowiązań wynikających z Certyfikatów Depozytowych; Naruszenie innego Zobowiązania Finansowego Emitenta: Emitent nie dokonał w terminie płatności łącznej kwoty przekraczającej , 00 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) lub jej równowartości w innej walucie, z dnia wymagalności płatności, do której zapłaty był zobowiązany z tytułu jakichkolwiek Zobowiązań Finansowych z uwzględnieniem okresu karencji przewidzianego w umowie dotyczącej takiego Zobowiązania Finansowego i stan taki trwa dłużej niż dwadzieścia (20) Dni Roboczych po takim terminie. 14. SKUTEK WYSTĄPIENIA PRZYPADKU NARUSZENIA W razie wystąpienia i trwania Zdarzenia, każdy Posiadacz może, po upływie 30 dni od wystąpienia Zdarzenia, doręczyć Emitentowi pisemne żądanie natychmiastowego wykupu Certyfikatów Depozytowych posiadanych przez tego Posiadacza, pod warunkiem podjęcia przez Zgromadzenie Posiadaczy uchwały zezwalającej na wcześniejszy wykup Certyfikatów Depozytowych. Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Posiadacz powinien: (i) wskazać podstawę żądania natychmiastowego wykupu; oraz (ii) wraz z żądaniem zobowiązany jest dostarczyć kopię należycie podjętej uchwały Zgromadzenia Posiadaczy zezwalającej Posiadaczom na żądanie wcześniejszego wykupu Certyfikatów Depozytowych w związku z wystąpieniem Zdarzenia. Jednakże, w przypadku usunięcia skutków danego Zdarzenia do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Posiadaczy powyższej uchwały w przedmiocie wcześniejszego wykupu, takie Zdarzenie nie będzie dawało Posiadaczom prawa określonego w niniejszym punkcie. Skuteczne doręczenie żądania natychmiastowego wykupu powoduje, że Certyfikaty Depozytowe posiadane przez takiego Posiadacza stają się wymagalne i płatne w piątym (5) Dniu Roboczym od skutecznego doręczenia żądania natychmiastowego wykupu, w związku z czym: (i) Należność Główna takich Certyfikatów Depozytowych powiększona o (ii) Kwotę Odsetek od takich Certyfikatów Depozytowych narosłych do dnia, w którym zostanie dokonana płatność, winna być zapłacona w wyżej określonym terminie bez dodatkowych działań lub formalności.

14 15. NIEWYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZANIA I LIKWIDACJA EMITENTA (a) (b) Jeżeli Emitent nie dokona w terminie płatności któregokolwiek ze świadczeń wynikających z Certyfikatów Depozytowych, Posiadacz może zażądać natychmiastowego wykupu posiadanych Certyfikatów Depozytowych. W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Certyfikaty Depozytowe stają się natychmiast wymagalne. 16. DALSZE EMISJE Emitent może bez zgody Posiadaczy emitować dalsze bankowe papiery wartościowe, na tych samych warunkach co Certyfikaty Depozytowe danej Serii. W takim przypadku nastąpi asymilacja nowych Certyfikatów Depozytowych z Certyfikatami Depozytowymi o tożsamych warunkach wyemitowanym uprzednio i utworzenie jednej Serii złożonej z takich Certyfikatów Depozytowych. Po dokonaniu asymilacji, Emitent wyda na żądanie Posiadacza nowe Świadectwo Depozytowe odzwierciedlające dokonaną asymilację. 17. ZMIANY Emitent może bez zgody Posiadaczy dokonywać zmiany treści Certyfikatów Depozytowych oraz niniejszych Warunków Emisji, które stanowią zmiany natury formalnej, technicznej lub dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu i nie stanowią uchybienia praw Posiadaczy.

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii E o łącznej wartości 45.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez

Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez Nota Informacyjna dla instrumentów dłuŝnych emitowanych przez LC Corp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław www.lcc.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NOTA INFORMACYJNA dla obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 180.000.000 zł Emitent: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA W ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS

3. Wielkość Emisji serii E Emisja obejmuje sztuk Obligacji serii E o łącznej wartości ,00 złotych o kodzie ISIN PLBOS RB 35/2011 Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. Przekazany do publicznej wiadomości dnia 04.10.2011r. Zgodnie w 5 ust.1 pkt 11 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA Dla obligacji serii BGK0514S003A o łącznej wartości 1.000.000.000 zł Emitent: Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent:

Nota informacyjna. dla Obligacji serii D o łącznej wartości zł. Emitent: Nota informacyjna dla Obligacji serii D o łącznej wartości 100.000.000 zł Emitent: Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Niniejsza nota

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji serii MMP0416 o łącznej wartości PLN. Emitent:

Nota informacyjna. dla Obligacji serii MMP0416 o łącznej wartości PLN. Emitent: Nota informacyjna dla Obligacji serii MMP0416 o łącznej wartości 107.000.000 PLN Emitent: Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81341 Gdynia www.multimedia.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D

Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D Warunki emisji imiennych niezabezpieczonych obligacji serii D zamiennych na akcje serii D emitowanych przez Spółkę LK Designer Spółka Akcyjna Warszawa, 8 września 2015 roku - 1 - 1 EMITENT 1.1 Obligacje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII B EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji

Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 2 do Informacji o Emisji Załącznik nr 1 b do ZPZ Nr B/4/2017 OGÓLNE WARUNKI TRZECIEGO PROGRAMU EMISJI BANKOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W POSTACI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH EMITOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 15 /2012 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 15 /2012 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 15 /2012 Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA kredytowa Nr...

UMOWA kredytowa Nr... Wzór umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA kredytowa Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. między : 1. Gminą Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo Nr REGON 092350665; NIP 554-25-54-358.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III. emitowanych w ramach. Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI PODPORZĄDKOWANYCH SERII PP6-III emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez GETIN NOBLE BANK S.A. Oferujący: 01 grudnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI

INFORMACYJNA NOTA AGENT EMISJI NOTA INFORMACYJNA NINIEJSZA NOTA INFORMACYJNA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA POTRZEBY WPROWADZENIA OBLIGACJI SERII H1, H2, H3 DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ORGANIZOWANEGO PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone.

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone. Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła:

Przewidywaną datą rozliczenia Ofert Sprzedaży w KDPW pozostaje 15 listopada 2016 r. Ponadto Spółka postanowiła: Niniejszy dokument nie podlega przepisom art. 77 i 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 18/2014 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 18/2014 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 18/2014 Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 55/2013 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 55/2013 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 55/2013 Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Warszawa, 15 listopada 2017 roku OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII B POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty Obligacji emitowanych przez Polski

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 38 poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 53/2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 50/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 17/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 69/2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 36/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 36/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 36/2015 Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI I JEJ PRZYJĘCIE Poniższa Propozycja Nabycia Obligacji składana jest w ramach prowadzonej przez Budostal-5 S.A. publicznej oferty obligacji serii A. Oferta publiczna jest kierowana

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 02 sierpnia 2012 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku PROJEKT w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI REJESTROWANYCH W KDPW Z KUPONEM OPROCENTOWANIA

OGÓLNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI REJESTROWANYCH W KDPW Z KUPONEM OPROCENTOWANIA OGÓLNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI REJESTROWANYCH W KDPW Z KUPONEM OPROCENTOWANIA Niniejszy dokument zawiera warunki obligacji emitowanych w ramach Programu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 58/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 września 2017 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A.

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. z dnia 28 sierpnia 2015 r. Program Emisji Certyfikatów Depozytowych o wartości 2.000.000.000 PLN Niniejsze Ogólne Zasady Emisji określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A.

Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. Ogólne Zasady Emisji Certyfikatów Depozytowych przez Bank BPH S.A. z dnia 1 lipca 2009 r. Program Emisji Certyfikatów Depozytowych o wartości 6.000.000.000 PLN Niniejsze Ogólne Zasady Emisji określają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit:

I. Na stronie 3 Warunków Emisji w Części Wstępnej, akapit: ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 20 SIERPNIA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych 1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych Cel emisji nie został określony. 2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych Obligacje zwykłe na okaziciela, zabezpieczone. 3. Wielkość

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 32/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 32/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 32/2015 Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Minister Finansów. 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o wartości nominalnej zł (pięćset milionów złotych).

Minister Finansów. 1. Do sprzedaży są oferowane obligacje o wartości nominalnej zł (pięćset milionów złotych). LIST EMISYJNY nr 28/2011 Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie emisji trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r.

UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. Zawarta pomiędzy: UMOWA FINANSOWANIA ZAKUPU SPRZĘTU nr POSUM/ZP pn/1/2015 z dnia 2015 r. POZNAŃSKIM OŚRODKIEM SPECJALISTYCZNYM USŁUG MEDYCZNYCH z siedzibą w Poznaniu (61-696) Al. Solidarności 36 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom 1. Organizator Strzegom 27.11.2014r. Gmina Strzegom ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8 560 504 fax. (74) 8 560

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Warszawa, 4 września 2017 OSTATECZNE WARUNKI OFERTY OBLIGACJI SERII A POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty Obligacji emitowanych przez Polski Koncern

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 56/2016 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie emisji rodzinnych sześcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 32/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie emisji rodzinnych sześcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej Na

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A.

OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A. OSTATECZNE WARUNKI OBLIGACJI SERII G ECHO INVESTMENT S.A. Kielce, 29 września 2017 r. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji dla obligacji wskazanych poniżej, emitowanych przez Echo Investment

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: REG/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy:

POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: POROZUMIENIE - wzór zawarte w. dnia. r., pomiędzy: Załącznik nr 5 I. Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą: ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870.

NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F. o łącznej wartości nominalnej 3.870. NOTA INFORMACYJNA FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu dla obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 3.870.000- PLN Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych)

REGULAMIN. obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) REGULAMIN obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym (Regulamin Papierów Dłużnych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin obrotu papierami dłużnymi na rynku wtórnym zwany dalej Regulaminem Papierów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE ZASADY OBSŁUGI PODATKOWEJ DLA RACHUNKÓW ZBIORCZYCH

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE ZASADY OBSŁUGI PODATKOWEJ DLA RACHUNKÓW ZBIORCZYCH DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE ZASADY OBSŁUGI PODATKOWEJ DLA RACHUNKÓW ZBIORCZYCH Poniższe zasady obsługi podatkowej nie dotyczą listów zastawnych oraz innych dłużnych p.w., z których dochody uzyskiwane przez

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 37/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie emisji emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Dla Miasta Jelenia Góra (Sondaż warunków finansowych)

NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Dla Miasta Jelenia Góra (Sondaż warunków finansowych) Jelenia Góra, dnia 3 października 2016 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Dla Miasta Jelenia Góra (Sondaż warunków finansowych) 1. Organizator Urząd Miasta Jelenia

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rekomendacja

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rekomendacja Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rekomendacja w sprawie standardowej dokumentacji niepublicznych emisji krótko-

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARUNKI EMISJI 46.000 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ MEW S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik nr 1 do Propozycji Nabycia Obligacji składanej przez Zarząd MEW S.A. Niniejszy dokument został przygotowany w związku z Art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON

Wzór umowy. Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON Wzór umowy W dniu... 2012 r. pomiędzy: Powiatem Łowickim, z siedzibą w Łowiczu przy ulicy Stanisławskiego 30, numerze statystycznym REGON 750147768, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łowickiego w imieniu

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK1016S004A o łącznej wartości 500.000.000 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Dla obligacji serii BGK1016S004A o łącznej wartości 500.000.000 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA Dla obligacji serii BGK1016S004A o łącznej wartości 500.000.000 zł Emitent: Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się Emitenta o wprowadzenie obligacji

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju i Finansów

Minister Rozwoju i Finansów LIST EMISYJNY nr 81/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo