Ilu z nas ma 10$ na dzieƒ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ilu z nas ma 10$ na dzieƒ?"

Transkrypt

1 NR 7 (295) LIPIEC ROK 2014 (XXVI) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Ilu z nas ma 10$ na dzieƒ? W marcu 2014 Bank Âwiatowy informowa o poziomie ycia ludzi grupy paƒstw Êrodkowo-wschodniej Europy i Êrodkowej Azji, w tym Polski. Za klas Êrednià uzna tych, którzy majà wydatki Êrednio na poziomie 10 dolarów (30 z ) lub wi cej na osob dziennie. JeÊli wi c np. trzyosobowa rodzina (rodzice i dziecko) ma Êrednie dzienne wydatki na poziomie 90 z, to zaliczono jà do klasy Êredniej, a jeêli ma mniej, to ju nie. Wed ug BÂ do klasy Êredniej (middle class) nale y po owa ludzi w Polsce. y wiarka z Kolanowic Oliwia Gawlica (na zdj ciu jako pierwsza) jest m odà mieszkankà Kolanowic wkrótce skoƒczy 18 lat. Uprawia shorttrack. Jest uczennicà Liceum Ogólnokszta càcego nr 5 w Opolu w klasie o profilu psychologiczno-pedagogicznym z rozszerzonà biologià. Chcia aby zostaç fizjoterapeutkà, ale jak sama mówi na razie to tylko marzenia. Oliwia ma w swym dorobku mnóstwo sukcesów sportowych i niez e wyniki Niezamo ni (vulnerable) majà Êrednie dzienne wydatki na osob w granicach 5-10 dolarów (15-30 z ). Mamy ich wed ug BÂ 40 proc. Pozosta e 10 proc. to biedni (poor), którzy majà Êrednie dzienne wydatki na osob poni ej 5 dolarów (poni ej 15 z ). Mniej wi cej co dwudziesty z nich jest skrajnie biedny (extreme poor), czyli nie ma na swe potrzeby Êrednio nawet dolara (3 z ) dziennie. Zaskakujàco wyglàda porównanie Polski z innymi paƒstwami, ale o tym ju na klepce 3. w szkole. Daje wi c przyk ad, e mo na pogodziç nauk ze sportem. Do osiàgni ç Oliwii od poczàtku przyczynia si ca a rodzina, a w szczególnoêci rodzice m odej y wiarki, czyli paƒstwo Irena i Andrzej Gawlicowie. Mama przez ca- e lata wozi a jà na treningi. Pisz wozi a, bo teraz Oliwia jeêdzi do Opola sama na swym skuterze. (Ciàg dalszy na klepce 6.) Cena 2z (5% VAT) Jest najlepsza w województwie Uroczysta gala, podsumowujàca organizowany przez Pedagogicznà Bibliotek Wojewódzkà konkurs na najlepszà gazetk szkolnà województwa opolskiego, odby a si 28 maja w kinie Helios w Opolu. Konkursowe jury, któremu przewodniczy a pani dr Dagmara Kawoƒ-Noga dyrektor PBW, uzna o, e spoêród zg oszonych do konkursu gazetek wydawanych przez gimnazja, najlepszà jest Gimzetka, czyli gazetka wydawana przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw a II w Biadaczu (gmina ubniany). Gimzetka ukazuje si od 2010 roku. Zespó redakcyjny liczy obecnie 19 osób. Opiekunem redakcji jest pani Magdalena Swobodzian. Gratulujemy redakcji Gimzetki i jej opiekunce. W NUMERZE: Po 25 latach mamy chdikk Balety i taƒce na fali sukcesu Znów ksià ka po Êlàsku KLEPKA 1

2 FAKTY * Kartoniki do p ynnej ywnoêci (mleko, soki etc.) sà wykonane g ównie z celulozy, którà otrzymuje si z drewna. Celuloza stanowi od 70 do 85 proc. masy kartoników. W takim w aênie stopniu kartoniki te sà zatem wykonane z surowca odnawialnego. Ponadto celuloza odzyskana z trafiajàcych do odpadów kartoników jest surowcem dla przemys u papierniczego. W okresie styczeƒ-maj 2014 oddano w Polsce do u ytku 1448 nowych mieszkaƒ na milion mieszkaƒców. Jest to wynik o 3 proc. gorszy ni w okresie styczeƒ-maj Na Bia orusi w okresie styczeƒ-maj 2014 oddano do u ytku 2337 nowych mieszkaƒ na milion mieszkaƒców. Jest to wynik o 8 proc. lepszy, ni w okresie styczeƒ-maj Od wielu lat, w przeliczeniu na milion mieszkaƒców, buduje si na Bia orusi wi cej mieszkaƒ ni w Polsce. Coraz wi kszà popularnoêcià cieszà si w Polsce mikromieszkania o powierzchni do 25 mkw, co jest skutkiem g ównie bardzo skromnych mo liwoêci finansowych wielu m odych Polaków. Agencje nieruchomoêci sygnalizujà, e a 40 proc. wszystkich zapytaƒ o mieszkania dotyczy dziê w aênie tych z powierzchnià do 25 mkw. W 2009 Chiƒczycy po raz pierwszy kupili wi cej aut osobowych ni mieszkaƒcy USA. Od tego czasu przewaga Chin w tej dziedzinie stale roênie. Prognozy specjalistów mówià, e w 2020 roku sprzeda aut osobowych w USA b dzie na poziomie 17 mln rocznie a w Chinach na poziomie 35 mln rocznie. JeÊli ta prognoza potwierdzi si, to w 2020 Chiƒczycy b dà kupowaç wi cej aut osobowych ni mieszkaƒcy USA, Unii Europejskiej i Japonii razem wzi tych. W maju produkcja przemys owa by a w Polsce o 1,7 proc. ni sza ni w kwietniu, co troch niepokoi. Bardzo niska inflacja i spodziewana latem deflacja te niepokojà, bo mogà wywo aç odk adanie popytu na dobra trwa e, hamujàc tym samym prac przemys u. Niektóre banki, np. JP Morgan, obni ajà wi c ju swe wczeêniejsze prognozy wzrostu polskiego PKB. * Wersja faktów obowiàzujàca w dniu zamkni cia tego wydania Beczki. Po 25 latach mamy chdikk Kartony po mleku i sokach to wartoêciowy surowiec wtórny. Popyt na nie wêród recyklerów systematycznie roênie, ale jeszcze 7 lat temu praktycznie nie prowadzono w Polsce adnych dzia aƒ w zakresie zbierania i recyklingu odpadów po tych opakowaniach mówi Jan Jasiƒski, prezes zarzàdu Fundacji ProKarton. W 2007 w wyniku oddolnej i ca kowicie dobrowolnej inicjatywy przemys u mleczarskiego, napojowego i opakowaniowego, wspartej przez dostawców kartonu, podpisano porozumienie na rzecz rozwoju systemu zbierania i recyklingu zu ytych kartonów do p ynnej ywnoêci. Do grudnia 2013 recyklingowi poddano àcznie blisko 35 tys. ton kartonów, a stopa recyklingu ros a z roku na rok. W 2013 wynosi a ju 12,5 proc. Osiàgni to to przy braku odpowiednich przepisów, które obowiàzujà w Polsce dopiero od poczàtku 2014 roku. portalspozywczy.pl 5 czerwca W kwietniu i maju, z okazji 10-lecia Polski w UE mieliêmy do czynienia z eksplozjà zachwytów nad tym, jak to wspaniale przez te 10 lat Polska si rozwin a. Jeszcze nie zakoƒczy si jeden seans propagandy sukcesu, a ju rozpocz to kolejny, bo czerwiec by okazjà do Êwi towania 25-lecia III RP. Ale coê zazgrzyta o. Na rocznicowe zachwyty cieniem po- o y o si opublikowanie pods uchanych rozmów naszych dygnitarzy. Okaza o si, e gdy rozmawiajà oni w zaufanym gronie, bez Êwiadków (a przynajmniej tak im si wydaje), to oceniajà stan Polski zupe nie inaczej. Najdosadniej okreêli to minister spraw wewn trznych i koordynator s u b specjalnych Bart omiej Sienkiewicz. U y okreêlenia: ch*j, d**a i kamieni kupa. W Beczce nie u ywamy a tak pod- ego j zyka, jakim mówià ministrowie III RP, wi c w zacytowanych s owach niektóre litery zastàpi em gwiazdkami. Dalej b d u ywa ju tylko skrótu chdikk. Wed ug internetowego s ownika slangu i mowy potocznej chdikk to przekleƒstwo, stosowane w przypadku znalezienia si w marnej sytuacji. Minister spraw wewn trznych, minister spraw zagranicznych, prezes banku centralnego etc. z pewnoêcià wiedzà w jakiej kondycji naprawd jest dziê Polska. Skoro w zaufanym gronie oceniajà, e to wszystko chdikk, to raczej trudno wierzyç medialnym propagandystom, e Polska kwitnie. Okazuje si, e wystarczy o zaledwie 25 lat wolnej Polski, by zrobiç z paƒstwa chdikk. Nawet z bardzo z ych sytuacji paƒstwa potrafià nieraz wychodziç, przy ogromnej ofiarnoêci swych spo eczeƒstw i du ych wyrzeczeniach. Ale w naszym spo eczeƒstwie nie widaç zbyt wielu gotowych do ofiarnoêci i wyrzeczeƒ. DziÊ wydaje si, e wi kszoêç wola aby zrezygnowaç z polskiego paƒstwa, ni poêwi caç si dla ratowania go. III RP mo e si wi c okazaç dowodem, i racj mia Otto von Bismarck, jeêli powiedzia : Dajcie Polakom rzàdziç, a sami si wykoƒczà. Piotr Badura Z INNEJ BECZKI Trzeba obserwowaç tempo wprowadzania nowych banknotów do obiegu, by nie okaza o si, e jest to sposób na dodruk pustego pieniàdza. Warsaw Enterprise Institute wzià pod lup prowadzanà obecnie przez Narodowy Bank Polski operacj wprowadzenia do obiegu nowych banknotów z lepszymi zabezpieczeniami. Zdaniem WEI do obiegu mo e trafiaç wi cej nowych banknotów ni jest wycofywanych starych, a to oznacza oby dodruk pustego pieniàdza. Motywem wprowadzenia nowych banknotów jest lepsze zabezpieczenie ich przed fa szerzami. WEI zwraca jednak uwag, e iloêç ujawnianych falsyfikatów spada, w 2009 by o ich 18 tys., w 2012 tylko 10,4 tys. a w 2013 zaledwie 9 tys. Trudno wi c powo ywaç si na potrzeb wi kszego zabezpieczenia banknotów. Obecnie w obiegu jest 1,37 mld banknotów, a emisja nowych banknotów to blisko 1,48 mld sztuk. wnp.pl 17 czerwca REKLAMA W BECZCE tel wysoka skutecznoêç niskie ceny Krzysztof Kasperek Krzanowice k/opola ul. Stara Droga 18 Obwodnica Opola tel czynne pn-pt 8-16 klimatyzacja rozruszniki, alternatory autoalarmy centralne zamki (sterowane pilotem) wymiana oleju (GRATIS!) KLEPKA 2

3 Ilu z nas ma 10$ na dzieƒ? Móc przeznaczaç na wydatki Êrednio 30 z (10$) dziennie na osob w rodzinie, to aden luksus, ale te nie bieda, z którà bez pomocy paƒstwa cz owiek sobie nie poradzi. Zdaniem Banku Âwiatowego w Polsce i grupie podobnych paƒstw jest to granica przynale noêci do klasy Êredniej. Ci, którzy majà do dyspozycji Êrednio od 15 do 30 z dziennie na osob (5-10$) to niezamo ni. Bank Âwiatowy okreêla ich s owem vulnerable, czyli wra liwi. Rozumiem to tak, e ludzie w takiej sytuacji w zasadzie radzà sobie z codziennymi wydatkami, ale sà wra liwi na problemy typu koniecznoêç kupienia nowej pralki czy lodówki. W takich sytuacjach bez pomocy nie dajà ju rady. Biedni, to zdaniem Banku Âwiatowego ci, którzy majà do dyspozycji Êrednio mniej ni 15 z dziennie na osob, czyli mniej ni 457 z miesi cznie na osob. Tacy ludzie wymagajà ju sta ej pomocy nawet w zakresie podstawowych dóbr ( ywnoêç, ubrania, opa etc.). W liczàcej 19 paƒstw grupie, do której Bank Âwiatowy zaliczy i Polsk, i Bia oruê, najkorzystniej wypad a Bia oruê, w której a 80 proc. ludzi ma Êrednie dzienne wydatki na osob na poziomie 100 tys. rubli lub wi cej (100 tys. bia oruskich rubli to równowa nik polskich 30 z ). Bia oruê ma jednoczeênie najni szy w ca ej tej grupie odsetek ludzi biednych, bo jest ich tam zaledwie 1 proc., podczas gdy w Polsce a 10 proc. W tabeli u do u poda em dane Banku Âwiatowego. Nie uwzgl dnia em wszystkich 19 paƒstw, lecz tylko Bia oruê i paƒstwa nale àce do Unii Europejskiej. W tym miejscu potrzebne sà dwie uwagi. Bank Âwiatowy nie jest sympatykiem Bia orusi, w adnym razie. Nie ma wi c adnych powodów, by podkolorowywaç obraz Bia orusi. Z tego wzgl du jego informacje o poziomie ycia na Bia orusi, uwa am za obiektywne. Druga uwaga dotyczy roku, z którego pochodzà liczby w tabeli u do u. Bank Âwiatowy informuje w swym materiale, e sà to dane z Tymczasem mamy W latach na Bia orusi nastàpi a ogromna poprawa warunków ycia. Dla przyk adu, p ace realne (czyli ju po skorygowaniu o inflacj ) wzros y tam w tym czasie o niewyobra alne 43 proc. Dla porównania, w Polsce uros y w tym samym czasie o 4 proc. Gdyby tabela by a oparta o dane z 2013, to ró nica na korzyêç Bia orusi by aby du o wi ksza. W Beczce nr 11(234) z 18 sierpnia 2010 zamieêci em artyku Pomachajmy Bia orusinom. NajÊwie sze dane statystyczne, które mia em wtedy do dyspozycji, by y z lat Nie pozostawia- y one jednak wàtpliwoêci, e pod wzgl dem poziomu rozwoju Bia oruê w aênie nas dogania, a poniewa tam p dzi si a u nas tylko pe znie, to w krótkim czasie Bia oruê nas przegoni. Radzi em wówczas, by pomachaç r kà przeganiajàcej nas Bia orusi, bo w krótkim czasie b dà tak daleko przed nami, i naszego machania nie zauwa à. DziÊ sà ju chyba tak daleko. Dla Bia orusinów Polska to dziê g ównie paƒstwo, do którego jeêdzi si z grubym portfelem na taƒsze zakupy. Piszàc o Bia orusi w 2010 przytacza em dane o wy ywieniu z DziÊ dost pne sà ju dane za 2012 rok. ZamieÊci em je w tabelce u góry po prawej. JeÊli w tabelce mowa jest o spo yciu mleka, to chodzi o ca e mleko, àcznie z tym, które posz o na produkcj serów, Êmietany etc. KtoÊ mo e wi c mieç du e spo ycie mleka, choç nigdy mleka nie pije, ale np. je du o serów. Podobnie jest z mi sem. Chodzi o ca e mi so, àcznie ze zu ytym do produkcji w dlin i kie bas. Tabelka nie zostawia z udzeƒ, co do ró nicy w poziomie ycia, a przypominam, e to dane z 2012 a mamy W innych dziedzinach (np. mieszkania i ich wyposa enie) by oby podobnie, ale nie mam miejsca na tyle tabelek. Nie warto wierzyç w propagandowe brednie o biednej Bia orusi. Bieda, to jest raczej u nas. Piotr Badura ul. Namys owska Dobrzeƒ Wielki firany zas ony karnisze szycie i monta tel tel KLEPKA 3

4 PROMOCJA Klient p aci nam za w giel, ale za deszcz nie bierzemy Przyje d ajàcy do ubnian od strony Brynicy ju od jakiegoê czasu widzieli, e przy ulicy Brynickiej 3 coê powstaje. Od maja wiadomo ju co. Powsta tam nowy sk ad opa u ROBIX. Jest jednak w nim coê nietypowego. Przyzwyczajeni jesteêmy, e w sk adach opa u widzimy stosy w gla. Tymczasem przy Brynickiej 3 w giel jest na noc przykrywany specjalnymi p achtami. Nawet w ciàgu dnia, gdy np. pada deszcz, w giel te jest przykryty. Czy w aêciciele bojà si, e im si ten w giel przezi bi? Nie, to nie o to chodzi, Êmiejà si prowadzàcy nowy sk ad w gla dwaj m odzi m czyêni kuzynowie, jak si dowiedzia em, obaj o imieniu Robert. Po prostu trzymamy si zasady, e sprzedajemy klientowi w giel. Tymczasem tona mokrego w gla nie jest ju pe nà tonà w gla, bo cz Êç wagi przypada na wsiàkni tà w w giel deszczówk. Dlaczego klient mia by nam za t deszczówk zap aciç? My jesteêmy od sprzeda y w gla, a nie od sprzeda y deszczówki. Podoba mi si takie podejêcie do klienta. Z rozmowy z w aêcicielami sk adu dowiaduj si jednak, e z myêlà o zadowoleniu klienta robià oni te inne rzeczy. Zanim uruchomili sk ad, ju od roku zajmowali si sprzeda à samego tylko ekogroszku paczkowanego. Firmy dostarczajàce ekogroszek oferujà czasem bezp atny dowóz, ale zazwyczaj tylko wi kszej iloêci. Niektórzy klienci woleliby jednak na poczàtek kupiç niewielkà iloêç opa u, dla spróbowania, czy jego jakoêç b dzie im odpowiadaç. Z my- Êlà o takich klientach ubniaƒski sk ad opa u zapewnia darmowy dowóz nawet kilku worków paczkowanego ekogroszku. Tak na prób. Na prób mo na te oczywiêcie zamówiç w workach w giel orzech czy w giel kostk. Najwi kszà korzyêcià dla klientów wydaje si jednak to, e jeden z kuzynów, prowadzàcych ubniaƒski sk ad opa u Robert Bàk, jest z naszej okolicy (z Kad uba), a drugi Robert Pietrycha, mieszka w sàsiedztwie Êlàskich kopalƒ. Ten pierwszy zna specyfik tutejszego rynku oraz potrzeby i gusty klientów. Drugiemu wieloletnia praca w sektorze w glowym pozwala dokonywaç najlepszego wyboru przy sprowadzaniu w gla. To bardzo wa ne, by handlujàcy w glem zna si na w glu. Ka dy klient mo e osobiêcie przyjechaç do naszego sk adu i zobaczyç jak w giel wyglàda na ywo. Zawsze jest na miejscu przynajmniej jeden z w aêcicieli i z przyjemnoêcià odpowie on na wszelkie pytania klienta zapewniajà mnie na koniec w aêciciele nowego sk adu opa u. (KBed) SK AD OPA U ROBIX ubniany, ul. Brynicka 3 tel lub Oferujemy: Najlepszy w giel w dobrej cenie! Zawsze suchy!!! Bezp atny transport. Rabat przy odbiorze osobistym. KLEPKA 4

5 y wiarka z Kolanowic (Ciàg dalszy z klepki 1) Short-track to dyscyplina doêç droga, bo np. y wy dobrej klasy kosztujà ponad 4 tys. z. Oliwia sprowadza je a z Kanady, bo w a- Ênie tam produkuje si y wy najwy szej klasy. Jest te dobra firma na W grzech, ale te z Ameryki sà najlepsze. Aby takie buty z y wami by y odpowiednie na stop sportowca, bierze si dla nich miar z odlewu gipsowego stopy y wiarza. Ten odlew wysy a si do w aêciwej firmy w przypadku Oliwii do Kanady i zamawia si odpowiedni kolor. W przypadku naszej sportsmenki jest to kolor czarny z zielonà wstawkà. P ozy tych y- ew, wykonane ze specjalnego stopu, sà do wymiany, a ich ostrze z atwoêcià przecina ludzkà skór. Niech mi czytelnicy uwierzà na s owo, e sà naprawd ostre. Przed treningiem ka dy sportowiec ostrzy p ozy sam, co zajmuje mu oko o 15 min. Oliwio, jak to si wszystko zacz o? By am kiedyê na Toropolu na Êlizgawce i zobaczy am trening y wiarzy. Postanowi am spróbowaç wspomina Oliwia. Mia am wtedy 10 lat i jeêdzi am na figurówkach, bo mia am bardzo ma à stop. Buty by y sprowadzone z zagranicy na wymiar. Dopiero, gdy mi stopy nieco uros y, mog am za o yç obuwie odpowiednie dla kogoê, kto uprawia y wiarstwo szybkie. Mojà trenerkà jest Anna ukanowa- Jakubowska. Nale do 15-osobowej grupy (wiek 7-26 lat), w sk ad której wchodzà g ównie dziewcz ta, ch opców jest trzech. Ja trenuj z Adamem Filipowiczem. Treningi odbywajà si wed ug umiej tnoêci i doêwiadczenia. W czasie treningu bandy dla bezpieczeƒstwa ok adamy materacami. Na zawodach przeci tna szybkoêç y wiarza wynosi 40 km na godzin, a podczas treningów jest ró nie. Ju dwa razy trafi am do szpitala, raz z powodu wstrzàênienia mózgu po Mistrzostwach Polski w Elblàgu. Na lodzie trenujemy codziennie od sierpnia do marca. Codziennie trenujemy te na sucho, co obejmuje m.in. bieg i si owni. Jest te trening techniczny. Poniewa trening trwa trzy i pó godziny, cz Êç odbywa si rano od 6.30, a druga cz Êç po lekcjach od lub Wobec tego chyba trudno jest po àczyç sport z naukà tak, aby nauka nie ponios a zbyt wielkiego uszczerbku... Jest ci ko, ale czas na nauk musi si znaleêç z przekonaniem mówi Oliwia. A moja wychowawczyni, mgr Ma gorzata ebrowska, jest bardzo wyrozumia a i zawsze usprawiedliwia mi nieobecnoêci wynikajàce np. z wyjazdów na zawody. To mi bardzo pomaga. Czytelników z pewnoêcià zainteresujà twoje sukcesy sportowe, a wiem, e masz ich sporo. No có, najwi kszy sukces to dwa bràzowe medale z Zimowych Igrzysk Olimpijskich M odzie y Europy w Brasowie w Rumunii (luty 2013). Z Opola zakwalifikowa am si jako jedyna, a wspólny wyjazd nastàpi z Warszawy w gronie 30 reprezentantów dyscyplin w sportach zimowych. Jeden bràzowy medal uzyska am za bieg na 1500 m, a drugi w sztafecie, którà tworzyli dwaj ch opcy i dwie dziewczyny. Zdoby am te wicemistrzostwo Polski seniorów w sztafecie, dwa lata pod rzàd: w 2013 i Dodam tylko, e y wiarstwo szybkie to sport niszowy i niewdzi czny, bo mimo dobrego przygotowania ca a praca mo e pójêç na marne z powodu jednego potkni cia. Czy nadchodzàce wakacje b dà okazjà do d u szego wypoczynku? Trudno to tak nazwaç, gdy w planie mam obóz treningowy w Spale, a póêniej wyjazd do Drezna i wspólny trening z kadrà Niemiec, tam majà lód od 17 lipca. Pojad wspólnie z Adamem Filipowiczem. Dzi ki sportowi poznajesz wi c Êwiat. Chocia wyjazdów jest du o, zwykle na zwiedzanie nie ma czasu. Chyba, e tym razem b dzie inaczej odpowiada z uêmiechem nasza medalistka. Poniewa zatrwa ajàco szybko zbli a a si burza i ju by o s ychaç grzmot, musia- am koƒczyç rozmow z Oliwià. Gdy si egna am z rozmówczynià, do domu wróci- a mama Oliwii. Jak si yje pod jednym dachem z takà sportsmenkà? zagadn am krótko. Wie pani co? My naszej córki prawie wcale nie widujemy. I chocia ka dy jej sukces sprawia nam tyle radoêci, to jest mi smutno, e nawet w czasie wakacji nie nacieszymy si nià wystarczajàco podsumowa a pani Irena. To chyba bolàczka wszystkich rodziców, których dzieci majà zainteresowania, pasje, i nie przesiadujà godzinami przed komputerem. JeÊli tak na spraw spojrzeç, to faktycznie lepiej jest tak, jak z naszà Oliwià doda a mama. Szybko podzi kowa am Oliwii za rozmow, bo wichura rozszala a si na dobre i w strugach ulewnego deszczu, na szcz - Êcie przed najgorszym, wraca am do domu. Dzi kuj Oliwii Gawlicy, e podzieli a si z naszymi czytelnikami swymi sportowymi doêwiadczeniami. MyÊl, e wszyscy jeste- Êmy dumni z jej osiàgni ç, yczymy jej kolejnych, a jej rodzinie wielu wspólnie sp dzonych chwil. Rozwita Pierzyna SCHODY LUBDA Henryk Lubda NOWE SIOŁKOWICE, ul. PIASKOWA 12 tel kom KLEPKA 6

6 Na fali sukcesu Kwiecieƒ i maj by y miesiàcami bardzo pracowitymi dla grup baletowych i zespo u taƒca wspó czesnego dzia ajàcych w GOK w Dobrzeniu Wielkim. Obfitowa y bowiem w imprezy konkursowe. Ju 25 kwietnia wychowankowie choreograf Alicji Iwaƒskiej wzi li udzia w IV Festiwalu Taƒca Baw si razem z nami w Kluczborku. W tym roku w konkursie uczestniczy o 20 zespo ów z ca ego województwa, a i poziom prezentacji by wyjàtkowo wysoki. Grupa Baletowa Arabesque zaprezentowa a si w dwóch choreografiach Magia i Jazz dance II, a Grupa Baletowa Arabesque-Baby wystàpi a w uk adzie Krasnoludki. W kategorii zespo ów do lat 11 GB Arabesque zdoby a I miejsce, a GB Arabesque-Baby wyró nienie. Natomiast wêród zespo ów powy ej lat 16 Zespo owi Taƒca Wspó czesnego Chorus za wykonanie choreografii A chorus line przyznano II miejsce. Festiwal w Kluczborku by rozgrzewkà przed imprezà, do której intensywnie przygotowywa y si nasze grupy. 17 maja br. odby si Otwarty Puchar Polski Trendy Dance Cup w Paw owicach. W tej presti owej imprezie mog y uczestniczyç zarówno zespo y federacyjne, jak i zespo y dzia ajàce poza strukturami organizacji tanecznych. Poziom by wyjàtkowo wysoki, tym bardziej, e wiele zespo ów prezentujàcych si na Trendy Dance Cup to tegoroczni finaliêci Mistrzostw Polski Show Dance, Jazz, Modern i Balet. Nasi tancerze pokazali, e mogà na równi konkurowaç z grupami federacyjnymi, w niczym im nie ust pujàc. GB Arabesque w kategorii mini formacje inne formy taƒca 7-11 lat zaj a II miejsce, natomiast GB Arabesque-Baby w formacjach inne formy taƒca 7-11 lat VI miejsce. ZTW Chorus przyznano II miejsce w kategorii mini formacje modern 16+ oraz V miejsce w mini formacji inne formy taƒca 16+. Ostatnià imprezà konkursowà w tym sezonie artystycznym by Wojewódzki Festiwal Zespo ów Tanecznych FANTAN w Opolu, który odby si 31 maja br. GB Arabesque za Magi (kat. etiuda taneczna, szko a podstawowa) zdoby a niekwestionowane I miejsce, a GB Arabesque-Baby za uk ad Krasnoludki (kat. inne formy taƒca, szko a podstawowa) II miejsce. Na powy szych konkursach GB Arabesque wystàpi a w sk adzie: Anna Kasprzak, Katarzyna Kokot, Izabela Kokott, Natalia Ko tuƒska, Zofia Pasieka, Paulina Patrzek, Amelia Rojek, Bianka Sochor, Martyna Sochor. GB Arabesque-Baby reprezentowa y: Zofia Czy, Karolina Marszo ek, Wiktoria Mikosz, Alicja Reginek, Aleksandra Rosicka, Weronika Siejka, Amelia Sossna, Lena Uryga. ZTW Chorus zataƒczy w sk adzie: Anna Gondecka, Aleksandra Horodyska, Monika Narowska, Monika Polanowska. W czerwcowych planach GB Arabesque i ZTW Chorus znalaz si przede wszystkim pokaz galowy na scenie Opery Wroc awskiej (15 czerwca). Obie grupy zaprosi a tam pani Maria Kijak-Rakowska, która w sezonie artystycznym 2013/2014 prowadzi a dla naszych tancerzy warsztaty z techniki taƒca klasycznego pointes. Repertuar wroc awskiego wyst pu to: GB Arabesque Magia, ZTW Chorus Czerwona sukienka oraz obie grupy razem w uk adzie klasycznym w pointach Mechaniczne laleczki, przygotowanym przez panià Mari Kijak-Rakowskà. W tydzieƒ po wroc awskim pokazie czerwcowy program przewidywa wyst p na Festynie Rodzinnym w Popielowie. Na 28 czerwca zaplanowano wyst p podczas Mi dzynarodowej Parady Orkiestr D tych w Dobrzeniu Wielkim. Impreza ta zakoƒczy sezon artystyczny obu grup baletowych i zespo u taƒca wspó czesnego. Wszystkich ch tnych, chcàcych zasiliç szeregi Arabesque-Baby, Arabesque i Chorus zapraszamy we wrzeêniu. Alicja Iwaƒska Popielów, ul. Klasztorna 3 Sklep Dobrzeƒ Wielki ul. Namys owska 22 tel , kom MEBLE NA WYMIAR kuchnie, sypialnie, azienki, garderoby, szafy i inne Aran acja, pomiar i projekt w cenie mebli W ofercie tak e sprz t AGD KLEPKA 7

7 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY DOBRZE WIELKI A Kup nie jest happy W PSP w Dobrzeniu Wielkim nakr cono film, na którym uczniowie taƒczà w szkole i okolicy szko y do piosenki Happy Farrella Williamsa (piosenka by a nominowana do Oscara). Dobrzeƒski filmik umieszczono na YouTube 3 kwietnia. Kadr z tego filmu jest u góry po lewej. 10 czerwca na YouTube pojawi si filmik Czarnowàsy is also happy ( Czarnowàsy sà tak e szcz Êliwe ). Filmik jest kr cony nie tylko w szkole i sàsiedztwie, ale nawet w dalszych miejscach Czarnowàs (np. OSP, czy Polomarket). Kadr z tego filmu jest u góry po prawej. 16 czerwca trafi na YouTube filmik z ChróÊcic. W chróêcickiej szkole te sà happy i wyra ajà to taƒcem. Potwierdza to kadr z ich filmiku (obok). Powstaje jednak pytanie, dlaczego w Kup nie sà happy. Mo e chodzi im o ten brak chodników wzd u dróg wojewódzkich? Sesja rady gminy Na czwartek 26 czerwca zwo ano sesj Rady Gminy Dobrzeƒ Wielki. W porzàdku obrad znalaz o si : zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud etu gminy Dobrzeƒ Wielki za rok 2013 oraz udzielenie Wójtowi absolutorium; zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego OÊrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim za rok 2013; zmiana bud etu gminy na rok 2014 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej; rozpatrzenie propozycji wyra enia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomoêci; rozpatrzenie propozycji wyra enia zgody na odstàpienie od obowiàzku przetargowego trybu zawarcia umów dzier awy nieruchomoêci a tak e interpelacje i sprawy ró ne. Rozstrzygni te przetargi W przetargu na budow w z a cieplnego, przy àcza cieplnego niskich temperatur oraz instalacji centralnego ogrzewania w Czarnowàsach, Plac Klasztorny 10,12,14 wybrano firm PPUH PAGA-PRO z Krapkowic, która wykona zadanie za 259 tys. z. W przetargu na przebudow ul. Krasickiego w Dobrzeniu Wielkim wybrano SUR Prószków, która zrobi t przebudow za 119 tys. z, a w przetargu na przebudow ul. Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie chodnika wybór pad na Zak ad Budownictwa Ogólnego Drobud z Opola, który zaoferowa wykonanie prac za 207 tys. z. Wójt z presti owà nagrodà Wójt Henryk Wróbel po raz drugi z rz du znalaz si w czo- ówce ogólnopolskiego plebiscytu Samorzàdowy Menad er Regionu. Plebiscyt ten organizuje redakcja dziennika Puls Biznesu. Ma on na celu uhonorowanie liderów wêród jednostek samorzàdu terytorialnego. Dobrzeƒski wójt zdoby w konkursie trzecià nagrod. Wr czono mu jà uroczyêcie 23 maja w Warszawie. KLEPKA 8

8 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY POPIELÓW 50 lat po ycia ma eƒskiego W dniu 4 czerwca w restauracji Âtantin w Starych Sio kowicach odby o si uroczyste wr czenie medali za d ugoletnie po ycie ma eƒskie. Wójt Gminy Popielów, pan Dionizy Duszyƒski, w obecnoêci kierownika urz du stanu cywilnego, pani El biety Bazyliƒskiej udekorowa 14 par ma eƒskich Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informuje gminna strona internetowa. Stra ackie zawody 15 czerwca na boisku LKS w Popielowie rozegrano zawody gminne OSP o Puchar Wójta Gminy Popielów. Przystàpi o do nich 17 dru yn, w tym goêcinnie dru yna stra acka z Rüdersdorf. Seniorzy zaj li miejsca: I OSP Kaniów, II OSP Stare Sio kowice, III OSP Kar owice, IV OSP Popielów i V OSP Stobrawa. WÊród m odzie owych dru yn po arniczych ch opców kolejnoêç by a nast pujàca: I miejsce OSP Kaniów, II OSP Stare Sio kowice, III OSP Popielów, IV OSP Stobrawa. M odzie owe dru yny po arnicze dziewczàt zaj y miejsca: I OSP Stare Sio kowice, II OSP Stobrawa. W zawodach uczestniczy y te : Dru yna Przedszkolaków OSP Kar owice, Harcerska Dru- yna Po arnicza Dziewczàt OSP Popielów, Harcerska Dru yna Po- arnicza Mieszana OSP Popielów, Dru yna Kobiet OSP Kar owice, Dru yna Oldbojów OSP Popielów oraz Dru yna Stra aków z Rüdersdorf. Wi cej szczegó ów na temat zawodów i obszerny zestaw zdj ç znajdà zainteresowani na gminnej stronie internetowej. KLEPKA 9 Odznaczeni zostali: paƒstwo Irmgarda i Helmut Ciamperla, paƒstwo Zofia i Janusz Mazurkiewicz, paƒstwo Aniela i Zygmunt St pniak, paƒstwo Monika i Waldemar Gandyra, paƒstwo Urszula i Walter Pierzyna, paƒstwo Anna i Józef Marszo ek, paƒstwo Zofia i Micha Urban, paƒstwo Jadwiga i Zenon Suchowiecki, paƒstwo Anna i JanMacioszek, paƒstwo El bieta i Józef Rychlik, paƒstwo Genowefa i Zygmunt Szarlej, paƒstwo Hannelore i Wigbert Ziolko, paƒstwo Janina i Günter Walasek oraz paƒstwo Bronis awa i Tadeusz Staroƒ. Po wr czeniu medali wzniesiono toast lampkà szampana, gratulujàc Jubilatom. Ponadto wójt gminy, pan Dionizy Duszyƒski wr czy paniom pi kne ró e, a wszystkim Jubilatom upominki, w postaci kosza obfitoêci. W trakcie spotkania pan wójt odpowiada na zadawane przez Jubilatów pytania, dotyczàce bie àcych spraw oraz problemów gminy. UroczystoÊç zakoƒczono wspólnym obiadem, po którym podano ciasto i kaw. Bezpiecznie w Popielowie 5 czerwca pani Agnieszka Dziechciƒska, Dyrektor Publicznej Szko- y Podstawowej w Popielowie, odebra a z ràk Opolskiego Kuratora OÊwiaty Certyfikat Bezpiecznej Szko y, który otrzymujà placówki dbajàce w wyró niajàcy sposób o bezpieczeƒstwo swoich uczniów. Certyfikat Bezpieczna Szko a jest dokumentem potwierdzajàcym szczególne dzia ania szko y na rzecz bezpieczeƒstwa uczniów na jej terenie i w jej bezpoêrednim otoczeniu. Certyfikat potwierdza równie wysoki stopieƒ jakoêci i innowacyjnoêci podejmowanych przez szko- inicjatyw w zakresie profilaktyki bezpiecznych zachowaƒ. Aby uzyskaç certyfikat nale a o w pierwszym etapie wykazaç si wysokimi osiàgni ciami w pi ciu obszarach: 1) Klimat szko y, 2) Przeciwdzia anie agresji i przemocy, 3) Bezpieczeƒstwo Êrodowiska szkolnego, 4) Promowanie zdrowego stylu ycia, 5) Zapewnienie bezpiecznej drogi do szko y. Drugi etap obejmowa wizyt Zespo u Certyfikujàcego i bezpoêrednià obserwacj efektów pracy szko y. PSP w Popielowie Wiejskie wesele Rada So ecka Wsi Kurznie organizuje 6 lipca imprez pod tytu- em Wiejskie wesele. Skàd pomys na t imprez? Ustalono, e liczàce ok 500 mieszkaƒców Kurznie sà zwiàzane z sàsiednià wsià Tarnowiec (gmina Lubsza, powiat brzeski) a 25 parami ma eƒskimi. Te wi zi, pomi dzy dwoma miejscowoêciami, da y pomys na imprez. OKR GOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW Popielów, ul. Szenwalda 39 A, tel do 92 przeglàdy techniczne (rejestracja) wszystkich typów pojazdów komputerowa diagnostyka silnika remonty pojazdów wymiana opon i szyb samochodowych Godziny otwarcia: i w ka dà sobot od 8.00 do 13.00

9 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY MURÓW Uniwersytet STowarzyszenie Budkowice wygra o kolejny projekt! Po realizacji wielkich projektów edukacyjnych pt. AS czyli Aktywny So tys, Âwiat kobiety oraz Otwarte Drzwi, wspó finansowanych z Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, przyszed czas na Uniwersytet Gminny. Projekt pt. Uniwersytet Gminny finansowany jest ze Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W jego ramach realizowane b dà cykle wyk adów, warsztatów, spotkaƒ, debat, dyskusji i konferencji dla mieszkaƒców gminy Murów, w obszarach wa nych dla spo ecznoêci lokalnej, by dzi ki rozwojowi mieszkaƒców, poprzez wi kszà wiedz i umiej tnoêci pr nie i harmonijnie wzrasta a ca a gmina. Konkretnie b dà to kursy komputerowe, kursy j zykowe: j zyk angielski i niemiecki, warsztaty zarzàdzania projektami, pracy w grupie, animacja w Êrodowisku lokalnym oraz inne wynikajàce z potrzeb mieszkaƒców naszej gminy. Kursy, warsztaty i szkolenia przygotujà i poprowadzà doêwiadczeni eksperci oraz trenerzy i praktycy. Zaj cia b dà na terenie gminy Murów. Rozpocznà si na prze omie sierpnia i wrzeênia. Teraz prowadzimy kampani informacyjnà dotyczàcà projektu. Informacje o nim oraz formularze zg oszeniowe sà na stronach internetowych: Budkowice Goràco zapraszamy do udzia u w bezp atnych zaj ciach. JeÊli w jakiejê wsi zbierze si wystarczajàco liczna grupa, to zaj cia b dà odbywaç si tam na miejscu w tej wsi. Piotr Koziol Historia Huty w Zagwiêdziu (3) Postacià, niezmiernie zas u onà dla hut w Ozimku i Zagwiêdziu, ale tak e ca- ego Êlàskiego przemys u hutniczego by Arnold Heinrich Voss. Po przybyciu na Âlàsk w roku 1783 bra udzia w budowie zak adu kuêniczego w Fosowskiem (Vossowska), co na trwale zosta o utrwalone w nazwie tej miejscowoêci. Poczàtkowo pracowa w hucie w Jedlicach, a w latach wspólnie z Weddingiem budowa fryszerni w Murowie oraz hut w Osowcu. Na sta e przenosi si do wsi Bukowo (Georgenwerk) ko o Budkowic i od 1816 przejmuje w dzier aw wysoki piec i fryszerni w Nowej Bogacicy, ÊciÊle zwiàzanà z Kluczborskà Huta w póêniejszych latach. Uczestniczy w modernizacjach wysokich pieców w Zagwiêdziu i Bogacicy, tamtejszego zak adu fryszerskiego oraz Warsztaty filmowe Chcesz spróbowaç si jako filmowiec a z filmów nagranych na swym telefonie komórkowym, aparacie fotograficznym lub kamerze zmontowaç ciekawy materia? JeÊli tak, to nasz projekt jest w aênie dla Ciebie! W najbli szym czasie planujemy realizacj warsztatów filmowych na terenie gminy. Zbieramy osoby zainteresowane. Zg oszenia mo na wysy aç na maila: podajàc imi, nazwisko, wiek, adres mailowy i kontakt telefoniczny. Warsztaty poprowadzà profesjonaliêci, którzy realizowali ju podobne projekty. Na zaj ciach àczyç b dziemy elementy wiedzy teoretycznej z zaj ciami praktycznymi z wykorzystaniem sprz tu s u àcego do rejestracji obrazu i dêwi ku oraz monta u fryszerni w Budkowicach. Na jego czeêç zak ad w Nowej Bogacicy otrzyma nazw Vosshütte. Zmar i zosta pochowany na niewielkim cmentarzy ewangelickim w Bukowie, gdzie do dziê zachowa si poêwi cony mu pi kny eliwny nagrobek. Te i wiele innych postaci potwierdzajà nie tylko ich wielkie zas ugi w budowie i rozwoju hut w Zagwiêdziu i Ozimku, ale tak e ca ego przemys u Êlàskiego, który niejednokrotnie wpisywa si w karty historii hutnictwa europejskiego. Ilustracja pokazuje wysoki piec w Kluczborskiej Hucie w Zagwiêdziu w roku Jest to rysunek J. G. Gärtnera ze zbiorów Wy szego Urz du Górniczego we Wroc awiu, obecnie w Muzeum Górnictwa W glowego w Zabrzu. Józef Tomasz Juros materia ów filmowych. Cz Êç teoretycznà wzbogacà fragmenty wybranych profesjonalnych filmów, które pos u à jako ilustracja wyk adów i przyk ady zastosowania ró nych form j zyka filmu. W cz Êci praktycznej uczestnicy, wspomagani przez prowadzàcych, realizowaç b dà w trakcie zaj ç w asne, krótkie formy filmowe, których pokaz i analiza b dzie finalnym akcentem warsztatów. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Decyduje kolejnoêç zg oszeƒ. Piotr Koziol Wójt Gminy Murów zawiadamia o wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urz du Gminy Murów oraz na stronie internetowej w dniu 24 czerwca 2014 roku wykazu nieruchomoêci przeznaczonych do sprzeda y, dzier awy oraz odp atnego udost pnienia celem zagospodarowania pod obiekt tymczasowy, stanowiàcych w asnoêç Gminy Murów po o onych w miejscowo- Êciach Murów, M odnik, Stare Budkowice, Âwi ciny. Atrakcyjne ceny! Magazyn W glowy Stare Budkowice, ul. Targowa 40 Oferuje: W giel: Kostka, gruby, orzech, EKO groszek, mia, koks Tel kom Atrakcyjne ceny! KLEPKA 10

10 OPOLE I OKOLICE DAWNIEJ I DZIÂ Z historii opolskiego piwowarstwa (57) Kacper Górka piwny historyk z Opola W dzisiejszym odcinku musz spe niç smutny obowiàzek i poinformowaç o Êmierci lokalnego historyka Kacpra Górki. Kacper zmar nieoczekiwanie na poczàtku czerwca, w wieku zaledwie 31 lat. Nie potrafi powiedzieç, czy przeczuwa, e ma ma o czasu, ale w przeciàgu ostatniego roku po prostu zasypa mnie informacjami dotyczàcymi historii piwowarstwa w Opolu. By y to w wi kszoêci informacje bardzo cenne, których ja szuka em bez skutku od oko o dwudziestu lat. Jego AUTO ELEKTRYKA MECHANIKA Diagnostyka komputerem KLIMATYZACJA serwis + naprawa NAPRAWA: rozruszników, alternatorów, elektroniki, ABS i sterowników, AIRBAG itp. REGENERACJA TURBOSR AREK PE NA GAMA AKUMULATORÓW Józef Patrzek Brynica ubniaƒska 31a tel./fax: tel. kom Naprawa i monta zamków centralnych z pilotem alarmów, monta sprz tu audio, naprawa ogrzewania webasto przeglàdy okresowe, elektryka ciàgników i maszyn rolniczych. wskazówki pozwoli y mi wyeliminowaç wiele b dów w spisywanej przeze mnie historii, kilka rzeczy musia em dzi ki niemu napisaç od nowa. On sam pozosta przy tym w cieniu, nie ujawniajàc si, mia zresztà wiele innych ambitnych projektów. Pracowa mi dzy innymi nad internetowà bazà danych, w której opisywa w skrócie histori wszystkich browarów dzisiejszego województwa opolskiego. Aktualnie nie wiem niestety, jak zaawansowana by a jego praca i czy b dzie przez kogoê kontynuowana. Smutek i al wype nia moje serce po utracie przyjaciela, któremu tak wiele zawdzi czam. W tym miejscu jeszcze raz szczere kondolencje dla ony Kasi oraz rodziców i krewnych. W kilku nast pnych odcinkach postaram si skorygowaç dawne b dy. Do àcz te nowe, otrzymane od Kacpra informacje. Na poczàtek browar w niedalekim Kup. W odcinku nr 42 ( Beczka nr 7 z 2013 roku) pisa em: Od po owy XIX wieku do 1895 roku browar w Kup by w asnoêcià rodziny Ebstein. Ebsteinowie byli znanà w okolicy rodzinà przedsi biorców. Po ostatnim z Ebsteinów, Wilhelmie, w aêcicielem browaru w Kup zosta Arthur Pfeiffer, który prowadzi zak ad jako browar parowy do roku Dzi ki odkryciom Kacpra Górki wiem dzisiaj, e Wilhelm Ebstein by w aêcicielem browaru w Kup najwy- ej do koƒca 1889 roku. W 1890 roku w aêcicielem by Carl Ebstein, który od 1. lutego tego roku wydzier awi browar z gorzelnià i fabrykà wód gazowanych pochodzàcemu z Opola mistrzowi piwowarskiemu Arthurowi Pfeifferowi. Kacper odkry te kilka informacji dotyczàcych przybrowarowego wyszynku w Kup. W marcu 1884 roku Wilhelm Ebstein og asza, e od pierwszego lipca zamierza oddaç wyszynk przy browarze w dzier aw. Przeczytaç o tym mo emy w archiwalnym og oszeniu, oznaczonym numerem 1. We wrzeêniu 1889 roku szynkarz August Wiederra og asza, e od 1. paêdziernika obejmuje dzier aw wyszynku przy browarze w Kup. Informuje o tym archiwalne og oszenie, oznaczone numerem 2. W Kup odbywa y si te Bockfesty, o których na amach Beczki ju niejednokrotnie pisano. Na taki festyn zaprasza 4. kwietnia 1890 roku dzier awca restauracji Schuberta Czaja. Potwierdza to archiwalne og oszenie oznaczone numerem 3. Wszystkie trzy opublikowane tu archiwalne og oszenia pochodzà z gazety Oppelner Kreisblatt. (Cdn.) Andrzej Urbanek KLEPKA 11

11 OPOLE I OKOLICE DAWNIEJ I DZIÂ Spacerem po dawnym Opolu Przez niemal miesiàc obejrzeç mo na by o wystaw Spacerem po dawnym Opolu. Zorganizowa a jà w maju Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, w Galerii WuBePe przy ul. Piastowskiej 20. Wystawa zachwyca a zwiedzajàcych swym rozmachem, poniewa znalaz o si na niej blisko 400 fotografii i pocztówek, ukazujàcych Opole od koƒca XIX wieku a po lata 70. XX wieku. Przechodzàc przez kolejne sale ekspozycji, mo na by o odbyç prawdziwy sentymentalny spacer po mieêcie, którego ju nie ma. T historycznà w drówk rozpoczyna o si na opolskim rynku, a koƒczy o na Zaodrzu. Na wystawie znalaz o si wiele unikalnych fotografii, pochodzàcych ze zbiorów WBP, która posiada je na szklanych negatywach. Jest to cz Êç wi kszego zbioru, odnalezionego przed laty na strychu opolskiego ratusza. Kuratorkà wystawy by a pani Barbara Giedrojç, która osobiêcie dobiera a do niej fotografie. Postara a si te o oryginalne eksponaty z epoki, takie jak np. dawny wózek dzieci cy. Eksponaty te zosta y wypo yczone na czas wystawy z izby regionalnej. Pani Barbara zaapelowa a te do opolan o przynoszenie prywatnych fotografii z przedwojennego Opola, co zaowocowa o odnalezieniem wielu ciekawych zdj ç, choç czasem bardzo trudnych do identyfikacji (w tej identyfikacji pomagali Andrzej Hamada i Romuald Kulik). Z niemal 400 pocztówek i zdj ç wyeksponowanych na wystawie 120 pochodzi o ze zbiorów prywatnych (w tym ponad 30 ze zbiorów Romualda Kulika). Pani Barbara Giedrojç jest autorkà wielu wystaw wczeêniej ju eksponowanych w Galerii WuBePe, w tym równie o przedwojennym Opolu, jednak popularnoêç obecnej wystawy, którà obejrza- y t umy opolan, zaskoczy a jà. Nie wyklucza wi c, e ta wystawa mo e jeszcze za jakiê czas wróciç. Romuald Kulik Zdj cia Opola Wystawa Spacerem po dawnym Opolu, o której mowa w tekêcie wy ej, nie by a jedynà zorganizowanà w ostatnim czasie, poêwi conà dawnemu Oppeln. Tak e w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaprezentowano wystaw Zdj cia Opola, przygotowanà przez Micha a Korbaƒskiego, który jest za o ycielem strony internetowej Zdj cia Opola na Facebooku. Strona ta doczeka a si ju 6734 polubieƒ (stan z 25 czerwca). Na wystawie w MBP wyeksponowano fotografie dawnego Opola, pochodzàce z zasobów konserwatora zabytków, archiwum paƒstwowego oraz zbiorów prywatnych. By o mi mi o, e du ym zainteresowaniem cieszy a si na wystawie gablota, w której znalaz y si pocztówki i fotografie, pochodzàce z moich prywatnych zbiorów. By y to mi dzy innymi kartki pocztowe wypisane w asnor cznie przez wybitnych obywateli dawnego Opola ksi dza Józefa Kubisa, profesora Franza Sprotte czy pastora Felixa von Dobschütz. Romuald Kulik Dzieƒ Matki w Gos awicach Ko o DFK Opole Gos awice co roku Êwi tuje Dzieƒ Matki. W tym roku z tej okazji zorganizowano spotkanie 17 maja w siedzibie DFK. Mimo z ej pogody frekwencja dopisa a. Zebranych przywita przewodniczàcy ko a, yczàc wszystkim matkom du o zdrowia i pogody ducha. Na poczàtku spotkania dzieci z zespo u Opolskie Wróble ( Oppelner Spatzen ) zaprezentowa y swój program artystyczny, za co zebra- y goràce brawa. Potem przy akompaniamencie muzyków z zespo u Êpiewaczego Heimatklang Êpiewano niemieckie pieêni, recytowano wiersze okolicznoêciowe i opowiadano kawa y. Na sto ach pojawi a si kawa i Êlàski ko o c. Spotkanie up yn o w mi ej atmosferze. Na zdj ciu dzieci z zespo u Opolskie Wróble podczas wyst pu z okazji Dnia Matki. Ernst Mittmann Na Êluzie Groszowice Do 25 czerwca wroc awski RZGW da czas na zg oszenie si ch tnym do pracy na stanowisku konserwator budowli i urzàdzeƒ wodnych (groszowickiej Êluzy). Obowiàzki to: obs uga obiektów hydrotechnicznych na stopniu pi trzàcym, wykonywanie prac zwiàzanych z utrzymaniem w aêciwego stanu urzàdzeƒ stopnia, bie àca konserwacja i remonty urzàdzeƒ, usuwanie awarii i prace konserwacyjne dot. utrzymania zieleni na terenie stopnia. RZGW wymaga wykszta cenia zasadniczego zawodowego i karty p ywackiej. Oferowa wynagrodzenie od 1680 do 1800 z za prac w systemie trójzmianowym z brutto to najni sza ustawowa. Na r k zostaje z tego 1237 z. Du- o to czy ma o za t prac? 28 LAT NA RYNKU GABINET DENTYSTYCZNY Czynne 6 dni w tygodniu w godzinach Opole ul. G. Morcinka 43 tel tel. kom KLEPKA 12

12 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY UBNIANY Arnstein. W ramach upi kszania miasta cz onkowie Klubu Dzia kowicza posadzili przy frontowej Êcianie Szko y Muzycznej drzewko. Jest to odmiana gruszy, która wiosnà cieszy oczy bardzo pi knymi kwiatami, a potem z jej ma ych owoców mo na zrobiç marmolad, przypominajàcà w smaku marcepan. Owoce tej gruszy zawierajà du o witamin, zapobiegajà bezsennoêci, regulujà ciênienie krwi i prac serca. Zapobiegajà te stanom zapalnym jamy ustnej i gard a. Za kilka lat grusza okryje cieniem nas onecznionà ca y dzieƒ Êcian Szko y Muzycznej. W Kanadzie istniejà ca e plantacje tej niezwyk ej gruszy. Halsheim. Pewnego majowego ranka, przed godzinà piàtà na drodze krajowej w pobli u Halsheim pojawi y si dwa konie. Okaza o si, e uciek y z pastwiska nale àcego do mieszkaƒca tej wsi. Urz dnicy z apali b àkajàce si konie i umieêcili w zagrodzie, skàd w aêciciel móg je odebraç. Arnstein. W tym roku do oddawania krwi zg osi o si a 205 osób. Niektórzy w ciàgu swego ycia oddawali krew ju ponad 125 razy. Ci najwytrwalsi zostali odznaczeni medalami i dyplomami honorowymi. Warto zaznaczyç, e w Niemczech krwiodawcà mo na byç mi dzy 18 a 61 rokiem ycia, choç zdarzajà si nawet o wiele starsi. Zale- y to od indywidualnych predyspozycji. Reuchelheim. 1 maja rozpoczà si tu oficjalnie sezon letniego w drowania. Pierwsza trasa wiod a wzd u linii kolejowej do Müdesheim i przez las na powrót do Reuchelheim, gdzie na boisku sportowym czeka y na trampów ciasta z kawà oraz grill. OSP Je owa w Arnstein W dniach 29. maja 1. czerwca delegacja z gminy ubniany uczestniczy a w 49. Arnsteiner Bürgerfest. W spotkaniu wyjazdowym realizowanym w ramach uk adu partnerskiego pomi dzy gminami ubniany i Arnstein udzia brali Krystian Czech dyrektor ubniaƒskiego OÊrodka Kultury oraz przedstawiciele OSP Je owa z komendantem i radnym gminy Józefem Kampà. Wyjazd grupy stra ackiej mia na celu mi dzy innymi poznanie struktur i organizacj pracy Ochotniczych Stra y Po arnych w Arnstein oraz nawiàzanie kontaktów w celu dalszej wspó pracy jednostek OSP z terenu gminy ubniany. Udzia w imprezie by te okazjà do poznania Burmistrza Arnstein, pani Anny Stolz oraz przekazania jej zaproszenia na wrzeêniowe do ynki gminne do Je owej. Dzi kujemy za goêcinnoêç gospodarzom gminy Arnstein oraz osobom prywatnym, które w czasie pobytu zorganizowa y dla naszej ekipy bardzo interesujàcy program, szczególnie rodzinom Rosi i Joachim Strobel, gospodarzom miejscowej OSP Arnstein, a tak e gospodarzom tamtejszego ko- a strzeleckiego. Krystian Czech Rodzinny Dzieƒ Sportu Festyn Rodzinny Dzieƒ Sportu (po àczony Dzieƒ Matki, Ojca i Dziecka) z udzia- em dzieci, rodziców i przyjació przedszkola zorganizowa o 20 maja Przedszkole Publiczne w ubnianach. GoÊcili na nim: Wójt Gminy ubniany Krystian Baldy, dyrektor GZEAS-u Beata Bort oraz gminni radni Jaros aw KrzyÊcin i Janina G dêba. Byli te rodzice z dzieçmi, które od wrze- Ênia pójdà do naszego przedszkola. Na poczàtku wójt Krystian Baldy i dyrektor przedszkola Jolanta Koc uroczyêcie przeci li wst g powi kszonego placu zabaw. Potem dzieci przedstawi y program artystyczny dla mamy i taty, który opracowa y nauczycielki Ewa Trojok i Katarzyna KrzyÊcin a nast pnie wodzirej prowadzi gry, zabawy sportowe i rywalizacje rodzinne. Dzieci bawi y si wspólnie z rodzicami i rodzeƒstwem, które te licznie nas odwiedzi o. Rodzice zadbali o ciasta i grillowanà kie bask a pan wójt o soczki (by o goràco). Malowano te twarze, robiono warkoczyki, by y balony z helem i medale. Dzi kujemy sponsorom, Stowarzyszeniu Nasza Wspólnota z Je owej za wypo- yczenie sto ów i awek a rodzicom, zw aszcza z Rady Rodziców kierowanej przez pana Marcina Piwowara, za zaanga- owanie. Dyr. Jolanta Koc DARA w Je owej i Luboszycach W dniach czerwca obchodzono w gminie ubniany Dni Amatorskiego Ruchu Artystycznego (DARA). Biblioteki organizowa y w tym czasie spotkania promujàce nieprofesjonalnà twórczoêç artystycznà. Biblioteka w Je owej zorganizowa a 10 czerwca spotkanie dla uczniów PSP w Je owej. Dowiedzieli si oni o tworzàcych r kodzie o artystyczne mieszkaƒcach wsi. Panie Klara Swora i Sabina Karwat wykonujà pi kne kroszonki. Pani Gabriela Holik jest pomys odawczynià koron niwnych. Zmar y ju pan Pawe Buchta by twórcà wielu pi knych przedmiotów, zdobiàcych do dziê je owskie domy, np. du ych rzeêbionych drewnianych wazonów. Podczas spotkania sala biblioteki udekorowana by a wykonywanymi szyde kiem koronkowymi serwetami. Na zakoƒczenie spotkania dzieci pocz stowano s odyczami. Biblioteka w Luboszycach zorganizowa- a 11 czerwca spotkanie w szkolnej Izbie Regionalnej. GoÊci y na nim panie Krystyna Nawrat i Waleria Blanka, które nie tylko zapozna y uczniów ze swym r kodzie em, ale te barwnie opowiada y o dawnych latach. Pani Krystyna okrasi a to jeszcze starymi pieêniczkami. Specjalne podzi kowania nale à si pani Zofii Wilczek, która umo liwi a przeprowadzenie spotkania w klimacie Izby Regionalnej. Anna Kulik Sukces OSP ubniany 5 czerwca odby y si w OleÊnie wojewódzkie zawody sportowo-po arnicze, w których bra y udzia zwyci skie jednostki z wszystkich powiatów województwa opolskiego. Powiat opolski reprezentowa a jednostka OSP ubniany w grupie A m czyzn seniorzy. SpoÊród 12 dru yn w tej grupie miejsca na podium zaj li: 1) OSP Raszowa pow. strzelecki z czasem ogólnym 86,04; 2) OSP omnica pow. oleski z czasem ogólnym 94,27; 3) OSP ubniany pow. opolski z czasem ogólnym 94,27. ubniaƒska dru yna wyst powa a w sk adzie: Rafa Kozielski, Tomasz Warzyc, Kamil Kozielski, Mateusz Faltin, Denis Fierek, Marcin Warzyc, Marcin Wiench, Artur Fierek i Adam Tront. Gratulujemy stra akom du ego sukcesu i yczymy dalszych bardzo dobrych wyników. (UG ) KLEPKA 13

13 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY TURAWA Rodzinne powitanie lata Na niedziel 29 czerwca zaplanowano w gminie Turawa Powitanie lata. Piknik rodzinny pod takà nazwà rozpocznie si o godz. 10:00 na pla y obok boiska nad Jeziorem Ârednim. Prognoza pogody na 29 czerwca jest wprawdzie taka sobie, ale wiadomo, e prognozy cz sto nie sprawdzajà si. Pierwszym punktem programu pikniku jest streetball, czyli po polsku koszykówka uliczna. Nie chodzi przy tym o to, e na ulicy, ale o to, e nie na przepisowym boisku i z pewnym dystansem do zasad gry. W streetballu wa na jest przede wszystkim rekreacja. Zapisy ch tnych do turnieju streetballa przyjmowane sà do 26 czerwca (czyli do dnia, w którym to wydanie Beczki trafi do sklepów). Sesja Rady Gminy Turawa Na czwartek 26 czerwca zaplanowano sesj Rady Gminy Turawa. W porzàdku obrad znalaz y si ocena wykonania bud etu na 2013 rok i zwiàzane z tym g osowanie nad udzieleniem wójtowi absolutorium. Zaplanowano te m.in. uchwa y: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzia ania Narkomanii na lata ; w sprawie sprzeda y nieruchomoêci stanowiàcych w asnoêç Gminy Turawa obejmujàcych Jezioro Ma e w Turawie oraz tereny przyleg e; w sprawie przyj cia Aktualizacji Programu Ochrony Ârodowiska dla Gminy Turawa na lata , w sprawach bud etu gminy w 2014; w sprawie dostosowania opisu granic okr gów wyborczych Gminy Turawa do stanu faktycznego; w sprawie nieodp atnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzàcych Aglomeracj Opolskà oraz w sprawie przystàpienia do programu Opolska Karta Rodziny i Seniora. Radni mieli te otrzymaç informacj o przygotowaniu do sezonu turystycznego. Turniej streetballa zaplanowano na czas 10:00-13:00, a potem rozpocznà si wyêcigi na rowerkach wodnych. O 14:00 rozpocznà si pokazy ratownictwa wodnego WOPR i policji a od 14:40 do 15:30 trwaç b dzie druga cz Êç wy- Êcigów na rowerkach wodnych. W czasie 15:30-17:30 w programie jest blok animacyjny dla dzieci i doros ych Hawajskie party a od 17:30 trwaç b dzie turniej siatkówki wodnej. Przewidziane sà te dodatkowe atrakcje: darmowe malowanie twarzy i tatua e, dmuchany zamek, bajkowe postacie i gigantyczne baƒki mydlane. Organizatorzy gwarantujà, e zabawa b dzie udana. Impreza jest finansowana przez Urzàd Gminy w Turawie. Europa ma czas do 29 lipca 21czerwca w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej opublikowane zosta o og oszenie o zamówieniu publicznym na dostaw nowego samochodu po arniczego, ratowniczo-gaêniczego dla Ochotniczej Stra y Po arnej w W grach. Ma to byç Êredni samochód specjalny po arniczy, ratowniczo-gaêniczy na podwoziu z nap dem 4x4, przeznaczony na cele zwiàzane z ochronà przeciwpo arowà. Musi spe niaç wszystkie wymagania dla takich pojazdów, przewidziane w polskim prawie. Wymagania szczegó owe to bardzo, bardzo d uga lista, wi c jej tu nie opublikujemy. Najbardziej ogólne to: maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji z za ogà, pe nymi zbiornikami, zabudowà i wyposa eniem nie mo e przekroczyç 16 ton; silnik wysokopr ny o mocy minimum 220 kw; samochód fabrycznie nowy i rok produkcji Zainteresowane dostawà europejskie firmy majà czas do 29 lipca, by z o yç swà ofert (w Urz dzie Gminy w Turawie). KLEPKA 14 Letni kalendarz imprez 28 czerwca Regaty o Puchar Wójta Gminy Turawa Stanica Jacht Klubu Opolskiego (Jezioro Du e brzeg po udniowy) 29 czerwca Piknik rodzinny Powitanie Lata (piszemy o nim oddzielnie) 29 czerwca Turniej pi karski o Puchar Wójta Gminy Turawa dru yn m odzie owych Kotórz Ma y. 5-6 lipca Lato w Zawadzie oraz obchody 90-lecia OSP Zawada Zawada. 13 lipca Turniej pi karski o Puchar Wójta Gminy Turawa seniorów Osowiec lipca Ogólnopolskie Zawody Spinningowe Eliminacje do Grand Prix Polski Sandacz Turawy 2014 Jezioro Turawskie lipca Obchody 80-lecia OSP Bierdzany wraz z festynem Bierdzany 17 sierpnia Regaty B kitna Wst ga Jeziora Turawskiego Zakoƒczenie sezonu eglarskiego Stanica Jacht Klubu Opolskiego (Jezioro Du e brzeg po udniowy) 6-7 wrzeênia Do ynki Gminne W gry boisko przy budynku OSP. OPONY WULKANIZACJA Wojciech Filipowicz Kup, ul. 1 Maja 1b czynne w soboty tel kom Krótko z gminy W niedziel 15 czerwca Orkiestra D ta z W grów zaj a II miejsce w Wojewódzkim Przeglàdzie Orkiestr MniejszoÊci Niemieckiej w Lichyni. By a tam ona jedynà w kategorii orkiestr doros ych z naszej okolicy. WÊród orkiestr m odzie owych I miejsce zaj a M odzie owa Orkiestra D ta Camerata ze Starych Budkowic a III miejsce M odzie owa Orkiestra D ta Gminy Chrzàstowice. Wszystkim trzem orkiestrom gratulujemy! 13 czerwca turawskie gimnazjum odwiedzi y przedszkolaki. Uczennice klasy IA Julia Cesarz, Agata Jonczyk i Ewelina Pielawa, czyta y im Wiersze dla dzieci Konstantego Ildefonsa Ga czyƒskiego, m.in.: Dlaczego ogórek nie Êpiewa, Sen psa, Gdybym mia 11 kapeluszy i Strasna Zaba. By o te wspólne wykonywanie papierowej Strasnej Zaby. NadleÊnictwo Opole poinformowa- o, e ma na sprzeda dwie dzia ki po- o one w obr bie Kotórz Ma y. Jedna z nich ma powierzchni 1,3435 ha i jest zabudowana. Jej cena wywo awcza to ok. 770 tys. z. Druga dzia ka ma powierzchni 0,4917 ha i sà to grunty orne. Jej cena wywo awcza to oko o 160 tys. z. Przetarg na te dzia ki odb dzie si 25 lipca. opony nowe i u ywane zachodnich firm do samochodów osobowych i dostawczych monta i wywa anie us ugi wulkanizacyjne oleje Castrol + wymiana

14 INFORMACJE LOKALNE Z GMINY CHRZÑSTOWICE Od pani Joanny Mróz, rzeczniczki prasowej TSKN otrzymaliêmy oêwiadczenie Zarzàdu TSKN z 16 czerwca, w sprawie cofni cia decyzji PKP o mo liwoêci wprowadzenia dwuj zycznego nazewnictwa na stacjach PKP. Zamieszczamy je poni ej. PKP zabiera prawa mniejszoêci Po tym jak na poczàtku 2012 uda o si pozytywnie zakoƒczyç kilkuletnià wymian korespondencji pomi dzy Gminà Chrzàstowice, Ministerstwem Administracji a Polskimi Kolejami Paƒstwowymi (PKP) i w Êlad za tym ustawiç tablice polsko-niemieckie na stacjach kolejowych znajdujàcych si na terenie gminy (3 przystanki 4 tablice) wydawa o si, e szlak w tym zakresie zosta przetarty. Z wielkim zdziwieniem przyj liêmy wi c informacje jakie dotar y do nas ze strony w adz gminy Chrzàstowice w tym roku, i przy okazji modernizacji linii kolejowej na trasie Opole Cz stochowa Êciàgni cie tablic dwuj zycznych nie ma mieç charakteru przejêciowego tylko trwa y. W tym zakresie po raz kolejny rozpocz - a si wymiana pism najpierw pomi dzy gminà i oddzia em PKP w Opolu a w koƒcu pomi dzy Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a Zarzàdem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie. Pismem z dnia 30 maja 2014r. PKP Zarzàd w Warszawie, informuje ostatecznie Ministerstwo Administracji m.in., e...skoro przepisy powszechnie obowiàzujàce nie uto samiajà urz dowej nazwy miejscowoêci z nazwà stacji kolejowej, tym bardziej nie jest mo liwym zobowiàzanie zarzàdcy stacji kolejowej do przestrzegania przedmiotowych przepisów w zakresie umieszczenia dwuj zycznych nazw miejscowoêci na tablicach informacyjnych z nazwà stacji. Dalej mo emy wprawdzie przeczytaç: Nie stoi to oczywiêcie na przeszkodzie, aby zarzàdca/w aêciciel stacji skorzysta z uprawnienia wynikajàcego z powy szych przepisów ale nie zmienia to ju faktu, e PKP cofa swà wczeêniejszà decyzj o mo liwoêci wprowadzenia nazw dwuj zycznych na dworcach w gminie Chrzàstowice. W dalszej cz Êci pisma PKP t umaczy swà decyzj m.in. tym, e po raz kolejny zmieniajà si standardy co do wyglàdu tablic na dworcach i w zwiàzku z tym tablice, które zosta y zap acone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji a zawieszone w 2012 roku nie mogà ju wróciç na swoje miejsce i musia by zostaç zastàpione przez nowe, które w tym przypadku musia by byç ju sfinansowane przez PKP. MI DZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB I TOWARÓW Marcin Nowok MARTI-TRANS, ul. Pokojska 3 kom Nowe Sio kowice tel Dodatkowo podnoszone sà równie kwestie kosztów zwiàzanych z obowiàzkiem (w opinii PKP) wprowadzenia dwuj zycznych biletów i dwuj zycznego nazewnictwa w systemach teleinformatycznych. Ca oêç argumentacji PKP jest w naszej opinii z kilku powodów nie do zaakceptowania: PKP ju raz w 2012 podj o decyzj o tym, i mimo, i nie musi to jednak ze wzgl du na wol wyra onà przez Gmin Chrzàstowice nazewnictwo dwuj zyczne na dworcach wprowadza! Argument kosztowy zwiàzany z aktualnà koniecznoêcià wymiany tablic i dostosowania ich do nowych standardów by ju w 2012 roku PKP znany! Gmina ustawianie tablic ÊciÊle konsultowa a z zarzàdcà stacji. Przedstawiciele PKP byli obecni przy ich odbiorze. Poza tym nale y zwróciç uwag, i w zwiàzku z nowymi przepisami PKP b dzie musia a wymieniç wszystkie dotychczasowe polskie tablice na dworcach kolejowych w ca ej Polsce i w kontekêcie ogromnych kosztów z tym zwiàzanych, podnoszenie kwestii kosztów wymiany czterech tablic polsko-niemieckich wydaje si bardzo wàtpliwe i ma o wiarygodne. Zakres stosowania dwuj zycznoêci pozostaje w gestii PKP. Gmina wnioskowa a jedynie o dwuj zyczne tablice informacyjne wprowadzanie dwuj zycznych biletów czy nazw w systemach teleinformatycznych nale y tutaj traktowaç jako inicjatyw PKP i jest kwestià interpretacji przepisów w samej spó ce. Przy tym nale y nadmieniç ze wprowadzenie takich rozwiàzaƒ nie stanowi problemu ani w Niemczech (np. w przypadku mniejszoêci Serbo u yckiej) ani w Czechach na pograniczu polsko-czeskim, gdzie mamy równie do czynienia nie tylko z czesko-polskimi tablicami, ale tak e z dwuj zycznymi biletami i dwuj zycznymi komunikatami w systemach teleinformatycznych. Wycofujàc si z wczeêniejszych decyzji Polskie Koleje Paƒstwowe czynià krok wstecz w zakresie realizacji praw mniejszo- Êci w Polsce. Majàc powy sze na uwadze mamy nadziej, ze Zarzàd spó ki PKP pozostajàcej spó kà podleg à nadzorowi instytucji paƒ- KLEPKA 15 stwowych przemyêli i przeanalizuje ponownie swà decyzj, która mocno ingeruje w ducha ustawy o mniejszoêciach narodowych i etnicznych i w samà interpretacj tej- e ustawy przez Rzàdowe Centrum Legislacji, wyra onej w trakcie konsultacji rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 w sprawie umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w j zykach mniejszoêci narodowych i etnicznych oraz j zyku regionalnym. Rzàdowe Centrum Legislacji uzna o bowiem, e zastosowanie jakiegokolwiek ograniczenia w odniesieniu do znaków i tablic, na których mogà byç umieszczane dodatkowe nazwy, wykracza oby poza upowa nienie i narusza- oby przepisy ustawy. Poza przepisami krajowymi Paƒstwo Polskie realizuje równie zapisy Rady Europy sprecyzowane w Konwencji Ramowej o ochronie mniejszoêci narodowych. Konwencja ratyfikowana podpisem Prezydenta PR w listopadzie 2000 mówi w art. 11 ust. 3: W rejonach tradycyjnie zamieszkanych przez znaczàcà liczb osób nale àcych do mniejszoêci narodowej Strony b dà staraç si zgodnie z obowiàzujàcym prawem, w tym tak e, tam gdzie to stosowne, umowami z innymi paƒstwami oraz przy uwzgl dnieniu ich specyficznych warunków umieszczaç równie w j zyku mniejszoêci tradycyjne nazwy lokalne, nazwy ulic i inne oznakowania topograficzne o charakterze publicznym, o ile istnieje tam wystarczajàce zapotrzebowanie na takie oznakowania. W kontekêcie powy szych interpretacji prawnych kierujemy poni sze oêwiadczenie do Pos ów Sejmowej Komisji MniejszoÊci, Komisji Wspólnej Rzàdu i MniejszoÊci, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Wojewody Opolskiego, z proêbà o zainteresowanie si przedmiotowà sprawà, której pozytywne rozwiàzanie le y w interesie Paƒstwa Polskiego, które do tej pory w Europie w zakresie realizacji prawa mniejszoêci jest pozytywnie postrzegane za wysoki standard rozwiàzaƒ dotyczàcych mniejszoêci, w tym szczególnie dwuj zycznoêci na tablicach z nazwami miejscowoêci.

15 MARMURY GRANITY Firma kamieniarska Jerzy Iskierka Kotórz Ma y ul. Opolska 69 telefon/fax telefon kom produkcja i monta schody kamienne wewn trzne samonoêne schody zewn trzne blaty kuchenne i azienkowe parapety posadzki Doradztwo, wyceny, sprzedaż i dostawa! cegły silikaty gazobeton stropy bloczki fundamentowe dachówki okna dachowe papy, lepiki kominy styropian Gdy liczysz na jakość! wełna szklana płyty gipsowe farby przewody elektryczne drzwi narzędzia, wiertła wkręty, gwoździe i wiele innych... Na Budowę i Do Remontu! Market Budowlany: Ponad produktów zawsze w atrakcyjnych cenach! Mieszalnik tynków i farb - wszystkie kolory dostępne od ręki! Zapraszamy do Naszych Oddziałów: CHRÓŚCICE, ul. Powstańców 23 tel. 77/ DOBRZEŃ WIELKI, ul. Opolska 16 tel. 77/ KLEPKA 16

16 Jak nasa Wichtora psco y goniy y I cos to poro bio cie? Wierza, jak mo cie ogorki, to jy podlywo cie, na pewno jejêdzicie tes podlo ç na kiercho w, bo kiercho w to je prawo jak sie to polsku go do patelnia. Ja, jak mo cie groby pod stromoma, to ni, ale jak na freju dejcie pokoj! A tak sie teraski gorko zrobiy- o, nie wia, sie dugo tak bandzie, ale na ta skwara, to aze mi sie nie chce wylyêç. Hejdli tez ni. Rano popodlywomy, poplewniymy, jak jaky zielko sie poko ze, jak trzeba, tos jada do sklepu (przewaênie Hejdla jejdzie, bo sie boji, ize jakygo piwa nie kupia, a te gorko ze piwy to je grondferker!), na tyn kiercho w, Wichtorze kupiymy, co potrzebujo i na ka ç abo pod Êliwka! Ale to wiecor, bo bez dziyƒ we ogrodku siejdziejç nie poradzis. I tak my sie gymitlich wszystko robiyli i gymitlich odpocywali. Prawie, ize Hejdla przes a do Wichtory, jak oni z rana zaro ski do no s nie prziêli. Co tak azis do Wichtory i ich Êterujes?! Dyç niech kobiyta oddychnie we chodku bes tako hica zganio ch wcora moja kobiyta. Przeca muso miejç troska spokoju... Wierza nierada sy mno siejdzis dodo ch jescyk. Wiys co, Paulu, tyê je gupi, jak font presowy. Dyç jo musa do waç pozor, sie Wichtora pijo doêç wody abo teju. Wiys, ize starzi ludzie nierada kans pijo. To jo jus tak porzond s ysa a Hejdla sie trocha nerw a. A jo zaê mo durst jedny ciyngy bez taky... nie dokoƒco ch...na piwo! dokoƒcy a Hejdla. Nie wodê mie na pokusyniy, kobiyto, boch bo niedo wno na spowiejdzi! I lepej sie przyƒdê do Wichtory ich wlo z do aziynki. S yso ch, ize Hejdla biere ze komory woda mineralno i wy azi z kuchnie. Alech nie zdonzo richtig rajêfeslusa zaciongnoç, a tu s ysa, jak moja kobiyta wrzescy: Paulu! Paulu! Podziyno drapko! Wichtorzi sie coê sta o! Wyskoco ch na dwor jak do ognia i zaglondo ku Wichtorzinej cha pie, a tu ro z mi Wichtora migli kole ogrodka s przodku, za chwila mi migli za rogy p ota, potyn zaê kole ogrodka... Co je lo s?! Co je lo s! Pierymy ta, zani sie niescejêciy stanie! i Hejdla sie puêciy a na prostki ku Wichtorze, a jo za nio! Cos oni tak lo co pyta a Hejdla ca- o zadychano. A skond jo mo wiejdziejç?! Za kwilka sie przewroco, bo siy y traco! Hejdla doda a gazu, a jo za nio. I to bo Êwiynty cas! Bo wiycie, co sie sta o? Paulu! Dyç nasi Wichtora uciekajo przed psco oma! I richtig: za Wichtoro lejcia a tako ossuto kula, chodêby chto miechowka trzimo z dwióch koƒcow. Tak jo yno wio do Wichtorzinej stodo y, chyt kosisko i jakyê zielazne grabiy i wala przed p oty, co mie wierza we opolu by o s ychaç! I tak te psco y wziony na jednej ga aƒzi siadaç. I to bo lecty cajt przed Wichtora, bo by jy nie uciekli! CamuÊcie do dom nie wsarpli? spyta a ich Hejdla. No widzis, dzio cha, tegoch nie by- a pomyêla a! Wichtora sie sparli na Hejdli, ledwie sto li na nogach. Poçcie, zakludza wo s do la by, a ty Paulu patrz, co s tymi psco oma zrobis porzondek moja kobiyta chyciy a Wichtora z jednej strony, a jo ze drugej. Dyç sama ich do la by nie zawleces. Mo s prawie, Paulu, mozno bych nie da a rady. Dobro kwilka trzwa o, zani Wichtora do siebie prziêli. No piyrwej sie napijecie miyntowego teju, a potyn sie musicie przeblyc, boêcie so mokrzi jak nurek Hejdla wlaz a rajn i przinios a Wichtorzi sio lka teju. o, jaki smacny! Chwa as Bogu, zej- Êcie mie retowaç przilejciejli, bo bych tu zduch a Wichtora symli chustka ze g owy, by a ca o mokro. Suchej, Paulu, tukej niedaleko pod lasy taki jedyn atwokat z opolo mo ule. Na pewno tyn roj mu uciek i mie gonio... A to te psco y tu same do wo s przilejcia y? spyto ch. Wichtora sie zconi kraƒciç jak wonz we krzu, alech nie wiedzio, camu. Powia wo pro wda, boch by a na spowiejdzi przed piyrsy piontky. Jo pod tyn las przes a, bojch chcia a z bliska sie przijzdrzejç ty ulo. A moji starzik miejli psco y, toch widzia a, jako sie ule otwiyro. Toch jedyn ul otwar a, a tu jus s o lo s. Toch sie drapko puêciy a ku cha pie, a psco y za mno... Ale camu tak zaro ski? Przeca zej- Êcie dryny we ulu nie makali!? spyta a Hejdla Maka ach! padali Wichtora, ale tak ÊmiyÊnie, tak za oênie, ize my sie zaconi tak Êmio ç dokupy ze Hejdlo, cochmy skoƒcyç nie umiejli. Widzicie?! KybyÊcie nie byli makali, to byêcie takej komedyjej nie narobiyli! ledwiejch ze Êmiychu umio pejdziejç. Was Paul Znów ksià ka po Êlàsku W marcowej Beczce pisaliêmy ukazaniu si Komisorza Hanusika, pierwszej powieêci kryminalnej naszrajbowanej blank po Êlonsku. W czerwcu otrzymali- Êmy ksià k»szwejda«(autor podpisuje si Manek Paulberek). Ksià ka jest w ca- oêci napisana po Êlàsku, z wyjàtkiem odautorskiego wst pu, w którym czytamy: Bierzecie do r ki wiersze i poemat o cz owieku ukszta towanym w Êrodowisku wiejskim. Dominujà tu: rodzinnoêç, szacunek dla ma ej ojczyzny, podmiotowoêç, prostota, cz sto urzekajàca dobroç. Trwanie w jednym miejscu sprzyja umacnianiu sta oêci charakteru. Walka z przeciwnoêciami pomaga nabywaç sporo hartu ducha i uporu. Obcowanie z naturà, zw aszcza z ywio ami, wyzwala cz sto niespo yte energie i sporo inwencji. Pracowity mieszkaniec wsi, yjàcy religijnie, wzmacniajàcy duchowoêç tak e licznymi szlachetnymi zwyczajami, ma wielkà szans obroniç si przed medialnym sp ycaniem wartoêci i manipulacjà. (...) Cz owiek wsi zaskakuje dosadnoêcià, czasem dojrza à egzystencjalnà lub moralnà refleksjà. Potrafi siebie w pokorze ukazaç, nie stroniàc od umiarkowanego grubiaƒstwa. Przywiàzany do ziemi ojców, yje na ogó wy szymi wartoêciami. Wypowiada si szczerze, dowcipnie, z szerokà gamà pog bionych uczuç. Nasze gwary sà j zykiem troski, bólu, ale tak e chrzeêcijaƒskiego optymizmu. Jest w nich spory potencja wychowawczy. W poemacie»szwejda«piszàcy celowo nie porzàdkowa tematycznie prze yç bohatera, by systematykà nie os abiç autentyzmu i spontanicznoêci prze yciowych wypowiedzi. ycz poddania si urokom naszego Êlàskiego j zyka autor. KLEPKA 17

17 Nasze szko y w ruchu 30 paêdziernika 2013 minister edukacji narodowej og osi ogólnopolskà akcj åwiczyç ka dy mo e. Jej celem by o zach cenie placówek oêwiatowych do dzia aƒ na rzecz wzrostu aktywnoêci fizycznej dzieci i m odzie y. Szko y i przedszkola mog y do koƒca 2013 zg osiç swój udzia w akcji. Placówki, które w istotny sposób przyczyni y si do promowania w swym Êrodowisku aktywnoêci fizycznej nagrodzano tytu em Szko a w Ruchu ( Przedszkole w Ruchu ). Na stronie MEN poinformowano, które szko y otrzyma y takie tytu y. W wioskach naszej okolicy sà to: PSP w Brynicy, SSP w Kad ubie Turawskim, PSP w Kar owicach, PSP w ubnianach oraz ZSS przy ORDiM w Suchym Borze. WÊród wiejskich przedszkoli naszej okolicy tytu otrzyma y: PP w Brzeziu, PP w Dobrzeniu Wielkim, PP w Je owej oraz PP w Starych Sio kowicach. Na ministerialnej liêcie znaleêliêmy te placówki z tej cz Êci Opola, do której dociera nasza gazeta. WÊród szkó sà to: PSP nr 26 (Grudzice) oraz ZSP nr 2 (Nowa WieÊ Królewska). Przedszkola reprezentujà: PP nr 33 Karolinka (Grudzice) oraz PP nr 44 Promyk (Groszowice). Gratulujemy wszystkim utytu owanym szko om i przedszkolom. Drugi raz z rz du Publiczna Szko a Podstawowa w ubnianach zosta a tryumfatorem Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkó Podstawowych. Tym samym obroni a zdobyty w ubieg ym roku tytu mistrzowski. W ramach Wojewódzkich Igrzysk LZS uczniowie rywalizujà w grach zespo owych (mini pi ka siatkowa, mini pi ka r czna i mini koszykówka) oraz w lekkoatletyce. Po fina ach gier zespo owych, które odby y si w kwietniu uczniowie z ubnian zajmowali drugie miejsce. Zdobyli m.in. z oty medal w mini siatkówce dziewczàt i bràzowy medal w mini siatkówce ch opców. O tryumfie przesàdzi y indywidualne mistrzostwa w lekkiej atletyce, które odby y si 11 czerwca na stadionie im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu. Dziewcz ta i ch opcy rywalizowali w 10 konkurencjach lekkoatletycznych: czterech biegowych (100, 300, 600 i 1000 metrów), dwóch rzutnych (pchni cie kulà, rzut pi kà palantowà), dwóch skocznych (skok w dal i wzwy ) i w dwóch sztafetowych (4x100m i sztafeta szwedzka 400m / 300m / 200m / 100m). Zapraszamy Znów tryumf PSP w ubnianach Dwa medale zdoby Dawid Faltin, który zosta wicemistrzem województwa w skoku w dal z wynikiem 5,06 m oraz bràzowym medalistà na dystansie 300m (0:43,22). Tak e dziewcz ta zdoby- y dwa krà ki : srebro w sztafecie szwedzkiej (2:54,42) w sk adzie: Wanessa Czech, Weronika Jambor, Wiktoria Jambor, Oliwia Westfal oraz bràz w sztafecie 4x100m (0:59,06) w sk adzie: Oliwia Baron, Justyna Holeczke, Aleksandra Pilipowska, Katarzyna Melcer. Na czo owych miejscach uplasowali si tak e: Weronika Jambor (1000m) oraz Dawid Faltin, Oliwer Leckner, Kamil Blaszczyk, Dawid Ko sut (sztafeta szwedzka) 5 miejsca; Anna Sowa (100m), Katarzyna Melcer (skok w dal) 6 miejsca; Aleksandra Pilipowska (skok w dal), Dawid Broniszewski (pi ka palantowa) 7 miejsca. W upale ponad 30 stopni uczniowie z ubnian zdobyli 195,5 pkt, co da o im drugie miejsce dru ynowo w lekkiej atletyce, a w konsekwencji zwyci stwo w klasyfikacji generalnej Wojewódzkich Igrzysk LZS Klasyfikacja generalna Wojewódzkich Igrzysk LZS 2014 wyglàda nast pujàco: 1. PSP ubniany (359,5 pkt); 2. SP Domaszowice (338); 3. SP Domaradz (318); 4. SP Pokój (283); 5. SP Strojec (253); 6. PSP Popielów (245). Sklasyfikowanych zosta o 67 szkó z ca ego województwa. Klasyfikacja szkó lekkoatletyka: 1. SP Domaszowice (218); 2. PSP ubniany (195,5); 3.SP Idzikowice (172,5); 4. SP Domaradz (158); 5. ZPO Kad ub (140); 6. ZSG Izbicko (134). Sklasyfikowano 52 szko y z województwa opolskiego Bez wàtpienia podczas uroczystego zakoƒczenia roku szkolnego 2013/2014 w sali gimnastycznej w ubnianach zabrzmi przebój grupy Queen,,We are the champions. Nale y te dodaç, e nasz najlepszy lekkoatleta Dawid Faltin 4 czerwca zdoby srebrny medal i wicemistrzostwo województwa w biegu na dystansie 500m (1:17,85) w indywidualnych mistrzostwach województwa w lekkoatletyce rozgrywanych w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnego Zwiàzku Sportowego. Na tych samych mistrzostwach Dawid uplasowa si tak e na czwartym miejscu w skoku w dal z wynikiem 4,99m. Na zdj ciu po lewej Dawid Faltin (biegnàcy przodem). Zdj cie po prawej Justyna Holeczke i Oliwia Baron. PSP w ubnianach KLEPKA 18

18 Manowce W nto z 1 czerwca Andrzej Sadowski, ekonomista z Centrum im. Adama Smitha, przekonywa czytelników, e wi cej dzieci b dzie si rodziç, gdy paƒstwo obni y podatki. Gdy przy ni szych podatkach ludziom zostanie wi cej pieni dzy w kieszeni, to jakoby ch tniej zdecydujà si na dzieci. Mnie si ta propozycja podoba, bo te chcia bym p aciç mniej podatków i mieç dzi ki temu wi cej w kieszeni (choç akurat na dzieci bym ju tego nie wyda ). My- Êl, e ka dy by chcia ni szych podatków, niezale nie od tego, czy zaoszcz dzone dzi ki temu pieniàdze wyda na dzieci, czy np. na podró e. Dzieƒ póêniej, w nto z 2 czerwca Ma gorzata Kroczyƒska pisa a krytycznie o NFZ, który przeznacza tak ma o pieni dzy na sanatoria dzieci ce w Suchym Borze i Jarno tówku, e praktycznie skazuje je na likwidacj. Ta likwidacja by aby uderzeniem w rodziny z chorymi dzieçmi, co k óci si z prowadzonà przez w adze politykà wspierania urodzeƒ. Jak e tu nie wyraziç poparcia dla autorki. NFZ powinien oczywiêcie daç wi cej pieni dzy na sanatoria. Ale zaraz, zaraz, przecie NFZ ma pieniàdze z podatków. JeÊli zrealizujemy poglàd Adama Sadowskiego i obni ymy podatki, to NFZ b dzie mia jeszcze mniej pieni dzy. JeÊli zaê zrealizujemy pomys Ma gorzaty Kroczyƒskiej, by NFZ p aci wi cej, to trzeba gdzieê podnieêç podatki, by by o z czego p aciç. Dlaczego Ma gorzata Kroczyƒska nie wspomnia a w swym tekêcie, e jest te za podwy szeniem podatków, by NFZ móg wi cej p aciç? Dlaczego Andrzej Sadowski nie napisa, e jest za likwidacjà sanatoriów w Suchym Borze, Jarno tówku i gdzie tam jeszcze, by mo na by o dzi ki temu obni- yç podatki? Adam Sadowski i Ma gorzata Kroczyƒska piszà tak, eby czytelnikowi si podoba o, e oni tak dbajà o jego sprawy. Liczà na to, e czytelnik nie po apie si, e grajà z niego wariata. Spadajàca na eb, na szyj sprzeda nto wskazywa aby, e czytelnicy pr dzej czy póêniej orientujà si jednak, e gazeta gra z nich wariata. Wyhoduj ziemniaki na tarasie radzi w nto z 11 czerwca Joanna Turakiewicz. Ziemniaki mamy uprawiaç w workach z ziemià. Joanna Turakiewicz szczegó owo opisuje zasady takiej uprawy i zapewnia, e wydajnoêç tarasowej uprawy w workach jest trzykrotnie wy sza ni z grzàdki o tej samej powierzchni. Zapewne tak jest, ale ludzie zwykle budowali tarasy z myêlà o innym ich u ytkowaniu. W ostatnim czasie wprost zaroi o si w mediach od artyku ów na temat uprawiania roêlin spo ywczych nie tylko na tarasach, ale te na balkonach a nawet wewnàtrz mieszkania. Skàd si to bierze? Czy jest jakiê dalekowzroczny program przyuczania ludzi do samodzielnej uprawy? Czy ktoê ju widzi oczyma duszy, co czai si za linià horyzontu, i z wyprzedzeniem przygotowuje jakàê akcj ratunkowà? W nto z 10 czerwca, czyli w przeddzieƒ reklamowania przez Joann Turakiewicz tarasowej uprawy ziemniaków, Tomasz Kapica pisa o skali biedy na Opolszczyênie. Zwraca uwag, e w 2011 by o na Opolszczyênie 4,6 proc. ludzi yjàcych poni ej minimum egzystencji, a w 2013 stanowili oni ju 6,1 proc. Procenty czasem ma o przemawiajà. JeÊli Opolszczyzna ma jakiê milion mieszkaƒców, to 4,6 proc. oznacza o 46 tys. ludzi a 6,1 proc. to 61 tys. ludzi. Minimum egzystencji to tak niski poziom, e yjàcy poni ej tego poziomu musi w niezbyt d ugim czasie podupaêç na zdrowiu. B dzie wtedy atwo zapada na ró ne choroby, a przy tym choroba, z której inny wyszed by bez trudu, dla niego mo e okazaç si Êmiertelna. Tak yjàcych ludzi przyros o nam w dwa lata z 46 do 61 tys. Kto da gwarancj, e ten przyrost nie b dzie dalej trwa? Tomasz Kapica zwraca uwag, e najboleêniej uderzy a w biednych znaczna podwy ka ceny ziemniaków, ich podstawowej ywnoêci. Gdyby ci ludzie umieli sami uprawiaç ziemniaki, to nie odczuliby podwy ki ich ceny tak boleênie. Jest wi c zapewne jakiê perspektywiczny sens w uczeniu ludzi, jak uprawiaç ziemniaki na tarasie, czy pomidory na balkonie. Kto si nauczy na balkonie, poradzi sobie potem i na miejskim trawniku. Na naszych oczach komunikacja autobusowa, która przez lata funkcjonowa- a ca kiem sprawnie, powoli kona stwierdza ze smutkiem Artur Janowski w nto z 9 czerwca. Arti trafnie rozpoznaje, e komunikacja autobusowa kona. Ma te ca kowicie racj, uwa ajàc, e jest to szkodliwe i dowodzi g upoty w adz. Warto to podkreêliç, bo nie tak znów cz sto w nto ktoê trafnie rozpoznaje i jeszcze ma racj. Arti zaw a jednak problem. Kona nie tylko komunikacja autobusowa, ale ca y system, i to nie tylko w Polsce, ale na ca- ym tzw. Zachodzie. System si po prostu nie sprawdzi. Artiemu radzi bym, by zaczà si uczyç uprawy ziemniaków i pomidorów. B dzie jak znalaz. Dyl Sowizdrza (vel Till Eulenspiegel) Regionalna restauracja Wesela DEKORACJA SALI serwetki, Êwieczniki, kwiaty NAPOJE BEZ OGRANICZE : soki, cola, fanta, sprite, woda mineralna OWOCE pomaraƒcze, jab ka, mandarynki, winogrona, owoce sezonowe POCZ STUNEK szampan dla wszystkich goêci OBIAD rosó, kluski Êlàskie, ziemniaki, kluski ciemne na yczenie, pi ç gatunków mi sa (rolada, schabowy z pieczarkami, filet z piersi kurczaka z serem, pieczeƒ, klopsiki), kapusty (czerwona i bia a, kiszona, sa atka pekiƒska i inne) KAWA, HERBATA LODY z bità Êmietanà, galaretkà, owocami CIASTO I TORT WESELNY: osiem gatunków Êlàskiego ciasta domowego, trzypi trowy tort z owocami i bità Êmietanà ZIMNA P YTA: w dliny, ser, Êledê w oleju, galareta z kury, Dobrzeƒ Wielki, ul. Strzelców Bytomskich 1 tel ogórki, pieczarki, pomidor, chleb, mas o I KOLACJA trzy gatunki mi sa (szasz- yk z kurczaka, udko kurczaka, de Volaille), ziemniaki puree, sa atka ze Êwie ych warzyw, sa atka ziemniaczana lub makaronowa, lub ry owa II KOLACJA barszcz z krokietem, bigos, chleb. Poprawiny OBIAD rosó, kluski Êlàskie, ziemniaki, kluski ciemne na yczenie, pi ç gatunków mi sa (rolada, schabowy z pieczarkami, filet z kury, pieczeƒ, udko kurczaka), kapusty (czerwona i bia a kapusta na ciep o, kapusta kiszona, sa atka pekiƒska i inne) KAWA, HERBATA CIASTO ZIMNA P YTA: w dliny, ser, Êledê w oleju, galareta z kury, ogórki, pieczarki, pomidor, chleb. NAJWI KSZE PARKIETY NAJNI SZE CENY!!! NAJWY SZA JAKOÂå Trzy sale w trzech stylach: Êlàska 200 miejsc pa acowa 130 miejsc wiejska (pizzeria) 60 miejsc KLEPKA 19

19 Ogrodzenia z ChróÊcic BRAMY * OGRODZENIA * BALUSTRADY * STAL NIERDZEWNA KOMPLEKSOWO MUROWANIE, MONTA ChróÊcice, ul. J. Cebuli 14 tel./fax +48/ kom. +48/ Maria S abik Dobrzeƒ Wielki, ul. ks. Fiecka 12 (nad Odrà) tel oferujemy bogaty wybór artyku ów metalowych, budowlanych i sanitarnych Gwarantujemy: fachowà i kompetentnà obs ug konkurencyjne ceny dowóz w asnym transportem Firmom oferujemy rzetelnà wspó prac i upusty cenowe Zapraszamy w godz a w soboty w godz Przedsi biorstwo In ynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o. POLECAMY: projektowanie i wykonawstwo sieci wodno-kanalizacyjnych roboty melioracyjne (rowy, przepusty, drena e) roboty ogólnobudowlane roboty ziemne sprz tem ma ogabarytowym doradztwo i nadzór Luboszyce, ul. Opolska 21 tel./fax , KLEPKA 20

20 Czy wiesz, e... W XVII wieku powsta a w Holandii tulipanowa piramidka. Tulipany by y tam bardzo modne, wi c ceny ich cebulek szybko ros y. Zach ci o to spekulantów. Kupowano i sprzedawano cebulki, wcià podbijajàc ich cen. Najwy sza cena pojedynczej cebulki, którà wtedy odnotowano, to 6000 guldenów za cebulk Semer Augustus. Guldena kosztowa o wtedy np. 10 kg mas a, wi c na dzisiejsze pieniàdze wysz oby ponad milion z otych za cebulk. Ca y tulipanowy interes za ama si w 1637 roku, gdy Holendrom zabrak o pieni dzy na dalsze zakupy. Posiadacze cebulek chcieli jak najszybciej je sprzedaç, by odzyskaç pieniàdze, ale ju si nie uda o. Zostali z cebulkami, za które mogli dostaç maleƒki u amek tego, co na nie wydali. Przecie to by y tylko cebulki tulipana, Do niedawna najdro szym znaczkiem by szwedzki znaczek z 1855, który w 1996 sprzedano za 2,2 mln dolarów. 17 czerwca na aukcji w Nowym Jorku sprzedano jednak znaczek pocztowy z 1856 roku za 9,5 miliona dolarów. A przecie to tylko kawa ek papieru 2,5 cm na 3,2 cm. Nasz adres: Redakcja BECZKI Brynica, ul. Powstaƒców Âl ubniany tel Wydawca: PIOTR BADURA SK AD REDAKCJI: Redaktor naczelny PIOTR BADURA (telefon kom ) Informatory gminne (miejskie): ubniany ROZWITA PIERZYNA Murów BOGUS AWA DOMINO-PAWELEC (telefon kom ) Popielów, Turawa, Chrzàstowice, Dobrzeƒ Wielki zespó Nak ad: 2100 egz. Dzia kolporta u: Przygotowanie do druku: Druk: Drukarnia ART DRUK, Mechnice. Redakcja nie odpowiada za treêç reklam i og oszeƒ. Uwaga: Kopiowanie i wykorzystywanie w ka dy inny sposób materia ów w asnych Beczki jest dozwolone, a nawet zalecane. Kopiujàcy i wykorzystujàcy w inny sposób materia y z Beczki nie muszà informowaç skàd one pochodzà, ale zaznaczenie tego b dzie mile widziane. Pismo Zwiàzku Âlàzaków ISSN KRZY ÓWKA POZIOMO: 1.fast food z Turcji rodem, 4.urwisty, wysoki brzeg morza, 8.motyl, zanim dojrzeje, 9.burzliwe oklaski, 10.celtycki kap an, 11.atak bombowców, 12.1/64 szachownicy, 13.sen, e uchowaj Bo e, 15.w Grecji przed euro, kg, 21.m odzie owe pó buty sportowe, 23.g ówna droga, 24.sanki górskich ratowników, 26.spokojny zakàtek, 29.cieszà uczniów, 32.w najlepszej poduszce, 33.np. Ob, 34.mà rani, 35.taksówka na peda y, 36.koc dla konia, 37.pieçdziesiàte, to z ote, 38.paj czyca z Pszczó ki Mai. PIONOWO: 1.niç do wyszywania, 2.wytworny pokoik wypoczynkowy pani domu, 3.mimo bólu w nim, mo na taƒcowaç, 4.restauracja, bar, 5.na ciep à koszul, 6.tkanina na odzie roboczà, 7.cukier mleczny, 14.indiaƒska ódka, 16.kowbojskie zawody, 17.pod nià silnik, 19.dziura, np. w jezdni, 20.plakat og oszeniowy, 22.jeÊli Êwieci, to LED, 25.êle w nià popaêç, 26.szlachcic na niej, jak wojewoda, 27.uroczyste odprawianie nabo eƒstwa, 28.asparagus na talerzu, 29.wódka, którà s ynie Szkocja, 30.wygrywa go zegar, 31.durszlak klubowa Rozwiàzanie poprzedniej krzy ówki: POZIOMO: troll, Waza, poker, kajuta, erzac, silos, Harz, komnata, planeta, pliszka, okowita, Êmia ek, sliping, zaro- Êla, rysopis, idea, bydl, wyrko, gracja, cekin, okno, klapa. PIONOWO: teleskop, ojczym, lekcja, wajcha, apaszka, ukulele, gruszka, neska, lokal, tytan, lampa, Kreml, wapno, gosposia, zdobycz, ró d ka, Êci gno, Ranczo, szwank, por ba. KLEPKA 21

na zdj ciu) i zastali go przy tym Êniegu. Szef zataƒczy z niedêwiedziem, bo to daje szcz Êcie, i z pannà m odà, bo kto by sobie

na zdj ciu) i zastali go przy tym Êniegu. Szef zataƒczy z niedêwiedziem, bo to daje szcz Êcie, i z pannà m odà, bo kto by sobie NR 2 (275) 30.01 19.02 ROK 2013 (XXV) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY RozmyÊlania o Êmieciach Sporo si ostatnio mówi o sposobie ustalania op at za Êmieci. To dra liwy temat. Podejrzewam, e wiele jest

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Na wojn? Nie, na do ynki! NR 12 (285)

W NUMERZE: Na wojn? Nie, na do ynki! NR 12 (285) NR 12 (285) 19.09 16.10 ROK 2013 (XXV) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Zakopali go ywcem - logiczne Na wojn? Nie, na do ynki! Ciekawe zdj cia dostaliêmy z ubnian. Jedno z nich zamieêciliêmy poni- ej.

Bardziej szczegółowo

Turawa i port lotniczy

Turawa i port lotniczy NR 14 (237) 20.10-9.11 ROK 2010 (XXII) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY Turawa i port lotniczy W 2006, gdy obecne wojewódzkie w adze samorzàdowe Opolszczyzny rozpoczyna y kadencj, by y wielkie plany.

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Pierwszy bal studniówkowy w polkowickim Zespole Szkó ju za nami. Kolejny zaplanowano na jutrzejszy wieczór.

Pierwszy bal studniówkowy w polkowickim Zespole Szkó ju za nami. Kolejny zaplanowano na jutrzejszy wieczór. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 28 01 2010 Numer: 2/319 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Zwiàzek Gmin Zag bia Miedziowego wygra konkurs Wygramy razem Euro Rzàd sprzeda 10

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2008 nr 5/142 XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Klient Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Mariusz Zi tek wytrwale do celu str. 12 str. 3 O analizie dzia

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice» W NUMERZE Polkowickie dzieci odwiedzi y lwa Hektora we wroc awskim ogrodzie zoologicznym. str.2 Rozmowa ze znanà aktorkà Ewà Kasprzyk. Rozmowa z Szymonem Ko eckim, sztangistà

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 1 o zgromadzeniu Prezesów Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 2-3 o rankingach i konkursach

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

Ci cia w Kolejach Âlàskich

Ci cia w Kolejach Âlàskich SPORT str. 5 R E K L A M A Wiosenne sprzàtanie z w dkarzami W dkarze z kó Okoƒ i Hutmar Art.-Fish zamiast ryb owili Êmieci na brzegach zbiorników Elsnen. Przysz y im z pomocà dzieci ze Szko y Podstawowej

Bardziej szczegółowo

CCC Polkowice - Mistrz Polski 2013. Polska Miedê nad Warszawà. str. 16. Wydawnictwo bezp atne

CCC Polkowice - Mistrz Polski 2013. Polska Miedê nad Warszawà. str. 16. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 02 05 2013 Numer: 9/403 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Aspirant Wojciech Olszewski to jedyny na Dolnym Âlàsku spotters. str. 5 Dziewi ç

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo